Cennik us ug prowizje i op aty

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cennik us ug prowizje i op aty"

Transkrypt

1 Cennik us ug prowizje i op aty Otwarcie i prowadzenie konta Otwarcie konta Premium Student Junior Walutowe Miesi czna op ata za prowadzenie konta 0 */15 PLN 0 */6 PLN 0 */2 PLN 2 PLN * Warunki znosz ce miesi czn op at za prowadzenie konta: Przelew 100% wynagrodzenia netto - nie mniej ni : 1) ) Minimalne rednie saldo miesi czne powy ej: Korzystanie przynajmniej z jednego z produktów: - Produkt Hipoteczny, Kredyt gotówkowy, Kredyt samochodowy 3) niezale nie od warto ci kredytu minimalna czna suma depozytów miesi czna min warto transakcji kartami kredytowymi Millennium minimalne rednie miesi czne wykorzystanie linii kredytowej otrzymywanie wyci gów miesi cznych w formie elektronicznej (wymagany dost p do Millenet lub TeleMillennium) - - tak - - Minimalna kwota rodków na rachunku: 15 PLN 6 PLN 2 PLN 2 PLN Kana y Bankowo ci Elektronicznej (Millenet, TeleMillennium) 4) Dost p do obs ugi konta przez Millenet i TeleMillennium Limit g ówny 5) / Limit telefoniczny TeleMillennium 6) / Us ugi SMS Koszt wys ania jednego asms do autoryzacji zlece Koszt wys ania jednego MilleSMS a 7) 0,19 PLN Koszt wys ania jednego do adowania SMS na numer Infolinia Medyczna MilleZdrowie 8) Sk adka miesi czna 1,99 PLN - Wp aty gotówkowe Gotówk Czekiem Banku Millennium 0,1 - Wyp aty gotówkowe W placówce Banku Millennium 9) bez op at bez op at 10) W bankomatach Banku Millennium - W bankomatach Euronet (od op ata wyniesie 5 PLN dla wszystkich typów kont osobistych) 1 PLN - W bankomatach BZ WBK oraz Cash4You 1 PLN - W innych bankomatach 5 PLN - W bankomatach za granic 2,50% minimum 9 PLN - W POS-ach 6 PLN - Wyp ata dewiz w walucie innej ni waluta konta 10) Podstawowe informacje Sprawdzenie salda lub 10 ostatnich transakcji na ekranie bankomatu - Wydruk salda w bankomacie 0,5 - Wydruk salda w placówce Wydruk 10 ostatnich transakcji w bankomacie / w placówce 1,5 / 4 PLN - Przelewy Przelew jednorazowy wewn trzny (na rachunek w Banku Millennium) Przelew na do adowanie telefonu komórkowego przez Millenet i MilleSMS - Przelew mi dzybankowy: - w placówce Banku Millennium 4 PLN - przez Millenet 0,5 - przez TeleMillennium: IVR / Konsultant 0,5 / 2 PLN - - przez MilleSMS - Polecenie wyp aty za granic lub w krajowym obrocie dewizowym 11) 0,5% min 2, max 125 PLN - P atno ci regulowane w EUR / Polecenia przelewu SEPA w EUR 12) : 1 - do kwoty 250,00 EUR 9,5 - w kwocie od 250,01 do 2 000,00 EUR 18 PLN - w kwocie od 2 000,01 do ,00 EUR 3 - w kwocie od ,10 do ,00 EUR 0,5% min 2, max 125 PLN - w kwocie od ,01 EUR (dotyczy wy cznie przelewów SEPA) 0,5% min 2, max 125 PLN Wystawienie potwierdzenia dokonania przelewu Polecenie zap aty 13) Uruchomienie us ugi / Realizacja zlecenia z rachunku d u nika - Aktualizacja / Odwo anie zgody b d pojedynczego polecenia zap aty 3 PLN - 3 PLN 3 PLN 0,5% min 2 max 125 PLN Obowi zuje od dnia Stosuje si tylko w placówkach Banku Millennium SA prowadz cych obs ug Klientów detalicznych. 1 / 2

2 Zlecenia sta e / P atno ci za rachunki Premium Student Junior Zdefiniowanie / modyfikacja zlecenia sta ego - Zdefiniowanie / modyfikacja rachunku odbiorcy p atno ci za rachunki 14) - Realizacja zlecenia sta ego / p atno ci za rachunki: - na rachunek w Banku Millennium - - na rachunek w innym banku 0,5 - Wyci gi Wyci g miesi czny - Zestawienie transakcji - odbierane w placówce / wysy ane poczt 5 PLN / 8 PLN - Wyci g dzienny / tygodniowy / dwutygodniowy - wysy any poczt 3 PLN / 4 PLN / 6 PLN - Duplikat wyci gu miesi cznego w placówce 15 PLN - Duplikat wyci gu miesi cznego w TeleMillennium / poprzez Millenet 1 - Czeki Zamówienie 3 blankietów czekowych w TeleMillennium /placówce (odbiór w placówce) 4,5 / 7,5 - Zwrot czeku zdeponowanego 15) 1 - Za czek Banku Millennium 16) 3 - Potwierdzenie czeku 3 - Sprzeda czeków bankierskich p atnych za granic (za ka dy czek) 0,2% (min 1 max 10) - Zastrze enie czeku krajowego cznie z dokumentem to samo ci 3 - Zastrze enie czeku krajowego bez dokumentu to samo ci 2 - Walutowe Zastrze enie utraconych czeków wystawionych / sprzedawanych za granic (za ka dy czek) 15 PLN - Skup czeków Wystawionych /sprzedawanych za granic, p atnych w Banku, z dyspozycj uznania rachunku w Banku Wystawionych /sprzedanych za granic, p atnych w Banku, z dyspozycj realizacji w innej formie ni powy ej Wystawionych /sprzedawanych za granic, p atnych w innych bankach (krajowych lub zagranicznych) Rentowych Zwrot czeków nieop aconych przez banki zagraniczne (za ka dy czek) 0,5% (min 15 PLN max 125 PLN) 0,5% (min 15 PLN) 1% (min 5 PLN max 5) 5 PLN Skup czeków Banku Millennium w kraju 0,50% Inkaso czeku wystawionego i realizowanego w kraju Inkaso czeku wystawionego za granic 0,5% (min 5 PLN) 0,2% (min 1 max 20) Lokacyjne Inne us ugi Otwarcie Konta Lokacyjnego Skrytka sejfowa (miesi cznie) 3 Miesi czna op ata za prowadzenie konta Wezwanie do zap aty 2 Wp aty gotówkowe Wydanie za wiadczenia (za jedno za wiadczenie) 6 PLN Przelew mi dzy rachunkami w Banku Millennium (w placówce) Wp aty na rachunek w innym banku (pozosta e p atno ci) 3 Krajowy przelew mi dzybankowy (w placówce) Minimalna kwota rodków na rachunku 4 PLN Wyja nienia: 1) Wymagana aktywacja us ugi w placówce oraz dostarczenie dokumentów potwierdzaj cych dochód. 2) W przypadku Klientów, którzy posiadali MillePensj ) Nie uwzgl dnia si kredytów, dla których nale no ci przeterminowane (brak sp aty raty kredytu) przekroczy y okres 31 dni. Bank nie pobiera op at od momentu uruchomienia kredytu. 4) Limity w Bankowo ci elektronicznej Millenet nie dotycz operacji realizowanych pomi dzy rachunkami prowadzonymi na rzecz Posiadacza rachunku w Banku Millennium. 5) Maksymalna wysoko Limitu g ównego przyznawana w placówce Millennium. Klient mo e wnioskowa o wy sz kwot. Dzienne wykorzystanie Limitu g ównego dla Transakcji SMS liczone jest niezale nie od transakcji w TeleMillennium - IVR/Millenet. 6) Dotyczy przelewów jednorazowych mi dzybankowych i wewn trznych pomi dzy rachunkami ró nych Klientów. 7) Przez pierwszy miesi c od aktywacji us ugi SMS'y wysy ane s bez op at. Op aty pobierane s z rachunków osobistych z do u w pierwszych dniach nast pnego miesi ca. 8) Suma ubezpieczeniowa na wypadek trwa ego inwalidztwa dla ubezpieczonego ,0. Suma ubezpieczeniowa na wypadek trwa ego inwalidztwa ca kowitego w rodku lokomocji dla ubezpieczonego ,0. 9) Wyp aty w wysoko ci od 2000 nale y zg asza 2 dni wcze niej do godz. 12 w placówce lub TeleMillennium. Odbiór zamówionej kwoty po godz. 12:30. 10) Dost pne tylko dla Klientów Banku. Wyp at waluty w ka dej wysoko ci nale y zg asza 2 dni wcze niej do godz. 12. Odbiór zamówionej kwoty po godz. 12:30. 11) Niezale nie od waluty przekazu. Je li Klient deklaruje pokrycie kosztów banków zagranicznych - zostan one naliczone z do u wg faktycznych kosztów. Op ata za dodatkow korespondencj wynosi 3, do której b d doliczane rzeczywiste op aty telekomunikacyjne oraz koszty innych banków. Op ata za opatrzenie umowy zabezpieczenia dat pewn (za stron ) Wymiana monet na banknoty lub banknotów na monety Op aty i czynno ci zwi zane z przyjmowaniem i przekazywaniem zlece do Millennium Domu Maklerskiego S.A. (przez obci enie rachunku bankowego) Op aty za przesy ki pocztowe polecone o wadze od 21g do 100g w cznie wysy ane do: 4 PLN 2% (min 2) - krajów europejskich 1 - krajów pozaeuropejskich 14 PLN 12) P atno regulowana - polecenie przelewu w walucie EUR, do banku na terytorium UE (tak e innego banku krajowego), w kwocie <= EUR, z podanym kodem BIC banku beneficjenta, jego rachunkiem w standardzie IBAN i opcj kosztów SHA. Polecenie przelewu SEPA - przelew w walucie EUR, wysy any na rachunek w banku b d cym uczestnikiem systemu rozlicze SEPA, z podanym kodem BIC banku beneficjenta, jego rachunkiem w standardzie IBAN i opcj kosztów SHA. (Opcja kosztów SHA oznacza, e prowizje i op aty Banku Millennium pokrywa zleceniodawca, a koszty banków trzecich beneficjent przelewu). 13) Us uga dost pna dla strony d u nika. 14) P atno ci za rachunki mog by zdefiniowane w oddziale Millennium lub przez TeleMillennium, natomiast mog by realizowane tylko przez TeleMillennium lub bankomaty Millennium. 15) Op ata pobierana od podawcy czeku. 16) Op ata pobierana od wystawcy czeku Millennium. Stosownie do wymogów art.111 Ustawy Prawo Bankowe, informacje dotycz ce stosowanych kursów walutowych oraz warunków wykonywania przelewów transgranicznych s dost pne u ka dego Pracownika placówki. Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika us ug w zale no ci od zmian sytuacji rynkowej. Obowi zuje od dnia Stosuje si tylko w placówkach Banku Millennium SA prowadz cych obs ug Klientów detalicznych. 2 / 2

3 Cennik us ug Op aty za kart Millennium Visa Millennium Visa Euro < 26 Op ata za wydanie i u ytkowanie karty w pierwszym roku 15 PLN (2)* 5 Op ata za u ytkowanie karty w kolejnych latach 15 PLN (2)* 5 Wymiana karty 1) 15 PLN (2)* 5 Transakcje oraz inne dyspozycje realizowane kart Transakcje bezgotówkowe: - Prowizja od transakcji bezgotówkowych bez prowizji - Limit dzienny transakcji bezgotówkowych 2) do wysoko ci salda Wyp ata gotówki: - W Polsce w bankomatach Millennium - W Polsce w bankomatach Euronetu 3) ** / 1 PLN - W Polsce w innych bankomatach 5 PLN - W Polsce w punktach akceptuj cych kart 6 PLN - W bankomatach akceptuj cych kart zagranic 2,5% nie mniej ni 9 PLN - W punktach akceptuj cych kart zagranic 2,5% nie mniej ni 9 PLN - Limit dzienny wyp at 2) do wysoko ci salda, max. do 200 Sprawdzenie salda w bankomatach Millennium i Euronet**: - Wy wietlenie na ekranie - Wydruk 0,5 PLN Sprawdzenie salda w innych bankomatach w Polsce i za granic 4) Miniwyci g: - Wy wietlenie na ekranie - Wydruk 1,5 PLN Zmiana wysoko ci limitów dziennych transakcji bezgotówkowych / wyp at Zmiana PIN-u Wydruk a 2 Inne op aty, prowizje zwi zane z transakcjami: - Mar a Banku pobierana przy przeliczeniach walutowych w przypadku transakcji dokonanych w walutach obcych Inne op aty Potwierdzenie transakcji Op ata za uzyskanie kopii dokumentu transakcji: 2 PLN - Zrealizowanej w kraju 15 PLN - Zrealizowanej zagranic 3 Pakiet Bezpieczna Karta Ubezpieczenie nieuprawnionego u ycia karty 5) Ubezpieczenie gotówki od rabunku 5) Ubezpieczenie zakupu Ubezpieczenie gwarancji najni szej ceny Ubezpieczenie opó nienia lotu Ubezpieczenie opó nienia baga u Ubezpieczenie utraty baga u Ubezpieczenie World (ubezpieczenie kosztów leczenia za granic wraz z assistance oraz ubezpieczenie NNW) Inne Okres wa no ci karty 7) Terminy rozliczania transakcji 3% 6 PLN 2,99PLN (miesi czna op ata za pakiet ubezpiecze ) 6) nie dotyczy 2 lata bez dodatkowych op at w momencie wp ywu transakcji do Banku Wyja nienia: 1) Dotyczy przypadku, gdy na yczenie Klienta karta jest wymieniana (z powodu zgubienia, kradzie y, uszkodzenia). 2) Warto ci standardowe dla kart wydawanych od W przypadku kart wydanych przed standardowy limit dzienny transakcji bezgotówkowych/ wyp at: do wysoko ci rodków dost pnych/1000pln. 0pcje dost pne po z o eniu dyspozycji: limit dzienny transakcji bezgotówkowych/wyp at: do wysoko ci rodków dost pnych/1000pln, do wysoko ci rodków dost pnych/2000pln, do wysoko ci rodków dost pnych/5000pln,0pln/500pln, 500PLN/500PLN, 1000PLN/ 500PLN, 700PLN/700PLN, 2000PLN/1000PLN. Dla karty Millennium Visa dost pna jest dodatkowo opcja: do wysoko ci rodków dost pnych/10000pln. 3) Wyp ata gotówki jest bezp atna w przypadku kart wydanych do rachunku Premium. Op ata za wyp at gotówki wynosi 1 PLN w przypadku kart wydanych do pozosta ych rodzajów rachunków. 4) Dotyczy bankomatów realizuj cych t us ug. 5) Zawiera ubezpieczenie na wypadek utraty portfela. 6) Op ata jest pobierana 27 dnia ka dego miesi ca z góry za ochron ubezpieczeniow w nast pnym miesi cu kalendarzowym. Je li w tym dniu nie ma wystarczaj cych rodków na rachunku na pobranie op aty w pe nej wysoko ci, Bank pobierze op at innego dnia roboczego do ko ca miesi ca. Je eli do ko ca miesi ca nie b dzie na rachunku wystarczaj cych rodków na pobranie op aty w pe nej wysoko ci, wówczas nast pi wy czenie karty z ochrony ubezpieczeniowej przez okres miesi ca, za który op ata nie zosta a pobrana. 7) Karta jest wznawiana co 2 lata, przy czym karta mo e by u ytkowana przez posiadacza karty od momentu wydania karty do ostatniego dnia miesi ca widniej cego na karcie jako data wa no ci. * Op aty obowi zuj od 1 maja 2009 r. ** Od 1 maja 2009 wyp ata z bankomatu wynosi b dzie 5 PLN dla sieci Euronet / 0 lub 1 3) dla bankomatów BZ WBK i Cash4You; sprawdzenie salda wy wietleniem na ekranie 2 PLN dla sieci Euronet / dla bankomatów BZ WBK i Cash4You. Uwaga: Bank zastrzega sobie prawo do zmiany Cennika us ug w zale no ci od zmian sytuacji rynkowej. Obowi zuje od dnia Stosuje si tylko w placówkach Banku Millennium SA prowadz cych obs ug Klientów detalicznych. 1 / 1

4 Cennik us ug - stopy procentowe 1 / 2

5 Cennik us ug - stopy procentowe 2 / 2

Cennik usług prowizje i opłaty

Cennik usług prowizje i opłaty Cennik usług prowizje i opłaty Otwarcie i prowadzenie konta 1) Student Dobre Premium Walutowe Rachunek oszczędnościoworozliczeniowy w () JR () w Otwarcie konta Miesięczna opłata za prowadzenie konta 0

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r.

Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. Ogólne warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w HSBC Bank Polska S.A.* Bankowo Korporacyjna * z moc obowi zuj c od dnia 22 pa dziernika 2012 r. SPIS TRE CI 1. Postanowienia ogólne i definicje...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe wykonywane na rzecz osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) Z dnia 1 czerwca 2010 r. scan 1/30 9211 Taryfa prowizji i opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 18.08.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8.08.05 r. Spis treści: I. Rachunki bieżące.... Rachunki bieżące prowadzone w złotych polskich... a)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI

INSTRUKCJE DLA WYKONAWCÓW Z ZA CZNIKAMI BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W ZLEWNI O.. MILICZ - CZ I (9 miejscowo ci: Czatkowice, Duchowo, Gogo owice, Grabownica, Kaszowo, Mi ochowice, Ruda Milicka, Stawiec, wi toszyn) Nr ref. ZP-11/2012 CZ

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wst p...25

Spis tre ci. Wst p...25 Spis tre ci Wst p...25 ROZDZIA I. ZASADY OGÓLNE...27 1. Poj cie przychody z kapita ów pieni nych...27 2. Zakres przedmiotowy podatku od zysków kapita owych...27 3. Przychody kapita owe czy dochody kapita

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo