LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 132 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 września 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE PODYPLOMOWYCH STUDIÓW DLA TŁUMACZY JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1

2 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Języka Angielskiego. Typ studiów: doskonalące Forma studiów: studia podyplomowe prowadzone w trybie niestacjonarnym Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: WIEDZA: PSTJA_1_W01 PSTJA_1_W02 PSTJA_1_W03 PSTJA_1_W04 PSTJA_1_W05 PSTJA_1_W06 PSTJA_1_W07 PSTJA_1_W08 PSTJA_1_W09 PSTJA_1_W10 PSTJA_1_W11 PSTJA_1_W12 PSTJA_1_W13 Słuchacz zna zakres zainteresowań translatoryki oraz najważniejsze kierunki badawcze i teorie Słuchacz zna podstawową terminologię w języku angielskim z zakresu translatoryki. Słuchacz zna podstawowe pojęcia z zakresu lingwistyki tekstu. Słuchacz rozumie rolę tłumaczenia konsekutywnego na współczesnym rynku tłumaczeniowym oraz rozróżnia poszczególne jego typy. Słuchacz zna podstawowe zasady notacji oraz najważniejsze założenia istniejących systemów notacyjnych. Słuchacz zna zakres zainteresowań translatoryki w obszarze przekładu ustnego Słuchacz zna terminologie ekonomiczno-finansowa w języku polskim i angielskim. Słuchacz ma rozszerzoną wiedzę o funkcjonowaniu przekładu ekonomiczno-finansowego w Polsce i krajach anglosaskich. Słuchacz ma pogłębioną wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w tłumaczeniu specjalistycznym. Słuchacz posiada podstawową wiedzę na temat systemu prawa polskiego oraz prawa krajów angielskojęzycznego obszaru językowego. Słuchacz posiada wiedzę na temat charakterystycznych cech tekstów prawniczo-ekonomicznych. Słuchacz posiada wiedzę na temat technik tłumaczeniowych mających zastosowanie w tłumaczeniu tekstów o charakterze prawniczo-ekonomicznym. Słuchacz posiada wiedzę na temat różnic terminologicznych pomiędzy poszczególnymi obszarami prawa 2

3 PSTJA_1_W14 PSTJA_1_W15 PSTJA_1_W16 PSTJA_1_W17 PSTJA_1_W18 PSTJA_1_W19 PSTJA_1_W20 PSTJA_1_W021 PSTJA_1_W22 PSTJA_1_W23 PSTJA_1_W24 PSTJA_1_W25 PSTJA_1_W26 PSTJA_1_W27 PSTJA_1_W28 PSTJA_1_W29 PSTJA_1_W30 PSTJA_1_W31 PSTJA_1_W32 Słuchacz ma wiedzę na temat różnych rodzaje tekstów prawnych i prawniczych oraz rejestrów języka Słuchacz zna ekwiwalenty specjalistycznych terminów prawniczych i ekonomicznych. Słuchacz posiada wiedzę na temat charakterystycznych cech tekstów prawniczo-ekonomicznych. Słuchacz posiada wiedzę na temat technik tłumaczeniowych mających zastosowanie w tłumaczeniu tekstów o charakterze prawniczo-ekonomicznym. Słuchacz potrafi odróżniać różne rodzaje tekstów prawnych i prawniczych oraz potrafi rozróżniać poszczególne rejestry Słuchacz zna narzędzia elektroniczne wspomagające tłumaczenie. Słuchacz zna ekwiwalenty specjalistycznych terminów prawniczych i ekonomicznych. Słuchacz zna specyfikę języka tekstów technicznych w porównaniu do tekstów innych rodzajów. Słuchacz jest świadomy specyfiki tekstów artystycznych, a co za tym idzie, konieczności użycia specyficznych technik tłumaczeniowych Jest świadom roli redaktora w procesie tłumaczenia artystycznego. Słuchacz jest świadom różnic dotyczących konwencji zapisu tekstów o charakterze artystycznym w jęz. angielskim i polskim. Słuchacz ma pogłębioną wiedzę o uczestnikach procesu przekładu ustnego konferencyjnego oraz o metodach diagnozowania ich potrzeb i oceny jakości usług tłumacza konferencyjnego. Słuchacz ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach współpracy tłumacza ustnego z agencjami tłumaczeniowymi i klientami bezpośrednimi. Słuchacz ma podstawową wiedzę o prawnych i ekonomicznych uwarunkowaniach współpracy tłumacza ustnego z agencjami tłumaczeniowymi i klientami bezpośrednimi. Słuchacz rozumie rolę tłumaczenia symultanicznego na współczesnym rynku tłumaczeniowym. Słuchacz zna najważniejsze kryteria oceny tłumaczenia symultanicznego. Słuchacz zna podstawowe prawa i obowiązki tłumacza konferencyjnego oraz zasady zawarte w kodeksach etyki zawodowej. Słuchacz rozumie potrzebę odpowiedniego przygotowania się do tłumaczenia specjalistycznego, wie, gdzie i w jaki sposób szukać do tego materiałów. Słuchacz zna rodzaje tłumaczenia audiomedialnego 3

4 PSTJA_1_W33 PSTJA_1_W34 PSTJA_1_W35 PSTJA_1_W36 PSTJA_1_W37 PSTJA_1_W38 PSTJA_1_W39 PSTJA_1_W40 PSTJA_1_W41 PSTJA_1_W42 PSTJA_1_W43 PSTJA_1_W44 PSTJA_1_W45 PSTJA_1_W46 PSTJA_1_W47 Słuchacz zna zasady sporządzania napisów do filmów Słuchacz zna zasady działania programów typu CAT Słuchacz zna zasady korzystania z banków terminologicznych oraz korpusów języka polskiego i języka angielskiego dostępnych on-line Słuchacz posiada podstawową widzę na temat systemu prawa polskiego oraz prawa krajów angielskojęzycznego obszaru językowego. Słuchacz posiada wiedzę na temat charakterystycznych cech tekstów prawnych i prawniczych. Słuchacz posiada wiedzę na temat technik tłumaczeniowych mających zastosowanie w tłumaczeniu tekstów o charakterze prawnym i prawniczym. Słuchacz zna zasady redagowania tłumaczenia poświadczonego: potrafi sporządzać formuły rozpoczynające tłumaczenie oraz uwierzytelniające, uwagi tłumacza i opisy znaków graficznych oraz cech szczególnych dokumentu. Zna zasady prowadzenia Repertorium tłumacza przysięgłego. Tłumacz wie jak wygląda proces ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego (składania dokumentów, egzaminy, zaprzysiężenie, nabycie pieczęci oraz Repertorium). Słuchacz zna zasady etyki zawodowej oraz odpowiedzialności tłumacza przysięgłego. Słuchacz ma pogłębioną wiedze na temat słownictwa w języku angielskim. Słuchacz zna teorie wyjaśniające mechanizmy spostrzegania ludzi i rzeczy. Wie, jakie znaczenie mają zachowania niewerbalne, proces atrybucji i ukryte teorie osobowości na zjawisko percepcji. Słuchacz zna koncepcje psychologiczne tłumaczące w jaki sposób poznajemy samych siebie i wpływamy na myśli i uczucia innych. Przeprowadza analizę strategii perswazji podejmowanych przez osoby reprezentujące różne kultury. Słuchacz rozpoznaje teorie opisujące konflikt społeczny, dokonuje oceny i krytyki strategii negocjacyjnych. UMIEJĘTNOŚCI: PSTJA_U01 PSTJA_U02 Słuchacz potrafi wymienić standardy tekstualności i zanalizować tekst pod ich kątem. Słuchacz potrafi wymienić i rozpoznać różne rodzaje przekładu. 4

5 PSTJA_U03 PSTJA_U04 PSTJA_U05 PSTJA_U06 PSTJA_U07 PSTJA_U08 PSTJA_U09 PSTJA_U10 PSTJA_U11 PSTJA_U12 PSTJA_U13 PSTJA_U14 PSTJA_U15 PSTJA_U16 Słuchacz potrafi wymienić różne zależności ekwiwalencyjne i zilustrować je przykładami. Słuchacz potrafi zademonstrować związki pomiędzy dominującą funkcją tekstu, cechami językowymi tekstu i metodą tłumaczeniową. Słuchacz potrafi wymienić i zilustrować przykładami różne techniki tłumaczeniowe oraz omówić zakres ich stosowania. Słuchacz potrafi omówić sposoby tłumaczenia pojęć uwarunkowanych kulturowo, wyrażeń metaforycznych i neologizmów. Słuchacz umie rozróżnić treści wymagające zanotowania od takich, które potrafi zapamiętać. Słuchacz potrafi samodzielnie tworzyć funkcjonalne skróty oraz symbole i ich kombinacje. Słuchacz potrafi zanotować krótki fragment niespecjalistycznego tekstu wyjściowego w języku angielskim i odtworzyć go z notatek oraz z pamięci w celu parafrazy. Słuchacz potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla przekładoznawstwa. Słuchacz zna podstawowe zasady tłumaczenia symultanicznego Słuchacz umie obsługiwać sprzęt w kabinie tłumaczeniowej oraz współpracować w niej z drugim tłumaczem. Słuchacz stopniowo rozwija umiejętność jednoczesnego słuchania i mówienia oraz zachowywania prawidłowego odstępu od oryginału. Słuchacz umie symultanicznie sparafrazować tekst w języku polskim oraz przetłumaczyć z języka angielskiego na polski bardzo prosty tekst o tematyce ogólnej. Słuchacz wie jak samodzielnie poszerzać wiedzę związaną z zakresem tłumaczenia. Słuchacz wie jak organizować i rozwijać warsztat tłumacza. PSTJA_U17 Słuchacz potrafi tłumaczyć ustnie teksty pisemne (tłumaczenie a vista ) na język rodzimy. PSTJA_U18 Słuchacz potrafi tłumaczyć ustnie teksty pisemne (tłumaczenie a vista ) na język obcy (angielski). PSTJA_U19 Słuchacz potrafi stosować techniki i strategie przekładu. PSTJA_U20 PSTJA_U21 PSTJA_U22 Słuchacz potrafi analizować teksty wyjściowe i docelowe pod kątem ekwiwalencji. Słuchacz potrafi sporządzać glosariusze terminologiczne z dziedziny ekonomii i finansów na potrzeby danego zadania translatorskiego. Słuchacz potrafi samodzielnie tłumaczyć z języka polskiego na język angielski teksty specjalistyczne ekonomiczno-finansowe. 5

6 PSTJA_U23 PSTJA_U24 PSTJA_U25 PSTJA_U26 PSTJA_U27 PSTJA_U28 PSTJA_U29 Słuchacz potrafi samodzielnie tłumaczyć z języka angielskiego na język polski teksty specjalistyczne ekonomiczno-finansowe. Słuchacz potrafi tłumaczyć teksty o charakterze prawniczoekonomicznym. Słuchacz potrafi szybko i skutecznie wyszukiwać w dostępnych mu źródłach (drukowanych oraz komputerowych) informacje potrzebne do sporządzenia rzetelnego tłumaczenia. Słuchacz potrafi korzystać z narzędzi komputerowych, w celu usprawnienia procesu tłumaczenia (narzędzia CAT). Słuchacz umie wykonać edycję tekstu i korektę redakcyjną. Słuchacz potrafi krytycznie analizować opublikowane tłumaczenia tekstów artystycznych, np. powieści. Słuchacz potrafi tłumaczyć różnorakie teksty o charakterze literackim. PSTJA_U30 Słuchacz potrafi krytycznie analizować opublikowane tłumaczenia tekstów artystycznych, np. powieści czy poezji. PSTJA_U31 Słuchacz potrafi także przewidywać potencjalne trudności, na jakie może natrafić w trakcie tłumaczenia tekstu artystycznego PSTJA_U32 Słuchacz potrafi tłumaczyć konsekutywnie z języka B na język A. PSTJA_U33 Słuchacz potrafi sporządzać notatki niezbędne w procesie tłumaczenia. PSTJA_U34 Słuchacz potrafi wyszukać informacje niezbędne do realizacji zadania translatorskiego. PSTJA_U35 Słuchacz potrafi stosować techniki i strategie przekładu PSTJA_U36 Słuchacz potrafi tłumaczyć konsekutywnie z języka B na język A. PSTJA_U37 Słuchacz potrafi tłumaczyć konsekutywnie z języka A na język B. PSTJA_U38 Słuchacz potrafi sporządzać notatki niezbędne w procesie tłumaczenia. PSTJA_U39 Słuchacz potrafi stosować techniki i strategie przekładu. PSTJA_U40 Słuchacz dobrze rozumie ze słuchu teksty w języku angielskim o tematyce ogólnej wygłaszane z różnymi akcentami rodzimymi i obcymi, analizuje ich treść i rozpoznaje najistotniejsze informacje. PSTJA_U41 Słuchacz umie przetłumaczyć symultanicznie z języka angielskiego na polski tekst o tematyce ogólnej po jego wcześniejszym wysłuchaniu. PSTJA_U42 Słuchacz umie przetłumaczyć symultanicznie z języka angielskiego na polski kilkuminutowy tekst o tematyce ogólnej, politycznej lub popularnonaukowej. PSTJA_U43 Słuchacz umie przygotować się do tłumaczenia tekstu odczytywanego przez mówcę na podstawie otrzymanego wcześniej transkryptu. PSTJA_U44 Słuchacz potrafi wymienić i rozróżnić rodzaje tłumaczenia audiomedialnego PSTJA_U45 Słuchacz potrafi opisać proces sporządzania napisów do filmów 6

7 PSTJA_U46 PSTJA_U47 PSTJA_U48 PSTJA_U49 PSTJA_U50 PSTJA_U51 PSTJA_U52 PSTJA_U53 PSTJA_U54 PSTJA_U55 PSTJA_U56 PSTJA_U57 PSTJA_U58 Słuchacz potrafi wymienić dostępne programy typu CAT oraz opisać zasady ich działania Słuchacz potrafi wymienić i rozróżnić rodzaje tłumaczenia audiomedialnego Słuchacz potrafi sporządzić napisy do filmu Słuchacz potrafi korzystać z korpusów oraz banków terminologicznych podczas tłumaczenia Słuchacz potrafi szybko i skutecznie wyszukiwać w dostępnych mu źródłach (drukowanych oraz komputerowych) informacje potrzebne do sporządzenia rzetelnego tłumaczenia. Słuchacz potrafi korzystać z narzędzi komputerowych, w celu usprawnienia procesu tłumaczenia (narzędzia CAT). Słuchacz opanował słownictwo z wybranych dziedzin techniki. Słuchacz umie przygotować się do tłumaczenia tekstu technicznego na podstawie informacji wyszukanych przez siebie w Internecie i/lub w literaturze przedmiotu a także konsultacji ze specjalistami z danej dziedziny. Słuchacz potrafi używać słownictwa zgodnie w wymogami rejestru oraz kontekstu tekstowego i pozatekstowego. Słuchacz potrafi sporządzać glosariusze terminologiczne na potrzeby danego zadania translatorskiego. Słuchacz potrafi formułować problemy związane z zagadnieniem na ile dokładne są nasze atrybucje i wyobrażenia o innych. Słuchacz umie poznawać siebie przez introspekcję oraz korzystać z różnych źródeł wiedzy pozwalających określić, kiedy na podstawie postaw można przewidywać zachowania. Słuchacz potrafi analizować jakie są funkcje konfliktu społecznego oraz umie samodzielnie rozpoznawać strategie negocjacyjne. KOMPETENCJE SPOŁECZNE: PSTJA_K01 PSTJA_K02 Słuchacz ma s wiadomos c kulturotwórczej rolę przekładu i jest świadomy odpowiedzialności tłumacza wobec autora tekstu i czytelnika tekstu docelowego. Słuchacz jest krytycznym odbiorcą przekładów. PSTJA_K03 PSTJA_K04 PSTJA_K05 Słuchacz chętnie dzieli się swoimi refleksjami na temat różnych możliwości tłumaczeniowych i analizuje ich fortunność. Słuchacz wykazuje dużą wrażliwość dla różnic kulturowych i rozbieżności w znaczeniach asocjacyjnych. Słuchacz stara się podczas tłumaczenia konsekutywnego zadbać o jak 7

8 PSTJA_K06 PSTJA_K07 PSTJA_K08 PSTJA_K09 PSTJA_K10 PSTJA_K11 PSTJA_K12 PSTJA_K13 PSTJA_K14 PSTJA_K15 najlepszy kontakt ze słuchaczami. Słuchacz interesuje się różnymi aspektami tłumaczenia ustnego i jest w stanie ocenić w dyskusji krytycznie dowolna formę przekładu ustnego. Słuchacz jest aktywny i wytrwały w dążeniu do realizacji zamierzeń własnych i grupowych Słuchacz stara się mieć jak największy kontakt z mówionym językiem angielskim. Słuchacz zna zasady etyki i odpowiedzialności zawodowej. Słuchacz ma świadomość uwarunkowań pracy tłumacza i jego statusu we współczesnym świecie. Słuchacz ma świadomość wagi rzetelnego wykonania tłumaczenia specjalistycznego i zna konsekwencje nieprofesjonalnego podejścia do takiego zadania. Słuchacz czyta w sposób krytyczny opublikowane tłumaczenia literackie, zastanawiając się nad uzasadnieniem dla wybranych przez tłumacza rozwiązań oraz oceniając je. Słuchacz interesuje się bieżącymi wydarzeniami politycznymi, gospodarczymi i kulturalnymi. Słuchacz interesuje się mechanizmami oddziałującymi na kontakty interpersonalnej. Słuchacz uczy się sprawniej rozwiązywać problemy związane ze stresem i konfliktami przez stosowanie metod negocjacyjnych. MODUŁ: TEORIA PRZEKŁADU 1 Nazwa przedmiotu Język przedmiotu Efekty kształcenia dla przedmiotu Teoria tłumaczenia Wykład prowadzony w języku angielskim z odniesieniami do języka polskiego Wiedza: Słuchacz zna zakres zainteresowań translatoryki, najważniejsze kierunki badawcze i teorie, które ukształtowały dzisiejsze podejście do przekładu. Słuchacz zna podstawową terminologię w języku angielskim z zakresu translatoryki. Słuchacz zna podstawowe pojęcia z zakresu lingwistyki tekstu (pojęcie tekstu, gatunku, rejestru, stylu). 8

9 Semestr, w którym przedmiot jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia przedmiotu, w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Umiejętności: Słuchacz potrafi wymienić standardy tekstualności i zanalizować tekst pod ich kątem. Słuchacz potrafi wymienić i rozpoznać różne rodzaje przekładu. Słuchacz potrafi wymienić różne zależności ekwiwalencyjne i zilustrować je przykładami. Słuchacz potrafi zademonstrować związki pomiędzy dominującą funkcją tekstu, cechami językowymi tekstu i metodą tłumaczeniową. Słuchacz potrafi wymienić i zilustrować przykładami różne techniki tłumaczeniowe oraz omówić zakres ich stosowania. Słuchacz potrafi omówić sposoby tłumaczenia pojęć uwarunkowanych kulturowo, metafor i neologizmów. Kompetencje: Słuchacz rozumie kulturotwórczą rolę przekładu, jest świadomy odpowiedzialności tłumacza wobec autora tekstu i czytelnika przekładu, przejawia szacunek dla intencji autora i potrzeb czytelnika tekstu docelowego. Słuchacz jest krytycznym odbiorcą przekładów, zastanawia się nad decyzjami tłumacza, chętnie dzieli się swoimi refleksjami na temat różnych możliwości tłumaczeniowych i analizuje ich fortunność. Słuchacz wykazuje dużą wrażliwość dla różnic kulturowych i rozbieżności w znaczeniach asocjacyjnych. 1 Wykład Brak Wykład, 10 godz. 4 Wykład z wykorzystaniem pomocy audiowizualnych i materiałów własnych, połączony z dyskusją wspólnym omówieniem wybranych zagadnień Egzamin Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin Egzamin pisemny po zakończeniu cyklu wykładów, do egzaminu mają prawo przystąpić wszyscy słuchacze pierwszego semestru studiów 9

10 Treści programowe przedmiotu Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Pojęcie tekstu kultury; kulturotwórcza rola przekładu; teksty o szczególnym znaczeniu: problem kultowości tekstu i przekładu; przekład powtórny; tłumaczenie zapośredniczone. Tekst i warunki tekstowości; pojęcie gatunku; tekst jako proces i tekst jako znak; kontekst i jego rodzaje; pojęcie rejestru; styl i norma stylistyczna. Teoria tłumaczenia a badania językoznawcze (Roman Jakobson i rodzaje przekładu, Eugene Nida i ekwiwalencja dynamiczna i formalna, Otto Kade i typy zależności ekwiwalencyjnych, Katharina Reiss i typy tekstów z uwagi na ich funkcje, Hans Vermeer i teoria skoposu). Przekład jako produkt (intencja tekstu, przynależność gatunkowa, cel tłumacza, odbiorca wirtualny, sposób przekazu i miejsce publikacji, autorytet tekstu, wyrażenia oceniające i nacechowane emocjonalnie, znaczenie asocjacyjne, aluzja w tekście). Przekład jako proces: etapy analizy tekstu, skuteczność strategii komunikacyjnych, korekta przekładu. Funkcje języka a cechy tekstu. Metody tłumaczeniowe (przekład słowo w słowo, dosłowny, wierny, semantyczny, komunikatywny, idiomatyczny, wolny, adaptacja). Techniki tłumaczeniowe (przekład dosłowny, zapożyczenie, naturalizacja, ekwiwalent kulturowy, funkcjonalny i opisowy, analiza składnikowa, wykorzystanie wyrażeń synonimicznych, kalka tłumaczeniowa, zmiana formy gramatycznej, modulacja, tłumaczenie przyjęte, kompensacja, parafraza, wyjaśnienie w przypisie). Jednostka tłumaczeniowa; fałszywi i prawdziwi przyjaciele tłumacza. Kultura a przekład: obcość i udomowienie, tłumaczenie pojęć uwarunkowanych kulturowo, pozorna ekwiwalencja pojęć. Znaczenie dosłowne i przenośne w przekładzie: metafora w tłumaczeniu. Problem tłumaczenia neologizmów. Literatura obowiązkowa: Beaugrande, R.A.de, W.U. Dressler Introduction to Text Linguistics. London: Longman. Hatim, B., I. Mason Discourse and the translator. London: Longman. Newmark, P A Textbook of Translation. New York: Prentice Hall. Pisarska, A., and T. Tomaszkiewicz Współczesne tendencje przekładoznawcze. Poznań: UAM. 10

11 Literatura uzupełniająca: Baker, M A Coursebook on Translation. London: Routledge. Bassnett-McGuire, S Translation Studies. London: Routledge. Bell, R. T Translation and translating. London: Longman. Enkvist, N. E Styles as Parameters in Text Strategy. In W. v. Peer (ed.), The Taming of the Text: Explorations in Language, Literature and Culture, London: Routledge. Enkvist, N. E Stylistics, Text Linguistics, and Text Strategies. Hebrew Linguistics 28-30: vii xxii. Hatim, B Translation Theory and Contrastive Text Linguistics. Exeter: University of Exeter Press. Jones, R Conference Interpreting Explained. Manchester: St.Jerome. Kwieciński, P Disturbing Strangeness: Foreignisation and Domestication in Translation Procedures in the Context of Cultural Asymmetry. Toruń: Edytor. Lefevere, A Translating Literature. New York: MLA. Lefevere, A Translating Poetry. Assen: Van Gorcum. Peer, W. van Stylistics and Psychology: Investigations of Foregrounding. London: Croom Helm. Smith, L.E. (red.) Discourse across Cultures. New York: Prentice Hall. Steiner, G After Babel: Aspect of Language and Translation. OUP: London. Venuti, L. (red.) The Translation Studies Reader. London: Routledge. Nazwa przedmiotu Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Techniki sporządzania notatek angielski i polski Wiedza: Słuchacz rozumie rolę tłumaczenia konsekutywnego na współczesnym rynku tłumaczeniowym oraz rozróżnia poszczególne jego typy. Słuchacz zna podstawowe zasady notacji oraz najważniejsze założenia istniejących systemów notacyjnych, w szczególności Rozana i Matysska. Umiejętności: Słuchacz ćwiczy pamięć, umie rozróżnić treści wymagające zanotowania od takich, które potrafi zapamiętać. Słuchacz stopniowo rozwija swój własny system notacji i potrafi samodzielnie tworzyć funkcjonalne skróty oraz symbole i ich kombinacje. 11

12 Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Słuchacz potrafi zanotować krótki fragment niespecjalistycznego tekstu wyjściowego (około 1 minuty) w języku angielskim i odtworzyć go z notatek oraz z pamięci w celu parafrazy. Kompetencje: Słuchacz stara się podczas tłumaczenia konsekutywnego zadbać o jak najlepszy kontakt ze słuchaczami, co obejmuje odpowiedni wygląd, jakość prezentacji oraz utrzymanie kontaktu wzrokowego. 1 Wykłady Brak Wykłady - 6 godzin 3 Wykład uzupełniony technikami audiowizualnymi, dyskusja nad przedstawianymi treściami. Sprawdzanie obecności, obserwacja aktywności Słuchaczów na zajęciach. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na stopień Obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusji. Przedmiot stanowi wprowadzenie do tłumaczenia konsekutywnego. Ukazanie roli pamięci w tłumaczeniu konsekutywnym ma zapobiec nastawieniu na zapisywanie wszystkiego. Przedstawienie istniejących systemów notatek ma służyć zainspirowaniu Słuchaczów do tworzenia własnego systemu. Obowiązkowa: R. Jones (1998) Conference Interpreting Explained, rozdziały The basic principles of consecutive interpreting oraz Notetaking in consecutive interpreting. Uzupełniająca: J. Herbert (1952) The Interpreter s Handbook. How to Become a Conference Interpreter. J.F. Rozan (1956/2004) Note-taking in Consecutive Interpreting. 12

13 H. Matyssek (1989) Handbuch der Notizentechnik für Dolmetscher. Ein Weg zur sprachunabhängigen Notation. A. Gillies (2004) Conference Interpreting. A New Students Companion. A. Gillies (2005) Note-taking for Consecutive Interpreting: A Short Course. MODUŁ: TEORIA PRZEKŁADU 2 Nazwa przedmiotu Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Zagadnienia przekładu ustnego angielski Wiedza: Słuchacz zna zakres zainteresowań translatoryki w obszarze przekładu ustnego, wie, w jakich kierunkach prowadzone są obecnie intensywne badania. Słuchacz zna najważniejsze translatoryczne szkoły badawcze, rozumie najważniejsze teorie reprezentatywne dla translatoryki. Słuchacz zna podstawową terminologię w języku angielskim z zakresu translatoryki. Umiejętności: Słuchacz potrafi posługiwać się podstawowymi ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla przekładoznawstwa Słuchacz umie szukać literatury z dziedziny teorii przekładu omawiającej interesujące go zagadnienia. Kompetencje: Słuchacz interesuje się różnymi aspektami tłumaczenia ustnego, jest w stanie ocenić krytycznie dowolna formę przekładu ustnego, zastanawia się nad uzasadnieniem dla wybranych przez tłumacza rozwiązań oraz ocenia je. Chętnie dyskutuje o tym z innymi. Słuchacz jest aktywny i wytrwały w dążeniu do realizacji zamierzeń własnych i grupowych 2 Wykłady Brak 13

14 Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykłady -10 godzin 5 - wykład z prezentacją multimedialną; - krótkie zadania realizowane w parach i grupach Test wiedzy Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na stopień Test wiedzy Celem kursu jest zapoznanie Słuchaczów z historią badań nad przekładem ustnym (powstanie i rozwój szkół badawczych, modeli przekładu itp.), bieżącymi trendami badawczymi (tematyka i metodologie) oraz terminologią dziedziny. Omawiane zagadnienia: - koncepcje i typologie leżące u podstaw dziedziny - rozwój badań nad przekładem ustnym w kontekście badań nad językiem, komunikacją i przekładem pisemnym - przegląd podejść i metodologii do poszczególnych typów przekładu ustnego - paradygmaty i modele procesu tłumaczenia ustnego - tłumaczenie jako proces i produkt - współczesne postrzeganie kompetencji i etyki tłumacza ustnego Literatura obowiązkowa: Poechhacker, F. (2004/2007) Introducing Interpreting Studies. Routledge Tryuk, M. (2007) Przekład ustny konferencyjny. Wydawnictwo Naukowe PWN Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Franz Poechhacker, Miriam Shlesinger (eds.) (2002) The Interpreting Studies Reader. Routledge Literatura uzupełniająca David Bowen and Margareta Bowen (red.) (2008) Interpreting Yesterday, Today, and Tomorrow. John Benjamins, B.V., Amsterdam/Philadelphia F. Pöchhacker, A. Lykke Jakobsen, Inger Mees (red.) (2007) 14

15 Interpreting Studies and Beyond. A Tribute to Miriam Shlesinger. Samfundslitteratur, Copenhagen MODUŁ: TEORIA I PRAKTYKA JĘZYKOWA Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Elementy gramatyki kontrastywnej polsko-angielskiej angielski i polski W Słuchacz rozumie podstawowe założenia porównania języków Słuchacz ma wiedzę na temat podstawowych różnic i podobieństw między językiem polskim a angielskim. U Słuchacz potrafi scharakteryzować podstawowe różnice strukturalne i kontrasty kategorialne i funkcjonalne. Słuchacz potrafi zastosować wiedzę na temat różnic między językiem polskim i angielskim w praktyce tłumaczeniowej. K Słuchacz wykazuje wrażliwość na różnice językowe i kulturowe. 2 Wykłady Brak Wykłady - 10 godzin 4 Wykład z elementami konwersatorium Sprawdzanie obecności, obserwacja aktywności Słuchaczów na zajęciach. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na stopień Obecność na zajęciach i aktywny udział w dyskusji. 15

16 Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Przedmiot stanowi wprowadzenie do wybranych aspektów gramatyki kontrastywnej. Przedstawienie istniejących różnic i podobieństw ma uwrażliwić na problemy tłumaczeniowe i ich źródła. Literatura: Arabski, J. (ed.) (1994). Papers in Linguistics and Language Acquisition, Katowice. Arabski, J. (ed.) (1997). Języki specjalistyczne. Język biznesu, Katowice: WSZMiJO. Fisiak, J. (ed.) (1980). Theoretical Issues in Contrastive Linguistics, Amsterdam: John Benjamins. Fisiak, J., Lipińska-Grzegorek, M., Zebrocki, T. (1978). Am Introductory English-Polish Contrastive Grammar, Oleksy, W. (ed.) (1989). Contrastive Pragmatics, Amsterdam: John Benjamins. PRAKTYKA PRZEKŁADU 1 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i Techniki paratłumaczeniowe angielski i polski Wiedza Słuchacz zna podstawowe zasady tłumaczenia symultanicznego, w szczególności zasadę przekazywania sensu, a nie transkodowania poszczególnych słów. Umiejętności Słuchacz umie obsługiwać sprzęt w kabinie tłumaczeniowej oraz współpracować w niej z drugim tłumaczem. Słuchacz stopniowo rozwija umiejętność jednoczesnego słuchania i mówienia oraz zachowywania prawidłowego odstępu od oryginału. Słuchacz umie symultanicznie sparafrazować tekst w języku polskim oraz przetłumaczyć z języka angielskiego na polski bardzo prosty tekst o tematyce ogólnej (np. bajkę). Kompetencje Słuchacz stara się mieć jak największy kontakt z mówionym językiem angielskim. 1 Ćwiczenia w laboratorium z kabinami. Brak 16

17 dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Ćwiczenia - 10 godzin 5 Wprowadzenie teoretyczne w formie prezentacji wykładowcy: podstawowe zasady tłumaczenia symultanicznego, obsługa kabin. Ćwiczenia praktyczne w kabinach: tłumaczenie bajek i innych bardzo prostych tekstów z języka angielskiego na polski, parafraza w języku polskim, shadowing w języku angielskim, dual tasks. Sprawdzanie obecności, obserwacja aktywności Słuchaczów na zajęciach. Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na stopień Obecność na zajęciach i aktywna praca w kabinach. Przedmiot stanowi wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego. Ćwiczenia praktyczne mają za zadanie nauczyć Słuchaczów zasad pracy w kabinie oraz jednoczesnego mówienia i słuchania, co umożliwi późniejsze przystąpienie do tłumaczenia symultanicznego. Obowiązkowa: R. Jones (1998) Conference Interpreting Explained, rozdział Simultaneous interpreting. Uzupełniająca: D. Seleskotivitch (1968/1978) Interpreting for International Conferences. D. Gile (1995) Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Tłumaczenie ustne tekstów pisanych angielski i polski W Słuchacz wie jak samodzielnie poszerzać wiedzę związaną z zakresem tłumaczenia. Słuchacz wie jak organizować i rozwijać warsztat tłumacza. U Słuchacz potrafi tłumaczyć ustnie teksty pisemne (tłumaczenie a vista ) na język rodzimy. 17

18 Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Słuchacz potrafi tłumaczyć ustnie teksty pisemne (tłumaczenie a vista ) na język obcy (angielski). Słuchacz potrafi stosować techniki i strategie przekładu. Słuchacz potrafi analizować teksty wyjściowe i docelowe pod kątem ekwiwalencji. K Słuchacz zna zasady etyki i odpowiedzialności zawodowej. Słuchacz ma świadomość uwarunkowań pracy tłumacza i jego statusu we współczesnym świecie. 1 Ćwiczenia brak ćwiczenia -10 godzin 5 - wspólne analizowanie tekstów wyjściowych i przekładów - tłumaczenie ustne tekstów pisanych Weryfikacja umiejętności tłumaczeniowych Forma zaliczenia przedmiotu: zaliczenie na stopień. Wykonanie dwóch tłumaczeń ustnych na zajęciach na ocenę Celem kursu jest wykształcenie szeroko rozumianej kompetencji tłumaczenia tekstów pisanych języka wyjściowego na teksty ustne języka docelowego w ramach określonych obszarów tematycznych. Celem kursu jest także zapoznanie Słuchaczów z obszarami działalności zawodowej tłumacza i z podstawowymi predyspozycjami (psychicznymi i fizycznymi) i innymi wymaganiami stawianymi tłumaczom (np. cechy związane z etyką zawodową, cechy intelektualne). Słuchacz poznaje i stosuje strategie przekładu a vista. Kurs stanowi także wprowadzenie do tłumaczenia symultanicznego. Słuchacz krytycznie ocenia jakość tłumaczeń wykonanych podczas zajęć, stosując podstawową terminologię badań nad przekładem ustnym oraz odwołując się do poznanych reguł komunikacji językowej i interpersonalnej, a także swojej wiedzy o świecie. Literatura obowiązkowa: Csilla Szabó (red.) (2003) Interpreting: From Preparation to Performance, British Council, Hungary, Budapest. 18

19 Gillies, A., Waliczek, B. (2004) Conference Interpreting. A New Student s Companion, Tertium, Kraków Literatura uzupełniająca Jones, R. (2002) Conference Interpreting Explained. St. Jerome Publishing, Manchester, UK & Kinderhook (NY), USA (część pierwsza) Poechhacker, F. (2004/2007) Introducing Interpreting Studies. Routledge Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Semestr, w którym przedmiot/moduł*) jest realizowany Forma realizacji zajęć Wymagania wstępne i dodatkowe Rodzaj i liczba godzin zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego i Liczba punktów ECTS przypisana przedmiotowi/modułowi*) Stosowane metody dydaktyczne Sposób weryfikacji efektów kształcenia uzyskanych przez Tłumaczenie tekstów specjalistycznych 1 angielski i polski W Słuchacz zna strategie i techniki tłumaczenia tekstów specjalistycznych Słuchacz zna sposoby weryfikacji poprawności tłumaczenia Słuchacz zna podstawową terminologię specjalistyczną z dziedziny medycyny w języku angielskim oraz polskim Słuchacz zna dostępne opracowania słownikowe i źródła internetowe wspomagające proces tłumaczenia tekstów specjalistycznych o tematyce medycznej U Słuchacz potrafi przetłumaczyć różne teksty specjalistyczne z dziedziny medycyny (dokumentacja medyczna, wyniki badań, artykuły naukowe, ulotki leków i inne) Słuchacz potrafi pracować z tekstami paralelnymi Słuchacz potrafi poprawnie korzystać z opracowań słownikowych oraz źródeł internetowych 1 ćwiczenia brak ćwiczenia -10 godzin 5 Tłumaczenie tekstów oraz ich analiza krytyczna/ dyskusja Tłumaczenie testów specjalistycznych na zajęciach Tłumaczenie tekstu specjalistycznego na zaliczenie 19

20 Forma i warunki zaliczenia *), w tym zasady dopuszczenia do egzaminu, zaliczenia Treści programowe Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin. Tłumaczenie tekstu specjalistycznego -zapoznanie z dostępnymi opracowaniami słownikowymi oraz źródłami internetowymi - tłumaczenie dokumentacji medycznej (epikryza wypisowa, karta informacyjna leczenia szpitalnego, protokoły z badań, diagnozy, oświadczenia pacjenta) -tłumaczenie farmaceutyczne (ulotki leków, dokumentacja badań produktów leczniczych) -tłumaczenie prac naukowych, abstraktów, fragmentów podręczników naukowych oraz materiałów szkoleniowych -tłumaczenie broszur reklamowych, katalogów usług medycznych Słomski, P. (2009) Podręczny słownik medyczny polskoangielski i angielsko-polski. Wydawnictwo lekarskie PZWL Zaniewski, J.(2005) Polsko-łacińsko-angielski Leksykon Diagnoz Medycznych. Warszawa: Wydawnictwo Poltext Wykaz literatury obowiązkowej i uzupełniającej Badziński, A. (2011) Medyczny słownik kolokacji. Warszawa: MediPage Peters M. (2008) A-Z Family Medical Encyclopedia. London: DK Andreoli T. (2003) Dorland s Illustrated Medical Dictionary.Philadelphia: Saunders PRAKTYKA PRZEKŁADU 2 Nazwa Język Efekty kształcenia dla (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) Tłumaczenie tekstów artystycznych 1 angielski i polski W Słuchacz jest świadomy specyfiki tekstów artystycznych, a co za tym idzie, konieczności użycia innych technik tłumaczeniowych niż np. w przypadku tekstów specjalistycznych (np. medycznych) czy technicznych (np. z dziedziny elektroniki). Jest świadom, iż opublikowane tłumaczenia np. powieści bynajmniej nie są idealne. Jest także świadom roli redaktora w procesie tłumaczenia. Słuchacz jest świadom różnic dotyczących konwencji zapisu tekstów o charakterze artystycznym w jęz. angielskim i 20

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia francuska

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9b Przekład tekstów ustnych w w języku polskim Nazwa przedmiotu turystyce w języku angielskim Oral translation for tourism USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu

Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Wstęp do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wstęp do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-JFZP-WDT-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Język francuski

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/9 Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w języku angielskim Oral translation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Filologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/9a Nazwa przedmiotu w języku polskim Przekład tekstów ustnych w biznesie w języku angielskim Oral translation for business purposes USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu

Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Teoria i praktyka przekładu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria i praktyka przekładu Kod przedmiotu 09.4-WH-FRMP-TPP-Ć-S14_pNadGenBI5EN Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: Translatoryka tekstu 2. Kod przedmiotu: FAT-21 3. Okres ważności karty: 2015-2018 4. Forma : studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia

Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) kształcenia Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium licencjackie (specjalizacja tłumaczeniowa) 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-5-612jn-s/n Kierunek, kierunek:

Bardziej szczegółowo

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia

CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: METODY KSZTAŁCENIA: Liczba godzin. Liczba godzin w tygodniu Semestr Forma zaliczenia T E O R I A I P R A K T Y K A T ŁŁ U M A C Z EŃ Kod przedmiotu: 09.4-WH-FA-TPT-2 Typ przedmiotu: obowiązkowy Język nauczania: angielski Odpowiedzialny za przedmiot: dr Jolanta Osękowska-Sandecka Prowadząc

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Tłumaczenie w biznesie i turystyce. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok

Bardziej szczegółowo

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Wstęp do językoznawstwa 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-15t-s/n Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Stylistyka języka angielskiego

Stylistyka języka angielskiego SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa przedmiotu/ modułu Typ przedmiotu/ modułu Stylistyka języka angielskiego obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Tłumaczenie konsekutywne (ćwiczenia) Specjalizacja Tłumaczeniowa Filologia Angielska II rok II stopnia semestr III i IV I. KARTA PRZEDMIOTU: CEL PRZEDMIOTU C1 zapoznanie z zaawansowaną

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia kursu Czas trwania kursu

Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia kursu Czas trwania kursu Nazwa Wydziału Nazwa kursu Język kursu Nazwisko osoby odpowiedzialnej za kurs Ogólne cele kształcenia Związek efektów kształcenia z misją i strategią uczelni Różnice w stosunku do innych kursów o podobnie

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/3/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZ W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM MODUŁY WARSZTATOWE

TŁUMACZ W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM MODUŁY WARSZTATOWE TŁUMACZ W ŚRODOWISKU ZAWODOWYM MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT T-A PODSTAWY TRANSLATORYKI. Teoria tłumaczenia i przekładu. Podstawowe zagadnienia i terminologia. Modele teoretyczne translatoryki. Techniki

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/1/8 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych Translation of written texts Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego. 2. KIERUNEK: Politologia. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Lektorat języka angielskiego 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 7. TYP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska Załącznik Nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wstęp do językoznawstwa 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium

KARTA PRZEDMIOTU USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Dorobek dr Izabela Lis-Lemańska. Konwersatorium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4/4/5 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład tekstów pisanych w biznesie Translation of written texts

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Metodyka seminarium licencjackie Rok III, stopień I CEL PRZEDMIOTU C1 Zapoznanie się z metodami prowadzenia badań w dziedzinie dydaktyki nauczania języka

Bardziej szczegółowo

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne

Macierz efektów kształcenia dla programu tłumaczenia specjalistycznie, filologia angielska. TS: prawnicze i unijne TS: prawnicze i unijne TS: uwierzytelnione i poświadczone TS: ekonomiczne TS: techniczne TS: medyczne TS: literatura, sztuka, media TS: narzędzia komputerowe CAT TS: handlowe i biznesowe TS: tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka angielskiego IV Kod przedmiotu IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu IV Kod przedmiotu 09.1-WH-FAP-PNJA4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia / Filologia angielska Profil ogólnoakademicki Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: WYBRANE ASPEKTY POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział Filologiczny Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA 1. poziom kształcenia drugi. profil kształcenia ogólnoakademicki. forma prowadzenia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Dr Izabela Lis-Lemańska. wykład Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim M4/1/2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Przekład ogólny General introduction to the theory and practice of

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu teorii przekładu.

Poszerzenie wiedzy studentów z zakresu teorii przekładu. Kod przedmiotu: IHFIL-L-5s-203L-N Pozycja planu: D. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Tłumaczenie konsekutywne angielsko-polskie 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-3k10-2013LS-N IHFIL-L-3k10-2013FA-N

IHFIL-L-3k10-2013LS-N IHFIL-L-3k10-2013FA-N Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane IHFIL-L-3k10-013L-N IHFIL-L-3k10-013FA-N Pozycja planu: C10 1 Nazwa przedmiotu Tłumaczenie pisemne angielsko-polskie Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta

60 h seminarium - Nakład pracy studenta bilans punktów ECTS Obciążenie studenta Lp. Element Opis 1 Nazwa Seminarium dyplomowe 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ -FP-1-510-s Kierunek, kierunek: filologia polska 5 specjalność, specjalność:

Bardziej szczegółowo

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Język angielski poziom B2 English Language B2 level. Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat.

Za realizację uchwały odpowiada Dziekan Wydziału Filologicznego. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 612/04/2016 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1

stworzenie podstaw dla dalszej nauki języka na poziomie B2 do C1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego gramatyka praktyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką

Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką Załącznik nr 5 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Praktyczna Nauka Języka Angielskiego - Czytanie z leksyką 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii

Karta przedmiotu: Elementy metodologii badań historii filozofii Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 filozofia stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: wykład Wymiar semestr zimowy 30 semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: Seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma Seminar Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne

JĘZYK OBCY SYLABUS. A. Informacje ogólne JĘZYK OBCY SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod przedmiotu Język przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 202/203 Kierunek studiów: Matematyka Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej

Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy psychologii lekarskiej Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu nr 1441 z dnia 24 września 2014 r. Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Część A - Opis przedmiotu kształcenia Przedmiot humanistyczny: Podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI

KARTA PRZEDMIOTU 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: WIEDZA OGÓLNA NA POZIOMIE DRUGIEGO ROKU STUDIÓW; UMIEJĘTNOŚĆ SELEKCJI INFORMACJI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA SP. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M2/2/1 w języku polskim Wstęp do językoznawstwa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Introduction to Linguistics USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TŁUMACZENIE ANGIELSKIE Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 2016/2017

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TŁUMACZENIE ANGIELSKIE Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 2016/2017 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TŁUMACZENIE ANGIELSKIE Z JĘZYKIEM ROSYJSKIM 2016/2017 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych Tłumaczenie angielskie z językiem rosyjskim Po ukończeniu studiów ich absolwent:

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia

Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking kształcenia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 Nazwa Praktyczna nauka języka angielskiego Listening and speaking 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod wypełnia Uczelnia Kierunek,

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Część A Przedmiot: Mikroekonomia Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: dr Barbara Felic Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Translatorium - opis przedmiotu

Translatorium - opis przedmiotu Translatorium - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Translatorium Kod przedmiotu 09.4-WA-EASPD-TRAN-Ć-S14_pNadGen3P8R0 Wydział Kierunek Wydział Artystyczny Sztuki wizualne Profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: seminarium SEMINARIUM DYPLOMOWE Diploma seminar Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2

MODUŁ KSZTAŁCENIA: Praktyczna nauka języka angielskiego: moduł 2 Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Program kształcenia, załącznik nr 1. nazwa kierunku FILOLOGIA ANGIELSKA. poziom kształcenia pierwszy 3. profil kształcenia ogólnoakademicki 4. forma prowadzenia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Aldona Sopata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU TŁUMACZY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM W POZNANIU

Aldona Sopata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU TŁUMACZY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM W POZNANIU Aldona Sopata Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu NOWE TECHNOLOGIE W KSZTAŁCENIU TŁUMACZY NA WYDZIALE NEOFILOLOGII UAM W POZNANIU 2 Studia wydziałowe na Wydziale Neofilologii UAM 3 Wydziałowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna. 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Terminologia specjalistyczna 2. KIERUNEK: filologia, specjalność filologia angielska 3. POZIOM STUDIÓW: studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II,

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA4-Ć-S14_genO4RK7 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013

Gramatyka kontrastywna polsko-angielska. III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II. Profil ogólnoakademicki 2012-2013 PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE I. KARTA PRZEDMIOTU: Gramatyka kontrastywna polsko-angielska III rok filologii angielskiej studia niestacjonarne I stopnia, semestr II Profil ogólnoakademicki 2012-2013 CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język francuski biznesu II Kod przedmiotu 04.1-WH-FRMP-JFB2-K-S14_genRYFI9 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu

Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język włoski Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JW4-Ć-S14_pNadGenZODZ1 Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI)

PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZINTEGROWANE NAUCZANIE PRZEDMIOTOWO-JĘZYKOWE (JĘZYK ANGIELSKI) Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Po ukończeniu studiów ich absolwent: 1. swobodnie

Bardziej szczegółowo

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim KARTA PRZEDMIOTU Lektorat języka obcego B2 Foreign language course B2 1. USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW 1.1. Kierunek studiów wszystkie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu

Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Sztuka redagowania i moderowania tekstu Kod przedmiotu 09.3-WA- P-SZR-S16

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu

Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Język francuski biznesu II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język francuski biznesu II Kod przedmiotu 04.1-WH-FRMP-JFB2-K-S14_pNadGen4G3F2 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu M6/3 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu M6/3 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M6/3 w języku polskim Nazwa przedmiotu w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Praktyki zawodowa Professional training Kierunek studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIII-25.9/15 z dnia 22 kwietnia 2015 r. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Efekty kształcenia dla kierunku studiów: UKRAINISTYKA studia drugiego stopnia profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: TEORIA BEZPIECZEŃSTWA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/ 30 CA

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4

NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA... STRONA 2 TŁUMACZENIOWA... STRONA 4 1 PROGRAM STUDIÓW NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) II STOPNIA (obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 i później) LINGWISTYKA STOSOWANA, SPECJALNOŚCI: NAUCZYCIELSKO-TŁUMACZENIOWA...

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15

Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 Kod przedmiotu: IHFIL-L-3s15-2013FA-S Pozycja planu: D 15 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wypowiedź pisemna w edukacji 3 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Język angielski 3 - opis przedmiotu

Język angielski 3 - opis przedmiotu Język angielski 3 - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski 3 Kod przedmiotu 09.0-WK-IiEP-JA3-L-S14_pNadGen2D2RG Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE Załącznik Nr 1. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY WIEDZY O PAŃSTWIE I POLITYCE 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR

Bardziej szczegółowo

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia

zajęcia w pomieszczeniu Ćwiczenia Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU M2/1/9 w języku polskim Pisanie 2 w języku angielskim Writing 2 USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

IHFIL-L-4k11-2013LS-S IHFIL-L-4k11-2013FA-S

IHFIL-L-4k11-2013LS-S IHFIL-L-4k11-2013FA-S Kod przedmiotu: 1. INFORMACJ O PRZDMIOCI A. Podstawowe dane IHFIL-L-4k11-013L- IHFIL-L-4k11-013FA- Pozycja planu: C11 1 Nazwa przedmiotu Tłumaczenie pisemne polsko-angielskie Rodzaj przedmiotu Kierunkowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE SYLABUS PRZEDMIOTU. Seminarium. Instytut Humanistyczny. kierunek stopień tryb język status przedmiotu PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE 1. NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS PRZEDMIOTU Seminarium 2. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Humanistyczny 3. STUDIA kierunek stopień tryb język status

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Lektorat języka niemieckiego III Przedmiot w języku angielskim: Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III

Sylabus. Praktyka 2: rok II, semestr III Praktyka 3: rok II, semestr III Sylabus Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu Praktyka 2 Typ modułu obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod modułu PPWSZ-FA-1-212-jn Kierunek, kierunek: filologia 5 specjalność,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Polityka i strategia bezpieczeństwa RP 2. KIERUNEK: Politologia 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny

specjalność: filologia angielska, tłumaczeniowa poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: praktyczny SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SL p. 1 2 Element Nazwa modułu Typ modułu Opis Przekładoznawstwo w medycynie i technice obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod modułu

Bardziej szczegółowo

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie WyŜsza Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Przekład Rocznik studiów 2012/2013 Wydział Wydział Stosowanych

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska

Dr n. med. Anna Lewandowska. Dr n. med. Anna Lewandowska (1) Nazwa przedmiotu Filozofia i teorie opieki położniczej (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę)

(opisowe, procentowe, punktowe, inne. formy oceny do wyboru przez wykładowcę) Załącznik Nr 1 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Seminarium dyplomowe 2. KIERUNEK: Turystyka i rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/V. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu

Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do translatoryki Kod przedmiotu 09.4-WH-KBRP-WDT-Ć-S14_gen97GR7 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Filologia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kod USOS: 37-KE1TJ-11. I. Informacje ogólne. II. Informacje szczegółowe

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kod USOS: 37-KE1TJ-11. I. Informacje ogólne. II. Informacje szczegółowe OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Kod USOS: 37-KE1TJ-11 I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu kształcenia: Translatorium językowe 2. Kod modułu kształcenia: KU 3. Rodzaj modułu kształcenia obowiązkowy.

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/6 Wykorzystanie komputerów w w języku polskim Nazwa przedmiotu

KARTA PRZEDMIOTU. M4/1/6 Wykorzystanie komputerów w w języku polskim Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu M4//6 Wykorzystanie komputerów w w języku polskim Nazwa przedmiotu tłumaczeniach w języku angielskim Computers and Translation USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI:

Semestr I: Semestr II: Semestr III: 15, Zal, 3 ECTS Semestr IV: Semestr V: Semestr VI: AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY Moduł/Przedmiot: Proseminarium pisemnej pracy dyplomowej Kod modułu: xxx Koordynator modułu: dr hab. Mikołaj Rykowski Punkty ECTS:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia

SYLLABUS. Leksykologia i leksykografia SYLLABUS Lp. Element Opis 1 2 Nazwa Typ Leksykologia i leksykografia Obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 5 Kod Kierunek, specjalność, poziom i profil PPWSZ-FP-1-45-s

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE

KARTA PRZEDMIOTU 2. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA NARODOWEGO RP. KIERUNEK: BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE, STUDIA STACJONARNE 3. POZIOM STUDIÓW: STUDIA I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA

Bardziej szczegółowo

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu

Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Język angielski IV/Język niemiecki IV Kod przedmiotu 09.0-WE-AiRP-IV Wydział Kierunek Wydział Informatyki, Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu

Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Medialne mechanizmy reklamy Kod przedmiotu 15.3-WP-PEDP-MMR-W-S14_pNadGenWWLVO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA

KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: PODSTAWY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN: 30 WY/30

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r.

Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. Uchwała nr 28/II/2013 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Filologicznym UJ stacjonarnych i niestacjonarnych studiów drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo