Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r."

Transkrypt

1 PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI WORK SERVICE S.A. Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. OFERTA PUBLICZNA JEST PRZEPROWADZANA JEDYNIE NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. POZA GRANICAMI POLSKI NINIEJSZY PROSPEKT NIE MOŻE BYĆ TRAKTOWANY JAKO PROPOZYCJA LUB OFERTA NABYCIA. PROSPEKT ANI PAPIERY WARTOŚCIOWE NIM OBJĘTE NIE BYŁY PRZEDMIOTEM REJESTRACJI, ZATWIERDZENIA LUB NOTYFIKACJI W JAKIMKOLWIEK PAŃSTWIE POZA RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ, W SZCZEGÓLNOŚCI ZGODNIE Z PRZEPISAMI DYREKTYWY W SPRAWIE PROSPEKTU LUB AMERYKAŃSKIEJ USTAWY O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH. PAPIERY WARTOŚCIOWE OBJĘTE NINIEJSZYM PROSPEKTEM NIE MOGĄ BYĆ OFEROWANE POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (W TYM NA TERENIE INNYCH PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI PÓŁNOCNEJ), CHYBA ŻE W DANYM PAŃSTWIE TAKA OFERTA MOGŁABY ZOSTAĆ DOKONANA ZGODNIE Z PRAWEM, BEZ KONIECZNOŚCI SPEŁNIENIA JAKICHKOLWIEK DODATKOWYCH WYMOGÓW PRAWNYCH. KAŻDY INWESTOR ZAMIESZKAŁY BĄDŹ MAJĄCY SIEDZIBĘ POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ POWINIEN ZAPOZNAĆ SIĘ Z PRZEPISAMI PRAWA POLSKIEGO ORAZ PRZEPISAMI PRAW INNYCH PAŃSTW, KTÓRE MOGĄ SIĘ DO NIEGO STOSOWAĆ. Inwestowanie w papiery wartościowe objęte niniejszym Prospektem łączy się z wysokim ryzykiem właściwym dla instrumentów rynku kapitałowego o charakterze udziałowym oraz ryzykiem związanym z działalnością Emitenta oraz z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w części Czynniki ryzyka.

2 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI... 1 CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE... 5 A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 5 B. CZYNNIKI RYZYKA... 8 C. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH... 9 D. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA TENDENCJE E. ROZWODNIENIE F. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU CZĘŚĆ III CZYNNIKI RYZYKA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM CZĘŚĆ IV DOKUMENT REJESTRACYJNY OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAMIESZCZONE W PROSPEKCIE BIEGLI REWIDENCI WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA CZYNNIKI RYZYKA INFORMACJE O EMITENCIE HISTORIA I ROZWÓJ EMITENTA INWESTYCJE ZARYS OGÓLNY DZIAŁALNOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA GŁÓWNE RYNKI CZYNNIKI NADZWYCZAJNE MAJĄCE WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ UZALEŻNIENIE EMITENTA OD PATENTÓW LUB LICENCJI, UMÓW PRZEMYSŁOWYCH, HANDLOWYCH LUB FINANSOWYCH, ALBO OD NOWYCH PROCESÓW PRODUKCYJNYCH OŚWIADCZENIA EMITENTA DOTYCZĄCE JEGO POZYCJI KONKURENCYJNEJ STRUKTURA ORGANIZACYJNA OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ, DO KTÓREJ NALEŻY EMITENT, ORAZ MIEJSCE EMITENTA W TEJ GRUPIE WYKAZ ISTOTNYCH PODMIOTÓW ZALEŻNYCH EMITENTA ŚRODKI TRWAŁE INFORMACJE DOTYCZĄCE JUŻ ISTNIEJĄCYCH LUB PLANOWANYCH ZNACZĄCYCH RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH, W TYM DZIERŻAWIONYCH NIERUCHOMOŚCI, ORAZ JAKICHKOLWIEK OBCIĄŻEŃ USTANOWIONYCH NA TYCH NIERUCHOMOŚCIACH OPIS ZAGADNIEŃ I WYMOGÓW ZWIĄZANYCH Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA, KTÓRE MOGĄ MIEĆ WPŁYW NA WYKORZYSTANIE PRZEZ EMITENTA RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH PRZEGLĄD SYTUACJI OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ SYTUACJA FINANSOWA WYNIK OPERACYJNY ZASOBY KAPITAŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŹRÓDEŁ KAPITAŁU EMITENTA

3 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Prospekt emisyjny Work Service S.A WYJAŚNIENIE ŹRÓDEŁ I KWOT ORAZ OPIS PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA POTRZEBY KREDYTOWE ORAZ STRUKTURA FINANSOWANIA EMITENTA JAKIEKOLWIEK OGRANICZENIA W WYKORZYSTYWANIU ZASOBÓW KAPITAŁOWYCH, KTÓRE MIAŁY LUB KTÓRE MOGŁYBY MIEĆ BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ISTOTNY WPŁYW NA DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNĄ EMITENTA PRZEWIDYWANE ŹRÓDŁA FUNDUSZY POTRZEBNYCH DO ZREALIZOWANIA ZOBOWIĄZAŃ PRZEDSTAWIONYCH W ROZDZIAŁACH I BADANIA I ROZWÓJ, PATENTY I LICENCJE BADANIA I ROZWÓJ PROWADZONE PRZEZ EMITENTA PATENTY, LICENCJE, CERTYFIKATY I UPRAWNIENIA POSIADANE PRZEZ EMITENTA ZNAKI TOWAROWE ZEZWOLENIE NA PODSTAWIE KTÓREGO EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ INFORMACJE O TENDENCJACH NAJISTOTNIEJSZE OSTATNIO WYSTĘPUJĄCE TENDENCJE W PRODUKCJI, SPRZEDAŻY I ZAPASACH ORAZ KOSZTACH I CENACH SPRZEDAŻY ZA OKRES OD DATY ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO INFORMACJE NA TEMAT JAKICHKOLWIEK ZNANYCH TENDENCJI, NIEPEWNYCH ELEMENTÓW, ŻĄDAŃ, ZOBOWIĄZAŃ LUB ZDARZEŃ, KTÓRE WEDLE WSZELKIEGO PRAWDOPODOBIEŃSTWA MOGĄ MIEĆ ZNACZĄCY WPŁYW NA PERSPEKTYWY EMITENTA PRZYNAJMNIEJ DO KOŃCA BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO PROGNOZY WYNIKÓW LUB WYNIKI SZACUNKOWE ORGANY ADMINISTRACYJNE, ZARZĄDZAJĄCE I NADZORCZE ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA DANE NA TEMAT CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA, KTÓRE MAJĄ ZNACZENIE DLA STWIERDZENIA, ŻE EMITENT POSIADA STOSOWNĄ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZARZĄDZANIA SWOJĄ DZIAŁALNOŚCIĄ INFORMACJE NA TEMAT KONFLIKTU INTERESÓW W ORGANACH ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ WŚRÓD OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA WYNAGRODZENIA I INNE ŚWIADCZENIA ZA OSTATNI PEŁNY ROK OBROTOWY W ODNIESIENIU DO CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORCZYCH ORAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH WYŻSZEGO SZCZEBLA WYSOKOŚĆ WYPŁACONEGO WYNAGRODZENIA (W TYM ŚWIADCZEŃ WARUNKOWYCH LUB ODROCZONYCH) ORAZ PRZYZNANYCH PRZEZ EMITENTA I JEGO PODMIOTY ZALEŻNE ŚWIADCZEŃ W NATURZE ZA USŁUGI ŚWIADCZONE NA RZECZ SPÓŁKI LUB JEJ PODMIOTÓW ZALEŻNYCH OGÓLNA KWOTA WYDZIELONA LUB ZGROMADZONA PRZEZ EMITENTA LUB JEGO PODMIOTY ZALEŻNE NA ŚWIADCZENIA RENTOWE, EMERYTALNE LUB PODOBNE ŚWIADCZENIA PRAKTYKI ORGANU ADMINISTRACYJNEGO, ZARZĄDZAJĄCEGO I NADZORUJĄCEGO DATA ZAKOŃCZENIA OBECNEJ KADENCJI ORAZ OKRES, PRZEZ JAKI CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH SPRAWOWALI SWOJE FUNKCJE INFORMACJE O UMOWACH O ŚWIADCZENIE USŁUG CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH Z EMITENTEM LUB KTÓRYMKOLWIEK Z JEGO PODMIOTÓW ZALEŻNYCH, OKREŚLAJĄCYCH ŚWIADCZENIA WYPŁACANE W CHWILI ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY INFORMACJE O KOMISJI DS. AUDYTU I KOMISJI DS. WYNAGRODZEŃ EMITENTA, DANE CZŁONKÓW DANEJ KOMISJI ORAZ PODSUMOWANIE ZASAD FUNKCJONOWANIA TYCH KOMISJI OŚWIADCZENIE NA TEMAT STOSOWANIA PRZEZ EMITENTA PROCEDUR ŁADU KORPORACYJNEGO PRACOWNICY LICZBA PRACOWNIKÓW NA KONIEC OKRESU LUB ŚREDNIA ZA KAŻDY ROK OBROTOWY OBJĘTY HISTORYCZNYMI INFORMACJAMI FINANSOWYMI AŻ DO DATY DOKUMENTU REJESTRACYJNEGO POSIADANE AKCJE I OPCJE NA AKCJE OPIS WSZELKICH USTALEŃ DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA PRACOWNIKÓW W KAPITALE EMITENTA ZNACZNI AKCJONARIUSZE

4 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI INFORMACJE NA TEMAT OSÓB INNYCH NIŻ CZŁONKOWIE ORGANÓW ADMINISTRACYJNYCH, ZARZĄDZAJĄCYCH LUB NADZORCZYCH, KTÓRE, W SPOSÓB BEZPOŚREDNI LUB POŚREDNI MAJĄ UDZIAŁY W KAPITALE EMITENTA LUB PRAWA GŁOSU PODLEGAJĄCE ZGŁOSZENIU NA MOCY PRAWA KRAJOWEGO EMITENTA INFORMACJA O INNYCH PRAWACH GŁOSU ZNACZĄCYCH AKCJONARIUSZY EMITENTA INFORMACJA NA TEMAT PODMIOTU POSIADAJĄCEGO LUB KONTROLUJĄCEGO EMITENTA OPIS WSZELKICH ZNANYCH EMITENTOWI USTALEŃ, KTÓRYCH REALIZACJA MOŻE W PÓŹNIEJSZEJ DACIE SPOWODOWAĆ ZMIANY W SPOSOBIE KONTROLI EMITENTA TRANSAKCJE Z POWIĄZANYMI PODMIOTAMI W ROZUMIENIU ROZPORZĄDZENIA NR 1606/ INFORMACJE FINANSOWE DOTYCZĄCE AKTYWÓW I PASYWÓW EMITENTA, JEGO SYTUACJI FINANSOWEJ ORAZ ZYSKÓW I STRAT HISTORYCZNE INFORMACJE FINANSOWE SPRAWOZDANIA FINANSOWE INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA HISTORYCZNYCH INFORMACJI FINANSOWYCH DATA NAJNOWSZYCH INFORMACJI FINANSOWYCH ŚRÓDROCZNE I INNE DANE FINANSOWE POLITYKA DYWIDENDY POSTĘPOWANIA SĄDOWE I ARBITRAŻOWE ZNACZĄCE ZMIANY W SYTUACJI FINANSOWEJ LUB HANDLOWEJ EMITENTA INFORMACJE DODATKOWE KAPITAŁ AKCYJNY UMOWA SPÓŁKI I STATUT ISTOTNE UMOWY ISTOTNE UMOWY EMITENTA ZAWARTE W TOKU NORMALNEJ DZIAŁALNOŚCI ISTOTNE UMOWY EMITENTA ZAWARTE POZA TOKIEM NORMALNEJ DZIAŁALNOŚCI UMOWY ISTOTNE SPÓŁEK Z GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZAWARTE POZA TOKIEM NORMALNEJ DZIAŁALNOŚCI INFORMACJE OSÓB TRZECICH ORAZ OŚWIADCZENIA EKSPERTÓW I OŚWIADCZENIA O JAKIMKOLWIEK ZAANGAŻOWANIU DOKUMENTY UDOSTĘPNIONE DO WGLĄDU INFORMACJA O UDZIAŁACH W INNYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH CZĘŚĆ V DOKUMENT OFERTOWY OSOBY ODPOWIEDZIALNE CZYNNIKI RYZYKA DLA OFEROWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KAPITAŁU OBROTOWEGO OŚWIADCZENIE W SPRAWIE KAPITALIZACJI I ZADŁUŻENIA INTERESY OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ZAANGAŻOWANYCH W EMISJĘ LUB OFERTĘ PRZESŁANKI OFERTY I OPIS WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH INFORMACJE O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PODSTAWOWE DANE DOTYCZĄCE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH DO OBROTU PRZEPISY PRAWNE, NA MOCY KTÓRYCH ZOSTAŁY UTWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE INFORMACJE NA TEMAT RODZAJU I FORMY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OFEROWANYCH LUB DOPUSZCZANYCH PODMIOT PROWADZĄCY REJESTR AKCJI WALUTA EMITOWANYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

5 CZĘŚĆ I SPIS TREŚCI Prospekt emisyjny Work Service S.A OPIS PRAW, WŁĄCZNIE ZE WSZYSTKIMI OGRANICZENIAMI, ZWIĄZANYCH Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI ORAZ PROCEDURY WYKONYWANIA TYCH PRAW PODSTAWA PRAWNA EMISJI AKCJI PRZEWIDYWANA DATA EMISJI AKCJI OPIS OGRANICZEŃ W SWOBODZIE PRZENOSZENIA AKCJI OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE DOTYCZĄCE OBOWIĄZKOWYCH OFERT PRZEJĘCIA LUB PRZYMUSOWEGO WYKUPU I ODKUPU W ODNIESIENIU DO AKCJI WSKAZANIE PUBLICZNYCH OFERT PRZEJĘCIA W STOSUNKU DO KAPITAŁU EMITENTA DOKONANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ BIEŻĄCEGO ROKU OBROTOWEGO INFORMACJE NA TEMAT POTRĄCANYCH U ŹRÓDŁA PODATKÓW OD DOCHODU INFORMACJE O WARUNKACH OFERTY WARUNKI, PARAMETRY I PRZEWIDYWANY HARMONOGRAM OFERTY ORAZ DZIAŁANIA WYMAGANE PRZY SKŁADANIU ZAPISÓW ZASADY DYSTRUBUCJI I PRZYDZIAŁU CENA PLASOWANIE I GWARANTOWANIE (SUBEMISJA) DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU I USTALENIA DOTYCZĄCE OBROTU DOPUSZCZENIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DO OBROTU RYNKI REGULOWANE LUB RYNKI RÓWNOWAŻNE, NA KTÓRYCH SĄ DOPUSZCZONE DO OBROTU AKCJE TEJ SAMEJ KLASY CO AKCJE OFEROWANE LUB DOPUSZCZANE DO OBROTU INFORMACJA NA TEMAT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM SUBSKRYPCJI LUB PLASOWANIA JEDNOCZEŚNIE LUB PRAWIE JEDNOCZEŚNIE CO TWORZONE PAPIERY WARTOŚCIOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM DOPUSZCZENIA DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM DANE NA TEMAT POŚREDNIKÓW W OBROCIE NA RYNKU WTÓRNYM DZIAŁANIA STABILIZACYJNE INFORMACJE NA TEMAT WŁAŚCICIELI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH OBJĘTYCH SPRZEDAŻĄ KOSZTY OFERTY ROZWODNIENIE WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ WIELKOŚĆ I WARTOŚĆ PROCENTOWA NATYCHMIASTOWEGO ROZWODNIENIA SPOWODOWANEGO OFERTĄ SKIEROWANĄ DO DOTYCHCZASOWYCH AKCJONARIUSZY, W PRZYPADKU GDY DOTYCHCZASOWI AKCJONARIUSZE NIE OBEJMĄ SKIEROWANEJ DO NICH NOWEJ OFERTY INFORMACJE DODATKOWE OPIS ZAKRESU DZIAŁAŃ DORADCÓW ZWIĄZANYCH Z EMISJĄ WSKAZANIE INNYCH INFORMACJI, KTÓRE ZOSTAŁY ZBADANE LUB PRZEJRZANE PRZEZ UPRAWNIONYCH BIEGŁYCH REWIDENTÓW, ORAZ W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH SPORZĄDZILI ONI RAPORT DANE NA TEMAT EKSPERTA POTWIERDZENIE, ŻE INFORMACJE UZYSKANE OD OSÓB TRZECICH ZOSTAŁY DOKŁADNIE POWTÓRZONE. ŹRÓDŁA TYCH INFORMACJI STATUT FORMULARZE DEFINICJE I SKRÓTY LISTA PUNKTÓW SUBSKRYPCYJNYCH PRZYJMUJĄCYCH ZAPISY NA AKCJE

6 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ II Podsumowanie CZĘŚĆ II PODSUMOWANIE OSTRZEŻENIE: Podsumowanie jest traktowane jako wprowadzenie do Prospektu emisyjnego. Decyzja inwestycyjna powinna być każdorazowo podejmowana w oparciu o treść całego Prospektu emisyjnego. Inwestor wnoszący powództwo odnoszące się do treści Prospektu emisyjnego ponosi koszt ewentualnego tłumaczenia tego Prospektu emisyjnego przed rozpoczęciem postępowania przed sądem. Osoby sporządzające Dokument podsumowujący lub Podsumowanie będące częścią Prospektu emisyjnego sporządzonego w formie jednolitego dokumentu, łącznie z każdym jego tłumaczeniem, ponoszą odpowiedzialność jedynie za szkodę wyrządzoną w przypadku, gdy Dokument podsumowujący wprowadza w błąd, jest niedokładny lub sprzeczny z innymi częściami Prospektu emisyjnego. A. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Wprowadzenie Grupa Kapitałowa Work Service S.A. jest liderem z ugruntowaną pozycją na rynku usług personalnych w Polsce i bardzo dynamicznie rozwijającą się firmą w zakresie outsourcingu funkcji pomocniczych dla przedsiębiorstw prowadzących działalność w Rosji oraz w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki innowacyjności oferowanych rozwiązań oraz sukcesom w replikowaniu swojego modelu działania w innych krajach Grupa Work Service S.A. stała się kluczowym partnerem dla około dużych firm w Polsce, w Czechach, Słowacji, Rosji i Niemczech, takich jak m.in.: Orange, VW, Reckitt-Benckiser, Canal+, Allianz, GM i Kraft oraz dostarcza swoje usługi do blisko lokalizacji. Przychody generowane poza Polską dynamicznie rosły i stanowiły 20% łącznych przychodów Grupy w I połowie 2011 roku. Misją Grupy Work Service S.A. jest występowanie w roli eksperta i doradcy biznesowego w dziedzinie rynku pracy i zasobów ludzkich oraz zaspokajanie potrzeb przedsiębiorstw w zakresie optymalizacji kosztów, struktury zatrudnienia i podnoszenia efektywności pracy. Rocznie ok. 150 tys. osób znajduje zatrudnienie za pośrednictwem Grupy Kapitałowej Emitenta. Grupa Kapitałowa Work Service S.A. działa na dużym i szybko rosnącym rynku usług personalnych, którego wartość w Polsce w 2010 r. wzrosła o 10,7% i szacowana była na ok. 590 mln euro. Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu tego rynku na lata wynosi 11,7%. Wartość rynku usług personalnych w Europie Środkowo-Wschodniej w 2010 r. szacowana była natomiast na ok. 1,37 mld euro, a jego dynamika wyniosła ok. 8,4%. Prognozowany wzrost tego rynku na lata wynosi średniorocznie 11,8%. Według opinii Zarządu rynek usług personalnych posiada duży potencjał rozwoju, a jego dalszy wzrost powinien umożliwić Grupie znaczące zwiększenie przychodów w najbliższych latach. Nasycenie rynku usługami pracy tymczasowej i doradztwa personalnego w Polsce oraz regionie Europy Środkowo-Wschodniej jest blisko trzykrotnie mniejsze niż średnia zachodnioeuropejska. Jednym z kluczowych czynników determinujących wzrost rynku jest rosnąca wśród przedsiębiorców świadomość korzyści ekonomicznych związanych z zatrudnianiem pracowników tymczasowych, jak również wzrost znaczenia elastycznych form zatrudnienia w budowaniu bezpiecznych strategii rozwoju firm w obliczu braku stabilności rynków zbytu. Grupa Work Service S.A. oferuje pełną gamę usług w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, a także innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania personelem w sektorach: FMCG, medycznym, finansowym, IT. Spółki z Grupy Emitenta specjalizują się w poszukiwaniu i rekrutacji wykwalifikowanych pracowników, doradztwie personalnym, outsourcingu funkcji związanych z zarządzaniem kadrami i naliczaniem płac, outsourcingu kontroli jakości oraz sprzedaży i promocji, a także oferowaniu elastycznych form zatrudnienia w oparciu o umowy o pracę tymczasową. Przychody Grupy Kapitałowej Work Service S.A. generowane są w trzech głównych liniach produktowych: 1. Praca tymczasowa, obejmująca usługi polegające na rekrutacji pracowników tymczasowych kierowanych do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz kontrahenta, nadzoru nad ich pracą i raportowaniu wyników, a także na naliczeniu składników płacy i prowadzeniu dokumentacji kadrowej oraz wypłat wynagrodzeń. W tym segmencie działalności Grupa wygenerowała przychody w wysokości 333,1 mln zł w 2010 r. oraz 186,8 mln zł w I połowie 2011 r., co stanowiło odpowiednio 66,7% oraz 65,6% przychodów ogółem. 2. Outsourcing, obejmujący usługi polegające na przejęciu od kontrahentów części funkcji pomocniczych niezbędnych do działania przedsiębiorstw, ale nie będących podstawową działalnością tych przedsiębiorstw. Grupa Emitenta, oferując usługę, bierze odpowiedzialność za cały proces, jak i wynik końcowy pracy. Dzięki usługom outsourcingowym kontrahenci mogą skupić własne zasoby na zadaniach strategicznych, uzyskując przejrzystość kosztów oraz pełną kontrolę usług outsourcingowych. Usługi outsourcingu obejmują m.in.: usługi kontroli jakości, usługi finansowe, usługi związane z opieką medyczną, usługi polegające na zarządzaniu procesami sprzedaży i merchandisingu, usługi kadrowo-płacowe oraz usługi porządkowe. W tym segmencie rynku Grupa zrealizowała przychody na poziomie 165,1 mln zł w 2010 r. oraz 97,3 mln zł w I połowie 2011 r., co stanowiło odpowiednio 33,1% oraz 34,2% przychodów ogółem. 5

7 CZĘŚĆ II Podsumowanie Prospekt emisyjny Work Service S.A. 3. Doradztwo personalne, obejmujące przeprowadzanie na zlecenie przedsiębiorstw indywidualnych procesów rekrutacyjnych na kluczowe stanowiska w firmach, a także świadczenie specjalistycznych usług związanych z oceną mocnych i słabych stron pracowników oraz możliwości ich rozwoju, rekrutacje masowe oraz outplacement (przygotowanie pracowników do zmiany pracy i aktywna pomoc w jej znalezieniu). Przychody uzyskane w tym segmencie rynku wyniosły 0,88 mln zł w 2010 r. oraz 0,53 mln zł w I połowie 2011 r., a ich udział w skonsolidowanych przychodach Grupy kształtował się na poziomie 0,2%. W trakcie ponad 10-letniej historii działalności Grupa Kapitałowa Emitenta konsekwentnie rozwijała własny model biznesowy, który pozwolił jej na skuteczne konkurowanie z firmami krajowymi i zagranicznymi, przyczyniając się do zajęcia pozycji lidera pod względem ilości osób dostarczanych do pracy w Polsce jak i lidera w rozwiązaniach outsourcingowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Grupa budowała swoją pozycję zarówno poprzez wzrost organiczny, jak i akwizycje, skutecznie dopasowując strategię rozwoju do obserwowanych tendencji na rynku usług personalnych. Dokonane przez Emitenta przejęcia spółek działających w niszowych segmentach rynku pozwoliły Grupie na rozszerzenie oferty produktowej oraz przesunięcie ciężaru sprzedaży z pracy tymczasowej na wysokomarżowe rozwiązania outsourcingowe. Wykorzystując potencjał wyższych marż na rynkach ościennych, Grupa systematycznie zwiększa swoje zaangażowanie w krajach takich jak Rosja, Czechy, Słowacja i Niemcy, co przekłada się na stały wzrost rentowności całej Grupy Kapitałowej Emitenta. W 2010 roku Grupa zrealizowała obroty na poziomie 499,1 mln zł i jest jedną z najszybciej rozwijających się firm na rynku usług personalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Strategia Misją Grupy Work Service S.A. jest występowanie w roli doświadczonego eksperta i doradcy biznesowego, który dla swoich klientów przygotowuje indywidualne rozwiązania zapewniające maksymalne korzyści finansowe, bezpieczeństwo i komfort w obsłudze procesów związanych z zarządzaniem kadrami. Strategia rozwoju Emitenta zakłada budowę Grupy Kapitałowej będącej liderem w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w dziedzinie zarządzania personelem w Europie Środkowej i Wschodniej. Realizacji strategii Emitenta sprzyja dynamicznie rosnąca wartość rynku usług personalnych oraz wzrost świadomości korzyści ekonomicznych związanych z elastycznymi formami zatrudnienia pracowników, szczególnie w obliczu globalnego braku stabilności na rynkach zbytu. Emitent zamierza wykorzystać obserwowaną na rynku tendencję migracji od pracy tymczasowej w stronę specjalistycznych rozwiązań outsourcingu personalnego do dalszego rozwoju w niszowych i wysokomarżowych obszarach rynku. Główne założenia strategii rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta obejmują: Rozwój organiczny w obszarze pracy tymczasowej oraz cross-selling produktów wysokomarżowych Emitent w ramach grupy usług związanych z pracą tymczasową stawia na silny rozwój organiczny. Celem jest stały wzrost sprzedaży większy od prognozowanego wzrostu rynku, który na lata wynosi w Polsce blisko 12% rocznie, w Czechach 7,2%, a na Słowacji 9,9% (zgodnie z raportem Temporary Staffing in CEE-5). Ponadto według szacunków Emitenta zakłada się dwukrotny wzrost rynku usług personalnych w Rosji z 500 mln USD w 2010 r. do 1000 mln USD w 2015 r. Emitent zakłada także dalsze zwiększanie przychodów poprzez cross-selling, tj. oferowanie nowych produktów z zakresu outsourcingu i doradztwa personalnego klientom korzystającym do tej pory jedynie z usług pracy tymczasowej. Realizacja celu będzie możliwa dzięki szerokiej bazie ponad 1000 największych przedsiębiorstw reprezentujących różne sektory gospodarki w Polsce, którzy w ramach istniejących relacji biznesowych zlecają Grupie Kapitałowej Emitenta coraz szerszy zakres usług, w tym wysokomarżowe usługi doradztwa personalnego i outsourcingu. Istotnym elementem sprzyjającym realizacji strategii jest rosnąca skłonność osób zarządzających firmami do korzystania z usług podmiotów wyspecjalizowanych w outsourcingu usług związanych z zarządzaniem personelem. Zwiększenie zaangażowania na rynkach zagranicznych oraz w wysokomarżowych segmentach rynku Emitent konsekwentnie dąży do wykorzystania potencjału wyższych marż na rynkach ościennych oraz w niszowych segmentach rynku do wzrostu rentowności całej Grupy Kapitałowej Work Service S.A. Realizując swoja strategię rozwoju, Spółka z sukcesem przenosi sprawdzone w Polsce rozwiązania do innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, czego przykładem jest rozwój działalności spółki Exact Systems Sp. z o.o. w Rosji, Czechach, Niemczech i na Słowacji. Ważnym celem Emitenta jest również zwiększenie sprzedaży i podniesienie rentowności poprzez oferowanie nowych usług. W tym celu Emitent kładzie duży nacisk na rozwój należących do Grupy spółek takich jak Finance Care Sp. z o.o. specjalizująca się w obsłudze rynku bankowego, Sellpro Sp. z o.o. oferująca usługi wsparcia sprzedaży i merchandisingu, czy też WS Energy Sp. z o.o. świadcząca usługi specjalistycznego outsourcingu personalnego dla branży surowcowej i energetycznej. Emitent rozpoczął świadczenie usług outsourcingowych także w branży medycznej za pośrednictwem spółki Medi Staff Sp. z o.o., która świadczy kompleksowe usługi w zakresie zarządzania personelem medycznym, optymalizacji kosztów zatrudnienia w jednostkach służby zdrowia oraz szeroko pojętych usług porządkowych. Zarządzanie personelem w sektorze służby zdrowia w ocenie Emitenta będzie w przyszłości jednym z głównych elementów rynku specjalistycznego outsourcingu personalnego. Podobnie jak ma to miejsce w krajach Europy Zachodniej, oprócz rynku medycznego najbardziej perspektywicznym segmentem jest rynek IT. W wyniku analiz trendów rynkowych Emitent podpisał również umowę akwizycji spółki IT Kontrakt Sp. z o.o. lidera na rynku leasingu 6

8 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ II Podsumowanie specjalistów IT, w celu zbudowania pozycji największego dostawcy dla sektora bankowego i poszerzenia zakresu oferowanych usług o produkty wysokomarżowe. Ponadto Emitent planuje ekspansję na rynku niemieckim, na którym od 1 maja 2011 r. nie obowiązują wcześniejsze ograniczenia związane z zatrudnianiem obcokrajowców. Według danych zebranych przez Dziennik Gazeta Prawna (artykuł z dnia 3 marca 2011) szacuje się, iż zapotrzebowanie na pracowników z Polski sięgnie ponad 400 tys. osób w perspektywie najbliższych kilku lat, szczególnie w takich branżach jak: służba zdrowia, hotelarstwo, logistyka i budownictwo. Emitent uruchomił działalność w formie wyspecjalizowanego portalu pracy oraz utworzył spółkę zależną obsługującą niemiecki rynek pracy. Strategia rozwoju działalności na rynku rosyjskim Istotnym elementem strategii Emitenta jest dalsza silna penetracja rynku rosyjskiego. Dostrzegając znaczący potencjał rozwoju rynku usług personalnych w Rosji, Emitent dokonał w 2008 roku akwizycji firmy ProService Worldwide (Cyprus) Ltd, która za pośrednictwem w 100% zależnej spółki ZAO Work Service Russia oferuje usługi w zakresie outsourcingu procesów sprzedaży i merchandisingu. W grudniu 2010 r. w ramach realizacji strategii cross-sellingu działalność na rynku rosyjskim rozpoczęła również należąca do Grupy Kapitałowej Emitenta spółka ZAO Exact Systems Sp. z o.o., której już w ciągu pierwszych miesięcy działalności udało się pozyskać kilku znaczących klientów. Obie spółki ściśle ze sobą współpracują, wzajemnie udostępniając sobie know-how oraz posiadaną infrastrukturę. Działalność obu tych spółek charakteryzuje się wysoką rentownością i dynamiką wzrostu. Oferta outsourcingowa kierowana jest do międzynarodowych koncernów operujących na rynku rosyjskim, które korzystają ze sprawdzonych wzorów związanych z optymalizacją kosztów. W opinii Zarządu Emitenta rosyjski rynek usług personalnych cechuje się bardzo niskim wskaźnikiem nasycenia i ma olbrzymi potencjał dalszego wzrostu. Emitent planuje istotne zwiększenie skali działalności w Rosji poprzez oferowanie międzynarodowym koncernom wystandaryzowanych usług w regionie Europy Środkowej i Rosji. Akwizycje spółek w obszarze outsourcingu i doradztwa personalnego Istotnym elementem wspomagającym wzrost rentowności Grupy Kapitałowej Emitenta jest konsekwentna realizacja strategii przejęć spółek działających na rynkach niszowych charakteryzujących się wysokim poziomem rentowności działalności operacyjnej. W opinii Zarządu Emitenta na rynku usług personalnych, który podlega ciągłym procesom konsolidacyjnym, wciąż istnieje grupa przedsiębiorstw mogących w przyszłości stanowić cel akwizycyjny dla Emitenta. Naczelną zasadą wyboru firm do przejęć jest jednoczesne spełnienie trzech warunków: wysokiej marży na sprzedaży, możliwości implementacji usług na rynkach zagranicznych oraz czynny udział poprzednich właścicieli w prowadzeniu firmy i jej integracji w kolejnych latach po przejęciu. Obecnie Emitent zamierza dokonać akwizycji firmy działającej w sektorze outsourcingu specjalistów IT, tj. IT Kontrakt Sp. z o.o., oraz poszukuje firm do przejęcia w sektorze leasingu kadry inżynierskiej. W przyszłości Emitent rozważa również możliwość zakupu spółek specjalizujących się w doradztwie personalnym lub średniej wielkości agencji zatrudnienia na rynku czeskim i słowackim, który charakteryzuje się dwukrotnie wyższym poziomem marży niż rynek w Polsce. Budowa sieci franczyzowej oraz rozwój sprzedaży w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw Jedną z cech polskiego rynku usług personalnych jest utrzymujący się wysoki udział w rynku drobnych agencji pracy. Wartość rozproszonego rynku usług personalnych w Polsce szacowana jest na ok. 200 mln euro. Zdaniem Emitenta duża liczba niewielkich agencji zatrudnienia, którym brakuje kapitału na dalszy rozwój, stwarza szansę na stworzenie sieci franczyzowej. Emitent planuje rozwój współpracy z niewielkimi firmami świadczącymi usługi pracy tymczasowej i doradztwa personalnego, oferując im wykorzystanie swoich zasobów w postaci sprawdzonych rozwiązań biznesowych i informatycznych do wzrostu sprzedaży, podniesienia jakości świadczonych usług oraz obniżenia kosztów obsługi klientów. Ważnym elementem w strategii rozwoju sprzedaży Emitenta jest zaadresowanie portfela usług do sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Aby to uczynić, Emitent inwestuje w zmianę systemu działania na rynku, rozbudowując funkcje transakcyjne w ramach istniejących serwisów internetowych. Emitent planuje stworzyć specjalistyczny portal dla osób związanych z branżą HR i potencjalnych pracowników. Za jego pośrednictwem możliwe będzie zamieszczanie ogłoszeń, internetowy zakup profili kandydatów, internetowa obsługa zleceniobiorców, jak również wideorekrutacje. Rozwiązanie pozwoli drobnym przedsiębiorcom na rekrutację pojedynczych pracowników z wykorzystaniem wiedzy i potencjału Emitenta, gdzie do tej pory barierą wejścia były koszty i zasięg terytorialny takiej usługi. Przewagi konkurencyjne Dostarczanie rozwiązań optymalizujących koszty zatrudnienia Grupa Work Service S.A. oferuje swoim klientom kompleksowe rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego przedsiębiorstwa, które pozwalają na optymalizację kosztów oraz struktury zatrudnienia. Emitent, bazując na swoim doświadczeniu związanym z usługami restrukturyzacji zatrudnienia i outsourcingu personelu, dąży przede wszystkim do dostarczenia korzyści ekonomicznych klientom polegających na: 1. Poprawie wyników finansowych poprzez wzrost efektywności pracy i obniżenie związanych z nią kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw; 7

9 CZĘŚĆ II Podsumowanie Prospekt emisyjny Work Service S.A. 2. Redukcja nadgodzin dzięki dostarczaniu odpowiedniej liczby pracowników; 3. Zmniejszenie wskaźnika absencji chorobowej poprzez wykorzystanie mobilnego systemu kontroli; 4. Zabezpieczenie ciągłości obsługi linii produkcyjnych; 5. Zmniejszenie kosztów obsługi kadrowo-administracyjnej. Wysoka jakość świadczonych usług gwarantowana przez stabilną i wykwalifikowaną kadrę doradczą oraz elastyczność w podejściu spotykają się z uznaniem i zadowoleniem klientów, co skutkuje nawiązywaniem długotrwałych relacji biznesowych. Dobre relacje z dotychczasowymi klientami sprawiają, że Grupa ma ułatwione zadanie w pozyskiwaniu od nich kolejnych zleceń. Nowoczesne systemy informatyczne Potencjał Grupy Work Service S.A. jest tworzony w oparciu o technologie informatyczne pozwalające na zwiększenie efektywności obsługi klientów. Grupa Kapitałowa Emitenta opracowała m.in. autorski system raportowania WorkSpace. Jest to system ułatwiający przepływ informacji między klientem i Emitentem, a jego rolą jest wspomaganie działań operacyjnych pracowników Grupy Kapitałowej Emitenta. WorkSpace pozwala na natychmiastowy dostęp i monitoring współpracy, automatyczne generowanie niezbędnych informacji i kontrolę realizacji zamówień. Składanie zamówień w trybie online upraszcza wzajemną komunikację, dzięki czemu Emitent jest w stanie szybciej i lepiej spełniać potrzeby klientów. Dzięki zastosowanym zabezpieczeniom rozwiązanie to gwarantuje całkowite bezpieczeństwo i ochronę informacji. Do głównych funkcji systemu WorkSpace należą: mapowanie kwalifikacji, zarządzanie przepływem pracowników, monitorowanie zamówień, zarządzanie aplikacjami pracowników oraz generowanie analiz i raportów wdrożeniowych. Największa baza rekrutacyjna w Polsce Grupa Work Service S.A. stworzyła największą w Polsce rekrutacyjną bazę danych, która zawiera profile ponad 200 tys. kandydatów do pracy. Rekrutacyjna baza danych posiada panel internetowy, poprzez który potencjalni pracownicy mogą rejestrować swoje dane z dowolnego miejsca w świecie, i jest wykorzystywana jako kanał do masowej komunikacji z pracownikami. Baza ta pozwala na selekcję kandydatów poprzez liczne kryteria i jest podstawowym narzędziem rekrutacyjnym Emitenta. Szybkość i sprawność rekrutacji Przez wiele lat swojej działalności Grupa Work Service S.A. rozwinęła narzędzia pozwalające jej na trafne określenie cech idealnego kandydata do pracy i zbudowania strategii dotarcia do odpowiednich osób. Emitent jest w stanie szybko i sprawnie wyszukać, wyselekcjonować i zrekrutować pracowników, korzystając z własnej bazy rekrutacyjnej, mobilnych biur rekrutacji (rekrutobusy), masowych mediów. Zdobyte doświadczenie pozwala Grupie łatwo dostosowywać posiadane narzędzia i zasoby do zleconych projektów oraz natychmiast reagować na potrzeby klientów i zmiany zachodzące na rynku pracy. Profesjonalny i stabilny zespół obsługi klienta. Grupa Kapitałowa Emitenta skupia jednych z najlepszych na polskim rynku specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz rynku pracy. W Polsce, Czechach, Słowacji, Rosji i Niemczech Grupa posiada 35 biur przedstawicielskich oraz sieć 200 mobilnych doradców personalnych, którzy ściśle współpracują z klientami i są odpowiedzialni za zaspokajanie różnorodnych potrzeb kontrahentów. Oprócz doświadczenia zawodowego i wiedzy, zaangażowanie pracowników spółek z Grupy stanowi gwarancję jakości usług świadczonych na rzecz klientów. Grupa rozwija potencjał swoich pracowników poprzez zapewnienie, oprócz konkurencyjnego wynagrodzenia, optymalnych warunków pracy, możliwości podnoszenia kwalifikacji i brania udziału w szkoleniach zawodowych oraz oferowanie pakietu socjalnego. B. CZYNNIKI RYZYKA Czynniki ryzyka związane z Grupą Kapitałową Emitenta i oferowanymi papierami wartościowymi można podzielić na trzy grupy: a) ryzyka związane z działalnością Emitenta: ryzyko związane z ochroną danych osobowych ryzyko odejścia kluczowych członków kierownictwa trudności związane z pozyskaniem nowej wykwalifikowanej kadry zarządzającej ryzyko związane z płynnością ryzyko związane z zarządzaniem grupą kapitałową ryzyko niezrealizowania planowanych akwizycji ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi ryzyko związane z prowadzeniem działalności właściwej dla agencji zatrudnienia 8

10 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ II Podsumowanie ryzyko związane z utratą głównych systemów informatycznych b) ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność: ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną ryzyko związane z wahaniem kursu walutowego ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych oraz niestabilnością systemu podatkowego ryzyko związane ze zmiennością krajowego (regionalnego i lokalnego) oraz zagranicznego rynku pracy tymczasowej ryzyko związane z emigracją zarobkową pracowników z Polski do krajów UE ryzyko związane z oczekiwaniami dotyczącymi wzrostu płac ryzyko związane z konkurencją ryzyko związane z koniunkturą na rynku pracy c) ryzyka związane z rynkiem kapitałowym: ryzyko możliwości odwołania (wycofania) oferty publicznej ryzyko możliwości zawieszenia oferty publicznej ryzyko związane z możliwością przedłużenia terminu do zapisywania się na akcje oferowane ryzyko możliwości niedojścia emisji akcji serii L do skutku ryzyko związane z możliwością odmowy dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego ryzyko związane z możliwością wstrzymania dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu lub rozpoczęcia notowań oraz zawieszenia obrotu instrumentami finansowymi lub ich wykluczenia z obrotu na GPW ryzyko związane z ewentualnością naruszenia przez emitenta zasad prowadzenia akcji promocyjnej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ryzyko związane z ewentualnością naruszenia przepisów prawa w związku z prowadzoną ofertą publiczną, subskrypcją lub sprzedażą i ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym ryzyko związane z ewentualnością niezgodności aneksu do prospektu z wymogami prawa ryzyko związane z możliwością opóźnienia we wprowadzaniu akcji Emitenta lub PDA do obrotu giełdowego ryzyko związane z możliwością opóźnienia lub braku wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii L ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Emitenta i wynikającym z tego ograniczonym wpływem nabywców akcji oferowanych na możliwość kształtowania kierunku decyzji podejmowanych w sprawach spółki na walnym zgromadzeniu Emitenta ryzyko związane z notowaniem oraz nabywaniem PDA ryzyko wahań kursu i ograniczonej płynności obrotu papierami wartościowymi ryzyko związane ze skutkami finansowymi w zakresie realizacji niektórych zobowiązań wynikających z postanowień umów inwestycyjnych ryzyko związane z możliwością odmiennej interpretacji przepisów w zakresie wygaśnięcia mandatów członków organów spółki ryzyko związane z możliwością zgłoszenia roszczeń o wyemitowanie i wydanie opcji na akcje Emitenta C. CELE EMISJI I WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Celem Oferty Publicznej jest pozyskanie środków pieniężnych przez Grupę Kapitałową na finansowanie oraz refinansowanie wybranych inwestycji kapitałowych wynikających z przyjętej strategii rozwoju Emitenta. Przeprowadzenie emisji akcji serii L umożliwi przyspieszenie rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta i wejście Grupy na nowe segmenty rynku, co przełoży się na dywersyfikację działalności oraz na wzrost wyników finansowych. Publiczna Oferta obejmuje emisję Akcji Serii L. Emitent planuje pozyskać z oferty akcji serii L około 113,15 mln zł brutto, co po odliczeniu kosztów emisji w wysokości ok. 5,3 mln zł da kwotę netto ok. 107,85 mln zł. Pozyskane środki zostaną wykorzystane na realizację celów przedstawionych poniżej, w kolejności priorytetów ich wykorzystania: 9

11 CZĘŚĆ II Podsumowanie Prospekt emisyjny Work Service S.A. 1. Kwota 45 mln zł zostanie przeznaczona na zakup łącznie udziałów w spółce IT Kontrakt Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu stanowiących 75% udziału w kapitale spółki. Umowa nabycia udziałów została zawarta 12 lipca 2011 r. Wartość udziałów została ustalona w oparciu o badanie due diligence przeprowadzone przez spółkę BDO Sp. z o.o. oraz przyjętą prognozę wyniku finansowego IT Kontrakt za 2011 rok. Realizacja transakcji nastąpi nie później niż do dnia 20 grudnia 2011 r. i jest warunkowana uzyskaniem zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na nabycie udziałów w spółce. Dodatkowo Emitent ma możliwość odstąpienia od transakcji, w przypadku gdy w wyniku przeprowadzenia Oferty Publicznej pozyska mniej niż 75 mln zł lub zysk brutto uzyskany przez firmę IT Kontrakt Sp. z o.o. w okresie od 1 stycznia do 31 października 2011 r. będzie niższy niż 5,5 mln zł. Emitent podkreśla jednak, że powyższe warunki zawieszające, z wyjątkiem zgody UOKiK-u, są zastrzeżone na rzecz Emitenta i może się on ich zrzec (do dnia 30 listopada 2011 roku), co oznacza, że niespełnienie tych warunków, w tym w szczególności ewentualne uzyskanie w Ofercie Publicznej kwoty mniejszej niż zł, nie stanowi samo w sobie przeszkody dla realizacji transakcji nabycia udziałów spółki IT Kontrakt Sp. z o.o. Ponadto, w ocenie Emitenta, wydanie przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgody na nabycie przez Emitenta 75% udziałów spółki IT Kontrakt Sp. z o.o., co jest warunkiem zawieszającym transakcję, ma wyłącznie charakter formalny. W przypadku gdyby nie udało się uzyskać zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przed 30 listopada 2011 r., Emitent zamierza w porozumieniu ze wspólnikami spółki IT Kontrakt Sp. z o.o. wprowadzić do umowy inwestycyjnej odpowiednie zapisy wydłużające termin spełnienia tego warunku. W przypadku gdyby nie doszło do sfinalizowania transakcji nabycia 75% udziałów spółki IT Kontrakt Sp. z o.o., Emitent zamierza przeznaczyć kwotę zł na akwizycję innej spółki działającej w branży usług personalnych w Polsce, Czechach lub na Słowacji, zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta. IT Kontrakt Sp. z o.o. jest największa firmą w Polsce specjalizującą się w leasingu informatyków i programistów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz znajomości rynku firma zdobyła zaufanie największych w kraju banków, towarzystw ubezpieczeniowych, firm telekomunikacyjnych i informatycznych oraz innych przedsiębiorstw realizujących projekty IT. Usługi oferowane przez IT Kontrakt Sp. z o.o. obejmują usługi outsourcingu kadry IT, outsourcingu testowania jakości systemów informatycznych, outsourcingu zarządzania projektami IT oraz rekrutacji pracowników na stanowiska informatyczne. Baza danych spółki zawiera opis kompetencji ponad 25 tysięcy specjalistów. Na co dzień zespół ponad 300 ekspertów zatrudnionych przez spółkę pracuje przy dużych projektach informatycznych dla takich klientów jak: BZ WBK, AIG Bank Polska, NBP, Cyfrowy Polsat, Netia, Siemens, KGHM, Warta czy też PZU. Emitent zamierza osiągnąć efekty synergii poprzez oferowanie usług IT Kontrakt Sp. z o.o. grupie ponad 600 klientów Emitenta w Polsce, a także prowadzenie sprzedaży usług leasingu specjalistów IT w oparciu o własne struktury organizacyjne na rynkach zagranicznych, w szczególności w Niemczech, Czechach, Słowacji i Rosji. W ocenie Emitenta duże firmy realizujące projekty informatyczne coraz chętniej sięgają po wysokiej klasy specjalistów w konkretnych obszarach biznesowych w celu zabezpieczenia zasobów dla najważniejszych projektów. Emitent przewiduje, że outsourcing kadr IT w Polsce w ciągu najbliższych lat będzie się nadal dynamicznie rozwijał. Tabela 1.1. Wyniki finansowe IT Kontrakt Sp. z o.o. (w tys. zł) 1H Przychody EBIT Zysk netto Źródło: Emitent 2. Kwota 43,35 mln zł zostanie przeznaczona na spłatę finansowania pomostowego przeznaczonego na inwestycje kapitałowe dotyczące nabycia spółek: Exact Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (zakup 67% udziałów spółki) 10,0 mln zł, ProService Worldwide (Cyprus) Limited z siedzibą na Cyprze (zakup 100% udziałów spółki) 33,35 mln zł. Na realizację powyższych transakcji Emitent pozyskał środki pieniężne w drodze emisji obligacji serii G i H o wartości 12,0 mln zł, których przydział nastąpił odpowiednio w dniu 29 stycznia 2010 r. oraz 8 stycznia 2010 r., natomiast termin wykupu ustalony jest odpowiednio na 29 stycznia 2012 r. oraz 9 stycznia 2012 r., emisji akcji serii I o wartości 11,0 mln zł na podstawie umów objęcia akcji z dnia 22 marca 2010 r. oraz kredytu konsorcjalnego o wartości 7,0 mln zł zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim na podstawie umowy z dnia 25 stycznia 2010 r. Akcje serii I zostaną wykupione za łączną kwotę 23,75 mln zł (wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. kwota ta może się nieznacznie zmienić w związku z wcześniejszym wykupem). Wykupione akcje serii I zostaną umorzone w trybie art KSH (przymusowe umorzenie), co zmniejszy rozwodnienie akcjonariuszy i zwiększy bezpośrednio wartość księgową każdej pozostałej akcji. Emitent wyjaśnia, że decyzja o przeznaczeniu kwoty 23,75 mln zł na wykup akcji serii I jest w ocenie Zarządu korzystna dla akcjonariuszy Emitenta (z wyłączeniem akcjonariuszy posiadających akcje serii I) i ekonomicznie uzasadniona. Umorzenie akcji serii I w wysokości 23,75 mln zł zawiera premię za pozyskanie finansowania obrotowego w postaci objęcia akcji serii I, obligacji serii G i H oraz poręczenia kredytu w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie w momencie wystąpienia kryzysu w sektorze bankowym, który w znaczący sposób ograniczył możliwości pozyskania kapitału. Cena emisyjna akcji serii I była adekwatna do ówczesnej sytuacji. 10

12 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ II Podsumowanie Cena ta zarówno w ocenie Zarządu, jak i Walnego Zgromadzenia była uzasadniona w związku z finansowaniem strategii rozwoju Grupy związanej z zakupem spółki Exact Systems Sp. z o.o. oraz ProService Worldwide (Cyprus) Limited działających w wysokomarżowym sektorze outsourcingu usług personalnych. Ponadto na wykup obligacji serii G i H zostaną przeznaczone środki o wartości 12 mln zł powiększone o łączne odsetki w wysokości 504 tys. zł (wg stanu na dzień 30 listopada 2011 r. kwota ta może się nieznacznie zmienić w związku z późniejszym lub wcześniejszym wykupem). Na spłatę całego kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oraz w Gospodarczym Banku Wielkopolskim zostanie przeznaczona kwota 7 mln zł powiększona o odsetki w wysokości 40 tys. zł (wg stanu na dzień 30 listopada 2011 r. kwota ta może się nieznacznie zmienić w związku z późniejszą lub wcześniejszą spłatą kredytu). Emitent planuje realizację tego celu emisji do końca IV kwartału 2011 r. W przypadku pozyskania finansowania, o którym mowa w umowie zawartej ze spółką Copernicus Securities, przeznaczonego na wykup obligacji serii G i H oraz na spłatę kredytu konsorcjalnego zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ciechanowie oraz Gospodarczym Banku Wielkopolskim, Emitent przeznaczy wolne środki z emisji akcji serii L, jeśli takie wystąpią, na zwiększenie kapitału obrotowego. Środki te pozwolą Emitentowi na zwiększenie dynamiki jego przychodów m.in. poprzez możliwość świadczenia usług związanych z pracą tymczasową większej ilości kontrahentom, a tym samym zwiększy dynamikę rozwoju całej Grupy Emitenta. 3. Kwota 2,5 mln zł zostanie przeznaczona na modernizację systemów informatycznych Work Service S.A. pozwalających na unifikację przepływu informacji we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej w szczególności systemów raportowych i zarządzania relacjami z klientem. Emitent zamierza wdrożyć centralny system raportowy firmy Columbus Polska Sp. z o.o., który pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów Emitenta poprzez ich analizę na poziomie każdej ze spółek grupy kapitałowej. System zostanie wdrożony w Work Service S.A., a następnie zintegrowany z bazami danych systemów informatycznych używanych przez spółki zależne. Spółka zakupi również dodatkowe licencje na wdrożenie systemu zarządzania relacjami z klientem firmy Update CRM Sp. z o.o. Licencje te będą odpłatnie przekazane do spółek zależnych i pozwolą pracownikom tych spółek na pełne korzystanie z bazy danych i możliwości systemu Update CRM. Emitent planuje także wdrożenie w Work Service S.A. nowego systemu zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem modułu zarządzania kadrami oraz unowocześnienie istniejącej infrastruktury serwerowej. Spółka planuje wydatkować wspomnianą kwotę do końca IV kwartału 2012 roku. 4. Kwota 10,0 mln zł zostanie przeznaczona na inwestycje związane z budową w latach sieci franczyzowej zrzeszającej małe agencje zatrudnienia specjalizujące się w ofercie dla małych i średnich przedsiębiorstw najpierw w Polsce, a następnie na rynkach zagranicznych. W ramach modelu franczyzy Emitent zaoferuje członkom sieci wsparcie marketingowe i organizacyjne oraz dostęp do systemów informatycznych, które zostaną sfinansowane z pozyskanych środków. W ramach wsparcia marketingowego Emitent zamierza reklamować usługi świadczone przez członków sieci, dokonać unifikacji materiałów promocyjnych oraz ujednolicić standardy obsługi klientów. Wsparcie organizacyjne będzie polegało na włączeniu zasobów kadrowych członków sieci w jeden centralny system wymiany informacji, wsparcie w procesach rekrutacji tradycyjnej i wideorekrutacji, świadczenie usług kadrowo- -płacowych oraz pomocy prawnej. Emitent przewiduje, że wykorzystanie całości środków pieniężnych z tytułu realizacji inwestycji nastąpi nie później niż do końca IV kwartału 2012 r. 5. Kwota 7,0 mln zł zostanie przeznaczona na budowę centrum outsourcingu usług sprzedażowych oraz kadr i płac. Stworzenie jednego centrum zarządzania siecią przedstawicieli handlowych oraz wdrożenie nowoczesnych rozwiązań w dziedzinie zarządzania kadrami i naliczania płac pozwoli zoptymalizować istniejące procesy własne Emitenta oraz pozyskać nowych klientów szczególnie z sektora średnich i małych firm, dla których budowa własnych kompetentnych zespołów stanowi często barierę kosztową rozwoju. Outsourcing kadr i płac będzie obejmował usługi: prowadzenia dokumentacji kadrowej i jej archiwizacji, naliczania płac, prowadzenia rozliczeń podatkowych, doradztwo prawne oraz usługi szkoleniowe z dziedziny zarządzania personelem i prowadzenia kadr. Outsourcing sprzedaży będzie obejmował usługi: pośrednictwa w sprzedaży zarówno w formie call center, jak i wizyt przedstawicieli handlowych, badania rynku i oceny efektywności dotarcia. Emitent planuje przeznaczyć 3 mln zł na zakup systemów informatycznych niezbędnych do obsługi dużej ilości klientów oraz 4 mln zł na zakup odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej, systemów archiwizacji dokumentów, systemów zarządzania mobilnego przedstawicielami handlowymi, wyposażenie biur oraz floty samochodowej. Emitent jest w pełni przygotowany do realizacji wyżej wskazanych celów emisyjnych. Na dzień zatwierdzenia Prospektu Emitent nie przewiduje zmiany celów emisji. Gdyby jednak okazało się, że realizacja zaplanowanych inwestycji z jakichkolwiek przyczyn będzie niemożliwa lub nieefektywna, Zarząd Emitenta nie wyklucza możliwości przesunięcia środków między ww. celami emisji akcji serii L lub przeprowadzenia innych inwestycji. W przypadku gdyby nie doszło do sfinalizowania transakcji nabycia 75% udziałów spółki IT Kontrakt Sp. z o.o., Emitent zamierza przeznaczyć kwotę zł na akwizycję innej spółki działającej w branży usług personalnych w Polsce, Czechach lub na Słowacji, zgodnie ze strategią rozwoju Emitenta. Ewentualne zmiany dotyczące przesunięć środków będą podejmowane przez Zarząd Emitenta w drodze uchwały i przekazywane opinii publicznej w raportach bieżących niezwłocznie po podjęciu uchwały. W przypadku, gdyby uchwała dotycząca przesunięć środków została podjęta przed wprowadzeniem do obrotu giełdowego praw do akcji serii L, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości również poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu. Aneks zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. 11

13 CZĘŚĆ II Podsumowanie Prospekt emisyjny Work Service S.A. W przypadku pozyskania z emisji akcji kwoty mniejszej niż zakładana. Emitent zamierza realizować cele emisji w kolejności przedstawionej powyżej lub sfinansuje brakującą kwotę z wypracowanej w kolejnych latach nadwyżki finansowej albo kredytów bankowych, emisji obligacji lub też zostanie wydłużony czas realizacji programu inwestycyjnego. Do czasu rozpoczęcia realizacji celów emisji, środki pozyskane z emisji akcji serii L będą lokowane przez Emitenta lub za pośrednictwem wyspecjalizowanej instytucji finansowej w dostępne na rynku instrumenty finansowe o niskim stopniu ryzyka. Mogą być to inwestycje w lokaty lub depozyty bankowe, bony skarbowe lub obligacje Skarbu Państwa, czy też zabezpieczone obligacje korporacyjne lub komunalne. Ze względu na specyfikę powyższych instrumentów finansowych ryzyko utraty części środków uzyskanych z emisji jest nieznaczne. D. INFORMACJE FINANSOWE, WYNIKI PRZEDSIĘBIORSTWA, SYTUACJA FINANSOWA TENDENCJE Historyczne informacje finansowe oraz śródroczne informacje finansowe Emitenta zaprezentowane w Prospekcie emisyjnym zostały sporządzone na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata oraz na podstawie skonsolidowanego sprawozdania Emitenta za okres 1 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. wraz z danymi porównywalnymi za analogiczny okres roku Skonsolidowane sprawozdania finansowe za lata obrotowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Skonsolidowane sprawozdania finansowe Emitenta za lata zostały zbadane przez niezależnych biegłych rewidentów, którzy sporządzili raport z przeprowadzonych badań skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Śródroczne, niezbadane przez biegłego rewidenta, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 2011 r. 30 czerwca 2011 r. zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Tabela 1.2. Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z całkowitych dochodów Stan na 30 czerwca Stan na 31 grudnia w tys. zł Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Zysk (strata) z działalności operacyjnej Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Emitenta 12

14 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ II Podsumowanie Tabela 1.3. Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań z sytuacji finansowej Stan na 30 czerwca Stan na 31 grudnia w tys. zł AKTYWA Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne aktywa trwałe Aktywa obrotowe Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Inne aktywa obrotowe Aktywa razem PASYWA Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Pasywa razem Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe Emitenta Tabela 1.4. Wybrane dane ze skonsolidowanych sprawozdań przepływów pieniężnych Stan na 30 czerwca Stan na 31 grudnia w tys. zł Zysk (strata) netto Korekty razem Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Wpływy Wydatki Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej Wpływy Wydatki Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zwiększenie (zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto Środki pieniężne na początek okresu Środki pieniężne na koniec okresu Źródło: Skonsolidowane Sprawozdania Emitenta 13

15 CZĘŚĆ II Podsumowanie Prospekt emisyjny Work Service S.A. Informacje finansowe pro forma sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej podlegały badaniu przez Biegłego Rewidenta BDO Sp. z o.o. oraz zostały zamieszczone w podrozdziale 20.3 Informacje finansowe pro forma. Tabela 1.5. Rachunek zysków i strat pro forma na dzień 31 grudnia 2010 r. w tys. zł Informacje finansowe pro forma na Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Work Service na Informacje finansowe IT Kontrakt Sp. z o.o. na Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Źródło: Emitent Tabela 1.6. Sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 grudnia 2010 r. (aktywa) w tys. zł AKTYWA Informacje finansowe pro forma na Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Work Service na Informacje finansowe IT Kontrakt Sp. z o.o. na Informacje finansowe łącznie na Korekty pro forma Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Aktywa z tytułu podatku odroczonego Inne aktywa trwałe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AKTYWA RAZEM Źródło: Emitent 14

16 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ II Podsumowanie Tabela 1.7. Sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 31 grudnia 2010 r. (pasywa). w tys. zł PASYWA Informacje finansowe pro forma na Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Work Service na Informacje finansowe IT Kontrakt Sp. z o.o. na Informacje finansowe łącznie na Korekty pro forma Kapitał własny Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia PASYWA RAZEM Źródło: Emitent Tabela 1.8. Rachunek zysków i strat pro forma na dzień 30 czerwca 2011 r. w tys. zł Informacje finansowe pro forma na Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Work Service na Informacje finansowe IT Kontrakt Sp. z o.o. na Przychody Koszt własny sprzedaży Zysk (strata) brutto ze sprzedaży Koszty sprzedaży Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Źródło: Emitent 15

17 CZĘŚĆ II Podsumowanie Prospekt emisyjny Work Service S.A. Tabela 1.9. Sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 30 czerwca 2011 r. (aktywa) w tys. zł AKTYWA Informacje finansowe pro forma na Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Work Service na Informacje finansowe IT Kontrakt Sp. z o.o. na Informacje finansowe łącznie na Korekty pro forma Aktywa trwałe Wartości niematerialne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Inne aktywa finansowe Pozostałe długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu podatku odroczonego Rozliczenia międzyokresowe Aktywa obrotowe Zapasy Należności handlowe oraz pozostałe należności Inne aktywa finansowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM Źródło: Emitent Tabela Sprawozdanie z sytuacji finansowej pro forma na dzień 30 czerwca 2011 r. (pasywa) w tys. zł PASYWA Informacje finansowe pro forma na Informacje finansowe Grupy Kapitałowej Work Service na Informacje finansowe IT Kontrakt Sp. z o.o. na Informacje finansowe łącznie na Korekty pro forma Kapitał własny Zobowiązania Zobowiązania długoterminowe Długoterminowe pożyczki i kredyty Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia Inne zobowiązania Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia PASYWA RAZEM Źródło: Emitent 16

18 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ II Podsumowanie E. ROZWODNIENIE Na dzień zatwierdzenia Prospektu akcjonariat Emitenta przedstawia się następująco: Wyszczególnienie Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów na WZ ProLogics LLP (UK) ,99% 35,99% Supernova IDM Fund S.A ,11% 16,11% HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,27% 7,27% HMS Best Plan Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,27% 7,27% HMS Real Estate Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,27% 7,27% HMS Cash Point Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,25% 7,25% Pozostali ,84% 18,84% Razem ,00% 100,00% W ramach Oferty Publicznej Emitent oferuje akcji serii L. W przypadku objęcia przez inwestorów Akcji Oferowanych w ramach Oferty Publicznej struktura akcjonariatu będzie się przedstawiać w następujący sposób: Wyszczególnienie Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów na WZ ProLogics LLP (UK) ,10% 26,10% Supernova IDM Fund S.A ,68% 11,68% HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,27% 5,27% HMS Best Plan Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,27% 5,27% HMS Real Estate Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,27% 5,27% HMS Cash Point Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,26% 5,26% Nowi Akcjonariusze ,50% 27,50% Pozostali ,66% 13,66% Razem ,00% 100,00% Na mocy Umowy Inwestycyjnej z dnia 7 stycznia 2010 roku, która została opisana w pkt niniejszego Prospektu, wprowadzony został mechanizm umorzenia automatycznego akcji serii I Emitenta, zgodnie z którym akcje serii I mogą zostać umorzone na określonych w Umowie Inwestycyjnej warunkach do końca 2011 roku. Jednym z celów Oferty Publicznej jest pozyskanie środków pieniężnych na umorzenie akcji serii I. Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta po emisji akcji serii L i umorzeniu akcji serii I: 17

19 CZĘŚĆ II Podsumowanie Prospekt emisyjny Work Service S.A. Wyszczególnienie Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów na WZ ProLogics LLP (UK) ,21% 30,21% Supernova IDM Fund S.A ,61% 5,61% HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,10% 6,10% HMS Best Plan Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,10% 6,10% HMS Real Estate Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,10% 6,10% HMS Cash Point Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,09% 6,09% Nowi Akcjonariusze ,83% 31,83% Pozostali ,95% 7,95% Razem ,00% 100,00% Umowa inwestycyjna określa również, iż w przypadku umorzenia akcji Emitenta serii I, Electus S.A. ma prawo żądania nabycia przez Emitenta wszystkich będących jego własnością akcji serii K, nabytych przez Electus S.A., w celu ich dobrowolnego umorzenia za zgodą i na wniosek Electus S.A. za cenę 7,59 zł za jedną akcję. Żądanie nabycia ww sztuk akcji serii K celem ich dobrowolnego umorzenia Electus S.A. obowiązany jest zgłosić nie później jednak niż w terminie 7 dni roboczych od dnia dobrowolnego lub przymusowego umorzenia akcji serii I. Zapłata wynagrodzenia za umorzone akcje nastąpi w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały o umorzeniu akcji. Poniższa tabela przedstawia strukturę akcjonariatu Emitenta po emisji akcji serii L i umorzeniu akcji serii I oraz akcji serii K. Wyszczególnienie Liczba akcji % udział w strukturze akcjonariatu % udział w liczbie głosów na WZ ProLogics LLP (UK) ,76% 30,76% Supernova IDM Fund S.A ,71% 5,71% HMS Best Management Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,22% 6,22% HMS Best Plan Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,22% 6,22% HMS Real Estate Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,22% 6,22% HMS Cash Point Idea LTI Sp. z o.o. S.K.A ,20% 6,20% Nowi Akcjonariusze ,41% 32,41% Pozostali ,26% 6,26% Razem ,00% 100,00% 18

20 Prospekt emisyjny Work Service S.A. CZĘŚĆ II Podsumowanie F. SZCZEGÓŁY OFERTY I DOPUSZCZENIA DO OBROTU Emitent Oferujący Oferta WORK SERVICE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek Oferta obejmuje akcji serii L, emitowanych przez Emitenta na podstawie uchwały nr 8/2011 NWZ Spółki z dnia 22 lutego 2011 r. Akcje Oferowane zostaną zaoferowane w Transzy Otwartej akcji serii L i w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych akcji serii L. Harmonogram Składanie Deklaracji Nabycia od 8 grudnia 2011 do 12 grudnia 2011 Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach 13 grudnia 2011 Otwarcie Publicznej Subskrypcji 14 grudnia 2011 Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane Zamknięcie Publicznej Subskrypcji w przypadku nieprzeprowadzania zapisów dodatkowych Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych* Przyjmowanie dodatkowych zapisów na Akcje Oferowane* Zamknięcie Publicznej Subskrypcji w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych Planowany przydział Akcji Oferowanych od 14 grudnia 2011 do 16 grudnia grudnia grudnia 2011 od 20 grudnia 2011 do 22 grudnia grudnia 2011 Do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji * Dodatkowe zapisy przyjmowane będą w sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania podstawowych zapisów nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane oraz jeżeli Emitent tak postanowi. Cena emisyjna Cena emisyjna Akcji Oferowanych nie może być niższa niż wartość nominalna akcji. Maksymalna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona przez Zarząd Spółki, działający w oparciu o rekomendację Oferującego oraz Współmenedżera Oferty i przekazana, przed rozpoczęciem book- -building zgodnie z art. 51 ust. 1 Ustawy o ofercie, tzn. poprzez udostępnienie zatwierdzonego przez KNF aneksu do Prospektu, który zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona, zgodnie z opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru (w oparciu o księgę popytu) i przekazana, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie, tzn. do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie. Cena emisyjna będzie równa dla obu transz, oraz dla zapisów dodatkowych. Zgodnie z art. 54 ust. 1 pkt 3, osoba, która złożyła zapis przed przekazaniem do publicznej wiadomości informacji o ostatecznej cenie lub liczbie oferowanych papierów wartościowych, 19

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r.

Oferujący: Współmenedżer Oferty: IPOPEMA Securities S.A. Data zatwierdzenia: 17 listopada 2011 r. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII L ORAZ Z UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM PRAW DO AKCJI SERII L, ORAZ AKCJI SERII A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Str. 356 pkt 3.3. części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu opisu współmenadżera oferty publicznej dodaje się:

Str. 356 pkt 3.3. części V Prospektu Dokument Ofertowy, na końcu opisu współmenadżera oferty publicznej dodaje się: Aneks nr 18 z dnia 22 lutego 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI BERLING S.A. ZATWIERDZONEGO W DNIU 9 MARCA 2010 ROKU Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z ustaleniem przedziału cenowego, w ramach którego przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17

do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r. decyzją nr DPI/WE/410/4/15/17 Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 7 kwietnia 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego obligacji Getback S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 marca 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki

Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta. Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Wierzyciel S.A. Prezentacja emitenta Zaproszenie do subskrypcji prywatnej akcji Spółki Zaproszenie do subskrypcji prywatnej Celem niniejszej prezentacji jest przybliżenie profilu działalności firmy potencjalnym

Bardziej szczegółowo

Str. 118 pkt 13 części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny, po pkt. 13.4. dodanym aneksem nr 2 dodaje się:

Str. 118 pkt 13 części IV Prospektu Dokument Rejestracyjny, po pkt. 13.4. dodanym aneksem nr 2 dodaje się: Aneks nr 16 z dnia 13 lutego 2012 roku do prospektu emisyjnego spółki Work Service S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 17 listopada 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A

POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A skonsolidowany ZA POLSKI HOLDING REKRUTACYJNY S.A ul. Słowicza 16, Warszawa 14 maja 2013 roku SPIS TREŚCI: I. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE BILANSU I RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za III kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku

KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Od: Wysłano: Do: Temat: PGNiG S.A. 7 maja 2009 roku KNF, GPW, PAP Projekt uchwały na NWZ PGNiG S.A. zwołane na dzień 21 maja 2009 roku Raport bieżący nr 50/2009 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A.

Aneks do Prospektu Emisyjnego CHEMOSERVIS DWORY S.A. ANEKS NR 4 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO SPÓŁKI CHEMOSERVIS - DWORY S.A. ZATWIERDZONEGO DNIA 15 STYCZNIA 2010 ROKU W związku z opublikowaniem w dniu 1 marca 2010 roku skonsolidowanego raportu kwartalnego za

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji

I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym PZU SFIO Globalnych Inwestycji 09.09.2011 Z dniem 9 września 2011 r. dokonuje się zmian w treści Prospektu Informacyjnego oraz Skrótu Prospektu Informacyjnego PZU SFIO Globalnych Inwestycji I. Wykaz zmian w Prospekcie Informacyjnym

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU:

W ROZDZIALE XV SKREŚLA SIĘ ARTYKUŁY 85, 86, 88 ORAZ USTĘP 1 I 4 W ARTYKULE 87 O NASTĘPUJĄCYM BRZMIENIU: Warszawa, dnia 5 lutego 2010 roku Ogłoszenie o zmianie w treści statutów (nr 1/2010) PKO Światowy Fundusz Walutowy specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami informuje o

Bardziej szczegółowo

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Poznań, 31 maja 2013 r. Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2012 roku, na który składają

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r.

Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z działalności. I kwartał 2011 r. Skonsolidowany oraz jednostkowy raport kwartalny z. I kwartał 2011 r. Spis treści Jednostkowy raport kwartalny 1. Wybrane jednostkowe dane finansowe za I kwartał 2011 r. oraz dane porównawcze za I kwartał

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r.

RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. RAPORT MIESIĘCZNY Marka S.A. KWIECIEŃ 2013 r. Białystok, 13 maj 2013 r. 1 z 6 Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Spółki, które w jej ocenie mogą mieć

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych

NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- usług budowlano-montażowych. Segment usług sprzętowotransportowych NOTA 1 Podstawowym segmentem działalności Pemug S.A. jest segment branżowy- budowlano-montażowych. y branżowe budowlanych projektowych sprzętowotransportowych pozostałych Wyniki finansowe segmentów branżowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku jednostkowy ZA LOYD SA Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: I JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU

WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2011 ROKU WYNIKI OPEN FINANCE S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 211 ROKU Prezentacja wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 9 listopada 211 roku NAJWAŻNIEJSZE DANE FINANSOWE OPEN FINANCE ZMIANA DANE NA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław

Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku. al. Śląska 1, 54-118 Wrocław Sprawozdanie Zarządu NAVI GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej NAVI GROUP S.A. w 2013 roku al. Śląska 1, 54-118 Wrocław 1. ZDARZENIA ISTOTNIE WPŁYWAJĄCE NA DZIAŁALNOŚĆ JEDNOSTKI, JAKIE NASTĄPIŁY

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

Rozkład przychodów w latach 2015-2018

Rozkład przychodów w latach 2015-2018 Strategia na lata 2015-2018 Strategicznym celem spółki PIK S.A. jest dalszy, dynamiczny wzrost przychodów i zysków oraz dywersyfikacja dotychczasowych źródeł przychodów, przy jednoczesnym wzroście kapitalizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./

/Przyjęte Uchwałą Nr 45/IX/16 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 17 maja 2016 r./ . KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2015 i sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz z oceny wniosku Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Fundusz jest osobą prawną i działa pod nazwą, zwany dalej Funduszem. Fundusz może używać skróconej nazwy SKOK FIO Obligacji. Fundusz został zarejestrowany w Rejestrze

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za I kwartał 2015 r. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za I kwartał 2015 r. 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian w

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku jednostkowy ZA LOYD S.A. Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI: I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU

ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU ZMIANY W STATUCIE UCHWALONE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 30 CZERWCA 2011 ROKU 1. Dotychczasowy Artykuł 1 Statutu Spółki w brzmieniu: ------------------------------- Spółka działa pod firmą

Bardziej szczegółowo

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r.

Wyniki 1-4Q2015. Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki 1-4Q2015 Warszawa, 25 lutego 2015 r. Wyniki i kluczowe wskaźniki finansowe po 1-4Q2015 mln PLN 1-4Q mln PLN 4Q Wyniki finansowe za 4Q i 1-4Q2015 +46% 4,9 176,1 256,6-9,3 1,1 6 mln zł zysku netto

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015

RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY. za II kwartał 2015 r. 17 sierpnia 2015 RAPORT KWARTALNY JEDNOSTKOWY za II kwartał 2015 r. 3 17 sierpnia 2015 SPIS TREŚCI: I. Jednostkowe dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2013 sporządzony zgodnie z 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku skonsolidowany ZA LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa 14 listopada, 2013 roku SPIS TREŚCI: I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana.

Transakcja nabycia 100% udziałów w Stolarski Zakład Produkcyjno Handlowy w Mszanowie sp. z o.o. przez Emitenta nie została jeszcze sfinalizowana. Aneks nr 25 do Prospektu emisyjnego TRAS INTUR Spółka Akcyjna W związku ze sporządzeniem przez Emitenta sprawozdania finansowego pro forma dotyczącego planowanego przejęcia spółki Stolarski Zakład Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo