ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA"

Transkrypt

1 ANIOŁ s.c. PRACOWNIA PROJEKTOWO-USŁUGOWA BIURO Warszawa ul. Korotyńskiego 48 m. 179 tel. (022) NIP PRACOWNIA ul. Korotyńskiego 23/4 tel tel./fax.(022) INWESTOR Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo Warszawa ul. Powstańców Śląskich 70 OBIEKT RODZAJ OPRACOWANIA Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie, obejmującej ul. Karabeli (dz. ew. nr 5615, 312 z obr ) o dł.~200 m, powierzchnia pasa drogowego~2300 m2 i odcinek ul. Wyki (część dz. Ew. nr 3/20 z obr ) o dł.~80 m, powierzchnia pasa drogowego~1200 m2. Projekt Wykonawczy WYKONAWCA PROJEKTU IMIĘ, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS DATA PROJEKTANT inż. Włodzimierz Anioł upr. St. 681/88 Wojciech Bargieł inż. Krzysztof Beczek inż Wojciech Kmieciński

2 Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA OPRACOWANIA PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU LOKALIZACJA OBIEKTU STAN PRAWNY NIERUCHOMOŚCI WARUNKI GRUNTOWO-WODNE STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ODWODNIENIE ZIELEŃ INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZGODNIE Z ART.20 UST.1 PKT. 16 PRAWA BUDOWLANEGO ORGANIZACJA RUCHU UZGODNIENIA...9 SPIS RYSUNKÓW RYS. PSW01 PLAN SYTUACYJNO WYSOKOŚCIOWY RYS. PP01 PROFIL PODŁUZNY UL. KARABELI...11 RYS. PP02 PROFIL PODŁUZNY UL. WYKI...12 RYS. PN01 PRZEKRÓJ NORMALNY A-A; B-B...13 RYS. PN02 PRZEKRÓJ NORMALNY C-C; D-D...14 RYS. PN03 PRZEKRÓJ NORMALNY E-E...15 RYS. SK01 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH...16 RYS. SK02 SZCZEGÓŁ CIEKU...17 RYS. SK03 KONSTRUKCJA CHODNIKA...18 RYS. SK04 SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KOSTKI...19 RYS. PR01 PLAN ROZBIÓREK...20 ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 23, lok Warszawa tel fax. (22)

3 Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania - umowa, - mapa sytuacyjno-wysokościowa, - normatywy techniczne dotyczące projektowania. 2. Zakres opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu remontu ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie, obejmującej ul. Karabeli o dł.~200 m i odcinek ul. Wyki o dł.~70 m. 3. Materiały wykorzystane w opracowaniu Dokumentację wykonano zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami i przepisami, a w szczególności - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. poz. 462) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004 r., poz z późn. zmianami) - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.) - Ustawa z dnia r. Kodeks pracy art. 237(Dz. U. nr 24/ z późn. zmianami), - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia r. W sprawie bhp podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401), - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia r. W sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych dla robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263), - PN-B Roboty ziemne, Wymagania ogólne, ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 23, lok Warszawa tel fax. (22)

4 Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie 4. Lokalizacja obiektu Remontowane ulice zlokalizowane są w zachodniej części Miasta Stołecznego Warszawy w dzielnicy Bemowo. W formie graficznej lokalizację przedstawiono na mapie nr 1. Mapa nr 1 5. Stan prawny nieruchomości Ul. Karabeli dz. ew. nr 5615, 312 z obr , oraz ul. Wyki część dz. ew. nr 3/20 z obr Ulica Karabeli na objętym remontem odcinku, oraz część ul. Wyki na odcinku objętym remontem są drogami publicznymi kategorii gminnej, klasy L i znajdują się w zarządzie Burmistrza Miasta. ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 23, lok Warszawa tel fax. (22)

5 Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie 6. Warunki gruntowo wodne Podłoże gruntowe stanowią piaski pylaste i drobnoziarniste, akumulacji rzecznej głównie w stanie średniozagęszczonym. Na podstawie badań stwierdzono, że poziom wód gruntowych znajduje się średnio na głębokości 2,0 m p.p.t. 7. Stan istniejący W stanie istniejącym na ulicach objętych inwestycją występują jezdnie o nawierzchniach - asfaltowej o szerokości 6,0 5,0 m; ul. Karabeli, - z trylinki betonowej o szerokości 5,0 m; ul. Wyki. Ulice posiadają odwodnienie do kanalizacji miejskiej. Przyjmując za punkt odniesienia wjazd od ul. Człuchowskiej, wzdłuż ulicy Karabeli po lewej stronie występuje chodnik o nawierzchni asfaltowej, szerokości 2,0 m oraz miejsca postojowe. Po prawej stronie ul. Karabeli występują miejsca parkingowe. Przyjmując za punkt odniesienia wjazd od ul. Karabeli, wzdłuż ulicy Wyki po prawej stronie występują miejsca parkingowe przeznaczone do obsługi przyległych sklepów. 8. Stan projektowany Celem prac projektowych w zakresie opracowania jest poprawa stanu nawierzchni oraz poprawienie bezpieczeństwa ruchu. Na ulicy Karabeli, remont ze względów konstrukcji nawierzchni podzielony będzie na dwa odcinki.. Opis w/w konstrukcji znajduje się w pkt.9 niniejszego opracowania. Na odcinku od do istniejąca nawierzchnia zostanie sfrezowana na średnią głębokość 4 cm, następnie po uprzednim oczyszczeniu i skropieniu emulsją asfaltową zostaną ułożone dwie warstwy konstrukcyjne z betonu asfaltowego -warstwa wyrównawcza śr. grubości 5,5 cm oraz warstwa ścieralna gr. 4cm. Na odcinku do0+232 istniejąca konstrukcja drogi ulegnie rozbiórce i zostanie zastąpiona nową konstrukcją o nawierzchni z kostki betonowej. Chodnik z płyt betonowych przy pawilonie handlowym został zaprojektowany z kostki betonowej. Na ulicy Wyki istniejąca konstrukcja drogi z trylinki zostanie rozebrana i zastąpiona nową konstrukcją o nawierzchni z kostki betonowej na istniejących rzędnych. Istniejący chodnik z płyt betonowych (zgodnie z rysunkiem planu PSW01) należy wykonać wykorzystując materiał rozbiórkowy(w ok.50%). Na obu ulicach, w zakresie opracowania, nie przewiduje się znaczących zmian w rozwiązaniach wysokościowych, w stosunku do stanu istniejącego. Miejsca postojowe należy wykonać z kostki brukowej betonowej koloru szarego i wyznaczyć liniami z czerwonej kostki zgodnie z rysunkiem SK Konstrukcja nawierzchni ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 23, lok Warszawa tel fax. (22)

6 Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie Na ulicy Karabeli w stanie projektowanym wystąpią następujące rodzaje konstrukcji miejsca postojowe - kostka brukowa, betonowa szara gr. 8 cm - podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 15 cm jezdnia odcinek od do warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4 m - warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego gr. 4-6 cm odcinek od do kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 15 cm Na ulicy Wyki w stanie projektowanym wystąpią następujące rodzaje konstrukcji - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm - górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego gr. 15 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 15 cm chodnik z płyt chodnikowych - płyta chodnikowa 50x50 gr. 7 cm - podsypka cementowo piaskowa gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 15 cm chodnik z kostki betonowej - kostka brukowa betonowa gr. 8 cm - podsypka cementowo piaskowa gr. 4 cm - podbudowa z kruszywa naturalnego (pospółki) gr. 15 cm 10. Odwodnienie Woda z nawierzchni jezdni, obydwu projektowanych odcinków ulic, będzie odprowadzana powierzchniowo za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych. Następnie za pośrednictwem istniejących wpustów drogowych woda będzie odprowadzana do kanalizacji miejskiej. 11. Zieleń Ze względu na kolizje istniejącego drzewostanu (2 drzewa) z infrastrukturą podziemną w projekcie uwzględniono przesadzenie 2 drzew nasadzonych w ostatnim roku przez mieszkańców. Inne ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 23, lok Warszawa tel fax. (22)

7 Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie drzewa wzdłuż ul. Karabeli także zlokalizowane są na urządzeniach infrastruktury podziemnej jednak ze względu na ich wiek i wielkość postanowiono je pozostawić. 12. Informacja na temat bezpieczeństawa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 16 prawa budowlanego Uwagi ogólne - niniejsze informacje dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy robotach wykopowych i współpracujących z nimi operatorów sprzętu oraz pracowników nadzorujących te roboty. - za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy, przepisów bhp, oraz organizację pracy i współpracy między pracownikami, odpowiada bezpośrednio nadzorujący roboty. - nadzorujący roboty w razie zaistnienia wypadku, obowiązany jest zorganizować pierwszą pomoc oraz powiadomić o wypadku odpowiednie służby Przepisy szczegółowe Roboty wykopowe należą do prac niebezpiecznych. Niebezpieczeństwo powodowane jest najczęściej - niewłaściwą obudową wykopu lub jej brakiem, - stosowaniem niewłaściwych rozpór, - niewłaściwym składowaniem urobku (zbyt nisko krawędzi wykopu), - nie stosowaniem drabin wejściowych do wykopu (wchodzenie po rozporach), - brakiem stosowania sprzętu ochronnego tj. kasków oraz kamizelek ochronnych przy prowadzeniu prac w ruchu ulicznym, - nie stosowaniem barier wygradzających miejsce robót i zabezpieczeń wykopu przykryciami Brygada wykonująca roboty wykopowe powinna być wyposażona w - barierki o wys. 1,1 m, - znaki drogowe (w zależności od potrzeby), - drabinę o długości większej od głębokości wykopu o min. 0,75m, - kamizelki koloru pomarańczowego, rękawice ochronne, kaski ochronne, - apteczkę pomocy przedmedycznej, - niezbędny materiał do budowy wykopu, - niezbędny sprzęt techniczny i narzędzia Przy wykonywaniu robót wykopowych należy przestrzegać następujących zasad - roboty wykopowe w pobliżu sieci podziemnych, a także głębienie wykopów kontrolnych należy prowadzić ręcznie, - przy wykonywaniu wykopów w ulicy (miejscu dostępnym dla osób postronnych), należy wokół wykopu ustawić barierki ochronne o wys. 1,1m w odległości min. 1m od krawędzi wykopu i zaopatrzyć w tablicę o treści Uwaga wykop niezatrudnionym wstęp wzbroniony, a w nocy zaopatrzyć je w czerwone światło ostrzegawcze, ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 23, lok Warszawa tel fax. (22)

8 Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie - wykopy o ścianach pionowych bez obudowy, w gruntach nie nawodnionych, nie obciążonych nasypem w pasie co najmniej równym głębokości wykopu można wykonać - do głębokości 2m w gruntach bardzo spoistych zwartych - do głębokości 1m w gruntach pozostałych Rodzaj obudowy i rozpór określa każdorazowo bezpośrednio nadzorujący roboty w porozumieniu z inspektorem nadzoru. Prowadzący roboty powinien, przed każdym zejściem pracowników do wykopu, sprawdzić stan obudowy wykopów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stan obudowy po dłuższych przerwach w pracy i opadach deszczu. Rozpory powinny być tak umocowane, aby nie zaistniało ich samoczynne wypadanie. Górne krawędzie obudowy wykopu powinny wystawać ponad teren co najmniej 10cm dla ochrony przed wpadnięciem do wykopu gruntu lub innych przedmiotów. - w przypadku występowania ograniczonej przestrzeni uniemożliwiającej wykonanie wykopu ze skarpowaniem ścian (np. wąska ulica lub występowanie przeszkody technicznej np. uzbrojenie terenu) dopuszcza się wykonanie wykopu o ścianach pionowych z zastosowaniem pełnej obudowy z wyporami, - transport urządzeń i materiałów do wykopów i z wykopów powinien odbywać się w zależności od głębokości wykopu i ciężaru przedmiotu a) w wykopie do głębokości 1,5 m transport przedmiotów lekkich sposobem ręcznym przez kontakt bezpośredni między pracownikami, b) przy wykopach powyżej 1,5 m transport sposobem ręcznym za pomocą linki, c) transport przedmiotów ciężkich przy pomocy urządzeń dźwigownicowych - liny, bloczki, wielokrążki przeznaczone do transportu pionowego materiałów muszą być każdorazowo przed użyciem sprawdzane przez prowadzącego roboty - w przypadku prowadzenia wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektrycznych, gazowych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych itp., nadzorujący prace zobowiązany jest określić bezpieczną odległość w jakiej mogą być wykonywane te roboty i sprawować bezpośredni nadzór, - w razie natrafienia na powyższe sieci lub inne przeszkody, roboty należy przerwać do czasu ustalenia ich pochodzenia i stwierdzenia czy roboty w tym miejscu mogą być prowadzone, - operatorzy maszyn podczas wykonywania robót ziemnych powinni przestrzegać zasad określonych w dokumentacji techniczno ruchowej danej maszyny roboczej, - niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych a) ustawienie koparki w odległości od wykopu mniejszej niż 0,6m poza granicą klina odłamu gruntu, b) wyłączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem, c) tworzenia nawisów przy wykonywaniu wykopu, d) przebywania osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny, e) przebywania osób między ścianą wykopu i koparki nawet w czasie postoju. - podczas wykopów wąskoprzestrzennych osoby współpracujące z operatorem mogą znajdować się wyłącznie w bezpiecznej części wykopu, - niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopów prowadzenie prac monterskich, - stosując elektronarzędzia należy każdorazowo przed ich użyciem, zwracać uwagę na stan techniczny, a szczególnie na stan izolacji oraz nie stosować prowizorycznych przedłużaczy, ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 23, lok Warszawa tel fax. (22)

9 Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie 13. Organizacja ruchu Organizacja ruchu dotycząca projektowanej inwestycji jest tematem odrębnego opracowania. 14.Uzgodnienia a) Uzgodnienie spółdzielni mieszkaniowej "Górczewska" nr TE/4629/2012 Odpowiedzi na propozycje spółdzielni mieszkaniowej - Ad1 Miejsca postojowe dla niepełnosprawnych przy pawilonie handlowym zostały uwzględnione w projekcie organizacji ruchu. - Ad2 Propozycja zastosowania progów zwalniających nie została uwzględniona ponieważ przepisy nie zezwalają na lokalizację progów na wprost zjazdów i miejsc postojowych. - Ad3 Zgodnie z życzeniem Inwestora usunięto słupki U-12cna podjazdach do klatek schodowych. ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 23, lok Warszawa tel fax. (22)

10 KO Km= KONIEC OPRACOWANIA L= R=40 R= L= R= L=1.000 istniejaca kratka ciek z kostki D C B A 06 koloru czerwonego wymiana wpustu ulicznego rz. 32,40 L= L=4.8 R= D C B A L= LEGENDA proj. nawierzchnia asfaltowa proj. nawierzchnia z kostki proj. chodnik E E proj. organizacja ruchu drzewa do przesadzenia drzewa przesadzone Dzielnica Bemowo Warszawa KO Km= KONIEC OPRACOWANIA PROJEKT WYKONAWCZY Remont ul. Karabeli na odcinku od ul WARSZAWA tel tel/fax St-681/88 00 PSW01

11 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie inż. Włodzimierz Anioł St-681/88 Wojciech Bargieł inż. Krzysztof Beczek inż. Wojciech Kmieciński PROFIL PODLUŻNY UL. KARABELI ost.oprac. krzysiek data druk krzysiek plik profile ścieżka d\2012\karabeli\do projektu budowlanego karabeli 00 PP01

12 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie inż. Włodzimierz Anioł St-681/88 Wojciech Bargieł inż. Krzysztof Beczek inż. Wojciech Kmieciński PROFIL PODLUŻNY UL. WYKI ost.oprac. krzysiek data druk krzysiek plik profile ścieżka d\2012\karabeli\do projektu budowlanego karabeli 00 PP02

13

14 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 48 m WARSZAWA tel tel/fax inż. Włodzimierz Anioł St-681/88 Wojciech Bargieł inż. Krzysztof Beczek inż. Wojciech Kmieciński PRZEKRÓJ POPRZECZNY 00 PN02

15 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Bemowo ul. Powstańców Śląskich 70 Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY Remont ul. Karabeli na odcinku od ul. Człuchowskiej do ul. Wyki w Warszawie ANIOŁ s.c. ul. Korotyńskiego 48 m WARSZAWA tel tel/fax inż. Włodzimierz Anioł St-681/88 Wojciech Bargieł inż. Krzysztof Beczek inż. Wojciech Kmieciński PRZEKRÓJ POPRZECZNY 00 PN03

16

17

18

19

20

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIE TERENU Budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem biurowym, infrastrukturą techniczną w Dzierżoniowie ul. Strefowa (dz. nr 51/2; 52/2; 54/2; 55/5 obręb Zachód

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH

INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH INSTRUKCJA BEZPIECZNEGO WYKONYWANIA ROBÓT SANITARNYCH Dla budowy abc-hse.com strona 1 Strona tytułowa Nazwa i adres obiektu Nazwa Inwestora Adres Inwestora Wykonawca Budowa Podpisy Podwykonawca Kierownik

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.71/ 78-79-792 NIP 899-253-47-59 SPECYFIKACJA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA

MUZEUM WOJSKA POLSKIEGO BRZOZOWSKI GRABOWIECKI ARCHITEKCI SP. Z O.O PROJEKT WYKONAWCZY 2 INSTALACJE SANITARNE S - SANITARNA PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWY, PRZEBUDOWY ORAZ ROZBIÓRKI PRZYŁĄCZY, ODCINKÓW SIECI ORAZ INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH W OTOCZENIU KAPONIERY ORAZ BATERII BARKOWEJ NA POTRZEBY MUZEUM KATYŃSKIEGO - ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH str.1 SPECYFIKACJA TECHNICZNYCH WARUNKÓW WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Temat: PRZEBUDOWA ( WRAZ Z REMONTEM ) CENTRUM KULTURALNO- SPOTTOWEGO W PILCHOWICACH Adres: DZIAŁKA NR 182/4, NR 182/3, NR 182/2 OBRĘB

Bardziej szczegółowo

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE

Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Rodzaj dokumentacji : PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu : PRZYGOTOWANIE TERENU AKTYWIZACJI GOSPODARCZEJ W MIEJSCOWOŚCI PIANOWO OBRĘB GEODEZYJNY NOWE OBORZYSKA KANALIZACJA SANITARNA W STREFIE Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA DROGI DLA ROWERÓW PRZY UL. PUŁAWSKIEJ W WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA

KONCEPCJA DROGI DLA ROWERÓW PRZY UL. PUŁAWSKIEJ W WARSZAWIE NA ODC. OD UL. DOMANIEWSKIEJ DO GRANICY MIASTA Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego 00-848 Warszawa Tel: 22 459-41-00 lub 22 826-82-11 Fax: 22 459-42-43 Wykonawca : ul. Zielone Zacisze 1/341, 03-294 Warszawa biuro: ul. Gąbińska 9/75, 01-703 Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza

PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza 58-301 WAŁBRZYCH, ul. HARCERSKA 4, TEL./ FAX 074 842 31 86 Egzemplarz 1 PROJEKT TECHNICZNY modernizacji drogi powiatowej nr 2924D Borów - Kostrza Obiekt: Adres: Droga powiatowa Droga powiatowa w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM

Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM Biuro Projektowania Dróg i Mostów MOSTOM projektowanie ekspertyzy kosztorysowanie nadzór inwestorski ul.1maja 4, 49-130 Tułowice tel./fax. 077 457 48 29, tel. kom. 0 505 127 505 NIP 754-116-19-42 REGON

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu

Bardziej szczegółowo