ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W INSTYTUCJACH KULTURY W2012 R.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W INSTYTUCJACH KULTURY W2012 R."

Transkrypt

1 Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W INSTYTUCJACH KULTURY W2012 R. Wrocław 2012

2 SPIS TREŚCI I. Instytucje kultury - zagadnienia ogólne l. Pojęcie działalności kulturalnej Instytucja kultury Jak utworzyć instytucję kultury Właściwa jest jedynie forma ustawowa Instytucje kultury- sektor finansów publicznych Działalność kulturalna w ramach działalności gospodarczej II. Instytucje kultury - podmioty prowadzące działalność kulturalną, jak podatnicy Pojęcie podatnika VAT Czy instytucja kultury ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT? Forma prawna jednostki kultury bez znaczenia dla jej statusu VAT Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT Czy działalność instytucji kultury jest działalnością gospodarczą? Dodatkowa działalność instytucji kultury Stawki w podatku VAT Instytucja kultury jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych Wydatek musi być przeznaczony na cele statutowe instytucji kultury Czasowe zwolnienie przedmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla instytucji kultury Nieodpłatnie ustanowione prawo użytkowania wieczystego - czy wystąpi przychód? Osoby fizyczne prowadzące działalność kulturalną jako podatnicy podatku dochodowego Działalność artystyczna a przychód... 56

3 [6} Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne Podmioty prowadzące działalność kulturalną, jako podatnicy podatku od nieruchomości Państwowe i samorządowe instytucje kultury a podatek od nieruchomości Zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów prowadzących działalność kulturalną Stawki w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną ~ III. Srodki trwałe III. A. Zagadnienia ogólne Środki trwałe. Zagadnienia ogólne... '" Własność lub współwłasność środków trwałych Umowa przenosząca własność lub prawo użytkowania składnika maj ątku musi być ważna Nabycie nieruchomości w drodze przetargu Własność środka trwałego należącego do majątku spółki cywilnej Ulepszenie a wytworzenie środka trwałego... '" Kompletność i zdatność do użytku: Przewidywany okres użytkowania Towary handlowe nie stanowią środków trwałych niezależnie od okresu użytkowania Umowy leasingu zawarte na okres krótszy niż rok Wykorzystywanie środków trwałych na potrzeby działalności Wyrażenia "wykorzystywane przez podatnika na potrzeby" oraz "prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą" Nabycie lub wytworzenie środków trwałych przez podmiot prowadzący działalność nie mającą charakteru zarobkowego i nie skierowaną "na zewnątrz" Przekazanie własnych środków trwałych innym podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie umów o współpracy

4 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... [7J III. B. Budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną własność l. Wydatki poniesione na nadzór nad realizacj ą inwestycji budowlanej, będącej własnością podmiotu trzeciego Kwalifikacja środków trwałych a pozwolenie na budowę Poniesienie wydatków na prace geologiczne i geodezyjne, organizację przetargów - przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Prace adaptacyjne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Prace remontowo - budowlane na środku trwałym Ulepszany budynek Wykorzystywanie na potrzeby działalności gospodarczej jedynie części budynku Wytworzenie nowego środka trwałego nie będącego własnością Garaże stanowiące jeden obiekt budowlany Ogrodzenie budynku Winda domontowana do budynku Kwatera pod składowisko odpadów jako budowa na obcym gruncie czy inwestycja w obcym środku trwałym Formalne dopuszczenie do użytkowania części budynku nie spełnia warunku kompletności i zdatności do użytku III. C. Maszyny, urządzenia, środki transportu l. Samochód wpisany do rej estru poj azdów zabytkowych Części peryferyjne środków transportu Elementy składowe środka trwałego jako odrębne środki trwałe Zakup motocykla i odzieży przeznaczonej do jazdy Urządzenia współpracujące a spełnienie warunku kompletności i zdatności do użytku

5 [8} Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Anteny, kable, switche to elementy wyposażenia czy części składowe sieci internetowej? Zakup części do składnika maj ątku niestanowiącego własności podatnika III. D. Inne przedmioty, będące środkami trwałymi Inwestycja w drogę publiczną Elementy rusztowania Sieć monitoringu - ulepszenie czy środek trwały? Elementy instalacji telefonicznej Tablice reklamowe Instalacja gazowa w cudzym samochodzie IV. Wartości niematerialne i prawne IV. A. Zagadnienia ogólne Katalog wartości niematerialnych i prawnych na gruncie ustaw podatkowych Wartości niematerialne i prawne - niezbędne elementy Wartości niematerialne i prawne na gruncie ustawy o rachunkowości Wartości niematerialne i prawne podlegaj ące amortyzacji bez względu na okres używania Wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej IV. B. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Ustawa prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego IV. C. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego Własność lokalu użytkowego - a spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

6 Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne... [9} IV. D. Spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej l. Spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących lokali IV. E. Autorskie lub pokrewne prawa maj ątkowe l. Prawa autorskie Pojęcie "utworu" Ekspertyza nie stanowi utworu Nie każde opracowanie stanowi utwór Prawa pokrewne IV. F. Licencje Licencje jako wartości niematerialne i prawne Nabycie programu bez przeniesienia praw Nie każda licencja stanowi podstawę do amortyzacji Certyfikat a licencja Ustalenie statusu licencji Koncesja nie jest wartością niematerialną i prawną IV. G. Prawa własności przemysłowej l. Zakres przedmiotowy ustawy prawo własności przemysłowej Wynalazek Wzór użytkowy Wzór przemysłowy Znak towarowy Oznaczenia geograficzne Topografie układów scalonych Projekt racjonalizatorski - wartość niematerialna i prawna? IV. H. Know - how l. Know-how Wiedza musi zostać utrwalona w zmaterializowanej formie Know - how techniczne i nietechniczne

7 [1 OJ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... IV. L Wartość firmy Wartość firmy jako wartość niematerialna i prawna Przedsiębiorstwo Zorganizowana część przedsiębiorstwa Wszelkie formy nabycia odnoszą się do przedsiębiorstwa, jak i jego zorganizowanej części.190 IV. J. Koszty prac rozwojowych Koszty prac rozwojowych jako wartość niematerialna i prawna Brak spełnienia wszystkich warunków Wartości niematerialne i prawne wykorzystywane na podstawie umowy leasingu finansowego IV. K. Wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji l. Zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych niepodlegających amortyzacji Brak możliwości amortyzacji nie skutkuje możliwością niestosowania innych regulacji Zawieszenie działalności gospodarczej V. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych l. Środek trwały będący współwłasnością podatnika Korekta wartości początkowej środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) l V. A. Odpłatne nabycie l. Odpłatne nabycie - najpopularniejsza forma pozyskania środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych Kwota należna zbywcy Koszty związane z nabyciem środka trwałego (wartości niematerialnych i prawnych) Grupowanie kosztów związanych z zakupem

8 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... [llj 5. Remont budynku mający na celu umożliwienie j ego używania VAT a wartość początkowa nabytego środka trwałego Koszty powiększające wartość początkową a podatkowe koszty uzyskania przychodów Samochód nabyty przez dom kultury Stary samochód pozostawiony w rozliczeniu Odsetki od kredytu bankowego naliczone przed przyjęciem do używania środka trwałego Odsetki naliczone, a nie poniesione przed dniem oddania środka trwałego do używania Różnice kursowe a wartość początkowa środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) Różnice kursowe powstałe po dniu przyjęcia do używania V. B. Nabycie częściowo odpłatne l. Ustalanie wartości środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) w przypadku ich nabycia w sposób częściowo odpłatny Zbyt niska wartość początkowa samochodu przyjęta na potrzeby amortyzacji V. C. Wytworzenie środka trwałego l. Koszty wytworzenia środka trwałego Elementy składowe kosztów wytworzenia Inne koszty dające się zaliczyć do wytworzonych do wytworzonych środków trwałych Wydatki wyłączone z wartości początkowej środka trwałego wytworzonego przez podatnika Urządzenie wytworzone w teatrze przez konserwatora Wydatki związane z zakwaterowaniem personelu kontrahenta montującego środek trwały Różnice kursowe przy środku trwałym wytworzonym we własnym zakresie

9 [12J Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne Środki wydatkowane na usługi doradcze zapewniające środki na wytworzenie środka trwałego Wartość początkowa a opłata za użytkowanie wieczyste Kwota należna za materiały wykorzystane do wytworzenia środka trwałego Wyższa wartość rynkowa środka trwałego, niż wartość początkowa obliczona przy jego wytworzeniu Brak możliwości określania wartości początkowej wytworzonego środka trwałego V. D. Nabycie w sposób nieodpłatny l. Przepisy właściwe do ustalenia wartości początkowej przy nabyciu nieodpłatnym Wartość rynkowa darowanych środków trwałych Możliwość kwestionowania przez organy podatkowe przyjętej wartości początkowej Montaż środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie Darowizna na rzecz muzeum Wartość środka trwałego ustalona na podstawie wyceny biegłego V. E. Wkład niepieniężny do spółki kapitałowej l. Wartość początkowa w razie nabycia danego środka trwałego (wartości niematerialnych i prawnych) w postaci wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej Kiedy organ nie może powołać biegłego? Wydatki na montaż składnika majątku wniesionego aportem Wniesienie do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Wkład niepieniężny w formie aportu, a podatek dochodowy

10 Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne... [13] V. F. Aport wniesiony do spółki niebędącej osobą prawną Sposób ustalenia wartości początkowej Montaż wniesionych aportem środków trwałych Które regulacje właściwe dla spółek kapitałowych? Wartość początkowa wynalazku wniesionego aportem V. G. Ulepszenie i remont środka trwałego l. Wartość początkowa w przypadku ulepszenia środka trwałego Przesłanki niezbędne przy ulepszeniu Ulepszenie - liczy się wartość inwestycji Zamknięty katalog sposobu ulepszenia środka trwałego Metody ulepszenia środka trwałego - definicje pojęć Instalacja alarmowa w muzeum "Remont" w orzecznictwie Remont a ulepszenie Sposób ustalenia charakteru wykonanych prac Wymiana ogrzewania w domu kultury Malowanie, naprawa, wymiana zużytych elementów to remont Ocieplenie budynku kina Wartości niematerialne i prawne a ich ulepszenie V. H. Części składowe i peryferyjne l. Części składowe i peryferyjne a wartość początkowa środka trwałego Brak definicji "części składowej" i "części peryferyjnej" Zakup części składowych lub peryferyjnych Trwałe odłączenie zmniejsza wartość środka trwałego Kradzież części peryferyjnych Podłączenie części składowej do innych środków trwałych Sieć komputerowa w instytucji kultury

11 [14J Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Drukarka odrębny środek trwały, czy część składowa?...: Y. L Inwestycje w obcych środkach trwałych l. Zasady ustalania wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych Inwestycje w wynajętym lokalu Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie Y. J. Wartość początkowa praw majątkowych l. Prawa majątkowe -lex specialis w zakresie ustalania wartości początkowej Oprogramowanie księgowe dla teatru Certyfikat jakości - wartość niematerialna i prawna? Licencja jako wartość niematerialna i prawna VI. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o o 00 o 00 o 00 o o o o o o 00 o o. o 00 o o o o 00 o o o o o 297 l. Amortyzacj a jako metoda zaliczania wydatków w koszty prowadzenia działalności Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a koszty uzyskania przychodów Środki trwałe podlegające amortyzacji..: Wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji Wartość środka trwałego a możliwość prowadzenia amortyzacji Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztu uzyskania przychodu Prowadzenie działalności gospodarczej, jak element niezbędny do amortyzowania składników majątku Odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu

12 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... [15J VI. A. Moment rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji l. Moment rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wpisanie do ewidencji nie gwarantuje możliwości prowadzenia amortyzacji Możliwość wpisania budynku do ewidencji Amortyzacja podatkowa zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo Ogródek gastronomiczny działający przy teatrze Zawieszenie działalności a środki trwałe wykorzystywane sezonowo Środki trwałe używane sezonowo przez część miesiąca Działalność sezonowa a wprowadzenie środków trwałych do ewidencji Nieujawnione w ewidencji składniki majątku podlegające amortyzacji Wpisanie do ewidencji - naj istotniej szy moment Odpisy amortyzacyjne a zawieszenie działalności gospodarczej... ~ VI. B. Metody prowadzenia amortyzacji l. Wybór metody prowadzenia amortyzacji Podstawowe metody amortyzacji według NSA Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych Środki trwałe ujawnione w trakcie roku Ciągłość wybranej metody amortyzacji Brak możliwości zmiany metody amortyzacji także po jej zakończeniu Liniowa metoda prowadzenia amortyzacji podatkowej Stawki właściwe do prowadzenia amortyzacji liniowej Podwyższenie stawek przy amortyzacji liniowej Warunki złe i pogorszone

13 [16} Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Maszyny używane bardziej intensywnie Maszyny poddane szybkiemu postępowi technicznemu Jak wyliczyć właściwą stawkę do prowadzenia amortyzacji Obniżanie stawek amortyzacyjnych Podwyższenie obniżonej stawki amortyzacyjnej Stosowanie stawek podwyższonych albo stawki ustalane indywidualnie Podwyższenie stawek obniżonych Wartości, do jakich można podwyższyć stawki obniżone Różne stawki amortyzacyjne w różnych latach Amortyzacja przy zastosowaniu stawek indywidualnych... '" Odpisy amortyzacyjne ze stawką liniową jako odrębna metoda prowadzenia amortyzacji podatkowej Graniczne wartości indywidualnych stawek amortyzacyjnych Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych a stosowanie stawki indywidualnej Używane środki trwałe Używanie nowych środków trwałych przed ich wprowadzeniem do ewidencji Okres używania środka trwałego - dowód Ulepszone środki trwałe Ulepszenie Ulepszenie środka trwałego w czasie trwała amortyzacji Amortyzacja nieruchomości użytkowych przy zastosowaniu stawek indywidualnych Amortyzacja lokalu mieszkalnego Zmiana indywidualnej stawki amortyzacyjnej Stawka indywidualna dla zabytkowej nieruchomości

14 Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne... [17] 34. Degresywna metoda amortyzacji środków trwałych Podstawa amortyzacji degresywnej Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych Kluczowe momenty przy prowadzeniu amortyzacji degresywnej Wielkość odpisów amortyzacyjnych przy metodzie degresywnej Metoda degresywna w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem Jednorazowa amortyzacja środków trwałych Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej Mały podatnik Moment jednorazowego zaliczenia w koszty odpisów amortyzacyjnych Limit euro przekroczony w danym roku podatkowym Istota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych Jednorazowa amortyzacja motocykla Przyczepa zakupiona przez galerię sztuki Rampa dla niepełnosprawnych Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis Rozliczenie w kosztach podatkowych dóbr niskocennych., Sposób obliczania granicznej kwoty zł Wydatki na komputer Różnice pomiędzy amortyzacją jednorazową a rozliczeniem w kosztach podatkowych dóbr _. nisko cennych Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych - wartości niematerialne i prawne Zmiana stawek przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

15 [18J Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne Moment rozpoczęcia prowadzenia amortyzacji nabytej licencji Licencja nabyta na okres poniżej 24 miesięcy Usługa stworzenia strony internetowej Jednorazowa amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych VII. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a podatki dochodowe Koszty uzyskania przychodów a amortyzacja Amortyzacja jako jedyna metoda zaliczenia w koszty prowadzonej działalności Ściśle określone metody prowadzenia amortyzacji Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów podatkowych Wartość sprzedaży środków trwałych jako dochód z działalności Odpisy amortyzacyjne wpływają na wartość kosztów podatkowych w momencie zbycia składnika majątku Sprzedaż nieruchomości używanej w ramach działalności gospodarczej Samochód w przedsiębiorstwie osoby fizycznej Nabycie zamortyzowanego w całości środka trwałego Nieprawidłowości przy obliczeniach odpisów amortyzacyjnych Dopuszczalność korekty odpisów amortyzacyjnych Sposób korygowania wartości odpisów amortyzacyjnych zadeklarowanych przy rozliczeniach w podatku dochodowym Korekta odpisów amortyzacyjnych a przedawnienie zobowiązania podatkowego Zmiana statusu samochodu na osobowy a konieczność korekty dokonanych odpisów

16 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... [19J 15. Korygowanie rozliczeń w zakresie używania środków trwałych w przypadku zmiany okresu przewidywanego okresu używania środka trwałego VIII. Środki trwałe i wartości niematerialne a podatek o d towarów i usług l. Podatek od towarów i usług jako koszt prowadzonej przez podatnika działalności Korekta podatku odliczonego po zakończeniu roku Podatnik podatku od towarów i usług Odliczenie podatku naliczonego Moment obniżenia podatku naliczonego przy środkach trwałych nabywanych przez filharmonię Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego Zbycie środków trwałych przez instytucje kultury a podatek od towarów i usług - obliczanie wielkości obrotu Korekta podatku odliczonego przy zastosowaniu proporcji Zmiana przeznaczenia środka trwałego Sprzedaż maszyn wyświetlaj ących filmy - konieczność objęcia podatkiem Błędne opodatkowanie dostawy środka trwałego podatkiem od towarów i usług a jego amortyzacja w podatku dochodowym IX. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz Klasyfikacja Środków Trwałych l. Znaczenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych Ewidencja rachunkowa jako podstawa ustalenia dochodu

17 [20] Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Możliwość ustalenia dochodu w oparciu o księgi podatkowe Ewidencja dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Brak ewidencji Ewidencja podatkowa a ewidencja księgowa Postępowanie podatkowe a ewidencja rachunkowa Planowany okres używania środka trwałego a ewidencja Klasyfikacja Środków Trwałych - amortyzacja podatkowa Klasyfikacja Środków Trwałych jako podstawa do ustalenia stawki amortyzacyjnej Podstawa prawna funkcjonowania KŚT KŚT - zasady funkcjonowania X. Akty prawne - wybrane przepisy (stan prawny na dzień 1 września 2011 r.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) - wyciąg Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Załącznik nr l (tożsamy załącznik znajduje się w updof, stąd też nie będzie on powielony przy wyciągu przepisów w updof) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) - wyciąg Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz ze zm.) - wyciąg

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków: Środki trwałe Co to są środki trwałe Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym jak i bilansowym. W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy akty prawne normujące istotę środków

Bardziej szczegółowo

AMORTYZACJA PODATKOWA

AMORTYZACJA PODATKOWA AMORTYZACJA PODATKOWA www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów AMORTYZACJA PODATKOWA Amortyzacja to pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I

Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I Jak prowadzić księgę przychodów i rozchodów (cz. 7) - Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne w KPiR - cz. I Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są kwalifikowane jako rzeczowe składniki

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 13 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja środków trwałych Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Czym jest amortyzacja Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych Ujawnienie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Rozdział 1. Opodatkowanie transakcji przeniesienia własności nieruchomości str. 15 1.1. Opodatkowanie transakcji sprzedaży nieruchomości - informacje ogólne str. 15 1.2.

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja

Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja NR 6 (880) CZERWIEC 2016 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) WWW.PGP.INFOR.PL UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU Środki trwałe wycena, amortyzacja i likwidacja Jak prawidłowo ustalać wartość początkową środków trwałych

Bardziej szczegółowo

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 15 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Zgodnie z art. 16b UPDOP, wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki?

Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Czy w opisanej sytuacji uzyskując takie prawa, można je amortyzować w koszty spółki? Spółka działająca w branży IT od 10 lat zatrudnia ponad 40 informatyków, których zadaniem jest m.in. opracowywanie programów

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH 1. Przedmiot i podmiot opodatkowania zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania przychody wyłączone z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe to środki trwałe, które dana jednostka posiada w celu ich użytkowania oraz wykorzystania w związku z

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie

Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jaka powinna być ewidencja księgowa tych środków? Pytanie Jesteśmy samorządową instytucją kultury. Gmina, czyli nasz organizator, przekazała nam umową użyczenia budynek w celu prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków?

Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Jak należy dokonywać takich odpisów, jeśli otrzymano dotację na zakup tych środków? Pytanie podatnika Nasza spółka wprowadziła do ewidencji środków trwałych maszyny, na które otrzymaliśmy dotację w wysokości

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Sygnatura 2461-IBPB-1-2.4510.1059.2016.2.AK Data 28 lutego 2017 r. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji

Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Wszystko o środkach trwałych oraz metodach ich amortyzacji Czym są środki trwałe? Środki trwałe to rzeczowe składniki majątku, których przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż 1 rok, kompletne,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III

Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Radosław Żuk. Część III Budowla jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości Radosław Żuk Część III PODATNIK ORAZ PODSTAWA OPODATKOWANIA Podatnicy Art. 3 ust. 1 Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne,

Bardziej szczegółowo

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.07.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność.

Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Zasady amortyzacji u podatników małych i rozpoczynających działalność. Znowelizowane od 2007 roku nowe zasady przyspieszonej amortyzacji nowych i używanych składników majątkowych zostały określone w art.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja dla niewtajemniczonych

Amortyzacja dla niewtajemniczonych Amortyzacja dla niewtajemniczonych 238 stron wyjaśnień, porad, przepisów Czym są środki trwałe Czym są wartości niematerialne i prawne W jaki sposób dokonywać odpisów amortyzacyjnych Na jakiej podstawie

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25

SPIS TREŚCI. CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy ROZDZIAŁ I. Przychody ROZDZIAŁ II. Koszty uzyskania... 25 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. Podatek dochodowy... 11 ROZDZIAŁ I. Przychody... 13 1. Uwagi ogólne... 13 2. Pozostałe przychody... 14 3. Moment powstania przychodu... 18 4. Nieodpłatne świadczenia jako przychód...

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.01.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

2.2. Rozwi¹zania podatkowe dla wartoœci niematerialnych

2.2. Rozwi¹zania podatkowe dla wartoœci niematerialnych 2.2. Rozwi¹zania podatkowe dla wartoœci niematerialnych i prawnych razowo odpisując wartość tego rodzaju wartości niematerialnych i prawnych. Rozpoczęcie amortyzacji następuje nie wcześniej niż po przyjęciu

Bardziej szczegółowo

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować

Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Pre-współczynnik w VAT - kiedy należy go stosować Od stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania pre-współczynnika w zakresie odliczania VAT od wydatków o charakterze mieszanym, czyli

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące: Podatek od czynności cywilnoprawnych. Praktyka i orzecznictwo. Krystyna Chustecka W publikacji w sposób wyczerpujący przedstawiono regulacje wynikające z ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych dotyczące:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część III Metoda liniowa Metoda degresywna Podstawowa 16h ust 1 Podwyższone stawki ze względu na tryb i warunki użytkowania Użytkowane

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Data 2011.08.24 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT przy zbyciu przez przedsiębiorcę nieruchomości Autor: Sławomir Zieleń

Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT przy zbyciu przez przedsiębiorcę nieruchomości Autor: Sławomir Zieleń Temat: Podatek dochodowy od osób fizycznych i VAT przy zbyciu przez przedsiębiorcę nieruchomości Autor: Sławomir Zieleń Problematyka opodatkowania zbycia nieruchomości, używanej w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPPB6/4510-303/15-2/AK Data 2015.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2014 Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości Dorota Kosacka - Olszewska Bogdan Olszewski III 1 Spis Treści WSTĘP... 11 WYKAZ SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania

Anna Żyła. Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Anna Żyła Majątek rzeczowy szkoły zasady gospodarowania i ewidencjonowania Redaktor merytoryczna Małgorzata Krajewska Kierownik projektu Witold Korczyc Sekretarz redakcji Jadwiga Rzepecka-Makara Projekt

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO na dzień 31 grudnia 2011 roku Część I 1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2014 Wstęp...9 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Od autora 9. Część I Informacje ogólne 11. 1. Podmioty zobowiązane 13

Od autora 9. Część I Informacje ogólne 11. 1. Podmioty zobowiązane 13 Spis treści Od autora 9 Część I Informacje ogólne 11 1. Podmioty zobowiązane 13 1.1. Zwolnienie od obowiązku prowadzenia PKPiR 14 1.2. Zryczałtowane formy opodatkowania 15 1.3. Karta podatkowa 15 1.4.

Bardziej szczegółowo

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz

ŚRODKI TRWAŁE WNiP ŚRODKI TRWAŁE. dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE WNiP dr Marek Masztalerz ŚRODKI TRWAŁE rzeczowe aktywa trwałe o przewidywanym okresie ekonomicznej uŝyteczności dłuŝszym niŝ rok, kompletne, zdatne do uŝytku i przeznaczone na potrzeby jednostki:

Bardziej szczegółowo

Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów.

Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów. Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów. Przepisy podatkowe wprowadzają wiele ograniczeń - w porównaniu z innymi środkami trwałymi - związanych z możliwością dokonywania

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K

W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K W SERII UKAZAŁY SIĘ: O 2. J G VAT T B VAT. P K Z K. W A G, A S, A C D D S G,, E Ś O M J, S K Rafał Styczyński NAJEM NIERUCHOMOŚCI A PODATKI Warszawa 2015 Stan prawny na 1 stycznia 2015 r. Wydawca Grzegorz

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

Rozdział 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Podstawowe elementy opodatkowania 1.1. Pojęcia podatku, opłaty, składek 1.2. Przegląd głównych zagadnień techniki opodatkowania 1.3. Klasyfikacja podatków i ich charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego

SPIS TREŚCI Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego SPIS TREŚCI Przedmowa... 13 Wykaz ważniejszych skrótów... 15 Rozdział I Ogólne zagadnienia podatków i prawa podatkowego... 19 1.1. Podstawowe pojęcia... 19 1.1.1. Pojęcie i funkcje podatków... 19 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia

Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia 1. Faza inwestycyjna 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych 1.1.1.1. Opodatkowanie zbywcy 1.1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ

CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ CRIDO TAXAND FLASH GRUDZIEŃ 2014 TEMATY MIESIĄCA Kaucja zwracana po wykonaniu umowy nie podlega opodatkowaniu VAT Gmina ma prawo do korekty podatku VAT w związku ze zmianą sposobu użytkowania nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH

ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH 29 Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. ZASADY EWIDENCJI RZECZOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH I. WSTĘP 1. Do aktywów trwałych w Urzędzie Miejskiego w Stąporkowie

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o mnie. Razem z Grzegorzem Grabowskim prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach

Kilka słów o mnie. Razem z Grzegorzem Grabowskim prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach Kilka słów o mnie Marek Golec - posiadam międzynarodowe wykształcenie oraz doświadczenie finansowe Razem z Grzegorzem Grabowskim prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach www.wynajmistrz.pl/biuro

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 126 updof - art. 22 ust. 6c 6f w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Forma organizacyjna lekcji: praca z całym zespołem klasowym, praca w grupach. Metody pracy: powtórzenie ustne, wykład, ćwiczenia, praca z ustawami

Forma organizacyjna lekcji: praca z całym zespołem klasowym, praca w grupach. Metody pracy: powtórzenie ustne, wykład, ćwiczenia, praca z ustawami Amortyzacja podatkowa i bilansowa w 2003 roku SCENARIIUSZ LLEKCJJII PRZEDMIOT: rachunkowość przedsiębiorstw KLASA: III Liceum Ekonomiczne Nr programu nauczania: 2302 /T-5,SP/MEN/1998.02.24 Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Jakie są różnice pomiędzy definicją tego środka w tych dwóch prawach?

Jakie są różnice pomiędzy definicją tego środka w tych dwóch prawach? Jakie są różnice pomiędzy definicją tego środka w tych dwóch prawach? Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym, jak i bilansowym. Istnieją jednak rozbieżności w stosunku do unormowań

Bardziej szczegółowo

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności

VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności VAT a samochód osobowy w firmie Ministerstwo Finansów wyjaśnia wydane zaświadczenia OSK pojazdów nie tracą ważności Wyposażenie, środki trwałe ewidencje Amortyzacja jednorazowa Teksty zebrała i opracowała

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych

- Omówienie problematyki zmian w przepisach dot. podatku dochodowego od osob fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 44515 Temat: odw-obowiązki zakładu pracy jako płatnika - PIT z uwzględnieniem najnowszych zmian od 1.01.2015r. oraz problematyka podatku CIT 13 Luty Zabrze,

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota

Zmiany w podatkach dochodowych Aneta Nowak-Piechota Zmiany w podatkach dochodowych 2017 Aneta Nowak-Piechota Wprowadzenie przykładowego katalogu dochodów nierezydentów 1) wszelkiego rodzaju działalności prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.05.20 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo