Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy"

Transkrypt

1 Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy Aktualna na dzieƒ 27 paêdziernika 2008 r. I RACHUNKI BANKOWE Opcje Obowiàzkowy jest wybór co najmniej jednej z poni szych opcji, przy czym op ata lub suma op at nie mo e byç ni sza ni 300 z : (obowiàzuje poczàwszy od miesiàca nast pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi o zawarcie Umowy Rachunku Bankowego albo zaakceptowanie przez Bank wniosku Posiadacza Rachunku o zmian opcji). Opcja P ace Nieograniczona liczba przelewów krajowych w PLN realizowanych przy u yciu bankowoêci elektronicznej z rachunku p acowego Opcja Transakcje krajowe Nieograniczona liczba przelewów krajowych w PLN realizowanych przy u yciu bankowoêci elektronicznej z dowolnego rachunku Wyciàg elektroniczny SpeedCollect (PRGSTA) Opcja Transakcje zagraniczne - Unia Europejska Nieograniczona liczba przelewów wychodzàcych w ramach Jednolitego Obszaru P atnoêci SEPA realizowanych przy u yciu bankowoêci elektronicznej oraz wp ywy eksportowe bez ograniczeƒ Opcja Transakcje zagraniczne - Unia Europejska i Âwiat Nieograniczona liczba przelewów zagranicznych wychodzàcych w ramach Jednolitego Obszaru P atnoêci SEPA oraz poza SEPA realizowanych przy u yciu bankowoêci elektronicznej oraz wp ywy eksportowe bez ograniczeƒ 100 PLN 150 PLN 200 PLN 500 PLN 1. Rachunek bie àcy - otwarcie W pakiecie a. Rachunek bie àcy - prowadzenie W pakiecie b. Ka dy dodatkowy rachunek Klienta - otwarcie W pakiecie c. Ka dy dodatkowy rachunek Klienta - prowadzenie 2 rachunki w PLN i 3 rachunki w walucie obcej w pakiecie, kolejne 30 PLN miesi cznie 2. Rachunek Zastrze ony - op ata aran acyjna (przygotowanie umowy) 400 PLN a. Rachunek Zastrze ony - wdro enie Do negocjacji b. Rachunek Zastrze ony - prowadzenie Do negocjacji 3. Zerowanie salda /konsolidacja Êrodków /automatyczne depozyty nocne (overnighty) 5 PLN za ka dà transakcj 4. Wystawienie zaêwiadczenia bankowego / standardowej opinii bankowej/ potwierdzenia bankowego: a*) Wystawienie zaêwiadczenia bankowego/ standardowej opinii bankowej b*) Pisemne potwierdzenie dokonania przez BHW przelewu krajowego/potwierdzenie z klauzulà, przelewu zagranicznego / kopia swiftu c*) Pisemne potwierdzenie wp ywu na rachunek Klienta 25 PLN 7 PLN 20 PLN d) ZaÊwiadczenie o wywozie wartoêci dewizowych za granic 50 PLN e*) Pisemne potwierdzenie kursów bankowych f*) Pisemne potwierdzenie dokonania przelewu krajowego/zagranicznego/swift - z datà powy ej 3 miesi cy 20 PLN 10 PLN 5*. Wystawienie niestandardowej opinii bankowej 100 PLN 6. Przygotowanie duplikatu za àcznika do wyciàgu 7 PLN 7. Op ata za wyciàgi papierowe od 1 do 60 stron - 40 PLN miesi cznie 8*. Odtworzenie wyciàgu od 61 do 100 stron - 70 PLN miesi cznie od 101 do 250 stron PLN miesi cznie powy ej 250 stron PLN miesi cznie a) Z datà do dwóch dni wstecz /za ka dy rachunek/ za ka dy dzieƒ roboczy 8 PLN b) Z datà wi cej ni dwa dni wstecz do trzech miesi cy /za ka dy rachunek/ za ka dy dzieƒ roboczy 20 PLN c) Powy ej 3 miesi cy /za ka dy rachunek /za ka dy dzieƒ roboczy 100 PLN 9. Przygotowanie kopii wyciàgu odsetkowego 20 PLN 1/8

2 10. Przekazywanie wraz z wyciàgiem dokumentów êród owych potwierdzajàcych dokonanie wp aty gotówki 300 PLN miesi cznie za ka de subkonto, do którego przekazywane sà za àczniki 11. Elektroniczne archiwum wyciàgów i awiz 150 PLN za ka dà p yt (Przy iloêci powy ej 5 p yt miesi cznie istnieje mo liwoêç negocjacji) 12. Raporty elektroniczne w formacie innym ni wyciàg bankowy, odzwierciedlajàce ksi gowania na rachunkach Klientów 200 PLN miesi cznie za ka dy numer subkonta, dla którego w danym miesiàcu generowany oraz dostarczany by raport w formie elektronicznej 13. Wyciàg przesy any drogà elektronicznà W pakiecie 14. Raport z historii rachunków Klienta za okres od 2003r 100 PLN za wyciàg miesi czny 15. Raport z historii rachunków Klienta za okres do 2002r. w àcznie 200 PLN za wyciàg miesi czny (*) W przypadku tej us ugi op aty telekomunikacyjne wliczone sà w jej cen. II P ATNOÂCI I TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 1. P ATNOÂCI 1.1. P atnoêci wewn trzne 1. Przelewy wewn trzne W zale noêci od wolumenu obrotów 1.2. P atnoêci wychodzàce krajowe Elektroniczne SORBNET Przetwarzane r cznie Inicjowane faksem kluczowanym na formularzu z kodem kreskowym. 2,50 PLN 14 PLN- op ata naliczana dodatkowo do ceny za przelewy wychodzàce krajowe elektroniczne lub przetwarzane r cznie 25 PLN 12 PLN 2. Op ata za telefonicznà korekt przelewu krajowego ZUS/US/NRB/IBAN 10 PLN 3. Op ata za reklamacj przelewu krajowego z winy Klienta inne ni ZUS/US/NRB/IBAN 6 PLN 4. Op ata za realizacja zaj cia rachunku zleconego przez organ egzekucyjny - od jednego tytu u wykonawczego, op ata pobierana 100 PLN po ca kowitej sp acie zaj cia niezale nie od op at za przelewy 1.3. P atnoêci wychodzàce zagraniczne 1. P atnoêci w walutach zagranicznych - przetwarzane elektronicznie i r cznie 0,20% nie mniej ni 40 PLN nie wi cej ni 200 PLN 2. Polecenie przelewu SEPA - przelewy zagraniczne i krajowe w EUR w ramach Jednolitego Obszaru P atnoêci SEPA 0,2% nie mniej ni 40 PLN przetwarzane elektronicznie i r cznie nie wi cej ni 200 PLN 3. Op ata za p atnoêci nieposiadajàce rachunku beneficjenta w formacie IBAN lub adresu banku beneficjenta w formacie SWIFT 30 PLN w polu do tego dedykowanym. 4. Realizacja przelewu zagranicznego w trybie pilnym (data waluty nast pny dzieƒ). Op ata dodatkowa do op aty w pkt 1, 2 lub PLN 5. Realizacja przelewu zagranicznego w trybie ekspresowych (data waluty - bie àcy dzieƒ). Op ata dodatkowa do op aty w pkt 1. Realizacja mo liwa dla walut EUR, USD, GBP, po dostarczeniu polecenia przelewu poprzez system bankowoêci elektronicznej do godz w dniu realizacji 30 PLN 6. Zrycza towane koszty banków trzecich (OUR), gdy wszystkie koszty banków trzecich zosta y zaznaczone na przelewie 80 PLN do pokrycia przez zleceniodawc. 7. Op ata z tytu u bezpodstawnej reklamacji w zakresie przelewu zagranicznego prowadzonej na zlecenie Klienta 40 PLN + koszty banku zagranicznego + koszty SWIFT 8. Op ata z tytu u reklamacji przelewu zagranicznego prowadzonej w wyniku realizacji zlecenia na podstawie instrukcji 40 PLN + koszty SWIFT Klienta zawierajàcej nieprawid owe detale + koszty banku zagranicznego 9. Potwierdzenie realizacji przelewu zagranicznego przez bank zagraniczny na zlecenie Klienta. 20 PLN + koszty banku zagranicznego 1.4. Wp ywy eksportowe 2/8

3 1. Wp ywy na rachunek beneficjenta otwarty w BHW 16 PLN 1.5. Polecenie Zap aty a) Jednorazowa op ata aran acyjna za wdro enie Klienta Op ata aran acyjna 500 PLN b) Op ata za realizacj pojedynczej transakcji Liczba/Cena w PLN: IloÊç transakcji (miesi cznie) Ceny standardowe PLN , ,45 > ,40 c) Op ata za realizacjà pojedynczej transakcji w opcji Komfort Liczba/Cena w PLN: IloÊç transakcji (miesi cznie) Ceny standardowe PLN , ,75 > ,65 d) Op ata za dystrybucje formularza zgody Op ata za dystrybucj jednej zgody 4 PLN Op ata za zmiany tech Op ata za zmiany Ustalana indywidualnie z Klientem, zale na od z o onoêci charakteru zmian 1.6. SpeedCollect Op ata za zmiany Ustalana indywidualnie z Klientem, zale na od z o onoêci charakteru zmian a) Jednorazowa op ata aran acyjna za wdro enie Klienta Op ata aran acyjna 200 PLN b) Masowe p atnoêci przychodzàce Liczba/Cena w PLN: IloÊç transakcji (miesi cznie) Cena za transakcj (w PLN) ,22 > Do negocjacji c) Op ata miesi czna za masowe p atnoêci przychodzàce kierowane na konta walutowe Op ata miesi czna 200 PLN d) Uzgodnienie p atnoêci przychodzàcych w systemie SpeedCollect Plus: Cena za pojedynczà p atnoêç przekazanà Klientowi 0, 40 PLN e) Jednorazowa op ata za zmiany techniczne wykonane na yczenie Klienta w systemie SpeedCollect lub SpeedCollect Plus Jednorazowa op ata Ustalana indywidualnie z Klientem, zale na od z o onoêci charakteru zmian (w uzgodnieniu z Opiekunem Produktu) f) Op ata miesi czna za wyciàgi elektroniczne typu PRGSTA lub MT940 Op ata miesi czna 200 PLN 1.7. Zlecenia sta e a) Zewn trzne Zlecenie sta e w aêciciela rachunku na dokonanie przelewu Êrodków na okreêlony rachunek (Op ata pobierana jest przy ka dym wykonaniu instrukcji, jako op ata dodatkowa do op aty za p atnoêç wychodzàcà). 10 PLN b) Wewn trzne automatyczne (sweep) Zlecenie sta e wewn trzne wykonywane pomi dzy rachunkami tego samego Klienta 5 PLN c) Wewn trzne manualne 3/8

4 Op ata za jednorazowe zasilenie rachunku w przypadku braku Êrodków na realizacj zleceƒ Klienta z tego rachunku (us uga mo liwa w sytuacji, gdy Klient posiada Êrodki lub dost pny limit na innym rachunku w BH) 1,5 PLN 2. WP ATY 2.1. Wp aty gotówkowe w PLN w formie otwartej 1. Wp aty gotówkowe w asne 0,35% 2. Wp aty gotówkowe od osób fizycznych i prawnych nie b dàcych Klientami cz Êci korporacyjnej BHW 0,5% nie mniej ni 16 PLN 3. Wp aty bilonu 20 PLN za ka de rozpocz te 1000 sztuk monet 2.2. Wp aty gotówkowe w PLN w formie zamkni tej 1. Wp aty gotówkowe w asne w kasach, trezorach, Jednostkach Liczàcych oraz Automatycznych Maszynach Depozytowych (ADM) 0,25% 2. Wp aty gotówkowe w asne w Urz dach Pocztowych (Wp aty Plus) 0,5% 3. Wp aty bilonu 2% 2.3. Wp aty gotówkowe w walucie zagranicznej (z wyjàtkiem walut niewymienialnych) w formie otwartej 1. Wp aty gotówkowe w asne w banknotach 1,0% dla USD i EUR, 1,5% dla pozosta ych walut 2. Wp aty gotówkowe w asne w bilonie 53% 3. Wp aty gotówkowe w asne w banknotach oraz bilonie 1,0% dla USD i EUR od wartoêci banknotów + 53% od wartoêci bilonu, 1,5% dla pozosta ych walut od wartoêci banknotów + 53% od wartoêci bilonu 4. Wp aty gotówkowe od osób fizycznych nie b dàcych Klientami cz Êci korporacyjnej BHW, w banknotach 1,5% nie mniej ni 16,00 PLN 5. Wp aty gotówkowe od osób fizycznych nie b dàcych Klientami cz Êci korporacyjnej BHW, w walucie zagranicznej w formie otwartej w bilonie 53% nie mniej ni 16,00 PLN 6. Wp aty gotówkowe od osób fizycznych nie b dàcych Klientami cz Êci korporacyjnej BHW, w walucie zagranicznej w formie otwartej 1,5% od wartoêci banknotów w banknotach oraz bilonie + 53% od wartoêci bilonu, nie mniej ni 16,00 PLN 2.4. Wp aty gotówkowe w walucie zagranicznej (z wyjàtkiem walut niewymienialnych) w formie zamkni tej 1. Wp aty gotówkowe w asne w banknotach 1,0% dla USD i EUR, 1,5% dla pozosta ych walut 2. Wp aty gotówkowe w asne w bilonie 53% 2.5. Inne op aty zwiàzane z wp atami gotówkowymi 1. Zestawienie (raport) z wp aty zamkni tej wys ane drogà elektronicznà 24,00 PLN za ka dy raport 2. Dokument z pojedynczej wp aty zamkni tej (tj. pojedynczego pakietu) przes any do siedziby Klienta faksem: a) Dla wp at zamkni tych dokonanych nie wczeêniej ni 30 dni kalendarzowych przed z o eniem proêby o dokument 0,50 PLN za ka dà stron faksu b) Dla wp at zamkni tych dokonanych wczeêniej ni 30 dni kalendarzowych przed z o eniem proêby o dokument 0,50 PLN za ka dà stron faksu + 24,00 PLN 3. Kserokopia dokumentu zwiàzanego z pojedynczà wp atà zamkni tà (tj. pojedynczym pakietem): a) Dla wp at zamkni tych dokonanych nie wczeêniej ni 30 dni kalendarzowych przed z o eniem proêby o dokument 0,30 PLN za ka dy dokument b) Dla wp at zamkni tych dokonanych wczeêniej ni 30 dni kalendarzowych przed z o eniem proêby o dokument 24,00 PLN za ka dy dokument 4. Op ata za portfele depozytowe 100,00 PLN za sztuk 5. Op ata za kart magnetycznà / klucz do trezora 15,00 PLN za sztuk 6. Szkolenia z zakresu rozpoznawania znaków pieni nych (organizowanie dla min. 15 osób) 150,00 PLN+VAT od osoby 7. Sprzeda bezpiecznych kopert, s u àcych do deponowania wp at zamkni tych (us uga dost pna tylko przy jednoczesnym Êwiadczeniu przez Bank us ug wp at gotówki w formie zamkni tej): a) Pakiet szt. bezpiecznych kopert formatu B5 700,00 PLN+VAT b) Pakiet szt. bezpiecznych kopert formatu B4 900,00 PLN+VAT 4/8

5 c) Pakiet 500 szt. bezpiecznych kopert formatu B5 450,00 PLN+VAT d) Pakiet 500 szt. bezpiecznych kopert formatu B4 500,00 PLN+VAT e) Pakiet 100 szt. bezpiecznych kopert formatu B5 110,00 PLN+VAT f) Pakiet 100 szt. bezpiecznych kopert formatu B4 120,00 PLN+VAT 3. WYP ATY GOTÓWKI 1. Wyp ata gotówki w kasach BHW w formie otwartej 0,5% 2. Wyp ata gotówki w walucie zagranicznej w kasach BHW w formie otwartej 1,5% 3. Wyp ata gotówki z czeku lokalnego 0,5% 4. Wyp aty gotówki w PLN, w monetach w formie otwartej i zamkni tej w PLN 6,00 PLN za ka de rozpocz te 1000 sztuk monet 5. Minimalna kwota du ej wyp aty gotówkowej w oddziale, która powinna byç zg aszana na 3 dni robocze przed jej dokonaniem PLN 4. KONWOJOWANIE GOTÓWKI 1. Konwojowanie gotówki Do negocjacji III CZEKI 1. CZEKI GOTÓWKOWE I ROZRACHUNKOWE 1. Inkaso/skup czeków zagranicznych (w tym czeków podró niczych) Je eli beneficjent przedstawia jednoczeênie wi cej czeków, do obliczenia wysokoêci prowizji stosowana jest àczna kwota czeków. a) Czeki wystawione na BHW 0,25% nie mniej ni 10 PLN b) Czeki wystawione na inny bank 0,25% nie mniej ni 10 PLN c) Wysy ka czeku do Trasata (Porto) 12,5 PLN 2. Warunkowy skup czeków zagranicznych (w tym czeków podró niczych) 1,25% nie mniej ni 10 PLN 3. Sprzeda czeków zagranicznych a) Czeki bankierskie Worldlink 0,2% nie mniej ni 40 PLN nie wi cej ni 200 PLN 4. Zwrot kupionych, ale nie zrealizowanych czeków podró niczych Bez op aty 5. Inkaso/skup czeków w walutach zagranicznych 0,25% nie mniej ni 14 PLN nie wi cej ni 1000 PLN 6. Zwrot/uniewa nienie czeków w walutach zagranicznych niezap aconych przez odbiorc Bez op aty 7. Inkaso/skup lokalnych czeków rozliczeniowych. Prowizja p acona przez beneficjenta 18 PLN 8. Potwierdzenie lokalnych czeków rozliczeniowych. Prowizja p acona przez wystawc 8 PLN 9. Wydanie ksià eczki czekowej 35 PLN 10. Zastrze enie lokalnych czeków rozliczeniowych w z otówkach i walucie Bez op aty 11. Zastrze enie czeku bankierskiego w walucie 10 USD 12. Anulowanie czeku bankierskiego w walucie obcej 10 USD IV KARTY CITIBANK BUSINESS 1. CITIBANK VISA BUSINESS 1. Op ata za wydanie karty 35 PLN 2. Ekspresowe wydanie karty 200 PLN 3. Op ata roczna Gold 400 PLN Silver 200 PLN Commercial 150 PLN CitiBusiness 50 PLN 4. Transakcje bezgotówkowe Bez op aty 5/8

6 5. Wyp ata gotówki Gold, Silver, Commercial 3% nie mniej ni 7 PLN; CitiBusiness 1,5% nie mniej ni 7 PLN w Polsce i 3% nie mniej ni 7 PLN za granicà 6. Miesi czna prowizja rozliczeniowa (Od ca kowitej wartoêci transakcji oraz op at dla kart typu charge) 1,5% 7. Kopia Zestawienia Operacji 10 PLN 8. Op ata za korzystanie z punktu awaryjnej pomocy VISA 7,5 USD 9. Awaryjne wydanie karty zast pczej przez VISA (nie dotyczy CitiBusiness) 250 USD 10. Udost pnienie gotówki w nag ych przypadkach 175 USD 11. Op ata miesi czna za rozszerzonà odpowiedzialnoêç Banku Gold, Silver, Commercial - PLN 8 miesi cznie Karty CitiBusiness - PLN 5,5 miesi cznie 12. Op ata miesi czna za wyciàgi elektroniczne do kart Otrzymywane na bazie dziennej Otrzymywane na bazie miesi cznej 300 PLN 100 PLN 13. Op ata za zmian limitu karty PLN 20 Dotyczy kart business (Gold, Silver, Commercial, Citibusiness), 2. PRZEDP ACONE KARTY P ATNICZE 1. Op ata aran acyjna Uzale niona od iloêci wydanych kart oraz wartoêci Êrednich zasileƒ ka dorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 2. Op ata co-brand Uzale niona od iloêci wydanych kart ka dorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 3. Op ata roczna za obs ug karty z PIN Uzale niona od iloêci wydanych kart oraz wartoêci Êrednich zasileƒ ka dorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 4. Op ata roczna za obs ug Uzale niona od iloêci wydanych kart oraz wartoêci Êrednich zasileƒ ka dorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 5. Op ata za inne us ugi zwiàzanà z bezpoêrednim wydaniem karty posiadaczowi 5 PLN / za kart 6. Op ata za wyp at gotówki (*) 3% min 7 PLN 7. Op ata za do adowanie kart 20 PLN za plik pow. 1 pliku miesi cznie 8. Miesi czna op ata za u ytkowanie karty* 1 PLN (*) Op ata naliczona bezpoêrednio na kartach U ytkowników 3. KARTY DEBETOWE CITIBANK BUSINESS 4.1. US UGI PODSTAWOWE 1. Op ata za wydanie karty Pierwsze 5 kart w pakiecie, kolejne 20 PLN 6/8

7 2. Op ata roczna za obs ug karty Pierwsze 5 kart w pakiecie, kolejne 50 PLN 3. Prowizja od wyp aty gotówki w kraju, w bankomatach Citi Handlowy i ecard 3 PLN 4. Prowizja od wyp aty gotówki w kraju 2% min. 6 PLN 5. Prowizja od operacji cash back w kraju 1,5 PLN 6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych w kraju Bez prowizji 7. Prowizja od wyp aty gotówki za granicà 3% min. 7 PLN 8. Prowizja od transakcji bezgotówkowych za granicà Bez prowizji 9. Op ata miesi czna za rozszerzonà odpowiedzialnoêç Banku 4 PLN 3.2. US UGI NIESTANDARDOWE 1. Op ata za kopi rachunku operacji 10 PLN 2. Op ata za kopi dokumentów T&E 75 PLN 3. Op ata za kopi zestawienia operacji 10 PLN 4. Op ata za ekspresowe wydanie karty (do 24 godz.) 200 PLN 5. Op ata za skorzystanie z punktu awaryjnej pomocy VISA 7,5 USD 6. Op ata za awaryjnà wyp at gotówki przez VISA 175 USD 3.3. WYCIÑGI ELEKTRONICZNE DO KART 1. Op ata za wyciàgi elektroniczne (na bazie miesi cznej) 50 PLN miesi cznie 2. Op ata za wyciàgi elektroniczne (na bazie dziennej) 100 PLN miesi cznie V BANKOWOÂå ELEKTRONICZNA 1. CITIDIRECT 1. Op ata instalacyjna W pakiecie 2. Op ata miesi czna W pakiecie 3. Karta SafeWord (Token) i PIN do systemu CitiDirect a) Pierwsze wydanie Kart wraz z PIN-ami przy instalacji systemu CitiDirect Bez op at b) Wymiana uszkodzonej Karty SafeWord Bez op at (pod warunkiem zwrotu uszkodzonej Karty SafeWord oraz PIN-u do BHW) c) Wystawienie duplikatu Karty SafeWord wraz z PIN-em 100 PLN d) Wystawienie duplikatu PIN do karty SafeWord 50 PLN 4. E - mailowe powiadomienia o zdarzeniach 200 PLN miesi cznie VI PRODUKTY Z ZAKRESU ZARZÑDZANIA P YNNOÂCIÑ FINANSOWÑ 1. Rachunek Skonsolidowany i Skonsolidowany Plus 300 PLN miesi cznie za ka dy rachunek + 5 PLN za ka dà transakcj 2. Depozyt zablokowany a) Op ata za otwarcie 150 PLN b) Op ata za standardowe potwierdzenie otwarcia depozytu 10 PLN c) Op ata za niestandardowe potwierdzenie otwarcia depozytu 50 PLN VII INNE US UGI BANKOWE 7/8

8 1. Odbiór lub wycofanie depozytu Do negocjacji 2*. Udzielanie informacji: a) Rewidentom/audytorom Blankiety standardowe 100 PLN Blankiety niestandardowe 1000 PLN b) Bankom Miejscowym Zagranicznym 10 PLN 150 USD 3. Przyjmowanie zleceƒ faksem Bez op aty 4. Informacja telefoniczna o saldzie rachunku Miesi cznie Bez op aty 5. Zawarcie umowy o zaakceptowaniu zleceƒ p atnoêci na dyskietce Bez op aty (*) W przypadku tej us ugi op aty telekomunikacyjne wliczone sà w jej cen VIII OP ATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 1. Wyciàg elektroniczny w formie pliku / nocne faksy - wyciàgi przesy ane faksem 300 PLN (op ata miesi czna) 2. SWIFT 34,40 PLN 3. Informacje wysy ane faxem (na yczenie Klienta) a) Pierwsza strona 2,20 PLN b) Ka da nast pna 1,10 PLN 4. Przesy ka zawierajàca czek (niezale nie od kraju przeznaczenia) 7,30 PLN Pozosta e op aty telekomunikacyjne i pocztowe sà pobierane zgodnie z obowiàzujàcym cennikiem us ug Poczty Polskiej. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT BANKOWYCH W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE SA 1. Nale ne prowizje i op aty Bank Handlowy w Warszawie S.A., zwany dalej BHW, pobiera od Klienta/zleceniodawcy operacji lub us ugi bankowej, chyba, e Klient/ zleceniodawca wska e innà stron. 2. Poza prowizjami i op atami BHW pobiera: - op aty telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie - prowizje i koszty podane przez bank zlecajàcy wykonanie operacji lub poêredniczàcy przy jej wykonaniu. 3. Wszystkie prowizje i op aty BHW pobiera z rachunku Klienta/ zleceniodawcy prowadzonego w BHW w PLN, chyba, e Klient / zleceniodawca wska e inny rachunek. RównowartoÊç danej waluty w PLN jest wyliczana przy zastosowaniu kursu danej waluty, obowiàzujàcego w BHW w dniu pobrania prowizji. 4. Prawid owo naliczone i pobrane prowizje i op aty nie podlegajà zwrotowi. 5. BHW, po pisemnym uzgodnieniu z Klientem, mo e: - ustaliç i pobraç prowizj za operacje lub us ugi bankowe niewymienione w niniejszej Tabeli Op at i Prowizji oraz w punkcie 2 powy ej - ustaliç i pobraç prowizj wy szà ni okreêlona w niniejszej Tabeli Op at i Prowizji, za operacje lub us ugi szczególnie z o one i pracoch onne lub o zwi kszonym stopniu ryzyka. 6. BHW zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ka dym czasie zmian w Tabeli Op at i Prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w stosownych Umowach i/lub Regulaminach. 7. Informacje o aktualnie obowiàzujàcej Tabeli Op at i Prowizji sà dost pne w Oddzia ach Banku. Informacje dotyczàce zmian Tabeli Op at i Prowizji sà dor czane Klientowi zgodnie ze stosownymi Umowani/ Regulaminami. 8/8

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 1 grudnia 2008r. Niniejszy wyciąg został sporządzony na podstawie Postanowienia nr P-527/PT Szefa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Rachunki rozliczeniowe WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty STAWKA OBOWIĄZUJĄCA BIZNES PLUS MOJA FIRMA NON-PROFIT WSPÓLNOTA AGRO 1.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych

Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych. Taryfa opłat i prowizji bankowych BBS dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 44/A/Z/2015 Zarządu Bieszczadzkiego Banku Spółdzielczego w Ustrzykach Dolnych z dnia 27 marca 2015 r. Bieszczadzki Bank Spółdzielczy w Ustrzykach Dolnych Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 336/2012 z dnia 23.10.2012 r.. ZAŁĄCZNIK NR 1 DO TARYFY OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE PODKARPACKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. obowiązuje od 01.01.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE OD KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH obowiązuje od 01.01.2015r. Dział 1 RACHUNKI BANKOWE TABELA 1 RACHUNKI ROZLICZENIOWE 1. Otwarcie rachunku (jednorazowo)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat bankowych mbanku S.A. dla Klientów Private Banking Kredyty i karty kredytowe z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 4 grudnia 2013 r. Kredyty 1. Kredyt odnawialny Lp.

Bardziej szczegółowo

Cennik us ug prowizje i op aty

Cennik us ug prowizje i op aty Cennik us ug prowizje i op aty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesi czna op ata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znosz ce

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01.11.2009 r.) Postanowienia ogólne:

Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01.11.2009 r.) Postanowienia ogólne: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych (obowiązuje od 01009 r.) Postanowienia ogólne: Taryfa Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych, zwana dalej Taryfą

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych

Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych Taryfa Prowizji i Opłat Rachunków bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu dla klientów detalicznych dotyczy Klientów obsługiwanych w oddziałach Banku, będących przed dniem połączenia oddziałami

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji (tekst jednolity obowiązuje od 15 maja 2015 r.) mbank.pl Spis treści Postanowienia ogólne... 3 I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.08.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, wrzesień 2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub

1.1 Otwarcie konta 0 PLN 0 PLN 0 PLN. lub Wyciąg z Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna dla: Konta Osobistego Premium, Konta walutowego A vista, Konta Lokacyjnego Plus Premium

Bardziej szczegółowo

Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych.

Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych. Wyci g z Tabeli Prowizji i Op at dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyj tkiem Kont Oszcz dno ciowych. obowi zuje od 27 kwietnia 2016 roku Cze I. Obs uga rachunków bankowych 1 Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych www.bank-wbs.pl PG (od 05.05.2016) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12.2013r. Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student 1) Junior Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 2) /15 PLN 0 2) /7 PLN 2 PLN 2 PLN Minimalna kwota środków

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych

Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych Dział III. Usługi dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Załącznik do Zarządzenia nr Korp/ 305 /2010 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 21 lipca 2010 r. Tabela opłat i ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla rezydentów i nierezydentów będących osobami

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej

Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Nowa funkcjonalnoêç,,aktywowanie odbiorców w systemie bankowoêci internetowej Maj 2006 Biuro Elektronicznych Kana ów Dystrybucji str 1 Szanowni Paƒstwo, Uprzejmie informujemy, e zgodnie z pkt. 7.9 Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 08.03.2016r.

Obowiązuje od 08.03.2016r. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA ZR- 33/2013 (projekt) zawarta w dniu... w Białymstoku pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółką z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych Załącznik nr 30 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW DETALICZNYCH Załącznik nr 1 do ZW Nr A/41/PBD/2013 z dnia 12 listopada 2013 r. Załącznik nr 1 do ZW Nr A/31/PBD/2012 z dnia 20 lipca 2012 r. z późniejszymi zmianami. ` TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT PAKIET BIZNES KOMFORT PLUS (WYCIĄG) CZĘŚĆ I. DZIAŁ I. Pakiety produktowo-cenowe oferta produktowa Od 15 listopad 2015 r. Lp. Nazwa prowizji lub opłaty Stawka obowiązująca w dniu

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XIII/2/2016 z dnia 09 marca 2016r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł

Bank Spółdzielczy w Olecku. 4 zł w formie zlecenia stałego 2 zł. szej lub równej 1.000.000,0zł Bank Spółdzielczy w Olecku Rodzaj usług (czynno 2 1 niekomercyjnych działaj 1 1 6 zł niekomercyjnych działaj 1 Wpłaty gotówkowe na rachunek prowadzony w BS Olecko od wpłacaj Wypłaty gotówkowe od wypłat

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 26 sierpnia 2011 roku Cześć I. Obsługa rachunku bankowego NET

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBACZOWIE 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Konta osobiste... 4 II. Konta osobiste wycofane z oferty... 6 III. Konta walutowe...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZTUMIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBOWIĄZUJE OD 2 LISTOPADA 2015 R. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL.

1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. Załącznik nr 2 do Regulaminu Wynagrodzenie i inne opłaty Część I. Uwagi ogólne 1. DYNAMICSAX nie pobiera żadnych opłat za korzystanie z serwisu internetowego DYNAMICSAX.PL. 2. DYNAMICSAX pobiera Wynagrodzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 158/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 24.11.2015 Aneks nr 1 Uchwała Nr 63/2016 z dnia 29.04.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Załącznik do Zarządzenia nr Korp/161/2015 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 marca 2015. Tabela opłat i ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla rezydentów i nierezydentów będących osobami

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI GOSPODARCZEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MOSINIE obowiązuje od 01 kwietnia 2016 roku SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Tekst jednolity -Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu nr 53/2002 z dnia 04.03.2002 B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WALUTOWYCH Poznań, 22

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH OBOWIĄZUJe OD 1 grudnia 011 r. KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie Konto osobiste Konto osobiste

Bardziej szczegółowo

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH

LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Załącznik do Komunikatu nr KO/DMD/3/14 z dnia 23 maja 2014 r. LISTA ZLECEŃ I USŁUG ORAZ KANAŁÓW DOSTĘPU W ZAKRESIE INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH Część I Lista zleceń / usług i kanały dostępu fundusze

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-375/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 28 kwietnia 2017r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 2 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 4 2. Pakiet NORDic 5 3. Pakiet

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 5a do P-87/PT/2010, obowiązuje od dnia 19.02.2010r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 19 lutego 2010r. Niniejszy wyciąg

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 08.05.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 08.05.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 08.05.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Rozdział I Proste Konto Osobiste/MeritumKonto Junior Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (obowiązuje dla Klientów, którzy złożą wniosek o otwarcie/zamianę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub zawrą umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 6 z dnia 16.10. 2015 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik 2b do Uchwały nr 101 /2011 Zarządu PBS z dnia 22.12.2011r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem

Pakiet nie - pomoc w podróży samochodem Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 01 sierpnia 2014 roku Tryb pobierania prowizji/ Cześć I.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie konta 0,10%

Oprocentowanie konta 0,10% KONTA Konto osobiste konta 0,10% Brak kwoty minimalnej. zmienne obowiązuje od 18.05.2015 r. Miesięczna kapitalizacja odsetek. Odsetki za niedozwolone saldo debetowe - 4-krotność stopy kredytu lombardowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZYGOTOWANIA I DOSTAWY POSIŁKÓW W RAMACH CATERINGU DIETETYCZNEGO W TRÓJMIEŚCIE 1 Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług, świadczonych

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH

ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZMIANY W TARYFIE PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DLA OSÓB FIZYCZNYCH Spis treści I. Tabele z taryfy prowizji i opłat bankowych w pko banku polskim sa dla osób fizycznych CZĘŚĆ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki ZAPYTANIE OFERTOWE na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Dubeninki Dubeninki, dnia 27 stycznia 2015 r. w okresie od dnia 01.02.2015 r. do dnia 31.01.2017 r. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH

INFORMACJA O PROWIZJACH I OPŁATACH POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE OD KLIENTÓW DETALICZNYCH KONTA, RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I LOKATY w ofercie KONTO OSOBISTE Lp. Tytuł Konto osobiste z planem taryfowym Plan Standardowy Plan Senior 1) Plan Aktywny eplan ) Konto Plus ) 1) plan przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 27 kwietnia 2016 roku Część I. Obsługa rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego obowiązuje od 13 marca 2014 roku Cześć I. Obsługa rachunku

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 01 lutego 2016 r.

Tekst obowiązuje od dnia 01 lutego 2016 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5/5/2016 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 29.01.2016 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Załącznik do Uchwały Zarządu nr 123/2012 Banku Spółdzielczego w Słupcy z dn. 21.09.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE WALUTA KRAJOWA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SŁUPCY Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego.

Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla Pakietów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. Deutsche Bank Wyciąg z Tabeli Prowizji i Opłat dla osób fizycznych dla ów rachunków i kont osobistych, za wyjątkiem db Konta Oszczędnościowego. obowiązuje od 18 września 2013 roku Lp. Cześć I. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 24/III/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łosicach z dnia 17.02016 z Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych Luty 2016

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 01 września 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

Obowiązuje od dnia 01 września 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znoszące

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU. Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MALBORKU Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. I zmiana 33/A/2015 II zmiana 51/A/2015 III zmiana 11/A/2016 SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo