ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW) na 2015 rok. SCS AW powstało w dniu 1 lipca 2014r. na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/2015/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w zakresie sportu i rekreacji o znaczeniu ponaddzielnicowym, w wyniku reorganizacji Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Warszawskich Ośrodków Wypoczynku Wisła. Ochroną ubezpieczeniową w ramach przedmiotu zamówienia objęte zostaną następujące obiekty sportowe będące w administrowaniu SCS AW: 1. Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka, obiekt Rozbrat, ul. Rozbrat 26, Warszawa 2. Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka, obiekt Jutrzenka, ul. Rozbrat 5, Warszawa 3. Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa 4. Ośrodek Stegny, ul. Inspektowa 1, Warszawa 5. Ośrodek Skocznia, ul. Czerniowiecka 3, Warszawa 6. Ośrodek Polonia, ul. Konwiktorska 6, Warszawa 7. Ośrodek Legia, ul. Łazienkowska 3, Warszawa 8. Ośrodek Hutnik, ul. Marymoncka 42, Warszawa 9. Ośrodek Szczęśliwice, ul. Drawska 22, Warszawa 10. Ośrodek Grzybowska, ul. Grzybowska 35a, Warszawa 11. Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, Warszawa 12. Ośrodek Moczydło, ul. Górczewska 69/73, Warszawa 13. Ośrodek Namysłowska, ul. Namysłowska 8, Warszawa 14. Ośrodek Plaża nad Wisłą, ul. Wał Miedzeszyński 407, Warszawa 15. Ośrodek Bitwy Warszawskiej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 15/17, Warszawa Wymagany zakres ubezpieczenia zgodnie z informacjami zawartymi w dalszej części dokumentu. Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową przekazane zostało SCS AW w administrowanie i zarządzanie przez m.st. Warszawa. SCS AW jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy prowadzącą działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. 1

2 UBEZPIECZENIE MIENIA I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK A. Okres i miejsce ubezpieczenia Nazwa Ośrodka Adres Ośrodka Okres Ubezpieczenia Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Rozbrat ul. Rozbrat r r. Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Jutrzenka ul. Rozbrat r r. Ośrodek Solec ul. Solec r r. Ośrodek Stegny ul. Inspektowa r r. Ośrodek Skocznia ul. Czerniowiecka r r. Ośrodek Polonia ul. Konwiktorska r r. Ośrodek Legia ul. Łazienkowska r r. Ośrodek Hutnik ul. Marymoncka r r. Ośrodek Szczęśliwice ul. Drawska r r. Ośrodek Grzybowska ul. Grzybowska 35a r r. Ośrodek Inflancka ul. Inflancka r r. Ośrodek Moczydło ul. Górczewska 69/ r r. Ośrodek Namysłowska ul. Namysłowska r r. Ośrodek Plaża nad Wisłą ul. Wał Miedzeszyński r r. Ośrodek Bitwy Warszawskiej ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 15/ r r. Ponadto wszelkie lokalizacje na terenie RP, również lokalizacje obce w których znajdzie się mienie ubezpieczającego oraz zainstalowane będą elementy przenośne, np.: tablice informacyjno-reklamowe. B. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Numer grupy KRŚT Budynki 1 Suma ubezpieczenia w PLN , ,00 Budowle ,21 Kotły i maszyny energetyczne ,22 Maszyny i urządzenia ,44 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,20 Urządzenia techniczne ,24 Środki transportu nie podlegające rejestracji (w tym łodzie w hangarach) ,71 Wartość ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto wartość odtworzeniowa wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto System ubezpieczenia sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe 2

3 Narzędzia, przyrządy, wg wartości ,21 ruchomości i wyposażenie księgowej brutto sumy stałe Mienie niskocenne oraz wg wartości ,69 umorzone środki trwałe księgowej brutto sumy stałe Mienie pracownicze , pierwsze Wartości pieniężne , pierwsze ryzyko * we wskazanych powyżej ryzyko wg wartości sumach ubezpieczenia ujęto , księgowej brutto hale namiotowe i namioty C. Suma ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia: wg wartości księgowej brutto (wartości wynikającej z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia amortyzacji). Suma ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej wartości odpowiadającej kosztom odtworzenia środka trwałego, przywrócenia go do stanu nowego ale nie ulepszonego. D. Zakres ubezpieczenia Wszystkie ryzyka: ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte będą wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń powodujących uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie ubezpieczonego mienia w tym między innymi szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna (przepięcia), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (w tym w ogrodzenie), huraganu (działanie silnego wiatru), deszczu nawalnego, działanie niskich temperatur, śniegu, naporu śniegu i lodu, zalegania śniegu i lodu, zalania w wyniku roztopienia śniegu i lodu, powodzi, wylewu wód podziemnych, wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci technologicznej, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci, zalanie wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, lawiny, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowane przez osoby trzecie), zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia, upadku między innymi drzew, masztów, kominów, budynków, budowli, urządzeń technicznych, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek: a) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, b) kosztów poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie (zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem) lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku), c) poszukiwania przyczyn szkody (limit PLN). W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 3

4 Nawierzchnie trawiaste boisk objęte są ochroną ubezpieczeniową w zakresie: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego. E. Limity odpowiedzialności Limity odpowiedzialności dla ryzyk: kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm i dewastacja ustala się dla poszczególnych składników majątku na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jak niżej: kradzież z włamaniem i rabunek Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN System ubezpieczenia Maszyny, aparaty, urządzenia, wyposażenie pierwsze ryzyko Gotówka od kradzieży z włamaniem pierwsze ryzyko Gotówka od rabunku w lokalu pierwsze ryzyko Gotówka w transporcie na terenie Warszawy pierwsze ryzyko Koszty naprawy zabezpieczeń pierwsze ryzyko wandalizm i dewastacja Przedmiot ubezpieczenia Łączny limit dla wszystkich składników mienia (w tym m.in. budynki, budowle, maszyny, aparaty, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, ogrodzenia, elementy zewnętrzne) Suma ubezpieczenia w PLN System ubezpieczenia pierwsze ryzyko Limit na pomalowanie, graffiti, zarysowanie powierzchni przez osoby trzecie pierwsze ryzyko Szyby oraz inne przedmioty od stłuczenia i pęknięć pierwsze ryzyko w przypadku wystąpienia wskazanych wyżej rodzajów szkód Ubezpieczyciel powinien w szczególności pokryć koszty związane z ustawieniem i rozebraniem rusztowań bądź najmem odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) oraz wykonaniem znaków reklamowych i informacyjnych według wzorów istniejących przed powstaniem szkody F. Franszyza Franszyza redukcyjna: 500 PLN Franszyza redukcyjna szyby: 100 PLN G. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 3. Klauzula oględzin 4. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 5. Klauzula prac budowlano-montażowych 6. Klauzula stempla pocztowego 7. Klauzula zgłaszania szkód 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 4

5 9. Klauzula przepięć 10. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie 11. Klauzula zniszczenia 12. Klauzula VAT 13. Klauzula płatności rat 14. Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami 15. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 16. Klauzula zabezpieczeń 17. Klauzula katastrofy budowlanej 18. Klauzula rzeczoznawców 19. Klauzula wyłączenia regresu 20. Klauzula arbitrów 21. Klauzula zmiany w miejscu szkody 22. Klauzula cargo 23. Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego 24. Klauzule tymczasowego magazynowania/przerw w eksploatacji 26. Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej 27. Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 28. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 29. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 30. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentów 31. Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 33. Klauzula informacji o ryzyku 34. Klauzula terroryzm II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH A. Okres i miejsce ubezpieczenia Nazwa Ośrodka Adres Ośrodka Okres Ubezpieczenia Ośrodek Legia ul. Łazienkowska r r. B. Przedmiot ubezpieczenia L.p. Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1. stadion miejski ,07 Wartość ubezpieczenia wartość odtworzeniowa System ubezpieczenia sumy stałe C. Sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej wartości odpowiadającej kosztom odtworzenia środka trwałego, przywrócenia go do stanu nowego ale nie ulepszonego. D. Zakres ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje szkody powstałe w skutek: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek: a) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 5

6 b) kosztów poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie (zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem) lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku). c) poszukiwania przyczyn szkody (limit PLN). W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. E. Franszyza Franszyza redukcyjna: PLN F. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 3. Klauzula oględzin 5. Klauzula prac budowlano-montażowych 6. Klauzula stempla pocztowego 7. Klauzula zgłaszania szkód 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 9. Klauzula przepięć 10. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie 11. Klauzula zniszczenia 12. Klauzula VAT 13. Klauzula płatności rat 15. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 16. Klauzula zabezpieczeń 17. Klauzula katastrofy budowlanej 18. Klauzula rzeczoznawców 19. Klauzula wyłączenia regresu 20. Klauzula arbitrów 21. Klauzula zmiany w miejscu szkody 23. Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego 28. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 29. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 33. Klauzula informacji o ryzyku 34. Klauzula terroryzm III. UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ A. Okres i miejsce ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Teren RP Okres ubezpieczenia r r. 6

7 L.p. B. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną maszyny samobieżne oraz urządzenia montowane na tych maszynach użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i prowadzoną działalnością wymienione poniżej. Przedmiot ubezpieczenia Rok przyjęcia na stan Suma ubezpieczenia w PLN Uwagi 1. Walec hydrauliczny do kortów , Maszyna do konserwacji toru hakomatic B ,00 3. Ciągnik wielofunkcyjny UNIMAX ,65 4. Maszyna do pielęgnacji lodu Hitech 2 Electic ,00 5. Maszyna do pielęgnacji lodu WM Evolution Electric ,00 6. Odśnieżarka - zestaw do prac terenowych ,00 7. Rolba ENGO ELLETRA 170 SX ,64 8. Aerator TORO Pro Core SR ,36 9. Aerator wgłębny typu Greens Terra Spike G6/ , Glebogryzarka Honda FF500DE , Kosiarka typ T 1800H Westwood , Kosiarka wrzecionowa DENNIS G , Kosiarka wrzecionowa TORO Reelmaster 3100 D ,00 Maszyna wielofunkcyjna do pielęgnacji 14. nawierzchni , Mikrociągnik Stiga Park Prestige 4 WD ,00 Piaskarka samozaładowcza firmy 16. WIEDENMANN , Rozsiewacz SPANDER SR , Szorowarka RA 431E , Kosiarka Dennis G , Kosiarka samojezdna STIGA , Sierwnik Aera Seeder 1,2 RAYCAM , Zamiatarka Litamisa Sisis , Glebogryzarka marki MASCHINO model E , Spychacz czołowy T-218/ , Armatka śnieżna , Armatka śnieżna , Armatka śnieżna , Armatka śnieżna SN 900 M , Armatka śnieżna SN 900 M , Ratrak Bombardier BR-400 Yeti 2008 rok produkcji 1984r. w 2009r ,60 wykonano modernizację maszyny 31. Ratrak Kassbohrer z osprzętem , Kosiarka samojezdna z wyrzutem bocznym , Zestaw do koszenia trawy - kosiarka + zestaw , zbierający Rolba WM1700mini ,00 7

8 35. Mini traktorek + zestaw kosząco-czyszczący , Traktor ,72 RAZEM ,74 oprzyrządowanie dokupione w 2008r. C. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto (wartości wynikającej z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia amortyzacji). D. Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody powstałe wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń powodujących uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie mienia, w tym między innymi szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośrednie uderzenia pioruna (przepięcia), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huraganu (działanie silnego wiatru), deszczu nawalnego, działanie niskich temperatur, śniegu, naporu śniegu i lodu, zalegania śniegu i lodu, zalania w wyniku roztopienia śniegu i lodu, powodzi, wylewu wód podziemnych, wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci technologicznej, nieumyślne pozostawianie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci, zalanie wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, lawiny, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, wandalizmu (rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez osoby trzecie), zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia, upadku między innymi drzew, masztów, kominów, budynków, budowli, urządzeń technicznych, pożaru mającego źródło wewnątrz maszyny, błędów w obsłudze, kolizji z innymi maszynami i przeszkodami, przewrócenie się z rozszerzeniem o szkody powstałe w wyniku transportu maszyn z włączeniem ryzyka kradzieży i rabunku, załadunku i wyładunku, oraz szkód powstałych w trakcie poruszania się maszyn po drogach publicznych. E. Franszyza Franszyza redukcyjna: PLN F. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 3. Klauzula oględzin 6. Klauzula stempla pocztowego 7. Klauzula zgłaszania szkód 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 9. Klauzula przepięć 10. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie 8

9 11. Klauzula zniszczenia 12. Klauzula VAT 13. Klauzula płatności rat 14. Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami 15. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 16. Klauzula zabezpieczeń 18. Klauzula rzeczoznawców 19. Klauzula wyłączenia regresu 20. Klauzula arbitrów 21. Klauzula zmiany w miejscu szkody 23. Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego 24. Klauzule tymczasowego magazynowania/przerw w eksploatacji 28. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 32. Klauzula ryzyk casco 33. Klauzula informacji o ryzyku 34. Klauzula terroryzm IV. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK A. Okres i miejsce ubezpieczenia 1. Elektronika stacjonarna Nazwa Ośrodka Adres Ośrodka Okres Ubezpieczenia Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Rozbrat ul. Rozbrat r r. Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Jutrzenka ul. Rozbrat r r. Ośrodek Solec ul. Solec r r. Ośrodek Stegny ul. Inspektowa r r. Ośrodek Skocznia ul. Czerniowiecka r r. Ośrodek Polonia ul. Konwiktorska r r. Ośrodek Legia ul. Łazienkowska r r. Ośrodek Hutnik ul. Marymoncka r r. Ośrodek Szczęśliwice ul. Drawska r r Ośrodek Grzybowska ul. Grzybowska 35a r r. Ośrodek Inflancka ul. Inflancka r r. Ośrodek Moczydło ul. Górczewska 69/ r r. Ośrodek Namysłowska ul. Namysłowska r r. Ośrodek Plaża nad Wisłą ul. Wał Miedzeszyński r r. Ośrodek Bitwy Warszawskiej ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 15/ r r. 2. Elektronika przenośna Miejsce ubezpieczenia Teren RP Okres ubezpieczenia r r. 9

10 B. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny stacjonarny nie starszy niż 5 lat m.in.: sprzęt komputerowy, tablice wyników, monitoring TV, systemy kontroli dostępu, system identyfikacji kibica, telebimy oraz inne urządzenia elektroniczne. Sprzęt elektroniczny przenośny nie starszy niż 5 lat m.in.: laptopy, kamery, zestawy nagłaśniające, dalmierze, telefony itp. Suma ubezpieczenia w PLN , ,23 Programy komputerowe (wartości niematerialne i prawne) ,49 Wartość ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto C. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto (wartości wynikającej z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia amortyzacji). D. Zakres ubezpieczenia Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: pożar, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huraganu (działanie silnego wiatru), deszczu nawalnego działanie niskich temperatur, śniegu, naporu śniegu i lodu, zalegania śniegu i lodu, zalania w wyniku roztopienia śniegu i lodu, powodzi, wylewu wód podziemnych, wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci, zalanie wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania ziemi, lawiny, dymy, sadzy, huku ponaddźwiękowego, kradzieży z włamaniem i rabunek, wandalizm, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia, upadku między innymi drzew, masztów, kominów, budynków, budowli, urządzeń technicznych, działanie człowieka, m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, upuszczenie, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty akcji ratowniczej, gaśniczej koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. Dodatkowo: a) ubezpieczenie poza miejscem określonym w polisie (sprzęt przenośny) b) kradzież zwykłą c) kradzież zuchwałą przez którą rozumie się zabór mienia przez sprawcę, który swoim jawnym zachowaniem (kradzież na oczach pokrzywdzonego ) wykazuje postawę 10

11 lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza mienia, obliczoną na zaskoczenie lub zastraszenie, stosując przemoc w postaci nie stanowiącej gwałtu na osobie, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 PLN d) kradzież sprzętu przenośnego z pojazdu. E. Franszyza Franszyza redukcyjna dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego: 300 PLN Franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego: 10% wartości szkody, ale minimum 300 PLN F. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 3. Klauzula oględzin 4. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 6. Klauzula stempla pocztowego 7. Klauzula zgłaszania szkód 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 10. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie 11. Klauzula zniszczenia 12. Klauzula VAT 13. Klauzula płatności rat 14. Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami 15. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 16. Klauzula zabezpieczeń 18. Klauzula rzeczoznawców 19. Klauzula wyłączenia regresu 20. Klauzula arbitrów 21. Klauzula zmiany w miejscu szkody 22. Klauzula cargo 23. Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego 24. Klauzule tymczasowego magazynowania/przerw w eksploatacji 25. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy 26. Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej 27. Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 28. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 29. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 33. Klauzula informacji o ryzyku 34. Klauzula terroryzm 11

12 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ A. Okres i miejsce ubezpieczenia Podmiot Ubezpieczający Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Zakres terytorialny Teren RP wszystkie lokalizacje, w których SCS AW prowadzi działalność oraz miejsca, w których okresowo SCS AW realizuje zadania (np. imprezy sportowe i rekreacyjne, miejsca wypoczynku i rekreacji) Okres ubezpieczenia r r. B. Rodzaj i opis prowadzonej działalności objętej ochroną ubezpieczeniową zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi, konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej wynajem nieruchomości, obiektów i urządzeń, udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów, a także imprez sportowych i rekreacyjnych powadzenie szatni, parkingów prowadzenie gabinetu rehabilitacji, masażu oraz odnowy biologicznej posiadanie psów 5szt. C. Podstawowe informacje o SCS AW Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w tym osoby na stanowiskach administracyjnych: 71 osoby na stanowiskach związanych z obsługą klienta (m.in. instruktorzy, kasjerzy, recepcjoniści, ratownicy): 72 osoby na pozostałych stanowiskach (m.in. techniczni, pracownicy zaplecza, szatniarze, kierowcy): 114 Stan na dzień r. Liczba zawartych umów zlecenie w roku 2013r: 453 umów zawartych przez WOSiR* 232 umów zawartych przez WOW Wisła ** Struktura przychodów w latach Zrealizowane w 2013 roku Planowane Planowane w 2014 roku w 2015 roku WOSiR* WOW SCS AW SCS AW Przychody ogółem , ,00 Wisła ** , ,00 1. Przychody własne , , , ,00 2. Dotacja z Urzędu m.st. Warszawy , , , ,00 * WOSiR Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji ** WOW Wisła Warszawskie Ośrodki Wypoczynku Wisła 12

13 D. Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadania i użytkowania mienia oraz posiadania psów (delikt i kontrakt) na terytoriom RP. Suma gwarancyjna Limit odpowiedzialności na wszystko i jedno zdarzenie ,00 E. Dodatkowe rozszerzenia OC pracodawcy Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za szkody w mieniu osób trzecich w wyniku nienależytego wykonania umowy przechowania (np. szatnie, przebieralnie, korzystanie z urządzeń i infrastruktury SCS AW) Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za szkody w pojazdach mechanicznych pozostających w pieczy i pod kontrolą ubezpieczającego z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu. Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za szkody powstałe podczas wyjazdów służbowych w Polsce i poza teren RP Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia; OC z tytułu organizowania imprez masowych (dobrowolne) Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy/usługi Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC wynajmującego (ruchomości i nieruchomości) lub inna umowa o podobnym charakterze Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za pojazdy nie podlegające rejestracji Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC z tytułu najmu nieruchomości Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. OC z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze mienia ruchomego w tym sprzętu elektronicznego Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. OC podwykonawcy Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. szkody wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania szkody wskutek pogryzienia przez psy Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. Pracownicy oraz osoby bliskie będą traktowani jako osoby trzecie w przypadku z korzystania z usług oraz obiektów sportowych, uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Ubezpieczającego jako ich uczestnik. F. Franszyza Franszyza redukcyjna w wysokości 1 000,00 PLN dla szkód w mieniu Franszyza redukcyjna dla klauzuli za szkody w mieniu osób trzecich w wyniku nienależytego wykonania umowy przechowania 200 PLN 13

14 Franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 PLN szkód rzeczowych w rzeczach osobistych osób korzystających z urządzeń i infrastruktury SCS AW Dla klauzuli pracodawcy wypłatę świadczenia pomniejsza się o kwotę świadczenia przysługującego poszkodowanemu z tytułu wypadku przy pracy na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz ze zmianami). G. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów Limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 6. Klauzula stempla pocztowego 13. Płatności rat 18. Rzeczoznawców - TRIGGER loss occurance 14

15 Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu. B. Suma gwarancyjna Zgodna z aktualnymi zapisami w Ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 392 ze zm.), na dzień wystawienia polis w każdym okresie polisowania. II. Ubezpieczenie Auto Casco na terenie RP i Europy A. Zakres ubezpieczenia UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadanych pojazdów mechanicznych A. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku z ruchem i postojem pojazdu powstałe między innymi wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia przez osoby trzecie dewastacja (w tym również włamanie), c) zdarzeń losowych w szczególności: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, d) kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia, e) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. Wymagane warunki dodatkowe: - rozliczenie szkody: bezgotówkowe, serwisowe. - wartość pojazdów: netto (bez VAT) - wykupiony udział własny i amortyzacja. Sumy ubezpieczenia AC stanowią sumę ubezpieczenia z ostatniego okresu ubezpieczenia ( r r.) i zostały podane w celu porównania ofert. Przy wystawianiu polis na kolejne okresy rozliczeniowe sumy te będą aktualizowane a składka przeliczana zgodnie ze stawką ustaloną w ofercie przetargowej. Klauzula przekroczenia prędkości Ubezpieczyciel nie będzie stosował potrąceń w stosunku do kwoty ustalonego odszkodowania AC w przypadku stwierdzenia, że kierujący ubezpieczonym pojazdem przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody. Klauzula użyczenia Ubezpieczeniem AC objęte będą szkody powstałe w pojazdach w czasie użytkowania pojazdów przez pracowników SCS AW do celów prywatnych. 15

16 Klauzula odstąpienia od regresu Na Ubezpieczyciela nie przechodzą przysługujące Ubezpieczonemu roszczenia do osoby trzeciej, do wysokości wypłaconego odszkodowania, jeśli kierującym była osoba: - będąca pracownikiem etatowym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, - upoważniona przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego do korzystania z pojazdu. Klauzula braku ważności badań technicznych Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego. Zapis ten dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. III. Ubezpieczenie Assistance (ASS) na terenie RP i Europy A. Zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest między innymi organizacja i pokrycie kosztów doraźnej naprawy pojazdu, kosztów holowania pojazdu z powodu awarii lub uszkodzenia pojazdu po kolizji lub wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pojazdów osobowych lub ciężarowych o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Ponadto zakres ubezpieczenia będzie obejmował wykonanie naprawy/pomocy w miejscu zdarzenia między innymi w wyniku powstania następujących okoliczności: - braku powietrza w oponie/oponach, - rozładowania akumulatora, - braku paliwa, - zamarznięcia paliwa lub użycia niewłaściwego paliwa, - zagubienia kluczy czy innych urządzeń potrzebnych do otwarcia lub uruchomienia auta, - zatrzaśnięcia w aucie kluczy lub innych urządzeń potrzebnych do otwarcia pojazdu. - franszyza kilometrowa 0 km. Limit na holowanie pojazdu w wyniku jednego zdarzenia wynosi 200 km. Nie mają zastosowania ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące odległości od miejsca zdarzenia a miejscem zamieszkania/siedziby ubezpieczającego. B. Suma ubezpieczenia suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia IV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów mechanicznego Ubezpieczenie następstw A. Zakres ubezpieczenia pojazdu Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz: podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. B. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: ,00 zł na osobę 16

17 V. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia Lp. Marka Typ, Model Numer rejestracyjny 1 Renault Master WI 3311L 2 Peugeot Partner WI 3487T 3 4 Farmtract Tranctors Europe Escort Pol Mot Warfama Escort 450 WI 220 C T-040 WI 700 AP 5 Pronar T655/2007 WI 677 AP 6 Świdnik Trade Rodzaj Pojemność silnika samochód ciężarowy samochód osobowy ciągnik rolniczy przyczepa rolnicza przyczepa rolnicza WI 422 AR przyczepa lekka 7 Same 05S LS R50 WI 612 C ciągnik rolniczy ciągnik rolniczy Rok produkcji Numer nadwozia VF1FDC1H VF37J5FSO CJ XXXXXXXX XB XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX0418C SWH2360S 69B S05S354WT1 507 Ładowność [kg] Data I rejestracji Liczba miejsc Akcesoria autoalarm Okres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia netto Zakres OC,AC, NNW,ASS OC AC, NNW, ASS OC,AC, NNW OC,AC OC,AC ,51 OC AC OC, NNW,AC OC, AC, NNW 17

18 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych lokalizacjach SCS AW przedstawia poniżej wykaz lokalizacji wraz z wartościami sum ubezpieczenia uwzględniającymi środki trwałe, środki trwałe niskocenne, wartości niematerialne i prawne zawarte w pkt I-IV Ubezpieczenie Mienia (Opis Przedmiotu Zamówienia str. 2-11). W przedstawionych sumach ubezpieczenia dla poszczególnych lokalizacji wyłączone zostały wartości środków trwałych pojazdów objętych ubezpieczeniem komunikacyjnych, które wymienione zostały w tabeli znajdującej się na stronie 17. Nazwa Ośrodka Sumy ubezpieczenia Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Rozbrat ,36 Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Jutrzenka ,01 Ośrodek Solec ,41 Ośrodek Stegny ,05 Ośrodek Skocznia ,08 Ośrodek Polonia ,62 Ośrodek Legia ,33 Ośrodek Hutnik ,24 Ośrodek Szczęśliwice ,24 Ośrodek Grzybowska ,40 Ośrodek Inflancka ,18 Ośrodek Moczydło ,68 Ośrodek Namysłowska ,44 Ośrodek Plaża nad Wisłą ,44 Ośrodek Bitwy Warszawskiej ,66 RAZEM ,21 B. Wartość nawierzchni trawiastych w poszczególnych lokalizacjach Wartości naturalnych nawierzchni trawiastych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w poszczególnych lokalizacjach wynoszą: 1. Ośrodek Hutnik ,52 zł (wartość księgowa brutto) boisko A ,00 zł (wartość księgowa brutto) boisko C ,02 zł (wartość księgowa brutto) boisko treningowe niepełnowymiarowe (70m x 85m) ,50 zł (wartość księgowa brutto) instalacja nawadniająca boiska ,00 zł (wartość księgowa brutto) 2. Ośrodek Legia ,20 zł (wartość księgowa brutto) płyta boiska z infrastrukturą ,20 zł (wartość księgowa brutto) boisko treningowe ,00 zł (wartość księgowa brutto) 3. Ośrodek Polonia ,82 zł (wartość księgowa brutto) boisko główne ,60 zł (wartość księgowa brutto) instalacja nawilżająca płytę boiska głównego ,22 zł (wartość księgowa brutto) 18

19 C. Informacje dodatkowe dotyczące działalności poszczególnych Ośrodków SCS AW Nazwa Ośrodka Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Rozbrat Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Jutrzenka Ośrodek Solec Ośrodek Stegny Zarządzanie obiektami sportowymi TAK Przykładowy rodzaj działalności sportowej i rekreacyjnej - siłownia - sala gimnastyczna - pływalnia - solarium - sauna Organizacja imprez sportowych oraz rekreacyjnych Wynajem nieruchomości (np. gruntu, pomieszczeń) Prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów i trenerów Prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego i masażu Prowadzenie szatni TAK TAK TAK TAK TAK TAK - skatepark TAK TAK TAK TAK TAK - tenis ziemny - tenis stołowy - sala gimnastyczna - siłownia - plac zabaw - sauna - bocce - fitness - lodowisko - siłownia - tenis ziemny - sauna - wrotki TAK TAK TAK --- TAK TAK TAK TAK TAK TAK Ośrodek Skocznia TAK - sala gimnastyczna --- TAK TAK Ośrodek Polonia TAK - piłka nożna - koszykówka - futbol amerykański - rugby - pływalnia TAK TAK TAK --- TAK 19

20 Ośrodek Legia Ośrodek Hutnik dzierżawa TAK - piłka nożna - rugby - tenis ziemny - strzelectwo sportowe - piłka nożna - tenis ziemny - rugby - lacrosse - futbol amerykański - cricket TAK TAK TAK TAK TAK TAK --- TAK Ośrodek Szczęśliwice TAK - jazda na nartach - jazda na snowboard TAK TAK TAK --- TAK - kolejka grawitacyjna Ośrodek Grzybowska TAK - pływalnia - sauna TAK TAK TAK --- TAK - fitness Ośrodek Inflancka TAK - pływalnia - zjeżdżalnie wodne - piłka plażowa - sauna - plac zabaw TAK TAK TAK --- TAK - boiska wielofunkcyjne - jacuzzi - siłownia - sala gimnastyczna Ośrodek Moczydło TAK - siatkówka plażowa - zjeżdżalnia wodna - lodowisko - pływalnia TAK TAK TAK --- TAK - plac zabaw - boiska wielofunkcyjne Syrenka Ośrodek Namysłowska TAK - pływalnia TAK TAK TAK --- TAK 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ AZ-8/2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UBEZPIECZENIA Przedmiotem zmówienia jest usługa ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Poznaniu w następującym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Starostwo Powiatowe w Kościerzynie Wydział Organizacyjny Kościerzyna, dnia 3 sierpnia 2009 r. O-OP.3431-10/4/09 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA PROGRAM UBEZPIECZENIA I. KLAUZULE - wyjaśnienie treści klauzul: Zakres umowy przewidziany w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (rozdz. II niniejszego dokumentu) w ramach poszczególnych zadań winien

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sandomierzu Sp. z o.o. ZAŁĄCZNIK NR 5 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem niniejszego zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i mieszkaniowej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami

Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia - Wymagany Zakres Ubezpieczenia (dalej OPZ WZU) wraz z załącznikami 1. Wstęp: 1.1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na.

Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Solidarnie na. PAKIET 1 Szczegółowy opis przedmiotu ubezpieczenia - usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu 1. Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Pierwszy roczny okres ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

U M O W A / WZÓR po zmianach

U M O W A / WZÓR po zmianach Załącznik nr III U M O W A / WZÓR po zmianach zawarta w dniu... 2010 r w Rzeszowie pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Rzeszów Sp. z o. o. 35-304 Rzeszów ul. al. gen. Władysława Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym.

1.1.3 Składka dla poszczególnego ubezpieczonego określona w polisie będzie płatna w czterech równych ratach w każdym okresie rozliczeniowym. I. UBEZPIECZENIA MIENIA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Generalna Umowa ubezpieczeń zostanie zawarta na okres od 01.01.2008 do 31.12.2009 r. z podziałem na dwa 12 sto miesięczne okresy rozliczeniowe. 1.1.1

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

II. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r. Część II SIWZ Opis przedmiotu zamówienia DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych firmy PUHP LECH Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ Określający warunki i zakres ubezpieczenia Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej w Kędzierzynie-Koźlu Rozdział 1 - Informacje ogólne 1. Zamawiający Miejski Zakład Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 46 Wrocław, dnia 13.07.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: 00-449 Warszawa, ul. Łazienkowska 6A Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający/ ubezpieczony Siedziba Ubezpieczającego Opis prowadzonej działalności Centralny Ośrodek Sportu z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm.

MZO/30/2014. Zatwierdzam: Strona 1 z 37. (POSTĘPOWANIE PROWADZONE ZGODNIE Z PRAWEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DZ.U. Z 2004 R. NR 19, POZ.177, z późn.zm. MZO/30/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o. (POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. CZĘŚĆ PIERWSZA: Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Pakiet I Pakiet I obejmuje: obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZILNOŚCI CYWILNEJ A. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Przedmiot zamówienia obejmuje ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest usługa ubezpieczenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W niniejszym Załączniku opisano zakres i warunki minimalne lub niedopuszczalne, w których nie dopuszcza się wprowadzania żadnych zmian. Złożenie oferty zawierającej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Biłgoraju Znak sprawy ZP/DRM/5/2013 Opis przedmiotu zamówienia warunki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ. Opisu Przedmiotu Zamówienia Opisu Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 do SIWZ Informacje ogólne Zamawiający/ Ubezpieczający: Zakres działalności: Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Udzielanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne: Ubezpieczający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej RM-MEDITRANS Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego, ul. B-pa

Bardziej szczegółowo

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego

III. Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu komunikacyjnego IV. Ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów V. Ubezpieczenie AC pojazdu komunikacyjnego Załącznik nr 5 Przedmiot i zakres ubezpieczeń: Przedmiotem zamówienia jest Usługa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i użytkowania mienia oraz w związku z udzielaniem świadczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ) Działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Urząd Skarbowy we Wschowie ogłasza przetarg nieograniczony na niżej opisane zamówienie publiczne: Przetarg nieograniczony, znak: OL/251-1/13 Wschowa,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia

Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia DZIAŁ II. Opis przedmiotu zamówienia/ Umowa Generalna Ubezpieczenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Znak sprawy 18/2014/OC_M_KOM/NO/K/BU Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli

Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli. Nr klauzuli Załącznik do raportu z dnia 30-09-2009r. Nr klauzuli Wykaz klauzul brokerskich: Nazwa klauzuli 1 Automatycznego pokrycia konsumpcji ubezpieczenia Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą,

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012

Nr postępowania: 12/PN/12 Załącznik nr 1 Ubezpieczenie mienia, OC i pojazdów Zamojskiego Szpitala Niepublicznego sp. z o.o. 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ I POJAZDÓW Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o. I. Ubezpieczający: Zamojski Szpital Niepubliczny Sp. z o.o. Ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do siwz i umowy A. INFORMACJE O ZAMWIAJĄCYM: 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis prowadzonej działalności: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami mieszkalnymi i użytkowymi,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM UBEZPIECZENIA

PROGRAM UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 3 PROGRAM UBEZPIECZENIA W doprowadzeniu do zawarcia umów ubezpieczenia, czynnościach przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia oraz zawieraniu i obsłudze ubezpieczeń ZAMAWIAJĄCEGO na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO. NA UBEZPIECZENIE MIENIA,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ

UMOWA NR 40/2013. Załącznik nr 7 do SWIZ UMOWA NR 40/2013 Załącznik nr 7 do SWIZ W dniu.. 2013 r. w Kozienicach pomiędzy: Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. z siedzibą: 26-900 Kozienice, ul. Przemysłowa 15, NIP 812-18-78-705, KRS 0000315640,

Bardziej szczegółowo