Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku. za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie z działalności Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku za okres od 01 października 2011 roku do 08 czerwca 2013 roku

2 Spis treści Wypełnianie obowiązków komendanta i komendy hufca określonych w Statucie ZHP w latach Realizacja zadań statutowych członków Komendy Hufca... 4 Program rozwoju Hufca ZHP w Białymstoku na lata Realizacja uchwał zjazdu Hufca ZHP w Białymstoku... 9 Sprawozdanie z kształcenia w Hufcu ZHP w Białymstoku... 9 Sprawozdanie z pracy Komisji Stopni Instruktorskich Praca z kadrą Działalność Zespołu Promocji i Informacji Namiestnictwa Hufca ZHP w Białymstoku Namiestnictwo zuchowe Namiestnictwo harcerskie Namiestnictwo starszoharcerskie Namiestnictwo wędrownicze Drużyny wielopoziomowe Hufcowa Kapituła Wędrownicza Program Opis cyklicznych przedsięwzięć Zespół programowy Propozycja programowa Harcerski Biały100k Stan liczebny Analiza stanu liczebnego Środowiska harcerskie poza Białymstokiem Zestawienie szczepów, kręgów instruktorskich i klubów Praca z Ewidencją ZHP Wychowanie duchowe Harcerska Akcja Letnia i Zimowa Majątek Stan majątkowy hufca na dzień 30 kwietnia 2013 roku Finanse Zakończenie Spis tabel Spis wykresów Strona 2

3 Zjazd Hufca dn r. wybrał na najbliższą kadencję na funkcję komendantki hm. Agatę Pietryszyk oraz komendę w następującym składzie: 1. hm. Mariusz Brzozowski z-ca komendanta ds. organizacyjnych 2. hm. Karolina Sarosiek z-ca komendanta ds. programowych 3. hm. Tomasz Borkowski skarbnik 4. hm. Sylwia Lenkiewicz członek 5. hm. Marta Zapolska członek 6. pwd. Magdalena Duszyńska członek 7. pwd. Maciej Korsan członek 8. phm. Piotr Popławski członek /rezygnacja rozkaz L4/2013 z dn / Z powodu wakatu komenda hufca przyjęła w swój skład komendy: phm. Martę Wyszkowską członek /rozkaz L4/2013 z dn / Wypełnianie obowiązków komendanta i komendy hufca określonych w Statucie ZHP w latach W okresie od 1 października 2011 roku komenda hufca spotkała się 16 razy. Średnia frekwencja na spotkaniach wyniosła 84,7 %, w okresie tym komenda hufca podjęła 13 uchwał: Tabela 1. Spis uchwał podjętych przez Komendę Hufca ZHP w Białymstoku Numer Data Treść Przyjęcie Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Białymstoku Przyjęcie Programy pracy Hufca ZHP Białystok na rok harcerski 2011/ Przyjecie Budżetu Hufca ZHP Białystok na rok Ustalenie zasad organizacji 15-godzinnych kursów I pomocy będących wymogiem zamknięcia stopnia przewodnika Podział kwoty zadłużenia 13 Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych Tofauti Opinia właściwego namiestnika przy otwieraniu oraz zamykaniu okresu próbnego drużyny Przyjęcie planu kształcenia na rok 2012/ Przyjęcie Planu pracy Hufca ZHP Białystok na rok Przyjęcie Budżetu Hufca ZHP Białystok na rok Tryb głosowania obiegowego jako uzupełnienie Regulaminu pracy Komendanta i Komendy Hufca ZHP Białystok Zwołanie zjazdu sprawozdawczego hufca Zwołanie zbiórki wyborczej hufca Powołanie w skład komendy hufca phm. Marty Wyszkowskiej Komendantka w okresie sprawozdawczym wydała łącznie 18 rozkazów (2011 rok 2 rozkazy, 2012 rok 11 rozkazów, 2013 rok 4 rozkazy plus 1 rozkaz specjalny). Komenda hufca przyznaje instruktorom odznaczenia. W trakcie kadencji nadana została dwukrotnie odznaka Instruktor roku 8 instruktorom w 2012 r. oraz 9 instruktorom w 2013 r.. Wręczono ogółem 9 Honorowych Odznak Hufcowych (3 w 2012 roku oraz 6 w 2013 roku). Strona 3

4 Komenda hufca wnioskowała również o Chorągwiane Odznaki Instruktorskie Za Zasługi dla ZHP na Białostocczyźnie, Krzyże za Zasługi dla ZHP oraz Medale KEN. W ramach realizacji zadań programowych, organizacyjnych oraz logistycznych komenda hufca współpracowała z następującymi instytucjami, jednostkami, organizacjami: - Wojewoda Podlaski wizyta Pana Wojewody na zlocie hufca w 2012 roku, użyczenie sali urzędu na obrady zjazdu - Urząd Miejski w Białymstoku, w szczególności Departament Edukacji - Komenda Miejską Policji w Białymstoku udział w akcji Bezpieczne przejścia dla pieszych w 2011r. - Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowe użyczenie sali na okolicznościowe spotkania instruktorskie, współpraca z kręgiem instruktorskim - Nadleśnictwo Supraśl pomoc w akcji sadzenia drzewek na terenie Nadleśnictwa, przekazanie darowizny na zakup drewna konstrukcyjnego do bazy w Borkach - Gmina Supraśl pomoc w organizacji zlotu hufca - Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu pomoc w organizacji zlotu hufca - Gmina Dubeninki użyczenie terenu bazy w Stańczykach, organizacja biwaku na bazie dla dzieci z gminy w 2012 roku - Nadleśnictwo Waliły udział harcerzy w obchodach 150 rocznicy Powstania Styczniowego - Muzeum Wojska oferta programowa dla harcerzy, organizacji stoiska harcerskiego na Nocy Muzeów w 2012 roku - Podlaska Akademia Ekonomii Społecznej - udział w realizowanym przez nich projekcie - Bractwo Młodzieży Prawosławnej zainicjowanie współpracy - Federacja Organizacji Pozarządowych - Stowarzyszenie Kreatywne Podlasie, udział hufca w Dniu Munduru organizowanym przez Stowarzyszenie Realizacja zadań statutowych członków Komendy Hufca hm. Agata Pietryszyk komendant (pracownik etatowy) - reprezentowanie ZHP na terenie działania hufca - odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie zespołów zadaniowych hufca - organizacja spotkań drużynowych, komendantów szczepów, drużynowych drużyn Nieprzetartego Szlaku, przedstawicieli zespołów hufca - kierowanie realizacją rocznego programu i planu pracy hufca - wydawanie rozkazów, mianowanie i odwoływanie kadry hufca - podejmowanie decyzji związanych z powołaniem i odwołaniem podstawowych jednostek organizacyjnych - kierowanie pracą komendy i przewodniczenie jej posiedzeniom - czuwanie nad dyscypliną, właściwym prowadzeniem dokumentacji pracy komendy - odpowiadanie za realizację Strategii Rozwoju Hufca na lata prowadzenie gospodarki finansowej hufca przy pomocy skarbnika hufca - zatwierdzanie i rozliczanie prowadzonych śródrocznych form wypoczynku - prowadzenie dokumentacji przepływu środków pieniężnych na koncie bankowym hufca - czuwanie nad realizacją kalendarza uroczystości - gromadzenie dokumentacji programowej hufca - sporządzanie i przekazywanie biuletynów informacyjnych dla drużynowych i instruktorów - nadzór nad prawidłową procedurą przekazywanie obowiązków na funkcji drużynowego - aktualizacja wykazu drużyn w szkołach Strona 4

5 hm. Mariusz Brzozowski zastępca komendanta ds. organizacyjnych - reprezentowanie hufca w Zespole Konsultacyjnym Organizacji Pozarządowych przy Prezydencie Miasta Białegostoku oraz Federacji Organizacji Pozarządowej - wspieranie prac remontowych w bazie harcerskiej w Borkach - reprezentowanie hufca podczas uroczystości patriotyczno-religijnych - przygotowanie zlotu hufca pod względem organizacyjnym - nadzór nad wykorzystaniem schronów hufca - przygotowanie Złazu Pokoleń spotkania byłych instruktorów hm. Karolina Sarosiek z-ca komendanta ds. programowych - tworzenie programu hufca oraz jego koordynacja (współpraca ze środowiskami harcerskimi hufca, seniorami, Duszpasterstwem Harcerskim, Namiestnictwami, HKSI, zdobywającymi stopnie instruktorskie, HZKK, Komendą Hufca, HKR, organizacjami współpracującymi z hufcem oraz innymi zespołami hufca) - koordynacja programowa większych imprez hufcowych m in.: dwóch zlotów hufca, balów instruktorskich, Rajdu Mikołajkowego, Koncertu Charytatywnego itp. - pomoc w tworzeniu, koordynacja przy opracowaniu, promocja propozycji programowych dla hufca - w roku harcerskim 2011/2012 szef zespołu programowego, realizującego przedsięwzięcia hufcowe. - pomoc przy pisaniu wniosków o odznaczenia - pomoc przy organizacji inicjatyw hufcowych, - udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych, - pisanie wniosku o dofinansowanie inicjatywy programowej hufca, - pomoc przy pracach porządkowych w bazie w Borkach, - stworzenie katalogu sojuszników harcerstwa, - reprezentowanie komendy podczas imprez środowiskowych, - udział w wizytacjach biwaków i zimowisk, - udział w naradach i spotkaniach z funkcyjnymi hufca itp. - czynny udział w pracach, posiedzeniach i dyżurach Komisji Stopni Instruktorskich, - organizacja i współprowadzenie warsztatów opiekunów prób, udział w szkoleniach organizowanych przez Chorągwianą KSI hm. Tomasz Borkowski skarbnik - współtworzenie budżetu hufca na rok 2012 i monitorowanie opłacania składek członkowskich przez drużyny - udział w spotkaniach komendy hufca, inicjatywach programowych oraz uroczystościach patriotyczno-religijnych - prowadzenie analizy sytuacji finansowej hufca - uczestnictwo w naradach drużynowych - kontrola formalno-rachunkowa dokumentów finansowych hufca - nadzór nad pracami kwatermistrzowskimi hufca - koordynowanie planowanych inwestycji hufca (remont dachu, budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Borkach) Strona 5

6 hm. Sylwia Lenkiewicz członek - współpraca z duszpasterstwem harcerskim, kapelanem hufca, KI przy AWSD - zainicjowanie współpracy z Bractwem Młodzieży Prawosławnej - współpraca z Zespołem Kadry Kształcącej - prowadzenie Przedszkola na Zlocie Hufca w Borkach i Złazie Międzypokoleniowym Instruktorów - reprezentowanie komendy hufca na uroczystościach religijno patriotycznych - udział w spotkaniach drużynowych - przygotowanie oprawy mszy harcerskich - koordynacja harcerskiej części organizacyjnej Koncertu Charytatywnego hm. Marta Zapolska członek (pracownik etatowy) - wyszukiwanie konkursów ofert związanych z działalnością hufca i pozyskiwanie środków - odpowiedzialność za dokumentację finansową kasową i organizacyjną hufca - prowadzenie dokumentacji biura hufca - aktualizowanie strony internetowej hufca (bieżące informacje komendy, informacje drużyn i zespołów) - sporządzanie zestawień odpłatności - sporządzanie zestawień faktur opłaconych z 1% - prowadzenie rejestru stanów środków finansowych drużyn - przygotowywanie wniosków i sprawozdań na otwarte konkursy ofert - obsługa elektronicznej poczty : - administrowanie systemem Ewidencja ZHP - koordynowanie prenumeraty Czuwaj - przygotowywanie umów wolontariackich - prowadzenie kształcenia w hufcu - uczestnictwo w uroczystościach patriotyczno religijnych - uczestnictwo w naradach drużynowych - przygotowywanie analiz, zestawień, wytycznych na narady drużynowych - organizacja kursów zastępowych, kursów przewodnikowskich, kursów drużynowych oraz warsztatów tematycznych - protokołowanie spotkań komendy pwd. Magdalena Duszyńska - członek - rzecznictwo spraw drużynowych na spotkaniach komendy hufca - współtworzenie i koordynowanie propozycji programowej "Harcerski Biały100k" - wspieranie szkoleń drużynowych i zastępowych (prowadzenie zajęć na kursach) - cykliczna organizacja kursu pierwszej pomocy dla przyszłych przewodników - systematyczne prowadzenie kroniki hufca - udział w spotkaniach komendy hufca, naradach drużynowych, inicjatywach programowych, uroczystościach (w tym odpowiadanie na zaproszenia komendy na inicjatywy drużyn) - doraźna pomoc przy organizacji inicjatyw hufcowych - uaktualnienie galerii zdjęć hufca - protokołowanie spotkań komendy Strona 6

7 pwd. Maciej Korsan - członek - opieka techniczna nad stroną internetową hufca - opieka techniczna nad adresami pocztowymi w domenie bialystok.zhp.pl - stworzenie aplikacji do umieszczania zdjęć bezpośrednio z galerii hufcowej na profile harcerzy na facebooku - prowadzenie fanpage'a hufca na facebooku - monitorowanie mediów, dbanie o wizerunek i przygotowywanie oświadczeń do mass mediów - przygotowanie identyfikacji wizualnej Zlotu Hufca "Pokaż się!" - zorganizowanie akcji "zapraszamy na zlot" - przeprowadzenie relacji ze zlotu w Internecie - przygotowanie systemu rejestracji na zajęcia zlotowe - przygotowanie relacji fotograficznych z najważniejszych wydarzeń hufcowych - przygotowanie ulotek: 1% oraz baz hufca w Stańczykach i Borkach - przygotowanie stron baz hufcowych: borki.bialystok.zhp.pl oraz stanczyki.bialystok.zhp.pl - przygotowanie plakatów promujących obozy hufcowe - stworzenie logo akcji "Harcerski Biały100k!" - konsultacje z drużynowymi w sprawie materiałów promocyjnych i stron internetowych - przygotowanie analizy stron internetowych drużyn w perspektywie instrukcji Minima stron ZHP phm. Piotr Popławski członek (do r.) - udział w uroczystościach patriotyczno-religijnych - protokołowanie spotkań komendy - przeprowadzenie Rajdu Białowieskiego w 2012 roku - promocja inicjatyw programowych ogólnopolskich wśród drużynowych - doraźna pomoc przy organizacji inicjatyw hufcowych - reprezentowanie komendy podczas imprez środowiskowych, phm. Marta Wyszkowska członek (od r.) - uczestnictwo w spotkaniu komendy - przeprowadzenie spotkania przedzjazdowego - pomoc w przygotowaniach do zlotu Program rozwoju Hufca ZHP w Białymstoku na lata Uchwałą Zjazdu zwyczajnego Hufca ZHP Białystok w dniu 1 października 2011 r. przyjęty został Program rozwoju Hufca ZHP w Białymstoku na lata W związku z brakiem dokumentu pierwotnego jakim być powinna Strategia rozwoju ZHP oraz Strategia rozwoju ZHP Chorągwi Białostockiej, dokument powstał tylko i wyłącznie na podstawie analizy sytuacji wyjściowej hufca oraz sformułowanych na jej podstawie wniosków. W połowie kadencji komenda hufca zrealizowała następujące założenia Programu rozwoju: 1. Program a. Stworzony został katalog zadań na próby instruktorskie sukcesywnie uzupełniany przez biuro hufca, pozwalający na bieżący wgląd w realizowane zadania programowe w ramach prób instruktorskich Strona 7

8 b. Cyklicznie na spotkaniach drużynowych promowane były inicjatywy ogólnopolskie poprzez prezentacje, informacje i ulotki 2. Praca z kadrą a. Kadra kształcąca hufca szczegółowo analizuje posiadane uprawnienia przez aktualnych funkcyjnych, na tej podstawie proponuje uczestnictwo w kursach konkretnym osobom. W odpowiedzi na potrzeby kadry zorganizowany został we współpracy z Chorągwianym Zespołem Kadry Kształcącej kurs przewodnikowski dla osób w wieku pow. 18 r.ż. W kursie udział wzięło 16 osób. b. Komenda prowadzi indywidualne rozmowy inspirujące do zdobywania stopni. Rozmowy prowadzone są z bardzo różnorodnym odzewem. Cieszy nas fakt, iż możemy wskazywać młodym instruktorom drogę do dalszego rozwoju, niestety nie wszyscy nasi rozmówcy są skorzy do realizacji zadań w ramach kolejnych prób instruktorskich. c. Zarówno środowiska jak i zespoły hufca oraz sama komenda są inicjatorami i realizatorami inicjatyw integracyjnych : spotkań, sejmików, balów instruktorskich. 3. Finanse a. W 2012 r. zespól kadry kształcącej zorganizował warsztaty dotyczące pozyskiwania środków. Prezentacja z warsztatów jest ogólnodostępna na stronie hufca w dziale poradniki, jest ona źródłem konkretnej wiedzy na temat zasad pozyskiwania środków na poziomie drużyn i szczepów. b. W 2012 r. miało miejsce szkolenie dotyczące kampanii 1% dla ZHP, uczestniczyło w nim około 12 osób c. Komenda hufca stworzyła strony internetowe baz wspomagające ich akcję promocyjną d. Przygotowane zostały foldery, ulotki i plakaty wykorzystywane w promocji baz e. Informacje o bazach zostały rozesłane do hufców i środowisk w Polsce (2013) f. Baza w Borkach będąca własnością ZHP wymaga stałych napraw, konserwacji i opieki. Istnieje konieczność stałego nad nią nadzoru. W związku z powyższym komenda zadecydowało o powierzeniu funkcji kwatermistrza w roku 2013 w ramach stworzonego stanowiska pracy g. Zaplanowano w bazie w Borkach wymianę pokrycia dachu na wrzesień 2013 roku h. Zaplanowano w bazie w Borkach budowę przydomowej oczyszczalni ścieków inwestycja ta wymaga uregulowań prawnych terenu na którym jest ona przewidziana i. W bazie w Borkach wykonywane są bieżące prace remontowo naprawcze: Wymieniono oczko wodne Założono siatkę na tyłach ogrodzenia bazy Pozyskano drewno do budowy nowej wiaty na drewno Zaplanowano naprawę schodów w amfiteatrze Zamontowano przepływowe ogrzewacze wody w toaletach 4. Wizerunek: a. Powstały materiały promocyjne w postaci ulotki 1%, ulotki baz, plakaty HAL 2012, 2013, Strona 8

9 b. Rozpisany został konkurs na logo hufca, niestety zgłoszone projekty nie spotkały się z uznaniem kapituły konkursowej c. Stworzone zostało logo na 100-lecie harcerstwa na białostocczyźnie 5. Rozwój liczebny a. Komenda hufca stara się wspierać drużyny funkcjonujące poza terenem miasta Białegostoku. Mają miejsca wizyty, rozmowy, przekazywane są materiały metodyczne, harcerze są zapraszani na inicjatywy programowe, zaś kadra zachęcana do brania udziału w przedsięwzięciach do niej adresowanych. b. Strona hufca zawiera stale aktualizowaną bazę drużyn hufca wraz z adnotacją o miejscu i terminie zbiórek oraz szkole, w której drużyny działają c. Komenda przyjmuje informacje o potrzebie tworzenia nowych drużyn, bądź wprowadzenia działalności harcerskiej do szkół. Poprzez taką oddolną inicjatywę powstała gromada zuchowa w Sobolewie, inicjowana jest działalność gromady zuchowej w Zabłudowie. Realizacja uchwał zjazdu Hufca ZHP w Białymstoku Zjazd zwyczajny Hufca ZHP w Białymstoku przyjął do realizacji w bieżącej kadencji następujące uchwały: 1. Powołanie pełnomocnika komendanta hufca ds. zagranicznych Rozkazem L3/2013 komendanta hufca powołana została druhna pełnomocnik komendanta ds. zagranicznych phm. Joanna Ossowska. Druhna Joanna posiada doświadczenie we współpracy zagranicznej dzięki przygotowywaniu drużyny reprezentującej ZHP Chorągiew Białostocką na Jamboree w Szwecji w 2011 roku. Poza działalnością międzynarodową pełni funkcję drużynowej 93 BDH Na próbie oraz pełnomocnika komendanta chorągwi ds. zbiórek publicznych. 2. Pozyskanie miejsca na spotkania harcerskie W dniu 28 lutego 2012 roku komenda hufca pozyskała na spotkania instruktorskie harcówkę po rozwiązanym XIII SzDHiZ przy ul. Pietkiewicza 6a. Pomieszczenia harcówki są udostępniane na spotkania, szkolenia, warsztaty. W związku ze znaczącą odległością harcówki od centrum czynione są starania celem wygospodarowania miejsca bliższego centrum przeznaczonego na spotkania zespołów, szkolenia. Sprawozdanie z kształcenia w Hufcu ZHP w Białymstoku W okresie sprawozdawczym funkcję szefa zespołu pełniła phm. Monika Legieta (do r.), obecnie szefową zespołu jest hm. Marta Zapolska. Zespół składa się z 9 osób. Członkowie zespołu: hm. Marta Zapolska - szefowa ZKK, członek komendy hufca, członek ChZKK, drużynowa 36 BDSh Impeesa, sekretarz ChSH, (BOKK) phm. Magdalena Kropiwnicka - drużynowa 40 BGZ Stumilowy Las, drużynowa 63 BDW, członkini rady namiestnictwa zuchowego, w trakcie kursu kadry kształcącej phm. Krzysztof Wiśnioch -przewodniczący 2 KI, z-ca przewodniczącej Hufcowej Komisji Rewizyjnej, (BOKK) phm. Monika Legieta - członek Hufcowej Komisji Rewizyjnej, (BOKK) phm. Urszula Walesiuk - członek Hufcowego Zespołu Promocji i Informacji, Strona 9

10 phm. Kinga Janicka - drużynowa 93 BGZ Strażnicy Marzeń, członek rady namiestnictwa zuchowego, kierownik referatu zuchowego, w trakcie kursu kadry kształcącej pwd. Ewelina Baranowska - drużynowa 39 BDSh Wehikuł Czasu, członek namiestnictwa starszoharcerskiego, pwd. Patrycja Kruszewska - drużynowa 98 BDH Panta Rhei, z-ca kom. 31 SzDHiZ, członek rady namiestnictwa harcerskiego pwd. Urszula Cimoch - instruktorka 29 SzDHiZ, w trakcie, otwarta próba podharcmistrzowska, w trakcie kursu kadry kształcącej Członkowie zespołu pochodzą z różnych środowisk, mają różne doświadczenia ale łączy ich Hufiec Białystok i nieustanna potrzeba dzielenia się swoja wiedzą i umiejętnościami. W swoim działaniu zespól kieruje się pomysłowością i dbaniem o jakość naszych szkoleń. Hufcowy Zespół Kadry Kształcącej opracowywał Plan Kształcenia Hufca, przyjmowany corocznie przez komendę hufca na podstawie których, w latach przeprowadzone zostały warsztaty, kursy i szkolenia. Od października 2011 zespół spotkał się 15 razy. Podczas spotkań przydzielane były zadania poszczególnym członkom, opracowywano plan kształcenia hufca, określano na podstawie analizy środowiska potrzeby szkoleniowe, dyskutowano o priorytetach działań kształceniowych, omawiano zmiany w składzie osobowym zespołu. W trakcie bieżącej kadencji przyznane zostały 3 odznaki kadry kształcącej. W ciągu mijającego okresu sprawozdawczego przeprowadzono następujące formy kształcenia: a) 2011/ Sejmik Instruktorski w Gawrych-Rudzie - Kurs przewodnikowski Granatowa moc - Szkolenie komendantów i kadry przed HAZ - Oddaj harcerzowi, a nie fiskusowi jak 1% może trafić do mojej drużyny - Skąd? Jak? Na co? warsztaty o procedurach pozyskiwania funduszy na działalność drużyny - coroczny kurs drużynowych we wszystkich pionach (zuchowym, harcerskim, starszoharcerskim, wędrowniczym) - odbył się Hufcowy Kurs Zastępowych Wyspa Brownsea (ukończony przez 29 osób), oprócz tego kursy odbywały się w środowiskach hufcowych drużyn i szczepów b) 2012/ Harcerski start ze szczepem spotkanie dla komendantów i komend szczepów - Sejmik Instruktorski w Toruniu - Metodyki w pigułce warsztaty organizowane przy współpracy z namiestnictwami przypominające podstawy pracy z daną grupą wiekową - Hufcowy Kurs Zastępowych: Płomienie (dla harcerzy starszych), Trzy Pióra ( dla harcerzy), trwają również kursy w środowiskach szczepowych - Kurs Przewodnikowski Granatowa Moc II - szkolenie komendantów i kadry przed HAZ - Skuteczny szczep spotkanie dla komendantów i komend szczepów - warsztaty dla przybocznych Zielone inspiracje Strona 10

11 Ponadto Zespół Kadry Kształcącej odpowiadał na bieżące potrzeby hufca, prowadził zajęcia dla instruktorów podczas Biwaku Rad Drużyn 2011 i Zlotu Hufca w maju 2012, zorganizował kurs instruktorski dla członków Kręgu Instruktorskiego przy AWSD. Tabela 2. Ilość absolwentów kursów drużynowych i przewodnikowskich Kurs drużynowych: Zuchowych 11 - Harcerskich 6 - Starszoharcerskich 5 - Wędrowniczych - - Kurs przewodnikowski RAZEM: Sprawozdanie z pracy Komisji Stopni Instruktorskich W okresie sprawozdawczym komisja stopni funkcjonowała w poniższym składzie: - hm. Anna Rudnik przewodnicząca - hm. Romuald Lewandowski z-ca przewodniczącej - hm. Agnieszka Brzozowska sekretarz - hm. Karolina Sarosiek - hm. Lucyna Kloza (od ) - hm. Dariusz Szechidewicz (do ) - hm. Sławomir Andryszewski (od ) Komisja stopni instruktorskich funkcjonowała poprzez prowadzone regularnie posiedzenia, wewnętrzne spotkania oraz cykliczne dyżury. Tabela 3. Spotkania Komisji Stopni Instruktorskich X-XII 2011 I-XII 2012 I-IV 2013 ilość spotkań średnia ilość członków KSI na 4,33 4,75 4,5 spotkaniu liczba dyżurów Członkowie pełnili dyżury komisji, na których spotykali się z kandydatami na instruktorów i instruktorami odbywającymi próby instruktorskie wraz z ich opiekunami. W czasie dyżurów miało miejsce: przyjmowanie dokumentacji prób instruktorskich na zamknięcie próby; przyjmowanie wniosków o otwarcie próby; udzielanie porad dotyczących wyboru i sformułowania zadań; przyjmowanie wniosków o zmianę zadania; przyjmowanie wniosków o przedłużenie trwania czasu próby na stopień; udzielanie informacji telefonicznych; konsultacje w sprawach wymagań regulaminu zdobywania stopni instruktorskich; porady dla opiekunów prób; inne sprawy. Strona 11

12 Dynamikę zdobywania stopni instruktorskich przedstawia poniższa tabela: Tabela 4. Dynamika zdobywania stopni instruktorskich X-XII 2011 I-XII 2012 I-IV 2013 razem otwarcie przewodnika otwarcie podharcmistrza zamknięcie przewodnika zamknięcie podharcmistrza razem Komisja stopni zamknęła negatywnie 12 prób przewodnikowskich oraz 4 podharcmistrzowskie. W trakcie kadencji zorganizowano trzykrotnie warsztaty dla opiekunów prób, przeszkolono łącznie 40 instruktorów (16 listopada 2011 r. 19 osób, 26 maja 2012 r.- 11 osób, 23 maja 2013 r. 10 osób). Praca z kadrą W bieżącej kadencji kontynuowane były cykliczne spotkania z drużynowymi (raz na dwa miesiące). Spotkania dotyczyły: - programu, kształcenia prezentacja najbliższych wydarzeń, zaproszenia zespołów hufca oraz środowisk - obowiązków drużynowego - dokumenty regulujące funkcjonowanie drużyny - prezentacji analiz, zestawień - dynamika uczestnictwa w spotkaniach drużynowych, opłacanie składek członkowskich, Ewidencja ZHP, wizerunek hufca w perspektywie umundurowania - prezentacja ofert współpracy ze Stowarzyszeniami, Fundacjami, organizacjami, instytucjami (Fundacja DKMS, Czemu By Nie Piknik Militarny, Stowarzyszenie Droga, WORD, Komenda Miejska Policji) - krótkich szkoleń: obsługa Ewidencji ZHP, pozyskiwanie 1%, organizacja biwaków, karty członkowskie ZHP (szkolenie prowadzone przez członka Wydziału Promocji GK) - ewaluacji pracy władz hufca Tabela 5. Frekwencja na spotkaniach drużynowych Termin Ilość osób uczestniczących Ilość reprezentowanych drużyn 7 listopada stycznia marca maja września listopada stycznia marca Zainicjowana została współpraca z komendantami szczepów. Miały miejsce dwa spotkania, zaplanowane zostało kolejne pod koniec maja. Miało również miejsce spotkanie z drużynowymi Nieprzetartego Szlaku, omówiony został na nim plan zlotu drużyn Nieprzetartego Szlaku. Strona 12

13 Miały również miejsce dwa spotkania z reprezentantami zespołów hufca, w tym jedno dwudniowe wyjazdowe (reprezentowane były: komisja rewizyjna, namiestnictwo zuchowe, namiestnictwo harcerskie, komisja stopni instruktorskich, zespół kadry kształcącej, komenda hufca, zespół programowy). Członkowie zespołów, komendanci szczepów zachęcani są do uczestnictwa w ogólnopolskich inicjatywach doskonalących: - udział w konferencji specjalnościowej udział drużynowych drużyn specjalnościowych - udział w konferencjach metodycznych (zuchowej, harcerskiej, starszoharcerskiej) udział namiestników i członków rad namiestnictw - konferencja Dobre hufce, dobre praktyki udział członków komendy, komisji rewizyjnej, zespołu kadry kształcącej, namiestnika - kurs namiestników starszoharcerskich udział namiestnika i członka rady Działalność Zespołu Promocji i Informacji Podczas obecnej kadencji Komendy Hufca opiekę nad zespołem ds. Promocji i Informacji sprawuje pwd. Maciej Korsan. Od początku silny nacisk położono na poprawę wizerunku Hufca w Internecie, a w szczególności w mediach społecznościowych. Przez ostatnie dwa lata zespół pracował w składzie: phm. Łukasz Nazarko phm. Ula Walesiuk pwd. Maciej Korsan phm. Sandra Pietrzak pwd. Agnieszka Dziubanowska phm. Adam Wnorowski pwd. Aleksandra Bokłaga pwd. Maciej Tarasiewicz Do najważniejszych działań zespołu można zaliczyć: - kampanię Zapraszamy na zlot obejmującą angażującą wszystkich akcję z nagrywaniem największego zaproszenia zlotowego - przygotowanie materiałów promocyjnych baz (ulotki, plakaty, strony) - wspieranie drużynowych w tworzeniu ich własnych materiałów promocyjnych - stały kontakt z mediami i promocję działań hufcowych w mieście - stworzenie internetowej wypożyczalni sprzętu - stworzenie identyfikacji wizualnej Zlotu Hufca 2012 oraz akcji Harcerski Biały100k - prowadzenie fanpage a hufca na facebooku - stworzenie forum hufcowego na facebooku Zespół ds. Promocji i Informacji służył zarówno w sferze publicznej, jak i wewnętrznej. Zadania były rozdzielane między członków, biorąc pod uwagę ich możliwości czasowe i zdolności. Zespół spotykał się nieregularnie, głównie zadaniowo. Komunikacja bieżąca odbywa się poprzez ukrytą grupę, w której znajdują się wszyscy członkowie. Kolejne lata ZPI planuje skupić się na ujednoliceniu identyfikacji wizualnej hufca, co będzie wymagało stworzenia nowego logo. Pierwsza próba zorganizowania konkursu zakończyła się Strona 13

14 niepowodzeniem z powodu niskiego poziomu zgłoszonych prac, dlatego trzeba będzie opracować bardziej atrakcyjną dla grafików i projektantów formę wynagrodzenia. Dodatkowo, w roku harcerskim 2013/2014 zespół planuje serię warsztatów z komunikacji w Internecie dla drużynowych oraz kontynuację realizacji dotychczasowych zadań. Namiestnictwa Hufca ZHP w Białymstoku W hufcu czynnie działają 4 namiestnictwa: zuchowe, harcerskie, straszoharcerskie i wędrownicze. Namiestnictwo zuchowe 1. Analiza metodyczna pionu Według Ewidencji ZHP i strony Hufca Białystok: Tabela 6. Analiza metodyczna pionu zuchowego Lp. Gromada zuchowa Liczba członków ogółem Liczba zuchów Imię i nazwisko drużynowego 1. 1 GZ Wysokie Mazowieckie dh. Renata Gniazdowska 2. 1 Supraska Gromada Zuchowa pwd. Joanna Czepiel 3. 3 Białostocka Gromada Zuchowa 12 9 pwd. Joanna Łysecka 4. 7 Białostocka Gromada Zuchowa 8 8 hm. Sylwia Lenkiewicz Białostocka Gromada Zuchowa 0 0 pwd. Bożena Kowalska Białostocka Gromada Zuchowa dh. Paula Kalinowska Białostocka Gromada Zuchowa dh. Paulina Bąkowska Białostocka Gromada Zuchowa pwd. Marta Słoma Białostocka Gromada Zuchowa 12 9 dh. Marta Mieczkowska Białostocka Gromada Zuchowa pwd. Joanna Tomaszuk Białostocka Gromada Zuchowa dh. Ewelina Zajkowska Białostocka Gromada Zuchowa pwd. Magdalena Wróblewska Białostocka Gromada Zuchowa 7 5 phm. Anna Zajko Białostocka Gromada Zuchowa phm. Magdalena Kropiwnicka Białostocka Gromada Zuchowa dh. Julia Brańska Białostocka Gromada Zuchowa 0 0 pwd. Aleksandra Bokłaga Białostocka Gromada Zuchowa phm. Kinga Janicka Białostocka Gromada Zuchowa dh. Karolina Kunikowska 19. p. BGZ - Kostecka 5 3 dh. Katarzyna Kostecka 20. p. BGZ w Sobolewie Fuchs pwd. Aleksandra Fuchs 21. p. BGZ - Trzeciak 10 5 hm. Edyta Trzeciak 22. p. BGZ Falkowska dh. Joanna Falkowska RAZEM Strona 14

15 Tabela 7. Analiza metodyczna pionu zuchowego - wykaz zuchów w innych pionach Pion metodyczny Liczba zuchów Drużyny Harcerskie 15 Drużyny Wielopoziomowe 10 Razem: 25 Gromady zuchowe działają zgodnie z metodyką zuchową. Są w nich realizowane wszystkie instrumenty metodyczne: sprawności zespołowe, sprawności indywidualne, gwiazdki zuchowe. 2. Prowadzone działania Namiestnictwo Zuchowe w okresie od r. do r. zorganizowało 19 spotkań, które odbywały się raz w miesiącu, a podczas Mini warsztatów o maksi sprawach - dwa razy w miesiącu. W spotkaniach uczestniczyły drużynowe, przyboczni oraz funkcyjni drużyn pracujący z zuchami. Głównym celem namiestnictwa w roku harcerskim 2011/2012 było metodyczne wyszkolenie kadry. Rok 2012/2013 nastawiony był na rozwój pasji i zainteresowań członków namiestnictwa, a także integrację międzyśrodowiskową. Poniżej zaprezentowane są tematy poruszane podczas spotkań: Temat: Rok Regionów Opis: wprowadzenie do centralnej propozycji programowej Ilość uczestników: 12 osób Temat: Zajęcia plastyczne nie muszą być nudne! Opis: majsterka zuchowa Ilość uczestników: 10 osób Temat: Gwiazdki gwiazdeczki Opis: ozdoby świąteczne Ilość uczestników: 14 osób Temat: Jedziemy na wycieczkę! Opis: ciekawe pomysły na wyjazdy z zuchami (biwaki, rajdy, zimowiska, kolonie) Ilość uczestników: 6 osób Temat: A teraz coś tylko dla mnie Opis: własny rozwój Ilość uczestników: 7 osób Strona 15

16 "Mini warsztaty o maksi sprawach" I Temat: To co każdy o zuchach wiedzieć powinien Opis: podstawy metodyki zuchowej; zuchy a harcerze Ilość uczestników: 22 osoby II Temat: Drużynowy- wódz gromady Opis: działanie gromady; relacje drużynowy- przyboczny, drużynowy- hufiec; pozyskiwanie sojuszników Ilość uczestników: 14 osób III Temat:...i zawsze przestrzegać Prawa Zucha Opis: Prawo i Obietnica Zucha Ilość uczestników: 16 osób IV Temat: Kosmonauta, Przyjaciel bajek, Czarodziej i wiele innych Opis: System instrumentów metodycznych; sprawności zespołowe; sprawności indywidualne Ilość uczestników: 15 osób V Temat: Obiecuję być dobrym zuchem ochoczym, sprawnym, gospodarnym Opis: gwiazdki zuchowe Ilość uczestników: 12 osób VI Temat: Słoneczko i chmurka, czyli co zrobić, gdy zuch jest niegrzeczny Opis: system kar i nagród Ilość uczestników: 9 osób VII Temat: To już jest koniec Opis: piknik namiestnictwa Ilość uczestników: 7 osób Temat: Kuchenne rewolucje Opis: tworzenie pyszności Ilość uczestników: 16 osób Temat: Metodyka w pigułce Opis: metodyka zuchowa Ilość uczestników: 24 osób Strona 16

17 Temat: Zumba Ilość uczestników: 16 osób Temat: Pomóżmy Opis: tworzenie ozdób świątecznych na koncert charytatywny Ilość uczestników: 16 osób Temat: Jeden z dziesięciu Opis: teleturniej wiedzy Ilość uczestników: 18 osób Temat: Cykl sprawnościowy Opis: tworzenie zbiórek z sprawnością Zaczarowana paleta i Ekoludek Ilość uczestników: 15 osób Temat: Projekt namiestnictwa Opis: tworzenie zadań Ilość uczestników: 20 osób Poniższy wykres prezentuje ilość osób uczestniczących w poszczególnych spotkaniach namiestnictwa zuchowego: Wykres 1. Frekwencja na poszczególnych spotkaniach namiestnictwa zuchowego Strona 17

18 Ponadto w okresie sprawozdawczym odbyło się wiele inicjatyw, w które swój wkład włożyło namiestnictwo zuchowe i poszczególni członkowie rady namiestnictwa: a) 2011/2012 Kurs przewodnikowski Olimpijka (październik) Jesienne spotkanie z piosenką (listopad) Imieniny wujka Andrzeja (listopad) Konkurs na kartkę świąteczną (listopad/grudzień) Rajd Rad Drużyn (grudzień) Charytatywny Koncert Kolęd Chóru UwB (grudzień) Festiwal Kolęd (styczeń) Imieniny Zucha (luty) Rajd Powstańców Trasa Zuchowa (marzec) Mini warsztaty o maksi sprawach (marzec/czerwiec) II Rajd św. Jerzego (kwiecień) Kurs drużynowych (maj/czerwiec) Zlot Hufca (maj) Kolonia Zuchowa (lipiec) b) 2012/2013 Kurs przewodnikowski Konferencja w Warszawie Metoda na metodykę zuchową (październik) Olimpijka (październik) Jesienne spotkanie z piosenką (listopad) Konkurs na kartkę świąteczną (listopad/grudzień) Charytatywny Koncert Kolęd Chóru UwB (grudzień) Festiwal Kolęd i Pastorałek (grudzień) Bal karnawałowy U Izabeli i Klemensa (luty) Dzień Myśli Braterskiej (luty) Rajd Powstańców Trasa Zuchowa (marzec) Festiwal piosenki harcerskiej i turystycznej Wiosna - ach to Ty (marzec) Warsztaty dla przybocznych III Rajd św. Jerzego (kwiecień) 3. Skład rady namiestnictwa pwd. Joanna Tomaszuk namiestniczka, drużynowa 29 BGZ Młode Plamy, studentka III roku pedagogiki przedszkolnej z edukacją początkową. phm. Kinga Janicka szef referatu zuchowego, drużynowa 93 BGZ Strażnicy Marzeń, członkini zespołu kadry kształcącej, studentka II roku resocjalizacji i I rok na kierunku przedszkolnym z edukacją wczesnoszkolną pwd. Magdalena Wróblewska drużynowa 33 BGZ Królewski Ród, studentka I roku na kierunku ekonomiczno-prawnym phm. Magdalena Kropiwnicka - drużynowa 40 BGZ Stumilowy Las, drużynowa 63 BDW ToTuToTam, członek hufcowego ZKK, studentka III roku Turystyki i Rekreacji pwd. Marta Słoma - drużynowa 19 BGZ Krasnoludkowy ród, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Strona 18

19 4. Doskonalenie się członków namiestnictwa Rada: konferencja w Warszawie Metoda na metodykę zuchową ; kurs podharcmistrzowski; kurs kadry kształcącej ; warsztaty dla opiekunów prób; szkolenie informatora turystycznego województwa podlaskiego i Białegostoku. Drużynowi i przyboczni: kurs przewodnikowski; kurs drużynowych zuchowych; warsztaty metodyczne Metodyka w pigułce ; Mini warsztaty o maksi sprawach ; warsztaty przybocznych. 5. Realizacja celów przyjętych przez radę namiestnictwa zuchowego Tabela 8. Realizacja celów przyjętych przez radę namiestnictwa zuchowego Cel Podnoszenie jakości pracy gromad działających z Namiestnictwem w Hufcu ZHP Białystok. Zachęcanie do współpracy z rodzicami oraz poprawa jakości obecnej pracy. Przygotowanie i organizacja imprez dla zuchów z hufca. Rozwijanie sprawności fizycznej i ruchowej zuchów. Integracja pomiędzy gromadami. Nawiązanie kontaktu z wszystkimi gromadami w hufcu. Zachęcenie do uczestnictwa w imprezach innych środowisk, hufca, chorągwi i związku. Mobilizacja do zdobywania stopni harcerskich i instruktorskich przez członków namiestnictwa Osiągnięcia Kadry gromad w większości są przeszkolone pod względem metodyki zuchowej, pracują zgodnie z jej zasadami. Kadry gromad współpracują z rodzicami zuchów, organizują dla nich spotkania. Zostało zorganizowanych dużo imprez dla zuchów, niestety nie wszystkie były dobrze reklamowane i nie cieszyły się dużą frekwencją. Zorganizowane były olimpijki zuchowe, podczas których zuchy rozwijały sprawność fizyczną i ruchową. Gromady integrowały się podczas imprez zuchowych, kadry gromad współpracują ze sobą na spotkaniach namiestnictwa oraz przy wspólnych zadaniach, gromady uczestniczące w propozycji Harcerski Bialy100k mają wymienić się doświadczeniami z inną gromadą. Nie udało się nawiązać kontaktu z wszystkimi gromadami w hufcu, ze względu na brak zainteresowania namiestnictwem przez niektóre kadry gromad. Kadry gromad i gromady zuchowe uczestniczą w przedsięwzięciach innych środowisk, hufca i chorągwi. Członkowie namiestnictwa zdobywają stopnie instruktorskie, jest dużo osób z otwartą próbą przewodnikowską oraz przewodników z otwartą próbą podharcmistrzowską. Strona 19

20 Szkolenie młodych drużynowych i funkcyjnych gromad. Doskonalenie własnego warsztatu poprzez kursy, warsztaty. Członkowie namiestnictwa uczestniczą w różnych szkoleniach proponowanych przez Hufiec Białystok i Chorągiew Białostocką. Rada namiestnictwa uczestniczyła w: konferencji w Warszawie Metoda na metodykę zuchową i kursie podharcmistrzowskim oraz jest w trakcie kursu kadry kształcącej. Namiestnictwo harcerskie 1. Analiza metodyczna pionu Pion harcerski Hufca ZHP Białystok zrzesza 34 jednostek. Łączna ilość harcerzy w tych drużynach wynosi 186. Poniższa tabela stanowi wykaz Drużyn Harcerskich należących do Hufca ZHP Białystok. Tabela 9. Analiza metodyczna pionu harcerskiego wykaz drużyn Lp. 1. Numer i nazwa drużyny harcerskiej 1 Drużyna Harcerska w Wysokim Mazowieckim "Zawisza" Liczba członków ogółem Liczba członków w wieku Imię i nazwisko drużynowego dh. Agnieszka Faszczewska 2. 1 Supraska Drużyna Harcerska 19 3 pwd. Krzysztof Fidziukiewicz 3. 3 Białostocka Drużyna Harcerska Rota pwd. Monika Kubiak 4. 4 Białostocka Drużyna Harcerska Jodły 15 3 pwd. Jakub Wilczyński 5. 7 Białostocka Drużyna Harcerska 18 8 pwd. Rafał Małaszewicz 6. 9 Białostocka Drużyna Harcerska 14 0 dh Piotr Filip Cichocki Białostocka Drużyna Harcerska Czarne koty pwd. Łukasz Chorąży Drużyna Harcerska w Jurowcach "Eleusis" dh. Anna Teul Białostocka Wodna Drużyna Harcerska Galeon 33 Białostocka Drużyna Harcerska Jagiellonowie 34 Białostocka Drużyna Harcerska Hermoder 40 Grunwaldzka Białostocka Drużyna Wędrownicza 14 1 dh. Kinga Laskowska 20 9 pwd. Maja Anna Sass 16 9 pwd. Adam Wnorowski 13 0 phm. Dariusz Szechidewicz Białostocka Drużyna Harcerska Szaniec dh. Justyna Kropiwnicka Białostocka Drużyna Harcerska Cado dh. Paulina Borowki Białostocka Drużyna Harcerska Amangarij 25 6 pwd. Marta Całpińska Białostocka Drużyna Harcerska Konar 21 4 pwd. Angelika Ostrowska Białostocka Drużyna Harcerska Navia 10 2 dh. Karolina Gryko Krypniańska Drużyna Harcerska Potok 20 1 pwd. Katarzyna Kozłowska Białostocka Drużyna Harcerska Na próbie phm. Joanna Ossowska Strona 20

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E Harcerstwo to nie jest coś co się umie, ale to coś czym się jest Kazimierz Lutosławski Radomsko, 9 stycznia 2010 rok S P R A W O Z D A N I E Wstęp Druhny i druhowie! Komendanta i Komendy Hufca ZHP w Radomsku

Bardziej szczegółowo

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP

I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP. Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP I.WŁADZE STATUTOWE CHORĄGWI GDAŃSKIEJ ZHP Komenda Chorągwi Gdańskiej ZHP hm. Hanna PIOTROWSKA - Komendant Chorągwi hm. Bogdan MIERZEJEWSKI - Zastępca Komendanta, Skarbnik Chorągwi phm. Karolina MAZERSKA

Bardziej szczegółowo

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r.

Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW WIELKOPOLSKA Merytoryczne sprawozdanie z działalności organizacji pożytku publicznego za okres od 01.01.2009 31.12.2009 r. 1 I. Dane o stowarzyszeniu: 1. Nazwa: Związek

Bardziej szczegółowo

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011

(Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska Hufiec im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie (Projekt) STRATEGIA ROZWOJU HUFCA 2007-2011 Tarnów 2007 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Misja... 5 2.1. Misja ZHP...

Bardziej szczegółowo

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1

nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 nr 2 (312) luty 2014 Już po gali znamy foto: M. Suchan niezwyczajnych luty 2014 1 FOTKI MIESIĄCA Niezwyczajni 2013 (foto: Magdalena Suchan) Opis Twojego zdjęcia (foto: Twoje imię i nazwisko) W tym miejscu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012

Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 O k r ę g P o m o r s k i Sprawozdanie z pracy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZHR w kadencji 2010-2012 Zarząd Okręgu. Zarząd Okręgu Pomorskiego ZHR kadencji 2010-2012 został wybrany przez instruktorów podczas

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU

KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Załącznik Nr. 1 do Uchwały Komendy ZHP Ch. Kieleckiej Nr. 10/11 z dnia 29.12.2011 r. KIERUNKI DZIAŁANIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO CHORAGWI KIELECKIEJ W 2012 ROKU Założenia wprowadzające Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego

Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego Związek Harcerstwa Polskiego organizacja pożytku publicznego SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES 01.01.200 31.12.200 r. Warszawa, marzec 2008 I. DANE STOWARZYSZENIA 1. 1. Nazwa: Związek Harcerstwa

Bardziej szczegółowo

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań.

Wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowanie charakteru poprzez stawianie wyzwań. Program Hufca ZHP Kielce-Południe na rok harcerski 2014/2015 I Charakterystyka hufca Hufiec ZHP Kielce-Południe działa na terenie miasta Kielce od 2004 roku. W tym roku nasza jednostka obchodzić będzie

Bardziej szczegółowo

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy,

3 poruszanie się na rynku pracy, poszukiwanie pracy, 3 etyka w biznesie, postawy życia i współpracy, 36 3 ofiarność, akcje charytatywne, 3 oszczędność, dbałość o powierzony majątek i sprzęt, 3 działalność gospodarcza ZHP, 3 podstawowe pojęcia ekonomiczne, 3 umiejętności z zakresu bankowości zakładanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy na działalność drużyny harcerskiej

Pozyskiwanie funduszy na działalność drużyny harcerskiej Praca podharcmistrzowska Pozyskiwanie funduszy na działalność drużyny harcerskiej pwd. Przemysław Kot Kotecki 733 Morska Drużyna Harcerska Panta Rhei 07 czerwca 2010r. Pozyskiwanie funduszy na działalność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010

SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa 2010 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010 Warszawa

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI?

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? Poradnik dla kadry kształcącej Poradnik dla kadry kształcącej Jak zrobić dobry Kurs Przewodnikowski? pod redakcją hm. Lucyny Czechowskiej Centralna Szkołą Instruktorska

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r.

WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. WIADOMOŚCI URZĘDOWE ROK XXVI (53) Nr 1 styczeń/luty 2005 r. TREŚĆ 1. Decyzja Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP z dnia 20 lutego 2005 r. w sprawie trybu prac nad analizą bilansu zbiorczego i sytuacji finansowo-gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów:

Miasta Otwarte. Miasta otwarte wyróżnione praktyki miejskie na rzecz imigrantów: Miasta Otwarte Miasta Otwarte to akcja prowadzona w ramach kampanii Włącz się w Polskę. Jej celem jest wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów. Zjawiska mediacji ludności

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o

WDROŻENIE. MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego. Opracowanie Agnieszka Wróblewska. e o WDROŻENIE MODELU WSPÓŁPRACY JST-NGO w 6 gminach powiatu łukowskiego Opracowanie Agnieszka Wróblewska e o s e o s Publikacja powstała w ramach projektu Razem jesteśmy najsilniejsi wdrożenie modelu współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji OIKONOMOS w roku 2006

Sprawozdanie z działalności Fundacji OIKONOMOS w roku 2006 Sprawozdanie z działalności Fundacji OIKONOMOS w roku 2006 (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dn. 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz.

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

nr 10 (320) październik 2014 h-learning czyli e-learning w wersji harcerskiej

nr 10 (320) październik 2014 h-learning czyli e-learning w wersji harcerskiej nr 10 (320) październik 2014 h-learning czyli e-learning w wersji harcerskiej FOTKI MIESIĄC Na ognisku podczas Kursu Harcmistrzowskiego Cogito (foto: Dorota Całka)...oraz podczas Wędrowniczej Watry 2014

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

STRATEGIA ROZWOJU STOWARZYSZENIA UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO ŚREMSKI OŚRODEK WSPIERANIA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. OGÓLNE INFORMACJE O STOWARZYSZENIU UNIA GOSPODARCZA REGIONU ŚREMSKIEGO... 5 2.1. Geneza powstania Stowarzyszenia i jego członkowie... 5 2.2. Władze i kadra Stowarzyszenia...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011. Bytom, luty 2014 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Bytomiu za rok 2011 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BYTOMIU ZA 2013 ROK Bytom, luty 2014 r. Wstęp 3 1. STATYSTYKA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Uniwersytetu Trzeciego Wieku Publikacja współfinansowana ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013 TWORZENIE Uniwersytetu Trzeciego

Bardziej szczegółowo