varia I Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Koszty bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej I Forum for Quality and Safety in Health Care

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "varia I Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Koszty bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej I Forum for Quality and Safety in Health Care"

Transkrypt

1 varia Piel. Zdr. Publ. 2013, 3, 1, ISSN Copyright by Wroclaw Medical University I Forum for Quality and Safety in Health Care Zarządzanie jakością w podmiotach leczniczych jest procesem dynamicznym i innowacyjnym, który obejmuje: kulturę projakościową, zaangażowanie kierownictwa naczelnego oraz średniego szczebla, zadowolenie i bezpieczeństwo pacjentów i pracowników, motywację, programy poprawy jakości oraz powszechne uczestnictwo pracowników zarówno medycznych, jak i administracyjnych w zarządzaniu jakością. Dobra jakość oferowanych usług medycznych, obok ekonomicznej efektywności i ograniczenia kosztów, a także lepszego dostosowania placówek do potrzeb rynku jest podstawowym celem, jaki obecnie powinien być realizowany w podmiotach leczniczych w Polsce. Kierunek projakościowy jest podyktowany faktem, że oczekiwania społeczeństwa są coraz większe, zwłaszcza te dotyczące dostępności, ciągłości i jakości świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa świadczonych usług zdrowotnych. 17 grudnia 2012 r. odbyło się I Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość a bezpieczeństwo zorganizowane przez Katedrę Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu UMW, Wydział Farmacji UMW oraz Akademicki Szpital Kliniczny we Wrocławiu. I Forum Jakości w Ochronie Zdrowia otwiera cykl corocznych konferencji poświęconych tematyce jakości i bezpieczeństwa. Forum jest adresowane do menedżerów ochrony zdrowia oraz profesjonalistów uznających jakość opieki zdrowotnej za priorytet. W celu zapoznania się z tematyką spotkania przedstawiamy kilka streszczeń referatów, które wygłoszono na konferencji. W czerwcu 2013 r. jest organizowane II Forum Jakości i Bezpieczeństwa w ochronie zdrowia pod hasłem Międzynarodowe aspekty jakości dla ograniczenia ryzyka szpitalnego. W konferencji wezmą udział eksperci z zakresu jakości o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Zapraszamy serdecznie. Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Izabela Witczak Andrzej M. Fal Koszty bezpieczeństwa w opiece zdrowotnej W samej zasadzie postępowania lekarskiego: salus aegroti suprema lex i primum non nocere jest zawarta deklaracja skutecznego i bezpiecznego działania. Efektywność wynika zazwyczaj z dostępności leków, technologii oraz merytoryki personelu, jakość natomiast to także wysoki poziom merytoryki, ale również właściwa organizacja w tym alokacja środków, standardy postępowania i przepływu dokumentów. Z tego względu podniesienie jakości oferowanych usług medycznych, obok zwiększenia ekonomicznej efektywności, ograniczenia kosztów, a także lepszego dostosowania podmiotów leczniczych do potrzeb rynku, jest podstawowym celem przekształceń, jakie obecnie zachodzą w instytucjach opieki zdrowotnej w Polsce i na całym świecie. Zgodnie z zaleceniami Rady Europy z 2006 r. wszystkie kraje członkowskie powinny zapewnić pacjentowi bezpieczeństwo na każdym szczeblu opieki zdrowotnej. Głównym elementem bezpieczeństwa pacjenta jest jakość świadczonych usług medycznych. Światowa Organizacja Zdrowia de-

2 66 finiuje model jakości w ochronie zdrowia jako wypadkową efektywności klinicznej, ekonomicznej i kadrowej z uwzględnieniem bezpieczeństwa pracowników oraz bieżących potrzeb otoczenia. Ta kompleksowość ma zapewnić bezpieczeństwo opieki medycznej i zorientowanie na pacjenta, co w czasach dużej konkurencyjności na rynku usług medycznych jest niezwykle istotne. Koszty jakości stanowią zatem ważny element kosztotwórczy podmiotu świadczącego usługi zdrowotne. Pojawiają się koszty standaryzacji, jednostek organizacyjnych monitorujących jakość, audytów wewnętrznych i zewnętrznych itd. Jest to jednak niezbędne do dalszej poprawy bezpieczeństwa, szczególnie przy zwiększającej się średniej wieku pacjentów (starzenie społeczeństwa) i coraz większej liczbie pacjentów z wieloma problemami medycznymi. Instrumenty poprawy jakości i efektywności gospodarowania w podmiotach leczniczych, informujące o stopniu realizacji systemu sterowania jakością, stanowią jednak dobry punkt wyjścia do wprowadzenia procesowego podejścia do zarządzania jakością, obniżenia kosztu potencjalnych roszczeń pacjentów i budowy dobrego wizerunku PR, będącego skutecznym działaniem marketingowym na coraz trudniejszym rynku usług medycznych. Izabela Witczak, Dariusz Rycek, Leszek Kozinoga, Łukasz Rypicz Międzynarodowy system akredytacji szpitali, szansa dla polskich szpitali Niezależnie od akredytacji narodowej, przeprowadzanej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, szpitale działające w Polsce mogą się ubiegać o akredytację międzynarodową przyznawaną przez DNV (Det Norske Veritas). Przesłanką do takich działań może być m.in. dyrektywa transgraniczna o prawach pacjenta (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011), która bezwzględnie wymaga dobrej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa dla pacjentów i personelu świadczącego usługi medyczne. Międzynarodowa norma akredytacyjna DNV dla szpitali (DIAS DNV International Accreditation Standard for the Hospital Organisations) obliguje te jednostki do wdrożenia w całej placówce działań związanych z oceną jakości i doskonaleniem wyników w sposób uwzględniający pierwszeństwo lepszej jakości opieki nad pacjentem oraz wymaga, aby działania korygujące i zapobiegawcze były wdrażane i oceniane pod kątem efektywności i skuteczności. Szpital powinien ponadto zapewnić ustanowienie i wdrożenie systemu zarządzania ryzykiem, odnoszącego się do bezpieczeństwa pacjentów oraz do innych zagrożeń bezpieczeństwa, których skutki mogą dotyczyć pacjentów, personelu lub innych osób przebywających na terenie szpitala. Stosując się do międzynarodowej normy akredytacyjnej DNV dla szpitali (DIAS), podmiot leczniczy typu szpital może uzyskać akredytację, która będzie narzędziem zarządzania operacyjnego i strategicznego, umożliwiającym skuteczne wprowadzenie zrównoważonego zarządzania jakością i bezpieczeństwem pacjenta, a zarazem nowym standardem w dążeniu do doskonałości szpitalnych świadczeń zdrowotnych. Ewa Kuriata System zarządzania jakością jako wymóg współczesnego szpitala Wymagania współczesnego rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce wymuszają na menedżerach zastosowanie takich mechanizmów zarządzania, które będą stanowiły gwarancję bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników systemu ochrony zdrowia. Optymalnym rozwiązaniem jest wdrożenie wewnętrznego systemu zarządzania jakością obejmującego swoim zasięgiem całą organizację. Powinno to oznaczać ustanowienie projakościowej polityki w szpitalu, a w konsekwencji respektowanie norm

3 67 jakości w dążeniu do doskonalenia całej organizacji. Wewnętrzny system zarządzania jakością wymaga określenia procesów oraz ich wzajemnych powiązań, metod badania ich skuteczności oraz rozpoznawania problemów w dążeniu do identyfikacji ryzyka w zapewnianiu opieki zdrowotnej. Wdrożenie systemu zarządzania jakością w podmiocie leczniczym powinno oznaczać ukształtowanie takiej kultury jakości, w której bezpieczeństwo pacjenta jest najwyższą i respektowaną przez wszystkich wartością. Znane dzisiaj zewnętrzne systemy potwierdzania jakości, jakimi są akredytacja lub ISO, nie gwarantują w dłuższej perspektywie czasowej spodziewanego rezultatu, jeśli nie będzie to jednoznaczne z konsekwentnym podporządkowaniem funkcjonowania szpitala normom jakości. Piotr Karniej Swoboda polityki kontraktowej NFZ a zarządzanie ryzykiem technologicznym i organizacyjnym Ryzyko to jedno z podstawowych zjawisk ekonomicznych, na które jest narażony każdy uczestnik rynku, a ryzyko technologiczne i organizacyjne to dwa z wielu jego wymiarów, które istotnie wpływają na funkcjonowanie każdej organizacji. W przypadku rynku idealnego można powiedzieć, że ryzyko jest immanentnym składnikiem działalności gospodarczej, a metody jego ograniczania są tym doskonalsze, im wyższy jest poziom organizacyjny firmy. W przypadku ochrony zdrowia mamy dziś do czynienia z monopsonem, w którym pozycję dominującego kupującego zajmuje Narodowy Fundusz Zdrowia. Skutkiem takiego ukształtowania rynku jest zaniżanie cen za świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, stosowanie barier wejścia na rynek, jawna zgoda płatnika na realizowanie świadczeń medycznych bez wynagrodzenia (w kontekście tzw. nadwykonań) lub kreowanie polityki zdrowotnej państwa, co w zasadzie nie należy do kompetencji NFZ. Działania publicznego płatnika powodują sytuację, w której podmioty wykonujące działalność leczniczą muszą dążyć do spełniania wszystkich technicznych, technologicznych i organizacyjnych norm, jakie stawiają tzw. rozporządzenia koszykowe, a jednocześnie starają się ograniczyć niekorzystny wpływ takich czynników, jak: fluktuacja kadry, brak odpowiednich profesjonalistów na rynku, znaczne koszty innowacyjności technologicznej czy ograniczenia prawne w dywersyfikacji przychodów. Zarządzanie podmiotem leczniczym lub praktyką zawodową powinno wobec tego skupiać się nie tyle na ograniczaniu niepewności wynikającej ze współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia, ale na eliminowaniu jej negatywnego wpływu na organizację. W tym kontekście istotne wydaje się dążenie do profesjonalizacji zarządzania, zwiększanie odpowiedzialności za podejmowanie decyzje oraz eliminowanie ograniczeń w funkcjonowaniu podmiotu leczniczego jako organizmu gospodarczego, a także implementowanie tych skutecznych rozwiązań ograniczających ryzyko, które są znane z przedsiębiorstw działających na innych rynkach w tym usługowych i produkcyjnych. Roman Topór-Mądry Monitorowanie zdrowia w Unii Europejskiej (European Community Health Indicators Monitoring) a wskaźniki jakości Jednym z problemów zdrowia publicznego w Unii Europejskiej jest występowanie nierówności między krajami europejskimi w wielu aspektach zdrowia. Podstawowym elementem zmniejszenia różnic w stanie zdrowia ludności, zachowaniach zdrowotnych populacji lub występujących chorobach jest zebranie aktualnych oraz porównywalnych informacji.

4 68 Informacja ta powinna powstać z wykorzystaniem wskaźników o jasno określonych definicjach, sposobie ich gromadzenia i analizowania. Komisja Europejska od kilkunastu lat finansuje rozwiązania z tego zakresu. W ramach Second Programme of Community Action in the Field of Health through the Joint Action był finansowany projekt European Comunity Health Indicators Monitoring (ECHIM). Wynikiem projektu ECHIM jest 88 wskaźników zdrowotnych, które powinny być zgromadzone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej w celu umożliwienia spójnych analiz na poziomie UE. W tworzeniu tej listy wzięto pod uwagę zarówno dotychczasowe doświadczenia, jak i wcześniej gromadzone wskaźniki (m.in. dla OECD i WHO), ale również użyteczność dla polityki zdrowotnej. Wskaźniki ECHIM są podzielone na zakresy tematyczne: 1. Dane demograficzne i czynniki społeczno-ekonomiczne. 2. Stan zdrowia. 3. Czynniki wpływające na zdrowie. 4. Interwencje zdrowotne: usługi zdrowotne. 5. Interwencje zdrowotne: promocja zdrowia. Obejmują zarówno klasyczne współczynniki epidemiologiczne (oczekiwana długość życia, umieralność, zapadalność i chorobowość) odniesione do najczęściej występujących problemów zdrowotnych, czynniki ryzyka klasyczne (palenie papierosów, nadciśnienie, aktywność fizyczna) i nowe (wsparcie społeczne), jak i związane z interwencjami zdrowotnymi. W tych ostatnich znajdują się szczegółowe wskaźniki związane z jakością badań przesiewowych lub pobytem w szpitalu (średnia długość pobytu, 30-dniowa śmiertelność wewnątrzszpitalna w przypadku zawału serca i udaru mózgu, wskaźniki przeżycia w chorobach nowotworowych i in.). Jolanta Grzebieluch Jakość a strategia marketingowa w optyce klienta wewnętrznego i klienta zewnętrznego Jakość usług jest ważnym elementem marketingu mix powiązanym ze wszystkimi jego elementami, szczególnie zaś z samą usługą, jej ceną, a także z personelem. W kontekście realizowania strategii marketingowej przedsiębiorstwa, jakim jest placówka lecznicza, jakość nabiera szczególnego znaczenia. Usługa medyczna jest złożonym produktem charakteryzującym się wieloma cechami. Strategię marketingową definiuje się jako odzwierciedlenie zbioru decyzji, sposobów postępowania i działań rynkowych podejmowanych przez przedsiębiorstwo w procesach osiągania celu (celów) 1. Nadrzędną zasadą marketingu w ochronie zdrowia jest zwrócenie się na potrzeby klientów, ich rozpoznanie i zaspokajanie, ale potrzeby te i pragnienia muszą być zgodne z misją lub celem organizacji. Jakość jest pojęciem względnym i sama w sobie nie istnieje, można natomiast o niej mówić w powiązaniu z celem, jakiemu ma służyć. W przypadku usług zdrowotnych celem nadrzędnym jest dbanie o zdrowie człowieka. Czubała definiuje jakość jako stopień spełnienia oczekiwań nabywców. Usługa ma odpowiednią jakość, jeśli jej realizacja spełnia lub przekracza oczekiwania nabywców 2. Na jakość można patrzeć z dwóch perspektyw: wewnętrznej i zewnętrznej. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa na jakość wpływa zgodność świadczenia procesu z określonymi normami lub standardami. Z perspektywy zewnętrznej natomiast jakość jest postrzegana przez nabywcę, jego zadowolenie i ocenę. Projektując proces świadczenia usługi zdrowotnej, należy zatem wziąć pod uwagę czynniki, które mają wpływ na oczekiwania klientów. Pojęcie klienta w marketingu jest szerokie i obejmuje nie tylko pacjentów, ich rodziny, przyjaciół, ale także dostawców leków, firmy farmaceutyczne oraz płatnika a także firmy ubezpieczeniowe. Klient to także wnętrze każdej organizacji zatrudniony w niej personel. W przypadku przedsiębiorstw leczniczych są to lekarze, pielęgniarki, położne, personel techniczny i pomocniczy oraz administracja. Istota postrzegania jakości przez klientów zewnętrznych w dużym stopniu polega na charakterystycznej relacji między poszczególnymi podmiotami. 1 W. Wrzosek: Strategie marketingowe, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa 2001, s A. Czubała, A. Jonas, T. Smoleń, J.W. Wiktor: Marketing usług, Wolters Kluwer Buisness, Warszawa 2012, s. 141.

5 69 Tomasz Greber Ocena ryzyka jako optymalizacja procesów medycznych narzędzia i metody Zarządzanie procesami medycznymi wbrew pozorom i obiegowym opiniom niewiele różni się od zarządzania wszelkimi innymi procesami usługowymi. Oczywiście każda branża ma swoją specyfikę, ale niezależnie od organizacji i jej zakresu działalności na proces zawsze będzie się składał zbiór działań wzajemnie powiązanych, czynniki na niego wpływające (które częściowo można nadzorować) oraz wyrób (materialny lub niematerialny). Może zatem dziwić, że organizacje realizujące procesy medyczne tak późno zaczęły zajmować się działaniami projakościowymi, zwłaszcza że w przypadku służby zdrowia konsekwencją niezgodności jest nie tylko niezadowolenie klienta czy problemy z terminowością usługi, ale często utrata zdrowia lub nawet śmierć. Zakres możliwych do wykorzystania metod i narzędzi doskonalenia jakości obejmuje wszystkie fazy związane z dostarczaniem klientom odpowiedniej jakości wyrobów: planowanie usługi medycznej, projektowanie usługi medycznej, wykonywanie usługi, monitorowanie jakości. Jeżeli więc tylko podmiot leczniczy chce w sposób usystematyzowany i kompleksowy zadbać o jakość swoich usług, wystarczy, że dobierze odpowiedni zestaw narzędzi i skutecznie go wdroży. Najważniejsze jest, żeby wdrożenie to przeprowadzić rzeczywiście skutecznie, a nie tylko pozornie, a takich przykładów pozornych działań w praktyce można znaleźć aż nadto. Trudno wprawdzie o wyniki badań naukowych z tego zakresu, ale wiadomo na przykład, że wiele wdrożonych w podmiotach leczniczych systemów zarządzania jakością zgodnych z ISO 9001 w rzeczywistości nie działa. Wyjątkami są niestety szpitale, które podchodzą do działań zapobiegawczych metodycznie, a działania korygujące są realizowane z dogłębną analizą przyczyn. I trudno tu jednoznacznie stwierdzić, czy wynika to z braku czasu i zaangażowania, czy z nieznajomości choćby prostych metod i narzędzi, które umożliwiają projektowanie, a później ocenianie jakości usług medycznych. Na tle zarządzania jakością w podmiotach leczniczych szczególnie istotne wydają się metody i narzędzia związane z oceną ryzyka, które są o tyle ważne, że pozwalają przewidzieć niezgodności, które mogą się skończyć niebezpiecznie dla pacjentów. Nie czeka się tu więc na zdarzenie niepożądane, żeby wdrożyć działanie korygujące, ale próbuje takiej niezgodności przeciwdziałać. Najciekawszymi metodami są bez wątpienia: PDPC, drzewo wad oraz przede wszystkim analiza FMEA oraz jej dwa warianty HFMEA i FMECA. FMEA jest o tyle interesującą metodą, że uwzględnia trzy ważne aspekty zarządzania jakością procesu: znaczenie niezgodności dla pacjenta i innych stron zainteresowanych, prawdopodobieństwo wystąpienia niezgodności (na bazie doświadczeń podmiotu leczniczego), prawdopodobieństwo, że niezgodność zostanie wykryta, zanim pojawią się problemy u klienta. Takie uporządkowane podejście jest w stanie szybko wskazać konieczne działania zapobiegawcze, które powinny zostać wprowadzone w celu rzeczywistego podniesienia jakości usługi medycznej. Agnieszka Sieńko Postępowanie dowodowe w procesie o błąd medyczny, rola świadka, lekarza i biegłego z zakresu medycyny Istotą każdego postępowania sądowego i jego treścią jest postępowanie dowodowe. W toku procesu o błąd medyczny szczególna rola przypada dowodom medycznym. Głównym dowodem jest dowód z dokumentu, czyli w praktyce z dokumentacji medycznej. W literaturze dokumentacja medyczna bywa określana niemym świadkiem. Określenie to podkreśla szczególne znaczenie dokumentacji medycznej nie tylko w przebiegu procesu terapeutycznego, ale także jako dokumentu urzędowego. Kolejnym źródłem dowodowym związanym z dowodem z dokumentu medycznego jest opinia biegłego lub instytutu. Przeprowadzenie tego dowodu czy ściślej wynik postępowania dowodowego jest najczęściej podstawą rozstrzygnięcia

6 70 całego procesu sądowego o błąd medyczny. Procesy o błąd medyczny ze swej istoty wymagają wiadomości specjalnych i w zasadzie trudno wyobrazić sobie tego typu postępowanie z pominięciem wskazanych źródeł dowodowych (dokumentacja medyczna, opinia biegłego). Związek opinii biegłego z dowodem z dokumentacji medycznej polega na tym, że biegły wykorzystuje w zasadzie wyłącznie niemego świadka. Od zawartości i jakości dokumentacji medycznej często zależy możliwość dokonania właściwej oceny przebiegu procesu terapeutycznego przez biegłego. Innym rodzajem dowodu często wykorzystywanego w procesie jest dowód osobowy w postaci zeznań świadków. Warto wskazać, że świadkiem w procesie medycznym może być lekarz prowadzący oraz każda osoba uczestnicząca w procesie terapeutycznym. Praktyka wskazuje na dość częste mylenie roli lekarza świadka z rolą lekarza biegłego. Agnieszka Sieńko Zgoda na działania medyczne, aspekt cywilny karny i etyczny Każdy pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na każde podejmowanie w stosunku do niego działanie medyczne. Prawo określa wymagania co do jakości i formy zgody na działanie medyczne. Prawo karne stanowi wręcz, że działanie medyczne bez zgody pacjenta wyczerpuje znamiona przestępstwa i podlega karze. Stosownie do art ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego (Dz.U. 1997, Nr 88, poz. 553, ze zm.) Kto wykonuje zabieg leczniczy bez zgody pacjenta, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Cytowany przepis penalizuje wykonywanie zabiegów leczniczych bez zgody pacjenta. Przedmiotem ochrony jest wolność człowieka w zakresie decydowania o poddaniu się leczeniu i sposobach tego leczenia. Oznacza poszanowanie woli jednostki na tym odcinku życia. Ustawa przyznaje pierwszeństwo woli pacjenta nawet nad celem leczniczym działań korzystnych w jego sprawie 1. Powinność uzyskania zgody dotyczy wszelkiego działania medycznego, zarówno świadczeń diagnostycznych, jak i samego leczenia. W praktyce szczególne znaczenie ma zgoda pacjenta na poddanie go procedurze diagnostycznej o podwyższonym ryzyku oraz na wykonanie operacji lub procedury medycznej o podwyższonym ryzyku. Obie grupy świadczeń najczęściej stają się przedmiotem postępowań o błędy medyczne. Referat obejmie zagadnienia związane z zasadami przyjmowania zgody, w tym przesłanki skuteczności zgody, dopuszczalność działania bez zgody na działanie medyczne oraz konsekwencje braku zgody lub działania wbrew sprzeciwowi. 1 T. Bojarski (red.), M. Szwarczyk, A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger: Kodeks Karny. Komentarz, Warszawa 2011, za: LexPolonica wersja elektroniczna, komentarz do art. 192 k.k.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych.

Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. Norma PN-EN ISO 9001:2009 System Zarządzania Jakością w usługach medycznych Korzyści wynikające z wdrożenia systemu zarządzania jakością w usługach medycznych. www.isomed.pl Grzegorz Dobrakowski Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym

III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym III Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość i ryzyko w procesach klinicznych aspekty prawno medyczne w wymiarze międzynarodowym Wrocław, 10 11 kwietnia 2014 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny

Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala. dr Marek Koenner, radca prawny Audyt Bezpieczna Klinika - innowacyjne narzędzie analizy ryzyka prawnego działalności szpitala dr Marek Koenner, radca prawny Przesłanki Audytu rosnąca liczba postępowań w sprawach o błędy medyczne, zarówno

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza

Odpowiedzialność karna lekarza Sławomir Turkowski Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności karnej Warszawa 2012 2 Odpowiedzialność karna lekarza Zakres i skuteczne ograniczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Trela. Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania normy ISO i standardy akredytacyjne

Arkadiusz Trela. Zarządzanie jakością w działalności leczniczej. Nowe wymagania systemów zarządzania normy ISO i standardy akredytacyjne Arkadiusz Trela Zarządzanie jakością w działalności leczniczej Nowe wymagania systemów zarządzania normy ISO i standardy akredytacyjne Zarządzanie jakością w działalności leczniczej Nowe wymagania systemów

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08

DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 DCT/ISO/SC/1.02 Podręcznika Zintegrowanego Systemu Zarządzania w DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2016-04-08 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM

Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala. Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Akredytacja CMJ w optyce dyrektora szpitala Dr Ryszard Bosacki Dyrektor ds. medycznych Prokurent PCM Agenda prezentacji 1. Status Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w ochronie zdrowia 2. Standardy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015

Szkolenie Stowarzyszenia Polskie Forum ISO 14000 Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 16.04.2015 Wykorzystanie elementów systemu EMAS w SZŚ według ISO 14001:2015 dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Agenda Elementy SZŚ według EMAS (Rozporządzenie UE 1221/2009) i odpowiadające im

Bardziej szczegółowo

Czy szpitale stać na jakość jakość realna i certyfikowana

Czy szpitale stać na jakość jakość realna i certyfikowana Czy szpitale stać na jakość jakość realna i certyfikowana Maciej Sobkowski Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu Gdzie jest kryzys? www.glosulicy.pl ZARZĄDZENIE Nr 54/2011/DSOZ PREZESA

Bardziej szczegółowo

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez

Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez KONCEPCJA SYSTEMU JAKOŚCI zgodnie z wymaganiami norm ISO serii 9000 dr Lesław Lisak Co to jest norma? Norma to dokument przyjęty na zasadzie konsensu i zatwierdzony do powszechnego stosowania przez upoważnioną

Bardziej szczegółowo

Czy nowa norma PN- EN 15224:2013-04E wpłynie na jakość zarządzania w sektorze ochrony zdrowia?

Czy nowa norma PN- EN 15224:2013-04E wpłynie na jakość zarządzania w sektorze ochrony zdrowia? II Kongres Praktyków Zarządzania w Ochronie Zdrowia Medmetriq 2013 Czy nowa norma PN- EN 15224:2013-04E wpłynie na jakość zarządzania w sektorze ochrony zdrowia? Dr n.med. Tomasz Romańczyk Konsultant Zarządu,

Bardziej szczegółowo

Prawa i obowiązki pacjenta

Prawa i obowiązki pacjenta Prawa i obowiązki pacjenta Podstawowe unormowania prawne Wynikają one z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) oraz następujących ustaw: z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne nowe otwarcie! Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 20 maja 2015 r.

Badania kliniczne nowe otwarcie! Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 20 maja 2015 r. 1 2 Badania kliniczne nowe otwarcie! Konferencja z okazji Międzynarodowego Dnia Badań Klinicznych 20 maja 2015 r. Igor Radziewicz-Winnicki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia

Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Komunikat 1 IV Forum Jakości i Bezpieczeństwa w Ochronie Zdrowia Jakość opieki geriatrycznej w Polsce aspekty medyczne, etyczne i organizacyjno-prawne. Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. Pod patronatem honorowym:

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak

Regulacje prawne w zakresie badań naukowych. dr Monika Urbaniak Regulacje prawne w zakresie badań naukowych dr Monika Urbaniak Badania naukowe mogą przyjąć postać badań interwencyjnych i eksperymentów medycznych Pojęcie: badanie nieinterwencyjne oznacza, że wybór terapii

Bardziej szczegółowo

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów

Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów Diagnoza i zmiana czynników decydujących o niedoskonałości w działaniu POZ-tów dr hab. n. med. Tomasz Stefaniak, MBA kierownik projektu Katarzyna Dutkiewicz kontrola finansowa projektu Dariusz Szplit -

Bardziej szczegółowo

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek

Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001. Mariola Witek Powody wdraŝania i korzyści z funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001 Mariola Witek Przedmiot wykładu 1.Rozwój systemów zarządzania jakością (SZJ) 2.Potrzeba posiadania formalnych SZJ 3.Korzyści

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ

PROJEKT BEZPIECZNEJ PRAKTYKI MEDYCZNEJ Konsultant Krajowy w dz. Pielęgniarstwa dr n. biol. Grażyna Kruk- Kupiec Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej, Piekary Śląskie 41-940 ul. Bytomska 62, Tel. 032 3934 299 Piekary Śląskie

Bardziej szczegółowo

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals

Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals Na czym polega odpowiedzialność firmy farmaceutycznej? Raport Społeczny GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 2009-2010 Jerzy Toczyski Prezes Zarządu GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA Od odpowiedzialności do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo

ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO. z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Ro.0152-20/08 ZARZĄDZENIE Nr 20/2008 KIEROWNIKA URZĘDU MIASTA LEGIONOWO z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Kadrowej w Urzędzie Miasta Legionowo Na podstawie art. 33 ust. 1 i ust. 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak.

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem w praktyce gospodarczej. Maciej Urbaniak. Książka stanowi szerokie kompendium wiedzy z zakresu systemów zarządzania. Stanowić ona może cenną pomoc

Bardziej szczegółowo

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System

System. zarządzania jakością. Pojęcie systemu. Model SZJ wg ISO 9001:2008. Koszty jakości. Podsumowanie. [Słownik języka polskiego, PWN, 1979] System Zarządzanie - wykład 3 Jakość produktu Pojęcie i zasady Zarządzanie. Planowanie w zarządzaniu Kontrola w zarządzaniu Metody i narzędzia projakościowe Wykład 03/07 Model SZJ Doskonalenie w zarządzaniu 2

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak

Zarządzanie jakością w logistyce ćw. Artur Olejniczak ćw. artur.olejniczak@wsl.com.pl Plan spotkań Data Godziny Rodzaj 18.03.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 14.04.2012 4 godziny ćw. 28.04.2012 4 godziny ćw. 14:30-15:30 dyżur 19.05.2012 4 godziny ćw.

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2015-04-27 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej

Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Załącznik nr 2 do Zasad kontroli zarządczej w gminnych jednostkach organizacyjnych oraz zobowiązania kierowników tych jednostek do ich stosowania Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej Ocena Środowisko

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO

Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Kontrola zarządcza w szkołach i placówkach oświatowych. Ewa Halska, Andrzej Jasiński, OSKKO Istotną kwestią podjętą w w Ustawie z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240) jest

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21

Spis treści. Wykaz skrótów... 15. Wprowadzenie... 17. Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Wykaz skrótów... 15 Wprowadzenie... 17 Część I Organizacja i zarządzanie... 21 Organizacja i zarządzanie, Damian Makowski, Dariusz Jemielniak... 21 1. Nauki organizacji i zarządzania jako wyodrębniona

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001

Metodyka wdrożenia. System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia System Jakości ISO 9001 Metodyka wdrożenia Proponowana przez nas metodyka wdrażania systemu zarządzania jakością według normy ISO 9001 bazuje na naszych wieloletnich doświadczeniach

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego

Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego Zgoda pacjenta na udzielenie świadczenia zdrowotnego (stan prawny: 3 października 2016) Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski Zakład Prawa Medycznego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu PEŁNOLETNOŚĆ Art. 10 k.c. 1.

Bardziej szczegółowo

Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r.

Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r. Europejskie stanowisko dotyczące farmacji szpitalnej Bruksela, maj 2014 r. Poniżej publikujemy dla Państwa stanowisko wypracowane przez Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów Szpitalnych wspólnie z organizacjami

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1.1.Ilekroć w dokumencie jest mowa o: 1) ryzyku należy przez to rozumieć możliwość zaistnienia zdarzenia, które będzie miało wpływ na realizację

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA XXI W. SYSTEMY INFORMATYCZNE NOWEJ GENERACJI RZESZÓW 2008 Obszary aktywności Lecznictwo otwarte - Przychodnie - Laboratoria - Zakłady Diagnostyczne - inne Jednostki Służby Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych

Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 7 PROBLEMY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA W OCHRONIE ZDROWIA Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych Redakcja naukowa: Jan Krakowiak, Andrzej Marjański

Bardziej szczegółowo

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej.

Ocena dojrzałości jednostki. Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. dojrzałości jednostki Kryteria oceny Systemu Kontroli Zarządczej. Zgodnie z zapisanym w Komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009r. standardem nr 20 1 : Zaleca się przeprowadzenie co najmniej

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego

NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ. Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA Leo Barić, Halina Osińska NOWY MODEL PROMOCJI ZDROWIA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ Podręcznik metodologiczny dla personelu medycznego i paramedycznego Wydanie I Warszawa

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w

RECENZJA. rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. Znaczenie strategii marketingowej w Prof. zw. dr hab. Marian Noga Wyższa Szkota Bankowa we Wrocławiu RECENZJA rozprawy doktorskiej Jolanty GRZEBIELUCH nt. "Znaczenie strategii marketingowej w zarządzaniu podmiotem leczniczym będącym spółką

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE

SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1 Marek Rączka Katedra Inżynierii Procesów Produkcyjnych Politechnika Krakowska SPECYFICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W OCHRONIE ZDROWIE 1. Wstęp Organizacje świadczące usługi zdrowotne coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973)

6 miliardów w Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 6 miliardów w 2012 Marty Cooper i jego pierwszy telefon komórkowy (1973) 1 miliard w 2008 2 miliardy w 2014 Michael Donald Wise i jego pierwszy komputer osobisty (1975) 2 miliardy w 2009 Pierwsza przeglądarka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Dylematy w pracy socjalnej. psychicznymi

Dylematy w pracy socjalnej. psychicznymi Dylematy w pracy socjalnej z osobami z zaburzeniami psychicznymi W ramach Specjalistycznego Zespołu Pracy Socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Poznaniu Misja Zespołu Pracownicy Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA

POLSKA KARTA PRAW PACJENTA POLSKA KARTA PRAW PACJENTA podstawowe unormowania prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483) określone w ustawach *: I. Prawa pacjenta wynikające

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Janusz Bronisław Berdowski EUROPEJSKA UCZELNIA INFORMATYCZNO-EKONOMICZNA W WARSZAWIE ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od jakości nie ma odwrotu, gdyż na rynku globalnym nie walczy się tylko ceną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15

Spis treści. Przedmowa... 13. Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Spis treści Przedmowa... 13 Część I. Wprowadzenie do ubezpieczeń... 15 Rozdział 1. Podstawy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej. Regulacje prawne (Stanisław Borkowski)... 17 1.1. Historia i rola

Bardziej szczegółowo

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII

LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII LEGISLACJA A DOSTĘP DO NOWOCZESNYCH TERAPII INFARMA, Katarzyna Połujan Prawo i finanse 2015 Warszawa 08.12.2014 PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ RESORTU ZDROWIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO OBYWATELI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015

Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie rehabilitacji medycznej za rok 2015 dr n. med. Krzysztof Wasiak Warszawa, 14.02.2016 r. Szpital im. Prof. M. Weissa Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. ul. Wierzejewskiego 12 05 510 Konstancin - Jeziorna ( 22 ) 711 90 15

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

poprawy konkurencyjności

poprawy konkurencyjności Wdrażanie anie i doskonalenie systemów w zarządzania szansą poprawy konkurencyjności ci organizacji Andrzej Borcz "Przy istniejącej konkurencji firmy, które nie potrafią tworzyć i wcielać w życie doskonałej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED

Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED Ewaluacja ex ante programu sektorowego INNOMED PLAN PREZENTACJI 1. Krótki opis Programu 2. Cele i zakres ewaluacji 3. Kryteria ewaluacji 4. Metodologia badania 5. Wnioski 6.Analiza SWOT 7.Rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

LEKARZ W OBLICZU PRAWA

LEKARZ W OBLICZU PRAWA LEKARZ W OBLICZU PRAWA Konferencja w ramach Programu Prawo i Medycyna I. Ogólne informacje o ELSA i IFMSA. Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland IFMSA- Poland jest organizacją zrzeszającą

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY Z USTAWĄ O SZPITALACH KLINICZNYCH

PROBLEMY Z USTAWĄ O SZPITALACH KLINICZNYCH PROBLEMY Z USTAWĄ O SZPITALACH KLINICZNYCH Odpowiednia Ustawa do tej pory nie powstała, bo: Władze mają pilniejsze sprawy, Konieczne byłoby przekazanie dodatkowych środków, Istnieją sprzeciwy wobec uprzywilejowania

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem Ekoinnowacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem dr hab. inż. Alina Matuszak-Flejszman, prof. nadzw. UEP Poznań, 17 listopada 2014 r. AGENDA Innowacyjne podejście do zarządzania przedsiębiorstwem Warunki i

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Krzysztof Zamajtys BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Profilaktyka ochrony zdrowia pracujących współpraca ze służbą medycyny pracy Zadania, obowiązki, zakres świadczeń oraz sposób finansowania służby medycyny

Bardziej szczegółowo

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

MODEL DOSKONAŁOŚCI ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Wykład 2. MODEL DOSKONAŁOŚCI ORGANIZACJI I ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1 1. Systematyka zarządzania jakością w organizacji: Systematyka zarządzania jakością jest rozumiana jako: system pojęć składających

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.)

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Dz.U.09.52.419 2009.06.05 zm. Dz.U.2009.76.641 art. 10 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady powoływania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE PROCESY MEDYCZNE Liczba spraw Rok wniesienia pozwu

WPROWADZENIE PROCESY MEDYCZNE Liczba spraw Rok wniesienia pozwu Liczba spraw WPROWADZENIE PROCESY MEDYCZNE Sprawy o odszkodowania za szkody wyrządzone przez służbę zdrowia w latach 2009-2015 861 971 990 921 947 656 663 2009 r. 2010 r. 2011 r. 2012 r. 2013 r. 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów

Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów RAPORT OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara Rudego - Ursynów raport za rok: 2015 Strona 1 z 12 I. WSTĘP: Kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17

SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15. Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 SPIS TREŚCI WYKAZ WAŻNIEJSZYCH SKRÓTÓW 11 WPROWADZENIE 15 Część L CZĘŚĆ OGÓLNE 17 Rozdział 1. Podstawowe określenia związane z pomocą terapeutyczną 19 1. Podstawowe pojęcia 19 1.1. Zdrowie 19 1.2. Pacjent/klient

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS)

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ (2 ECTS) studia dzienne, wieczorowe i zaoczne Wykłady studia dzienne i wieczorowe 30 godz., a studia zaoczne 18 godz. 1. Zarządzanie jakością podstawowe pojęcia: Jakość i jej istota;

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Centrum Kompetencyjne Zarządzanie Ryzykiem RISK ALERT

Centrum Kompetencyjne Zarządzanie Ryzykiem RISK ALERT Centrum Kompetencyjne Zarządzanie Ryzykiem RISK ALERT Szef Centrum Kompetencyjnego Tomasz Leśniak 7/29/2015 [Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie tylko

Bardziej szczegółowo

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia

Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia Wysoka jakość świadczonych usług i efektywne przywództwo w ochronie zdrowia efektami wdrożeń projektów e-zdrowia dr n. med. Leszek Sikorski i Zespół Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 2012-05-31

Bardziej szczegółowo

1

1 Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne Wprowadzenie 0.1 Postanowienia ogólne 0.2 Podejście procesowe 0.2 Zasady zarządzania jakością 0.2 Zasady zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.

KONTROLA ZARZĄDCZA. Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. KONTROLA ZARZĄDCZA Podstawa prawna Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie

Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Poprawa zdrowia układu mięśniowo-szkieletowego w Europie Raport dotyczący zaleceń Zapewnianie optymalnej opieki nad osobami cierpiącymi na chorobę zwyrodnieniową stawów i reumatoidalne zapalenie stawów

Bardziej szczegółowo

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych

Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i zakresu kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych Przekazany do uzgodnień zewnętrznych w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k.

Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing w placówkach medycznych - lek na całe zło? Jacek Świeca Radca prawny Partner Zarządzający Kancelaria Prawna Świeca i Wspólnicy Sp. k. Outsourcing czym jest? Powierzenie przez organizację realizacji

Bardziej szczegółowo

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW

POD O EJŚ J CIE I P ROC O ESOW Wykład 7. PODEJŚCIE PROCESOWE W ZARZĄDZANIU JAKOŚCIĄ 1 1. Procesy i ich znaczenie w działalności organizacji: Proces jest to zaprojektowany ciąg logiczny następu- jących po sobie czynności (operacji),

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000

Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Charakterystyka systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO serii 9000 Normy ISO serii 9000 Zostały uznane za podstawę wyznaczania standardów zarządzania jakością Opublikowane po raz

Bardziej szczegółowo