Str. 356 pkt 3.3. części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu opisu współmenadżera oferty publicznej dodaje się:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Str. 356 pkt 3.3. części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu opisu współmenadżera oferty publicznej dodaje się:"

Transkrypt

1 Aneks nr 18 z dnia 22 lutego 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy Aneks nr 18 sporządzony został w związku z: Podpisaniem w dniu 20 lutego 2012 r. umowy o subemisję inwestycyjną z Domem Maklerskim IDM S.A., Rozwiązaniem za porozumieniem stron w dniu 21 lutego 2012 r. umowy o współpracę przy przeprowadzeniu oferty akcji serii L z IPOPEMA Securities S.A., Ustaleniem przedziału cenowego, w którym będą przyjmowane zapisy w procesie book-building, Zmianą ceny maksymalnej akcji serii L, Aktualizacją oraz uzupełnieniem celów emisji. Dodaniem czynnika ryzyka związanego z celem oferty publicznej. W związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron w dniu 21 lutego 2012 r. umowy o współpracę przy przeprowadzeniu oferty akcji serii l z IPOPEMA Securities S.A., wprowadza się następujące zmiany: Zmiana nr 1 Str. 356 pkt 3.3. części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu opisu współmenadżera oferty publicznej dodaje się: W związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron w dniu 21 lutego 2012 r. umowy o współpracę przy przeprowadzeniu oferty akcji serii L, Ipopema Securities nie jest współmenadźerem oferty publicznej i w związku z tym zapisy dotyczące współmenadżera oferty nie mają zastosowania. Zmiana nr 2 Str. 398 pkt części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu opisu współmenadżera oferty publicznej dodaje się: W związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron w dniu 21 lutego 2012 r. umowy o współpracę przy przeprowadzeniu oferty akcji serii L, Ipopema Securities nie jest współmenadźerem oferty publicznej i w związku z tym zapisy dotyczące współmenadżera oferty nie mają zastosowania. Zmiana nr 3 Str. 385 pkt części V Prospektu Dokument Ofertowy: - po poniższym akapicie: Deklaracje Nabycia będą zbierane za pośrednictwem Oferującego oraz Współmenedżera Oferty. W przypadku powstania konsorcjum dystrybucyjnego po zatwierdzeniu Prospektu emisyjnego, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, w formie komunikatu aktualizującego nie później, niż przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane. Komunikat zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Deklaracje Nabycia mogą być składane wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta oraz Współmenedżera Oferty. Nie jest możliwe składanie Deklaracji Nabycia za pośrednictwem środków technicznych, w tym w szczególności Internetu. Potencjalny Inwestor, w trakcie trwania procesu book-building, może złożyć jedną Deklarację Nabycia, określając liczbę Akcji Oferowanych i cenę, po jakiej gotów jest nabyć określoną liczbę Akcji Oferowanych. Odpowiedni formularz będzie udostępniony przez Oferującego oraz Współmenedżera Oferty, jeżeli takie powstanie wzór formularza Deklaracji Nabycia został przedstawiony w punkcie 10.6 Dokumentu Ofertowego. Złożoną Deklarację można wycofać przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów przez złożenie pisemnego oświadczenia w POK przyjmującym Deklarację Nabycia. Po wycofaniu złożonej Deklaracji Nabycia możliwe jest, w czasie trwania procesu book-building, złożenie kolejnej Deklaracji. Złożenie nowej Deklaracji Nabycia bez wycofania poprzedniej skutkuje uznaniem wszystkich Deklaracji za nieważne. 1

2 - dodaje się następującą treść: W związku z rozwiązaniem za porozumieniem stron w dniu 21 lutego 2012 r. umowy o współpracę przy przeprowadzeniu oferty akcji serii L, Ipopema Securities nie jest współmenadźerem oferty publicznej i w związku z tym zapisy dotyczące współmenadżera oferty nie mają zastosowania, a tym samym w zakresie dotyczącym Deklaracji Nabycia obowiązują poniżej przedstawione zasady Deklaracje Nabycia będą zbierane za pośrednictwem Oferującego. W przypadku powstania konsorcjum dystrybucyjnego po zatwierdzeniu Prospektu emisyjnego, zostanie podana do publicznej wiadomości stosowna informacja, w formie komunikatu aktualizującego nie później, niż przed rozpoczęciem zapisów na Akcje Oferowane. Komunikat zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Deklaracje Nabycia mogą być składane wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta. Nie jest możliwe składanie Deklaracji Nabycia za pośrednictwem środków technicznych, w tym w szczególności Internetu. Potencjalny Inwestor, w trakcie trwania procesu book-building, może złożyć jedną Deklarację Nabycia, określając liczbę Akcji Oferowanych i cenę, po jakiej gotów jest nabyć określoną liczbę Akcji Oferowanych. Odpowiedni formularz będzie udostępniony przez Oferującego lub członka konsorcjum, jeżeli takie powstanie wzór formularza Deklaracji Nabycia został przedstawiony w punkcie 10.6 Dokumentu Ofertowego. Złożoną Deklarację można wycofać przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów przez złożenie pisemnego oświadczenia w POK przyjmującym Deklarację Nabycia. Po wycofaniu złożonej Deklaracji Nabycia możliwe jest, w czasie trwania procesu book-building, złożenie kolejnej Deklaracji. Złożenie nowej Deklaracji Nabycia bez wycofania poprzedniej skutkuje uznaniem wszystkich Deklaracji za nieważne. W związku z podpisaniem w dniu 20 lutego 2012 r. umowy o subemisję inwestycyjną z Domem Maklerskim IDM S.A. oraz w związku ze wzrostem potencjalnych wpływów z emisji akcji serii L wynikających z podniesienia ceny maksymalnej oferowanych akcji, Emitent dokonuje poniższych zmian: Zmiana nr 4 Str. 396 pkt 8 części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu dodaje się następującą treść: W związku z zawarciem umowy o subemisję, oraz zwiększeniem potencjalnych wpływów z emisji akcji serii L wynikających z podniesienia ceny maksymalnej oferowanych akcji, Emitent dokonuje aktualizacji informacji o kosztach oferty. Zarząd szacuje, że koszty Publicznej Oferty wyniosą nie więcej niż zł, przy założeniu objęcia wszystkich Akcji Oferowanych po cenie maksymalnej, w tym: 1. przygotowanie i przeprowadzenie oferty tys. zł, 2. wynagrodzenie subemitentów tys. zł, 3. sporządzenie prospektu emisyjnego 400 tys. zł, 4. promocja oferty 500 tys. zł Zmiana nr 5 Str. 394 pkt 5.4 części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu dodaje się następującą treść: W dniu 21 lutego 2012 r. Emitent rozwiązał za porozumieniem stron umowę o współpracę przy przeprowadzeniu oferty akcji serii L z Ipopema Securities, w związku z czym Ipopema Securities nie jest współmenadżerem oferty publicznej. Ponadto W dniu 20 lutego 2012 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim IDMSA umowę o subemisję inwestycyjną. W związku z powyższym Emitent dokonuje aktualizacji opisu pkt 5.4 poprzez dodanie poniższych informacji: Emitent podjął działania mające na celu gwarantowanie powodzenia emisji Akcji Oferowanych. W dniu 20 lutego 2012 r. Emitent zawarł z Domem Maklerskim IDMSA umowę o subemisję inwestycyjną. Przedmiotem umowy jest gwarancja Domu Maklerskiego IDM S.A. objęcia (pięć milionów) akcji serii L. Gwarancja ta rozumiana jest jako zobowiązanie Domu Maklerskiego IDM S.A., iż w sytuacji, gdy zostaną złożone zapisy w ramach zapisów podstawowych na liczbę akcji serii L mniejszą niż Dom Maklerski złoży zapisy w pierwszym dniu zapisów dodatkowych na pozostałe akcje stanowiące różnicę liczbą i liczbą akcji, na jakie zostały złożone zapisy podstawowe. Dom Maklerski zobowiązuje się do gwarantowania emisji Akcji pod warunkiem, że cena emisyjna akcji, po jakiej akcje będzie obejmować Dom Maklerski w wykonaniu niniejszej Umowy będzie nie wyższa niż 6,00 zł (słownie: 2

3 sześć złotych). Emitent z tytułu gwarancji o której mowa powyżej zapłaci Domowi Maklerskiemu wynagrodzenie w wysokości zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy złotych). Informacje dotyczące podmiotów, które podjęły się plasowania oferty bez wiążącego zobowiązania: Emitent: Zarząd Work Service S.A. będzie uczestniczyć w spotkaniach z Inwestorami zainteresowanymi objęciem Oferowanych Akcji. Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie będący Oferującym, w Publicznej Ofercie podejmie działania o charakterze plasowania w formie przeprowadzenia procesu book-building oraz spotkań z Inwestorami zainteresowanymi objęciem Oferowanych Akcji. Łączne wynagrodzenie Domu Maklerskiego IDM S.A. za czynności związane z oferowaniem i plasowaniem Akcji wynosi 4% wartości objętych Akcji powiększone o 20 tys. zł. Brak jest innych podmiotów poza wskazanymi powyżej, które podjęły się plasowania oferty bez wiążącego zobowiązania. Koordynatorem całości Oferty jest Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7. Nie przewiduje się podmiotów zajmujących się plasowaniem w innych krajach. Nie przewiduje się również agentów ds. płatności. Po zatwierdzeniu Prospektu emisyjnego przewiduje się korzystanie z usług Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., który na polskim rynku kapitałowym pełni rolę głównego podmiotu świadczącego usługi depozytowe. W związku z ustaleniem przedziału cenowego, w którym będą przyjmowane zapisy w procesie bookbuilding oraz podwyższeniem ceny maksymalnej akcji serii L, wprowadza się następujące zmiany: Zmiana nr 6 Str. 394 pkt 5.3 części V Prospektu Dokument Ofertowy: Było: W dniu 6 grudnia 2011 r. zarząd spółki Work Service, działając w oparciu o rekomendacje Oferującego i Współmendżera Oferty ustalił cenę maksymalną Akcji Oferowanych na 6 zł (sześć złotych) za jedną akcję. Jest: W dniu 6 grudnia 2011 r. zarząd spółki Work Service, działając w oparciu o rekomendacje Oferującego i Współmendżera Oferty ustalił cenę maksymalną Akcji Oferowanych na 6 zł (sześć złotych) za jedną akcję. W dniu 22 lutego 2012 r. zarząd spółki Work Service, działając w oparciu o rekomendacje Oferującego podniósł cenę maksymalną Akcji Oferowanych do 7,50 zł (siedem złotych pięćdziesiąt groszy) za jedną akcję. Zmiana nr 7 Str. 394 pkt 5.3 części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu dodaje się następującą treść: Dnia 22 lutego 2012 r. Emitent w oparciu o rekomendacje Oferującego ustalił przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w procesie book-building na od 6,00 do 7,50 zł za jedną akcję. Zmiana nr 8 Str. 385 pkt części V Prospektu Dokument Ofertowy: Było: Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w procesie book-building oraz maksymalna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona i przekazana, przed rozpoczęciem book-building zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o ofercie, tzn. poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Jest: 3

4 Przedział cenowy, w którym będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w procesie book-building oraz maksymalna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona i przekazana, przed rozpoczęciem book-building zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o ofercie, tzn. poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Dnia 22 lutego 2012 r. Emitent w oparciu o rekomendacje Oferującego ustalił przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w book-building na od 6,00 do 7,50 zł za jedną akcję W związku z aktualizacją i uzupełnieniem celów emisji, Emitent dokonuje poniższych zmian: Zmiana nr 9 Str. 11 pkt C części II Prospektu Podsumowanie oraz str. 358 pkt 3.4 części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu dodaje się następującą treść: W związku ze zrealizowaniem dotychczasowego celu nr 2 tj. celu związanego z umorzeniem akcji serii I (o czym Emitent informował w zmianie nr 16 dokonanej aneksem nr 11) oraz w związku ze zwiększeniem potencjalnych wpływów brutto z emisji akcji serii L do 150 mln zł w związku z podwyższeniem ceny maksymalnej oferowanych akcji serii L do 7,50 zł za jedną akcję oraz w związku ze zwiększeniem kosztów emisji o 3 mln zł w związku m.in z zawarciem umowy o subemisję inwestycyjną z Domem Maklerskim IDM S.A., a także w związku ze wzrostem ceny nabycia udziałów w spółce IT Kontrakt zgodnie z treścią umowy wynikającym z przekroczenia przez tę spółkę progu 10 mln zł zysku brutto w 2011 r., Emitent w dniu 22 lutego 2012 r. postanowił zaktualizować oraz uzupełnić cele emisji. W związku z powyższym Emitent przedstawia poniższy opis dotyczący aktualnych celów emisji: Celem Oferty Publicznej jest pozyskanie środków pieniężnych przez Grupę Kapitałową na finansowanie wybranych inwestycji kapitałowych wynikających z przyjętej strategii rozwoju Emitenta. Przeprowadzenie emisji akcji serii L umożliwi przyspieszenie rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta i wejście Grupy na nowe segmenty rynku, co przełoży się na dywersyfikację działalności oraz na wzrost wyników finansowych. Publiczna Oferta obejmuje emisję Akcji Serii L. Emitent planuje pozyskać z oferty akcji serii L około 150 mln zł brutto, co po odliczeniu kosztów emisji w wysokości ok. 8,3 mln zł da kwotę netto ok. 141,7 mln zł. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na realizację celów przedstawionych poniżej, w kolejności priorytetów ich wykorzystania: 1. Kwota 51 mln zł zostanie przeznaczona na zakup łącznie udziałów w spółce IT Kontrakt sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu stanowiących 75% udziału w kapitale spółki. Początkowa wartość udziałów na poziomie 45 mln zł została ustalona w oparciu o badanie due diligence przeprowadzone przez spółkę BDO Sp. z o.o. oraz przyjętą prognozę wyniku finansowego IT Kontrakt za 2011 rok. W związku z osiągnięciem przez spółkę IT Kontrakt Sp z o.o. wyniku brutto za 2011 r. powyżej 10 mln zł. cena nabycia, zgodnie z warunkami umowy, uległa zwiększeniu z 45 mln zł do 51 mln zł. Umowa nabycia udziałów została zawarta 12 lipca 2011 r. i została zmieniona aneksem w dniu 18 listopada 2011 r. na mocy którego termin realizacji transakcji oraz terminy spełnienia się warunków zawieszających zostały przesunięty z dnia 20 grudnia 2011 r. na dzień 31 maja 2012 r. Do dnia 31 maja 2011 r. wydłużona została również na mocy aneksu możliwość odstąpienia przez Emitenta od transakcji gdy w wyniku przeprowadznia Oferty Publicznej pozyska mniej niż 75 mln zł. Realizacja transakcji była warunkowana uzyskaniem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów w spółce, którą to zgodę Emitent uzyskał w dniu 2 grudnia 2011 r. Na wypadek pozyskania z oferty akcji serii L środków w kwocie niższej niż 51 mln zł, Emitent w dniu 2 grudnia 2011 r. uzgodnił z BNP PARIBAS Bank Polska S.A. wiążące warunki częściowego finansowania inwestycji pięcioletnim kredytem średnioterminowym w łącznej wysokości PLN, a następnie w dniu 13 stycznia 2012 roku, Emitent zawarł z BNP PARIBAS Bank Polska S.A., umowę kredytową, w wyniku której Emitent uzyskał kredyt w łącznej wysokości PLN, w celu częściowego sfinansowania przez Emitenta nabycia 75% udziałów spółki IT Kontrakt Sp. z o.o., na wypadek pozyskania z oferty akcji serii L kwoty niższej niż 51 mln zł. Dodatkowo Emitent w dniu 20 lutego 2012 r. zawarł z Domem Maklerskim IDMSA umowę, na mocy której Dom Maklerski IDMSA gwarantuje objęcie 5 mln akcji serii L po cenie 6 zł. Szczegółowy opis uzgodnienia z BNP PARIBAS Bank Polska S.A.został przedstawiony w pkt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny, opis umowy kredytowej został przedstawiony w pkt części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny, natomiast umowa z Domem Maklerskim IDMSA została przedstawiona w pkt 5.4. części V Prospektu Dokument Ofertowy. IT Kontrakt Sp. z o.o. jest największa firmą w Polsce specjalizującą się w leasingu informatyków i programistów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości rynku firma zdobyła zaufanie największych w kraju banków, 4

5 towarzystw ubezpieczeniowych, firm telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych przedsiębiorstw realizujących projekty IT. Usługi oferowane przez IT Kontrakt Sp. z o.o. obejmują usługi outsourcingu kadry IT, outsourcingu testowania jakości systemów informatycznych, outsourcingu zarządzania projektami IT oraz rekrutacji pracowników na stanowiska informatyczne. Baza danych spółki zawiera opis kompetencji ponad 25 tysięcy specjalistów. Na co dzień zespół ponad 300 ekspertów zatrudnionych przez spółkę pracuje przy dużych projektach informatycznych dla takich klientów jak: BZ WBK, AIG Bank Polska, NBP, Cyfrowy Polsat, Netia, Siemens, KGHM, Warta, czy też PZU. Emitent zamierza osiągnąć efekty synergii poprzez oferowanie usług IT Kontrakt Sp. z o.o. grupie ponad 600 klientów Emitenta w Polsce, a także prowadzenie sprzedaży usług leasingu specjalistów IT w oparciu o własne struktury organizacyjne na rynkach zagranicznych w szczególności w Niemczech, Czechach, Słowacji i Rosji. W ocenie Emitenta duże firmy realizujące projekty informatyczne coraz chętniej sięgają po wysokiej klasy specjalistów w konkretnych obszarach biznesowych w celu zabezpieczenia zasobów dla najważniejszych projektów. Emitent przewiduje, że outsourcing kadr IT w Polsce w ciągu najbliższych lat będzie się nadal dynamicznie rozwijał. Tabela 3.2. Wyniki finansowe IT Kontrakt Sp. z o.o. (w tys. zł). 2012P 2011* Przychody EBIT Zysk brutto Zysk netto *Dane wstępne, niezaudytowane. Źródło: Emitent 2. Kwota 2,5 mln zł zostanie przeznaczona na modernizację systemów informatycznych Work Service S.A. pozwalających na unifikację przepływu informacji we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w szczególności systemów raportowych i zarządzania relacjami z klientem. Emitent zamierza wdrożyć centralny system raportowy firmy Columbus Polska Sp. z o.o., który pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów Emitenta poprzez ich analizę na poziomie każdej ze spółek grupy kapitałowej. System zostanie wdrożony w Work Service S.A. a następnie zintegrowany z bazami danych systemów informatycznych używanych przez spółki zależne. Spółka zakupi również dodatkowe licencje na wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientem firmy Update CRM Sp. z o.o. Licencje te będą odpłatnie przekazane do spółek zależnych i pozwolą pracownikom tych spółek na pełne korzystanie z bazy danych i możliwości systemu Update CRM. Emitent planuje także wdrożenie w Work Service S.A. nowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem modułu zarządzania kadrami oraz unowocześnienie istniejącej infrastruktury serwerowej. Spółka planuje wydatkować wspomnianej kwoty do końca IV kwartału 2012 roku. 3. Kwota 10,0 mln zł zostanie przeznaczona na inwestycje związane z budową w latach sieci franczyzowej zrzeszającej małe agencje zatrudnienia specjalizujące się w ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw najpierw w Polsce a następnie na rynkach zagranicznych. W ramach modelu franczyzy Emitent zaoferuje członkom sieci wsparcie marketingowe i organizacyjne oraz dostęp do systemów informatycznych które zostaną sfinansowane z pozyskanych środków. W ramach wsparcia marketingowego Emitent zamierza reklamować usługi świadczone przez członków sieci, dokonać unifikacji materiałów promocyjnych, oraz ujednolicić standardy obsługi klientów. Wsparcie organizacyjne będzie polegało na włączeniu zasobów kadrowych członków sieci w jeden centralny system wymiany informacji, wsparcie w procesach rekrutacji tradycyjnej i video-rekrutacji, świadczenie usług kadrowo-płacowych oraz pomocy prawnej. Emitent przewiduje, że wykorzystanie całości środków pieniężnych z tytułu realizacji inwestycji nastąpi nie później niż do końca IV kwartału 2012 r. 4. Kwota 7,0 mln zł zostanie przeznaczona na budowę centrum outsourcingu usług sprzedażowych oraz kadr i płac Stworzenie jednego centrum zarządzania siecią przedstawicieli handlowych oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania kadrami i naliczania płac pozwoli zoptymalizować istniejące procesy własne Emitenta oraz pozyskać nowych klientów szczególnie z sektora średnich i małych firm dla których budowa własnych kompetentnych zespołów często stanowi barierę kosztową rozwoju. Outsourcing kadr i płac będzie obejmował usługi: prowadzenia dokumentacji kadrowej i jej archiwizacji, naliczania płac, prowadzenia rozliczeń podatkowych, doradztwo prawne oraz usługi szkoleniowe z dziedziny zarządzania personelem i prowadzenia kadr. Outsourcing sprzedaży będzie obejmował usługi: pośrednictwa w sprzedaży zarówno w formie call center jak i wizyt przedstawicieli handlowych, badania rynku i oceny efektywności dotarcia. Emitent planuje przeznaczyć 3 ml zł na zakup systemów informatycznych niezbędnych do obsługi dużej ilości klientów oraz 4 mln zł na zakup odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, systemów archiwizacji dokumentów, systemów zarządzania mobilnego przedstawicielami handlowymi, wyposażenie biur oraz floty samochodowej. 5. Kwota 21,2 mln zł zostanie przeznaczona na zwiększenie kapitału obrotowego Emitenta. Pozwoli to na zwiększenie dynamiki wzrostu jego przychodów m.in. poprzez możliwość świadczenia usług związanych z pracą tymczasową większej liczbie kontrahentów, a tym samym zwiększy dynamikę rozwoju całej Grupy Emitenta. Uwzględniając 5

6 przejęcie w I kwartale 2012 r. spółki IT Kontrakt, Emitent prognozuje osiągnięcie w 2012 r. przez Grupę Kapitałową Work Service przychodów na poziomie 816 mln zł wobec prognozowanych na rok 2011 r. 630 mln zł., co oznacza wzrost o prawie 30%. W ocenie Emitenta tak dynamiczny wzrost przychodów spowoduje wzrost zapotrzebowania Emitenta na kapitał obrotowy o ok. 40 mln zł w związku z przewidywanym wzrostem poziomu należności handlowych. W prowadzonym przez Emitenta modelu biznesu, Emitent zobowiązany jest do bieżącej wypłaty wynagrodzeń pracownikom zatrudnianym przy jego udziale, natomiast zapłata za usługi świadczone przez Work Service następuje na podstawie faktur z odroczonym terminem płatności, co wymaga utrzymywania przez Emitenta określonego poziomu kapitału obrotowego. Pozostałą kwotę potrzebnego kapitału obrotowego w wysokości 18,8 mln zł, Emitent sfinansuje poprzez emisję instrumentów dłużnych oraz ze środków własnych z nadwyżki środków w kwocie zł, jakie ewentualnie pozostaną po realizacji celu alternatywnego, przedstawionego poniżej w opisie szóstego celu emisji. 6. Kwota 50 mln zł zostanie przeznaczona na akwizycję spółki działającej w branży usług personalnych w Polsce lub w Europie Środkowo Wschodniej. Emitent planuje nabyć spółkę charakteryzującą się wysokim poziomem rentowności działalności operacyjnej, funkcjonującej w niszowych segmentach rynku usług personalnych, których implementacja będzie możliwa również na innych rynkach na których Emitent prowadzi działalność. W ocenie Emitenta z powodu dużego rozdrobnienia rynku usług personalnych jest wiele podmiotów spełniających powyższe warunki i stanowiących atrakcyjny cel akwizycyjny. W kręgu zainteresowania Emitenta są również spółki specjalizujące się w świadczeniu usług związanych z doradztwem personalnym, które charakteryzują się bardzo wysokim poziomem uzyskiwanej marży. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie podjął żadnych wiążących zobowiązań związanych z przejęciem innej spółki, z wyjątkiem spółki IT Kontrakt Sp. z o.o., jak równiez nie jest w stanie precyzyjnie określić kwoty, jaka miałaby być przeznaczona na dokonanie opisanego tutaj przejęcia. Jednak ze względu na to, że potencjalny cel akwizycyjny bedzie zbliżony pod względem parametrów finansowych oraz potencjału wzrostu do spółki IT Kontrakt, stanowiący cel nr 1 oferty, Emitent ustalając wielkość środków przeznaczanych na tą akwizycję opierał się na cenie nabycia udziałów spółki IT Kontrakt. W przypadku, gdy w ocenie Emitenta dokonanie akwizycji, o której mowa powyżej, będzie z jakichkolwiek przyczyn nieefektywne lub niemożliwe do przeprowadzenia, Emitent przeznaczy te środki na cel alternatywny tj. na wcześniejszy wykup obligacji serii N, O oraz P, który jest możliwy zgodnie z warunkami emisji tych trzech serii obligacji. Na wykup obligacji serii N przeznaczona zostanie kwota zł na wykup obligacji serii O przeznaczona zostanie kwota zł natomiast na wykup obligacji serii P przeznaczona zostanie kwota zł. Odsetki od tych obligacji Emitent pokryje z przyszłych przepływów pieniężnych, natomiast pozostała kwota tj zł. zostanie przeznaczona na uzupełnienie kapitału obrotowego, o którym mowa w opisie piątego celu oferty. Emitent wskazuje jednocześnie, że wcześniejszy wykup obligacji serii P zgodnie z warunkami emisji, możliwy jest po spełnieniu poniższych warunków: Zgodnie z warunkami emisji Obligacji, w przypadku, gdy średnia cena rynkowa akcji Emitenta z ostatnich 3 miesięcy jest równa lub większa: (i) 7,35 PLN - w 1 roku życia Obligacji (liczonym od daty przydziału), lub (ii) 8,12 PLN - w 2 roku życia Obligacji (liczonym od dnia następującego po ostatnim dniu 1 roku życia Obligacji), Emitentowi w każdym czasie służy wobec obligatariuszy prawo żądania, aby w ciągu 3 dni roboczych obligatariusze - według ich wyboru przedstawili Emitentowi Obligacje do przedterminowego wykupu, bądź złożyli stosowne oświadczenie o zamianie Obligacji na akcje serii M w wykonaniu przysługującego im prawa z Obligacji; w przypadku bezskutecznego upływu powyższego terminu, Emitent będzie uprawniony do dokonania wcześniejszego wykupu Obligacji bez zgody obligatariuszy. Czynnik ryzyka związany z brakiem możliwości precyzyjnego okreslenia celu emisji i przeznaczenia potencjalnych środków z emisji w kwocie 50 mln zł został opisany w pkt 3.18 części III prospektu Czynniki Ryzyka. Emitent jest w pełni przygotowany do realizacji celów emisyjnych nr 1,2,3,4,5,. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie przewiduje zmiany celów emisji. Gdyby jednak okazało się, że realizacja zaplanowanych inwestycji z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwa lub nieefektywna, Zarząd Emitenta nie wyklucza możliwości przesunięcia środków między ww. celami emisji akcji serii L lub przeprowadzenia innych inwestycji. Ewentualne zmiany dotyczące przesunięć środków będą podejmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały i przekazywane opinii publicznej w raportach bieżących niezwłocznie po podjęciu uchwały. W przypadku, gdyby uchwała dotycząca przesunięć środków została podjęta przed wprowadzeniem do obrotu giełdowego praw do akcji serii L, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości również poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. W przypadku pozyskania z emisji akcji kwoty mniejszej niż zakładana, Emitent realizować cele emisji w kolejności przedstawionej powyżej lub sfinansuje brakującą kwotę z wypracowanej w kolejnych latach nadwyżki finansowej albo kredytów bankowych lub też wydłużony zostanie czas realizacji programu inwestycyjnego. Do czasu rozpoczęcia realizacji celów emisji, środki pozyskane z emisji akcji serii L będą lokowane przez Emitenta lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej instytucji finansowej w dostępne na rynku instrumenty finansowe o niskim stopniu ryzyka. Mogą być to inwestycje w lokaty lub depozyty bankowe, bony skarbowe lub obligacje Skarbu Państwa, czy też zabezpieczone obligacje korporacyjne lub komunalne. Ze względu na specyfikę powyższych instrumentów finansowych ryzyko utraty części środków uzyskanych z emisji jest nieznaczne. 6

7 W związku z dodaniem nowego czynnika ryzyka związanego z celami emisyjnymi, wprowadza się następujące zmiany: Zmiana nr 10 Str. 36 pkt 3.18 części III Prospektu Czynniki Ryzyka, po czynniku ryzyka oznaczonym numerem dodaje się nowy czynnik ryzyka oznaczony numerem Ryzyko związane z brakiem możliwości precyzyjnego określenia celu emisyjnego oznaczonego numerem 6 tj. akwizycja spółki działającej w branży usług personalnych w Polsce lub w Europie środkowo wschodniej, na który Emitent zamierza przeznaczyć kwotę 50 mln zł. Jednym z celów emisji akcji serii L jest akwizycja spółki działającej w branży usług personalnych w Polsce lub w Europie środkowo wschodniej, na którą Emitent planuje przeznaczyć 50 mln zł. Emitent prowadzi rozmowy biznesowe z różnymi podmiotami na rynku, jednak na dzień zatwierdzenia Prospektu nie podjął żadnych wiążących zobowiązań związanych z przejęciem innej spółki z wyjątkiem spółki IT Kontrakt Sp. z o.o. W związku z powyższym Emitent nie jest w stanie precyzyjnie określić potencjalnego celu akwizycji, jak równiez dokładnie wskazać potrzebne środki na jej sfinansowanie. Jednak ze względu na to, że potencjalny cel akwizycyjny bedzie zbliżony pod względem parametrów finansowych oraz potencjału wzrostu do spółki IT Kontrakt, stanowiący cel nr 1 oferty, Emitent ustalając wielkość środków przeznaczanych na tą akwizycję opierał się na cenie nabycia udziałów spółki IT Kontrakt. Istnieje równiez ryzyko wystąpienia sytuacji, w której dokonanie potencjalnej akwizycji będzie w ocenie Zarządu Emitenta nieefektywne lub niemożliwe do przeprowadzenia. Do takich sytuacji zaliczyć należy w szczególności pogorszenie się warunków gospodarczych oraz zmiany przepisów prawnych związanych z sektorem usług personalnych. Podsumowując, należy stwierdzić, że Emitent posiada skonkretyzowany cel, jakim jest akwizycja spółki działającej w branży usług personalnych, na który zamierza przeznaczyć kwotę 50 mln zł, jednak na dzień zatwierdzenia Prospektu nie jest w stanie precyzjnie go opisać jak również wskazać dokładną kwotę jaka może być wymagana na jego realizację. W celu ograniczenia tego czynnika ryzyka Emitent wskazuje również alternatywny cel emisji jakim jest wcześniejszy wykup obligacji serii N, O oraz P, na który przeznaczona zostanie kwota w wysokości mln zł., natomiast pozostała kwota tj zł. zostanie przeznaczona na uzupełnienie kapitału obrotowego, o którym mowa w opisie piątego celu oferty w pkt 3.4 części V Prospektu Dokument Ofertowy. Emitent informuje jednocześnie, że zmiana celu emisyjnego zostanie przekazana do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego. Zmiana nr 11 Str. 9 pkt B części II Prospektu Podsumowanie, na końcu wyszczególnienia ryzyk związanych z rynkiem kapitałowym dodaje się: - ryzyko związane z brakiem możliwości precyzyjnego określenia celu emisyjnego oznaczonego numerem 6 tj. akwizycja spółki działającej w branży usług personalnych w Polsce lub w Europie środkowo wschodniej, na który Emitent zamierza przeznaczyć kwotę 50 mln zł. 7

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A. Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A.

Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A. Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A. Aneks nr 5 do prospektu emisyjnego BOWIM S.A. W związku ze zmianą terminów subskrypcji, zawarciem aneksu do umowy o subemisję oraz zmianą widełek, w jakich będą przyjmowane Deklaracje Nabycia w book-buiding

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna

ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna ANEKS NR 2 do Prospektu Emisyjnego KONSORCJUM STALI Spółka Akcyjna Niniejszy aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przez emitenta KONSORCJUM STALI S.A. w dniu 7 listopada 2007 roku przedziału

Bardziej szczegółowo

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone.

Emitent zwraca uwagę, że w celu polepszenia czytelności niniejszego Aneksu, zmieniane fragmenty treści Prospektu zostały pogrubione i podkreślone. Aneks nr 4 do prospektu emisyjnego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Str. 118 pkt 13 części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny, po pkt. 13.4. dodanym aneksem nr 2 dodaje się:

Str. 118 pkt 13 części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny, po pkt. 13.4. dodanym aneksem nr 2 dodaje się: Aneks nr 16 z dnia 13 lutego 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla Obligacji serii C o łącznej wartości 50.000.000 zł Emitent: GETIN NOBLE BANK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39b, 02-675 Warszawa www.getinbank.pl Niniejsza nota informacyjna

Bardziej szczegółowo

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Załącznik do Raportu bieżącego nr 14/2009 z dnia 13 marca 2009 roku Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. podjęte w dniu 12 marca 2009 roku Uchwała nr 1

Bardziej szczegółowo

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 21 marca 2014 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji na okaziciela serii A2 Zortrax Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie Niniejszy komunikat aktualizujący został sporządzony

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1

Pylon Spółka Akcyjna. Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A. str. 1 Pylon Spółka Akcyjna Dodatkowe informacje dotyczące emisji obligacji serii A str. 1 Cele emisji Obligacji Serii A Zarząd Pylon S.A. dnia 2 stycznia 2014 roku, raportem EBI nr 1/2014 poinformował publicznie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja

ANEKS NR 3. Za okres (tys. PLN) Pozycja ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Master Pharm S.A. z siedzibą w Łodzi i adresem przy ul. Wersalskiej 8, 91-203 Łódź adres głównej strony internetowej Emitenta: www.masterpharm.pl ZATWIERDZONEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna

Raport bieżący JSOCHANSKI. Strona 1 z 5. Emitent: Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Strona 1 z 5 RAPORT BIEŻĄCY Numer w roku Rok bieżący Data sporządzenia Temat raportu Podstawa prawna 30 19-04- Uchwała Zarządu dotycząca emisji obligacji zamiennych Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO NFI MIDAS S.A. ZATWIERDZONEGO PRZEZ KOMISJĘ NADZORU FINANSOWEGO W DNIU 29 KWIETNIA 2011 R. Niniejszy aneks nr 1 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego:

W związku z powyższym, dokonuje się następujących zmian w treści prospektu emisyjnego: Aneks numer 21 do prospektu emisyjnego spółki TRION Spółka Akcyjna (obecnie Korporacja Budowlana Dom S.A.) zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 marca 2012 roku Niniejszy aneks został

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 22 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Hygienika S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2014 r.

Aneks nr 2 z dnia 22 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Hygienika S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2014 r. Aneks nr 2 z dnia 22 maja 2014 r. do prospektu emisyjnego Hygienika S.A., zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 14 maja 2014 r. Niniejszy aneks do prospektu emisyjnego spółki Hygienika

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012

Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Załącznik do raportu bieżącego nr 69/2012 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Trakcja - Tiltra S.A., zaplanowane na dzień 12 grudnia 2012r., zgłoszone przez akcjonariusza COMSA

Bardziej szczegółowo

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania

Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Twój czas Twój Kapitał Gdańsk, 15 czerwca 2011 r. Rynek NewConnect Skuteczne źródło finansowania Maciej Richter Partner Zarządzający Grant Thornton Frąckowiak 2011 Grant Thornton Frąckowiak. Wszelkie prawa

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW

PROJEKTY UCHWAŁ. Wind Mobile S.A. KRAKÓW Wind Mobile S.A. KRAKÓW PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała nr 1 WIND MOBILE S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 25 listopada 2014r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r.

Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Aneks nr 7 do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska Holding S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 września 2013 r. Niniejszy aneks do Prospektu emisyjnego spółki Tele-Polska

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom

Publiczna subskrypcja i przydział akcji drobnym inwestorom W praktyce spółki wykorzystują jeden z trzech sposobów przeprowadzenia subskrypcji, a następnie przydziału akcji: subskrypcja z ceną sztywną, sprzedaż z ceną minimalną, sprzedaż akcji po cenie sztywnej

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent )

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI ( Propozycja ) GLOBE TRADE CETRE S.A. ( Emitent ) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI DO MAKSYMALNEJ KWOTY 20.000.000 EUR NINIEJSZA PROPOZYCJA STANOWI PROPOZYCJĘ NABYCIA W ROZUMIENIU

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r

Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Work Service S.A. w dniu 25 listopada 2015r Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała nr 1/2015 z dnia

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 30 grudnia 2015 r. Aneks nr 2 z dnia 22 grudnia 2015 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Ogłoszenie o zmianie statutu Legg Mason Akcji Skoncentrowany Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści:

1. Rozdział I. PODSUMOWANIE, B Emitent i gwarant, pkt B.2. po zdaniu drugim dodaje się kolejne zdanie następującej treści: ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO ABSOLUTNEJ STOPY ZWROTU EUROPA WSCHÓD - ZACHÓD FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca 2013 r. (DFI/II/4034/31/15/U/2013/13-12/AG) ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru Finansowego. Publikacji prospektu emisyjnego należy dokonać po zatwierdzeniu dokumentu przez Komisję Nadzoru

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok

PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok PROJEKTY UCHWAŁ NA NAZDWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJNARIUSZY REDAN SA ZWOŁANE NA DZIEŃ 9 maja 2013 tok Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan Spółki Akcyjnej z dnia 9 maja 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 3

Komunikat aktualizujący nr 3 Komunikat aktualizujący nr 3 z dnia 8 grudnia 2015 r. do Ostatecznych Warunków Oferty Obligacji Serii PP5-I emitowanych w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych przez Getin Noble

Bardziej szczegółowo

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne:

CREDITIA S.A. z siedzibą w Poznaniu to holding prowadzący działalność na rynku usług pozabankowych poprzez spółki zależne: Rynek Rynek szybkich pożyczek konsumenckich jest w fazie dynamicznego rozwoju. Pożyczki pozabankowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno osób, które nie mają możliwości skorzystania z oferty

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie

Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie Oferta publiczna akcji Open Finance S.A. najważniejsze informacje dla podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w ofercie List Prezesa Zarządu Open Finance S.A. do osób i podmiotów uprawnionych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU

WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU WARUNKI EMISJI NIEZABEZPIECZONYCH TRZYLETNICH OBLIGACJI NA OKAZICIELA O ZMIENNYM OPROCENTOWANIU Spółki Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy przy ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, wpisanej do

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU

UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU UCHWAŁY PODJĘTE NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY REDAN S.A. W DNIU 9 maja 2013 ROKU Zwyczajne Walne Zgromadzenie Redan S.A. obradowało według następującego porządku obrad: 1. Otwarcie obrad

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPG GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPG stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na przewodniczącego Uchwała nr przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe grupy Getin Holding

Wyniki finansowe grupy Getin Holding Tytuł testowy Wyniki finansowe grupy Getin Holding H1 2013 Warszawa, 30 sierpnia 2013 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń kwartału i półrocza 64,0 mln PLN zysku netto 1) za Q2

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie

Aneks nr 2. z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E. OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Aneks nr 2 z dnia 7 sierpnia 2015 r. do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie Niniejszy aneks do Memorandum Informacyjnego Obligacji serii E spółki OT Logistics

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Inwestorska

Prezentacja Inwestorska Lider w odzyskiwaniu należności komunikacyjnych w Polsce Prezentacja Inwestorska marzec kwiecień 2017 r. Parametry obligacji serii B Oprocentowanie Wypłata odsetek Wartość oferty Próg dojścia emisji do

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie finansowe III kwartał 2012 r. Warszawa, 22 listopada 2012 r.

Podsumowanie finansowe III kwartał 2012 r. Warszawa, 22 listopada 2012 r. Podsumowanie finansowe III kwartał 2012 r. Warszawa, 22 listopada 2012 r. Struktura właścicielska i operacyjna ok. 5% ING OFE Zygmunt Solorz-Żak* ok. 66% ok. 29% Pozostali akcjonariusze 100% 100% Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5

Przychody ze sprzedaży, w tym: 5 309, ,5. - do detalu własnego sprzedawanego 773,8 0,0. - do klientów pozostałych 4 535, ,5 Skonsolidowane prognozy wyników Grupy Kapitałowej Emperia Holding S.A. dla działalności kontynuowanej w mln PLN Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 Za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 Przychody ze sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPK GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPK stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego SA z dnia 8 października 2013 r. NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI BĄDŹ DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII. KOMUNIKAT Zarządu Millennium

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013

OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 OPIS FUNDUSZY OF/ULM3/1/2013 Spis treści Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2020 3 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego ING Perspektywa 2025 6 Opis Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013

RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 RAPORT MIESIĘCZNY MARZEC 2013 12 KWIETNIA 2013 Spis treści 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które w ocenie Emitenta mogą mieć istotne skutki dla kondycji

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A.

INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. INFORMACJE DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ ORAZ POLITYKI ZMIENNYCH SKŁADNIKÓW WYNAGRODZEŃ W MILLENNIUM DOMU MAKLERSKIM S.A. (stan na dzień 31 grudnia 2013 r.) SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 3 II. KAPITAŁY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPJ GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPJ stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Asseco Business Solutions

Prezentacja Asseco Business Solutions Prezentacja Asseco Business Solutions Wyniki finansowe Spółki za 2012 rok 5 marca 2013 r. Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE

PRODUKTY STRUKTURYZOWANE PRODUKTY STRUKTURYZOWANE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Niniejsza propozycja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny. Działając pod marką New World

Bardziej szczegółowo

ABC rynku kapitałowego

ABC rynku kapitałowego Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości Ministerstwo Skarbu Państwa ABC rynku kapitałowego wiedza o społeczeństwie podstawy przedsiębiorczości lekcje do dyspozycji wychowawcy przedmioty ekonomiczne 25

Bardziej szczegółowo

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny

Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Komunikat prasowy Warszawa, 19 marca 2014 roku Spółka Prime Car Management S.A. opublikowała prospekt emisyjny Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, jednego z liderów polskiego

Bardziej szczegółowo

Firma Fast Finance S.A. 1

Firma Fast Finance S.A. 1 Firma Fast Finance S.A. 1 PEWNY ZYSK NA NIEPEWNE CZASY Fast Finance S.A. Spółka publiczna notowana na NewConnect Prezentuje jeden z najwyższych współczynników rentowności operacyjnej spośród wszystkich

Bardziej szczegółowo

Komunikat aktualizujący nr 7

Komunikat aktualizujący nr 7 Komunikat aktualizujący nr 7 z dnia 1 lipca 2016 r. do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Getin Noble Bank S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 września 2015 r. Terminy

Bardziej szczegółowo

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008

EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych. Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 EUROCASH: Zmiana Zasad Dystrybucji Akcji Motywacyjnych Komorniki k. Poznania,10 stycznia 2008 r. Raport bieżący 1/2008 Zarząd Eurocash S.A. (dalej Eurocash ) informuje o zmianach w Prospekcie Emisyjnym

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R.

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI HYDROPHI TECHNOLOGIES EUROPE S.A. W DNIU 23 LUTEGO 2015 R. UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki HydroPhi Technologies

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r.

Skyline Investment S.A. Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Skonsolidowane wyniki finansowe I kwartał 2009 r. Skyline Informacje ogólne Skyline jest firmą doradczą specjalizującą się w inwestycjach kapitałowych na rynku niepublicznym oraz pozyskiwaniu środków

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lipca 2016 r.

Niniejszy Aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 lipca 2016 r. Aneks nr 8 z dnia 18 lipca 2016 r. do Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii 001, 002, 003 i 004 QUERCUS Multistrategy Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zatwierdzonego w dniu 8 października

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus

Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Ogłoszenie o zmianie statutu DFE Pocztylion Plus Warszawa, 2014-07-18 Na podstawie 42 pkt 4 statutu Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pocztylion Plus ( Fundusz ) Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów

Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Grupa Kapitałowa ZPC Otmuchów Podsumowanie wyników za 2011 Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych i nie ma na celu nakłaniania do nabycia lub zbycia jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo