Ryzyko operacyjne metoda zaawansowana. Wyzwania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ryzyko operacyjne metoda zaawansowana. Wyzwania"

Transkrypt

1 Ryzyko operacyjne metoda zaawansowana. Wyzwania dr Paweł Matkowski LUKAS BANK SA 1

2 Ryzyko operacyjne: up-date Dokumenty regulacyjne status: Dyrektywy europejskie: 2006/48/WE, 2006/49/WE Projekty uchwał KNB (Filar I, II, III) Rekomendacja M Deadline y: 1 stycznia 2007 wejście w życie Dyrektyw Europejskich w zakresie wymogów kapitałowych możliwość przejścia na Basel II Rok 2008 okres przejściowy (dla tych którzy nie przeszli na Basel II od początku 2007) 1 stycznia 2008 konieczność przejścia na Basel II 2

3 Wyzwania związane z wykorzystaniem metod zaawansowanych (I) Definiowanie pojęć (II) Wsad informacyjny (III) Modelowanie Inne? Jakie? (wdrożenie projektu, tworzenie kultury organizacyjnej, itp.) 3

4 (I) Definiowanie pojęć (1.1) - oprisk Stare ryzyko? Nowe ryzyko? 4

5 (I) Definiowanie pojęć (1.2) - oprisk Definicja negatywna (koniec lat 90-tych): Pozostałe rodzaje ryzyka, tzn. te, które nie wchodzą w zakres ryzyka kredytowego i rynkowego Definicja (BBA & CL): Ryzyko bezpośrednich i pośrednich strat wynikających z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub z przyczyn zewnętrznych Badanie Operational Risk: The Next Frontier autorstwa British Bankers Association oraz Coopers & Lybrand (1999) 5

6 (I) Definiowanie pojęć (1.3) - oprisk Ryzyko operacyjne - ryzyko straty wynikającej z niedostosowania lub zawodności wewnętrznych procesów, ludzi i systemów technicznych lub ze zdarzeń zewnętrznych. Powyższa definicja obejmuje ryzyko prawne, nie uwzględnia zaś ryzyka strategicznego i ryzyka reputacji. Komitet Bazylejski, Nowa Umowa Kapitałowa, 2004 (Basel Committee on Banking Supervision, 2004, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, Bank for International Settlements, Basel) 6

7 (I) Definiowanie pojęć (1.4) - oprisk procesy ludzie systemy zdarzenia zewnętrzne 64% 25% 2% 7% Procesy wewnętrzne Ludzie Systemy Wydarzenia zewnetrzne Udział poszczególnych czynników w całkowitym poziomie ryzyka operacyjnego Źródło: strona internetowa Risk Management Association 7

8 (I) Definiowanie pojęć (2) zdarzenia operacyjne Rodzaje zdarzeń gromadzone w bazach strat: Zdarzenia operacyjne nie powodujące strat (timing losses, near-misses) Zyski operacyjne Straty z pogranicza ryzyka kredytowego Pozostałe straty operacyjne 8

9 (I) Definiowanie pojęć (3) - kategoryzacja Modelowanie w zakresie klas ryzyka zagwarantowanie: Jednorodnych typów zdarzeń Stacjonarnych modeli Rodzaje ryzyka Linie biznesowe 9

10 (II) Wsad informacyjny Wyzwania: Pozyskanie danych do modelowania Łączenie danych pochodzących z różnych źródeł: Dane ilościowe pochodzące z różnych źródeł Dane ilościowe i jakościowe 10

11 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (1) Rodzaje danych: Dane ilościowe: Wewnętrzne bazy strat Zewnętrzne bazy strat Dane jakościowe: Analiza scenariuszowa / samoocena ryzyka Czynniki otoczenia biznesowego i kontroli wewnętrznej 11

12 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (2.1) Wewnętrzne bazy strat: Rodzaje informacji gromadzonej w wewnętrznych bazach strat: Straty operacyjne Zdarzenia operacyjne nie powodujące strat Zyski operacyjne Straty z pogranicza ryzyka kredytowego Jaki zakres informacji należy gromadzić? Jaki zakres informacji wykorzystujemy do modelowania? 12

13 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (2.2) Wewnętrzne bazy strat - wyzwania: Zagwarantowanie jakości danych w bazach wewnętrznych Gromadzenie informacji z systemów IT oraz od korespondentów Konieczność wprowadzania zmian w kulturze organizacyjnej Skalowanie w czasie 13

14 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (3) Zewnętrzne bazy strat: Rodzaje: Inicjatywy sektorowe Bazy komercyjne Inne np. gromadzenie informacji o zewnętrznych zdarzeniach operacyjnych na własną rękę Wyzwania: Dostęp do danych zewnętrznych (koszty) Modelowanie: problem skalowania Modelowanie: różne progi raportowania 14

15 (II) Wsad informacyjny pozyskanie danych do modelowania (4) Dane jakościowe: Rodzaje danych jakościowych: Analiza scenariuszowa / samoocena ryzyka Czynniki otoczenia biznesowego i kontroli wewnętrznej Dlaczego korzystamy z danych jakościowych? W jaki sposób uzyskujemy informacje jakościowe? Wyzwania: Uzyskanie wiarygodnych informacji Uzyskanie informacji, które pozwolą na wnioskowanie statystyczne Łączenie danych jakościowych z informacją pochodzącą z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych 15

16 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (1) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: MLE Stratified sampling Dane ilościowe i jakościowe: Wnioskowanie bayesowskie 16

17 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (2.1) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: MLE założenie o identycznej postaci rozkładów danych wewnętrznych i zewnętrznych (por. klasy ryzyka) zewnętrzne dane o stratach wpływają na postać rozkładu dotkliwości konieczność uwzględnienia różnych progów raportowania (rozkłady warunkowe, stochastyczny próg dla danych zewnętrznych) Solidna teoria statystyczna (ważenie danych oparte na MLE): Frachot A., Roncalli T., Mixing internal and external data for managing operational risk, Groupe de Recherche Operationnelle, Credit Lyonnais, France, styczeń 2002 Baud N., Frachot A., Roncalli T., Internal data, external data and consortium data for operational risk measurement: How to pool data properly?, Groupe de Recherche Operationnelle, Credit Lyonnais, France, czerwiec

18 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (2.2) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: Stratified sampling - założenia Dane wewnętrzne i zewnętrzne pochodzą z identycznych rozkładów (por. klasy ryzyka) Dane wewnętrzne gromadzone są bez minimalnego progu raportowania W przypadku danych zewnętrznych próg raportowania jest znany Stratified sampling podejście Podejście naiwne Podejście kanoniczne Podejście oparte na średniej ważonej Źródło: Okunev P., A Simple Approach to Combining Internal and External Operational Loss Data, Lawrence Berkeley National Laboratory, UC Berkeley and Bank of America,

19 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (2.3) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: Stratified sampling przykład (1) (patrz: Okunev P.): Próbka I dane wewnętrzne : Rozkład dotkliwości rozkład lognormalny (µ = 10000, σ=20000) Liczebność próbki = 100 tys. obserwacji Próbka II dane zewnętrzne : Rozkład dotkliwości rozkład lognormalny (µ = 10000, σ=20000) Liczebność próbki = 25 tys. obserwacji Obcięcie próbki: tylko obserwacje powyżej progu wartości straty = 12 tys. PLN 19

20 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (2.4) Dane z wewnętrznych i zewnętrznych baz danych: Stratified sampling przykład (2) (patrz: Okunev P.): Ważenie danych wewnętrznych i zewnętrznych waga =1+ liczebnosc_ danych_ zewnetrznych liczebnosc_ danych_ wewnetrznych_ powyzej_ progu Wnioski: Naiwne łączenie danych prowadzi do znacznego błędu oszacowań 20

21 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (3.1) Dane ilościowe i jakościowe: Wnioskowanie bayesowskie (prawdopodobieństwo warunkowe zdarzeń X i Y) Reguła Bayesa Reguła Bayesa dla parametrów rozkładów 21

22 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (3.2) Dane ilościowe i jakościowe: W jaki sposób napływająca do modelu informacja wpływa na postać parametrów tego rozkładu 22

23 (II) Wsad informacyjny Łączenie danych (3.3) Dane ilościowe i jakościowe: W jaki sposób napływająca do modelu informacja wpływa na postać parametrów tego rozkładu 23

24 (III) Modelowanie Wyzwania: Konieczność dostosowania modelu do posiadanych informacji Metody łączenia rozkładów brzegowych Agregacja w zakresie klas ryzyka Miary ryzyka Modelowanie oparte na tradycyjnej statystyce częstościowej versus modelowanie oparte na wnioskowaniu bayesowskim 24

25 (III) Modelowanie (1.1) Konieczność dostosowania modelu do posiadanych informacji: Gdy odpowiednia ilość danych ilościowych => LDA Gdy brakuje danych ilościowych => podejście oparte na analizie scenariuszowej (wykorzystanie dostępnych danych jakościowych) 25

26 (III) Modelowanie (1.2) Model oparty na podejściu aktuarialnym: Gdzie: N t L t = X i i= 1 L t zagregowany rozkład strat N t rozkład częstości X i rozkład dotkliwości 26

27 (III) Modelowanie (1.3) Rozkłady stosowane w praktyce: Rozkład dotkliwości strat: logarytmiczno-normalny: Credit Lyonnais, Dresdner Bank, HBOS, normalny gamma: Fortis, Dresdner Bank, pozostałe, np. Gumbela, Weibulla, Frecheta: Banca Intesa, Halifax Bank of Scotland Rozkład częstotliwości strat: ujemny-dwumianowy: Dresdner Bank, Fortis, Poissona: Banca Intesa, Credit Lyonnais, Dresdner Bank, UFJ Holdings 27

28 (III) Modelowanie (2) Metody łączenia rozkładów brzegowych: Algorytm rekursywny Panjeera Transformata Fouriera Metoda Heckmana-Myersa Symulacja MC (.xls,.r) z rozkładu częstości generujemy losową liczbę zdarzeń równą N, z rozkładu dotkliwości generujemy N-razy wartość straty i sumujemy otrzymane wartości działania z dwóch wcześniejszych podpunktów powtarzamy n razy (np. 10 tys. lub lepiej 100 tys.) otrzymując w ten sposób szereg: wartość strat operacyjnych w okresie czasu, w ten sam sposób (realizując trzy pierwsze etapy) postępujemy dla każdej z klas ryzyka 28

29 (III) Modelowanie (3) Agregacja w zakresie klas ryzyka: Agregacja wyników pochodzących z poszczególnych klas ryzyka: Uwzględnienie zależności pomiędzy klasami ryzyka (funkcja zależności, np. copula) Prosta suma wymogów kapitałowych dla poszczególnych klas ryzyka Kapitał regulacyjny / ekonomiczny 29

30 (III) Modelowanie (4.1) Miary ryzyka: Wartość narażona na ryzyko (OpVaR) Przeciętny poziom straty po przekroczeniu OpVaR (expected shortfall ES) Strata oczekiwana (expected loss EL) Przeciętny czas do pojawienia się kolejnej straty operacyjnej Wielkości kapitałowe i regulacyjne: Kapitał regulacyjny (OpVaR [99,9%]) Kapitał ekonomiczny (np. OpVaR [99,95%]) 30

31 Miary ryzyka: (III) Modelowanie (4.2) 31

32 Dziękuję za uwagę! Paweł Matkowski LUKAS BANK S.A. 32

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga

PRACA DYPLOMOWA. Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki. Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Wydziaª Podstawowych Problemów Techniki PRACA DYPLOMOWA Metody Oceny Ryzyka Operacyjnego (Methods of Operational Risk Assessment) Katarzyna Smaga Promotor: dr hab. Rafaª Weron sªowa kluczowe: Ryzyko Operacyjne

Bardziej szczegółowo

PROBLEM RYZYKA OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE DYNAMICZNYCH PRZEMIAN W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

PROBLEM RYZYKA OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE DYNAMICZNYCH PRZEMIAN W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Studia ekonomiczne 1 Economic studies nr 2 (LXV) 2010 Dominik Skopiec* PROBLEM RYZYKA OPERACYJNEGO W KONTEKŚCIE DYNAMICZNYCH PRZEMIAN W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW W ostatnich latach wzrosło znaczenie ryzyka operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Adekwatność kapitałowa i zarzadzanie ryzykiem w Credit Suisse Asset Management (Polska) S.A. Warszawa, 2010 1 Spis treści 1. Informacje o spółce... 3 2. Regulamin organizacyjny i struktura organizacyjna...

Bardziej szczegółowo

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A.

Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. Załącznik do uchwały nr 1 Zarządu IPOPEMA Asset Management S.A. z dnia 31 lipca 2013 r. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem w IPOPEMA Asset Management S.A. według stanu na dzień 31 grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott

Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA. 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Praktyczne aspekty wdrożenia ORSA 11 maja 2011, Warszawa, Hotel Marriott Agenda 9.30 10.15 Wstęp do ORSA Cele i zakres ORSA Kluczowe cechy systemu ORSA ORSA a ICAAP (Basel II) - na ile można skorzystać

Bardziej szczegółowo

NOWA UMOWA KAPITAŁOWA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI I SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE

NOWA UMOWA KAPITAŁOWA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI I SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE Transformacja Gospodarki Nr 111 1 NOWA UMOWA KAPITAŁOWA BAZYLEJSKIEGO KOMITETU NADZORU BANKOWEGO KONSEKWENCJE DLA GOSPODARKI I SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE Redakcja naukowa Ryszard Wierzba Małgorzata Iwanicz-Drozdowska

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych. Zesz y t nr 24 4. Łukasz Kozłowski

MATERIAŁY I STUDIA. Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych. Zesz y t nr 24 4. Łukasz Kozłowski MATERIAŁY I STUDIA Zesz y t nr 24 4 Analiza stopy odzysku w banku w warunkach ograniczonej dostępności danych Łukasz Kozłowski Warszawa 2009 Design: Oliwka s.c. Layout and print: NBP Printshop Published

Bardziej szczegółowo

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Marek Piwko Praca napisana pod kierunkiem dr. Remigiusza Kaszubskiego Warszawa, maj 2007 Streszczenie Niniejsza praca prezentuje zagadnienie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3.

4.1. Wstęp... 52 4.2. Opis metody... 53 4.2.1. Definiowanie danych wejściowych... 54 4.2.2. Symulacja stochastyczna... 57 4.2.3. WYDZIAŁ INFORMATYKI Paweł WŁOCH Rozprawa doktorska Metoda analizy poziomu ryzyka powielarnych procesów biznesowych z wykorzystaniem algorytmów stochastycznych Promotor: Dr hab. inż. Leonard Rozenberg,

Bardziej szczegółowo

Slajd 6 http://www.bfg.pl Kwartalnik "Bezpieczny Bank" zwłaszcza numery 4/2005 oraz 3/2006 (artykuły o MSRach).

Slajd 6 http://www.bfg.pl Kwartalnik Bezpieczny Bank zwłaszcza numery 4/2005 oraz 3/2006 (artykuły o MSRach). Slajd 3 Fundusze podstawowe obejmują (pominięto tu różnice w nazewnictwie różnych form prawnych banków) Art. 127 Prawa bankowego: kapitał zakładowy, zapasowy i rezerwowy (tzw. fundusze zasadnicze); niepodzielony

Bardziej szczegółowo

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3)

Informacje dotyczące adekwatności kapitałowej grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3) grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA na dzień 31 grudnia 2013 roku (Filar 3) Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. BNP Paribas Bank Polska SA... 2 2.1. Ekspozycja ważona ryzykiem na ryzyko kredytowe (Filar

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego. Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego Techniki Redukcji Ryzyka Kredytowego Dokument konsultacyjny DK/06/CRM lipiec 2005 Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (GINB) prosi o odpowiedzi i komentarze

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w firmach ubezpieczeniowych

Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w firmach ubezpieczeniowych Wiadomości Ubezpieczeniowe 1/2009 ROZPRAWY NAUKOWE PAWEŁ GOŁĄB Zarządzanie ryzykiem ciągłości działania w firmach ubezpieczeniowych Instytucje finansowe, w tym zakłady ubezpieczeń, odgrywają bardzo istotną

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XV

NAUKI EKONOMICZNE tom XV Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XV Bankowość i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego PŁOCK 2012 REDAKCJA NACZELNA

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych.

- o zmianie ustawy - Prawo bankowe wraz z projektami aktów wykonawczych. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-173-06 Druk nr 1240 Warszawa, 8 grudnia 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust.

Bardziej szczegółowo

Bazylea II Filar 3 Zasady ujawniania informacji o zarządzaniu ryzykiem i kapitałem 31 grudnia 2008 roku

Bazylea II Filar 3 Zasady ujawniania informacji o zarządzaniu ryzykiem i kapitałem 31 grudnia 2008 roku Bazylea II Filar 3 Zasady ujawniania informacji o zarządzaniu ryzykiem i kapitałem 31 grudnia 2008 roku BAZYLEA 2 FILAR III STAN NA 30 CZERWCA 2008 Wskaźnik Tabela 1 Wymogi ogólne...1 Tabela 2 Zakres stosowania...18

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017

Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 Załącznik nr 3 do Strategii Rozwoju Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej na lata 2015-2017 STRATEGIA ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI RODZAJAMI RYZYKA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OSTROWI MAZOWIECKIEJ SPIS

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja S dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie Warszawa, czerwiec 2013 r. 1 Wstęp Dokument wydany jest

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M

Komisja Nadzoru Bankowego. Rekomendacja M Komisja Nadzoru Bankowego Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach Warszawa, 2004 r. I. WSTĘP 1. Uwagi ogólne Niniejsza rekomendacja wydana jest na podstawie art. 137 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności Solvency II. 2011 Deloitte Polska

Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności Solvency II. 2011 Deloitte Polska Ocena zarządzania ryzykiem i rola audytu wewnętrznego w świetle nowych wymogów wypłacalności Solvency II Agenda Koncepcja trzech linii obrony 3 Organizacja systemu zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r.

Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. Skrypt Warszawa, listopad 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 5 I CZYNNIKI SUKCESU WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 6 II RYZYKO WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE... 7 1. POJĘCIE I ISTOTA RYZYKA WE WSPÓŁCZESNYM BIZNESIE...

Bardziej szczegółowo

Audyt Compliance Zarządzanie Ryzykiem Aktuariat. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń

Audyt Compliance Zarządzanie Ryzykiem Aktuariat. Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń Audyt Compliance Zarządzanie Ryzykiem Aktuariat Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń Listopad 2013 Audyt Compliance Zarządzanie Ryzykiem Aktuariat Modele współpracy w zakładach ubezpieczeń Autorzy

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński MATERIAŁY I STUDIA Zesz y t nr 229 Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków Michał Dzieliński Warszawa, grudzień 2008 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

Przeglàd metod badania płynnoêci banków Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks

Przeglàd metod badania płynnoêci banków Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks 14 Rynki i Instytucje Finansowe Bank i Kredyt lipiec 2008 Przeglàd metod badania płynnoêci banków Review of Methods for Liquidity Analysis of Banks Grzegorz Hałaj * pierwsza wersja: 16 października 2007

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych

Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów kapitałowych Wytyczne Proces walidacji nadzorczej statystycznych metod obliczania wymogów Sierpień 2012 Spis treści 1. Definicje i skróty... 2 2. Wstęp... 5 3. Faza przedaplikacyjna... 8 4. Faza aplikacyjna... 10 4.1.

Bardziej szczegółowo

Ryzyko na rynkach finansowych

Ryzyko na rynkach finansowych Ryzyko na rynkach finansowych dr Tomasz Chmielewski Szkoła Główna Handlowa Katedra Polityki Pieniężnej Semestr letni 2011/2012 Wstęp Plan wykładu Wprowadzenie do pomiaru ryzyka rynkowego Rozkłady stóp

Bardziej szczegółowo

V. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W GRUPIE BANKU MILLENNIUM

V. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W GRUPIE BANKU MILLENNIUM 31 V. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W GRUPIE BANKU MILLENNIUM V.1. Zasady zarządzania ryzykiem Misją zarządzania ryzykiem w Grupie jest zapewnienie, aby wszystkie rodzaje ryzyka były zarządzane, monitorowane i

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych

Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych Wykorzystanie informacji kredytowej w procesie oceny ryzyka ubezpieczeniowego w ubezpieczeniach komunikacyjnych Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny mgr Karolina Pasternak-Winiarska mgr Kamil Gala Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010

INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 INFORMACJE O CHARAKTERZE JAKOŚCIOWYM I ILOŚCIOWYM DOTYCZĄCE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EURO BANKU SA WG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010 1/20 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. CELE I ZASADY ZARZĄDZANIA POSZCZEGÓLNYMI

Bardziej szczegółowo