ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W INSTYTUCJACH KULTURY W2012 R.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W INSTYTUCJACH KULTURY W2012 R."

Transkrypt

1 Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE W INSTYTUCJACH KULTURY W2012 R. Wrocław 2012

2 SPIS TREŚCI I. Instytucje kultury - zagadnienia ogólne l. Pojęcie działalności kulturalnej Instytucja kultury Jak utworzyć instytucję kultury Właściwa jest jedynie forma ustawowa Instytucje kultury- sektor finansów publicznych Działalność kulturalna w ramach działalności gospodarczej II. Instytucje kultury - podmioty prowadzące działalność kulturalną, jak podatnicy Pojęcie podatnika VAT Czy instytucja kultury ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT? Forma prawna jednostki kultury bez znaczenia dla jej statusu VAT Działalność gospodarcza w rozumieniu ustawy o VAT Czy działalność instytucji kultury jest działalnością gospodarczą? Dodatkowa działalność instytucji kultury Stawki w podatku VAT Instytucja kultury jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych Wydatek musi być przeznaczony na cele statutowe instytucji kultury Czasowe zwolnienie przedmiotowe w podatku dochodowym od osób prawnych dla instytucji kultury Nieodpłatnie ustanowione prawo użytkowania wieczystego - czy wystąpi przychód? Osoby fizyczne prowadzące działalność kulturalną jako podatnicy podatku dochodowego Działalność artystyczna a przychód... 56

3 [6} Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne Podmioty prowadzące działalność kulturalną, jako podatnicy podatku od nieruchomości Państwowe i samorządowe instytucje kultury a podatek od nieruchomości Zwolnienie z podatku od nieruchomości podmiotów prowadzących działalność kulturalną Stawki w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność kulturalną ~ III. Srodki trwałe III. A. Zagadnienia ogólne Środki trwałe. Zagadnienia ogólne... '" Własność lub współwłasność środków trwałych Umowa przenosząca własność lub prawo użytkowania składnika maj ątku musi być ważna Nabycie nieruchomości w drodze przetargu Własność środka trwałego należącego do majątku spółki cywilnej Ulepszenie a wytworzenie środka trwałego... '" Kompletność i zdatność do użytku: Przewidywany okres użytkowania Towary handlowe nie stanowią środków trwałych niezależnie od okresu użytkowania Umowy leasingu zawarte na okres krótszy niż rok Wykorzystywanie środków trwałych na potrzeby działalności Wyrażenia "wykorzystywane przez podatnika na potrzeby" oraz "prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą" Nabycie lub wytworzenie środków trwałych przez podmiot prowadzący działalność nie mającą charakteru zarobkowego i nie skierowaną "na zewnątrz" Przekazanie własnych środków trwałych innym podmiotom, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie umów o współpracy

4 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... [7J III. B. Budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną własność l. Wydatki poniesione na nadzór nad realizacj ą inwestycji budowlanej, będącej własnością podmiotu trzeciego Kwalifikacja środków trwałych a pozwolenie na budowę Poniesienie wydatków na prace geologiczne i geodezyjne, organizację przetargów - przed uzyskaniem pozwolenia na budowę Prace adaptacyjne przed rozpoczęciem działalności gospodarczej Prace remontowo - budowlane na środku trwałym Ulepszany budynek Wykorzystywanie na potrzeby działalności gospodarczej jedynie części budynku Wytworzenie nowego środka trwałego nie będącego własnością Garaże stanowiące jeden obiekt budowlany Ogrodzenie budynku Winda domontowana do budynku Kwatera pod składowisko odpadów jako budowa na obcym gruncie czy inwestycja w obcym środku trwałym Formalne dopuszczenie do użytkowania części budynku nie spełnia warunku kompletności i zdatności do użytku III. C. Maszyny, urządzenia, środki transportu l. Samochód wpisany do rej estru poj azdów zabytkowych Części peryferyjne środków transportu Elementy składowe środka trwałego jako odrębne środki trwałe Zakup motocykla i odzieży przeznaczonej do jazdy Urządzenia współpracujące a spełnienie warunku kompletności i zdatności do użytku

5 [8} Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Anteny, kable, switche to elementy wyposażenia czy części składowe sieci internetowej? Zakup części do składnika maj ątku niestanowiącego własności podatnika III. D. Inne przedmioty, będące środkami trwałymi Inwestycja w drogę publiczną Elementy rusztowania Sieć monitoringu - ulepszenie czy środek trwały? Elementy instalacji telefonicznej Tablice reklamowe Instalacja gazowa w cudzym samochodzie IV. Wartości niematerialne i prawne IV. A. Zagadnienia ogólne Katalog wartości niematerialnych i prawnych na gruncie ustaw podatkowych Wartości niematerialne i prawne - niezbędne elementy Wartości niematerialne i prawne na gruncie ustawy o rachunkowości Wartości niematerialne i prawne podlegaj ące amortyzacji bez względu na okres używania Wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji podatkowej IV. B. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Ustawa prawo spółdzielcze Ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego a spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego IV. C. Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego Spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego Własność lokalu użytkowego - a spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego

6 Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne... [9} IV. D. Spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej l. Spółdzielcze prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej Odpowiednie stosowanie przepisów dotyczących lokali IV. E. Autorskie lub pokrewne prawa maj ątkowe l. Prawa autorskie Pojęcie "utworu" Ekspertyza nie stanowi utworu Nie każde opracowanie stanowi utwór Prawa pokrewne IV. F. Licencje Licencje jako wartości niematerialne i prawne Nabycie programu bez przeniesienia praw Nie każda licencja stanowi podstawę do amortyzacji Certyfikat a licencja Ustalenie statusu licencji Koncesja nie jest wartością niematerialną i prawną IV. G. Prawa własności przemysłowej l. Zakres przedmiotowy ustawy prawo własności przemysłowej Wynalazek Wzór użytkowy Wzór przemysłowy Znak towarowy Oznaczenia geograficzne Topografie układów scalonych Projekt racjonalizatorski - wartość niematerialna i prawna? IV. H. Know - how l. Know-how Wiedza musi zostać utrwalona w zmaterializowanej formie Know - how techniczne i nietechniczne

7 [1 OJ Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... IV. L Wartość firmy Wartość firmy jako wartość niematerialna i prawna Przedsiębiorstwo Zorganizowana część przedsiębiorstwa Wszelkie formy nabycia odnoszą się do przedsiębiorstwa, jak i jego zorganizowanej części.190 IV. J. Koszty prac rozwojowych Koszty prac rozwojowych jako wartość niematerialna i prawna Brak spełnienia wszystkich warunków Wartości niematerialne i prawne wykorzystywane na podstawie umowy leasingu finansowego IV. K. Wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji l. Zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych niepodlegających amortyzacji Brak możliwości amortyzacji nie skutkuje możliwością niestosowania innych regulacji Zawieszenie działalności gospodarczej V. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych l. Środek trwały będący współwłasnością podatnika Korekta wartości początkowej środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) l V. A. Odpłatne nabycie l. Odpłatne nabycie - najpopularniejsza forma pozyskania środka trwałego oraz wartości niematerialnych i prawnych Kwota należna zbywcy Koszty związane z nabyciem środka trwałego (wartości niematerialnych i prawnych) Grupowanie kosztów związanych z zakupem

8 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... [llj 5. Remont budynku mający na celu umożliwienie j ego używania VAT a wartość początkowa nabytego środka trwałego Koszty powiększające wartość początkową a podatkowe koszty uzyskania przychodów Samochód nabyty przez dom kultury Stary samochód pozostawiony w rozliczeniu Odsetki od kredytu bankowego naliczone przed przyjęciem do używania środka trwałego Odsetki naliczone, a nie poniesione przed dniem oddania środka trwałego do używania Różnice kursowe a wartość początkowa środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) Różnice kursowe powstałe po dniu przyjęcia do używania V. B. Nabycie częściowo odpłatne l. Ustalanie wartości środków trwałych (wartości niematerialnych i prawnych) w przypadku ich nabycia w sposób częściowo odpłatny Zbyt niska wartość początkowa samochodu przyjęta na potrzeby amortyzacji V. C. Wytworzenie środka trwałego l. Koszty wytworzenia środka trwałego Elementy składowe kosztów wytworzenia Inne koszty dające się zaliczyć do wytworzonych do wytworzonych środków trwałych Wydatki wyłączone z wartości początkowej środka trwałego wytworzonego przez podatnika Urządzenie wytworzone w teatrze przez konserwatora Wydatki związane z zakwaterowaniem personelu kontrahenta montującego środek trwały Różnice kursowe przy środku trwałym wytworzonym we własnym zakresie

9 [12J Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne Środki wydatkowane na usługi doradcze zapewniające środki na wytworzenie środka trwałego Wartość początkowa a opłata za użytkowanie wieczyste Kwota należna za materiały wykorzystane do wytworzenia środka trwałego Wyższa wartość rynkowa środka trwałego, niż wartość początkowa obliczona przy jego wytworzeniu Brak możliwości określania wartości początkowej wytworzonego środka trwałego V. D. Nabycie w sposób nieodpłatny l. Przepisy właściwe do ustalenia wartości początkowej przy nabyciu nieodpłatnym Wartość rynkowa darowanych środków trwałych Możliwość kwestionowania przez organy podatkowe przyjętej wartości początkowej Montaż środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie Darowizna na rzecz muzeum Wartość środka trwałego ustalona na podstawie wyceny biegłego V. E. Wkład niepieniężny do spółki kapitałowej l. Wartość początkowa w razie nabycia danego środka trwałego (wartości niematerialnych i prawnych) w postaci wkładu niepieniężnego do spółki kapitałowej Kiedy organ nie może powołać biegłego? Wydatki na montaż składnika majątku wniesionego aportem Wniesienie do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części Wkład niepieniężny w formie aportu, a podatek dochodowy

10 Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne... [13] V. F. Aport wniesiony do spółki niebędącej osobą prawną Sposób ustalenia wartości początkowej Montaż wniesionych aportem środków trwałych Które regulacje właściwe dla spółek kapitałowych? Wartość początkowa wynalazku wniesionego aportem V. G. Ulepszenie i remont środka trwałego l. Wartość początkowa w przypadku ulepszenia środka trwałego Przesłanki niezbędne przy ulepszeniu Ulepszenie - liczy się wartość inwestycji Zamknięty katalog sposobu ulepszenia środka trwałego Metody ulepszenia środka trwałego - definicje pojęć Instalacja alarmowa w muzeum "Remont" w orzecznictwie Remont a ulepszenie Sposób ustalenia charakteru wykonanych prac Wymiana ogrzewania w domu kultury Malowanie, naprawa, wymiana zużytych elementów to remont Ocieplenie budynku kina Wartości niematerialne i prawne a ich ulepszenie V. H. Części składowe i peryferyjne l. Części składowe i peryferyjne a wartość początkowa środka trwałego Brak definicji "części składowej" i "części peryferyjnej" Zakup części składowych lub peryferyjnych Trwałe odłączenie zmniejsza wartość środka trwałego Kradzież części peryferyjnych Podłączenie części składowej do innych środków trwałych Sieć komputerowa w instytucji kultury

11 [14J Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Drukarka odrębny środek trwały, czy część składowa?...: Y. L Inwestycje w obcych środkach trwałych l. Zasady ustalania wartości początkowej inwestycji w obcych środkach trwałych Inwestycje w wynajętym lokalu Budynki i budowle wybudowane na cudzym gruncie Y. J. Wartość początkowa praw majątkowych l. Prawa majątkowe -lex specialis w zakresie ustalania wartości początkowej Oprogramowanie księgowe dla teatru Certyfikat jakości - wartość niematerialna i prawna? Licencja jako wartość niematerialna i prawna VI. Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych o o 00 o 00 o 00 o o o o o o 00 o o. o 00 o o o o 00 o o o o o 297 l. Amortyzacj a jako metoda zaliczania wydatków w koszty prowadzenia działalności Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, a koszty uzyskania przychodów Środki trwałe podlegające amortyzacji..: Wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji Wartość środka trwałego a możliwość prowadzenia amortyzacji Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztu uzyskania przychodu Prowadzenie działalności gospodarczej, jak element niezbędny do amortyzowania składników majątku Odpisy, których nie uważa się za koszty uzyskania przychodu

12 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... [15J VI. A. Moment rozpoczęcia i zakończenia amortyzacji l. Moment rozpoczęcia i zakończenia dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wpisanie do ewidencji nie gwarantuje możliwości prowadzenia amortyzacji Możliwość wpisania budynku do ewidencji Amortyzacja podatkowa zamówionego przez armatora taboru transportu morskiego w budowie Amortyzacja środków trwałych używanych sezonowo Ogródek gastronomiczny działający przy teatrze Zawieszenie działalności a środki trwałe wykorzystywane sezonowo Środki trwałe używane sezonowo przez część miesiąca Działalność sezonowa a wprowadzenie środków trwałych do ewidencji Nieujawnione w ewidencji składniki majątku podlegające amortyzacji Wpisanie do ewidencji - naj istotniej szy moment Odpisy amortyzacyjne a zawieszenie działalności gospodarczej... ~ VI. B. Metody prowadzenia amortyzacji l. Wybór metody prowadzenia amortyzacji Podstawowe metody amortyzacji według NSA Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych Środki trwałe ujawnione w trakcie roku Ciągłość wybranej metody amortyzacji Brak możliwości zmiany metody amortyzacji także po jej zakończeniu Liniowa metoda prowadzenia amortyzacji podatkowej Stawki właściwe do prowadzenia amortyzacji liniowej Podwyższenie stawek przy amortyzacji liniowej Warunki złe i pogorszone

13 [16} Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Maszyny używane bardziej intensywnie Maszyny poddane szybkiemu postępowi technicznemu Jak wyliczyć właściwą stawkę do prowadzenia amortyzacji Obniżanie stawek amortyzacyjnych Podwyższenie obniżonej stawki amortyzacyjnej Stosowanie stawek podwyższonych albo stawki ustalane indywidualnie Podwyższenie stawek obniżonych Wartości, do jakich można podwyższyć stawki obniżone Różne stawki amortyzacyjne w różnych latach Amortyzacja przy zastosowaniu stawek indywidualnych... '" Odpisy amortyzacyjne ze stawką liniową jako odrębna metoda prowadzenia amortyzacji podatkowej Graniczne wartości indywidualnych stawek amortyzacyjnych Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych a stosowanie stawki indywidualnej Używane środki trwałe Używanie nowych środków trwałych przed ich wprowadzeniem do ewidencji Okres używania środka trwałego - dowód Ulepszone środki trwałe Ulepszenie Ulepszenie środka trwałego w czasie trwała amortyzacji Amortyzacja nieruchomości użytkowych przy zastosowaniu stawek indywidualnych Amortyzacja lokalu mieszkalnego Zmiana indywidualnej stawki amortyzacyjnej Stawka indywidualna dla zabytkowej nieruchomości

14 Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne... [17] 34. Degresywna metoda amortyzacji środków trwałych Podstawa amortyzacji degresywnej Częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych Kluczowe momenty przy prowadzeniu amortyzacji degresywnej Wielkość odpisów amortyzacyjnych przy metodzie degresywnej Metoda degresywna w gminach zagrożonych wysokim bezrobociem Jednorazowa amortyzacja środków trwałych Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej Mały podatnik Moment jednorazowego zaliczenia w koszty odpisów amortyzacyjnych Limit euro przekroczony w danym roku podatkowym Istota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych Jednorazowa amortyzacja motocykla Przyczepa zakupiona przez galerię sztuki Rampa dla niepełnosprawnych Jednorazowa amortyzacja jako pomoc de minimis Rozliczenie w kosztach podatkowych dóbr niskocennych., Sposób obliczania granicznej kwoty zł Wydatki na komputer Różnice pomiędzy amortyzacją jednorazową a rozliczeniem w kosztach podatkowych dóbr _. nisko cennych Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych Sposób dokonywania odpisów amortyzacyjnych - wartości niematerialne i prawne Zmiana stawek przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych

15 [18J Środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne Moment rozpoczęcia prowadzenia amortyzacji nabytej licencji Licencja nabyta na okres poniżej 24 miesięcy Usługa stworzenia strony internetowej Jednorazowa amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych VII. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne a podatki dochodowe Koszty uzyskania przychodów a amortyzacja Amortyzacja jako jedyna metoda zaliczenia w koszty prowadzonej działalności Ściśle określone metody prowadzenia amortyzacji Odpisy amortyzacyjne niestanowiące kosztów podatkowych Wartość sprzedaży środków trwałych jako dochód z działalności Odpisy amortyzacyjne wpływają na wartość kosztów podatkowych w momencie zbycia składnika majątku Sprzedaż nieruchomości używanej w ramach działalności gospodarczej Samochód w przedsiębiorstwie osoby fizycznej Nabycie zamortyzowanego w całości środka trwałego Nieprawidłowości przy obliczeniach odpisów amortyzacyjnych Dopuszczalność korekty odpisów amortyzacyjnych Sposób korygowania wartości odpisów amortyzacyjnych zadeklarowanych przy rozliczeniach w podatku dochodowym Korekta odpisów amortyzacyjnych a przedawnienie zobowiązania podatkowego Zmiana statusu samochodu na osobowy a konieczność korekty dokonanych odpisów

16 Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne... [19J 15. Korygowanie rozliczeń w zakresie używania środków trwałych w przypadku zmiany okresu przewidywanego okresu używania środka trwałego VIII. Środki trwałe i wartości niematerialne a podatek o d towarów i usług l. Podatek od towarów i usług jako koszt prowadzonej przez podatnika działalności Korekta podatku odliczonego po zakończeniu roku Podatnik podatku od towarów i usług Odliczenie podatku naliczonego Moment obniżenia podatku naliczonego przy środkach trwałych nabywanych przez filharmonię Proporcjonalne odliczenie podatku naliczonego Zbycie środków trwałych przez instytucje kultury a podatek od towarów i usług - obliczanie wielkości obrotu Korekta podatku odliczonego przy zastosowaniu proporcji Zmiana przeznaczenia środka trwałego Sprzedaż maszyn wyświetlaj ących filmy - konieczność objęcia podatkiem Błędne opodatkowanie dostawy środka trwałego podatkiem od towarów i usług a jego amortyzacja w podatku dochodowym IX. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz Klasyfikacja Środków Trwałych l. Znaczenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Ewidencja dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych Ewidencja rachunkowa jako podstawa ustalenia dochodu

17 [20] Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Możliwość ustalenia dochodu w oparciu o księgi podatkowe Ewidencja dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Brak ewidencji Ewidencja podatkowa a ewidencja księgowa Postępowanie podatkowe a ewidencja rachunkowa Planowany okres używania środka trwałego a ewidencja Klasyfikacja Środków Trwałych - amortyzacja podatkowa Klasyfikacja Środków Trwałych jako podstawa do ustalenia stawki amortyzacyjnej Podstawa prawna funkcjonowania KŚT KŚT - zasady funkcjonowania X. Akty prawne - wybrane przepisy (stan prawny na dzień 1 września 2011 r.) Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.) - wyciąg Wykaz rocznych stawek amortyzacyjnych Załącznik nr l (tożsamy załącznik znajduje się w updof, stąd też nie będzie on powielony przy wyciągu przepisów w updof) Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.) - wyciąg Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz ze zm.) - wyciąg

AMORTYZACJA PODATKOWA

AMORTYZACJA PODATKOWA AMORTYZACJA PODATKOWA www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów AMORTYZACJA PODATKOWA Amortyzacja to pieniężny wyraz stopniowego zużywania się trwałych składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej,

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KOSZTÓW UZYSKANIA PRZY- CHODÓW... 39 1. Pojęcie koszty uzyskania przychodów... 39 2. Nowa definicja kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2007 r....

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja podatkowa *

Amortyzacja podatkowa * Amortyzacja podatkowa * Zasady ustalania wartości początkowej i amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pod redakcją prof. zw. dr. hab. Włodzimierza Nykiela prof. dr. hab. Adama Mariańskiego Spis treści Wykaz skrótów.....................................................................

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA

ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I PODMIOT I PRZEDMIOT OPODATKOWANIA... 37 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy... 37 1.1. Podmiot opodatkowania... 37 1.2. Osoby prawne... 38 1.3. Jednostki nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3

1. Amortyzacja,...str. 2. 2. Cena- nabycia, rynkowa, zakupu...str. 3. 3. Dochód...str. 3. 4. Dowody wewnętrzne... str. 3 PODSTAWOWY SŁOWNIK Witamy w naszym podstawowym słowniku. Postaramy się w nim nakreślić podstawowe pojęcia, bez których trudno Państwu będzie poruszać się po naszej książce przychodów i rozchodów. Alfabetycznie

Bardziej szczegółowo

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015 dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

Rachunkowość. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Rachunkowość Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17.01.1997r. w sprawie amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Dz.U. 1997 nr 6 poz. 35 obowiązywało do 31.12.00 - zastąpione przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 listopada 1999 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1999 r. Nr 95, poz. 1101 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego

Bardziej szczegółowo

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów

Autor: Sławomir Zieleń. Tytuł: Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Autor: Tytuł: Sławomir Zieleń Samochód osobowy a prawo do odliczenia VAT i zaliczenie odpisów amortyzacyjnych w koszty uzyskania przychodów Zasadniczo w przypadku nabycia samochodu osobowego lub innego

Bardziej szczegółowo

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE

SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE Marcin Szymankiewicz Tomasz Poznañski Katarzyna Sztubiñska SAMOCHÓD W FIRMIE ASPEKTY PRAWNE, PODATKOWE I RACHUNKOWE (z suplementem elektronicznym) Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdañsk

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03

Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Kawczyńska-Kiełbasa Teresa Stolarek Ewidencjonowanie zmian w zasobach rzeczowych przedsiębiorstwa 412[01].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Lokal w działalności gospodarczej

Lokal w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej 2010 Tax Care S.A. Lokal w działalności gospodarczej Optymalizować, znaczy zmniejszać łączne obciąŝenia podatkowe - na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. 2010-11-10

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl

Aktywa trwałe. dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Aktywa trwałe dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Dokumentacja Dokumentacja przyjęcia rzeczowych aktywów trwałych do użytkowania

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej

Podatek dochodowy od osób fizycznych. Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej Podatek dochodowy od osób fizycznych Przykładowe pytania i odpowiedzi przygotowane przez pracowników Krajowej Informacji Podatkowej - 2010 Spis treści Stosowane skróty i określenia. 5 1. Zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Podatki dochodowe

Rozdział IV. Podatki dochodowe Rozdział IV Podatki dochodowe Zalecana literatura: Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych pod. red. W. Modzelewskiego, ISP, Warszawa 2007; Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Na podstawie MSR 38, Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Podatku Dochodowym 1 Cel prezentacji

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM

INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 36 /2014 z dnia: 30 lipca 2014r. INSTRUKCJA GOSPODAROWANIA MAJĄTKIEM TRWAŁYM w PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ w Ciechanowie Ciechanów 2014 Spis treści Wprowadzenie...2

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3309/2013

Zarządzenie Nr 3309/2013 Zarządzenie Nr 3309/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia,,zasad ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy - Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY

Wielka ENCYKLOPEDIA. Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY PIENIĄDZE UMOWY PROCEDURY PODATKI PRACOWNICY Wielka ENCYKLOPEDIA MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY 8 Jak to zrobić... Rozliczanie kosztów Wydatki przedsiębiorców Jak ustalić, co jest kosztem podatkowym, dokumentować wydatki i wpisywać je do podatkowej księgi

Bardziej szczegółowo

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa.

Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Bytomska Spółdzielnia Socjalna Informacja dodatkowa. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości ustala się, iż

Bardziej szczegółowo