Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):"

Transkrypt

1 Umowa prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr W dniu... pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Marszałkowskiej 78/80, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 złotych wpłaconym w całości, NIP , zwaną w Umowie DM, reprezentowaną przez: (Imię i nazwisko osoby reprezentującej DM) a: nazwa firmy:... KRS:... Regon:... NIP:... Nazwa Urzędu Skarbowego:... Adres Urzędu Skarbowego:... Siedziba Firmy:... Województwo, powiat, gmina:... Adres korespondencyjny:... Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): oraz: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): zwaną dalej Klientem zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 1. Każdorazowo, gdy będzie mowa o Umowie rozumie się przez to niniejszą Umowę prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów

2 Wartościowych w Warszawie S.A.. 2. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług oraz prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanym dalej Regulaminem. 3. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią: a) Regulaminu, b) Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanej dalej Tabelą, które stanowią integralną cześć niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy Zarządzeniami Dyrektora DM, oraz akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, udostępnionego DM przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), za pomocą którego Klient będzie składał zlecenia sprzedaży energii elektrycznej i/lub instrumentów terminowych na energię elektryczną bezpośrednio do systemu informatycznego Rynku Towarowego GPW (RT GPW). W tym celu DM przekazuje Klientowi kod o symbolu przypisany do jego rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i/lub instrumentów terminowych na energię elektryczną oraz loginy i hasła. 2. DM rozpoczyna świadczyć usługi dla Klienta zgodnie z warunkami zawartymi w niniejszej Umowie po otrzymaniu od GPW informacji o zakończeniu procesu konfiguracji kodu Klienta oraz aktywacji loginów Klienta w systemie informatycznym RT GPW. 3. Klient zobowiązuje się składać zlecenia sprzedaży energii elektrycznej i/lub instrumentów terminowych na energię elektryczną przede wszystkim za pośrednictwem oprogramowania, o którym mowa w ust. 1. DM realizować będzie także zlecenia sprzedaży oraz anulacje lub modyfikacje zleceń składanych przez Klienta osobiście lub drogą telefoniczną lub telefaksową w sytuacjach awaryjnych, w szczególności kiedy złożenie zleceń bezpośrednio do systemu informatycznego RT GPW za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM będzie utrudnione lub niemożliwe, lub w przypadku przerw w działaniu oprogramowania wskazanego przez DM, lub w innych szczególnych okolicznościach. 4. Klient zobowiązuje się przestrzegać zasad dotyczących składania zleceń, pokrycia zleceń i zabezpieczeń dotyczących zawieranych transakcji określonych w Regulaminie, Regulaminie RT GPW, Regulaminie Giełdowej Izby Rozrachunkowej KDPW S.A. (Regulamin Izby) oraz w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń. Wszelkie konsekwencje wynikające z niezastosowania się Klienta do wymogów i przepisów ww. regulacji obciążać będą Klienta, na co Klient wyraża zgodę. Jednocześnie Klient oświadcza, iż zapoznał się z warunkami składania zleceń, pokrycia zleceń i zabezpieczeń dotyczących zawieranych transakcji zawartych w Regulaminie RT GPW, Regulaminie Izby oraz w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń. 5. DM realizuje dyspozycje Klienta złożone osobiście lub drogą telefoniczną lub telefaksową w terminach i godzinach określonych Zarządzaniem Dyrektora DM.

3 3 DM zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zleceń oraz rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego, chyba że z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi upoważniony przepisami prawa organ, Klient lub jego pełnomocnik do rejestru i rachunku w DM Za świadczenie usług oraz czynności związanych z obsługą rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM z rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za wykonanie której przewidziana jest opłata lub prowizja. 3. DM wystawia faktury VAT na łączną wartość prowizji pobranych z rachunku Klienta w danym miesiącu kalendarzowym w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego Klient oświadcza, że posiada wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie, której kserokopia stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 2. Klient oświadcza, że*: [ ] a) jest Uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i we własnym zakresie wykonuje zadania Operatora Rynku ( OR) dla własnych jednostek grafikowych; [ ] b) jest Uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i zawarł z innym przedsiębiorstwem energetycznym umowę o wykonywanie zadań Operatora Rynku (OR) dla jednostek grafikowych Klienta; [ ] c) zawarł umowę o bilansowanie handlowe z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie (POB) i na potrzeby transakcji zawieranych na RT GPW Klient będzie korzystał z jednostki grafikowej udostępnionej przez POB. *zaznaczyć właściwe Stosowne oświadczenie Klienta wraz ze wskazaniem danych OR i POB (o ile Klient zaznaczył punkt b i/lub c) oraz kodów jednostek grafikowych wskazanych DM do realizacji zleceń sprzedaży energii elektrycznej i/lub instrumentów terminowych na energię elektryczną na rachunek Klienta, stanowi załącznik do Umowy. 3. W przypadku zaznaczenia w ust. 2 punktu c, Klient zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody POB na wykorzystywanie przez Klienta udostępnionej jednostki grafikowej oraz uzyskać zgodę POB na wskazywanie ww. jednostki grafikowej przez DM w transakcjach zawieranych na RT GPW na rachunek Klienta. 1. Klient zobowiązuje się samodzielnie zgłaszać wszystkie transakcje do OSP lub OR lub POB (jeżeli korzysta z usług OR lub POB). 6

4 2. DM zobowiązuje się dostarczać Klientowi informacje o zawartych transakcjach*: [ ] drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu:., lub [ ] drogą telefaksową na wskazany numer telefaksu:, *proszę zaznaczyć właściwe dokonując wyboru jednego sposobu dostarczania informacji o zawartych transakcjach. jedynie w przypadku realizacji zleceń złożonych przez Klienta osobiście lub drogą telefoniczną lub telefaksową. 3. Klient zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia DM o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust.2. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia go o zmianie powyższych danych. 7 DM informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości istnienie szczególnego ryzyka związanego z zawieraniem transakcji na instrumentach terminowych na energię elektryczną. W przypadku niekorzystnej zmiany kursu instrumentu terminowego na energię elektryczną Klient może ponieść stratę przewyższającą kwotę pierwotnie zainwestowanych środków jak i być zobowiązanym do poniesienia dodatkowych kosztów. DM wystawia faktury VAT z tytułu zawartych transakcji w terminach określonych w regulacjach Izby Klient udziela DM pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych określonych niniejszą Umową i Regulaminem, a w szczególności do : a) wystawiania zleceń sprzedaży oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej, przekazanej telefaksem lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, b) dokonywania przelewów środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym na wskazane w Umowie rachunki bankowe, na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, c) dokonywania przelewów środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym Klienta na wskazany rachunek bankowy na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie, d) dokonywania czynności przewidzianych w Regulaminie RT GPW, Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dotyczących RT GPW i Regulaminie Izby, mających na celu realizację zlecenia Klienta oraz jego prawidłowe rozliczenie, e) pokrywania z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie zobowiązań Klienta wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną znajdujące się na rachunku Klienta, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich pozycji Klienta zajętych na instrumentach terminowych na energię elektryczną. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności na rejestrach ewidencyjnych energii elektrycznej i pomocniczych rachunkach praw majątkowych Klienta, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia zobowiązań Klienta wobec DM powstałych w związku z wykonywanym przez Klienta obrotem energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną, f) uzupełnienia zabezpieczeń wymaganych przez Izbę i DM o niezablokowane środki pieniężne Klienta znajdujące się na jakichkolwiek rachunkach Klienta w DM, g) do zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM w przypadku gdy zamknięcie wszystkich instrumentów terminowych Klienta nie wystarczy na

5 pokrycie zobowiązań wobec DM, h) dokonywania określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu lub przekazanej za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie. 2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM. 3. Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków), którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne do wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta lub wykonania innych czynności na podstawie takiej dyspozycji. 4. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z DM w celu przekazania dyspozycji, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności za: a. trudności telekomunikacyjne w połączeniu się z DM, b. przerwanie połączenia, c. zakłócenia teletransmisyjne Wypłaty środków pieniężnych Klienta z rachunku pieniężnego w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM (wypłata gotówkowa lub dyspozycja przelewu). 2. Wypłaty na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu drogą telefoniczną lub telefaksową, z zastrzeżeniem postanowień 47 Regulaminu w przypadku dyspozycji telefaksowych dokonywane będą w formie przelewu bankowego wyłącznie na rachunki wskazane przez Klienta w niniejszej Umowie: 1) Nazwa banku:... Nr rachunku:... Uwagi: ) Nazwa banku:... podpis Klienta potwierdzający wskazanie rach. bankowego Nr rachunku:... Uwagi:... 3) Nazwa banku:... Nr rachunku:... Uwagi:... Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin lub właściwe Zarządzenie Dyrektora DM. 11 Przekazanie środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek Klienta w DM na podstawie dyspozycji złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie lub telefaksem, z zastrzeżeniem postanowień 47 Regulaminu dla dyspozycji telefaksowych, będzie dokonywane na rachunek Klienta w DM wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu Klient składa dyspozycję i określa sposób odbioru korespondencji zgodnie z treścią zaznaczonego

6 punktu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat w lit. a lub b lub c): [ ] a) odbiór osobiście przez Klienta lub przez pełnomocnika w POK DM w Katowicach przy ul. Kościuszki 43, [ ] b) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Klienta w DM listem zwykłym, a w uzasadnionych przypadkach listem poleconym*, [ ] c) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej działalności Klienta w DM drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej:... *Uwaga! Wybór tej opcji pociąga za sobą konieczność uiszczania opłat za każdą przesyłkę zgodnie z Tabelą. 2. W przypadku niezłożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji, DM przekaże korespondencję zgodnie z ust. 1 lit. a. Oświadczenie woli Klienta o udzieleniu pełnomocnictwa DM o treści wynikającej z niniejszej Umowy stanowi załącznik do Umowy. 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu towarami giełdowymi w tym przepisy dotyczące obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną na RT GPW oraz w zakresie ich rozliczeń prowadzonych przez Izbę. 3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. podpis pracownika DM BOŚ S.A. Podpis Klienta/podpis reprezentanta Klienta. podpis reprezentanta Klienta Oświadczenie nie dotyczy osób prawnych Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o: 1. celu zbierania danych osobowych, to jest do realizacji niniejszej Umowy, 2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa, 3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 4. dobrowolności podania danych. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz: 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu tworzenia analiz i raportów zbiorczych*

7 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych* 3. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm.)* * Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody Podpis pracownika DM BOŚ S.A. Podpis Klienta

8 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Formularz informacji GIIF (dla podmiotów krajowych)..., dnia... Nazwa Klienta:... Regon:... KRS :... Reprezentowany przez: Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:... Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 tekst jednolity) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji. Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X] 1. Proszę wskazać główne źródło dochodów i posiadanych oszczędności: [ ] kapitał zakładowy lub inne kapitały tworzone zgodnie z przepisami prawa [ ] kredyt [ ] inne: Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji [ ] inne Proszę o wskazanie struktury własnościowej spółki, poprzez przedstawienie udziałowców lub akcjonariuszy posiadających powyżej 25% udziałów lub akcji albo posiadających powyżej 25% prawa głosu na zgromadzeniu wspólników w spółce: Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego*, o ile występuje: [ ] nie występuje [ ] dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo) Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą... Podpis reprezentanta Klienta... Podpis reprezentanta Klienta Podpis pracownika DM BOŚ S.A. *beneficjent rzeczywisty: a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzane są transakcje lub prowadzona jest działalność, b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% (w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela), wyjątkiem spółek akcyjnych, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego UE albo państwa równoważnego), c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

9 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr rejestru : Nazwa Klienta : KRS: REGON/NIP:, dnia.. r. P E Ł N O M O C N I C T W O D L A D M My, niżej podpisani: imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania) oraz: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania) działając w imieniu i na rzecz (nazwa Klienta) - Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., upoważniamy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w imieniu i na rzecz ww. Klienta w następującym zakresie: 1. wystawiania zleceń sprzedaży oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń, na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem lub na podstawie dyspozycji wydanych za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zwanej dalej Umową, 2. dokonywania przelewów środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym Klienta na wskazane w Umowie rachunki bankowe, na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, 3. dokonywania przelewów środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym Klienta na wskazany rachunek bankowy na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie, 4. dokonywania czynności przewidzianych w Regulaminie RT GPW, Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dotyczących RT GPW i Regulaminie Giełdowej Izby Rozrachunkowej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., mających na celu realizację zlecenia Klienta oraz jego prawidłowe rozliczenie, 5. pokrywania z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie zobowiązań Klienta wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną znajdujące się na rachunku Klienta, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich pozycji Klienta zajętych na instrumentach terminowych na energię elektryczną. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności na rejestrach ewidencyjnych energii elektrycznej i pomocniczych rachunkach praw majątkowych Klienta, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia zobowiązań Klienta wobec DM powstałych w związku z wykonywanym przez Klienta obrotem instrumentami terminowymi na energię elektryczną, 6. uzupełnienia zabezpieczeń wymaganych przez Izbę i DM o niezablokowane środki pieniężne Klienta znajdujące się na jakichkolwiek rachunkach Klienta w DM, 7. do zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM w przypadku gdy sprzedaż energii elektrycznej i zamknięcie wszystkich instrumentów terminowych na energię elektryczną Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań wobec DM, 8. dokonywania określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie.

10 Pełnomocnikowi przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. podpis pracownika DM BOŚ S.A. Podpis Klienta/podpis reprezentanta Klienta podpis reprezentanta Klient

11 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.., dnia.. r. KARTA WZORÓW PODPISÓW Nr rejestru : Nazwa Klienta: KRS: REGON/NIP: Imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... wzór podpisu reprezentanta Klienta Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... wzór podpisu reprezentanta Klienta podpis pracownika DM BOŚ S.A.

12 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.., dnia.. r. P E Ł N O M O C N I C T W O My niżej podpisani: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... działając w imieniu i na rzecz, z siedzibą w., ul.., Regon:.., numer rejestru.., jako Mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. udzielamy pełnomocnictwa: imię i nazwisko: nr dokumentu tożsamości: adres zamieszkania :. do działania w imieniu i na rzecz ww. Klienta w poniżej wybranym zakresie, z tym zastrzeżeniem, iż niezależnie od zakresu pełnomocnictwa określonego poniżej, niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do zmiany lub wypowiedzenia Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zwanej dalej Umową, w imieniu Klienta: 1. pełnym przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy, 2. ograniczonym do wykonywania następujących czynności w ramach zawartej Umowy: a) przeglądanie tabeli notowań na REK GPW i RTE GPW, b) Składanie zleceń na REK GPW i RTE GPW, c) Przeglądanie danych finansowych, d) grafikowanie zgłoszeń do OSP, e) przeglądanie tabeli notowań i składanie zleceń na REK GPW poprzez Webserwis, f) modyfikacja ustawień własnego profilu w systemie informatycznym RT GPW, g)..., Proszę wybrać zakres określony w pkt 1 lub pkt 2 poprzez zakreślenie odpowiedniego pola lub pól. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony Podpis Klienta/Podpis reprezentanta Klienta Podpis pełnomocnika... Podpis reprezentanta Klienta... Podpis pracownika DM BOŚ S.A. Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o: 1. celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu czynności określonych w pełnomocnictwie do Umowy a związanych z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, dla której zostałem/am ustanowiony/a pełnomocnikiem, 2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa,

13 3. prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz do ich poprawiania, 4. dobrowolności podania danych. Oświadczam, iż zapoznałem/am się z wyżej wymienionymi informacjami oraz: 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy, dla której zostałem ustanowiony/-a pełnomocnikiem, 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych* 3. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej grupa kapitałowa BOŚ S.A.) moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. oraz tworzenia analiz i raportów zbiorczych* 4. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej kierowanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej od DM oraz podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej BOŚ S.A. zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz z późn. zm.)* * Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody Podpis pracownika DM BOŚ S.A podpis pełnomocnika

14 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr rachunku:... Nazwa Klienta: KRS: REGON/NIP:, dnia.. r. OŚWIADCZENIE DLA DM My, niżej podpisani: imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): oraz: imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): działający w imieniu i na rzecz Nazwa Klienta: REGON/NIP: oświadczamy, że..(nazwa Klienta), zwany dalej Klientem*: jest Uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i we własnym zakresie wykonuje zadania Operatora Rynku dla własnych jednostek grafikowych. Klient posiada następujące kody: Uczestnika Rynku Bilansującego (UR): Operatora Rynku (OR):.. jest Uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez OSP o kodzie uczestnika (UR):.. i zawarł z przedsiębiorstwem energetycznym, którym jest:..., (nazwa przedsiębiorstwa, adres) posiadającym kod Operatora Rynku (OR):..., umowę o wykonywanie zadań Operatora Rynku dla jednostek grafikowych Klienta; zawarł umowę o bilansowanie z Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie Handlowe (POB), którym jest:..., (nazwa POB, adres) posiadającym kod Uczestnika Rynku Bilansującego (UR):.. oraz kod Operatora Rynku (OR):... Na potrzeby transakcji zawieranych na RT GPW Klient będzie korzystał z jednostki grafikowej udostępnionej przez POB. Klient składa pisemną zgodę POB na wykorzystywanie przez Klienta udostępnionej jednostki grafikowej oraz pisemną zgodę POB na wskazywanie ww. jednostki grafikowej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. (DM) w transakcjach zawieranych na RT GPW na rachunek Klienta stanowiącą łącznie Załącznik nr.. do niniejszej Umowy. *- zaznaczyć właściwe

15 Wskazujemy następujące kody jednostek grafikowych służących do zawierania transakcji na rachunek Klienta na RT GPW: Podpis Klienta/podpis reprezentanta Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów). podpis reprezentanta Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów)... Podpis pracownika DM BOŚ S.A

16 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Rynku Towarowym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr rachunku: Nazwa Klienta: KRS: REGON/NIP:, dnia.. r. LISTA OSÓB WSKAZANYCH DO KONTAKTU Z GIEŁDOWĄ IZBĄ ROZRACHUNKOWĄ KDPW S.A. W ZAKRESIE ZGŁASZANIA TRANSAKCJI DO OSP Klient niniejszym upoważnia następujące osoby do kontaktu z Giełdową Izbą Rozrachunkową KDPW S.A. w zakresie zgłaszania transakcji do OSP: Lp. Imię i nazwisko Telefon Do ww. osób DM będzie również wysyłał informacje o zawartych transakcjach w przypadku realizacji transakcji na podstawie dyspozycji złożonych osobiście lub wydanych drogą telefoniczna lub telefaksową.. Podpis Klienta/podpis reprezentanta Klienta podpis reprezentanta Klienta ( zgodny z kartą wzorów podpisów) (zgodny z kartą wzorów podpisów)... Podpis pracownika DM BOŚ S.A

... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy:

... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy: Umowa prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

... Osoba fizyczna Dnia:...

... Osoba fizyczna Dnia:... Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji. [ ] inne......

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji. [ ] inne...... Warszawa dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich z Formularz informacji - GIIF. Pesel:... numer

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

[wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych]

[wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych] [wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych] UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE OBROTU TOWARAMI

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów) Miejscowość, data FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów) Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym dnia r. Nr rach. derywatów: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sz. P... Po dokonaniu powyższych czynności prosimy o przesłanie do nas listu poleconego zawierającego:

WZÓR. Sz. P... Po dokonaniu powyższych czynności prosimy o przesłanie do nas listu poleconego zawierającego: Sz. P....... Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszych usług. Prosimy postępować zgodnie z przedstawioną poniżej instrukcją, gdyż pomoże to sprawnie dokończyć proces rejestracji i umożliwi korzystanie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko :... Nr dokumentu toŝsamości :... PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) :... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 1/2

Imię i Nazwisko :... Nr dokumentu toŝsamości :... PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) :... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 1/2 ...dnia,... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Dnia:...

Osoba fizyczna Dnia:... Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Dnia:... Formularz informacji - GIIF

Osoba fizyczna Dnia:... Formularz informacji - GIIF Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniŝszych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie moŝe zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

... imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zamieszkania:... adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zamieszkania):

... imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zamieszkania:... adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zamieszkania): UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE OBROTU TOWARAMI GIEŁDOWYMI NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. W dniu pomiędzy Domem

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zwana dalej "Umową" zawarta w dniu / / pomiędzy

Zwana dalej Umową zawarta w dniu / / pomiędzy UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM dnia... Nr rachunku:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu tożsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą i Klientem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., upoważniam Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/ Do Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. WNIOSEK o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.... /nazwa Wnioskodawcy/ zwraca się do Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmiany* w ubezpieczeniu na życie Plan Ochronny AXA osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Proszę o zmianę w polisie następujących

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy maklerskiej IKE... dnia,... Nr rachunku:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, niŝej podpisany/a jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Załącznik nr 3 do instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A. Warszawa, dn...r. FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy Umowę w imieniu Klienta zawiera pełnomocnik, w pkt. II poniżej proszę wpisać dane pełnomocnika (pełnomocników):

W przypadku, gdy Umowę w imieniu Klienta zawiera pełnomocnik, w pkt. II poniżej proszę wpisać dane pełnomocnika (pełnomocników): UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO (dla Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) zawarta w dniu, w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Wzór Oferty Sprzedaży Akcji OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI TOYA S.A. Niniejszy dokument ( Oferta Sprzedaży Akcji ), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę zakupu Akcji Toya S.A. (

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń Miejscowość, data FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia.... w. pomiędzy Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Adres do korespondencji: ENEA Operator Sp. z o.o. Nr ewidencyjny:... (nazwa jednostki organizacyjnej) ul...., xx-xxx (miejscowość) Nr PPE:... Umowa nr... o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO

Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Bank Pekao S.A. Dom Maklerski Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Dotycząca rachunku inwestycyjnego nr,

Bardziej szczegółowo

Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO

Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Bank Pekao S.A. Dom Maklerski Pekao Załącznik Nr 2 do ZPZ Nr G/8/2017 z dnia 22 maja 2017 roku Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Dotycząca rachunku inwestycyjnego nr,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku Str. 1/5 Dane spółki: data Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Nazwa spółki: spółki: Numer rejestru KRS: Nr REGON: Nr NIP:... Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym Umowa o świadczenie usług maklerskich w obrocie zorganizowanym nr rachunku numer NRB dla przelewów pieniężnych:... zawarta w... w dniu... pomiędzy spółką mbank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy:

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH. w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: UMOWA O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI GOSPODARCZYCH zawarta dnia w Kielcach (dalej Umowa ) pomiędzy: Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych Biuro Informacji Gospodarczej Spółka Akcyjna, z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości*

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości* adres do korespondencji: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice tel. 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ

Bardziej szczegółowo