Nadzory i Doradztwo Budowlane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzory i Doradztwo Budowlane"

Transkrypt

1 Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski Kolonia Ostrowicka 43, Mała Karczma tel. kom , Biuro w Gniewie: ul. Wislana 1a/9, Gniew Nr egz. PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem (działki nr 999, 957/4, 985, 1000 zlokalizowana na Osiedlu Nowy Świat w Nowem) Inwestor: Gmina Nowe Plac Św. Rocha Nowe Imię i nazwisko Numer uprawnień Specjalność Projektował mgr inż. Henryk Baniecki 46Gd/75 Konstrukcyjnobudowlana tech.grzegorz Łopatowski 1758/Gd/84 Konstrukcyjnobudowlana Opracował mgr inż. Piotr Łopatowski Podpis Sierpień 2011

2 Zawartość opracowania: 1) Strona tytułowa..1 2) Spis treści...2 3) Oświadczenie o zgodności sporządzenia projektu z obowiązującymi przepisami..3 4) Projekt zagospodarowania działki.4 Mapa sytuacyjno wysokościowa Projekt wymiany nawierzchni drogi...6 Mapa sytuacyjno wysokościowa Widok kanalizacji sanitarnej i deszczowej...7 5) Projekt architektoniczno konstrukcyjny...8 Rys. 1 Przekrój poprzeczny drogi skala 1: ) Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 13 7) Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do Izb Inżynierów

3 Gniew, dnia roku Inwestor: Gmina Nowe Plac Św. Rocha Nowe O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia (wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam o sporządzeniu projektu przebudowy drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... (podpis)... (podpis)

4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem (działki nr 999, 957/4, 985, 1000 zlokalizowana na Osiedlu Nowy Świat w Nowem) Inwestor: Gmina Nowe Plac Świętego Rocha Nowe Sierpień 2011

5 Opis techniczny Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem 1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora, - mapa do celów informacyjnych, - projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - pomiary wykonane bezpośrednio w terenie. 2. Opis stanu istniejącego Droga będąca przedmiotem inwestycji położona jest na działce geodezyjnej nr 999, 957/4, 985, 1000 na Osiedlu Nowy Świat w Nowem. Obecna nawierzchnia drogi to podłoże gruntowe, miejscowo utwardzone gruzobetonem. Szerokość jezdni wynosi około 5,0 [m]. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo, ze spadkiem częściowo skierowanym do studzienek deszczowych podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa połączona jest do osiedlowego separatora na wody opadowe. Brak właściwej nawierzchni oraz źle wyprofilowany teren sprawiają iż podczas opadów deszczu droga ulega destrukcji. Od strony zachodniej zlokalizowany jest chodnik wykonany z kostki betonowej oraz płyt betonowych, całość ograniczona krawężnikami i obrzeżami betonowymi. 3. Opis techniczny i dane dotyczące projektowanych prac remontowych. Projektuje się remont drogi polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Szczegółowy zakres prac określono w projekcie architektoniczno konstrukcyjnym. 4. Zieleń. Nie przewiduje się żadnych zmian w istniejącej zieleni przyobiektowej.

6 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem (działki nr 999, 957/4, 985, 1000 zlokalizowana na Osiedlu Nowy Świat w Nowem) Inwestor: Gmina Nowe Plac Św. Rocha Nowe Sierpień 2011

7 OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Inwestor: Gmina Nowe, Plac Świętego Rocha 5, Nowe Rodzaj opracowania: Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu Osiedlu Nowy Świat w Nowe działka geodezyjna nr 999, 957/4, 985, 1000 W dniu 28 lipca 2011 została przeprowadzona wizja lokalna istniejącej drogi na Osiedlu Nowy Świat w Nowem, celem której było określenie stanu technicznego pod względem projektowanego remontu drogi. W wyniku dokonanych oględzin drogi stwierdzono, że: Stan techniczny nawierzchni gruntowej drogi zły. Stwierdzono liczne ubytki oraz nierówności spowodowane głównie działaniem czynników atmosferycznych. Stan techniczny podbudowy drogi zły. Stan techniczny odwodnienia średni. Ze względu bark nawierzchni utwardzonej system odwodnienia nie spełnia swojego zadania.

8 Opis techniczny robót Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem 1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora, - mapa do celów informacyjnych, - projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - pomiary wykonane bezpośrednio w terenie. 2. Opis stanu istniejącego Droga będąca przedmiotem inwestycji położona jest na działce geodezyjnej nr 999, 957/4, 985, 1000 na Osiedlu Nowy Świat w Nowem. Obecna nawierzchnia drogi to podłoże gruntowe, miejscowo utwardzone gruzobetonem. Szerokość jezdni wynosi około 5,0 [m]. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo, ze spadkiem częściowo skierowanym do studzienek deszczowych podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa połączona jest do osiedlowego separatora na wody opadowe. Brak właściwej nawierzchni oraz źle wyprofilowany teren sprawiają iż podczas opadów deszczu droga ulega destrukcji. Od strony zachodniej zlokalizowany jest chodnik wykonany z kostki betonowej oraz płyt betonowych, całość ograniczona krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Stan techniczny nawierzchni, podbudowy zły. Istniejąca nawierzchni gruntowa miejscowo utwardzona gruzobetonem w stanie złym. Stwierdzono liczne ubytki oraz nierówności spowodowane głównie działaniem wód opadowych. Widok nawierzchni drogi.

9 3. Dane dotyczące projektowanych robót. Przed rozpoczęciem prac wykonawca jest zobowiązany powiadomić o prowadzonych pracach zarządców infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działkach będących przedmiotem inwestycji celem zapobiegnięcia uszkodzenia infrastruktury. 3.1 Droga Dane techniczne dla projektowanej wymiany nawierzchni: - grunt rodzimy G-1 - kategoria ruchu KR1 - głębokość przemarzania 0,55 [m] Powierzchni drogi poddanej remontowi nawierzchni. 820,00 [m 2 ] Projektowane prace obejmuje: - korytowanie na całej szerokości jezdni na głębokość 0,55 [m], szerokość jezdni 5,00[m] - wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwa 0,15 [m], - wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa 0,12 [m], - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa 0,20 [m], - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 0,08 [m], na podsypce cementowo piaskowej na powierzchni 820,00 [m 2 ]. - ułożenie krawężników betonowych 100x15x30 [cm] na ławie betonowej, - wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej betonowe na całej szerokości jezdni 2 szt. - wykonanie nowych ściekowych studzienek ulicznych z wpustami ulicznymi wraz z podłączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej 2 kpl. - przełożenie i regulacja istniejących ściekowych studzienek ulicznych 2 kpl. - przełożenie wraz z uniesieniem chodnika z płyt betonowych na długości ok. 12,00 [m] wzdłuż działki 1014/1 w celu właściwego wyprofilowania i zachowania odpowiedniej niwelety. 3.2 Organizacja ruchu. Na czas remontu nawierzchni drogi należy zamknąć drogę oraz w porozumieniu z zarządcą PUM Nowe, Plac Św. Rocha 5 zarządzić objazd.

10 INFORMACJA dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia Budowa: Adres: Wymiana nawierzchni drogi na Osiedlu Nowy Świat Działka geodezyjna nr 999, 957/4, 985, 1000 położona na Osiedlu Nowy Świat w Nowem Inwestor: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, Nowe Projektant: techn. Grzegorz Łopatowski, upr. bud 1758/Gd/84 mgr inż. Henryk Baniecki, upr. bud 46Gd/75

11 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Zamierzenie budowlane Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu. Zakres robót: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - roboty nawierzchniowe, - roboty porządkowe, Plac budowy powinien być ogrodzony, w miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjną budowy oraz tablice ostrzegawcze. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy legitymującego się stosownymi uprawnieniami. 2. Istniejące obiekty budowlane. W obszarze projektowanym znajdują jezdnia o nawierzchni gruntowej oraz chodniki z płytek betonowych, kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowej. 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Sprzęt pracujący na budowie, będący potencjalnym źródłem zagrożenia. Do pracy może być używany jedynie sprzęt w dobrym stanie technicznym. Wykorzystywany sprzęt: - koparka kołowa, - koparko ładowarka, - kołowe środki transportu, - walec drogowy, - piła spalinowa,

12 - ubijak spalinowy, - zagęszczarka spalinowa 5. Prowadzenie robót budowlanych. Roboty ziemne i nawierzchniowe. - Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzenia robót. - Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. - W czasie wykonywania robót ziemnych niebezpieczne miejsca należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. - Na czas remontu należy zamknąć drogę oraz zorganizować objazd. 6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy zostaną zapoznani z projektem budowlanym, przeszkoleni pod względem BHP, będą także wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej (kaski, okulary, obuwie ochronne, rękawice) oraz odpowiednie narzędzia, przez wykonawcę robót budowlanych. 7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Nie występuje.

13 Nadzory i Doradztwo Budowlane Grzegorz Łopatowski Kolonia Ostrowicka 43, Mała Karczma tel. kom , Biuro w Gniewie: ul. Wislana 1a/9, Gniew Nr egz. PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem (działki nr 999, 957/4, 985, 1000 zlokalizowana na Osiedlu Nowy Świat w Nowem) Inwestor: Gmina Nowe Plac Św. Rocha Nowe Imię i nazwisko Numer uprawnień Specjalność Projektował mgr inż. Henryk Baniecki 46Gd/75 Konstrukcyjnobudowlana tech.grzegorz Łopatowski 1758/Gd/84 Konstrukcyjnobudowlana Opracował mgr inż. Piotr Łopatowski Podpis Sierpień 2011

14 Zawartość opracowania: 1) Strona tytułowa..1 2) Spis treści...2 3) Oświadczenie o zgodności sporządzenia projektu z obowiązującymi przepisami..3 4) Projekt zagospodarowania działki.4 Mapa sytuacyjno wysokościowa Projekt wymiany nawierzchni drogi...6 Mapa sytuacyjno wysokościowa Widok kanalizacji sanitarnej i deszczowej...7 5) Projekt architektoniczno konstrukcyjny...8 Rys. 1 Przekrój poprzeczny drogi skala 1: ) Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 13 7) Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do Izb Inżynierów

15 Gniew, dnia roku Inwestor: Gmina Nowe Plac Św. Rocha Nowe O Ś W I A D C Z E N I E Zgodnie z Art. 20 Ust. 4 Prawa Budowlanego z dnia (wraz z późniejszymi zmianami) oświadczam o sporządzeniu projektu przebudowy drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.... (podpis)... (podpis)

16 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem (działki nr 999, 957/4, 985, 1000 zlokalizowana na Osiedlu Nowy Świat w Nowem) Inwestor: Gmina Nowe Plac Świętego Rocha Nowe Sierpień 2011

17 Opis techniczny Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem 1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora, - mapa do celów informacyjnych, - projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - pomiary wykonane bezpośrednio w terenie. 2. Opis stanu istniejącego Droga będąca przedmiotem inwestycji położona jest na działce geodezyjnej nr 999, 957/4, 985, 1000 na Osiedlu Nowy Świat w Nowem. Obecna nawierzchnia drogi to podłoże gruntowe, miejscowo utwardzone gruzobetonem. Szerokość jezdni wynosi około 5,0 [m]. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo, ze spadkiem częściowo skierowanym do studzienek deszczowych podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa połączona jest do osiedlowego separatora na wody opadowe. Brak właściwej nawierzchni oraz źle wyprofilowany teren sprawiają iż podczas opadów deszczu droga ulega destrukcji. Od strony zachodniej zlokalizowany jest chodnik wykonany z kostki betonowej oraz płyt betonowych, całość ograniczona krawężnikami i obrzeżami betonowymi. 3. Opis techniczny i dane dotyczące projektowanych prac remontowych. Projektuje się remont drogi polegający na ułożeniu nowej nawierzchni z kostki betonowej. Szczegółowy zakres prac określono w projekcie architektoniczno konstrukcyjnym. 4. Zieleń. Nie przewiduje się żadnych zmian w istniejącej zieleni przyobiektowej.

18 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem (działki nr 999, 957/4, 985, 1000 zlokalizowana na Osiedlu Nowy Świat w Nowem) Inwestor: Gmina Nowe Plac Św. Rocha Nowe Sierpień 2011

19 OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO Inwestor: Gmina Nowe, Plac Świętego Rocha 5, Nowe Rodzaj opracowania: Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu Osiedlu Nowy Świat w Nowe działka geodezyjna nr 999, 957/4, 985, 1000 W dniu 28 lipca 2011 została przeprowadzona wizja lokalna istniejącej drogi na Osiedlu Nowy Świat w Nowem, celem której było określenie stanu technicznego pod względem projektowanego remontu drogi. W wyniku dokonanych oględzin drogi stwierdzono, że: Stan techniczny nawierzchni gruntowej drogi zły. Stwierdzono liczne ubytki oraz nierówności spowodowane głównie działaniem czynników atmosferycznych. Stan techniczny podbudowy drogi zły. Stan techniczny odwodnienia średni. Ze względu bark nawierzchni utwardzonej system odwodnienia nie spełnia swojego zadania.

20 Opis techniczny robót Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu na Osiedlu Nowy Świat w Nowem 1. Podstawa opracowania - zlecenie inwestora, - mapa do celów informacyjnych, - projekt kanalizacji sanitarnej i deszczowej, - pomiary wykonane bezpośrednio w terenie. 2. Opis stanu istniejącego Droga będąca przedmiotem inwestycji położona jest na działce geodezyjnej nr 999, 957/4, 985, 1000 na Osiedlu Nowy Świat w Nowem. Obecna nawierzchnia drogi to podłoże gruntowe, miejscowo utwardzone gruzobetonem. Szerokość jezdni wynosi około 5,0 [m]. Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo, ze spadkiem częściowo skierowanym do studzienek deszczowych podłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Kanalizacja deszczowa połączona jest do osiedlowego separatora na wody opadowe. Brak właściwej nawierzchni oraz źle wyprofilowany teren sprawiają iż podczas opadów deszczu droga ulega destrukcji. Od strony zachodniej zlokalizowany jest chodnik wykonany z kostki betonowej oraz płyt betonowych, całość ograniczona krawężnikami i obrzeżami betonowymi. Stan techniczny nawierzchni, podbudowy zły. Istniejąca nawierzchni gruntowa miejscowo utwardzona gruzobetonem w stanie złym. Stwierdzono liczne ubytki oraz nierówności spowodowane głównie działaniem wód opadowych. Widok nawierzchni drogi.

21 3. Dane dotyczące projektowanych robót. Przed rozpoczęciem prac wykonawca jest zobowiązany powiadomić o prowadzonych pracach zarządców infrastruktury technicznej zlokalizowanej na działkach będących przedmiotem inwestycji celem zapobiegnięcia uszkodzenia infrastruktury. 3.1 Droga Dane techniczne dla projektowanej wymiany nawierzchni: - grunt rodzimy G-1 - kategoria ruchu KR1 - głębokość przemarzania 0,55 [m] Powierzchni drogi poddanej remontowi nawierzchni. 820,00 [m 2 ] Projektowane prace obejmuje: - korytowanie na całej szerokości jezdni na głębokość 0,55 [m], szerokość jezdni 5,00[m] - wykonanie warstwy odsączającej z piasku warstwa 0,15 [m], - wykonanie warstwy z gruntu stabilizowanego cementem 1,5 MPa 0,12 [m], - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego warstwa 0,20 [m], - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubości 0,08 [m], na podsypce cementowo piaskowej na powierzchni 820,00 [m 2 ]. - ułożenie krawężników betonowych 100x15x30 [cm] na ławie betonowej, - wykonanie progów zwalniających z kostki brukowej betonowe na całej szerokości jezdni 2 szt. - wykonanie nowych ściekowych studzienek ulicznych z wpustami ulicznymi wraz z podłączeniem ich do istniejącej kanalizacji deszczowej 2 kpl. - przełożenie i regulacja istniejących ściekowych studzienek ulicznych 2 kpl. - przełożenie wraz z uniesieniem chodnika z płyt betonowych na długości ok. 12,00 [m] wzdłuż działki 1014/1 w celu właściwego wyprofilowania i zachowania odpowiedniej niwelety. 3.2 Organizacja ruchu. Na czas remontu nawierzchni drogi należy zamknąć drogę oraz w porozumieniu z zarządcą PUM Nowe, Plac Św. Rocha 5 zarządzić objazd.

22 INFORMACJA dotycząca Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia Budowa: Adres: Wymiana nawierzchni drogi na Osiedlu Nowy Świat Działka geodezyjna nr 999, 957/4, 985, 1000 położona na Osiedlu Nowy Świat w Nowem Inwestor: Gmina Nowe, Plac Św. Rocha 5, Nowe Projektant: techn. Grzegorz Łopatowski, upr. bud 1758/Gd/84 mgr inż. Henryk Baniecki, upr. bud 46Gd/75

23 Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzono wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, Dz. U. Nr 120, Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego. Zamierzenie budowlane Przebudowa drogi gminnej w granicach istniejącego pasa drogowego polegająca na jej utwardzeniu. Zakres robót: - roboty przygotowawcze, - roboty ziemne, - roboty nawierzchniowe, - roboty porządkowe, Plac budowy powinien być ogrodzony, w miejscu widocznym należy umieścić tablicę informacyjną budowy oraz tablice ostrzegawcze. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z projektem budowlanym i warunkami technicznymi. Prace powinny być prowadzone pod nadzorem kierownika budowy legitymującego się stosownymi uprawnieniami. 2. Istniejące obiekty budowlane. W obszarze projektowanym znajdują jezdnia o nawierzchni gruntowej oraz chodniki z płytek betonowych, kostki brukowej oraz nawierzchni asfaltowej. 3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 4. Sprzęt pracujący na budowie, będący potencjalnym źródłem zagrożenia. Do pracy może być używany jedynie sprzęt w dobrym stanie technicznym. Wykorzystywany sprzęt: - koparka kołowa, - koparko ładowarka, - kołowe środki transportu, - walec drogowy, - piła spalinowa,

24 - ubijak spalinowy, - zagęszczarka spalinowa 5. Prowadzenie robót budowlanych. Roboty ziemne i nawierzchniowe. - Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzenia robót. - Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne powinno być poprzedzone określeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. - W czasie wykonywania robót ziemnych niebezpieczne miejsca należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. - Na czas remontu należy zamknąć drogę oraz zorganizować objazd. 6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych. Pracownicy zostaną zapoznani z projektem budowlanym, przeszkoleni pod względem BHP, będą także wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej (kaski, okulary, obuwie ochronne, rękawice) oraz odpowiednie narzędzia, przez wykonawcę robót budowlanych. 7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie. Nie występuje.

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz Łopatowski PROJEKT BUDOWLANY

Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz Łopatowski PROJEKT BUDOWLANY Nadzory i Doradztwo Budowlane - Grzegorz Łopatowski 83-140 Gniew, ul. Wiślana 1a/9 e-mail: grzegorz.lopatowski@wp.pl tel. 601-947-004, 726-001-844 tel. biuro 502-302-343 PROJEKT BUDOWLANY NAZWA ZADANIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś

PROJEKT. tel NIP PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś B PROJEKT tel. 509 510 919 NIP 766-180-39-81 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY przebudowy drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Egz. nr Nazwa obiektu: Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochowie - wieś Adres

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 ARCHIPLEX Pracownia Projektowa ul. Ks. Piotra Ściegiennego 27/27, 70-354 Szczecin PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Działka nr 1053 obręb 1 CPV: 45223300-9 TYTUŁ : REMONT PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BUDOWLANA

DOKUMENTACJA BUDOWLANA Usługi Projektowe DAGBUD Dariusz Gendera Gostyń ul: Mieszka I 3/41 www.dagbud.com.pl tel: (065) 614 20 08 email: dariuszgendera@dagbud.com.pl DOKUMENTACJA BUDOWLANA branża obiekt: inwestor: DROGOWA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PROJEKT TECHNICZNY

MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PROJEKT TECHNICZNY MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT NIEWYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ PROJEKT TECHNICZNY Nazwa zadania: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ UL. OSIEDLOWEJ W M. ŻUROMIN POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CHODNIKA I ZJAZDÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa ulic w osiedlu Leśna w Działdowie ul. DĘBOWA

PROJEKT WYKONAWCZY. Budowa ulic w osiedlu Leśna w Działdowie ul. DĘBOWA (uzupełniona) USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN Tatary 40, 13-100 Nidzica tel:0896252665 NIP 745-107-81-95 PROJEKT WYKONAWCZY Budowa ulic w osiedlu Leśna w Działdowie ul. DĘBOWA kod wg CPV 45233140-2 Roboty

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa - miejsca postojowe i chodnik

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa drogi nr 5333P w miejscowości Chynowa - miejsca postojowe i chodnik PRACOWNIA PROJEKTOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ MARCIN KASAŁKA 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Wrocławska 260 tel. 607335657 NIP 622-213-14-21 REGON 251432972 GBW S.A. 44 1610 1188 0001 2713 2000 0001 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem EGZ. Nr... Projektowanie Dróg PH-U FUNO Krzysztof Suchecki Ul. Wenedów 22 B/9 75-420 Koszalin PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy drogi osiedlowej - Łężek wraz z odwodnieniem Branża:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU INTERNATU NA DZIAŁCE nr 63 obręb 3 miasto Szczytno drogowa

PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU INTERNATU NA DZIAŁCE nr 63 obręb 3 miasto Szczytno drogowa Egz... PROJEKTOWANIE I NADZORY REMOST 12-100 Szczytno, ul. K.Tetmajera 16 NIP 745-103-27-73 Nazwa i adres obiektu: Branża: PROJEKT BUDOWLANY REMONT DROGI DOJAZDOWEJ DO BUDYNKU INTERNATU NA DZIAŁCE nr 63

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa parkingu i chodnika przy zabytkowym dworku w centrum wsi Kuźnica Grabowska

OPIS TECHNICZNY. Przebudowa parkingu i chodnika przy zabytkowym dworku w centrum wsi Kuźnica Grabowska OPIS TECHNICZNY Przebudowa parkingu i chodnika przy zabytkowym dworku w centrum wsi Kuźnica Grabowska 1. PODSTAWA OPRACOWANIA -zlecenie Inwestora Gmina Kraszewice -uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Plan orientacyjny ; skala 1:5000 2. Projekt zagospodarowania terenu ; skala 1:500 Rys. nr 1 3. Przekrój normalny ; skala 1:50 - Rys. nr 2 4.

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika ul. Kaliska, m. Stawiszyn I Etap 1. PODSTAWA OPRACOWANIA zlecenie Inwestora Gmina Stawiszyn uzgodnienia (dane wyjściowe) z przedstawicielami Inwestora

Bardziej szczegółowo

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH

KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH MI Zdzisław Kozikowski KBIURO OBSŁUGI INWESTYCJI DROGOWYCH KOMI Z. Kozikowski 15 274 Białystok ul. Waszyngtona 24 lok. 15 tel./fax 085 74 20 117 tel.kom. 600 207 447 email: phukomi@op.pl NIP 542 160 25

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Urząd Gminy Dominowo 63 012 Dominowo ul. Centralna 7 Nazwa inwestycji: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp ( dz.134/7,136)

Bardziej szczegółowo

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27

NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok Obręb: 7 Działki: 25; 30; 27 Egz. NAZWA OBIEKTU: PRZEBUDOWA UL. OCTOWEJ ETAP I I UL. SEJNEŃSKIEJ W BIAŁYMSTOKU STADIUM: Materiały do zgłoszenia przebudowy drogi w zakresie nawierzchni jezdni. DZIAŁKI: Jednostka ewidencyjna: Białystok

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA

OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA OPIS TECHNICZNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BRANŻA DROGOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. Opis techniczny BRANŻA DROGOWA: 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Istniejące zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY STUDIO PROJEKTOWE PE-DRO Piotr Mańczak PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTYCJA: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1886P W M. WILCZYNA GM. DUSZNIKI ADRES INWESTYCJI: DZ.NR. EWID.: 69/5, 41/2, 58/3, 51/1, 54/10

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Adama Asnyka w Zgierzu o dł. ok. 173m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II

Przebudowa ulicy Adama Asnyka w Zgierzu o dł. ok. 173m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Przebudowa ulicy Adama Asnyka w Zgierzu o dł. ok. 173m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 1154/1 obręb Zgierz 124, gm.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,856 km

OPIS TECHNICZNY. km , długość 0,856 km OPIS TECHNICZNY Do dokumentacji technicznej na przebudowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3145 D ul. Śląska w Kłodzku km 0 + 000 0 + 8564, długość 0,856 km 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SILESIA Architekci 40-555 Katowice ul. Rolna 43c tel. 032 745 24 24, fax. 032 745 24 25, 601 639 719 www.silesiaarchitekci.pl e-mail:biuro@silesiaarchitekci.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

-Kwidzyn grudzień 2012-

-Kwidzyn grudzień 2012- Jednostka projektowa: Rodzaj inwestycji Lokalizacja Inwestor Zagospodarowanie terenu przy GOK w Ryjewie Ryjewo, dz. nr 287/2, Gmina Ryjewo Gmina Ryjewo ul. Lipowa 1 82-420 Ryjewo faza Oświadczenie o zgodności

Bardziej szczegółowo

REMONT CHODNIKA OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KONSTUTUCJI 3-GO MAJA W KARPACZU

REMONT CHODNIKA OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KONSTUTUCJI 3-GO MAJA W KARPACZU JKL PROJEKT Jacek Jakubczak 58-506 Jelenia Góra, ul. Karłowicza 29/74 REMONT CHODNIKA OD UL. MICKIEWICZA DO UL. KONSTUTUCJI 3-GO MAJA W KARPACZU Inwestor: Gmina Karpacz 58-540 Karpacz, ul. Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY PODGÓRNEJ W SKOKACH

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY PODGÓRNEJ W SKOKACH Osiedle Niepodległości 5/5 62-100 Wągrowiec NIP 766-180-39-81 REGON 301023940 tel. 509 510 919 bkprojekt@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY PODGÓRNEJ W SKOKACH Nazwa obiektu: Kategoria

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego przebudowy drogi w ul. Jaworowej w Moszczenicy I. Podstawa opracowania 1. Umowa ze Zleceniodawcą. 2. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych z geodezyjną

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BUDOWALNA

DOKUMENTACJA BUDOWALNA DOKUMENTACJA BUDOWALNA OBIEKT: BUDOWA I REMONT DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH Kod główny przedmiotu zamówienia CPV 45000000-7 Roboty budowlane Grupa robót : CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod

Bardziej szczegółowo

NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU.

NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3226D UL. NOWY ŚWIAT W KŁODZKU. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20 USTAWY PRAWO

Bardziej szczegółowo

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6

Spis treści. - Opis techniczny str. 2-6 Spis treści - Opis techniczny str. 2-6 - Dokumenty i decyzje - Cześć rysunkowa: Rys. nr 1- plan orientacyjny inwestycji w skali 1:5000 Rys. nr 2- projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 Rys. nr 3,4-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ULICA MATEJKI W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM. Załącznik nr 5 do SIWZ

PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ULICA MATEJKI W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM. Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT BUDOWLANY NA PRZEBUDOWĘ DROGI GMINNEJ ULICA MATEJKI W CHEŁMSKU ŚLĄSKIM INWESTOR: GMINA LUBAWKA Plac Wolności 1 58-420 LUBAWKA DOKUMENTACJĘ OPRACOWAŁ : Marek Kempiak MRZEC

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE DRÓG I NADZORY MGR INŻ. ZDZISŁAW PIECHOTA 82-100 No wy Dw ó r Gdańs ki, ul. Wa rszawska 13/10 tel. 606 904 980 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NAZWA OBIEKTU - PRZEBUDOWA DROGI ROLNICZEJ DZ. NR 51

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

1/3 PROJEKT BUDOWLANY

1/3 PROJEKT BUDOWLANY Euro-Projekt Grzegorz Latecki 82-300 Elbląg, ul. Stanisława Sulimy 1/325 tel./fax 55 237-89-82 e-mail: projekt@europrojekt.elblag.pl 1/3 PROJEKT BUDOWLANY Rodzaj opracowania Nazwa inwestycji Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: DROGA GMINNA G

OBIEKT: DROGA GMINNA G OBIEKT: DROGA GMINNA G 107315 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G 107315 O DZ. NR 481/3 RELACJI SKRZYPIEC-DYTMARÓW W PASIE DROGOWYM W KM OD 0+000 DO KM 0+500 ORAZ DROGI WEWNĘTRZNEJ DZ.NR 225/2 W KM OD

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO - SPORTOWA PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PUBLICZNEGO I DROGI PRZECIWPOŻAROWEJ DO DZIAŁKI NR 821/41 W MIEJSCOWOSCI RADŁÓW Z ULICY GLOWSKIEJ NALEŻĄCEJ DO SIECI DRÓG GMINNYCH Nazwa obiektu budowlanego: HALA WIDOWISKOWO -

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA BRANŻOWA BRANŻA DROGOWA. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie

DOKUMENTACJA BRANŻOWA BRANŻA DROGOWA. Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna. PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Krakowie Egz. Nr 1 Jednostka projektowa: DROGOWIEC rok zał. 1998 drogowiec Biuro Usług Projektowych 21-003 CIECIERZYN, DYS 302 D (081) 469-15-45 biuro@drogowiec.info www.drogowiec.info NIP: 712-128-29-23 REGON

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski

PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) ul. Jasna. Ostrów Wielkopolski PROJEKT BUDOWLANY Branża : drogowa Obiekt : Przebudowa nawierzchni ul. Jasnej w Ostrowie Wielkopolskim (od ul. Jankowskiego do al. Solidarności) Adres: Ostrów Wielkopolski ul. Jasna Inwestor : Miejski

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Zakład Usługowy DROGA mgr inż. Jacek Saj 1 08-110 Siedlce PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY Przebudowa chodników i zjazdów w Olszycu Szlacheckim Inwestor: Gmina Domanice Adres inwestycji: Olszyc Szlachecki

Bardziej szczegółowo

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel.

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel. PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: 423-50-67; 0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17 PROJEKT BUDOWLANY budowy ul. Wąskiej w Kobyłce na odcinku od ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO NAZWA I ADRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH - DROGA WEWNĄTRZOSIEDLOWA Odcinek drogi o długości ok. 260 mb, położonej na terenie oznaczonym numerem ewidencyjnym 111 w obrębie geodezyjnym

Bardziej szczegółowo

GMINA FAŁKÓW UL. ZAMKOWA 1A FAŁKÓW

GMINA FAŁKÓW UL. ZAMKOWA 1A FAŁKÓW Jednostka projektowa ETGAR Krzysztof Wójcik 30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306 535 074 455, tel. 500 103 628 kom: 500 103 628; 502 063 472 NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827 biuro@etgar.pl BUDOWA

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m

Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m Przebudowa ulicy Marii Pawlikowskiej Jasnorzewskiej w Zgierzu o dł. ok. 230m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 284/22,

Bardziej szczegółowo

ul. Dworcowa 11 a i 11 b, Pisz,

ul. Dworcowa 11 a i 11 b, Pisz, Strona 1 LOKALIZACJA: ul. Dworcowa 11 a i 11 b, 12-200 Pisz, INWESTOR: GMINA PISZ OPRACOWAŁ: inż. Michał Andrzejczyk SPIS TREŚCI Opis techniczny... 3 Rysunki. 8 Strona 2 OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY. działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina Wilków

Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY. działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina Wilków Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Budowa parkingu na dz. nr 8/2 w miejscowości Urządków Adres inwestycji: działki nr ew 8/2 miejscowość Urządków, gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA U ZBIEGU ULIC WAWRZYNIAKA, NIEZŁOMNYCH i SOWINIECKIEJ W M. MOSINA Adres inwestycji: Gmina Mosina dz. o nr. ewid.: 1662/1 ; 1663/2 ; 1914 ; 2007/2

Bardziej szczegółowo

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie

egz. nr 1. PROJEKT BUDOWLANY Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie DANE TECHNICZNE Pow. Zatoczki parkingowej: Pow. Wysepki: 272,90 m2 17,10 m2 PROJEKT BUDOWLANY egz. nr 1. Zatoki postojowej. Poprawa bezpieczeństwa ruchu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Iławie Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR -

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn. egz. nr. Numer działki: 1871 INWESTOR - egz. nr PROJEKT BUDOWLANY Budowa ścieżek spacerowych ( ciągów pieszych) na działce nr 1871 w miejscowości Żyrzyn Numer działki: 1871 BRANŻA- DROGOWA INWESTOR - Gmina Żyrzyn ul. Powstania Styczniowego 10

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT

PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT PROJEKT DROGOWY BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ W STANISŁAWOWIE DRUGIM W GMINIE NIEPORĘT INWESTOR GMINA NIEPORĘT 05-126 NIEPORĘT, UL. PLAC WOLNOŚCI 1 AUTOR PROJEKTU: Henryk BIAŁECKI SPRAWDZAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie

Strona tytułowa. z elementami projektu wykonawczego. Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr L - ul. Przechodnia we Włodawie Egz. nr 1 Strona tytułowa PROJEKT BUDOWLANY z elementami projektu wykonawczego Nazwa zadania: Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej nr 104286L - ul. Przechodnia we Włodawie Adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY (materiały do zgłoszenia robót budowlanych)

PROJEKT WYKONAWCZY (materiały do zgłoszenia robót budowlanych) egz. nr BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Łukasz Filin ul. Koralowa 11/51, 20-583 Lublin STADIUM PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY (materiały do zgłoszenia robót budowlanych) OBIEKT: Przebudowa zjazdu indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2700E w Bolimowie

OPIS TECHNICZNY. do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2700E w Bolimowie OPIS TECHNICZNY do projektu planu sytuacyjnego w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2700E w Bolimowie I. Podstawa prawna 1. Wycinek mapy zasadniczej w skali 1:500. 2. Rozporządzenie Ministra Transportu

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Malinowej w Zgierzu o dł. ok. 200m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II

Przebudowa ulicy Malinowej w Zgierzu o dł. ok. 200m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Przebudowa ulicy Malinowej w Zgierzu o dł. ok. 200m w ramach zadania pn. Przebudowa dróg gruntowych na terenie Gminy Miasto Zgierz część II Lokalizacja: Działki ozn. Nr 4/4, 4/2, 4/6 obręb Zgierz 130,

Bardziej szczegółowo

inż. Jadwiga Radomska Zieleniewska upr. Nr 297/81/WMŁ

inż. Jadwiga Radomska Zieleniewska upr. Nr 297/81/WMŁ Tytuł opracowania: PROJEKT BUDOWLANY DLA POTRZEB REMONTU I PRZEBUDOWY DROGI GRUNTOWEJ Obiekt: ULICA NASTURCJOWA W ŁODZI Działka Nr ewid. 799/1 obręb W-47 Inwestor: URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ WIDZEW

Bardziej szczegółowo

M. ŚWIĘTAJNO,GMINA ŚWIĘTAJNO INWESTOR : GMINA ŚWIĘTAJNO, ŚWIĘTAJNO 104 STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY. PROJEKTANT : inż.

M. ŚWIĘTAJNO,GMINA ŚWIĘTAJNO INWESTOR : GMINA ŚWIĘTAJNO, ŚWIĘTAJNO 104 STADIUM : PROJEKT TECHNICZNY. PROJEKTANT : inż. OBIEKT : Remont odcinka drogi osiedlowej w m. Świętajno stanowiącej działkę o numerze geodezyjnym 590 obręb Świętajno do granic z działkami nr 324, 128/70, 44/2 ADRES : M. ŚWIĘTAJNO,GMINA ŚWIĘTAJNO INWESTOR

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY

Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa zadania: Przebudowa nawierzchni drogi działka nr 3019/1, 3026/1 w miejscowości Piotrków Pierwszy Adres inwestycji: działka nr 3019/1, 3026/1, miejscowość Piotrków Pierwszy, gmina

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T BUDOWLANO WYKONAWCZY

P R O J E K T BUDOWLANO WYKONAWCZY 83-010 Straszyn, ul. Młyńska 9, NIP 593 158 09 24, tel. (058) 682 89 87, e-mail : studioalex@tlen.pl P R O J E K T BUDOWLANO WYKONAWCZY TEMAT : ROZBUDOWA BUDYNKU ZOZ ORAZ BUDOWA GARAŻU LOKALIZACJA : Cedry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Egz. 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Gmina Pyzdry 62 310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1 Nazwa inwestycji: Przebudowa drogi gminnej - ul. Flisa w Pyzdrach ( dz. 1574,1575,1585,1586,1588, 1591,1592,

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: DROGA GMINNA G

OBIEKT: DROGA GMINNA G OBIEKT: DROGA GMINNA G 107305 TEMAT: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR G 107305 O, BUDOWA CIĄGÓW PIESZYCH ORAZ PRZEBUDOWA OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH W PASIE DROGOWYM W LASKOWICACH W KM OD 0+000 DO KM 0+411 STUDIUM:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY JEDNOSTKA PROJEKTOWA: USŁUGI INŻYNIERSKIE ANDRZEJ ROMAN projektowanie budowlane & obsługa inwestycji Tatary 40, 13-100 100 Nidzica; tel. +48602727347 NIP 745-107 107-81 81-95 Regon 280019347 romanprojektowanie@prokonto.pl

Bardziej szczegółowo

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY

NIP Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr Regon: PROJEKT WYKONAWCZY BiG M O S T Y PROJEKTOWANIE I NADZÓR Bernard Glapiak 86-300 Grudziądz, ul. Buczka 7a / fax (056) 46 10 356 46 10 357 e-mail: bglapiak@op.pl NIP 876-100-63-45 Bank: PKO BP S.A. Grudziądz nr 04 1020 5040

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY FIRMA WIELOBRANŻOWA M i F O R 75-645 Koszalin ul. Parkowa 9 tel.(94)34-033-00 tel. kom. 606-98-62-44 ====================================== PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Remont nawierzchni płyty kompostowni

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. JANICKIEGO 29 DZIAŁKI NR 1/22, FRAGMENT DZ.NR 2/1dr, OBRĘB: 2060 POGODNO

SZCZECIN UL. JANICKIEGO 29 DZIAŁKI NR 1/22, FRAGMENT DZ.NR 2/1dr, OBRĘB: 2060 POGODNO generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

ul. Regucka 3, Celestynów PROJEKT plac - targowisko przy ul. Norwida w m. Stara Wieś gmina Celestynów

ul. Regucka 3, Celestynów PROJEKT plac - targowisko przy ul. Norwida w m. Stara Wieś gmina Celestynów PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks (022) 6634051 tel. kom. 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Celestynów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI GMINNEJ W m. MARIANOWO GMINA DOMINOWO POWIAT ŚREDZKI * WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Działki nr ewid. Marianowo 231 CPV 45233124-4 Inwestor : Gmina

Bardziej szczegółowo

GMINA FAŁKÓW UL. ZAMKOWA 1A FAŁKÓW

GMINA FAŁKÓW UL. ZAMKOWA 1A FAŁKÓW Jednostka projektowa ETGAR Krzysztof Wójcik 30-418 KRAKÓW ul. ZAKOPIAŃSKA 73/306 535 074 455, tel. 500 103 628 kom: 500 103 628; 502 063 472 NIP: 945 195 43 21, REGON: 12 00 54 827 biuro@etgar.pl BUDOWA

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y P R O J E K T B U D O W L A N Y OBIEKT BUDOWLANY: UTWARDZENIE TERENU NA DZ. NR 1/265 OBR 247 PRZY UL. KOCHANOWSKIEGO 30 W TARNOWIE KATEGORIA OBIEKTU VIII ADRES OBIEKTU: Województwo małopolskie, m. Tarnów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap II miejsca parkingowe dla samochodów osobowych ARCHI-KON Sylwia Płoneczka -Parot 43-254 WARSZOWICE, UL. SZOSZOWSKA 36 TEL. 601-725-855 FAX 032 435-49-60, NIP: 638-155-23-71, REGON: 241224796 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZY UL. OSIEDLOWEJ W HAŻLACHUetap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3240D UL. WOJSKA POLSKIEGO W POLANICY ZDROJU.

PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3240D UL. WOJSKA POLSKIEGO W POLANICY ZDROJU. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : PRZEBUDOWA CHODNIKA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 3240D UL. WOJSKA POLSKIEGO W POLANICY ZDROJU. INWESTOR : PROJEKT : Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku Ul. Objazdowa 20, 57-300

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory

OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA. Al. Wojska Polskiego Żory OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ DROGOWA DO PROJEKTU KOREKTY NIWELETY PODŁUŻNEJ NA ODCINKU DROGI UL. BOGUSZOWICKIEJ W ŻORACH ADRES BUDOWY Żory, ul. Boguszowicka INWESTOR Gmina Miejska Żory Al. Wojska Polskiego 25

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel.

BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: tel. BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT BUDOWLANY Adres obiektu Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Wykonano na podstawie umowy 464/2008

Wykonano na podstawie umowy 464/2008 REMONT UL. DZIAŁKOWCA W ZĄBKOWICACH ŚLĄSKICH DZIAŁKA NR: 44 OBRĘB SADLNO ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE Egzemplarz 1/4 Wykonano na podstawie umowy 464/2008 INWESTOR: Gmina Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ULICY KWIATOWEJ W ŁOMŻY PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/ ŁOMŻA

PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ULICY KWIATOWEJ W ŁOMŻY PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI UL. WYSZYŃSKIEGO 2A/ ŁOMŻA Egz. Nr PROJEKT WYKONAWCZY NA PRZEBUDOWĘ ULICY KWIATOWEJ W ŁOMŻY NR. DZIAŁEK: 22757/2, 22757/1, 22776, 22704/1 INWESTOR: URZĄD MIEJSKI W ŁOMŻY UL. STARY RYNEK 14 18-400 ŁOMŻA PROJEKTOWAŁ: JAN CZYŻEWSKI

Bardziej szczegółowo

TOM III PROJEKT WYKONAWCZY

TOM III PROJEKT WYKONAWCZY K&K Instal Projekt Kamil Kuciński Tel: 504-177-073 Pracownia Projektowa e-mail: k-kucinski@wp.pl Millenium Bank 15 1160 2202 0000 0000 6812 6059 Ul. Podleśna 14R www.kkinstalprojekt.pl NIP: 854-217-92-06

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW.

PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH. w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA DWÓCH ZATOK AUTOBUSOWYCH w ciągu drogi powiatowej nr 3356D w miejscowości JUGÓW. ADRES : INWESTOR : Jugów ul. Główna działka nr 739. AM-6 Obręb Jugów Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach PROJEKT BUDOWLANY REMONTU CHODNIKA PRZY BUD. NR 14 NA OS.700-LECIA W śorach INWESTOR: SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W śorach 44-244 śory OS.KORFANTEGO PU-11 ADRES BUDOWY: 44-240 śory OS.KORFANTEGO DZIAŁKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. m. Westrza, gm. Sieroszewice, powiat ostrowski obręb nr 0007 dz. nr 311, 235/3, 312, 313, 250,400

PROJEKT BUDOWLANY. m. Westrza, gm. Sieroszewice, powiat ostrowski obręb nr 0007 dz. nr 311, 235/3, 312, 313, 250,400 MGR INŻ. PAWEŁ URBAŃSKI UL. BARTOSZA 32 A 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Przebudowa drogi powiatowej nr 5316P Westrza - Parczew - budowa chodnika z odwodnieniem na odcinku długości

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Usługi Inżynieryjne Kornel Suski Ul. Lipowa 2, 72-200 Nowogard NIP: 856-169-69-02, REGON: 321473968 Tel. 608-201-206, E-mail: k.suski@o2.pl, suski.szczecin.pl Egz. Nr 4 Nadzory budowlane Inwestor: Gmina

Bardziej szczegółowo

CIĄG PIESZO-JEZDNY UL. WIŚNIOWA W CZARNEJ WODZIE

CIĄG PIESZO-JEZDNY UL. WIŚNIOWA W CZARNEJ WODZIE USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI ul.sportowa 18, 89-650 CZERSK, NIP 555-131-33-35 tel/fax. 52/398 89 12, tel. kom. 608 284 902 CIĄG PIESZO-JEZDNY UL. WIŚNIOWA W CZARNEJ WODZIE CZARNA WODA DZIAŁKI nr 439/1,

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY

UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY STAROSTWO POWIATOWE W JAWORZE UPROSZCZONY PROJEKT BUDOWLANY LOKALIZACJA: DROGA POWIATOWANR 2184D i 2188D INWESTOR : POWIAT JAWORSKI / GMINA MŚCIWOJÓW BRANŻA : DROGOWA Sporządził : inż. Katarzyna Kasprzyk

Bardziej szczegółowo

P R O J EKT BUDOWL A N Y - WYKONAWCZY

P R O J EKT BUDOWL A N Y - WYKONAWCZY P.H.U. "OLPROJEKT" Aleksandra Agnieszka Nicpoń Jendrzejczak 85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 8/1 NIP 554-104-76-13 REGON 340259074 Egz. P R O J EKT BUDOWL A N Y - WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok

Remont chodnika wzdłuż drogi powiatowej w miejscowości Sanok Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 2252R ul. Jagiellońska w m. Sanok na odcinku od km 0+185 0+410 (strona lewa) Działka Nr ewid. : 1011 OPIS TECHNICZNY SPIS TREŚCI: 1 PRZEDMIOT PROJEKTU... 4 2

Bardziej szczegółowo

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O

O P I S T E C H N I C Z N Y 1614 O O P I S T E C H N I C Z N Y do uproszczonego projektu budowlanego remontu drogi powiatowej Nr 1614 O relacji *Prudnik Prężynka Prężyna - Biała* ul. Prężyńska w Prudniku 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA Egz. Nr 1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA relacji Borowa Czermin Wola Mielecka Kiełków Przecław w km 17+995,40 działka nr: Dz. Nr: 1112 obręb 40 Książnice, jedn. Ewidencyjna Gmina Mielec

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano-wykonawczy. Wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji na ul. Hallera w Ostrowie Wielkopolskim

Projekt budowlano-wykonawczy. Wykonanie nawierzchni chodnika i wjazdów do posesji na ul. Hallera w Ostrowie Wielkopolskim Pracownia Projektowa Infrastruktury Drogowej Marcin Kasałka 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Staroprzygodzka 25 tel. 607 335 657, 505 281 94 NIP 622-213-14-21 Inwestor: Miejski Zarząd Dróg ul. Zamenhofa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. KOŚCIUSZKI W LĄDKU ZDROJU, KM INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych

PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. KOŚCIUSZKI W LĄDKU ZDROJU, KM INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE : PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ UL. KOŚCIUSZKI W LĄDKU ZDROJU, KM 0+000-2+300. INWESTOR: Zarząd Dróg Powiatowych Ul. Objazdowa 20 57-300 Kłodzko OŚWIADCZENIE NA PODSTAWIE ART. 20

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o Wrocław, ul. Opolska lok.1

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o Wrocław, ul. Opolska lok.1 BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka z o.o. 52-010 Wrocław, ul. Opolska 11-19 lok.1 Znak rej.: S66-2/2010 Zleceniodawca (Inwestor): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Żyrardów

Bardziej szczegółowo

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel.

PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: ; ; Tel. PROJ-BUD FIRMA PROJEKTOWO-BUDOWLANA 05-200 Wołomin ul. Kresowa 18 tel.: 423-50-67; 0-502-116-168; 0-609-61-81-81. Tel.-fax: 787-00-17 PROJEKT TECHNICZNY utwardzenia fragmentu drogi wewnętrznej na dz. nr

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka

Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka GMINA WROCŁAW INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA REPREZENTOWANA PRZEZ ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA UL. DŁUGA 49, 53-633 WROCŁAW Biuro Projektów EP ROAD Eliza Podkalicka UL. OKULICKIEGO 15, 59-220 LEGNICA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU

PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU PROJEKT BUDOWLANY ZJAZDU OBIEKT: Zjazd indywidualny z drogi publicznej. LOKALIZACJA: Bochówko, dz. nr 5/4, 551 obręb Gliśnica, gmina Czarna Dąbrówka INWESTOR: Gmina Czarna Dąbrówka ul. Gdańska 5 77-116

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno

Opis techniczny. Do projektu przebudowy drogi gminnej nr G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno Opis techniczny Do projektu przebudowy drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo - Imiołki gmina Kiszkowo pow. Gniezno 1. Dane ogólne Projekt przewiduje przebudowę drogi gminnej nr. 284021G Skrzetuszewo Imiołki

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy Gmina Dywity

Remont nawierzchni dróg osiedlowych w m. Słupy Gmina Dywity AUTODROM Dariusz Sieluk Różnowo 57e 11 001 Dywiity Tell.. Kom.. 604 537 476 Projekt wykonawczy BRANŻA: STADIUM: TEMAT: INWESTOR: DROGOWA EGZ. Nr PROJEKT WYKONAWCZY 1PDF Remont nawierzchni dróg osiedlowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZJAZDU z ul. Straganiarskiej na działkę nr 107/3 i 107/4 obr.089 w Gdańsku Działki nr 98/4 obr.089 GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE

PROJEKT WYKONAWCZY ZJAZDU z ul. Straganiarskiej na działkę nr 107/3 i 107/4 obr.089 w Gdańsku Działki nr 98/4 obr.089 GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE PROJEKT WYKONAWCZY ZJAZDU z ul. Straganiarskiej na działkę nr 107/3 i 107/4 obr.089 w Gdańsku Działki nr 98/4 obr.089 GDAŃSK ŚRÓDMIEŚCIE Lokalizacja: Inwestor: Jednostka projektowa: Ul. Świętojańska 65

Bardziej szczegółowo

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7

Biuro Obsługi Technicznej SEWI. tel. (0-77) tel. kom , OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 Biuro Obsługi Technicznej SEWI tel. (0-77) 455-89-67 tel. kom 602 779 951, 696 177 470 45-268 OPOLE ul. Grota Roweckiego 4D/7 e-mail botsewi@op.pl METRYKA PROJEKTU Projekt budowlany i wykonawczy drogi

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. SPIS ZAWARTOŚCI I. DANE OGÓLNE. 1. Inwestor. 2. Biuro projektowe. 3. Podstawa formalno prawna. 4. Cel i zakres opracowania. 5. Materiały wyjściowe. II. OPIS TECHNICZNY. 1.1. Opis stanu istniejącego. 1.2.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni ulic obejmuje w szczególności :

OPIS TECHNICZNY. Dokumentacja projektowa przebudowy nawierzchni ulic obejmuje w szczególności : OPIS TECHNICZNY Do Projektu Uzupełniającego wykonania nawierzchni jezdni bitumicznej w ul. Kochanowskiego na Osiedlu Leśniewo w Nowej Wsi Wschodniej Gm. Rzekuń I. PODSTAWA OPRACOWANIA Projekt opracowano

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W POMOCNIE

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W POMOCNIE Jakub Starczewski STARPROJEKT Niedźwiadki 11 63-900 Rawicz Tel. 0513-279-528 REGON 300615650, NIP 699-189-73-12 Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W POMOCNIE Nr działek ewidencyjnych: Adres inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY FAZA PROJEKTU: Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie TEMAT:

PROJEKT WYKONAWCZY FAZA PROJEKTU: Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy w Justynowie TEMAT: Pro-Inwest Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji Łukasz Wyżykowski FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT: Budowa zespołu boisk przy Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi im. Jana Brzechwy

Bardziej szczegółowo