Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju"

Transkrypt

1 Zapytanie ofertowe na usługi hotelarskie świadczone na potrzeby spotkań organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47a, Warszawa (NIP: , REGON: ) informuje, że prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W związku z organizacją przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) spotkań informacyjnych dot. konkursów dla potencjalnych beneficjentów Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) oraz spotkania w ramach Programu BIOSTRATEG, NCBR zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na realizację usług hotelarskich dla maksymalnie 600 osób, zgodnie z niżej przedstawionym opisem przedmiotu zamówienia. Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do dnia r. (poniedziałek) na adres e- mail: W ramach przedstawionej oferty Zamawiający prosi o: 1. Podanie nazwy hotelu, w którym realizowane będzie zamówienie wraz z liczbą posiadanych gwiazdek oraz odległością między hotelem a NCBR mierzoną na podstawie google maps wyznacz trasę pieszo 2. Potwierdzenie dostępności sal konferencyjnych dla 200 os. w ustawieniu teatralnym w terminach: r., r., r. 3. Podanie ceny jednostkowej brutto za udział jednego uczestnika (cena jednostkowa powinna uwzględniać wszystkie składowe organizacji wydarzenia, tj. koszty wynajęcia sali, sprzętu, usługi gastronomicznej, dostosowania warunków do przeprowadzenia transmisji on-line, podatek VAT). W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert. Ocenie będą podlegały oferty spełniające wszystkie wymagane przez Zamawiającego warunki. Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę do 30 tys. Euro. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Strona 1 z 5

2 Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny ofert: Kryterium Waga kryterium (%) 1) cena 20 2) liczba gwiazdek posiadanych przez hotel 40 3) odległość hotelu od siedziby NCBR 40 1) Punkty w kryterium,,cena zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za kryterium cena może uzyskać maksymalnie 20 punktów: najniższa zaoferowana cena brutto Liczba przyznanych punktów = x 20 cena ocenianej oferty brutto 2) Punkty w kryterium liczba gwiazdek posiadanych przez hotel * zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za niniejsze kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru: liczba gwiazdek oferty ocenianej Liczba punktów= x 40 najwyższa zaoferowana liczba gwiazdek 3) Punkty w kryterium odległość od siedziby NCBR zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. Wykonawca za niniejsze kryterium może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Punkty za kryterium zostaną obliczone według wzoru: najmniejsza zaoferowana odległość hotelu od siedziby NCBR Liczba punktów = x 40 odległość hotelu od NCBR wynikająca z oferty badanej * na dzień składania oferty: hotel (zaszeregowany do obiektu: hotel) - skategoryzowany jako hotel o min. 4 gwiazdkach (na dzień składania oferty hotel posiadający min. 4 gwiazdki uzyskane zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Wojewodę Mazowieckiego w przedmiotowej sprawie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.) lub rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U Nr 10, poz. 87)). Hotel posiadający kategoryzację min. 4 gwiazdek dla całego obiektu. Strona 2 z 5

3 Odległość będzie liczona na podstawie google maps wyznacz trasę pieszo pomiędzy hotelem wskazanym w ofercie a siedzibą NCBR. Do wyznaczenia trasy pieszo należy jako: pierwszą pozycję wpisać hotel (nazwa hotelu, ulica, miasto: np. hotel X, ul. X 42, Warszawa) natomiast drugą pozycję należy wpisać Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ul. Nowogrodzka 47, Warszawa. W przypadku gdy aplikacja google maps wskazuje więcej niż jedną trasę, należy wybrać najkrótszą. Jednostką miary będzie metr. Zamawiający oceni oferty przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt. Zamawiający dokona wyliczenia punktów dla danej oferty, za każde kryterium, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i wybierze ofertę z najwyższą liczbą punktów ogółem, stosując poniższy wzór: Punkty ogółem = Punkty za kryterium cena + Punkty za kryterium ilość gwiazdek posiadanych przez hotel + Punkty za kryterium odległość hotelu od siedziby NCBR. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich w zakresie organizacji spotkań/konferencji na potrzeby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamawiający planuje organizację trzech spotkań dla maksymalnie 200 osób każde, łączna przewidywana liczba uczestników 600 osób. 2. Cel Realizowane zamówienie ma na celu zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, technicznych oraz gastronomicznych dla uczestników spotkań tj. potencjalnych beneficjentów programów: Wiedza Edukacja Rozwój oraz BIOSTRATEG. Brak odpowiedniego zaplecza logistycznego w siedzibie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju rodzi potrzebę organizacji wymienionych powyżej wydarzeń poza NCBR. 3. Terminy realizacji zamówienia r., r., r. 4. Miejsce realizacji zamówienia Zamawiający oczekuje, że niniejsze zamówienie zrealizowane będzie w hotelu położonym w odległości nie większej niż 1500 m od siedziby Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, tak by ułatwić osobom dojeżdżającym z różnych miejsc Polski punktualne i możliwie łatwe dotarcie na spotkanie. Podana odległość mierzona na podstawie google maps wyznacz trasę pieszo Strona 3 z 5

4 Zamawiający oczekuje, że niniejsze zamówienie zrealizowane będzie w hotelu (zaszeregowanym do obiektu: hotel) - skategoryzowanym jako hotel o min. 4 gwiazdkach (na dzień składania oferty hotel posiadający min. 4 gwiazdki uzyskane zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Mazowieckiego lub Wojewodę Mazowieckiego w przedmiotowej sprawie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 196 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169 z późn. zm.) lub rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1999 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U Nr 10, poz. 87)). Hotel posiadający kategoryzację min. 4 gwiazdek dla całego obiektu. 5. Sposób realizacji Wykonawca zapewni Zamawiającemu kompleksowe zrealizowanie zamówienia spełniając niżej wymienione wymagania. 5.1 Sale konferencyjne: sale konferencyjne zdolne pomieścić do 200 osób, dostępne w godzinach 8:00-17:00 wraz z krzesłami w układzie teatralnym; sale dostosowane do przeprowadzania transmisji on-line (przepustowość łącza internetowego po kablu transfer wychodzący min. 2 Mb/s) z organizowanych spotkań; koordynator imprezy (tzw. Meeting Concierge); dojście do sal, w których odbywać się będą spotkania, oznakowane w sposób umożliwiający łatwe ich odnalezienie; szatnia wraz z obsługą. 5.2 Wyposażenie sal konferencyjnych na potrzeby spotkań: stół prezydialny dla 3-6 osób oraz mównica; krzesła w ustawieniu konferencyjnym; projektor multimedialny min ANSI; ekran matowy biały min. 4x3 m; Zamawiający dopuszcza ekran o innych wymiarach niż ten wskazany (ekran matowy biały min. 4x3 m), jednak inny rozmiar ekranu musi umożliwić uczestnikom spotkania swobodne i komfortowe śledzenie wyświetlanych na ekranie materiałów (np. prezentacji). Wyświetlane materiały muszą być widoczne dla wszystkich uczestników spotkania, z każdego miejsca w sali; flipchart z papierem i flamastrami; komputer laptop min. 15 z zainstalowanym oprogramowaniem MS Office 2007 (lub nowszy) i dostępem do Internetu; pilot prezentera umożliwiający przerzucanie slajdów ze wskaźnikiem laserowym; do 7 mikrofonów bezprzewodowych; nagłośnienie konferencyjne; inne niezbędne peryferia, przewody oraz montaż; notatniki i długopisy dla uczestników; Strona 4 z 5

5 jedno pomieszczenie gospodarcze/zaplecze techniczne dla organizatorów na składowanie materiałów konferencyjnych na 24h przed eventem i do 48h po jego zakończeniu; jedno stanowisko recepcyjne w holu. 5.3 Usługa gastronomiczna (w tym zastawa stołowa, stoły, obrusy, dekoracje i obsługa kelnerska) woda + szklanki na stół prezydialny dla 3-6 osób; przerwa kawowa powitalna (uzupełniana na bieżąco, do 45 minut przed i po rozpoczęciu spotkania): zimny bufet (np. tartinki, sałatki, finger food zgodnie ze standardem hotelu), kawa, herbata, woda, soki owocowe (w tym mleczko, cukier, cytryna), ciastka i/lub owoce zgodnie ze standardem hotelu; przerwa kawowa (uzupełniana na bieżąco, do 30 minut po zakończeniu przerwy): kawa, herbata, woda, soki owocowe (w tym mleczko, cukier, cytryna), ciastka i/lub owoce zgodnie ze standardem hotelu; obiad w formie bufetu: przystawki (wybór zimnych przekąsek mięsnych, rybnych oraz świeżych sałatek), dania na ciepło (minimum trzy do wyboru w tym jedno wegetariańskie), dodatki (np. ziemniaki, ryż, surówki), desery (ciasta, musy, owoce), napoje (kawa, herbata, woda, soki owocowe). Zamawiający powinien zapewnić Wykonawcy możliwość zrealizowania zamówienia, zobowiązując się do: potwierdzenia na dwa dni robocze przed terminami spotkań ostatecznej liczby osób biorących udział w spotkaniach; przekazania Wykonawcy treści (tekstu wraz z logotypami) wymaganych do zamieszczenia na tablicy informacyjnej; poinformowania o szczegółowych wymaganiach dot. organizacji wydarzenia (przekazanie agendy spotkania); w przypadku zmian w agendzie, wynikających z dynamiki organizowanego spotkania, informacje o zmianach zgłaszane będą Wykonawcy na bieżąco i w miarę możliwości, będą przez niego uwzględniane. Strona 5 z 5

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CPE/KIW/ /2012. zawarta w dniu 2012 roku w Warszawie. pomiędzy:

UMOWA NR CPE/KIW/ /2012. zawarta w dniu 2012 roku w Warszawie. pomiędzy: UMOWA NR CPE/KIW/ /2012 zawarta w dniu 2012 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena 3-5 50-453 Wrocław NIP: 886-292-12-45 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia 05.09.2013 r. Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy

OGŁOSZENIE OFERTOWE NR KRK/2014/06. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki k. Warszawy Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowywane ze środków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-27/KB/14 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje zapewnienie zakwaterowania, przewozu, wyżywienia oraz sali konferencyjnej wraz z wyposażeniem technicznym dla pracowników Departamentu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 23 października 2013 r.

Warszawa, dn. 23 października 2013 r. Warszawa, dn. 23 października 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 15/ZO/ZWS/10/2013 I. Tryb udzielenia zamówienia Zamówienie poniżej 14 tys. EUR netto oparte jest na zasadach konkurencyjności mające na celu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych nr postępowania: 3/SS/2014

Podmiot prowadzący postępowanie: Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych nr postępowania: 3/SS/2014 PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: świadczenia usługi hotelarskorestauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 17-19.11.2014 r.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO DOTYCZĄCEGO: świadczenia usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 27.01.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) znak sprawy: APP_12_EOG07_EL_9975_2014 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Poznań, 10.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014/WCES (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BAG.261.11.13.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer DA.261.12.15

Sprawa numer DA.261.12.15 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług hotelowych

Bardziej szczegółowo

Zamawiający planuje: wynająć salę konferencyjną, wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegów do organizacji konferencji.

Zamawiający planuje: wynająć salę konferencyjną, wraz z zapewnieniem wyżywienia oraz noclegów do organizacji konferencji. Zapytanie ofertowe nr 04.02.2015.ZK.ORE_II dotyczące wynajmu sali konferencyjnej, zapewnienia wyżywienia i noclegów do organizacji konferencji w projekcie Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AZP-2611-46/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa hotelarsko-gastronomiczna, realizowana w związku

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WARIANT I Łódź, 220 uczestników I. Informacja o przedmiocie zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest usługa konferencyjna, restauracyjna i hotelowa na potrzeby konferencji rozpoczynającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Centralne Biuro Antykorupcyjne 00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 9 REGON: 140610454 NIP: 701 00 25-324 ZATWIERDZAM Dyrektor Biura Finansów CBA Sprawa nr 31/ZP/CBA/2015/JC Daniel Art CBA/F-WZP/1489/2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZAPYTANIE OFERTOWE SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę szkoleniową. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SIWZ. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia

MODYFIKACJA SIWZ. ROZDZIAŁ III Opis przedmiotu zamówienia Nr sprawy: A-232-Zp-17/12 Warszawa, 2012-11-06 Wszyscy oferenci dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługa hotelarsko gastronomiczna oraz wynajem sal szkoleniowych w ramach szkolenia pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postępowania 48/BAF-VI/UE/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup usług konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Leszek Cieśla Warszawa, dnia 14.07.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwudniowej konferencji o tematyce

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dot. Umowy Ramowej nr z dn. Departament Strategii i Deregulacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, pełniący rolę Operatora Programu Budowanie potencjału instytucjonalnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia:

Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Wrocław, dnia 09.01.2015r. Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia: Usługa hotelowa, gastronomiczna (catering) i wynajem sali z wyposażeniem na potrzeby organizacji konferencji naukowej podsumowującej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2014 z dnia 23 maja 2014 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo