OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny na organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz szkoleń dla beneficjentów w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu szacowania 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz szkoleń dla beneficjentów w ramach Programów Operacyjnych: Inteligentny Rozwój, Polska Wschodnia oraz Wiedza, Edukacja i Rozwój. 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje organizację: spotkań/szkoleń informacyjnych w Warszawie dla ok osób (łącznie), dotyczących Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR), w tym: - 2 spotkania na 120 osób - 1 spotkanie na 100 osób - 1 spotkanie na 80 osób - 3 spotkań na 60 osób - 8 spotkań na 50 osób - 2 spotkania na 40 osób spotkania/szkolenia informacyjne dotyczące Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na 60 osób (po 1 spotkaniu w następujących miastach: Kraków, Gdańsk, Poznań). 1

2 spotkań informacyjnych dla ok. 800 osób (łącznie), dotyczących Programu Operacyjnego Polska Wschodnia (PO PW), w tym: - 2 spotkania na 100 osób (w Warszawie ) - 5 spotkań na 50 osób (po 1 spotkaniu w następujących miastach: Białystok, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Kielce); spotkania informacyjne z zakontraktowanymi prelegentami - 1 spotkanie na 100 osób (w Lublinie ) - 5 spotkań na 50 osób (po 1 spotkaniu w następujących miastach: Białystok, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Kielce) spotkań dla ok. 520 osób (łącznie), dotyczących Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój (POWER), w tym: - 7 spotkań na 60 osób - 1 spotkanie na 100 osób spotkań informacyjnych dla ok. 250 osób (łącznie) dotyczących Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet w miastach: Olsztyn, Szczecin, Rzeszów, Toruń i Kielce. W przypadku odstąpienia od realizacji zaplanowanej liczby konkursów w ramach poszczególnych programów wdrażanych przez Zamawiającego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonej powyżej liczby spotkań/szkoleń, które należy traktować jako liczby maksymalne. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych uczestników w ramach poszczególnych spotkań/szkoleń będzie znacząco niższa niż liczba zaplanowanych uczestników, Zamawiający ma prawo do odstąpienia od organizacji spotkania/szkolenia, jednak nie później niż 7 dni od wyznaczonego i zaakceptowanego terminu spotkania/szkolenia. Alternatywnie Zamawiający może w uzgodnieniu z Wykonawcą wyznaczyć inny termin organizacji spotkania/szkolenia lub też zmniejszyć liczbę uczestników spotkania/szkolenia, co spowoduje proporcjonalne zmniejszenie kosztów organizacji spotkania/szkolenia. 2. Przedmiot zamówienia według klasyfikacji CPV: usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 2

3 usługi publikacji usługi drukowania i powiązane usługi w zakresie organizowania wystaw, targów i kongresów 3. Wymagania szczegółowe: Zadanie 1 Rejestracja uczestników spotkań/szkoleń 1. Do zadań Wykonawcy należy rekrutacja uczestników poszczególnych spotkań/szkoleń, w tym przygotowanie w uzgodnieniu z Zamawiającym zaproszeń, rozesłanie zaproszeń drogą listowną lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, mailowe lub/i telefoniczne potwierdzenia obecności, etc). 2. W przypadku spotkań z potencjalnymi Beneficjentami PARP, Zamawiający roześle zaproszenia do przedsiębiorców z baz adresowych PARP (subskrybentów newsletterów PARP). W przypadku niewystarczającej liczby osób zarejestrowanych na dane spotkanie Wykonawca odpowiada za rozesłanie zaproszeń do osób z własnych baz przedsiębiorców, tak aby zapewnić wymaganą frekwencję na spotkaniu. 3. Innym sposobem rekrutacji uczestników spotkań/szkoleń (poza wysłaniem bezpośrednich zaproszeń) będzie formularz rejestracyjny on-line, który stworzy Zamawiający. Formularz zamieszczony zostanie przez Zamawiającego na stronie internetowej PARP (www.parp.gov.pl) w specjalnej zakładce poświęconej spotkaniom informacyjnym /szkoleniom w ramach poszczególnych programów. W zależności od charakteru spotkań/szkoleń rejestracja będzie prowadzona w trybie otwartym lub zamkniętym. Zamawiający udostępni Wykonawcy podgląd do listy osób rejestrujących się przy użyciu w/w formularza w celu koordynacji przebiegu rekrutacji uczestników spotkań. 4. Wykonawca przygotuje wstępną, imienną listę uczestników, którzy potwierdzili udział ww. spotkaniach. Wstępna lista uczestników zostanie przedstawiona Zamawiającemu na 7 dni przed planowaną datą każdego spotkania. 5. Wykonawca przygotuje ostateczną, imienną listę uczestników spotkania na 1 dzień przed terminem jego organizacji. 6. We wszystkich spotkaniach będzie uczestniczyć dodatkowo max. do 7 osób z PARP, które odpowiadać będą za ich koordynację, w tym prelegenci. Osoby te nie są wliczane do liczby przeszkolonych uczestników. 3

4 Zadanie 2 - Wynajęcie pomieszczeń niezbędnych do przeprowadzenia spotkań informacyjnych i szkoleń PO IR, PO WER i PO PW. Zadanie Wynajęcie sal do przeprowadzenia jednodniowych spotkań informacyjnych 1. Najpóźniej w ciągu 14 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję 3 lokalizacji na potrzeby organizacji minimum 10 pierwszych spotkań. Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych dokona ich ostatecznego wyboru. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego wszystkich propozycji Wykonawca w ciągu 5 dni roboczych przedstawi propozycje 3 kolejnych lokalizacji. Propozycje lokalizacji dotyczące pozostałych spotkań oraz szkoleń będą przekazywane sukcesywnie podczas trwania umowy. Zgłoszenia zapotrzebowania na realizację i obsługę jednostkowych spotkań Zamawiający będzie dokonywał z co najmniej 15 dniowym wyprzedzeniem. W ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego zapotrzebowania na realizację spotkania Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji jego lokalizację. 2. Sala powinna być dostępna od godzin porannych (m.in. ze względu na konieczność odpowiedniego ustawienia wyposażenia) do godzin popołudniowych w adekwatnym wymiarze godzin, który w każdym przypadku będzie wystarczający do właściwego przygotowania spotkania oraz jego demontażu. 3. Wymagania Zamawiającego co do sali konferencyjnej: (i) sala klimatyzowana, z dostępem do Internetu, dostępna przez jeden dzień w hotelu lub innym budynku spełniającym standardy hotelu minimum trzygwiazdkowego, (ii) lokalizacja: centrum Warszawy w pobliżu Dworca Centralnego, z dobrym dojazdem zarówno samochodem, jak i środkami transportu miejskiego, w przypadku innych miast w centrum miasta, w pobliżu dworca PKP, z dobrym dojazdem zarówno samochodem, jak i środkami transportu miejskiego, (iii) sala powinna pomieścić liczbę osób przewidzianych na poszczególne spotkania/szkolenia w ustawieniu szkolnym lub w podkowę (stoły i krzesła). 4. Wykonawca zapewni łatwo dostępne oraz dobrze oznakowane szatnie (wraz z obsługą) oraz toalety dla uczestników. 4

5 Zadanie 3 Obsługa recepcji i rejestracja gości podczas spotkań. 1. Do zadań Wykonawcy należy zapewnienie sprawnej obsługi recepcji podczas każdego spotkania/szkolenia. 2. Wykonawca oddeleguje w tym celu co najmniej 2 osoby, które w miejscu wydzielonym na potrzeby recepcji będą dokonywały rejestracji osób przybywających na spotkanie/szkolenie. Do obowiązków osób pracujących na recepcji należało będzie również wydawanie materiałów konferencyjnych oraz potwierdzenie delegacji uczestnikom, którzy zgłoszą taką potrzebę. 3. Wykonawca przygotuje listę obecności uczestników w formie drukowanej. Aby usprawnić proces rejestracji, lista obecności powinna być przygotowana w 2 egzemplarzach. Każdy z uczestników zobowiązany zostanie przez Wykonawcę do złożenia własnoręcznego podpisu/parafki na przygotowanej wcześniej liście obecności. 4. Lista obecności uczestników musi być opatrzona odpowiednią wizualizacją danego Programu (w tym logo programu, logo PARP, emblemat UE wraz ze słownym odniesieniem, informacja o finansowaniu spotkania w ramach środków UE). 5. Lista musi zawierać w stosunku do każdego uczestnika następujące dane: a. imię i nazwisko, b. nazwę firmy/instytucji, c. zajmowane stanowisko, d. telefon i adres , e. podpis. 6. Oryginalne wersje list obecności uczestników zostaną przekazane Zamawiającemu w terminie 5 dni kalendarzowych od ich organizacji. 7. W przypadku, gdy w miejscu organizacji spotkania/szkolenia znajdą się osoby, które nie posiadają zaproszenia lub nie dokonały rejestracji, a tym samym nie zostały wpisane na listę obecności, osoba obsługująca recepcję zobowiązana będzie niezwłocznie powiadomić osobę koordynującą organizację spotkań ze strony PARP. Po uzyskaniu zgody ze strony przedstawiciela PARP osoba taka będzie mogła uczestniczyć w spotkaniu/szkoleniu. 8. Wykonawca przeprowadzi wśród uczestników każdego spotkania/szkolenia ankietę ewaluacyjną (oceniającą spotkanie/szkolenie), której wzór zostanie przekazany przez Zamawiającego. 5

6 9. Wykonawca odpowiada za zebranie ankiet od uczestników oraz przygotowanie podsumowania wyników przeprowadzonej ewaluacji po każdym spotkaniu/szkoleniu, w tym przygotowanie zbiorczego podsumowania wyników wszystkich spotkań przeprowadzonych w ramach każdego programu oddzielnie. 10. Wykonawca odpowiada za rejestrację pytań zadawanych przez uczestników oraz odpowiedzi udzielonych przez ekspertów PARP podczas spotkań dotyczących programów/działań (o ile zachodzi potrzeba ich rejestrowania i Zamawiający nie zdecyduje o odstąpieniu od tej czynności), a następnie ich spisanie i przekazanie w wersji elektronicznej Zamawiającemu. Zadanie 4 Zorganizowanie poczęstunku dla uczestników spotkań informacyjnych 1. Wykonawca zapewni: a) 2 przerwy kawowe dla uczestników (podczas każdego 1-dniowego spotkania) b) w ramach przerwy kawowej będą zapewnione: napoje gorące, w tym herbata, kawa (dodatkowo: cytryna, mleko, cukier), napoje zimne, w tym woda gazowana i niegazowana, soki owocowe oraz ciastka. 2. Wykonawca zapewni lunch dla uczestników każdego jednodniowego spotkania. W menu powinny się znaleźć co najmniej: sałatki, surówki, zupa, 2 dania główne (mięsne i wegetariańskie), ciastka deserowe i owoce, soki owocowe, woda mineralna gazowana i niegazowana, kawa, herbata. Menu powinno odpowiadać liczbie przewidzianych uczestników spotkań. 3. Poczęstunki będą serwowane we foyer lub wydzielonej sali. W trakcie przerw kawowych oraz wszystkich zaplanowanych posiłków Wykonawca odpowiada za sprawną, profesjonalną, dyskretną i bezkolizyjną obsługę (minimum 3 osoby, w przypadku lunchu) oraz zapewnienie porządku i czystości. 4. Foyer/pomieszczenie powinno (i) umożliwić swobodny przepływ osób w trakcie poczęstunku, (ii) umożliwić rozstawienie bufetu oraz stanowisk z napojami zimnymi i ciepłymi, (iii) powinno być klimatyzowane. 6

7 Zadanie 5 - Wymagania techniczne 1. Wykonawca odpowiada za kompleksowe przygotowanie sal do spotkań/szkoleń wraz z ich oznakowaniem zgodnym z Księgą Identyfikacji Wizualnej PARP oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej NSS a także Księgą Identyfikacji Wizualnej SPPW (fiszki i tabliczki informacyjne z tytułem i godzinami spotkania/szkolenia). 2. Wykonawca odpowiada za właściwą aranżację sali konferencyjnej/szkoleniowej tj. ustawienie krzeseł i stołów (w układzie teatralnym, szkolnym lub w podkowę) uwzględniające konieczność sprawnego przemieszczania się, ustawienie elementów technicznych (sprzęt, oświetlenie, nagłośnienie itp.). 3. W sali konferencyjnej/szkoleniowej (salach konferencyjnych w przypadku 2-dniowego szkolenia, gdzie zachodzi potrzeba wynajęcia kilku sal) Wykonawca zapewni klimatyzację oraz niezbędny sprzęt do realizacji prezentacji multimedialnych (np. ekran, rzutnik, laptop). 4. Wykonawca zapewni niezbędne urządzenia nagłaśniające. Dodatkowo dostępne będą dla uczestników minimum 2 mikrofony bezprzewodowe. 5. Oświetlenie i nagłośnienie sali konferencyjnej podczas spotkań/szkoleń musi być dostosowane do charakteru i potrzeb poszczególnych ich części. 6. Wykonawca odpowiada za koordynację i sprawność działania urządzeń i personelu obsługi technicznej (minimum 3 osoby). 7. Wykonawca odpowiada za zaopatrzenie wszystkich prelegentów podczas wszystkich sesji w wodę mineralna gazowaną i niegazowaną oraz szklanki. 8. Wykonawca będzie odpowiedzialny za odebranie od Zamawiającego oraz rozstawienie zgodnie z uzgodnieniami z Zamawiającym banerów i ew. innych materiałów informacyjnych (ulotki, broszury, publikacje etc.) i promocyjnych (banery, roll-up etc.), które pobierze od Zamawiającego przed spotkaniem/szkoleniem lub planowaną serią spotkań/szkoleń. Po realizacji zadania Wykonawca dostarczy ww. materiały informacyjne (pozostałe po spotkaniu/szkoleniu) i materiały promocyjne do siedziby Zamawiającego. 7

8 Zadanie 6 - Druk i dystrybucja materiałów szkoleniowych. 1. Wykonawca odpowiada za przygotowanie graficzne do druku i wydrukowanie materiałów szkoleniowych (prezentacji, programu, materiałów informacyjnych PARP itp.) dla uczestników zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej PARP oraz Księgą Identyfikacji Wizualnej poszczególnych programów operacyjnych. 2. Materiały szkoleniowe (informacja nt. PARP, prezentacje prelegentów, itp.) zostaną przygotowane i dostarczone w wersji elektronicznej przez Zamawiającego najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem spotkania/szkolenia. Materiały te obejmować będą: (i) pliki tekstowe - w formacie.doc, (ii) elementy graficzne logo PARP i innych działań realizowanych przez PARP (pliki w formatach.cdr,.bmp,.jpg,.tif i inne). 3. Na 3 dni robocze przed organizowanym spotkaniem Wykonawca przedstawi Zamawiającemu gotowy do druku projekt materiałów szkoleniowych przygotowanych dla uczestników. Zamawiający ma prawo do weryfikacji układu tekstu i szaty graficznej ww. materiałów oraz do dokonania własnej korekty w ciągu 1 dnia roboczego. Wykonawca zobowiązany jest nanieść uwagi Zamawiającego w tym samym dniu. 4. Wykonawca odpowiada za powielenie kompletu materiałów szkoleniowych dla uczestników w liczbie odpowiadającej liczbie uczestników każdego spotkania/szkolenia oraz spakowanie kompletu ww. materiałów wraz z pozostałymi elementami kompletu odebranymi przez Wykonawcę od Zamawiającego (długopis, notes) zgodnie ze wskazaną przez Zamawiającego kolejnością. 5. Jeżeli w przesłanym pliku będzie kilka dokumentów Wykonawca ułoży je w całość zgodnie z numerem nadanym przez Zamawiającego każdemu dokumentowi. Liczba stron kompletu materiałów dla uczestników spotkań wyniesie ok Wykonawca zrealizuje druk materiałów szkoleniowych zgodnie z poniższymi wymaganiami: 8

9 Dane dotyczące materiałów szkoleniowych Nakład 2330 szt. Format A4 Papier druk offsetowy/cyfrowy/ ksero, papier 80 g, Objętość 50 stron (+2strony okładki) Kolor Czarno-biały Oprawa bigowanie, szycie zeszytowe 7. Każdorazowo Wykonawca dostarczy odpowiednią liczbę egzemplarzy materiałów szkoleniowych w miejsce organizacji spotkania/szkolenia, najpóźniej na 2 godziny przed rozpoczęciem spotkania. Zadanie 7 Zapewnienie transmisji internetowej na żywo (STREAMING LIVE spotkań), przy zapewnieniu możliwości jednoczesnego korzystania z transmisji dla minimum 1000 użytkowników. 1. Wykonawca zapewni jakość dźwięku i obraz: a) w formacie 16:9, b) wielkość okna wideo minimum 640x360 pikseli, c) bitrate obrazu co najmniej 400 kb/s, d) dźwięk stereo, bitrate co najmniej 96 kb/s, e) odtwarzacz musi zapewniać możliwość regulacji poziomu dźwięku, f) odtwarzacz musi zapewniać możliwość odtwarzania pełnoekranowego, 2. Wykonawca zapewni widzom możliwości brania aktywnego udziału w dyskusji poprzez zadawanie prelegentom pytań, w oknie wyświetlanym obok ekranu wideo. Wykonawca zapewni moderatorowi lub prelegentowi możliwość wglądu w pytania widzów w czasie rzeczywistym. 3. Wykonawca zapewni jakość infrastruktury informatycznej w miejscu transmisji, tj. łącze sztywne o przepustowości (upload) minimum 1 MB, oraz awaryjny backup (do pół godziny) za pomocą łączy GSM, 4. Wykonawca zapewni montaż urządzeń i okablowania do transmisji danych, 9

10 5. Wykonawca skontaktuje się, na co najmniej 2 dni robocze przed dniem transmisji, ze wskazanym pracownikiem Zamawiającego w celu dostarczenia kodu html odtwarzacza do osadzenia w artykule na stronie www, za pomocą którego przeprowadzana będzie transmisja. W tym samym dniu Wykonawca otrzyma od pracownika Zamawiającego plik.png o rozmiarach 1920x1080 do odtwarzacza, który będzie wyświetlany poza czasem transmisji (wizualizacja, nazwa imprezy, data). Najpóźniej na dzień roboczy przed transmisją on-line osoby odpowiedzialne za transmisję ze strony Wykonawcy i Zamawiającego przeprowadza testy poprawności zaimplementowania odtwarzacza i prawidłowości wyświetlania strumienia transmisji. 6. Wykonawca prześle Zamawiającemu na wskazany przez niego adres raport statystyk dotyczący użytkowników transmisji każdego z wydarzeń w ciągu 48h od zakończenia spotkań. Podsumowanie aktywności internautów biorących udział w wydarzeniu będzie zawierało następujące dane: a) Liczbę użytkowników oglądających wydarzenie w całości (w tym osobno liczbę unikalnych użytkowników), b) Liczbę użytkowników oglądających wydarzenie przynajmniej przez jedną godzinę (w tym osobno liczbę unikalnych użytkowników), c) Liczbę użytkowników oglądających wydarzenie choćby incydentalnie (w tym osobno liczbę unikalnych użytkowników), d) Średni czas połączenia, e) Lokalizację połączenia z wykorzystaniem mechanizmu GeoIP. 7. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zmontowane nagranie w kontenerze MP4 kodowany h264 na nośniku Bluray (lub innym uzgodnionym i zaakceptowanym przez obie strony nośniku) najpóźniej do 4 dniu od dnia zakończenia spotkania zgodnie z wymaganiami technicznymi dotyczącymi jakości przekazywanych materiałów tj.: a) filmy będą przygotowane/przeedytowane przez Wykonawcę (brak usterek audio i video, zrównoważony poziom dźwięku, itd.), 10

11 b) Rozdzielczość obrazu: 1280x720 px (HD 720). Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany rozdzielczości obrazu na większą przy jednoczesnym poinformowaniu o tym Wykonawcy najpóźniej na dzień przed danym dniem emisyjnym. Zastrzeżenie to jest spowodowane opcją przekazania nagranych materiałów do innego emitenta, c) liczbe klatek na sekundę: 25, d) dźwięk stereo o próbkowaniu 48 khz, e) rzeczywista wielkość pojedynczego pliku przygotowanego w opcji umożliwiającej bezpośredni upload do serwisu YouTube mniejsza niż 2GB, f) Filmy wideo nie powinny zawierać poziomych ani pionowych pasów wzdłuż krawędzi ekranu, g) Filmy przygotowane zgodnie ze specyfikacją m.in. serwisu YouTube (http://www.google.com/support/youtube/bin/topic.py?hl=pl&topic=16612), h) Materiał winien być opatrzony wizualizacją Zamawiającego (intro, outro z formatką informacyjną, logotyp portalu w prawym górnym rogu w czasie trwania całego materiału), i) Płyty (bluray lub inne uzgodnione i zaakceptowane przez obie strony nośniki) na których zostaną dostarczone materiały będą opisane: data nagrania, nazwa imprezy, nr kolejnej płyty, liczba płyt. Zadanie 8 Zapewnienie prelegentów. Zadanie dotyczy spotkań wymienionych w punkcie jedno spotkanie na 100 osób w Lublinie oraz 5 spotkań na 50 osób w następujących miastach: Białystok, Olsztyn, Lublin, Rzeszów, Kielce. 1. Wykonawca zakontraktuje wskazanego przez Zamawiającego eksperta/ekspertów, który poprowadzi spotkanie. Zamawiający przekaże Wykonawcy dane kontaktowe eksperta. 2. Wykonawca zapewni prelegentowi/prelegentom zewnętrznym zarówno nocleg, transport, jak i wyżywienie, w trakcie organizowanego szkolenia. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania oraz wszelkie kwestie formalno-prawne wobec zakontraktowanych prelegentów. 11

12 4. Wykonawca będzie zobowiązany do wypłacenia z budżetu projektu wynagrodzenia dla eksperta. Wynagrodzenie powinno być wypłacone najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody na dokonanie ww. płatności na rzecz ekspertów wewnętrznych. 5. Wysokość wydatków związanych z zakontraktowaniem eksperta (w tym zwrot kosztów podróży na terenie kraju, z wyłączeniem biletów lotniczych, z możliwością niewydatkowania jeśli nie będzie ekspertów wskazanych do płatności) nie przekroczy kwoty zł brutto. Wykonawca zapewni prelegentowi nocleg i wyżywienie podczas trwania szkolenia. 4. Termin wykonania zamówienia Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy do 5 grudnia 2015 roku, z uwzględnieniem wymagań terminowych do poszczególnych spotkań, opisanych w tabeli stanowiącej załącznik nr 1. do Opisu Przedmiotu Zamówienia. 12

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA W celu przeprowadzenia oszacowania wartości przyszłego zamówienia, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zwraca się z prośbą o dokonanie szacunkowej wyceny usługi organizacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej

Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej Załącznik nr do SIWZ I. W ramach przedmiotu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Świadczenie usługi szkoleniowej. Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenie dla Beneficjentów XII Priorytetu Programu

Bardziej szczegółowo

2.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rekomendacji uczestnictwa w spotkaniach ekspertów PARP lub innych ekspertów po konsultacji z Wykonawcą.

2.3 Zamawiający zastrzega sobie możliwość rekomendacji uczestnictwa w spotkaniach ekspertów PARP lub innych ekspertów po konsultacji z Wykonawcą. Załącznik nr 1. Zakres Zadań Wykonawcy 1. Opis przedmiotu zamówienia 1.1 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) realizując projekt systemowy Wspieramy e-biznes, planuje organizację warsztatów

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. II. LOKALIZACJA Usługi będą realizowane w obiekcie znajdującym się w powiecie augustowskim lub hajnowskim. Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie warunków technicznych dla zorganizowania serii wyjazdowych szkoleń oraz seminariów. Zadaniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest organizacja konferencji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, Warszawa OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) I. Nazwa Zamawiającego : Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, ul. Wieżowa 8, 02-147 Warszawa II. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób.

3. Uczestnicy Uczestnicy warsztatów to pracownicy LAWP w Lublinie. W warsztatach wezmą udział maksymalnie 74 osoby, minimalnie 65 osób. OAK. KCB.2621/89/16 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 1 do Zaproszenia do złożenia oferty Opis przedmiotu zamówienia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelowa wraz z pełną obsługą restauracyjną

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na kompleksowej organizacji konferencji otwierającej

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Konferencja informacyjno-szkoleniowa współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest organizacja VIII posiedzenia komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 w terminie 26-27

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy

Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy Polkowice, dnia 27 stycznia 2014 r. Znak sprawy: POPPPiDM.221A-4/14 Wszyscy Wykonawcy ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA NIEWIĄŻĄCYCH OFERT CENOWYCH (cel: BADANIE RYNKU USŁUG TOŻSAMYCH Z PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA)

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/97/Kielce Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 11.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/91/Samorząd_03 Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 8.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo

w związku z powyższym, uprzejmie proszę o przygotowanie oferty na usługę transmisji na żywo Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP: 701 007 37 77, REGON: 141032404) dalej Zamawiający, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS

PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS Załącznik nr 5 do umowy nr 9/DI/PN/2016 PROCEDURA ORGANIZACJI SPOTKAŃ RADY UŻYTKOWNIKÓW OPROGRAMOWANIA CAS 1. Spotkania Rady Użytkowników 1.1. Wstęp Wykonawca zapewni i pokryje wszelkie koszty związane

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 12.12.2013r.

Warszawa, 12.12.2013r. Warszawa, 12.12.2013r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/37/szkolenie usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania:

Szczegółowy opis zamówienia. Zamówienie dotyczy następujących usług związanych z organizacją dwudniowego spotkania: Szanowni Państwo, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156), zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje wstępne 1.1 Przedmiotem zamówienia jest organizacja wyjazdu szkoleniowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu kreatywnego rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA

Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KONFERENCJA Wykonawca przygotuje i zorganizuje ogólnopolską konferencję informacyjno promocyjną w Warszawie pt. Metro czynnikiem miastotwórczym: zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ )

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwany dalej: SOPZ ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do Umowy Rozdział I. Dwudniowe spotkanie w Warszawie w dniach 26 i 27 listopada 2015 r. dla maksymalnie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/129/Żory Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 17.12.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły,

Podczas szkolenia świadczona jest usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl ZAPYTANIE O SZACUNKOWY KOSZT ZAMÓWIENIA W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku.

Poniżej przedstawiam założenia ramowe do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia z prośbą o dokonanie wyceny usługi do dnia 20 lutego 2014 roku. dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Warszawa, 22.01.2014r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/49/Łódź Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal, zakwaterowaniem

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI)

Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia ORGANIZACJA SEMINARIUM EKSPERCKIEGO I KONFERENCJI) Naukowe Centrum Prawno- Informatyczne Warszawa, 30.07.2013 ul. Wóycickiego 1/3 bl. 17 01-938 Warszawa tel. 506 433 746 kamilczaplicki@wp.pl www.ncpi.org.pl Zapytanie ofertowe nr 2/2013 ( dotyczy zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiot zamówienia: poszukuje Wykonawcy na organizację spotkań w 2014 roku: Podkomitetu Monitorującego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym

1. Wynajem 1 sali konferencyjnej na 80 osób z wyposażeniem prezentacyjnym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/48/Szczecin Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 23.01.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem sal,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 13-14 grudnia 2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji

Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji Załącznik nr 2 do Siwz Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji Przedmiot zamówienia jest określony we Wspólnym Słowniku Zamówień jako CPV 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji;

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 177 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę konferencji w terminie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 167 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w terminach:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach:

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Lublinie w następujących terminach: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy lub Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/109/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 4.08.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

3. Zakres tematyczny: Tematyka spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego. AGENDA (projekt)

3. Zakres tematyczny: Tematyka spotkań będzie dotyczyć bezpieczeństwa energetycznego województwa lubelskiego. AGENDA (projekt) Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na organizację cyklu dwudziestu spotkań w powiatach ziemskich województwa lubelskiego oraz konferencji podsumowującej kampanię edukacyjno-informacyjną,,bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

3. Emisję programu materiałów audiowizualnych.

3. Emisję programu materiałów audiowizualnych. Zakres Zadań Wykonawcy - Załącznik nr do Zapytania ofertowego na Produkcję i emisję materiałów audiowizualnych w sieci internet promujących rezultaty wdrażania projektów w ramach działań 8. i 8.2 POIG.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia, zgodnie z zasadą konkurencyjności. ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkania dla Banku Gospodarstwa Krajowego finansowanego w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 wraz z zapewnieniem noclegu uczestnikom spotkania.

Bardziej szczegółowo

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY:

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAMAWIAJĄCY: Warszawa, 11 września 2012 r. ZAMAWIAJĄCY: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZTM przetarg nieograniczony 31/2012

ZTM przetarg nieograniczony 31/2012 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i zorganizowanie międzynarodowej konferencji informacyjno promocyjnej w Warszawie pt. Geologiczne czynniki budowy metra w miastach europejskich.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza

Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Sygnatura: ZP-034/2015 Załącznik Nr 1 Opis przedmiotu zamówienia - część pierwsza Przedmiotem zamówienia są usługi hotelarskie i restauracyjne dotyczące podawania posiłków oraz udostępnienie wyposażonych

Bardziej szczegółowo

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Załącznik 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do zapytanie ofertowego nr 31/2013/GSWB - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia l.p. Wymagania. Opis wymagań. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW (OSÓB Minimum 99 osób: 1. SZKOLONYCH) do przeszkolenia/ilość

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja i obsługa konferencji (wraz ze złożeniem w komplety i dowozem na miejsce konferencji materiałów konferencyjnych i promocyjnych), organizowanej w ramach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 19.09.2011 Zapytanie ofertowe 11/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/144/Warszawa_ewaluacja Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 30.04.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, 00 695 Warszawa (NIP:

Bardziej szczegółowo

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015

10-11 stycznia 2015 oraz 23-24 stycznia 2015 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców, którzy będą odpowiedzialni za obsługę szkoleń w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r.

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 7-8 marca 2015 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 172 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie:

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015

Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 PROGRAM INSTYTUTU KSIĄŻKI Edukacja kulturalna bibliotekarzy 2015 ZAPYTANIE OFERTOWE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. W ramach niniejszego Zapytania ofertowego Instytut Książki zwraca się z

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 15.07.2014 r.

Warszawa, 15.07.2014 r. Warszawa, 15.07.2014 r. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/100/KSKN usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych w projekcie Akademia uczniowska. Szczegółowy

Bardziej szczegółowo

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie

Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Organizacja jednodniowej konferencji promującej rezultaty dla 300 osób w Warszawie Załącznik nr 1 Lp. Warunek Opis 1 Miejscowość Warszawa w promieniu do 5 km od Dworca Centralnego, z dogodnym dojazdem

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przez organizację posiedzenia należy rozumieć wykonanie następujących czynności: 1.Zapewnienie sali konferencyjnej z wyposażeniem: a) sala konferencyjna, umożliwiająca przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa konferencji informacyjno-uzgodnieniowej dla konsultantów krajowych i konsultantów wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie,

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie, Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM) biuro w Warszawie, zaprasza do składania ofert na USŁUGĘ HOTELOWĄ NOCLEG DLA UCZESTNIKÓW TRZYDNIOWEGO SZKOLENIA ORAZ WYNAJĘCIE SALI KONFERENCYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa hotelarska, w tym: zapewnienie sal, cateringu oraz zakwaterowania części uczestników konferencji "Giełda Produktów Finansowych" w Poznaniu, 17 maja 2016 r. Wymagania podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji szkoleniowej Zamówienie obejmuje: 1. zapewnienie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza

dla rozwoju Mazowsza dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/98/Częstochowa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 15.07.2014r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane z wynajmem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto Katowice, dnia 20 sierpnia 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro netto na rezerwację oraz wynajem sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 17 18 stycznia 2015 roku w Łodzi

Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: 17 18 stycznia 2015 roku w Łodzi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkolenia w terminie: Strona

Bardziej szczegółowo

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego

,,Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego Przedmiot zamówienia Dział II SIWZ Przedmiotem zamówienia jest organizacja seminarium pn. Zatrudnienie w sektorze ekonomia społeczna w ramach projektu pn.: Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną

UWAGA! Opis zamówienia OGÓLNE WARUNKI I DZIEŃ KONFERENCJI Wynajem sali konferencyjnej na pierwszy dzień konferencji z wyposażeniem i oprawą wizualną W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Ministerstwo Środowiska zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących świadczenia usług hotelarskich i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w

szacunkowych na kompleksową organizację 2-dniowej międzynarodowej konferencji horyzontalnej, w Rozeznanie rynku na kompleksową organizację międzynarodowej konferencji horyzontalnej Sektor Zdrowia, 16.06.2014 Ministerstwo Zdrowia w celu oszacowania wartości zamówienia zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

Obiekty, w których będą realizowane usługi muszą spełniać następujące warunki:

Obiekty, w których będą realizowane usługi muszą spełniać następujące warunki: Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 176 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę szkoleń w następujących

Bardziej szczegółowo

"OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie:

OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Nazwa Projektu: Nazwa dokumentu: "OBECNI W SIECI - Internet socjalny dla mieszkańców gminy Raciechowice OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na zadanie: Przeprowadzenie szkoleń z zakresu wykorzystania możliwości

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/ /2012 zawarta w dniu..2012 roku w Warszawie. dla części 1-4

UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/ /2012 zawarta w dniu..2012 roku w Warszawie. dla części 1-4 Strona1 UMOWA NR CPE/WST PL-BY-UA/ /2012 zawarta w dniu..2012 roku w Warszawie dla części 1-4 pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź Tel: 42 203 48 00 info@rcpslodz.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Postępowanie prowadzone na podstawie

Bardziej szczegółowo

Umowa. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami.

Umowa. Zamawiający i Wykonawca w dalszej części umowy łącznie mogą być zwani Stronami. Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa zawarta w dniu. pomiędzy: Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Białymstoku, z siedzibą przy ul. Kombatantów 7, 15-110 Białystok, NIP 542 303 15 36, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku

Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB. Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku Gdańsk, 27.09.2011 Zapytanie ofertowe 16/2011/GSWB Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 6 czerwca 2016 r. w Dzikowcu (woj. podkarpackie, powiat kolbuszowski) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO Pabianice, dnia 22.05.2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Organizacja i obsługa w dniu 27 czerwca 2016 r. w Wigrach (woj. podlaskie, powiat suwalski, gmina Suwałki) jednodniowej konferencji na ok. 150 osób dotyczącej działań

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 5 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/130/Warszawa Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 14.01.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi związane

Bardziej szczegółowo

BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BDGzp-216/274/48563/11/bk Warszawa, dn. 28 października 2011r. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: Usługi szkolenia personelu) Visimind Ltd Sp. z o.o. ul. Jarocka 34 10-699 Olsztyn e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502207430 Olsztyn,21.02.2013 Zapytanie ofertowe Nr sprawy: G-A II.042-4a/2013 W związku z realizacją przez: Visimind

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 185 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAPYTANIA OFERTOWEGO Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za obsługę dwóch szkoleń w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Z myślą o przyszłości współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL I. Wyjazdowy kurs komputerowy ECDL dla 20 niepełnosprawnych uczestników projektu Z myślą o przyszłości współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia DOPS/ZP/252-6/2014 Załącznik nr 4a i/lub 4b i/lub 4c do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług hotelowo restauracyjnych w podziale na zadania: Zadanie 1- Usługa hotelowo-restauracyjna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000

ZAPYTANIE OFERTOWE. na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 30 000 Opole, 7.06.04 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia o wartości netto poniżej 0 000 Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (Zamawiający/RDOŚ w Opolu) zwraca się z zapytaniem ofertowym na usługę

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Biuro Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8 tel. /+42/ 663 33 90 90-051 Łódź fax /+42/ 663 33 91 www.lodzkie.pl zp.info@lodzkie.pl ZP.272.58.2014 Łódź, dn. 18.07.2014

Bardziej szczegółowo

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE

Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Puck, dn. 11.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ s.c. A.Klusek, P.Kanarski realizując wraz z Lokalną Grupą Działania Małe Morze projekt PI-PWP Zarządca w rolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 15.03.2012 Dotyczy projektu: Public relations a adaptacyjność i konkurencyjność MŚP (UDA-POKL.02.01.02-00-001/10) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB

Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Zapytanie ofertowe 12/2013/GSWB Gdańsk, 17.04.2013 Kierujący zapytanie: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku ul. Ks. Zator Przytockiego nr 4 80-245 Gdańsk KRS 0000273179,

Bardziej szczegółowo

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących czynności:

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących czynności: Zapytanie ofertowe Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w imieniu Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie szkolenia planowanie

Bardziej szczegółowo

13/SU/2016 Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/SU/2017

13/SU/2016 Projekt współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus + ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/SU/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/SU/2017 Warszawa, 2017 03 16 Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie zwraca się do Państwa z zapytaniem ofertowym na następujące zamówienie: Tytuł: Organizator

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:

UMOWA NR 2013. zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie... zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez: UMOWA NR 2013 zawarta w dniu 2013 roku w Warszawie pomiędzy:.. zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie.., reprezentowanym przez:. a:.. zwanym dalej Wykonawcą, z siedzibą w Warszawie., posiadającym

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia WOA.I.ZZP/WPW/U-335-51/09 Załącznik nr 2 do SIWZ WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ORAZ BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/ZO/ZAD4/NIPR/2015 Rzeszów, dnia 03.06.2015 r. Usługa hotelowo-restauracyjno-transportowa dla uczestników V Sympozjum Wyjazdowego W związku z realizacją przez Uniwersytet Rzeszowski

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie zapytania: Paweł Korliński, Marta Stefaniak-Łubianka, Marzena Prusiecka

Przygotowanie zapytania: Paweł Korliński, Marta Stefaniak-Łubianka, Marzena Prusiecka Warszawa, 15.05.2013 Zapytanie ofertowe 11/2013/GSWB Kierujący zapytanie: Stowarzyszenie MONAR Zarząd Główny ul. Nowolipki 9b 01-151 Warszawa KRS 0000139796 NIP 5261038205 Skład Zarządu: Jolanta Łazuga-Koczurowska

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 :

Rodzaj zamówienia wg nazw i kodów określonych we Wspólnotowym Słowniku Zamówień 1 : Strona 1 z 6 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr CEO/Au/ZO/133/Warszawa_MS_IV/V Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego Warszawa, 20.02.2015r. Przedmiotem Zapytania ofertowego są usługi

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 2. HARMONOGRAM KONFERENCJI. Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa dwudniowej konferencji podsumowującej projekty epuap2 i SIPR w hotelu lub ośrodku

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11.

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11. Wałbrzych 2011.10.14 Zapytanie ofertowe na organizację usługi obejmującej nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego dn. 7-8.11.2011 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Opis zamówienia:

Zapytanie ofertowe. Opis zamówienia: Zapytanie ofertowe Przedmiotem zamówienia są opisane poniżej usługi: wynajmu sali konferencyjnej wraz z usługą restauracyjną oraz wynajmu sal warsztatowych wraz z usługą gastronomiczną (cateringową lub

Bardziej szczegółowo

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Człowiek najlepsza inwestycja Sochaczew, 19 stycznia 2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miasto Sochaczew zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym wynajmu sali wraz z zapewnieniem obsługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nr postępowania: 14/2014/TP, data: 22.12.2014 r. 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 14/2014/TP,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa Zamawiającego w ramach cyklu szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych ZAPYTANIE OFERTOWE na organizację spotkań Grup Roboczych w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Nr postępowania: 08/2013/TP, data: 20.03.2013 r. 1.

Bardziej szczegółowo