Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy"

Transkrypt

1 Tabela Op at i Prowizji pakiet Elitarny Granatowy Aktualna na dzieƒ 27 paêdziernika 2008 r. I RACHUNKI BANKOWE Opcje Obowiàzkowy jest wybór co najmniej jednej z poni szych opcji, przy czym op ata lub suma op at nie mo e byç ni sza ni 300 z : (obowiàzuje poczàwszy od miesiàca nast pujàcego po miesiàcu, w którym nastàpi o zawarcie Umowy Rachunku Bankowego albo zaakceptowanie przez Bank wniosku Posiadacza Rachunku o zmian opcji). Opcja P ace Nieograniczona liczba przelewów krajowych w PLN realizowanych przy u yciu bankowoêci elektronicznej z rachunku p acowego Opcja Transakcje krajowe Nieograniczona liczba przelewów krajowych w PLN realizowanych przy u yciu bankowoêci elektronicznej z dowolnego rachunku Wyciàg elektroniczny SpeedCollect (PRGSTA) Opcja Transakcje zagraniczne - Unia Europejska Nieograniczona liczba przelewów wychodzàcych w ramach Jednolitego Obszaru P atnoêci SEPA realizowanych przy u yciu bankowoêci elektronicznej oraz wp ywy eksportowe bez ograniczeƒ Opcja Transakcje zagraniczne - Unia Europejska i Âwiat Nieograniczona liczba przelewów zagranicznych wychodzàcych w ramach Jednolitego Obszaru P atnoêci SEPA oraz poza SEPA realizowanych przy u yciu bankowoêci elektronicznej oraz wp ywy eksportowe bez ograniczeƒ 100 PLN 150 PLN 200 PLN 500 PLN 1. Rachunek bie àcy - otwarcie W pakiecie a. Rachunek bie àcy - prowadzenie W pakiecie b. Ka dy dodatkowy rachunek Klienta - otwarcie W pakiecie c. Ka dy dodatkowy rachunek Klienta - prowadzenie 2 rachunki w PLN i 3 rachunki w walucie obcej w pakiecie, kolejne 30 PLN miesi cznie 2. Rachunek Zastrze ony - op ata aran acyjna (przygotowanie umowy) 400 PLN a. Rachunek Zastrze ony - wdro enie Do negocjacji b. Rachunek Zastrze ony - prowadzenie Do negocjacji 3. Zerowanie salda /konsolidacja Êrodków /automatyczne depozyty nocne (overnighty) 5 PLN za ka dà transakcj 4. Wystawienie zaêwiadczenia bankowego / standardowej opinii bankowej/ potwierdzenia bankowego: a*) Wystawienie zaêwiadczenia bankowego/ standardowej opinii bankowej b*) Pisemne potwierdzenie dokonania przez BHW przelewu krajowego/potwierdzenie z klauzulà, przelewu zagranicznego / kopia swiftu c*) Pisemne potwierdzenie wp ywu na rachunek Klienta 25 PLN 7 PLN 20 PLN d) ZaÊwiadczenie o wywozie wartoêci dewizowych za granic 50 PLN e*) Pisemne potwierdzenie kursów bankowych f*) Pisemne potwierdzenie dokonania przelewu krajowego/zagranicznego/swift - z datà powy ej 3 miesi cy 20 PLN 10 PLN 5*. Wystawienie niestandardowej opinii bankowej 100 PLN 6. Przygotowanie duplikatu za àcznika do wyciàgu 7 PLN 7. Op ata za wyciàgi papierowe od 1 do 60 stron - 40 PLN miesi cznie 8*. Odtworzenie wyciàgu od 61 do 100 stron - 70 PLN miesi cznie od 101 do 250 stron PLN miesi cznie powy ej 250 stron PLN miesi cznie a) Z datà do dwóch dni wstecz /za ka dy rachunek/ za ka dy dzieƒ roboczy 8 PLN b) Z datà wi cej ni dwa dni wstecz do trzech miesi cy /za ka dy rachunek/ za ka dy dzieƒ roboczy 20 PLN c) Powy ej 3 miesi cy /za ka dy rachunek /za ka dy dzieƒ roboczy 100 PLN 9. Przygotowanie kopii wyciàgu odsetkowego 20 PLN 1/8

2 10. Przekazywanie wraz z wyciàgiem dokumentów êród owych potwierdzajàcych dokonanie wp aty gotówki 300 PLN miesi cznie za ka de subkonto, do którego przekazywane sà za àczniki 11. Elektroniczne archiwum wyciàgów i awiz 150 PLN za ka dà p yt (Przy iloêci powy ej 5 p yt miesi cznie istnieje mo liwoêç negocjacji) 12. Raporty elektroniczne w formacie innym ni wyciàg bankowy, odzwierciedlajàce ksi gowania na rachunkach Klientów 200 PLN miesi cznie za ka dy numer subkonta, dla którego w danym miesiàcu generowany oraz dostarczany by raport w formie elektronicznej 13. Wyciàg przesy any drogà elektronicznà W pakiecie 14. Raport z historii rachunków Klienta za okres od 2003r 100 PLN za wyciàg miesi czny 15. Raport z historii rachunków Klienta za okres do 2002r. w àcznie 200 PLN za wyciàg miesi czny (*) W przypadku tej us ugi op aty telekomunikacyjne wliczone sà w jej cen. II P ATNOÂCI I TRANSAKCJE GOTÓWKOWE 1. P ATNOÂCI 1.1. P atnoêci wewn trzne 1. Przelewy wewn trzne W zale noêci od wolumenu obrotów 1.2. P atnoêci wychodzàce krajowe Elektroniczne SORBNET Przetwarzane r cznie Inicjowane faksem kluczowanym na formularzu z kodem kreskowym. 2,50 PLN 14 PLN- op ata naliczana dodatkowo do ceny za przelewy wychodzàce krajowe elektroniczne lub przetwarzane r cznie 25 PLN 12 PLN 2. Op ata za telefonicznà korekt przelewu krajowego ZUS/US/NRB/IBAN 10 PLN 3. Op ata za reklamacj przelewu krajowego z winy Klienta inne ni ZUS/US/NRB/IBAN 6 PLN 4. Op ata za realizacja zaj cia rachunku zleconego przez organ egzekucyjny - od jednego tytu u wykonawczego, op ata pobierana 100 PLN po ca kowitej sp acie zaj cia niezale nie od op at za przelewy 1.3. P atnoêci wychodzàce zagraniczne 1. P atnoêci w walutach zagranicznych - przetwarzane elektronicznie i r cznie 0,20% nie mniej ni 40 PLN nie wi cej ni 200 PLN 2. Polecenie przelewu SEPA - przelewy zagraniczne i krajowe w EUR w ramach Jednolitego Obszaru P atnoêci SEPA 0,2% nie mniej ni 40 PLN przetwarzane elektronicznie i r cznie nie wi cej ni 200 PLN 3. Op ata za p atnoêci nieposiadajàce rachunku beneficjenta w formacie IBAN lub adresu banku beneficjenta w formacie SWIFT 30 PLN w polu do tego dedykowanym. 4. Realizacja przelewu zagranicznego w trybie pilnym (data waluty nast pny dzieƒ). Op ata dodatkowa do op aty w pkt 1, 2 lub PLN 5. Realizacja przelewu zagranicznego w trybie ekspresowych (data waluty - bie àcy dzieƒ). Op ata dodatkowa do op aty w pkt 1. Realizacja mo liwa dla walut EUR, USD, GBP, po dostarczeniu polecenia przelewu poprzez system bankowoêci elektronicznej do godz w dniu realizacji 30 PLN 6. Zrycza towane koszty banków trzecich (OUR), gdy wszystkie koszty banków trzecich zosta y zaznaczone na przelewie 80 PLN do pokrycia przez zleceniodawc. 7. Op ata z tytu u bezpodstawnej reklamacji w zakresie przelewu zagranicznego prowadzonej na zlecenie Klienta 40 PLN + koszty banku zagranicznego + koszty SWIFT 8. Op ata z tytu u reklamacji przelewu zagranicznego prowadzonej w wyniku realizacji zlecenia na podstawie instrukcji 40 PLN + koszty SWIFT Klienta zawierajàcej nieprawid owe detale + koszty banku zagranicznego 9. Potwierdzenie realizacji przelewu zagranicznego przez bank zagraniczny na zlecenie Klienta. 20 PLN + koszty banku zagranicznego 1.4. Wp ywy eksportowe 2/8

3 1. Wp ywy na rachunek beneficjenta otwarty w BHW 16 PLN 1.5. Polecenie Zap aty a) Jednorazowa op ata aran acyjna za wdro enie Klienta Op ata aran acyjna 500 PLN b) Op ata za realizacj pojedynczej transakcji Liczba/Cena w PLN: IloÊç transakcji (miesi cznie) Ceny standardowe PLN , ,45 > ,40 c) Op ata za realizacjà pojedynczej transakcji w opcji Komfort Liczba/Cena w PLN: IloÊç transakcji (miesi cznie) Ceny standardowe PLN , ,75 > ,65 d) Op ata za dystrybucje formularza zgody Op ata za dystrybucj jednej zgody 4 PLN Op ata za zmiany tech Op ata za zmiany Ustalana indywidualnie z Klientem, zale na od z o onoêci charakteru zmian 1.6. SpeedCollect Op ata za zmiany Ustalana indywidualnie z Klientem, zale na od z o onoêci charakteru zmian a) Jednorazowa op ata aran acyjna za wdro enie Klienta Op ata aran acyjna 200 PLN b) Masowe p atnoêci przychodzàce Liczba/Cena w PLN: IloÊç transakcji (miesi cznie) Cena za transakcj (w PLN) ,22 > Do negocjacji c) Op ata miesi czna za masowe p atnoêci przychodzàce kierowane na konta walutowe Op ata miesi czna 200 PLN d) Uzgodnienie p atnoêci przychodzàcych w systemie SpeedCollect Plus: Cena za pojedynczà p atnoêç przekazanà Klientowi 0, 40 PLN e) Jednorazowa op ata za zmiany techniczne wykonane na yczenie Klienta w systemie SpeedCollect lub SpeedCollect Plus Jednorazowa op ata Ustalana indywidualnie z Klientem, zale na od z o onoêci charakteru zmian (w uzgodnieniu z Opiekunem Produktu) f) Op ata miesi czna za wyciàgi elektroniczne typu PRGSTA lub MT940 Op ata miesi czna 200 PLN 1.7. Zlecenia sta e a) Zewn trzne Zlecenie sta e w aêciciela rachunku na dokonanie przelewu Êrodków na okreêlony rachunek (Op ata pobierana jest przy ka dym wykonaniu instrukcji, jako op ata dodatkowa do op aty za p atnoêç wychodzàcà). 10 PLN b) Wewn trzne automatyczne (sweep) Zlecenie sta e wewn trzne wykonywane pomi dzy rachunkami tego samego Klienta 5 PLN c) Wewn trzne manualne 3/8

4 Op ata za jednorazowe zasilenie rachunku w przypadku braku Êrodków na realizacj zleceƒ Klienta z tego rachunku (us uga mo liwa w sytuacji, gdy Klient posiada Êrodki lub dost pny limit na innym rachunku w BH) 1,5 PLN 2. WP ATY 2.1. Wp aty gotówkowe w PLN w formie otwartej 1. Wp aty gotówkowe w asne 0,35% 2. Wp aty gotówkowe od osób fizycznych i prawnych nie b dàcych Klientami cz Êci korporacyjnej BHW 0,5% nie mniej ni 16 PLN 3. Wp aty bilonu 20 PLN za ka de rozpocz te 1000 sztuk monet 2.2. Wp aty gotówkowe w PLN w formie zamkni tej 1. Wp aty gotówkowe w asne w kasach, trezorach, Jednostkach Liczàcych oraz Automatycznych Maszynach Depozytowych (ADM) 0,25% 2. Wp aty gotówkowe w asne w Urz dach Pocztowych (Wp aty Plus) 0,5% 3. Wp aty bilonu 2% 2.3. Wp aty gotówkowe w walucie zagranicznej (z wyjàtkiem walut niewymienialnych) w formie otwartej 1. Wp aty gotówkowe w asne w banknotach 1,0% dla USD i EUR, 1,5% dla pozosta ych walut 2. Wp aty gotówkowe w asne w bilonie 53% 3. Wp aty gotówkowe w asne w banknotach oraz bilonie 1,0% dla USD i EUR od wartoêci banknotów + 53% od wartoêci bilonu, 1,5% dla pozosta ych walut od wartoêci banknotów + 53% od wartoêci bilonu 4. Wp aty gotówkowe od osób fizycznych nie b dàcych Klientami cz Êci korporacyjnej BHW, w banknotach 1,5% nie mniej ni 16,00 PLN 5. Wp aty gotówkowe od osób fizycznych nie b dàcych Klientami cz Êci korporacyjnej BHW, w walucie zagranicznej w formie otwartej w bilonie 53% nie mniej ni 16,00 PLN 6. Wp aty gotówkowe od osób fizycznych nie b dàcych Klientami cz Êci korporacyjnej BHW, w walucie zagranicznej w formie otwartej 1,5% od wartoêci banknotów w banknotach oraz bilonie + 53% od wartoêci bilonu, nie mniej ni 16,00 PLN 2.4. Wp aty gotówkowe w walucie zagranicznej (z wyjàtkiem walut niewymienialnych) w formie zamkni tej 1. Wp aty gotówkowe w asne w banknotach 1,0% dla USD i EUR, 1,5% dla pozosta ych walut 2. Wp aty gotówkowe w asne w bilonie 53% 2.5. Inne op aty zwiàzane z wp atami gotówkowymi 1. Zestawienie (raport) z wp aty zamkni tej wys ane drogà elektronicznà 24,00 PLN za ka dy raport 2. Dokument z pojedynczej wp aty zamkni tej (tj. pojedynczego pakietu) przes any do siedziby Klienta faksem: a) Dla wp at zamkni tych dokonanych nie wczeêniej ni 30 dni kalendarzowych przed z o eniem proêby o dokument 0,50 PLN za ka dà stron faksu b) Dla wp at zamkni tych dokonanych wczeêniej ni 30 dni kalendarzowych przed z o eniem proêby o dokument 0,50 PLN za ka dà stron faksu + 24,00 PLN 3. Kserokopia dokumentu zwiàzanego z pojedynczà wp atà zamkni tà (tj. pojedynczym pakietem): a) Dla wp at zamkni tych dokonanych nie wczeêniej ni 30 dni kalendarzowych przed z o eniem proêby o dokument 0,30 PLN za ka dy dokument b) Dla wp at zamkni tych dokonanych wczeêniej ni 30 dni kalendarzowych przed z o eniem proêby o dokument 24,00 PLN za ka dy dokument 4. Op ata za portfele depozytowe 100,00 PLN za sztuk 5. Op ata za kart magnetycznà / klucz do trezora 15,00 PLN za sztuk 6. Szkolenia z zakresu rozpoznawania znaków pieni nych (organizowanie dla min. 15 osób) 150,00 PLN+VAT od osoby 7. Sprzeda bezpiecznych kopert, s u àcych do deponowania wp at zamkni tych (us uga dost pna tylko przy jednoczesnym Êwiadczeniu przez Bank us ug wp at gotówki w formie zamkni tej): a) Pakiet szt. bezpiecznych kopert formatu B5 700,00 PLN+VAT b) Pakiet szt. bezpiecznych kopert formatu B4 900,00 PLN+VAT 4/8

5 c) Pakiet 500 szt. bezpiecznych kopert formatu B5 450,00 PLN+VAT d) Pakiet 500 szt. bezpiecznych kopert formatu B4 500,00 PLN+VAT e) Pakiet 100 szt. bezpiecznych kopert formatu B5 110,00 PLN+VAT f) Pakiet 100 szt. bezpiecznych kopert formatu B4 120,00 PLN+VAT 3. WYP ATY GOTÓWKI 1. Wyp ata gotówki w kasach BHW w formie otwartej 0,5% 2. Wyp ata gotówki w walucie zagranicznej w kasach BHW w formie otwartej 1,5% 3. Wyp ata gotówki z czeku lokalnego 0,5% 4. Wyp aty gotówki w PLN, w monetach w formie otwartej i zamkni tej w PLN 6,00 PLN za ka de rozpocz te 1000 sztuk monet 5. Minimalna kwota du ej wyp aty gotówkowej w oddziale, która powinna byç zg aszana na 3 dni robocze przed jej dokonaniem PLN 4. KONWOJOWANIE GOTÓWKI 1. Konwojowanie gotówki Do negocjacji III CZEKI 1. CZEKI GOTÓWKOWE I ROZRACHUNKOWE 1. Inkaso/skup czeków zagranicznych (w tym czeków podró niczych) Je eli beneficjent przedstawia jednoczeênie wi cej czeków, do obliczenia wysokoêci prowizji stosowana jest àczna kwota czeków. a) Czeki wystawione na BHW 0,25% nie mniej ni 10 PLN b) Czeki wystawione na inny bank 0,25% nie mniej ni 10 PLN c) Wysy ka czeku do Trasata (Porto) 12,5 PLN 2. Warunkowy skup czeków zagranicznych (w tym czeków podró niczych) 1,25% nie mniej ni 10 PLN 3. Sprzeda czeków zagranicznych a) Czeki bankierskie Worldlink 0,2% nie mniej ni 40 PLN nie wi cej ni 200 PLN 4. Zwrot kupionych, ale nie zrealizowanych czeków podró niczych Bez op aty 5. Inkaso/skup czeków w walutach zagranicznych 0,25% nie mniej ni 14 PLN nie wi cej ni 1000 PLN 6. Zwrot/uniewa nienie czeków w walutach zagranicznych niezap aconych przez odbiorc Bez op aty 7. Inkaso/skup lokalnych czeków rozliczeniowych. Prowizja p acona przez beneficjenta 18 PLN 8. Potwierdzenie lokalnych czeków rozliczeniowych. Prowizja p acona przez wystawc 8 PLN 9. Wydanie ksià eczki czekowej 35 PLN 10. Zastrze enie lokalnych czeków rozliczeniowych w z otówkach i walucie Bez op aty 11. Zastrze enie czeku bankierskiego w walucie 10 USD 12. Anulowanie czeku bankierskiego w walucie obcej 10 USD IV KARTY CITIBANK BUSINESS 1. CITIBANK VISA BUSINESS 1. Op ata za wydanie karty 35 PLN 2. Ekspresowe wydanie karty 200 PLN 3. Op ata roczna Gold 400 PLN Silver 200 PLN Commercial 150 PLN CitiBusiness 50 PLN 4. Transakcje bezgotówkowe Bez op aty 5/8

6 5. Wyp ata gotówki Gold, Silver, Commercial 3% nie mniej ni 7 PLN; CitiBusiness 1,5% nie mniej ni 7 PLN w Polsce i 3% nie mniej ni 7 PLN za granicà 6. Miesi czna prowizja rozliczeniowa (Od ca kowitej wartoêci transakcji oraz op at dla kart typu charge) 1,5% 7. Kopia Zestawienia Operacji 10 PLN 8. Op ata za korzystanie z punktu awaryjnej pomocy VISA 7,5 USD 9. Awaryjne wydanie karty zast pczej przez VISA (nie dotyczy CitiBusiness) 250 USD 10. Udost pnienie gotówki w nag ych przypadkach 175 USD 11. Op ata miesi czna za rozszerzonà odpowiedzialnoêç Banku Gold, Silver, Commercial - PLN 8 miesi cznie Karty CitiBusiness - PLN 5,5 miesi cznie 12. Op ata miesi czna za wyciàgi elektroniczne do kart Otrzymywane na bazie dziennej Otrzymywane na bazie miesi cznej 300 PLN 100 PLN 13. Op ata za zmian limitu karty PLN 20 Dotyczy kart business (Gold, Silver, Commercial, Citibusiness), 2. PRZEDP ACONE KARTY P ATNICZE 1. Op ata aran acyjna Uzale niona od iloêci wydanych kart oraz wartoêci Êrednich zasileƒ ka dorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 2. Op ata co-brand Uzale niona od iloêci wydanych kart ka dorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 3. Op ata roczna za obs ug karty z PIN Uzale niona od iloêci wydanych kart oraz wartoêci Êrednich zasileƒ ka dorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 4. Op ata roczna za obs ug Uzale niona od iloêci wydanych kart oraz wartoêci Êrednich zasileƒ ka dorazowo do zatwierdzenia przez Dyrektora Biura Produktów Kartowych 5. Op ata za inne us ugi zwiàzanà z bezpoêrednim wydaniem karty posiadaczowi 5 PLN / za kart 6. Op ata za wyp at gotówki (*) 3% min 7 PLN 7. Op ata za do adowanie kart 20 PLN za plik pow. 1 pliku miesi cznie 8. Miesi czna op ata za u ytkowanie karty* 1 PLN (*) Op ata naliczona bezpoêrednio na kartach U ytkowników 3. KARTY DEBETOWE CITIBANK BUSINESS 4.1. US UGI PODSTAWOWE 1. Op ata za wydanie karty Pierwsze 5 kart w pakiecie, kolejne 20 PLN 6/8

7 2. Op ata roczna za obs ug karty Pierwsze 5 kart w pakiecie, kolejne 50 PLN 3. Prowizja od wyp aty gotówki w kraju, w bankomatach Citi Handlowy i ecard 3 PLN 4. Prowizja od wyp aty gotówki w kraju 2% min. 6 PLN 5. Prowizja od operacji cash back w kraju 1,5 PLN 6. Prowizja od transakcji bezgotówkowych w kraju Bez prowizji 7. Prowizja od wyp aty gotówki za granicà 3% min. 7 PLN 8. Prowizja od transakcji bezgotówkowych za granicà Bez prowizji 9. Op ata miesi czna za rozszerzonà odpowiedzialnoêç Banku 4 PLN 3.2. US UGI NIESTANDARDOWE 1. Op ata za kopi rachunku operacji 10 PLN 2. Op ata za kopi dokumentów T&E 75 PLN 3. Op ata za kopi zestawienia operacji 10 PLN 4. Op ata za ekspresowe wydanie karty (do 24 godz.) 200 PLN 5. Op ata za skorzystanie z punktu awaryjnej pomocy VISA 7,5 USD 6. Op ata za awaryjnà wyp at gotówki przez VISA 175 USD 3.3. WYCIÑGI ELEKTRONICZNE DO KART 1. Op ata za wyciàgi elektroniczne (na bazie miesi cznej) 50 PLN miesi cznie 2. Op ata za wyciàgi elektroniczne (na bazie dziennej) 100 PLN miesi cznie V BANKOWOÂå ELEKTRONICZNA 1. CITIDIRECT 1. Op ata instalacyjna W pakiecie 2. Op ata miesi czna W pakiecie 3. Karta SafeWord (Token) i PIN do systemu CitiDirect a) Pierwsze wydanie Kart wraz z PIN-ami przy instalacji systemu CitiDirect Bez op at b) Wymiana uszkodzonej Karty SafeWord Bez op at (pod warunkiem zwrotu uszkodzonej Karty SafeWord oraz PIN-u do BHW) c) Wystawienie duplikatu Karty SafeWord wraz z PIN-em 100 PLN d) Wystawienie duplikatu PIN do karty SafeWord 50 PLN 4. E - mailowe powiadomienia o zdarzeniach 200 PLN miesi cznie VI PRODUKTY Z ZAKRESU ZARZÑDZANIA P YNNOÂCIÑ FINANSOWÑ 1. Rachunek Skonsolidowany i Skonsolidowany Plus 300 PLN miesi cznie za ka dy rachunek + 5 PLN za ka dà transakcj 2. Depozyt zablokowany a) Op ata za otwarcie 150 PLN b) Op ata za standardowe potwierdzenie otwarcia depozytu 10 PLN c) Op ata za niestandardowe potwierdzenie otwarcia depozytu 50 PLN VII INNE US UGI BANKOWE 7/8

8 1. Odbiór lub wycofanie depozytu Do negocjacji 2*. Udzielanie informacji: a) Rewidentom/audytorom Blankiety standardowe 100 PLN Blankiety niestandardowe 1000 PLN b) Bankom Miejscowym Zagranicznym 10 PLN 150 USD 3. Przyjmowanie zleceƒ faksem Bez op aty 4. Informacja telefoniczna o saldzie rachunku Miesi cznie Bez op aty 5. Zawarcie umowy o zaakceptowaniu zleceƒ p atnoêci na dyskietce Bez op aty (*) W przypadku tej us ugi op aty telekomunikacyjne wliczone sà w jej cen VIII OP ATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE 1. Wyciàg elektroniczny w formie pliku / nocne faksy - wyciàgi przesy ane faksem 300 PLN (op ata miesi czna) 2. SWIFT 34,40 PLN 3. Informacje wysy ane faxem (na yczenie Klienta) a) Pierwsza strona 2,20 PLN b) Ka da nast pna 1,10 PLN 4. Przesy ka zawierajàca czek (niezale nie od kraju przeznaczenia) 7,30 PLN Pozosta e op aty telekomunikacyjne i pocztowe sà pobierane zgodnie z obowiàzujàcym cennikiem us ug Poczty Polskiej. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT BANKOWYCH W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE SA 1. Nale ne prowizje i op aty Bank Handlowy w Warszawie S.A., zwany dalej BHW, pobiera od Klienta/zleceniodawcy operacji lub us ugi bankowej, chyba, e Klient/ zleceniodawca wska e innà stron. 2. Poza prowizjami i op atami BHW pobiera: - op aty telekomunikacyjne, pocztowe i kurierskie - prowizje i koszty podane przez bank zlecajàcy wykonanie operacji lub poêredniczàcy przy jej wykonaniu. 3. Wszystkie prowizje i op aty BHW pobiera z rachunku Klienta/ zleceniodawcy prowadzonego w BHW w PLN, chyba, e Klient / zleceniodawca wska e inny rachunek. RównowartoÊç danej waluty w PLN jest wyliczana przy zastosowaniu kursu danej waluty, obowiàzujàcego w BHW w dniu pobrania prowizji. 4. Prawid owo naliczone i pobrane prowizje i op aty nie podlegajà zwrotowi. 5. BHW, po pisemnym uzgodnieniu z Klientem, mo e: - ustaliç i pobraç prowizj za operacje lub us ugi bankowe niewymienione w niniejszej Tabeli Op at i Prowizji oraz w punkcie 2 powy ej - ustaliç i pobraç prowizj wy szà ni okreêlona w niniejszej Tabeli Op at i Prowizji, za operacje lub us ugi szczególnie z o one i pracoch onne lub o zwi kszonym stopniu ryzyka. 6. BHW zastrzega sobie prawo do wprowadzania w ka dym czasie zmian w Tabeli Op at i Prowizji zgodnie z zasadami opisanymi w stosownych Umowach i/lub Regulaminach. 7. Informacje o aktualnie obowiàzujàcej Tabeli Op at i Prowizji sà dost pne w Oddzia ach Banku. Informacje dotyczàce zmian Tabeli Op at i Prowizji sà dor czane Klientowi zgodnie ze stosownymi Umowani/ Regulaminami. 8/8

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 1 grudnia 2008r. Niniejszy wyciąg został sporządzony na podstawie Postanowienia nr P-527/PT Szefa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Załącznik nr 6 do Postanowienia nr P-58/PT Szefa Pionu Bankowości Transakcyjnej z dnia 01.02.2011r Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A.

Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. Tabela prowizji za czynno ci bankowe i op at za inne czynno ci wykonywane przez Deutsche Bank Polska S.A. DLA PRZEDSI BIORCÓW zwana dalej Tabel prowizji i op at - dla przedsi biorców obowi zuje od 8 Lipca

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. ENGLISH VERSION FOLLOWS Załącznik nr 5 do P-193/PT/2009, obowiązuje od dnia 5 maja 2009 r. Wyciąg z taryfy prowizji i opłat bankowych dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. Obowiązuje od 05 maja

Bardziej szczegółowo

Cennik us ug prowizje i op aty

Cennik us ug prowizje i op aty Cennik us ug prowizje i op aty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesi czna op ata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znosz ce

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A.

Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. Tabela prowizji za czynnoœci bankowe i op³at za inne czynnoœci wykonywane przez Deutsche Bank PBC S.A. DLA PRZEDSIÊBIORCÓW zwana dalej Tabel¹ prowizji i op³at - dla przedsiêbiorców obowi¹zuje od 24 października

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych Taryfa opłat i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych marzec 2011 Infolinia 801 100 500* www.pocztowy.pl Depozyty w Banku Pocztowym gwarantowane sà przez Bankowy

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów Instytucjonalnych wrzesieñ 2014 r. www.pocztowy.pl ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OP AT 3 ROZDZIA 1 4 RACHUNKI BANKOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych listopad 2013 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24 OFERTA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH WARTO BYå RAZEM Oczekuj wiadomoêci z konta ALERTY24 informacje o Twoich pieniàdzach na komórk lub e-mail PRZEWODNIK PO US UGACH BZWBK24

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Załącznik do Zarządzenia nr Korp/463/2014 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 31 lipca 2014 r. Tabela opłat i ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla rezydentów i nierezydentów będących osobami

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI PKO BANKU POLSKIEGO SA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Spis treści Zasady generalne w zakresie pobierania opłat i prowizji bankowych tytułem operacji na rachunkach klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

Pozna, czerwiec 2013 r.

Pozna, czerwiec 2013 r. Regulamin funkcjonowania mi dzynarodowych przedp aconych kart p atniczych MasterCard dla klientów instytucjonalnych w zrzeszonych bankach spó dzielczych i SGB-Banku S.A. Pozna, czerwiec 2013 r. SPIS TRE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji (tekst jednolity obowiązuje od 25 listopada 2013 r.) mbank.pl Spis treści Postanowienia ogólne... 3 I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji Taryfa prowizji i opłat bankowych w mbanku dla MSP i Korporacji (tekst jednolity obowiązuje od 23 czerwca 2014 r.) mbank.pl Spis treści Postanowienia ogólne... 3 I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych...

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych

Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Polbank Obowiązuje od 3 czerwca 2013 r. 1 Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 3 CZĘŚĆ I CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM

Bardziej szczegółowo

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl

TARYFA. czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA OP AT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH ZA CZYNNOŒCI ZWI ZANE Z OBS UG OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZ CYCH JEDNOOSOBOW DZIA ALNOŒÆ GOSPODARCZ LUB SPÓ KÊ CYWILN czerwiec 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIA 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych

TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych TARYFA op³at i prowizji bankowych stosowanych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych kwiecieñ 2015 r. www.pocztowy.pl ZASADY USTALANIA, ZMIANY I POBIERANIA OP AT I PROWIZJI 1. U yte w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji dla Podmiotów Gospodarczych Raiffeisen Bank Polska S.A. RB_O_073_09_0 Tabela obowiązuje od 0.03.0 www.raiffeisenpolbank.com Spis treści OGÓLNE ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. 1 Ogólne warunki prowadzenia rachunków i œwiadczenia us³ug przez Powszechn¹ Kasê Oszczêdnoœci Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Rozdzia³ 1 Postanowienia ogólne.......................................2

Bardziej szczegółowo

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie;

z) Zabezpieczenie oznacza jakiekolwiek zabezpieczenie wierzytelno ci Banku z tytu u Kredytu okre lone w Umowie lub Regulaminie; ZA CZNIK NR 1 REGULAMIN WYDAWANIA I OBS UGI KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW KORPORACYJNYCH W HSBC BANK POLSKA S.A. 1. Postanowienia ogólne i definicje Niniejszy Regulamin wydawania i obs ugi Kart Kredytowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY

1.1 Otwarcie rachunku bieżącego i pomocniczego Bez opłat. 2. ELEKTRONICZNE KANALY DOSTĘPU- aktywacja PAKIET WALUTOWY Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Walutowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE 1. PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 1.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku

Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Meritum Banku Taryfa opłat i prowizji dla przedsiębiorców oraz innych podmiotów w Banku (obowiązuje od dnia 1 lipca 2015 roku do 26 października 2015 r. W przypadku przesunięcia terminu fuzji operacyjnej z 26 października

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo