ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej dla Stołecznego Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA (SCS AW) na 2015 rok. SCS AW powstało w dniu 1 lipca 2014r. na podstawie Uchwały Nr LXXVIII/2015/2014 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 marca 2014r. w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy działających w zakresie sportu i rekreacji o znaczeniu ponaddzielnicowym, w wyniku reorganizacji Warszawskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Warszawskich Ośrodków Wypoczynku Wisła. Ochroną ubezpieczeniową w ramach przedmiotu zamówienia objęte zostaną następujące obiekty sportowe będące w administrowaniu SCS AW: 1. Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka, obiekt Rozbrat, ul. Rozbrat 26, Warszawa 2. Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka, obiekt Jutrzenka, ul. Rozbrat 5, Warszawa 3. Ośrodek Solec, ul. Solec 71, Warszawa 4. Ośrodek Stegny, ul. Inspektowa 1, Warszawa 5. Ośrodek Skocznia, ul. Czerniowiecka 3, Warszawa 6. Ośrodek Polonia, ul. Konwiktorska 6, Warszawa 7. Ośrodek Legia, ul. Łazienkowska 3, Warszawa 8. Ośrodek Hutnik, ul. Marymoncka 42, Warszawa 9. Ośrodek Szczęśliwice, ul. Drawska 22, Warszawa 10. Ośrodek Grzybowska, ul. Grzybowska 35a, Warszawa 11. Ośrodek Inflancka, ul. Inflancka 8, Warszawa 12. Ośrodek Moczydło, ul. Górczewska 69/73, Warszawa 13. Ośrodek Namysłowska, ul. Namysłowska 8, Warszawa 14. Ośrodek Plaża nad Wisłą, ul. Wał Miedzeszyński 407, Warszawa 15. Ośrodek Bitwy Warszawskiej, ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 15/17, Warszawa Wymagany zakres ubezpieczenia zgodnie z informacjami zawartymi w dalszej części dokumentu. Mienie objęte ochroną ubezpieczeniową przekazane zostało SCS AW w administrowanie i zarządzanie przez m.st. Warszawa. SCS AW jest jednostką organizacyjną m.st. Warszawy prowadzącą działalność w formie samorządowego zakładu budżetowego. 1

2 UBEZPIECZENIE MIENIA I. UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK A. Okres i miejsce ubezpieczenia Nazwa Ośrodka Adres Ośrodka Okres Ubezpieczenia Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Rozbrat ul. Rozbrat r r. Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Jutrzenka ul. Rozbrat r r. Ośrodek Solec ul. Solec r r. Ośrodek Stegny ul. Inspektowa r r. Ośrodek Skocznia ul. Czerniowiecka r r. Ośrodek Polonia ul. Konwiktorska r r. Ośrodek Legia ul. Łazienkowska r r. Ośrodek Hutnik ul. Marymoncka r r. Ośrodek Szczęśliwice ul. Drawska r r. Ośrodek Grzybowska ul. Grzybowska 35a r r. Ośrodek Inflancka ul. Inflancka r r. Ośrodek Moczydło ul. Górczewska 69/ r r. Ośrodek Namysłowska ul. Namysłowska r r. Ośrodek Plaża nad Wisłą ul. Wał Miedzeszyński r r. Ośrodek Bitwy Warszawskiej ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 15/ r r. Ponadto wszelkie lokalizacje na terenie RP, również lokalizacje obce w których znajdzie się mienie ubezpieczającego oraz zainstalowane będą elementy przenośne, np.: tablice informacyjno-reklamowe. B. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Numer grupy KRŚT Budynki 1 Suma ubezpieczenia w PLN , ,00 Budowle ,21 Kotły i maszyny energetyczne ,22 Maszyny i urządzenia ,44 Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty ,20 Urządzenia techniczne ,24 Środki transportu nie podlegające rejestracji (w tym łodzie w hangarach) ,71 Wartość ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto wartość odtworzeniowa wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto System ubezpieczenia sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe sumy stałe 2

3 Narzędzia, przyrządy, wg wartości ,21 ruchomości i wyposażenie księgowej brutto sumy stałe Mienie niskocenne oraz wg wartości ,69 umorzone środki trwałe księgowej brutto sumy stałe Mienie pracownicze , pierwsze Wartości pieniężne , pierwsze ryzyko * we wskazanych powyżej ryzyko wg wartości sumach ubezpieczenia ujęto , księgowej brutto hale namiotowe i namioty C. Suma ubezpieczenia Sumy ubezpieczenia: wg wartości księgowej brutto (wartości wynikającej z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia amortyzacji). Suma ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej wartości odpowiadającej kosztom odtworzenia środka trwałego, przywrócenia go do stanu nowego ale nie ulepszonego. D. Zakres ubezpieczenia Wszystkie ryzyka: ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk objęte będą wszelkie szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w miejscu ubezpieczenia, wynikające z nagłych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń powodujących uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie ubezpieczonego mienia w tym między innymi szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna (przepięcia), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot (w tym w ogrodzenie), huraganu (działanie silnego wiatru), deszczu nawalnego, działanie niskich temperatur, śniegu, naporu śniegu i lodu, zalegania śniegu i lodu, zalania w wyniku roztopienia śniegu i lodu, powodzi, wylewu wód podziemnych, wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnych lub technologicznych, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci technologicznej, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci, zalanie wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, lawiny, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, kradzieży z włamaniem i rabunku, wandalizmu (rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowane przez osoby trzecie), zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia, upadku między innymi drzew, masztów, kominów, budynków, budowli, urządzeń technicznych, akcji ratowniczej prowadzonej w związku z ww. zdarzeniami. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek: a) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, b) kosztów poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie (zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem) lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku), c) poszukiwania przyczyn szkody (limit PLN). W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. 3

4 Nawierzchnie trawiaste boisk objęte są ochroną ubezpieczeniową w zakresie: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego. E. Limity odpowiedzialności Limity odpowiedzialności dla ryzyk: kradzież z włamaniem i rabunek, wandalizm i dewastacja ustala się dla poszczególnych składników majątku na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, jak niżej: kradzież z włamaniem i rabunek Przedmiot ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN System ubezpieczenia Maszyny, aparaty, urządzenia, wyposażenie pierwsze ryzyko Gotówka od kradzieży z włamaniem pierwsze ryzyko Gotówka od rabunku w lokalu pierwsze ryzyko Gotówka w transporcie na terenie Warszawy pierwsze ryzyko Koszty naprawy zabezpieczeń pierwsze ryzyko wandalizm i dewastacja Przedmiot ubezpieczenia Łączny limit dla wszystkich składników mienia (w tym m.in. budynki, budowle, maszyny, aparaty, urządzenia, wyposażenie, środki obrotowe, ogrodzenia, elementy zewnętrzne) Suma ubezpieczenia w PLN System ubezpieczenia pierwsze ryzyko Limit na pomalowanie, graffiti, zarysowanie powierzchni przez osoby trzecie pierwsze ryzyko Szyby oraz inne przedmioty od stłuczenia i pęknięć pierwsze ryzyko w przypadku wystąpienia wskazanych wyżej rodzajów szkód Ubezpieczyciel powinien w szczególności pokryć koszty związane z ustawieniem i rozebraniem rusztowań bądź najmem odpowiedniego sprzętu (dźwigi, podnośniki itp.) oraz wykonaniem znaków reklamowych i informacyjnych według wzorów istniejących przed powstaniem szkody F. Franszyza Franszyza redukcyjna: 500 PLN Franszyza redukcyjna szyby: 100 PLN G. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 3. Klauzula oględzin 4. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 5. Klauzula prac budowlano-montażowych 6. Klauzula stempla pocztowego 7. Klauzula zgłaszania szkód 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 4

5 9. Klauzula przepięć 10. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie 11. Klauzula zniszczenia 12. Klauzula VAT 13. Klauzula płatności rat 14. Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami 15. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 16. Klauzula zabezpieczeń 17. Klauzula katastrofy budowlanej 18. Klauzula rzeczoznawców 19. Klauzula wyłączenia regresu 20. Klauzula arbitrów 21. Klauzula zmiany w miejscu szkody 22. Klauzula cargo 23. Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego 24. Klauzule tymczasowego magazynowania/przerw w eksploatacji 26. Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej 27. Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 28. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 29. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 30. Klauzula ubezpieczenia kosztów odtworzenia dokumentów 31. Klauzula awarii i uszkodzeń maszyn i urządzeń 33. Klauzula informacji o ryzyku 34. Klauzula terroryzm II. UBEZPIECZENIE MIENIA OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH A. Okres i miejsce ubezpieczenia Nazwa Ośrodka Adres Ośrodka Okres Ubezpieczenia Ośrodek Legia ul. Łazienkowska r r. B. Przedmiot ubezpieczenia L.p. Przedmiot Ubezpieczenia Suma ubezpieczenia w PLN 1. stadion miejski ,07 Wartość ubezpieczenia wartość odtworzeniowa System ubezpieczenia sumy stałe C. Sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg wartości odtworzeniowej wartości odpowiadającej kosztom odtworzenia środka trwałego, przywrócenia go do stanu nowego ale nie ulepszonego. D. Zakres ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa w ramach ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje szkody powstałe w skutek: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, wybuchu, upadku statku powietrznego. Ubezpieczone mienie objęte jest także ochroną od szkód powstałych wskutek: a) akcji gaśniczej, ratowniczej, wyburzenia lub odgruzowania prowadzonych w związku z wystąpieniem zdarzeń, za które Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność. 5

6 b) kosztów poniesionych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia szkodzie (zabezpieczenia mienia przed uszkodzeniem) lub zmniejszenia jej rozmiarów oraz uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (łącznie z kosztami rozbiórki i demontażu części niezdatnych do użytku). c) poszukiwania przyczyn szkody (limit PLN). W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. E. Franszyza Franszyza redukcyjna: PLN F. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 3. Klauzula oględzin 5. Klauzula prac budowlano-montażowych 6. Klauzula stempla pocztowego 7. Klauzula zgłaszania szkód 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 9. Klauzula przepięć 10. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie 11. Klauzula zniszczenia 12. Klauzula VAT 13. Klauzula płatności rat 15. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 16. Klauzula zabezpieczeń 17. Klauzula katastrofy budowlanej 18. Klauzula rzeczoznawców 19. Klauzula wyłączenia regresu 20. Klauzula arbitrów 21. Klauzula zmiany w miejscu szkody 23. Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego 28. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 29. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 33. Klauzula informacji o ryzyku 34. Klauzula terroryzm III. UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ A. Okres i miejsce ubezpieczenia Miejsce ubezpieczenia Teren RP Okres ubezpieczenia r r. 6

7 L.p. B. Przedmiot ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową objęte zostaną maszyny samobieżne oraz urządzenia montowane na tych maszynach użytkowane zgodnie z przeznaczeniem i prowadzoną działalnością wymienione poniżej. Przedmiot ubezpieczenia Rok przyjęcia na stan Suma ubezpieczenia w PLN Uwagi 1. Walec hydrauliczny do kortów , Maszyna do konserwacji toru hakomatic B ,00 3. Ciągnik wielofunkcyjny UNIMAX ,65 4. Maszyna do pielęgnacji lodu Hitech 2 Electic ,00 5. Maszyna do pielęgnacji lodu WM Evolution Electric ,00 6. Odśnieżarka - zestaw do prac terenowych ,00 7. Rolba ENGO ELLETRA 170 SX ,64 8. Aerator TORO Pro Core SR ,36 9. Aerator wgłębny typu Greens Terra Spike G6/ , Glebogryzarka Honda FF500DE , Kosiarka typ T 1800H Westwood , Kosiarka wrzecionowa DENNIS G , Kosiarka wrzecionowa TORO Reelmaster 3100 D ,00 Maszyna wielofunkcyjna do pielęgnacji 14. nawierzchni , Mikrociągnik Stiga Park Prestige 4 WD ,00 Piaskarka samozaładowcza firmy 16. WIEDENMANN , Rozsiewacz SPANDER SR , Szorowarka RA 431E , Kosiarka Dennis G , Kosiarka samojezdna STIGA , Sierwnik Aera Seeder 1,2 RAYCAM , Zamiatarka Litamisa Sisis , Glebogryzarka marki MASCHINO model E , Spychacz czołowy T-218/ , Armatka śnieżna , Armatka śnieżna , Armatka śnieżna , Armatka śnieżna SN 900 M , Armatka śnieżna SN 900 M , Ratrak Bombardier BR-400 Yeti 2008 rok produkcji 1984r. w 2009r ,60 wykonano modernizację maszyny 31. Ratrak Kassbohrer z osprzętem , Kosiarka samojezdna z wyrzutem bocznym , Zestaw do koszenia trawy - kosiarka + zestaw , zbierający Rolba WM1700mini ,00 7

8 35. Mini traktorek + zestaw kosząco-czyszczący , Traktor ,72 RAZEM ,74 oprzyrządowanie dokupione w 2008r. C. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto (wartości wynikającej z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia amortyzacji). D. Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody powstałe wskutek nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego zdarzeń powodujących uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie mienia, w tym między innymi szkody powstałe w wyniku: pożaru, bezpośredniego i pośrednie uderzenia pioruna (przepięcia), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huraganu (działanie silnego wiatru), deszczu nawalnego, działanie niskich temperatur, śniegu, naporu śniegu i lodu, zalegania śniegu i lodu, zalania w wyniku roztopienia śniegu i lodu, powodzi, wylewu wód podziemnych, wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, cofnięcie się wody lub ścieków z urządzeń publicznej sieci technologicznej, nieumyślne pozostawianie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci, zalanie wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania się ziemi, lawiny, dymu, sadzy, huku ponaddźwiękowego, kradzieży, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, wandalizmu (rozmyślnego zniszczenia lub uszkodzenia mienia spowodowanego przez osoby trzecie), zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia, upadku między innymi drzew, masztów, kominów, budynków, budowli, urządzeń technicznych, pożaru mającego źródło wewnątrz maszyny, błędów w obsłudze, kolizji z innymi maszynami i przeszkodami, przewrócenie się z rozszerzeniem o szkody powstałe w wyniku transportu maszyn z włączeniem ryzyka kradzieży i rabunku, załadunku i wyładunku, oraz szkód powstałych w trakcie poruszania się maszyn po drogach publicznych. E. Franszyza Franszyza redukcyjna: PLN F. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 3. Klauzula oględzin 6. Klauzula stempla pocztowego 7. Klauzula zgłaszania szkód 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 9. Klauzula przepięć 10. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie 8

9 11. Klauzula zniszczenia 12. Klauzula VAT 13. Klauzula płatności rat 14. Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami 15. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 16. Klauzula zabezpieczeń 18. Klauzula rzeczoznawców 19. Klauzula wyłączenia regresu 20. Klauzula arbitrów 21. Klauzula zmiany w miejscu szkody 23. Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego 24. Klauzule tymczasowego magazynowania/przerw w eksploatacji 28. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 32. Klauzula ryzyk casco 33. Klauzula informacji o ryzyku 34. Klauzula terroryzm IV. UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK A. Okres i miejsce ubezpieczenia 1. Elektronika stacjonarna Nazwa Ośrodka Adres Ośrodka Okres Ubezpieczenia Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Rozbrat ul. Rozbrat r r. Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Jutrzenka ul. Rozbrat r r. Ośrodek Solec ul. Solec r r. Ośrodek Stegny ul. Inspektowa r r. Ośrodek Skocznia ul. Czerniowiecka r r. Ośrodek Polonia ul. Konwiktorska r r. Ośrodek Legia ul. Łazienkowska r r. Ośrodek Hutnik ul. Marymoncka r r. Ośrodek Szczęśliwice ul. Drawska r r Ośrodek Grzybowska ul. Grzybowska 35a r r. Ośrodek Inflancka ul. Inflancka r r. Ośrodek Moczydło ul. Górczewska 69/ r r. Ośrodek Namysłowska ul. Namysłowska r r. Ośrodek Plaża nad Wisłą ul. Wał Miedzeszyński r r. Ośrodek Bitwy Warszawskiej ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. 15/ r r. 2. Elektronika przenośna Miejsce ubezpieczenia Teren RP Okres ubezpieczenia r r. 9

10 B. Przedmiot ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Sprzęt elektroniczny stacjonarny nie starszy niż 5 lat m.in.: sprzęt komputerowy, tablice wyników, monitoring TV, systemy kontroli dostępu, system identyfikacji kibica, telebimy oraz inne urządzenia elektroniczne. Sprzęt elektroniczny przenośny nie starszy niż 5 lat m.in.: laptopy, kamery, zestawy nagłaśniające, dalmierze, telefony itp. Suma ubezpieczenia w PLN , ,23 Programy komputerowe (wartości niematerialne i prawne) ,49 Wartość ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto wg wartości księgowej brutto C. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto (wartości wynikającej z ewidencji księgowej, która zgodnie z ustawą o rachunkowości odpowiada wartości początkowej mienia, z uwzględnieniem zmian wartości początkowej, bez uwzględnienia amortyzacji). D. Zakres ubezpieczenia Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny. Zakres ubezpieczenia powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka: pożar, bezpośredniego i pośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, uderzenia pojazdu w ubezpieczony przedmiot, huraganu (działanie silnego wiatru), deszczu nawalnego działanie niskich temperatur, śniegu, naporu śniegu i lodu, zalegania śniegu i lodu, zalania w wyniku roztopienia śniegu i lodu, powodzi, wylewu wód podziemnych, wydostanie się cieczy lub pary z urządzeń centralnego ogrzewania, wodnokanalizacyjnych lub technologicznych, samoczynne otworzenie się główek tryskaczowych z innych przyczyn niż wskutek pożaru, nieumyślne pozostawienie otwartych kranów lub innych zaworów w urządzeniach sieci, zalanie wodą lub inną cieczą przez osoby trzecie, gradu, trzęsienia ziemi, zapadania się ziemi, osuwania ziemi, lawiny, dymy, sadzy, huku ponaddźwiękowego, kradzieży z włamaniem i rabunek, wandalizm, zanieczyszczenia lub skażenia ubezpieczonego mienia, upadku między innymi drzew, masztów, kominów, budynków, budowli, urządzeń technicznych, działanie człowieka, m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, upuszczenie, zaniedbanie, błędną obsługę, świadome i celowe zniszczenie przez osoby trzecie, wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które ujawniły się dopiero po okresie gwarancji, zbyt wysokie/niskie napięcia/natężenie w sieci instalacji elektrycznej, pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, koszty akcji ratowniczej, gaśniczej koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie. W granicach sumy ubezpieczenia mienia zagrożonego szkodą Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu koszty poniesione w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne. Powyższe koszty są zwracane nawet jeżeli nie wystąpiła szkoda w ubezpieczonym mieniu. Dodatkowo: a) ubezpieczenie poza miejscem określonym w polisie (sprzęt przenośny) b) kradzież zwykłą c) kradzież zuchwałą przez którą rozumie się zabór mienia przez sprawcę, który swoim jawnym zachowaniem (kradzież na oczach pokrzywdzonego ) wykazuje postawę 10

11 lekceważącą lub wyzywającą wobec posiadacza mienia, obliczoną na zaskoczenie lub zastraszenie, stosując przemoc w postaci nie stanowiącej gwałtu na osobie, limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: ,00 PLN d) kradzież sprzętu przenośnego z pojazdu. E. Franszyza Franszyza redukcyjna dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego: 300 PLN Franszyza redukcyjna dla sprzętu przenośnego: 10% wartości szkody, ale minimum 300 PLN F. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów 2. Klauzula rezygnacji z zarzutu niedoubezpieczenia 3. Klauzula oględzin 4. Klauzula nowych miejsc ubezpieczenia 6. Klauzula stempla pocztowego 7. Klauzula zgłaszania szkód 8. Klauzula automatycznego pokrycia nowo nabytego mienia 10. Klauzula kosztów dodatkowych i usunięcia pozostałości po szkodzie 11. Klauzula zniszczenia 12. Klauzula VAT 13. Klauzula płatności rat 14. Klauzula swobodnego transferu między lokalizacjami 15. Klauzula kosztów pracy w godzinach nadliczbowych oraz koszty transportu 16. Klauzula zabezpieczeń 18. Klauzula rzeczoznawców 19. Klauzula wyłączenia regresu 20. Klauzula arbitrów 21. Klauzula zmiany w miejscu szkody 22. Klauzula cargo 23. Klauzula pokrycia strat wskutek zamieszek i zakłóceń spokoju publicznego 24. Klauzule tymczasowego magazynowania/przerw w eksploatacji 25. Klauzula ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy 26. Klauzula włączenia do zakresu ochrony ryzyka kradzieży zwykłej 27. Klauzula ubezpieczenia sprzętu ruchomego i przenośnego poza miejscem ubezpieczenia 28. Klauzula automatycznego odtworzenia sumy ubezpieczenia 29. Klauzula prewencyjnej sumy ubezpieczenia 33. Klauzula informacji o ryzyku 34. Klauzula terroryzm 11

12 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ A. Okres i miejsce ubezpieczenia Podmiot Ubezpieczający Stołeczne Centrum Sportu AKTYWNA WARSZAWA Zakres terytorialny Teren RP wszystkie lokalizacje, w których SCS AW prowadzi działalność oraz miejsca, w których okresowo SCS AW realizuje zadania (np. imprezy sportowe i rekreacyjne, miejsca wypoczynku i rekreacji) Okres ubezpieczenia r r. B. Rodzaj i opis prowadzonej działalności objętej ochroną ubezpieczeniową zarządzanie i gospodarowanie obiektami i urządzeniami sportowo-rekreacyjnymi oraz terenami sportowo-rekreacyjnymi, konserwacja, modernizacja oraz rozbudowa istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej wynajem nieruchomości, obiektów i urządzeń, udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej organizacja oraz prowadzenie zajęć sportowych i rekreacyjnych, zawodów, a także imprez sportowych i rekreacyjnych powadzenie szatni, parkingów prowadzenie gabinetu rehabilitacji, masażu oraz odnowy biologicznej posiadanie psów 5szt. C. Podstawowe informacje o SCS AW Liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę w tym osoby na stanowiskach administracyjnych: 71 osoby na stanowiskach związanych z obsługą klienta (m.in. instruktorzy, kasjerzy, recepcjoniści, ratownicy): 72 osoby na pozostałych stanowiskach (m.in. techniczni, pracownicy zaplecza, szatniarze, kierowcy): 114 Stan na dzień r. Liczba zawartych umów zlecenie w roku 2013r: 453 umów zawartych przez WOSiR* 232 umów zawartych przez WOW Wisła ** Struktura przychodów w latach Zrealizowane w 2013 roku Planowane Planowane w 2014 roku w 2015 roku WOSiR* WOW SCS AW SCS AW Przychody ogółem , ,00 Wisła ** , ,00 1. Przychody własne , , , ,00 2. Dotacja z Urzędu m.st. Warszawy , , , ,00 * WOSiR Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji ** WOW Wisła Warszawskie Ośrodki Wypoczynku Wisła 12

13 D. Przedmiot ubezpieczenia i suma ubezpieczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, posiadania i użytkowania mienia oraz posiadania psów (delikt i kontrakt) na terytoriom RP. Suma gwarancyjna Limit odpowiedzialności na wszystko i jedno zdarzenie ,00 E. Dodatkowe rozszerzenia OC pracodawcy Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za szkody w mieniu osób trzecich w wyniku nienależytego wykonania umowy przechowania (np. szatnie, przebieralnie, korzystanie z urządzeń i infrastruktury SCS AW) Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za szkody w pojazdach mechanicznych pozostających w pieczy i pod kontrolą ubezpieczającego z wyłączeniem szkód polegających na kradzieży pojazdu. Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za szkody powstałe podczas wyjazdów służbowych w Polsce i poza teren RP Limit odpowiedzialności zł na jedno i wszystkie zdarzenia; OC z tytułu organizowania imprez masowych (dobrowolne) Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za szkody powstałe po wykonaniu pracy/usługi Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC wynajmującego (ruchomości i nieruchomości) lub inna umowa o podobnym charakterze Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC za pojazdy nie podlegające rejestracji Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia; OC z tytułu najmu nieruchomości Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. OC z tytułu najmu, dzierżawy, leasingu oraz innych umów o podobnym charakterze mienia ruchomego w tym sprzętu elektronicznego Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. OC podwykonawcy Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. szkody wyrządzone wskutek działania i awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz centralnego ogrzewania szkody wskutek pogryzienia przez psy Limit odpowiedzialności zł, na jedno i wszystkie zdarzenia. Pracownicy oraz osoby bliskie będą traktowani jako osoby trzecie w przypadku z korzystania z usług oraz obiektów sportowych, uczestniczenia w imprezach organizowanych przez Ubezpieczającego jako ich uczestnik. F. Franszyza Franszyza redukcyjna w wysokości 1 000,00 PLN dla szkód w mieniu Franszyza redukcyjna dla klauzuli za szkody w mieniu osób trzecich w wyniku nienależytego wykonania umowy przechowania 200 PLN 13

14 Franszyza redukcyjna w wysokości 200,00 PLN szkód rzeczowych w rzeczach osobistych osób korzystających z urządzeń i infrastruktury SCS AW Dla klauzuli pracodawcy wypłatę świadczenia pomniejsza się o kwotę świadczenia przysługującego poszkodowanemu z tytułu wypadku przy pracy na podstawie Ustawy z dnia 30 października 2002r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz. U. z 2009r. Nr 167, poz ze zmianami). G. Klauzule Numer klauzuli Nazwa klauzuli 1. Klauzula reprezentantów Limit PLN na jedno i wszystkie zdarzenia 6. Klauzula stempla pocztowego 13. Płatności rat 18. Rzeczoznawców - TRIGGER loss occurance 14

15 Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych z tytułu szkód powstałych w związku z ruchem tych pojazdów, których następstwem jest szkoda na osobie lub szkoda w mieniu. B. Suma gwarancyjna Zgodna z aktualnymi zapisami w Ustawie z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. 2013r., poz. 392 ze zm.), na dzień wystawienia polis w każdym okresie polisowania. II. Ubezpieczenie Auto Casco na terenie RP i Europy A. Zakres ubezpieczenia UBEZPIECZENIE KOMUNIKACYJNE I. Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadanych pojazdów mechanicznych A. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w pojeździe lub jego wyposażeniu w związku z ruchem i postojem pojazdu powstałe między innymi wskutek: a) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia się pojazdu z innym pojazdem, osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, b) uszkodzenia przez osoby trzecie dewastacja (w tym również włamanie), c) zdarzeń losowych w szczególności: pożaru, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego, powodzi, zatopienia, opadów atmosferycznych, huraganu, zapadania bądź osuwania się ziemi, nagłego działania czynnika termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, d) kradzieży pojazdu, jego części bądź wyposażenia, e) uszkodzenia pojazdu w następstwie jego zabrania w celu krótkotrwałego użycia lub kradzieży pojazdu. Wymagane warunki dodatkowe: - rozliczenie szkody: bezgotówkowe, serwisowe. - wartość pojazdów: netto (bez VAT) - wykupiony udział własny i amortyzacja. Sumy ubezpieczenia AC stanowią sumę ubezpieczenia z ostatniego okresu ubezpieczenia ( r r.) i zostały podane w celu porównania ofert. Przy wystawianiu polis na kolejne okresy rozliczeniowe sumy te będą aktualizowane a składka przeliczana zgodnie ze stawką ustaloną w ofercie przetargowej. Klauzula przekroczenia prędkości Ubezpieczyciel nie będzie stosował potrąceń w stosunku do kwoty ustalonego odszkodowania AC w przypadku stwierdzenia, że kierujący ubezpieczonym pojazdem przekroczył dopuszczalną na danym terenie prędkość. Klauzula niezawiadomienia w terminie o szkodzie Zapisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia skutki niezawiadomienia Ubezpieczyciela o szkodzie w odpowiednim terminie, mają zastosowanie tylko w sytuacji, kiedy niezawiadomienie w terminie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków bądź rozmiaru szkody. Klauzula użyczenia Ubezpieczeniem AC objęte będą szkody powstałe w pojazdach w czasie użytkowania pojazdów przez pracowników SCS AW do celów prywatnych. 15

16 Klauzula odstąpienia od regresu Na Ubezpieczyciela nie przechodzą przysługujące Ubezpieczonemu roszczenia do osoby trzeciej, do wysokości wypłaconego odszkodowania, jeśli kierującym była osoba: - będąca pracownikiem etatowym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, - upoważniona przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego do korzystania z pojazdu. Klauzula braku ważności badań technicznych Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za szkodę zaistniałą z ubezpieczenia AC, gdy w momencie powstania szkody pojazd nie posiadał ważnego okresowego badania technicznego. Zapis ten dotyczy wyłącznie sytuacji, kiedy szkoda wystąpiła nie później niż 30 dni od daty wygaśnięcia okresu ważności badania technicznego, o ile stan techniczny pojazdu nie miał wpływu na powstanie szkody. III. Ubezpieczenie Assistance (ASS) na terenie RP i Europy A. Zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia jest między innymi organizacja i pokrycie kosztów doraźnej naprawy pojazdu, kosztów holowania pojazdu z powodu awarii lub uszkodzenia pojazdu po kolizji lub wypadku. Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy pojazdów osobowych lub ciężarowych o masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony. Ponadto zakres ubezpieczenia będzie obejmował wykonanie naprawy/pomocy w miejscu zdarzenia między innymi w wyniku powstania następujących okoliczności: - braku powietrza w oponie/oponach, - rozładowania akumulatora, - braku paliwa, - zamarznięcia paliwa lub użycia niewłaściwego paliwa, - zagubienia kluczy czy innych urządzeń potrzebnych do otwarcia lub uruchomienia auta, - zatrzaśnięcia w aucie kluczy lub innych urządzeń potrzebnych do otwarcia pojazdu. - franszyza kilometrowa 0 km. Limit na holowanie pojazdu w wyniku jednego zdarzenia wynosi 200 km. Nie mają zastosowania ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej dotyczące odległości od miejsca zdarzenia a miejscem zamieszkania/siedziby ubezpieczającego. B. Suma ubezpieczenia suma ubezpieczenia: ,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia IV. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów mechanicznego Ubezpieczenie następstw A. Zakres ubezpieczenia pojazdu Trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu oraz: podczas wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu, podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie jazdy, podczas naprawy pojazdu na trasie jazdy, podczas załadowywania i rozładowywania pojazdu bądź przyczepy zespolonej z pojazdem. Ubezpieczeniem objęte są również trwałe następstwa zawału serca oraz udaru mózgu, powstałe u kierowcy podczas ruchu pojazdu mechanicznego. B. Suma ubezpieczenia Suma ubezpieczenia: ,00 zł na osobę 16

17 V. Wykaz pojazdów do ubezpieczenia Lp. Marka Typ, Model Numer rejestracyjny 1 Renault Master WI 3311L 2 Peugeot Partner WI 3487T 3 4 Farmtract Tranctors Europe Escort Pol Mot Warfama Escort 450 WI 220 C T-040 WI 700 AP 5 Pronar T655/2007 WI 677 AP 6 Świdnik Trade Rodzaj Pojemność silnika samochód ciężarowy samochód osobowy ciągnik rolniczy przyczepa rolnicza przyczepa rolnicza WI 422 AR przyczepa lekka 7 Same 05S LS R50 WI 612 C ciągnik rolniczy ciągnik rolniczy Rok produkcji Numer nadwozia VF1FDC1H VF37J5FSO CJ XXXXXXXX XB XXXXXXXX XXX XXXXXXXX XXXX0418C SWH2360S 69B S05S354WT1 507 Ładowność [kg] Data I rejestracji Liczba miejsc Akcesoria autoalarm Okres ubezpieczenia Suma ubezpieczenia netto Zakres OC,AC, NNW,ASS OC AC, NNW, ASS OC,AC, NNW OC,AC OC,AC ,51 OC AC OC, NNW,AC OC, AC, NNW 17

18 INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE A. Sumy ubezpieczenia w poszczególnych lokalizacjach SCS AW przedstawia poniżej wykaz lokalizacji wraz z wartościami sum ubezpieczenia uwzględniającymi środki trwałe, środki trwałe niskocenne, wartości niematerialne i prawne zawarte w pkt I-IV Ubezpieczenie Mienia (Opis Przedmiotu Zamówienia str. 2-11). W przedstawionych sumach ubezpieczenia dla poszczególnych lokalizacji wyłączone zostały wartości środków trwałych pojazdów objętych ubezpieczeniem komunikacyjnych, które wymienione zostały w tabeli znajdującej się na stronie 17. Nazwa Ośrodka Sumy ubezpieczenia Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Rozbrat ,36 Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Jutrzenka ,01 Ośrodek Solec ,41 Ośrodek Stegny ,05 Ośrodek Skocznia ,08 Ośrodek Polonia ,62 Ośrodek Legia ,33 Ośrodek Hutnik ,24 Ośrodek Szczęśliwice ,24 Ośrodek Grzybowska ,40 Ośrodek Inflancka ,18 Ośrodek Moczydło ,68 Ośrodek Namysłowska ,44 Ośrodek Plaża nad Wisłą ,44 Ośrodek Bitwy Warszawskiej ,66 RAZEM ,21 B. Wartość nawierzchni trawiastych w poszczególnych lokalizacjach Wartości naturalnych nawierzchni trawiastych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w poszczególnych lokalizacjach wynoszą: 1. Ośrodek Hutnik ,52 zł (wartość księgowa brutto) boisko A ,00 zł (wartość księgowa brutto) boisko C ,02 zł (wartość księgowa brutto) boisko treningowe niepełnowymiarowe (70m x 85m) ,50 zł (wartość księgowa brutto) instalacja nawadniająca boiska ,00 zł (wartość księgowa brutto) 2. Ośrodek Legia ,20 zł (wartość księgowa brutto) płyta boiska z infrastrukturą ,20 zł (wartość księgowa brutto) boisko treningowe ,00 zł (wartość księgowa brutto) 3. Ośrodek Polonia ,82 zł (wartość księgowa brutto) boisko główne ,60 zł (wartość księgowa brutto) instalacja nawilżająca płytę boiska głównego ,22 zł (wartość księgowa brutto) 18

19 C. Informacje dodatkowe dotyczące działalności poszczególnych Ośrodków SCS AW Nazwa Ośrodka Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Rozbrat Ośrodek Rozbrat-Jutrzenka Obiekt Jutrzenka Ośrodek Solec Ośrodek Stegny Zarządzanie obiektami sportowymi TAK Przykładowy rodzaj działalności sportowej i rekreacyjnej - siłownia - sala gimnastyczna - pływalnia - solarium - sauna Organizacja imprez sportowych oraz rekreacyjnych Wynajem nieruchomości (np. gruntu, pomieszczeń) Prowadzenie zajęć sportowych przez instruktorów i trenerów Prowadzenie gabinetu rehabilitacyjnego i masażu Prowadzenie szatni TAK TAK TAK TAK TAK TAK - skatepark TAK TAK TAK TAK TAK - tenis ziemny - tenis stołowy - sala gimnastyczna - siłownia - plac zabaw - sauna - bocce - fitness - lodowisko - siłownia - tenis ziemny - sauna - wrotki TAK TAK TAK --- TAK TAK TAK TAK TAK TAK Ośrodek Skocznia TAK - sala gimnastyczna --- TAK TAK Ośrodek Polonia TAK - piłka nożna - koszykówka - futbol amerykański - rugby - pływalnia TAK TAK TAK --- TAK 19

20 Ośrodek Legia Ośrodek Hutnik dzierżawa TAK - piłka nożna - rugby - tenis ziemny - strzelectwo sportowe - piłka nożna - tenis ziemny - rugby - lacrosse - futbol amerykański - cricket TAK TAK TAK TAK TAK TAK --- TAK Ośrodek Szczęśliwice TAK - jazda na nartach - jazda na snowboard TAK TAK TAK --- TAK - kolejka grawitacyjna Ośrodek Grzybowska TAK - pływalnia - sauna TAK TAK TAK --- TAK - fitness Ośrodek Inflancka TAK - pływalnia - zjeżdżalnie wodne - piłka plażowa - sauna - plac zabaw TAK TAK TAK --- TAK - boiska wielofunkcyjne - jacuzzi - siłownia - sala gimnastyczna Ośrodek Moczydło TAK - siatkówka plażowa - zjeżdżalnia wodna - lodowisko - pływalnia TAK TAK TAK --- TAK - plac zabaw - boiska wielofunkcyjne Syrenka Ośrodek Namysłowska TAK - pływalnia TAK TAK TAK --- TAK 20

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ Nr SZP.272.14.2015 Zamawiający: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Nazwa: Powiat Oświęcimski Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu Adres siedziby: 32 602 Oświęcim, ul. Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 312/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do SIWZ 35/2015/N/Katowice SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA PAKIET I 1. OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby: ul. Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a.

FORMULARZ CENOWY. Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. System ubezpieczeni a. ... /pieczęć adresowa firmy Wykonawcy/ FORMULARZ CENOWY Dla części I - na ubezpieczenie majątku Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rodzaj ubezpieczenia Przedmiot ubezpieczenia Budynki i budowle

Bardziej szczegółowo

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA

1. Warunki wymagane (obligatoryjne) ogólne mające zastosowanie do całości zamówienia: ZADANIE I ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierający warunki wymagane i szczególne preferowane w odniesieniu do poszczególnych rodzajów ubezpieczeń. 1. Warunki wymagane (obligatoryjne)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia

Załącznik nr 1 do SIWZ Część 04- Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia 1. UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE 1.1. POSTANOWIENIA WSPÓLNE DLA UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 1.1.1. Zostanie zawarta jedna Umowa Ubezpieczeń Komunikacyjnych w zakresie OC/AC/NNW/Assistance Polska na warunkach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia komunikacyjnego dla Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bielsku Podlaskim Znak sprawy 9/2013/K/NO/K/BU Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/../2014 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie mienia będącego własnością Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w tym: oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ 233/2016/N/Otwock SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Otwock Adres siedziby: ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock NIP: 532-10-07-014 REGON: 013268770

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do SIWZ nr 174/14/08/2013/N/Płońsk SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamawiający: Nazwa: Gmina Miasta Płońsk Adres siedziby: ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk NIP: 567-17-83-718 REGON:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:...

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA. Założenia mające zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia warunkach ubezpieczenia:... Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych - Przedsiębiorstwa Państwowego w Otwocku Znak sprawy 8/2014/OKOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE. OKRES UBEZPIECZENIA: 01.03.2014 r. 28.02.2015 r. tj.12 miesięcy I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 5 Wrocław, dnia 17.02.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN,

2) budowle Grupa 2 KŚT (wartość księgowa brutto) wg załącznika: 5.171.687,40 PLN, 1.917.905,09 PLN, razem: 7.089.592,49 PLN, I. Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (all risks) mienia będącego własnością oraz w użytkowaniu Zamawiającego. 1. Miejsce ubezpieczenia: wszystkie lokalizacje należące bądź użytkowane przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE I. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UBEZPIECZENIA Strona 1 z 6 Wrocław, dnia 12.02.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE Działając w imieniu i na rzecz Powiatu Średzkiego oraz jednostek podległych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, kancelaria brokerska Supra

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY. Miasto Szczecinek Pl. Wolności Szczecinek. Załącznik D do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Załącznik D do SIWZ... (pieczęć firmowa Wykonawcy...,... 2017 r. miejscowość data Miasto Szczecinek Pl. Wolności 13 78-400 Szczecinek dotyczy: Ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU USŁUGĘ UBEZPIECZENIA DLA PK SP. Z O.O. Nr postępowania 01/08 Racibórz, dnia 02.06.2008r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU o wartości powyżej kwoty 6 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 14 000 euro. (tablica ogłoszeń, strona Internetowa zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o.

Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III. Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. Załącznik nr 4c do SIWZ FORMULARZ OFERTY DLA ZADAŃ PAKIETU III Ubezpieczenia majątkowe Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Sp. z o.o. A. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTCZĄCE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 85 /2015 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP...

OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU ... tel... fax... REGON... NIP... Przedmiot oferty : OFERTA USŁUGA UBEZPIECZENIA DLA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO SPÓŁKA Z O.O. W RACIBORZU Zamawiający : PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O 47-400 RACIBÓRZ, UL. ADAMCZYKA 10. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne floty pojazdów w zakresie OC, AC, NNW, ASS firmy Rejonowe Przedsiębiorstwo Komunalne

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA TOM.271.1.3.2015 Milanówek, dnia 27.02.2015 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ZP.271/3/ORG/ 15 na Zakup

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprawa 84/2014 Załącznik nr 3 do IWUZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia A. WARUNKI WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Zostanie sporządzona

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części Nr II 1 Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych Minimalny zakres ochrony podany poniżej lub All Risks (wyłączenia nie mogą dotyczyć poniższych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ

WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ 1 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego,

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zaproszenie do składania ofert na ubezpieczenie ryzyk mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul.

Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej Sympatyczna Łódź, ul. Specyfikacja warunków konkursu ofert na ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółdzielni Mieszkaniowej "Sympatyczna" Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 4 I. Ubezpieczenie od ognia i innych żywiołów

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2012 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą

Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną kursywą Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl:10.02.2012 Załącznik nr 15 do SIWZ dotyczy pakietu nr 3 Ujednolicony tekst uwzględniający zmianę SIWZ nr 1 z dnia 10.02.2012r. Dokonane zmiany wyróżniono pogrubioną

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO Zawarta w dniu 20.r. w Poznaniu, pomiędzy: Wielkopolską Organizacją Turystyczną z siedzibą w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 17/19, 61-737 Poznań

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia

Klauzule dodatkowe. ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia Klauzule dodatkowe Załącznik nr 7 do siwz 1) Klauzula reprezentantów Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczającego oraz osób,

Bardziej szczegółowo

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r.

Poniżej podajemy nr polis obowiązujących w od 01.04.2014 do 31.03.2015 r. Szanowni Państwo, Informujemy, że w wyniku przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/3/PN/11 Załącznik Nr 2 do SWIZ ... FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy

Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy Załącznik nr 2 do umowy nr.. Minimalne warunki dla umowy ubezpieczenia przechowywanego mienia od zdarzeń losowych oraz umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Przechowawcy 1. W zakresie ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Postanowienia dotyczące ubezpiecz. mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Wykaz postanowień umownych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie sposobu sporządzania informacji zamieszczanych we wzorcach umów: Concordia Firma wspólne dla wszystkich ubezpieczeń ubezpiecz.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Czerwionka-Leszczyny 28.11.2016 r. OG.271.1.2016 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym.

Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Wybór właściwego zakresu pozwoli w przyszłości uniknąć rozczarowania zakupionym produktem ubezpieczeniowym. Warunkiem zawarcia kompleksowej umowy ubezpieczenia jest objęcie ochroną ryzyka ognio wego, które

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami

Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik nr 1/2 do SIWZ Specyfikacja techniczna na ubezpieczenie majątku oraz OC w zakresie zarządzania drogami Załącznik A1 opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I

Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 5 do SIWZ, dotyczący części I Graffiti szkody powstałe wskutek pomalowania mienia. Limit odpowiedzialności dla tych szkód 10

Bardziej szczegółowo

ZAKRES UBEZPIECZENIA

ZAKRES UBEZPIECZENIA Załącznik nr 2 - Formularz cenowy... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Wszystkie rubryki poniższej tabeli powinny być wypełnione. Wszystkie opisane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 6 do SIWZ Okresy ubezpieczenia, o których mowa w definicjach oraz w SIWZ: okres od następnego dnia od daty zakończenia aktualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16

Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) nr sprawy: BZK/21/10/16 Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Ubezpieczenie komunikacyjne (OC p.p.m, auto-casco, NNW, Ass) 1. Ubezpieczenie obowiązkowe odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC p.p.m)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje to odrzucenia oferty. Sumy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych

Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Załącznik nr 4 Formularz cenowy Formularz cenowy oraz oświadczenie o przyjęciu/ nie przyjęciu Klauzul punktowanych - fakultatywnych Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o. w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 37A. 2. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych

Następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów. Ubezpieczający - Bank, zawierający umowę ubezpieczenia na rzecz Ubezpieczonych Ubezpieczenia majątkowe grupowe Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium Przedmiot umowy ubezpieczenia Przedmiotem umowy ubezpieczenia jest udzielenie klientom Banku ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia:

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Generalnej

Wzór Umowy Generalnej Wzór Umowy Generalnej zawarta w Warszawie w dniu...zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pileckiego

Bardziej szczegółowo

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA. I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Załącznik nr 2 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Nr sprawy: 04/ZP/09 ZAKRES I WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych 1. Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie obejmuje szkody

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w rezultacie wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych została zawarta Umowa Generalna ubezpieczeń majątkowych

Bardziej szczegółowo

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o.

Część I- Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Żeglugi Ostródzko- Elbląskiej Sp. z o.o. Ostróda, dnia 25.02.2014 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na Ubezpieczeniu majątku i innych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Zamówienie sektorowe - zapytanie ofertowe pn: OBJĘCIE OCHRONĄ UBEZPIECZENIOWĄ MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI SPÓŁKI Postępowanie nr ZO 1/PKS/2016 I. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5

ZP WORD 3/flota/2012 załącznik nr 5 UMOWA GENERALNA NA USŁUGI UBEZPIECZENIA PAKIETOWEGO KOMUNIKACYJNEGO POJAZDÓW NALEŻĄCYCH DO WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU /projekt umowy/ zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK

KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - przetarg pisemny nieograniczony PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WIDOK Prowadzone

Bardziej szczegółowo

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne

Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Załącznik nr 3 do SIWZ Klauzule dodatkowe i inne postanowienia szczególne fakultatywne Katastrofa budowlana szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu wskutek niezamierzonego, gwałtownego zniszczenia obiektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Przedmiotem ubezpieczenia jest majątek Spółdzielni oraz odpowiedzialność cywilna jej władz. Specyfikacja dotyczy Spółdzielni Mieszkaniowej GÓRCZEWSKA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie Znak sprawy ZP/PN/58/2015 Opis przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C

Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie - Koźlu PZD.272.9.2014 Rozdział V: Istotne dla stron postanowienia umowy: UMOWA GENERALNA NA ZADANIE A+B - UMOWA GENERALNA NA ZADANIE C Powiatowy Zarząd Dróg w Kędzierzynie

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach w tym

Bardziej szczegółowo

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

TOM 2. Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE TOM 2 Rozdział 6 WARUNKI UBEZPIECZENIOWE Podrozdział I Ubezpieczenie budowlano - montażowe (CAR/EAR) 1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiający, Podwykonawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczące w realizacji

Bardziej szczegółowo

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

SPZOZ w Sejnach odpowiadając na zapytania oferentów wyjaśnia co następuje: Pytania do Pakietu I ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Sejny, dn. 07 grudnia 2011 r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę, jaką jest ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne SPZOZ w Sejnach (sprawa: ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Zapytanie ofertowe Ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej Starogard Gdański Starogard Gdański, 28.01.2015 r. Gmina

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I SYGNATURA SPRAWY: KS/ZP/15/2013 Załącznik Nr 1 Postanowienia ogólne OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE I Strony ustalają, że na okres realizacji zamówienia od 1 maja 2013r do 31 grudnia 2014r zostanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA

Załącznik nr 1 do SWZ- OPIS I WYMAGANE WARUNKI UBEZPIECZENIA PRZEDMIOT I WARUNKI UBEZPIECZENIA INFORMACJE OGÓLNE 1. Umowy ubezpieczenia będą zawarte i wykonywane przy współudziale brokera ubezpieczeniowego: Energo-Inwest-Broker SA z siedzibą w Toruniu, ul. Jęczmienna

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk.

Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Załącznik nr 3b Uwaga: wszystkie pola zaznaczone na kolor szary muszą być wypełnione przez wykonawcę. Tabela 1 - Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk. Suma w (C*D) w Majątek zapisany w ewidencjach

Bardziej szczegółowo

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin

URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin URZĄD MORSKI W SZCZECINIE Pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin tel.: +48 91 4403 423 fax: +48 91 4403 441, e-mail: sekretariat@ums.gov.pl Znak : PO- II 370/ZZP-3/57/10 Szczecin, dnia 25 listopada 2010 r. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r.

Znak: P-M/Z/ /13 Data: r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak: P-M/Z/ /13 Data: 10.12.2013 r. Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000 euro na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY

Znak sprawy ZP/1/ PN/11/08 Załącznik Nr 2 do SWIZ. ... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Załącznik Nr 2 do SWIZ...... Pieczęć Wykonawcy miejscowość i data FORMULARZ OFERTOWY Na świadczenie usług w zakresie mienia i prowadzonej działalności dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Malborku spółki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I

FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I Załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY NA USŁUGĘ KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA GMINA BOGATYNIA PAKIET I 1. Nazwa i adres Wykonawcy (ubezpieczyciela):... 2. Cena ostateczna oferty (słownie) na okres 12 miesięcy:...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POLISA NR BUK-227246 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Ubezpieczający : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki 4, 01-226 Warszawa REGON: 007014979 Ubezpieczony : Polski Związek Żeglarski Ul. Ludwiki

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia

U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia Wzór umowy załącznik do SIWZ U M O W A NR 24-2/ZP/08 Usługi ubezpieczenia mienia zawarta w dniu... 2008 r. w Skierniewicach pomiędzy: Instytutem Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, ul. Pomologiczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data)

Załącznik nr 1 do SIWZ. ... (miejscowość, data) Załącznik nr 1 do SIWZ Wykonawca/ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia* * (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w formularzu Oferty należy wpisać

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ 1. Ubezpieczenie mienia 1.1. Przedmiot 1.1.1. Mienie stanowiące własność lub znajdujące się w posiadaniu Zamawiającego na podstawie tytułu

Bardziej szczegółowo

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group

Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Raport bieŝący nr 19/2011 z dnia 22.03.2011r. Podpisanie przez INPRO SA umów znaczących z InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group Zarząd INPRO SA ( Spółka ) informuje, iŝ w dniu 21

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ Warunki obligatoryjne definicje pojęć i obligatoryjna treść klauzul dodatkowych Franszyza integralna dolna granica odpowiedzialności Ubezpieczyciela (szkody poniżej ustalonej wartości wyłączone są z ochrony

Bardziej szczegółowo

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy)

OFERTA CENOWA. Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz : ... (pełna nazwa wykonawcy) ... (adres siedziby wykonawcy) Załącznik nr 3 do cenowej... (Pieczęć firmowa z adresem Wykonawcy) OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany(ni)... działając w imieniu i na rzecz :... (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy)

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego

Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie przez Zamawiającego Wyszczególnienie zakresu ryzyk dodatkowych podlegających ocenie załącznik nr 3 TAK przyjęcie ryzyka, NIE brak przyjęcia ryzyka. L.p. Rodzaj ryzyka Tak/Nie I. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych

Bardziej szczegółowo

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013

Mosina, dnia 06.11.2013 r. Sprawa: IK.271.37.2013. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Sprawa: IK.271.37.2013 Mosina, dnia 06.11.2013 r. Do wszystkich Wykonawców nr post.: IK.271.37.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IK.271.37.2013 w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Wyjaśnienia do treści SIWZ ZP.271.1.2013 Kowary, 16 styczeń 2013 r. Wyjaśnienia do treści SIWZ Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA

PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA UMOWA Zawarta w dniu. w Ostrołęce, pomiędzy Miejskim Zakładem Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce, ul. Kołobrzeska 1, 07-410 Ostrołęka, wpisanym, do Rejestru Przedsiębiorców KRS w Sądzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Nr sprawy: KS.272.382.2014 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr I Dopuszcza się w ofercie zastosowanie franszyz i udziału własnego niższych kwotowo i procentowo nie spowoduje

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA

INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA Załącznik Nr 1 do SIWZ INFORMACJE MAJĄCE WPŁYW NA OCENĘ RYZYKA REGON 192529622 NIP: 579-000-73-40 PKD: 49.31.Z ; 49.39.Z ; 52.21,Z ; 45.20,Z ; 45.32,Z ; 47.30,Z ; 68.20. Z ; 77.12.Z ; 77.39.Z ; 73.12.D

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO

WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO WYKAZ KLAUZUL UZUPEŁNIAJĄCYCH ZAKRES POKRYCIA UBEZPIECZENIOWEGO Załącznik nr 2 do SIWZ KLAUZULA NR 1. "AUTOMATYCZNEGO POKRYCIA ZWIĘKSZENIA WARTOŚCI MIENIA" jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia od ognia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 4 ubezpieczenia komunikacyjne floty pojazdów. będących własnością lub w użytkowaniu Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy sprawa HZP V 228-134/12. Nazwa:... Siedziba:... Formularz ofertowy ... Nazwa i adres Wykonawcy (pieczątka) Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Ul. Wierzbowa 52 90-133 Łódź (Zamawiający) Dane Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE

WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE WYKAL KLAUZUL DO UBEZPIECZENIA MIEJSKIEGO ZAKŁADU OCZYSZCZANIA SP. Z O.O. W LESZNIE Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk Klauzula reprezentantów ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dane do sporządzenia oferty

Dane do sporządzenia oferty Załącznik nr 4 Dane do sporządzenia oferty Cześć I ubezpieczenia majątkowe i odpowiedzialności cywilnej 1. Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych a) Przedmiot i miejsca ubezpieczenia: budynki

Bardziej szczegółowo

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez:

Gminą Cieszyn oraz jednostkami organizacyjnymi reprezentowanymi przez: Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy na usługę ubezpieczeń majątku i odpowiedzialności cywilnej dla Gminy Cieszyn wraz z jednostkami organizacyjnymi dla których organem prowadzącym jest Gmina Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77

Numer sprawy nadany przez zamawiającego: PK/10/08. Tel.: 032 415 35 77 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. ul. Adamczyka 10 ; 47-400 Racibórz Tel: (032) 415 35 77 Faks: (032) 419 07 17 http:/www.pk.raciborz.com.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03

Radosław Koropis Broker Ubezpieczeniowy Nr zezwolenia 1292/03 Wrocław, 19 listopada 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr WAD.2601.310.2014 DANE PODSTAWOWE: Ubezpieczony: (Zamawiający) Ubezpieczający: Broker:. Opis działalności: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Bardziej szczegółowo

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive

Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców. F.P.H. Massive dawniej CIGNA STU S.A. Program ubezpieczenia dla sieci franczyzobiorców F.P.H. Massive Ubezpieczyciel: Towarzystwo Ubezpieczeń InterRisk S.A. Oddział Warszawa III 01-793 Warszawa, ul.rydygiera 21 NIP 526-00-38-806

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Mienia od Kradzieży z Włamaniem i Rozboju mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych od dnia 10.08.2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo