Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku

2 Spis treści Wypełnianie obowiązków komendanta i komendy hufca określonych w Statucie ZHP w latach Realizacja zadań statutowych członków Komendy Hufca... 4 Program rozwoju Hufca ZHP w Białymstoku na lata Realizacja uchwał zjazdu Hufca ZHP w Białymstoku... 9 Sprawozdanie z kształcenia w Hufcu ZHP w Białymstoku... 9 Sprawozdanie z pracy Komisji Stopni Instruktorskich Praca z kadrą Działalność Zespołu Promocji i Informacji Namiestnictwa Hufca ZHP w Białymstoku Namiestnictwo zuchowe Namiestnictwo harcerskie Namiestnictwo starszoharcerskie Namiestnictwo wędrownicze Drużyny wielopoziomowe Hufcowa Kapituła Wędrownicza Program Opis cyklicznych przedsięwzięć Zespół programowy Propozycja programowa Harcerski Biały100k Stan liczebny Analiza stanu liczebnego Środowiska harcerskie poza Białymstokiem Zestawienie szczepów, kręgów instruktorskich i klubów Praca z Ewidencją ZHP Wychowanie duchowe Harcerska Akcja Letnia i Zimowa Majątek Stan majątkowy hufca na dzień 30 kwietnia 2013 roku Finanse Zakończenie Spis tabel Spis wykresów Strona 2

3 Zjazd Hufca dn r. wybrał na najbliższą kadencję na funkcję komendantki hm. Agatę Pietryszyk oraz komendę w następującym składzie: 1. hm. Mariusz Brzozowski z-ca komendanta ds. organizacyjnych 2. hm. Karolina Sarosiek z-ca komendanta ds. programowych 3. hm. Tomasz Borkowski skarbnik 4. hm. Sylwia Lenkiewicz członek 5. hm. Marta Zapolska członek 6. pwd. Magdalena Duszyńska członek 7. pwd. Maciej Korsan członek 8. phm. Piotr Popławski członek /rezygnacja rozkaz L4/2013 z dn / Z powodu wakatu komenda hufca przyjęła w swój skład komendy: phm. Martę Wyszkowską członek /rozkaz L4/2013 z dn / Wypełnianie obowiązków komendanta i komendy hufca określonych w Statucie ZHP w latach W okresie od 1 października 2011 roku komenda hufca spotkała się 16 razy. Średnia frekwencja na spotkaniach wyniosła 84,7 %, w okresie tym komenda hufca podjęła 13 uchwał: Tabela 1. Spis uchwał podjętych przez Komendę Hufca ZHP w Białymstoku Numer Data Treść Przyjęcie Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku Przyjęcie Programy pracy Hufca ZHP Białystok na rok harcerski 2011/ Przyjecie Budżetu Hufca ZHP Białystok na rok Ustalenie zasad organizacji 15-godzinnych kursów I pomocy będących wymogiem zamknięcia stopnia przewodnika Podział kwoty zadłużenia 13 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych Tofauti Opinia właściwego namiestnika przy otwieraniu oraz zamykaniu okresu próbnego drużyny Przyjęcie planu kształcenia na rok 2012/ Przyjęcie Planu pracy Hufca ZHP Białystok na rok Przyjęcie Budżetu Hufca ZHP Białystok na rok Tryb głosowania obiegowego jako uzupełnienie Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufca ZHP Białystok Zwołanie zjazdu sprawozdawczego hufca Zwołanie zbiórki wyborczej hufca Powołanie w skład komendy hufca phm. Marty Wyszkowskiej Komendantka w okresie sprawozdawczym wydała łącznie 18 rozkazów (2011 rok 2 rozkazy, 2012 rok 11 rozkazów, 2013 rok 4 rozkazy plus 1 rozkaz specjalny). Komenda hufca przyznaje instruktorom odznaczenia. W trakcie kadencji nadana została dwukrotnie odznaka Instruktor roku 8 instruktorom w 2012 r. oraz 9 instruktorom w 2013 r.. Wręczono ogółem 9 Honorowych Odznak Hufcowych (3 w 2012 roku oraz 6 w 2013 roku). Strona 3

4 Komenda hufca wnioskowała również o Chorągwiane Odznaki Instruktorskie Za Zasługi dla ZHP na Białostocczyźnie, Krzyże za Zasługi dla ZHP oraz Medale KEN. W ramach realizacji zadań programowych, organizacyjnych oraz logistycznych komenda hufca współpracowała z następującymi instytucjami, jednostkami, organizacjami: - Wojewoda Podlaski wizyta Pana Wojewody na zlocie hufca w 2012 roku, użyczenie sali urzędu na obrady zjazdu - Urząd Miejski w Białymstoku, w szczególności Departament Edukacji - Komenda Miejską Policji w Białymstoku udział w akcji Bezpieczne przejścia dla pieszych w 2011r. - Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowe użyczenie sali na okolicznościowe spotkania instruktorskie, współpraca z kręgiem instruktorskim - Nadleśnictwo Supraśl pomoc w akcji sadzenia drzewek na terenie Nadleśnictwa, przekazanie darowizny na zakup drewna konstrukcyjnego do bazy w Borkach - Gmina Supraśl pomoc w organizacji zlotu hufca - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu pomoc w organizacji zlotu hufca - Gmina Dubeninki użyczenie terenu bazy w Stańczykach, organizacja biwaku na bazie dla dzieci z gminy w 2012 roku - Nadleśnictwo Waliły udział harcerzy w obchodach 150 rocznicy Powstania Styczniowego - Muzeum Wojska oferta programowa dla harcerzy, organizacji stoiska harcerskiego na Nocy Muzeów w 2012 roku - Podlaska Akademia Ekonomii Społecznej - udział w realizowanym przez nich projekcie - Bractwo Młodzieży Prawosławnej zainicjowanie współpracy - Federacja Organizacji Pozarządowych - Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie, udział hufca w Dniu Munduru organizowanym przez Stowarzyszenie Realizacja zadań statutowych członków Komendy Hufca hm. Agata Pietryszyk komendant (pracownik etatowy) - reprezentowanie ZHP na terenie działania hufca - odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie zespołów zadaniowych hufca - organizacja spotkań drużynowych, komendantów szczepów, drużynowych drużyn Nieprzetartego Szlaku, przedstawicieli zespołów hufca - kierowanie realizacją rocznego programu i planu pracy hufca - wydawanie rozkazów, mianowanie i odwoływanie kadry hufca - podejmowanie decyzji związanych z powołaniem i odwołaniem podstawowych jednostek organizacyjnych - kierowanie pracą komendy i przewodniczenie jej posiedzeniom - czuwanie nad dyscypliną, właściwym prowadzeniem dokumentacji pracy komendy - odpowiadanie za realizację Strategii Rozwoju Hufca na lata prowadzenie gospodarki finansowej hufca przy pomocy skarbnika hufca - zatwierdzanie i rozliczanie prowadzonych śródrocznych form wypoczynku - prowadzenie dokumentacji przepływu środków pieniężnych na koncie bankowym hufca - czuwanie nad realizacją kalendarza uroczystości - gromadzenie dokumentacji programowej hufca - sporządzanie i przekazywanie biuletynów informacyjnych dla drużynowych i instruktorów - nadzór nad prawidłową procedurą przekazywanie obowiązków na funkcji drużynowego - aktualizacja wykazu drużyn w szkołach Strona 4

5 hm. Mariusz Brzozowski zastępca komendanta ds. organizacyjnych - reprezentowanie hufca w Zespole Konsultacyjnym Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz Federacji Organizacji Pozarządowej - wspieranie prac remontowych w bazie harcerskiej w Borkach - reprezentowanie hufca podczas uroczystości patriotyczno-religijnych - przygotowanie zlotu hufca pod względem organizacyjnym - nadzór nad wykorzystaniem schronów hufca - przygotowanie Złazu Pokoleń spotkania byłych instruktorów hm. Karolina Sarosiek z-ca komendanta ds. programowych - tworzenie programu hufca oraz jego koordynacja (współpraca ze środowiskami harcerskimi hufca, seniorami, Duszpasterstwem Harcerskim, Namiestnictwami, HKSI, zdobywającymi stopnie instruktorskie, HZKK, Komendą Hufca, HKR, organizacjami współpracującymi z hufcem oraz innymi zespołami hufca) - koordynacja programowa większych imprez hufcowych m in.: dwóch zlotów hufca, balów instruktorskich, Rajdu Mikołajkowego, Koncertu Charytatywnego itp. - pomoc w tworzeniu, koordynacja przy opracowaniu, promocja propozycji programowych dla hufca - w roku harcerskim 2011/2012 szef zespołu programowego, realizującego przedsięwzięcia hufcowe. - pomoc przy pisaniu wniosków o odznaczenia - pomoc przy organizacji inicjatyw hufcowych, - udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, - pisanie wniosku o dofinansowanie inicjatywy programowej hufca, - pomoc przy pracach porządkowych w bazie w Borkach, - stworzenie katalogu sojuszników harcerstwa, - reprezentowanie komendy podczas imprez środowiskowych, - udział w wizytacjach biwaków i zimowisk, - udział w naradach i spotkaniach z funkcyjnymi hufca itp. - czynny udział w pracach, posiedzeniach i dyżurach Komisji Stopni Instruktorskich, - organizacja i współprowadzenie warsztatów opiekunów prób, udział w szkoleniach organizowanych przez Chorągwianą KSI hm. Tomasz Borkowski skarbnik - współtworzenie budżetu hufca na rok 2012 i monitorowanie opłacania składek członkowskich przez drużyny - udział w spotkaniach komendy hufca, inicjatywach programowych oraz uroczystościach patriotyczno-religijnych - prowadzenie analizy sytuacji finansowej hufca - uczestnictwo w naradach drużynowych - kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych hufca - nadzór nad pracami kwatermistrzowskimi hufca - koordynowanie planowanych inwestycji hufca (remont dachu, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Borkach) Strona 5

6 hm. Sylwia Lenkiewicz członek - współpraca z duszpasterstwem harcerskim, kapelanem hufca, KI przy AWSD - zainicjowanie współpracy z Bractwem Młodzieży Prawosławnej - współpraca z Zespołem Kadry Kształcącej - prowadzenie Przedszkola na Zlocie Hufca w Borkach i Złazie Międzypokoleniowym Instruktorów - reprezentowanie komendy hufca na uroczystościach religijno patriotycznych - udział w spotkaniach drużynowych - przygotowanie oprawy mszy harcerskich - koordynacja harcerskiej części organizacyjnej Koncertu Charytatywnego hm. Marta Zapolska członek (pracownik etatowy) - wyszukiwanie konkursów ofert związanych z działalnością hufca i pozyskiwanie środków - odpowiedzialność za dokumentację finansową kasową i organizacyjną hufca - prowadzenie dokumentacji biura hufca - aktualizowanie strony internetowej hufca (bieżące informacje komendy, informacje drużyn i zespołów) - sporządzanie zestawień odpłatności - sporządzanie zestawień faktur opłaconych z 1% - prowadzenie rejestru stanów środków finansowych drużyn - przygotowywanie wniosków i sprawozdań na otwarte konkursy ofert - obsługa elektronicznej poczty : - administrowanie systemem Ewidencja ZHP - koordynowanie prenumeraty Czuwaj - przygotowywanie umów wolontariackich - prowadzenie kształcenia w hufcu - uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno religijnych - uczestnictwo w naradach drużynowych - przygotowywanie analiz, zestawień, wytycznych na narady drużynowych - organizacja kursów zastępowych, kursów przewodnikowskich, kursów drużynowych oraz warsztatów tematycznych - protokołowanie spotkań komendy pwd. Magdalena Duszyńska - członek - rzecznictwo spraw drużynowych na spotkaniach komendy hufca - współtworzenie i koordynowanie propozycji programowej "Harcerski Biały100k" - wspieranie szkoleń drużynowych i zastępowych (prowadzenie zajęć na kursach) - cykliczna organizacja kursu pierwszej pomocy dla przyszłych przewodników - systematyczne prowadzenie kroniki hufca - udział w spotkaniach komendy hufca, naradach drużynowych, inicjatywach programowych, uroczystościach (w tym odpowiadanie na zaproszenia komendy na inicjatywy drużyn) - doraźna pomoc przy organizacji inicjatyw hufcowych - uaktualnienie galerii zdjęć hufca - protokołowanie spotkań komendy Strona 6

7 pwd. Maciej Korsan - członek - opieka techniczna nad stroną internetową hufca - opieka techniczna nad adresami pocztowymi w domenie bialystok.zhp.pl - stworzenie aplikacji do umieszczania zdjęć bezpośrednio z galerii hufcowej na profile harcerzy na facebooku - prowadzenie fanpage'a hufca na facebooku - monitorowanie mediów, dbanie o wizerunek i przygotowywanie oświadczeń do mass mediów - przygotowanie identyfikacji wizualnej Zlotu Hufca "Pokaż się!" - zorganizowanie akcji "zapraszamy na zlot" - przeprowadzenie relacji ze zlotu w Internecie - przygotowanie systemu rejestracji na zajęcia zlotowe - przygotowanie relacji fotograficznych z najważniejszych wydarzeń hufcowych - przygotowanie ulotek: 1% oraz baz hufca w Stańczykach i Borkach - przygotowanie stron baz hufcowych: borki.bialystok.zhp.pl oraz stanczyki.bialystok.zhp.pl - przygotowanie plakatów promujących obozy hufcowe - stworzenie logo akcji "Harcerski Biały100k!" - konsultacje z drużynowymi w sprawie materiałów promocyjnych i stron internetowych - przygotowanie analizy stron internetowych drużyn w perspektywie instrukcji Minima stron ZHP phm. Piotr Popławski członek (do r.) - udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych - protokołowanie spotkań komendy - przeprowadzenie Rajdu Białowieskiego w 2012 roku - promocja inicjatyw programowych ogólnopolskich wśród drużynowych - doraźna pomoc przy organizacji inicjatyw hufcowych - reprezentowanie komendy podczas imprez środowiskowych, phm. Marta Wyszkowska członek (od r.) - uczestnictwo w spotkaniu komendy - przeprowadzenie spotkania przedzjazdowego - pomoc w przygotowaniach do zlotu Program rozwoju Hufca ZHP w Białymstoku na lata Uchwałą Zjazdu zwyczajnego Hufca ZHP Białystok w dniu 1 października 2011 r. przyjęty został Program rozwoju Hufca ZHP w Białymstoku na lata W związku z brakiem dokumentu pierwotnego jakim być powinna Strategia rozwoju ZHP oraz Strategia rozwoju ZHP Chorągwi Białostockiej, dokument powstał tylko i wyłącznie na podstawie analizy sytuacji wyjściowej hufca oraz sformułowanych na jej podstawie wniosków. W połowie kadencji komenda hufca zrealizowała następujące założenia Programu rozwoju: 1. Program a. Stworzony został katalog zadań na próby instruktorskie sukcesywnie uzupełniany przez biuro hufca, pozwalający na bieżący wgląd w realizowane zadania programowe w ramach prób instruktorskich Strona 7

8 b. Cyklicznie na spotkaniach drużynowych promowane były inicjatywy ogólnopolskie poprzez prezentacje, informacje i ulotki 2. Praca z kadrą a. Kadra kształcąca hufca szczegółowo analizuje posiadane uprawnienia przez aktualnych funkcyjnych, na tej podstawie proponuje uczestnictwo w kursach konkretnym osobom. W odpowiedzi na potrzeby kadry zorganizowany został we współpracy z Chorągwianym Zespołem Kadry Kształcącej kurs przewodnikowski dla osób w wieku pow. 18 r.ż. W kursie udział wzięło 16 osób. b. Komenda prowadzi indywidualne rozmowy inspirujące do zdobywania stopni. Rozmowy prowadzone są z bardzo różnorodnym odzewem. Cieszy nas fakt, iż możemy wskazywać młodym instruktorom drogę do dalszego rozwoju, niestety nie wszyscy nasi rozmówcy są skorzy do realizacji zadań w ramach kolejnych prób instruktorskich. c. Zarówno środowiska jak i zespoły hufca oraz sama komenda są inicjatorami i realizatorami inicjatyw integracyjnych : spotkań, sejmików, balów instruktorskich. 3. Finanse a. W 2012 r. zespól kadry kształcącej zorganizował warsztaty dotyczące pozyskiwania środków. Prezentacja z warsztatów jest ogólnodostępna na stronie hufca w dziale poradniki, jest ona źródłem konkretnej wiedzy na temat zasad pozyskiwania środków na poziomie drużyn i szczepów. b. W 2012 r. miało miejsce szkolenie dotyczące kampanii 1% dla ZHP, uczestniczyło w nim około 12 osób c. Komenda hufca stworzyła strony internetowe baz wspomagające ich akcję promocyjną d. Przygotowane zostały foldery, ulotki i plakaty wykorzystywane w promocji baz e. Informacje o bazach zostały rozesłane do hufców i środowisk w Polsce (2013) f. Baza w Borkach będąca własnością ZHP wymaga stałych napraw, konserwacji i opieki. Istnieje konieczność stałego nad nią nadzoru. W związku z powyższym komenda zadecydowało o powierzeniu funkcji kwatermistrza w roku 2013 w ramach stworzonego stanowiska pracy g. Zaplanowano w bazie w Borkach wymianę pokrycia dachu na wrzesień 2013 roku h. Zaplanowano w bazie w Borkach budowę przydomowej oczyszczalni ścieków inwestycja ta wymaga uregulowań prawnych terenu na którym jest ona przewidziana i. W bazie w Borkach wykonywane są bieżące prace remontowo naprawcze: Wymieniono oczko wodne Założono siatkę na tyłach ogrodzenia bazy Pozyskano drewno do budowy nowej wiaty na drewno Zaplanowano naprawę schodów w amfiteatrze Zamontowano przepływowe ogrzewacze wody w toaletach 4. Wizerunek: a. Powstały materiały promocyjne w postaci ulotki 1%, ulotki baz, plakaty HAL 2012, 2013, Strona 8

9 b. Rozpisany został konkurs na logo hufca, niestety zgłoszone projekty nie spotkały się z uznaniem kapituły konkursowej c. Stworzone zostało logo na 100-lecie harcerstwa na białostocczyźnie 5. Rozwój liczebny a. Komenda hufca stara się wspierać drużyny funkcjonujące poza terenem miasta Białegostoku. Mają miejsca wizyty, rozmowy, przekazywane są materiały metodyczne, harcerze są zapraszani na inicjatywy programowe, zaś kadra zachęcana do brania udziału w przedsięwzięciach do niej adresowanych. b. Strona hufca zawiera stale aktualizowaną bazę drużyn hufca wraz z adnotacją o miejscu i terminie zbiórek oraz szkole, w której drużyny działają c. Komenda przyjmuje informacje o potrzebie tworzenia nowych drużyn, bądź wprowadzenia działalności harcerskiej do szkół. Poprzez taką oddolną inicjatywę powstała gromada zuchowa w Sobolewie, inicjowana jest działalność gromady zuchowej w Zabłudowie. Realizacja uchwał zjazdu Hufca ZHP w Białymstoku Zjazd zwyczajny Hufca ZHP w Białymstoku przyjął do realizacji w bieżącej kadencji następujące uchwały: 1. Powołanie pełnomocnika komendanta hufca ds. zagranicznych Rozkazem L3/2013 komendanta hufca powołana została druhna pełnomocnik komendanta ds. zagranicznych phm. Joanna Ossowska. Druhna Joanna posiada doświadczenie we współpracy zagranicznej dzięki przygotowywaniu drużyny reprezentującej ZHP Chorągiew Białostocką na Jamboree w Szwecji w 2011 roku. Poza działalnością międzynarodową pełni funkcję drużynowej 93 BDH Na próbie oraz pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zbiórek publicznych. 2. Pozyskanie miejsca na spotkania harcerskie W dniu 28 lutego 2012 roku komenda hufca pozyskała na spotkania instruktorskie harcówkę po rozwiązanym XIII SzDHiZ przy ul. Pietkiewicza 6a. Pomieszczenia harcówki są udostępniane na spotkania, szkolenia, warsztaty. W związku ze znaczącą odległością harcówki od centrum czynione są starania celem wygospodarowania miejsca bliższego centrum przeznaczonego na spotkania zespołów, szkolenia. Sprawozdanie z kształcenia w Hufcu ZHP w Białymstoku W okresie sprawozdawczym funkcję szefa zespołu pełniła phm. Monika Legieta (do r.), obecnie szefową zespołu jest hm. Marta Zapolska. Zespół składa się z 9 osób. Członkowie zespołu: hm. Marta Zapolska - szefowa ZKK, członek komendy hufca, członek ChZKK, drużynowa 36 BDSh Impeesa, sekretarz ChSH, (BOKK) phm. Magdalena Kropiwnicka - drużynowa 40 BGZ Stumilowy Las, drużynowa 63 BDW, członkini rady namiestnictwa zuchowego, w trakcie kursu kadry kształcącej phm. Krzysztof Wiśnioch -przewodniczący 2 KI, z-ca przewodniczącej Hufcowej Komisji Rewizyjnej, (BOKK) phm. Monika Legieta - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej, (BOKK) phm. Urszula Walesiuk - członek Hufcowego Zespołu Promocji i Informacji, Strona 9

10 phm. Kinga Janicka - drużynowa 93 BGZ Strażnicy Marzeń, członek rady namiestnictwa zuchowego, kierownik referatu zuchowego, w trakcie kursu kadry kształcącej pwd. Ewelina Baranowska - drużynowa 39 BDSh Wehikuł Czasu, członek namiestnictwa starszoharcerskiego, pwd. Patrycja Kruszewska - drużynowa 98 BDH Panta Rhei, z-ca kom. 31 SzDHiZ, członek rady namiestnictwa harcerskiego pwd. Urszula Cimoch - instruktorka 29 SzDHiZ, w trakcie, otwarta próba podharcmistrzowska, w trakcie kursu kadry kształcącej Członkowie zespołu pochodzą z różnych środowisk, mają różne doświadczenia ale łączy ich Hufiec Białystok i nieustanna potrzeba dzielenia się swoja wiedzą i umiejętnościami. W swoim działaniu zespól kieruje się pomysłowością i dbaniem o jakość naszych szkoleń. Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej opracowywał Plan Kształcenia Hufca, przyjmowany corocznie przez komendę hufca na podstawie których, w latach przeprowadzone zostały warsztaty, kursy i szkolenia. Od października 2011 zespół spotkał się 15 razy. Podczas spotkań przydzielane były zadania poszczególnym członkom, opracowywano plan kształcenia hufca, określano na podstawie analizy środowiska potrzeby szkoleniowe, dyskutowano o priorytetach działań kształceniowych, omawiano zmiany w składzie osobowym zespołu. W trakcie bieżącej kadencji przyznane zostały 3 odznaki kadry kształcącej. W ciągu mijającego okresu sprawozdawczego przeprowadzono następujące formy kształcenia: a) 2011/ Sejmik Instruktorski w Gawrych-Rudzie - Kurs przewodnikowski Granatowa moc - Szkolenie komendantów i kadry przed HAZ - Oddaj harcerzowi, a nie fiskusowi jak 1% może trafić do mojej drużyny - Skąd? Jak? Na co? warsztaty o procedurach pozyskiwania funduszy na działalność drużyny - coroczny kurs drużynowych we wszystkich pionach (zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim, wędrowniczym) - odbył się Hufcowy Kurs Zastępowych Wyspa Brownsea (ukończony przez 29 osób), oprócz tego kursy odbywały się w środowiskach hufcowych drużyn i szczepów b) 2012/ Harcerski start ze szczepem spotkanie dla komendantów i komend szczepów - Sejmik Instruktorski w Toruniu - Metodyki w pigułce warsztaty organizowane przy współpracy z namiestnictwami przypominające podstawy pracy z daną grupą wiekową - Hufcowy Kurs Zastępowych: Płomienie (dla harcerzy starszych), Trzy Pióra ( dla harcerzy), trwają również kursy w środowiskach szczepowych - Kurs Przewodnikowski Granatowa Moc II - szkolenie komendantów i kadry przed HAZ - Skuteczny szczep spotkanie dla komendantów i komend szczepów - warsztaty dla przybocznych Zielone inspiracje Strona 10

11 Ponadto Zespół Kadry Kształcącej odpowiadał na bieżące potrzeby hufca, prowadził zajęcia dla instruktorów podczas Biwaku Rad Drużyn 2011 i Zlotu Hufca w maju 2012, zorganizował kurs instruktorski dla członków Kręgu Instruktorskiego przy AWSD. Tabela 2. Ilość absolwentów kursów drużynowych i przewodnikowskich Kurs drużynowych: Zuchowych 11 - Harcerskich 6 - Starszoharcerskich 5 - Wędrowniczych - - Kurs przewodnikowski RAZEM: Sprawozdanie z pracy Komisji Stopni Instruktorskich W okresie sprawozdawczym komisja stopni funkcjonowała w poniższym składzie: - hm. Anna Rudnik przewodnicząca - hm. Romuald Lewandowski z-ca przewodniczącej - hm. Agnieszka Brzozowska sekretarz - hm. Karolina Sarosiek - hm. Lucyna Kloza (od ) - hm. Dariusz Szechidewicz (do ) - hm. Sławomir Andryszewski (od ) Komisja stopni instruktorskich funkcjonowała poprzez prowadzone regularnie posiedzenia, wewnętrzne spotkania oraz cykliczne dyżury. Tabela 3. Spotkania Komisji Stopni Instruktorskich X-XII 2011 I-XII 2012 I-IV 2013 ilość spotkań średnia ilość członków KSI na 4,33 4,75 4,5 spotkaniu liczba dyżurów Członkowie pełnili dyżury komisji, na których spotykali się z kandydatami na instruktorów i instruktorami odbywającymi próby instruktorskie wraz z ich opiekunami. W czasie dyżurów miało miejsce: przyjmowanie dokumentacji prób instruktorskich na zamknięcie próby; przyjmowanie wniosków o otwarcie próby; udzielanie porad dotyczących wyboru i sformułowania zadań; przyjmowanie wniosków o zmianę zadania; przyjmowanie wniosków o przedłużenie trwania czasu próby na stopień; udzielanie informacji telefonicznych; konsultacje w sprawach wymagań regulaminu zdobywania stopni instruktorskich; porady dla opiekunów prób; inne sprawy. Strona 11

12 Dynamikę zdobywania stopni instruktorskich przedstawia poniższa tabela: Tabela 4. Dynamika zdobywania stopni instruktorskich X-XII 2011 I-XII 2012 I-IV 2013 razem otwarcie przewodnika otwarcie podharcmistrza zamknięcie przewodnika zamknięcie podharcmistrza razem Komisja stopni zamknęła negatywnie 12 prób przewodnikowskich oraz 4 podharcmistrzowskie. W trakcie kadencji zorganizowano trzykrotnie warsztaty dla opiekunów prób, przeszkolono łącznie 40 instruktorów (16 listopada 2011 r. 19 osób, 26 maja 2012 r.- 11 osób, 23 maja 2013 r. 10 osób). Praca z kadrą W bieżącej kadencji kontynuowane były cykliczne spotkania z drużynowymi (raz na dwa miesiące). Spotkania dotyczyły: - programu, kształcenia prezentacja najbliższych wydarzeń, zaproszenia zespołów hufca oraz środowisk - obowiązków drużynowego - dokumenty regulujące funkcjonowanie drużyny - prezentacji analiz, zestawień - dynamika uczestnictwa w spotkaniach drużynowych, opłacanie składek członkowskich, Ewidencja ZHP, wizerunek hufca w perspektywie umundurowania - prezentacja ofert współpracy ze Stowarzyszeniami, Fundacjami, organizacjami, instytucjami (Fundacja DKMS, Czemu By Nie Piknik Militarny, Stowarzyszenie Droga, WORD, Komenda Miejska Policji) - krótkich szkoleń: obsługa Ewidencji ZHP, pozyskiwanie 1%, organizacja biwaków, karty członkowskie ZHP (szkolenie prowadzone przez członka Wydziału Promocji GK) - ewaluacji pracy władz hufca Tabela 5. Frekwencja na spotkaniach drużynowych Termin Ilość osób uczestniczących Ilość reprezentowanych drużyn 7 listopada stycznia marca maja września listopada stycznia marca Zainicjowana została współpraca z komendantami szczepów. Miały miejsce dwa spotkania, zaplanowane zostało kolejne pod koniec maja. Miało również miejsce spotkanie z drużynowymi Nieprzetartego Szlaku, omówiony został na nim plan zlotu drużyn Nieprzetartego Szlaku. Strona 12

13 Miały również miejsce dwa spotkania z reprezentantami zespołów hufca, w tym jedno dwudniowe wyjazdowe (reprezentowane były: komisja rewizyjna, namiestnictwo zuchowe, namiestnictwo harcerskie, komisja stopni instruktorskich, zespół kadry kształcącej, komenda hufca, zespół programowy). Członkowie zespołów, komendanci szczepów zachęcani są do uczestnictwa w ogólnopolskich inicjatywach doskonalących: - udział w konferencji specjalnościowej udział drużynowych drużyn specjalnościowych - udział w konferencjach metodycznych (zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej) udział namiestników i członków rad namiestnictw - konferencja Dobre hufce, dobre praktyki udział członków komendy, komisji rewizyjnej, zespołu kadry kształcącej, namiestnika - kurs namiestników starszoharcerskich udział namiestnika i członka rady Działalność Zespołu Promocji i Informacji Podczas obecnej kadencji Komendy Hufca opiekę nad zespołem ds. Promocji i Informacji sprawuje pwd. Maciej Korsan. Od początku silny nacisk położono na poprawę wizerunku Hufca w Internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych. Przez ostatnie dwa lata zespół pracował w składzie: phm. Łukasz Nazarko phm. Ula Walesiuk pwd. Maciej Korsan phm. Sandra Pietrzak pwd. Agnieszka Dziubanowska phm. Adam Wnorowski pwd. Aleksandra Bokłaga pwd. Maciej Tarasiewicz Do najważniejszych działań zespołu można zaliczyć: - kampanię Zapraszamy na zlot obejmującą angażującą wszystkich akcję z nagrywaniem największego zaproszenia zlotowego - przygotowanie materiałów promocyjnych baz (ulotki, plakaty, strony) - wspieranie drużynowych w tworzeniu ich własnych materiałów promocyjnych - stały kontakt z mediami i promocję działań hufcowych w mieście - stworzenie internetowej wypożyczalni sprzętu - stworzenie identyfikacji wizualnej Zlotu Hufca 2012 oraz akcji Harcerski Biały100k - prowadzenie fanpage a hufca na facebooku - stworzenie forum hufcowego na facebooku Zespół ds. Promocji i Informacji służył zarówno w sferze publicznej, jak i wewnętrznej. Zadania były rozdzielane między członków, biorąc pod uwagę ich możliwości czasowe i zdolności. Zespół spotykał się nieregularnie, głównie zadaniowo. Komunikacja bieżąca odbywa się poprzez ukrytą grupę, w której znajdują się wszyscy członkowie. Kolejne lata ZPI planuje skupić się na ujednoliceniu identyfikacji wizualnej hufca, co będzie wymagało stworzenia nowego logo. Pierwsza próba zorganizowania konkursu zakończyła się Strona 13

14 niepowodzeniem z powodu niskiego poziomu zgłoszonych prac, dlatego trzeba będzie opracować bardziej atrakcyjną dla grafików i projektantów formę wynagrodzenia. Dodatkowo, w roku harcerskim 2013/2014 zespół planuje serię warsztatów z komunikacji w Internecie dla drużynowych oraz kontynuację realizacji dotychczasowych zadań. Namiestnictwa Hufca ZHP w Białymstoku W hufcu czynnie działają 4 namiestnictwa: zuchowe, harcerskie, straszoharcerskie i wędrownicze. Namiestnictwo zuchowe 1. Analiza metodyczna pionu Według Ewidencji ZHP i strony Hufca Białystok: Tabela 6. Analiza metodyczna pionu zuchowego Lp. Gromada zuchowa Liczba członków ogółem Liczba zuchów Imię i nazwisko drużynowego 1. 1 GZ Wysokie Mazowieckie dh. Renata Gniazdowska 2. 1 Supraska Gromada Zuchowa pwd. Joanna Czepiel 3. 3 Białostocka Gromada Zuchowa 12 9 pwd. Joanna Łysecka 4. 7 Białostocka Gromada Zuchowa 8 8 hm. Sylwia Lenkiewicz Białostocka Gromada Zuchowa 0 0 pwd. Bożena Kowalska Białostocka Gromada Zuchowa dh. Paula Kalinowska Białostocka Gromada Zuchowa dh. Paulina Bąkowska Białostocka Gromada Zuchowa pwd. Marta Słoma Białostocka Gromada Zuchowa 12 9 dh. Marta Mieczkowska Białostocka Gromada Zuchowa pwd. Joanna Tomaszuk Białostocka Gromada Zuchowa dh. Ewelina Zajkowska Białostocka Gromada Zuchowa pwd. Magdalena Wróblewska Białostocka Gromada Zuchowa 7 5 phm. Anna Zajko Białostocka Gromada Zuchowa phm. Magdalena Kropiwnicka Białostocka Gromada Zuchowa dh. Julia Brańska Białostocka Gromada Zuchowa 0 0 pwd. Aleksandra Bokłaga Białostocka Gromada Zuchowa phm. Kinga Janicka Białostocka Gromada Zuchowa dh. Karolina Kunikowska 19. p. BGZ - Kostecka 5 3 dh. Katarzyna Kostecka 20. p. BGZ w Sobolewie Fuchs pwd. Aleksandra Fuchs 21. p. BGZ - Trzeciak 10 5 hm. Edyta Trzeciak 22. p. BGZ Falkowska dh. Joanna Falkowska RAZEM Strona 14

15 Tabela 7. Analiza metodyczna pionu zuchowego - wykaz zuchów w innych pionach Pion metodyczny Liczba zuchów Drużyny Harcerskie 15 Drużyny Wielopoziomowe 10 Razem: 25 Gromady zuchowe działają zgodnie z metodyką zuchową. Są w nich realizowane wszystkie instrumenty metodyczne: sprawności zespołowe, sprawności indywidualne, gwiazdki zuchowe. 2. Prowadzone działania Namiestnictwo Zuchowe w okresie od r. do r. zorganizowało 19 spotkań, które odbywały się raz w miesiącu, a podczas Mini warsztatów o maksi sprawach - dwa razy w miesiącu. W spotkaniach uczestniczyły drużynowe, przyboczni oraz funkcyjni drużyn pracujący z zuchami. Głównym celem namiestnictwa w roku harcerskim 2011/2012 było metodyczne wyszkolenie kadry. Rok 2012/2013 nastawiony był na rozwój pasji i zainteresowań członków namiestnictwa, a także integrację międzyśrodowiskową. Poniżej zaprezentowane są tematy poruszane podczas spotkań: Temat: Rok Regionów Opis: wprowadzenie do centralnej propozycji programowej Ilość uczestników: 12 osób Temat: Zajęcia plastyczne nie muszą być nudne! Opis: majsterka zuchowa Ilość uczestników: 10 osób Temat: Gwiazdki gwiazdeczki Opis: ozdoby świąteczne Ilość uczestników: 14 osób Temat: Jedziemy na wycieczkę! Opis: ciekawe pomysły na wyjazdy z zuchami (biwaki, rajdy, zimowiska, kolonie) Ilość uczestników: 6 osób Temat: A teraz coś tylko dla mnie Opis: własny rozwój Ilość uczestników: 7 osób Strona 15

16 "Mini warsztaty o maksi sprawach" I Temat: To co każdy o zuchach wiedzieć powinien Opis: podstawy metodyki zuchowej; zuchy a harcerze Ilość uczestników: 22 osoby II Temat: Drużynowy- wódz gromady Opis: działanie gromady; relacje drużynowy- przyboczny, drużynowy- hufiec; pozyskiwanie sojuszników Ilość uczestników: 14 osób III Temat:...i zawsze przestrzegać Prawa Zucha Opis: Prawo i Obietnica Zucha Ilość uczestników: 16 osób IV Temat: Kosmonauta, Przyjaciel bajek, Czarodziej i wiele innych Opis: System instrumentów metodycznych; sprawności zespołowe; sprawności indywidualne Ilość uczestników: 15 osób V Temat: Obiecuję być dobrym zuchem ochoczym, sprawnym, gospodarnym Opis: gwiazdki zuchowe Ilość uczestników: 12 osób VI Temat: Słoneczko i chmurka, czyli co zrobić, gdy zuch jest niegrzeczny Opis: system kar i nagród Ilość uczestników: 9 osób VII Temat: To już jest koniec Opis: piknik namiestnictwa Ilość uczestników: 7 osób Temat: Kuchenne rewolucje Opis: tworzenie pyszności Ilość uczestników: 16 osób Temat: Metodyka w pigułce Opis: metodyka zuchowa Ilość uczestników: 24 osób Strona 16

17 Temat: Zumba Ilość uczestników: 16 osób Temat: Pomóżmy Opis: tworzenie ozdób świątecznych na koncert charytatywny Ilość uczestników: 16 osób Temat: Jeden z dziesięciu Opis: teleturniej wiedzy Ilość uczestników: 18 osób Temat: Cykl sprawnościowy Opis: tworzenie zbiórek z sprawnością Zaczarowana paleta i Ekoludek Ilość uczestników: 15 osób Temat: Projekt namiestnictwa Opis: tworzenie zadań Ilość uczestników: 20 osób Poniższy wykres prezentuje ilość osób uczestniczących w poszczególnych spotkaniach namiestnictwa zuchowego: Wykres 1. Frekwencja na poszczególnych spotkaniach namiestnictwa zuchowego Strona 17

18 Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyło się wiele inicjatyw, w które swój wkład włożyło namiestnictwo zuchowe i poszczególni członkowie rady namiestnictwa: a) 2011/2012 Kurs przewodnikowski Olimpijka (październik) Jesienne spotkanie z piosenką (listopad) Imieniny wujka Andrzeja (listopad) Konkurs na kartkę świąteczną (listopad/grudzień) Rajd Rad Drużyn (grudzień) Charytatywny Koncert Kolęd Chóru UwB (grudzień) Festiwal Kolęd (styczeń) Imieniny Zucha (luty) Rajd Powstańców Trasa Zuchowa (marzec) Mini warsztaty o maksi sprawach (marzec/czerwiec) II Rajd św. Jerzego (kwiecień) Kurs drużynowych (maj/czerwiec) Zlot Hufca (maj) Kolonia Zuchowa (lipiec) b) 2012/2013 Kurs przewodnikowski Konferencja w Warszawie Metoda na metodykę zuchową (październik) Olimpijka (październik) Jesienne spotkanie z piosenką (listopad) Konkurs na kartkę świąteczną (listopad/grudzień) Charytatywny Koncert Kolęd Chóru UwB (grudzień) Festiwal Kolęd i Pastorałek (grudzień) Bal karnawałowy U Izabeli i Klemensa (luty) Dzień Myśli Braterskiej (luty) Rajd Powstańców Trasa Zuchowa (marzec) Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej Wiosna - ach to Ty (marzec) Warsztaty dla przybocznych III Rajd św. Jerzego (kwiecień) 3. Skład rady namiestnictwa pwd. Joanna Tomaszuk namiestniczka, drużynowa 29 BGZ Młode Plamy, studentka III roku pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową. phm. Kinga Janicka szef referatu zuchowego, drużynowa 93 BGZ Strażnicy Marzeń, członkini zespołu kadry kształcącej, studentka II roku resocjalizacji i I rok na kierunku przedszkolnym z edukacją wczesnoszkolną pwd. Magdalena Wróblewska drużynowa 33 BGZ Królewski Ród, studentka I roku na kierunku ekonomiczno-prawnym phm. Magdalena Kropiwnicka - drużynowa 40 BGZ Stumilowy Las, drużynowa 63 BDW ToTuToTam, członek hufcowego ZKK, studentka III roku Turystyki i Rekreacji pwd. Marta Słoma - drużynowa 19 BGZ Krasnoludkowy ród, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Strona 18

19 4. Doskonalenie się członków namiestnictwa Rada: konferencja w Warszawie Metoda na metodykę zuchową ; kurs podharcmistrzowski; kurs kadry kształcącej ; warsztaty dla opiekunów prób; szkolenie informatora turystycznego województwa podlaskiego i Białegostoku. Drużynowi i przyboczni: kurs przewodnikowski; kurs drużynowych zuchowych; warsztaty metodyczne Metodyka w pigułce ; Mini warsztaty o maksi sprawach ; warsztaty przybocznych. 5. Realizacja celów przyjętych przez radę namiestnictwa zuchowego Tabela 8. Realizacja celów przyjętych przez radę namiestnictwa zuchowego Cel Podnoszenie jakości pracy gromad działających z Namiestnictwem w Hufcu ZHP Białystok. Zachęcanie do współpracy z rodzicami oraz poprawa jakości obecnej pracy. Przygotowanie i organizacja imprez dla zuchów z hufca. Rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej zuchów. Integracja pomiędzy gromadami. Nawiązanie kontaktu z wszystkimi gromadami w hufcu. Zachęcenie do uczestnictwa w imprezach innych środowisk, hufca, chorągwi i związku. Mobilizacja do zdobywania stopni harcerskich i instruktorskich przez członków namiestnictwa Osiągnięcia Kadry gromad w większości są przeszkolone pod względem metodyki zuchowej, pracują zgodnie z jej zasadami. Kadry gromad współpracują z rodzicami zuchów, organizują dla nich spotkania. Zostało zorganizowanych dużo imprez dla zuchów, niestety nie wszystkie były dobrze reklamowane i nie cieszyły się dużą frekwencją. Zorganizowane były olimpijki zuchowe, podczas których zuchy rozwijały sprawność fizyczną i ruchową. Gromady integrowały się podczas imprez zuchowych, kadry gromad współpracują ze sobą na spotkaniach namiestnictwa oraz przy wspólnych zadaniach, gromady uczestniczące w propozycji Harcerski Bialy100k mają wymienić się doświadczeniami z inną gromadą. Nie udało się nawiązać kontaktu z wszystkimi gromadami w hufcu, ze względu na brak zainteresowania namiestnictwem przez niektóre kadry gromad. Kadry gromad i gromady zuchowe uczestniczą w przedsięwzięciach innych środowisk, hufca i chorągwi. Członkowie namiestnictwa zdobywają stopnie instruktorskie, jest dużo osób z otwartą próbą przewodnikowską oraz przewodników z otwartą próbą podharcmistrzowską. Strona 19

20 Szkolenie młodych drużynowych i funkcyjnych gromad. Doskonalenie własnego warsztatu poprzez kursy, warsztaty. Członkowie namiestnictwa uczestniczą w różnych szkoleniach proponowanych przez Hufiec Białystok i Chorągiew Białostocką. Rada namiestnictwa uczestniczyła w: konferencji w Warszawie Metoda na metodykę zuchową i kursie podharcmistrzowskim oraz jest w trakcie kursu kadry kształcącej. Namiestnictwo harcerskie 1. Analiza metodyczna pionu Pion harcerski Hufca ZHP Białystok zrzesza 34 jednostek. Łączna ilość harcerzy w tych drużynach wynosi 186. Poniższa tabela stanowi wykaz Drużyn Harcerskich należących do Hufca ZHP Białystok. Tabela 9. Analiza metodyczna pionu harcerskiego wykaz drużyn Lp. 1. Numer i nazwa drużyny harcerskiej 1 Drużyna Harcerska w Wysokim Mazowieckim "Zawisza" Liczba członków ogółem Liczba członków w wieku Imię i nazwisko drużynowego dh. Agnieszka Faszczewska 2. 1 Supraska Drużyna Harcerska 19 3 pwd. Krzysztof Fidziukiewicz 3. 3 Białostocka Drużyna Harcerska Rota pwd. Monika Kubiak 4. 4 Białostocka Drużyna Harcerska Jodły 15 3 pwd. Jakub Wilczyński 5. 7 Białostocka Drużyna Harcerska 18 8 pwd. Rafał Małaszewicz 6. 9 Białostocka Drużyna Harcerska 14 0 dh Piotr Filip Cichocki Białostocka Drużyna Harcerska Czarne koty pwd. Łukasz Chorąży Drużyna Harcerska w Jurowcach "Eleusis" dh. Anna Teul Białostocka Wodna Drużyna Harcerska Galeon 33 Białostocka Drużyna Harcerska Jagiellonowie 34 Białostocka Drużyna Harcerska Hermoder 40 Grunwaldzka Białostocka Drużyna Wędrownicza 14 1 dh. Kinga Laskowska 20 9 pwd. Maja Anna Sass 16 9 pwd. Adam Wnorowski 13 0 phm. Dariusz Szechidewicz Białostocka Drużyna Harcerska Szaniec dh. Justyna Kropiwnicka Białostocka Drużyna Harcerska Cado dh. Paulina Borowki Białostocka Drużyna Harcerska Amangarij 25 6 pwd. Marta Całpińska Białostocka Drużyna Harcerska Konar 21 4 pwd. Angelika Ostrowska Białostocka Drużyna Harcerska Navia 10 2 dh. Karolina Gryko Krypniańska Drużyna Harcerska Potok 20 1 pwd. Katarzyna Kozłowska Białostocka Drużyna Harcerska Na próbie phm. Joanna Ossowska Strona 20

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok

Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Plan pracy Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej 2014 rok Skład zespołu: 1. SOKK szefowa (koordynacja pracy zespołu, warsztaty opiekunów prób, Kształceniowe Inspiracje, warsztaty/ kursy programowe/

Bardziej szczegółowo

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK

PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW KRAKOWSKA HUFIEC TARNÓW IM. JÓZEFA BEMA PLANY OPERACYJNE HUFCA NA 2015 ROK Przyjęte uchwałą komendy nr 9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. Tarnów, grudzień 2014 r. DOBRY

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY HUFCA ZHP WARSZAWA-PRAGA-POŁUDNIE UCHWAŁA KOMENDY HUFCA NR 34/XIII Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2013 R. 1 Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga-Południe nr 34/XIII z dnia 30 września

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP CHRZANÓW NA ROK 2012 I WIZYTÓWKA im. dh dr Zdzisława Krawczyńskiego 32 500 Chrzanów ul. 3 Maja 1, tel./fax. 0-32 623 33 15 Godziny otwarcia 8.00 16.00 II CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania Komendanta i Komendy Hufca w całości jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Komendant i Komenda Hufca są władzami wykonawczymi Hufca działającymi na podstawie przepisów prawa, a w szczególności: postanowień Statutu ZHP uchwał i decyzji władz

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014

Plan pracy. 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014 Plan pracy 31 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. mjr. W. Raginisa 2013/2014 Charakterystyka 31 Szczep DHiZ im. mjr. W. Raginisa działa od 1969 roku. Zrzesza dzieci i młodzież w wieku 7-18 lat.

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015

Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Plan kształcenia Zespołu Kadry Kształcącej Chorągwi Białostockiej styczeń grudzień 2015 Wstęp Prowadzenie kształcenia na poziomie każdej Chorągwi jest dużym wyzwaniem. Ktoś może rzec, ze robienie tego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW

PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka im. Aleksandra Kamińskiego PLAN PRACY HUFCA ŁÓDŹ WIDZEW Na rok harcerski 2012/2013 Hufiec Łódź Widzew zrzesza 200 zuchów, harcerzy, harcerzy starszych, wędrowników,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca

Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca Uchwała Komendy Hufca ZHP Praga Południe Nr 9/XI z dnia 22 września 2010 r. w sprawie dokonania zmian w zakresach obowiązków członków komendy hufca 1 Komenda Hufca na podstawie 52 Statutu ZHP wprowadza

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2014 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 6/2016 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 24 kwietnia 2016 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały.

1. Przyjmuje zasady przyznawania dofinansowania do szkoleń instruktorskich organizowanych przez ZHP, które stanowią załącznik nr 1 do uchwały. Uchwała nr 11/2015 Komendy Hufca Tarnów im. gen. Józefa Bema z dnia 28 grudnia 2015 r. ws. zasad przyznawania dofinansowania do kursów i warsztatów instruktorskich organizowanych przez ZHP Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014.

Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. 1.Charakterystyka Hufca. Plan pracy Hufca ZHP im.m.kopernika w Brzesku na rok harcerski 2013 / 2014. - Hufiec obejmuje obszar powiatu Brzesko, drużyny działają w Brzesku, Jadownikach, Okocimiu, Mokrzyskach,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd..

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRÓBY NA STOPIEŃ PODHARCMISTRZA pwd.. Lp. Wymaganie Zadania zrealizowane w czasie próby 1. Opracowałem szczegółowy plan próby na stopień podharcmistrza i systematycznie go realizowałem.

Bardziej szczegółowo

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych

Organizacja Kursu Kadry Kształcącej, Warsztatów dla Komend Hufców, Warsztatów Promocyjnych EWALUACJA PLANU OPERACYJNEGO CHORĄGWII MAZOWIIECKIIEJ ZA ROK 2014 do Strategiiii ZHP na llata 2012 -- 2017 DOBRY PROGRAM DRUŻYNY Wsparcie pracy programowej w hufcach poprzez współpracę zespołów programowych

Bardziej szczegółowo

Z-CA KOMENDANTA HUFCA

Z-CA KOMENDANTA HUFCA OPISY FUNKCJI Z-CA KOMENDANTA HUFCA Misja, zadania na rok: Wspieranie działań namiestników oraz koordynowanie działań kształceniowo-programowych. Wspieranie namiestników w organizowaniu form kształcenia

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011

PLAN KSZTAŁCENIA. CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI OPOLSKIEJ ZHP na rok 2011 INFORMACJE OGÓLNE Plan kształcenia jest realizowany przede wszystkim przez instruktorów będących kadrą zajmującą się kształceniem lub przygotowujących

Bardziej szczegółowo

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018

. PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 . PROGRAM ROZWOJU CHORĄGWI WIELKOPOLSKIEJ ZHP NA LATA 2015-2018 Chorągiew Wielkopolska ZHP jest organizacją wychowującą młodych ludzi poprzez dobry i stymulujący program. Kadra instruktorska jest przygotowana

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013.

PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA ZHP CZERWONAK NA ROK 2013. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA HUFIEC CZERWONAK IM. WOJSKA POLSKIEGO 62-004 Czerwonak ul. Stawna 3 tel. kom. 0602 655 003 e-mail: czerwonak@zhp.wlkp.pl PLAN PRACY i HARMONOGRAM HUFCA

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ QRS PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24 września 2011 roku I CZĘŚĆ WSTĘPNA Zespół

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015

PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 ZESPÓŁ KADRY KSZTAŁCĄCEJ KOMBINAT PLAN KSZTAŁCENIA NA LATA 2013 2015 Z HARMONOGRAMEM NA ROK 2014/2015 Przygotowany w oparciu o Strategię Hufca Kraków Nowa Huta zatwierdzonej na Zjeździe Hufca w dniu 24

Bardziej szczegółowo

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP

ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO DRUŻYNOWYCH W ZHP Załącznik do Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 54 /2011 z dnia 7 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Zasady wspierania programowo-metodycznego drużynowych w ZHP ZASADY WSPIERANIA PROGRAMOWO-METODYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

https://www.facebook.com/zkkbialystok/

https://www.facebook.com/zkkbialystok/ zkk@bialystok.zhp.pl https://www.facebook.com/zkkbialystok/ Analiza Dlaczego "Flow"? Z wikipedi: Flow - Przepływ (inaczej doznanie uniesienia, uskrzydlenie) pojęcie z pogranicza psychologii pozytywnej

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC PIEKARY ŚLĄSKIE IM. HATKI, HADASIA I TOMY PLAN ROZWOJU HUFCA NA LATA 2015 2019 MISJA PIEKARSKIEGO HUFCA Stosując harcerski system wychowawczy, pragniemy stworzyć szanse

Bardziej szczegółowo

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM.

Misja Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej PWD. MAGDALENA TROJAN SAM. KOMENDANT HUFCA PHM. TOMASZ RAWSKI Kierowanie i stałe tworzenie warunków do rozwoju Hufca Ziemi Gliwickiej kieruje pracami Komendy Hufca, organizuje jej pracę i przewodniczy obradom, reprezentuje Hufiec

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Stołeczna ZHP

Chorągiew Stołeczna ZHP Kalendarz przedsięwzięć kształceniowych Chorągwianej Szkoły Instruktorskiej ILUMINACJA czerwiec grudzień CZERWIEC 7 VI (sobota, 11:00-17:00) HZKK: Jak Szefowie i członkowie hufcowych ZKK hm. Sławek Postek

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto

Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919. Program rozwoju. Hufca Piast Poznań - Stare Miasto Chorągiew Wielkopolska HUFIEC PIAST POZNAŃ - STARE MIASTO im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 Program rozwoju Hufca Piast Poznań - Stare Miasto 2015-2019 Poznań, 9 października 2015 roku na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia )

PLAN PRACY HUFCA 2016/2017. CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia ) PLAN PRACY HUFCA 2016/2017 CHORĄGIEW ZIEMI LUBUSKIEJ ZHP HUFIEC STRZELCE KRAJEŃSKIE ZHP (załącznik do uchwały KH nr 2/2017 z dnia 07-01-2017) CELE: CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-KSZTAŁCENIOWE: (na podstawie

Bardziej szczegółowo

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48.

II. Siedziba hufca znajduje się w Strzelcach Krajeńskich przy al. Wolności 48. I. Analiza sytuacji hufca» informacje ogólne Teren działania: Hufiec ZHP Strzelce Krajeńskie obejmuje obszar powiatu strzeleckodrezdeneckiego. Drużyny działają w następujących miejscowościach: Strzelce

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015

PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 PLAN KSZTAŁCENIA HUFCA ZHP TARNÓW im. gen. Józefa Bema IX 2014 XII 2015 Przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 6/2014 z dnia 8 września 2014 r. Tarnów, wrzesień 2014 r. Spis treści 1. OPIS SYTUACJI KSZTAŁCENIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego. Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Będzińskiej Im. Króla Kazimierza Wielkiego Plan Kursu Drużynowych Drużyn Harcerskich Podróż dookoła świata Opracował: phm. Rafał Bartoszek HR brązowa OKK/503/2011

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY HUFCA ZHP BIAŁYSTOK im. hm. Stanisława Moniuszki na rok 2013/ 2014

PROGRAM PRACY HUFCA ZHP BIAŁYSTOK im. hm. Stanisława Moniuszki na rok 2013/ 2014 PROGRAM PRACY HUFCA ZHP BIAŁYSTOK im. hm. Stanisława Moniuszki na rok 2013/ 2014 obchody 100 rocznicy harcerstwa na Białostocczyźnie Nasza misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PROGRAMOWYCH I KSZTAŁCENIOWYCH CHORĄGWI KRAKOWSKIEJ 2015/2016 Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo 03.09.2015 Posiedzenie Komendy Komendant 05-06.09.2015 APSIK Atrakcyjne Polowe Spotkanie Integracyjne Komend Korzkiew Komenda Komenda i przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010

PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 Załącznik do Uchwały Komendy Hufca Piastów nr 5/2009 z dnia 23 listopada 2009 r. PLAN PRACY HUFCA IM. ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO KAMYKA W PIASTOWIE NA ROK 2009/2010 CHARAKTERYSTYKA HUFCA: Harcerstwo w Piastowie

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo

Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo Miesiąc Termin Rodzaj formy Miejsce Organizator Dla Kogo STYCZEŃ 18.01.2015 TADEK - Tradycyjna Akademia Dla Ekstra Kadry KRAKÓW KOMENDA 13.01.2015 Opłatek Harcerzy Nieprzetartego szlaku SOSW, Referat Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY

PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA DOBRY PROGRAM DRUŻYNY PLAN OPERACYJNY NA ROK 2013 CHORĄGIEW KRAKOWSKA Nazwa zadania operacyjnego Sposób pomiaru stopnia realizacji zadania Czas wykonania Źródła finansowania zadania Osoba odpowiedzialna za realizację DOBRY

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 1 KSZTAŁCENIE KADRY W ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO 1. Kształcenie kadry w ZHP jest organizowane

Bardziej szczegółowo

Strategia kształcenia Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 na lata

Strategia kształcenia Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 na lata Strategia kształcenia Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki im. Korpusu Kadetów nr 2 na lata 2015-2017 opracowanie: Janiszewski HR Misja Hufca ZHP Nowy Dwór Mazowiecki Poprzez tworzenie i prowadzenie szczepów,

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2015 / 2016 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie: 254 osób (zgodnie ze stanem w Ewidencji ZHP na

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013

PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 PLAN OPERACYJNY HUFCA ZIEMI OSTRZESZOWSKIEJ NA ROK 2014 Komenda hufca przyjęła plan operacyjny w dniu 20.11.2013r uchwałą NR 4/2013 1. Komenda Hufca zorganizowała spotkanie instruktorskie w dniu 18.09.2013r

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS

PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS PLAN OPERACYJNY DO STRATEGII ZHP HUFIEC ZHP WARSZAWA URSUS DOBRY PROGRAM Wzbogacanie warsztatu programowego Stworzenie wirtualnej przestrzeni (na początek mailowej) zawierającej przydatne linki i informacje

Bardziej szczegółowo

Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe.

Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe. Zespół działa w Hufcu ZHP Warszawa-Praga-Południe. Zespół zajmuje się głównie: prowadzeniem strony internetowej hufca, przepływem informacji między instruktorami działającymi w hufcu oraz obsługą techniczną

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

Chorągiew Dolnośląska ZHP

Chorągiew Dolnośląska ZHP Chorągiew Dolnośląska ZHP Wrocław, 28.04.2014 r. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Chorągwi Dolnośląskiej ZHP im. hm. Stefana Mirowskiego Rozkaz L. 6/2014 Wyjątki z rozkazu Naczelnika Związku Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce

Program rozwoju Hufca Poznań Jeżyce do roku Hufiec ZHP Poznań-Jeżyce Przygotowanie i przyjęcie programu rozwoju hufca, do czego jesteśmy zobowiązani zgodnie z 48 ust. 3 pkt. 2 Statutu ZHP, powinno zostać poprzedzone analizą SWOT dającą podstawy do sformułowania celów, konkretnych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP

OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP OPIS FUNKCJI CZŁONKÓW KOMENDY CHORĄGWI STOŁECZNEJ ZHP KOMENDANT CHORĄGWI hm. Paulina Gajownik 1. Zarządza (wspólnie ze skarbnikiem chorągwi) majątkiem chorągwi i prowadzi gospodarkę na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej Namiestnictwo harcerskie ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec ZHP Nowy Sącz im. Bohaterów Ziemi Sądeckiej 33-300 Nowy Sącz, ul. Wąsowiczów 8 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC NOWY SĄCZ im. Bohaterów Ziemi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY HUFCA ZHP BIAŁYSTOK im. hm. Stanisława Moniuszki na rok 2014/ 2015

PROGRAM PRACY HUFCA ZHP BIAŁYSTOK im. hm. Stanisława Moniuszki na rok 2014/ 2015 PROGRAM PRACY HUFCA ZHP BIAŁYSTOK im. hm. Stanisława Moniuszki na rok 2014/ 2015 Nasza misją jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r.

Plan kształcenia. w roku Tarnów, r. Plan kształcenia w roku 2016 Tarnów, 28.12.2015r. Spis treści phm. Anna Drabik szef zespołu - BOKK 840/2015...5 hm. Katarzyna Mróz BOKK 683/2013...5 phm. Karolina Kaczmarczyk BOKK 769/2014... 6 pwd. Ewelina

Bardziej szczegółowo

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej

Miesiąc Termin Nazwa Opis Miejsce Odpowiedzialny Comiesięczne Budynek. Zlot chorągwiany. Uroczystości. Gra w klimacie II Wojny Światowej Harmonogram: Kolor niebieski odprawy kadry Kolor żółty imprezy chorągwiane Kolor fioletowy uroczystości patriotyczne Kolor zielony wydarzenia hufcowe Kolor czerwony szkolenia organizowane przez ZKK Miesiąc

Bardziej szczegółowo

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7).

3 Tryb powołania i odwołania komendanta i komendy hufca w całości, jak i poszczególnych jej członków określa Statut ZHP (rozdział 6 i 7). REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP WARASZAWA URSUS im. hm. Mieczysława Bema przyjęty uchwałą Komendy Hufca nr 2/2014 z dnia 30 grudnia 2014r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Komendant i komenda

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS

ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS KOMENDANTA HUFCA ZHP WARSZAWA URSUS 1. Koordynuje realizację planu operacyjnego, planu rozwoju Hufca oraz Strategię ZHP. 2. Odpowiada za obszar Przyjazna struktura. 3. Wykonuje rozkazy i decyzje władz

Bardziej szczegółowo

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych

Hufiec ZHP Pabianice Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych REGUAMIN PRACY KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP PABIANICE: I. Postanowienia Ogólne 1. Hufcową Kapitułę Stopni Wędrowniczych, zwaną dalej Kapitułą powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych

Strategia rozwoju. Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych Strategia rozwoju Hufca ZHP Biebrzańskiego w Grajewie im. 9 Pułku Strzelców Konnych na lata 2015-2019 MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we Wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016

Harmonogram przedsięwzięć programowych Chorągwi Kieleckiej ZHP w roku 2016 Termin Nazwa zadania Miejsce Organizator STYCZEŃ 2016 - WOŚP sztaby hufcowe Województwo świętokrzyskie Komendy poszczególnych hufców - HAZ/ NAZ Cała Polska Komendy poszczególnych hufców LUTY 2016 19-21.02.

Bardziej szczegółowo

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny

Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny Zasady działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Czerwionka-Leszczyny 1. Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowi Uchwała Rady Naczelnej ZHP Nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GROMADY ZUCHOWE 1 BGZ

GROMADY ZUCHOWE 1 BGZ Związek Harcerstwa Polskiego Białystok, 11.10.2013 r. Komendantka Hufca Białystok im. hm. Stanisława Moniuszki Rozkaz L 11/ 2013 2. Hufiec 2.1. Zwolnienia w komendzie hufca 2.1.1. Zwalniam hm. Karolinę

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016.

Plan pracy Hufca Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. Plan pracy Biebrzańskiego ZHP im. 9 Pułku Strzelców Konnych w Grajewie na rok harcerski 2015/2016. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA

PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Hufiec Ziemi Wadowickiej PRZYKŁADOWE ZADANIA NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI/PRZEWODNIKA Wymaganie 1. Kształtuje własną osobowość zgodnie z Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim,

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów. Rozkaz L.

Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów. Rozkaz L. Związek Harcerstwa Polskiego Otwock, 8 października 2015 r. Komendant Hufca Otwock im. Roju SOSNY Szarych Szeregów 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje Rozkaz L. 4 / 2015 1.2.1. Podaję do wiadomości

Bardziej szczegółowo

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego

Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Konstytucja 45 Poznańska Drużyna Harcerska Bór im. gen. Stanisława Sosabowskiego Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Poznań Nowe Miasto Działalność 45 Poznańskiej Drużyny Harcerskiej

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie. Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Chrzanów Namiestnictwo Harcerskie Plan Pracy Namiestnictwa Harcerskiego na Rok Harcerski 2012 Opracował: pwd. Piotr Słowik I Skład Rady Namiestnictwa 1. Namiestnik:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Hufca na rok Z a m i e r z e n i a :

Plan pracy Hufca na rok Z a m i e r z e n i a : Plan pracy Hufca na rok 2016-2017 Z a m i e r z e n i a : Poprawa pracy w drużynach pod kątem ogólnej wiedzy harcerzy, ich wyglądu (umundurowanie), pracy śródrocznej, bohaterów drużyn, plakietek, Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa im. Janusza Meissnera

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa im. Janusza Meissnera Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Wschowa im. Janusza Meissnera Wschowa, listopad 2015 r. MISJA ZHP Misją ZHP jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym

Bardziej szczegółowo

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016

Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny Hufca ZHP Ziemi Ostrzeszowskiej im. Szarych Szeregów na rok 2016 Plan operacyjny przedstawia zadania w podziale na poszczególne obszary, które zostaną zrealizowane w roku 2016 przez Komendę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA

REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA REGULAMIN STOPNIA PRZEWODNIKA Zatwierdzony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z dnia 23 kwietnia 1966 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.8 z dnia 1 września 1983 Uzupełniony Rozkazem Naczelnika Harcerzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA

REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA REGULAMIN KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH HUFCA ZHP ZIEMI RACIBORSKIEJ IM. ALOJZEGO WILKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Ziemi Raciborskiej, zwana dalej Kapitułą lub KSW,

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry

Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Plan Pracy Szczepu 296 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych Palmiry Charakterystyka Szczepu Jednostki w szczepie Kadra szczepu Analiza Program Praca z kadrą Wizerunek Finanse, sprzęt, gospodarka

Bardziej szczegółowo

I. DANE JEDNOSTKI Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych ul. Powstańców Śląskich 67a 01-355 Warszawa www.99.wola.zhp.

I. DANE JEDNOSTKI Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych ul. Powstańców Śląskich 67a 01-355 Warszawa www.99.wola.zhp. SZCZEP 99. WARSZAWSKICH DRUŻYN HARCERSKICH I GROMAD ZUCHOWYCH Okres, na jaki ważny jest plan pracy: 1 września 2012 31 sierpnia 2013 I. DANE JEDNOSTKI Szczep 99 Warszawskich Drużyn Harcerskich i Gromad

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju i Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata

Plan Rozwoju i Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata Plan Rozwoju i Program Pracy Hufca ZHP Kolno na lata 2015-2019 Misja ZHP Misją Związku Harcerstwa Polskiego jest wychowanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki

Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Plan pracy Hufca ZHP Praga Południe im. 1 WDP Tadeusza Kościuszki Opis hufca Hufiec ZHP Warszawa Praga Południe zrzesza około 1000 zuchów, harcerzy i instruktorów, działa na terenie dzielnic Praga Południe,

Bardziej szczegółowo

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015

PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 Chorągiew Stołeczna ZHP im. Bohaterów Warszawy PLAN KSZTAŁCENIA CHORĄGWI STOŁECZNEJ NA ROK 2015 1 z 11 CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY INSTRUKTORSKIEJ ILUMINACJA ILUMINACJA to znane w psychologii zjawisko oświecenia

Bardziej szczegółowo

R o z k a z L. 5 /

R o z k a z L. 5 / Poznań, 14 maja 2010 roku KOMENDANT Chorągwi Wielkopolskiej Związku Harcerstwa Polskiego im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919 R o z k a z L. 5 / 2 0 1 0 1. Zarządzenia i informacje 1.2. Informacje 1.2.1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018

Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 Uchwała XXXI Zjazdu Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP w sprawie planu rozwoju chorągwi na lata 2014-2018 1. XXXI Zjazd Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP przyjmuje plan rozwoju chorągwi na dwa lata 2014-2018,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN

REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN REGULAMIN PRACY KOMENDANTA I KOMENDY HUFCA ZHP SZCZECIN ZAKRESY OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMENDY Kadencja 2015/2019 Spis treści Spis treści Regulamin pracy komendanta i komendy Hufca ZHP Szczecin 1 Zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin stopni harcerskich

Regulamin stopni harcerskich Regulamin stopni harcerskich Rozdział I TRYB ZDOBYWANIA STOPNI 1. Przepisy wstępne. 1.1. Regulamin składa się z: - trybu zdobywania gwiazdek zuchowych i stopni, - wymagania na gwiazdki zuchowe, - wymagania

Bardziej szczegółowo

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014

Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 Plan kształcenia Hufca ZHP Starogard Gdański im. gen Józefa Wybickiego w roku harcerskim 2013 / 2014 I. ANALIZA OBECNEJ SYTUACJI Hufiec zrzesza aktualnie ok 200 osób Komenda hufca pracuje z kadrą organizując

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 1marca 2016

Warszawa, 1marca 2016 1 Warszawa, 1marca 2016 Plan spotkania Podsumowanie DMB Wygrane projekty, konkursy grantowe Biwaki drużyn ZPI informacje ze środowisk Kształcenie Rajd Olszynka Grochowska Zbiórka Namiestnictwa Nieprzetartego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka

WNIOSEK. Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej. Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka WNIOSEK Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej Opracowane na potrzeby Szkoły Wodzów hm. Lidia Drzewiecka BRĄZOWA ODZNAKA KADRY KSZTAŁCĄCEJ Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej jest potwierdzeniem uprawnień do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja działania związku drużyn

Instrukcja działania związku drużyn Instrukcja działania związku drużyn załącznik do uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 53/2003 z dnia 15 kwietnia 2003 r. Postanowienia ogólne 1. Podstawy prawne utworzenia związku drużyn stanowi 31 Statutu ZHP.

Bardziej szczegółowo

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO

KOMENDY HUFCA ZHP BYDGOSZCZ-MIASTO Związek Harcerstwa Polskiego Komendantka Hufca Bydgoszcz-Miasto im. Bydgoskich Bojowników o Wolność i Postęp Społeczny Bydgoszcz,28.10.2015. Załącznik nr 1 do Rozkazu L16/2015 z dnia 30.10.2015. REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie

Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn, 21 czerwca 2013 r. Komendant Hufca Rodło w Olsztynie Chorągiew Warmińsko- Mazurska ZHP Komenda Hufca Rodło ZHP 10-512 Olsztyn, ul. Kopernika 45 rodlo@zhp.pl, biuro.rodlo@gmail.com Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0201 8770 Związek Harcerstwa Polskiego Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA

PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA PLAN PRACY 10. DRUŻYNY WĘDROWNICZEJ CZAR. PRZY ZSO W KŁAJU NA ROK HARCERSKI 2014/2015 HUFIEC WIELICZKA, CHORĄGIEW KRAKOWSKA 1. CHARAKTERYSTYKA DRUŻYNY: Drużyna liczy 14 osób, w tym 7 harcerek i 7 harcerzy.

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Toruń, 02.11.2015 r. Komendant Hufca Toruń im. Mikołaja Kopernika. Rozkaz L. 12/2015

Związek Harcerstwa Polskiego Toruń, 02.11.2015 r. Komendant Hufca Toruń im. Mikołaja Kopernika. Rozkaz L. 12/2015 Związek Harcerstwa Polskiego Toruń, 02.11.2015 r. Komendant Hufca Toruń im. Mikołaja Kopernika Rozkaz L. 12/2015 Wyjątki z rozkazu Komendanta Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP L. 11/2015/15 z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK

PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK PROPOZYCJE PROGRAMOWE CHORĄGWI BIAŁOSTOCKIEJ NA 2011 ROK Program realizowany w chorągwi służy wychowaniu, jest atrakcyjny, aktualny oraz oparty o tradycje i uniwersalne wartości, odpowiada na potrzeby

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY HUFCA ZHP im. II Armii WP na ROK HARCERSKI 2010/2011 Styczeń 2011 Grudzień 2011

PLAN PRACY HUFCA ZHP im. II Armii WP na ROK HARCERSKI 2010/2011 Styczeń 2011 Grudzień 2011 PLAN PRACY HUFCA ZHP im. II Armii WP na ROK HARCERSKI 2010/2011 Styczeń 2011 Grudzień 2011 L.p. Temat zadnia Forma Termin Miejsce Do kogo adresowany Odpowiedzialni STYCZEŃ Narada 05.01. Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

Plan pracy. na rok szkolny 2012/2013 (PROJEKT) Cele działania

Plan pracy. na rok szkolny 2012/2013 (PROJEKT) Cele działania Plan pracy na rok szkolny 2012/2013 (PROJEKT) Cele działania Kolejny udany rok działalności Hufca stał się faktem. Jego zwieńczeniem stała się akcja letnia, która pozwoliła blisko siedemdziesiątce dzieci

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016

CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 CENTRALNA SZKOŁA INSTRUKTORSKA ZHP PLAN KSZTAŁCENIA NA ROK 2016 Centralna Szkoła Instruktorska jest wspólnotą instruktorów, którzy chcą dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby mieć wpływ na jakość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Hufca za okres

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Hufca za okres Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Hufca za okres 29.10.2011-24.10.2015 Hufiec ZHP Łódź-Polesie im. Powstańczej Poczty Harcerskiej Sprawozdanie z pracy HKR 2 Działając na podstawie Statutu 48 pkt

Bardziej szczegółowo

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO

STANDARD KURSU PRZEWODNIKOWSKIEGO "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porządek, konsekwencja". dh hm. Stefan Mirowski Druhny i Druhowie, Oddaję w Wasze ręce standard kursu przewodnikowskiego.

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec Tarnów im. Gen. Józefa Bema STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2011-2015 Tarnów, wrzesień 2011 r. MISJA ZHP Naszą misją jest wychowywanie młodego człowieka,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA

KARTA PRÓBY NA STOPIEŃ PRZEWODNICZKI I PRZEWODNIKA WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PRZEWODNIKOWSKIEJ ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO HUFIEC ZIEMI WOLIŃSKIEJ im. MARYNARKI WOJENNEJ RP W ŚWINOUJŚCIU Zawracam się z prośbą do Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Ziemi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA

REGULAMIN PRACY KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP WARSZAWA-WOLA Hufiec ZHP Warszawa-Wola Chorągiew Stołeczna ZHP Komenda Hufca Warszawa-Wola 01-197 Warszawa, ul. Karolkowa 53a biuro@wola.zhp.pl, www.wola.zhp.pl Bank Pekao S.A. 61 1240 1037 1111 0010 4057 2032 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Program Hufca ZHP Kielce-Południe na rok harcerski 2014/2015 I Charakterystyka hufca Hufiec ZHP Kielce-Południe działa na terenie miasta Kielce od 2004 roku. W tym roku nasza jednostka obchodzić będzie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata

Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata Plan rozwoju Hufca ZHP Warszawa Wawer na lata 2015 2019 PROJEKT Spis treści Wizja... 3 Dobry program drużyny... 5 Cel 1.1 Położenie nacisku na wykorzystanie nowatorskich i atrakcyjnych elementów programu,

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego Bytom, r. Komendant Hufca im. hm. J. Kwietniewskiego. Rozkaz L14/2015

Związek Harcerstwa Polskiego Bytom, r. Komendant Hufca im. hm. J. Kwietniewskiego. Rozkaz L14/2015 Związek Harcerstwa Polskiego Bytom, 10.10.2015 r. Komendant Hufca im. hm. J. Kwietniewskiego Rozkaz L14/2015 1. Zarządzenia i informacje. 1.1. Zarządzenia. 1.1.1.Zwołuję Zjazd Zwyczajny Hufca ZHP Bytom,

Bardziej szczegółowo

Rozkaz L17/ Informacje.

Rozkaz L17/ Informacje. Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Ziemi Wodzisławskiej Wodzisław Śląski, dnia 30 listopada 2016 r. Rozkaz L17/2016 WYJĄTKI Z ROZKAZU KOMENDANTKI CHORĄGWI ŚLĄSKIEJ L19/2016 Z 31.10.2016 9. Zaliczanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009-2011. Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta

Sprawozdanie ZKK Hufca Kraków Nowa Huta 2009-2011. Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta Sprawozdanie z działalności Zespołu Kadry Kształcącej QRS Hufca Kraków Nowa Huta Szefem zespołu Kadry Kształcącej Hufca Kraków Nowa Huta zostałam we wrześniu 2009 roku. Każdego roku zespół podejmował zadania

Bardziej szczegółowo