WZÓR. Sz. P... Po dokonaniu powyższych czynności prosimy o przesłanie do nas listu poleconego zawierającego:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WZÓR. Sz. P... Po dokonaniu powyższych czynności prosimy o przesłanie do nas listu poleconego zawierającego:"

Transkrypt

1 Sz. P Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszych usług. Prosimy postępować zgodnie z przedstawioną poniżej instrukcją, gdyż pomoże to sprawnie dokończyć proces rejestracji i umożliwi korzystanie z internetowego rachunku inwestycyjnego. Prosimy: wypełnić czytelnie umowy oraz PODPISAĆ PEŁNYM IMIENIEM I NAZWISKIEM w wyznaczonych miejscach (szare pola), jak również parafować każdą stronę umowy, nie wpisywać dat zawarcia umów (zrobimy to gdy dotrą one do nas), załączyć potwierdzenie tożsamości (np. oryginał wyciągu bankowego, rachunek telefoniczny) lub potwierdzić wzór podpisu na jednej z umów u notariusza. wypełnić Formularz informacji o kliencie (Wypełnienie formularza jest obowiązkowe, można jednak odmówić odpowiedzi na pytania zadane w ankiecie. W przypadku uzyskania niskiej oceny lub odmowy odpowiedzi nie będzie to skutkowało brakiem możliwości podpisania umowy. Celem ankiety jest poznanie stanu wiedzy, doświadczenia i celu inwestycyjnego Klienta.) Po dokonaniu powyższych czynności prosimy o przesłanie do nas listu poleconego zawierającego: wypełniony i podpisany komplet dokumentów (oprócz Regulaminu i Tabeli Opłat i Prowizji i załączników), kopię dokumentu tożsamości (strony ze zdjęciem i numerem dokumentu oraz z adresem), oraz oryginał wyciągu bankowego* lub rachunek telefoniczny zawierający imię i nazwisko oraz adres zameldowania, (jeżeli umowy nie są potwierdzone przez notariusza) *w przypadku banków internetowych prosimy o kontakt z DM. na adres: Dom Maklerski BOŚ SA, ul. Marszałkowska 78/80, Warszawa, z dopiskiem WUI. Po otrzymaniu numeru rachunku, prosimy o przekazanie minimalnej wpłaty w wysokości PLN (lub papierów wartościowych o tej wartości) w ciągu 10 dni roboczych: nr rachunku bankowego: do banku: Bank Ochrony Środowiska SA II Oddział Warszawa właściciel rach. bankowego: Dom Maklerski BOŚ SA tytuł przelewu: 6 ostatnich cyfr z nr rachunku inwestycyjnego Klienta + nazwisko Klienta Klientów otwierających rachunki internetowe obowiązują opłaty i prowizje zawarte w części I i II (Opłaty i Prowizje dotyczące rachunków prowadzonych za pośrednictwem Internetu) załączonej Tabeli Opłat i Prowizji Brokerskich DM BOŚ SA. W przypadku, gdy w obu częściach nie uwzględniono stosownej czynności Inwestorów obowiązują opłaty i prowizje z części III i IV Tabeli. W przypadku dodatkowych pytań lub problemów prosimy o kontakt na adres lub telefonicznie pod numerami: lub , w godzinach 8:00-18:00, w dni robocze. Z poważaniem Wydział Usług Internetowych

2 Warszawa dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich z Imię i nazwisko:... Formularz informacji - GIIF. Pesel:... numer dokumentu tożsamości:... Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010r., Nr 46, poz. 276 tekst jednolity.) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji. Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X]. 1. Proszę wskazać główne źródło Pana/Pani dochodów i posiadanych oszczędności: [ ] umowa o pracę [ ] samodzielna działalność gospodarcza lub udziały w przedsiębiorstwach lub wolny zawód [ ] spadek [ ] darowizna [ ] wygrana losowa [ ] emerytura lub renta [ ] kredyt [ ] inne: Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji. [ ] inne... 3.Proszę wskazać beneficjenta rzeczywistego*, o ile występuje: [ ] nie występuje [ ] dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo) Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą... czytelny podpis Klienta... pieczęć i podpis pracownika *a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której prowadzone są transakcje lub prowadzona jest działalność, b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

3 Warszawa dn.... r. Nr rachunku: Imię i nazwisko:... Adres zamieszkania:... Nr dokumentu tożsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO Ja, niżej podpisany/a jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, upoważniam Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w moim imieniu w następującym zakresie: 1. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych i derywatów oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA oraz w Umowie świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie obrotu derywatami; 2. wystawianie zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych i derywatów oraz anulacja lub modyfikacja tych zleceń na podstawie dyspozycji wydanej przez Klienta za pośrednictwem Internetowego serwera zleceń Stocks OnLine, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA oraz w Umowie świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie obrotu derywatami; 3. wystawianie cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży oraz ich anulacja lub modyfikacja w celu realizacji zlecenia "do dyspozycji maklera", na podstawie złożonego przez Klienta "zlecenia do dyspozycji maklera" lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA oraz w Umowie świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie obrotu derywatami; 4. zaspokajania z moich aktywów zdeponowanych na wszystkich moich rachunkach w DM BOŚ S A zobowiązań wobec DM BOŚ SA w przypadku, gdyby na pokrycie moich zobowiązań wobec DM BOŚ S A nie wystarczyły środki pochodzące z zamknięcia wszystkich moich pozycji na rachunku derywatów. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonania wszelkich niezbędnych czynności na moich rachunkach w DM BOŚ SA, w wyniku których DM BOŚ SA będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia moich zobowiązań wobec DM BOŚ S A powstałych w związku z wykonywanym przeze mnie obrotem derywatami; 5. dokonywanie określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub Internetowego serwera zleceń Stocks OnLine, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej Umowie świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA. Pełnomocnikowi przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. Podpis pracownika DM BOŚ S.A. Podpis Mocodawcy (Klienta) W dniu... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie , przy ul.

4 Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości złotych wpłaconym w całości, NIP , zwaną w Umowie DM, reprezentowaną przez:... (Imię i nazwisko osoby reprezentującej DM) a: Imię i nazwisko:... Nr dokumentu tożsamości:... PESEL:... Adres zamieszkania:... zwanym dalej Klientem, zostaje zawarta umowa następującej treści: Umowa świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Nr rach DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w Umowie świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, zwanej dalej Umową oraz Regulaminie świadczenia usług brokerskich przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA - rynek kasowy", zwanym dalej Regulaminem. 2. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług brokerskich za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine, pod warunkiem dokonania przez Klienta aktywacji tych usług w systemie komputerowym DM, przekazania pisemnej dyspozycji aktywacji, zaakceptowania obowiązującej w chwili dokonywania aktywacji usług Instrukcji obsługi serwera zleceń Stocks OnLine dostępnej na stronie internetowej DM, zwanej dalej również Instrukcją oraz dokonania przez Klienta wyboru zakresu usług w ramach dostępnych opcji. Zakres usług dostępnych w trybie określonym powyżej określa Instrukcja. 3. Strony zgodnie oświadczają i postanawiają, iż w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538, z późn. zm, zwanej dalej Ustawą) Umowa świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., zgodnie z postanowieniami wyżej opisanej Ustawy, w zakresie czynności obejmujących przyjmowanie i realizację zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych staje się umową o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek Klienta, w rozumieniu opisanej wyżej Ustawy. 2 Klient oświadcza, że otrzymał i zapoznał się z treścią Regulaminu, Regulaminu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA, Tabeli opłat i prowizji brokerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA, które stanowią integralną część niniejszej Umowy oraz z obowiązującymi w chwili zawierania Umowy zarządzeniami Dyrektora DM, akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3 Za świadczenie usług brokerskich oraz czynności związane z obsługą rachunku DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli opłat i prowizji brokerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA zatwierdzonej przez Zarząd Spółki Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 4 W ramach zobowiązania wskazanego w 1 Umowy, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna papierów wartościowych DM wystawia zlecenie brokerskie pod warunkiem, że: 1. Klient posiada pełne pokrycie wartości zlecenia i przewidywanej prowizji w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego, lub, z zastrzeżeniem postanowień pkt.5, pod warunkiem że: 2. Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada pokrycie wartości zlecenia w wysokości co najmniej 30%, 3. Klient w chwili wystawienia zlecenia brokerskiego posiada częściowe pokrycie wartości zlecenia w wysokości większej od zera i mniejszej niż 100 % wartości zlecenia oraz ustanowione zabezpieczenia na pozostałą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w 56 Regulaminu, 4. Klient w chwili wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego posiada ustanowione zabezpieczenia na całkowitą wartość zlecenia i przewidywanej prowizji na warunkach określonych w 56 Regulaminu. 5. DM wystawia zlecenie brokerskie na zasadach określonych w pkt.2, lub pkt.3, lub pkt.4 po warunkiem złożenia przez Klienta Oświadczenia o sytuacji finansowej zgodnego ze wzorem obowiązującym w DM DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w 4 pkt. 3-4 Umowy. 2. Limit, o którym mowa w ust. 1 wyrażany jest w złotówkach i będzie ustalany każdego dnia według stanu na koniec dnia poprzedniego jako 1000 zł., ale nie więcej niż aktualna wartość zabezpieczeń ustanowionych na zasadach określonych w 56 Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust DM określa limit maksymalnej wysokości należności od Klienta z tytułu transakcji kupna zawartych w trybie określonym w 4 pkt. 2 Umowy. 4. Ustala się, iż limit, o którym mowa w ust. 3 wynosi 1000 zł., z zastrzeżeniem postanowień ust Każdy z Klientów ma prawo zwrócić się do DM z wnioskiem o przyznanie wyższego od określonego w ust. 2 lub w ust. 4 limitu należności. Każdorazowe złożenie przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany Klientowi limit należności traktowane jest jako złożenie przez Klienta wniosku o przyznanie wyższego limitu. Szczegółowe zasady składania przez Klientów wniosków o zwiększenie w/w limitów oraz zasady ich zwiększania przez DM określa Regulamin. 6. Wszelkie konsekwencje wynikające ze złożenia przez Klienta zlecenia kupna przekraczającego przyznany dotychczas limit należności obciążają Klienta. 6 W przypadku wystawiania przez DM zlecenia brokerskiego na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia kupna papierów wartościowych w sytuacji wskazanej w 4 pkt. 2 i 3 DM zastrzega sobie prawo różnicowania wysokości pokrycia w zależności od płynności papierów wartościowych oraz od oceny DM co do możliwości kształtowania się kursu lub obrotów papierów wartościowych będących przedmiotem zlecenia kupna złożonego przez Klienta. Decyzje w tym zakresie podejmuje upoważniony pracownik DM.

5 7 Klient zobowiązuje się do uregulowania zobowiązań wobec DM wynikłych z realizacji transakcji kupna papierów wartościowych przy niepełnym pokryciu wartości zlecenia najpóźniej w dniu rozliczenia transakcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, w wysokości zobowiązań Klienta z tytułu zawartych transakcji kupna pomniejszonych o należności Klienta z tytułu zawartych transakcji sprzedaży papierów wartościowych rozliczanych w KDPW w tym dniu Klient jest uprawniony do składania zleceń do dyspozycji maklera (Zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie. 2. Klient oświadcza, iż zdaje sobie sprawę ze zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na wskazany rynek. 9 1 Klient udziela DM pełnomocnictwa do: wystawiania zleceń kupna i sprzedaży papierów wartościowych oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez niego dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem lub na podstawie dyspozycji wydanych przez niego za pośrednictwem Internetowego serwera zleceń Stocks OnLine, zwanego dalej serwerem Stocks OnLine, wystawiania cząstkowych zleceń kupna i sprzedaży oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia "do dyspozycji maklera", na podstawie złożonego przez Klienta "zlecenia do dyspozycji maklera" lub na podstawie dyspozycji przekazanych za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine. Szczegółowy opis czynności koniecznych do wystawienia zlecenia do dyspozycji maklera za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine zawarty został w Instrukcji, dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dyspozycjami złożonymi przez niego osobiście, za pośrednictwem telefonu lub telefaksu lub za pośrednictwem serwera Stocks OnLine. Szczegółowy zakres czynności objętych treścią niniejszego pełnomocnictwa oraz zasady ich wykonywania określa 47a i 47b Regulaminu. 2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM. 3. Strony ustalają hasło w brzmieniu..., którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej ( maksymalnie 12 znaków) jest konieczne, aby zostało wystawione zlecenie lub też została dokonana inna czynność na podstawie takiej dyspozycji Z zastrzeżeniem postanowień ust.2, wypłaty środków pieniężnych Klienta z rachunku w DM dokonywane będą zgodnie z Regulaminem na podstawie złożonej w POK DM osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji lub dyspozycji przelewu przekazanej telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji [przelew] złożonej za pośrednictwem serwera Stocks OnLine. W przypadku wypłaty na podstawie dyspozycji przelewu złożonej telefonicznie/telefaksem lub za pośrednictwem serwera Stocks OnLine, środki mogą być przekazane w formie przelewu bankowego na rachunek Klienta w banku: 1) Nazwa Banku:... nr rachunku:... Uwagi: * *skreślić w przypadku niewypełnienia 2) Nazwa Banku:... nr rachunku:... Uwagi:... * 3) Nazwa Banku:... nr rachunku:... * Podpis Klienta Uwagi:... Warunki oraz tryb wprowadzania zmian powyższych numerów rachunków określa Regulamin. 2. Klienci, którzy posiadają aktywny dostęp do obsługi rachunku za pośrednictwem serwera Stocks Online składają dyspozycje wypłaty, o których mowa w ust.1, wyłącznie za pośrednictwem tego serwera lub osobiście w POK DM, z zastrzeżeniem postanowień zdania następnego. W uzasadnionych przypadkach DM może przyjąć do realizacji dyspozycję złożoną drogą telefoniczną. 11 Przekazywanie środków pieniężnych oraz maklerskich instrumentów finansowych Klienta z jednego rachunku w DM na inny rachunek w DM na podstawie dyspozycji przelewu przekazanej telefonicznie/telefaksem lub na podstawie dyspozycji przelewu złożonej za pośrednictwem serwera Stocks OnLine będzie dokonywane na rachunek Klienta w DM wskazany przez niego w dyspozycji przelewu Klient składa dyspozycję sposobu odbioru korespondencji zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat) pozostawienie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM do odbioru osobiście lub przez pełnomocnika w POK DM, przekazywanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine, po aktywowaniu przez Klienta usług świadczonych za pośrednictwem tego serwera, *przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM listem zwykłym. Jednocześnie, w uzasadnionych przypadkach upoważniam DM BOŚ SA do przekazywania korespondencji listem poleconym. *Uwaga! wybór tej opcji pociąga za sobą konieczność uiszczania opłat za każdą przesyłkę zgodnie z Tabelą opłat i prowizji brokerskich Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA. Wybór opcji przekazywania korespondencji za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine, po aktywowaniu przez Klienta usług świadczonych za pośrednictwem tego serwera, wyłącza wybrany przez Klienta listowny sposób przekazywania korespondencji. Korespondencję proszę kierować na adres:

6 **... **- wypełnić, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania Klienta podany w niniejszej Umowie. Uwaga! zgodnie z 108 ust. 3 Regulaminu w razie gdy Klient nie złoży żadnej dyspozycji dotyczącej sposobu odbioru korespondencji lub wskaże więcej niż jeden sposób odbioru korespondencji, to DM pozostawi korespondencję w POK DM do odbioru osobiście przez Klienta lub przekaże ją za pośrednictwem wskazanego przez DM oprogramowania Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 2. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu maklerskimi instrumentami finansowymi. 3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 4. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 oraz Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 5. DM ma prawo dokonywać zmian w Instrukcji w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania Umowy. Zmieniona Instrukcja będzie przekazywana Klientowi za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine. 14 Tryb i warunki rozwiązania niniejszej Umowy określa Regulamin. Podpis pracownika DM BOŚ S.A. Podpis Klienta 2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o : 1. celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu czynności określonych w pełnomocnictwie do Umowy a związanych m.in. z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy dla której zostałem/-am ustanowiony/-a pełnomocnikiem, finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa, 3. uprawnieniach określonych w art.24 ust.1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4. dobrowolności podania danych. Niniejszym oświadczam, iż: 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Maklerski BOŚ S.A. moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy dla której zostałem ustanowiony/-a pełnomocnikiem, 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz usług członków grupy kapitałowej BOŚ S.A. * * Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Pełnomocnika w celach marketingowych podpis pracownika DM BOŚ S.A. podpis Klienta Nr rachunku Warszawa dn.... r. Dyspozycja aktywacji świadczenia usług brokerskich za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine Ja, niżej podpisany/a......, legitymujący/a się dokumentem tożsamości..., PESEL Mocodawcy..., zamieszkały/a... oświadczam, iż aktywuję usługę świadczenia usług brokerskich za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine. Oświadczam również, że akceptuję obowiązującą Instrukcję obsługi serwera zleceń Stocks OnLine dostępną na stronie internetowej DM. Podpis pracownika DM Podpis Klienta

7 Warszawa dn.... r. KARTA WZORÓW PODPISÓW (Załącznik do Umowy świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA) Nr Rachunku: Imię i Nazwisko: Nr Dokumentu Tożsamości:... PESEL:... Adres Zamieszkania:... Wzór podpisu Klienta (pełne imię i nazwisko)... Podpis pracownika DM BOŚ SA

8 Umowa o dystrybucję serwisów informacyjnych Nr W dniu... roku pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości złotych wpłaconym w całości, NIP , zwaną w Umowie DM, reprezentowaną przez:... a: imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:... PESEL:... adres zamieszkania... zwanym dalej Klientem zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 DM zobowiązuje się wobec Klienta do udostępniania Serwisów informacyjnych za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine lub innego wskazanego przez DM środka przekazu na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 2 Rodzaje i zakres tematyczny Serwisów zostały opisane w załączniku nr 1 Zakres serwisów informacyjnych do niniejszej umowy. 3 Klient ma prawo: 1. do odbioru serwisów i wykorzystywania zawartych tam informacji wyłącznie dla własnych wewnętrznych potrzeb informacyjnych, bez prawa ich rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie, 2. wprowadzać w całości lub w części informacje pochodzące z Serwisów do pamięci własnego komputera i utrwalać w dowolnej technice komputerowej i nie komputerowej na okres nie dłuższy niż 7 dni, chyba, że DM postanowi inaczej. 4 Klient zobowiązany jest do: 1. nie przenoszenia praw i obowiązków wynikających z poniższej umowy na osoby trzecie, 2. nie korzystania z Serwisów w jakimkolwiek innym celu niż opisany w Umowie, w szczególności poprzez przesyłanie ich w jakikolwiek sposób, w całości lub części, w jakiejkolwiek formie, jakiejkolwiek osobie trzeciej, 3. nie udostępniania poza teren jednostek organizacyjnych Klienta otrzymywanych Serwisów za pomocą urządzeń teletransmisyjnych i/lub w postaci elektronicznego przekazu innym podmiotom. 5 DM jest uprawniony do wprowadzania przerw w udostępnianiu Serwisów, przy czym DM dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta z wyprzedzeniem o planowanej przerwie oraz aby przerwy następowały jedynie z ważnych powodów. 6 DM nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta ani jakichkolwiek osób trzecich za szkody, w tym za utratę spodziewanych korzyści, a wynikłych w związku z udostępnianiem Serwisów, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności. 7 Klient przyjmuje do wiadomości, iż Serwisy mają charakter informacyjny, a informacje zawarte w udostępnianych Serwisach nie stanowią rekomendacji lub porad inwestycyjnych udzielanych przez DM, o ile nic innego nie wynika z ich treści, i mogą one stanowić podstawę do podejmowania przez Klienta decyzji inwestycyjnych jedynie na jego własne ryzyko. 8 Klient wyraża zgodę na udostępnienie przez DM powyższej Umowy podmiotom wymienionym w Załączniku nr 1 Zakres serwisów informacyjnych, w celu przeprowadzenia przez nie kontroli Wypowiedzenie Umowy przez DM może nastąpić w następujących przypadkach: a) Klient zalega z zapłaceniem należnych DM opłat dłużej niż 1 miesiąc, b) Klient nie przestrzega warunków Umowy, w szczególności w wypadku złamania przez Klienta zakazu redystrybucji, c) stan rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego Klienta jest zerowy przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, d) gdy zażąda tego podmiot udostępniający za pośrednictwem DM dane do Serwisu, e) z innych ważnych powodów. 2. Rozwiązanie niniejszej umowy następuje w terminie 14 dni po dacie otrzymania przez Klienta zawiadomienia o wypowiedzeniu. Zawiadomienie przekazywane jest drogą wskazaną przez Klienta w dyspozycji odbioru korespondencji. 3. Rozwiązanie niniejszej Umowy może nastąpić ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Klient w sposób rażący naruszył jej postanowienia. 10 Złożenie przez Klienta odpowiedniej dyspozycji rezygnacji z korzystania z Serwisów jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i powoduje jej rozwiązanie nie później niż po upływie 14 dni od daty złożenia dyspozycji rezygnacji. Wypowiedzenie powinno zostać dostarczone do siedziby DM pocztą, osobiście lub przy wykorzystaniu odpowiedniej opcji serwera zleceń Stocks OnLine.

9 11 W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego. 12 Strony Umowy zgodnie ustaliły, że DM ma prawo dokonywać zmian w Załączniku nr 1 Zakres serwisów informacyjnych w trybie wprowadzenia Zarządzenia Dyrektora DM bez konieczności aneksowania niniejszej Umowy. Zmieniony Załącznik nr 1 będzie przekazywany Klientowi za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine. 13 Z zastrzeżeniem postanowień paragrafu 12 wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 14 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. podpis upoważnionego pracownika DM: podpis Klienta: Załącznik nr 1 Zakres serwisów informacyjnych 1 Za pośrednictwem serwera zleceń Stocks OnLine, DM udostępnia Klientowi Serwisy informacyjne związane z wydarzeniami na rynku kapitałowym. Serwisy obejmują: 1. Notowania przekazywane na bieżąco z Giełdy Papierów Wartościowych w tym: a) transakcje i po jednej ofercie kupna i sprzedaży dotyczy pakietu żółty, zielony1, b) transakcje i po trzy oferty kupna i sprzedaży dotyczy pakietu zielony3, c) transakcje i po pięć ofert kupna i sprzedaży dotyczy pakietu zielony5, d) transakcje i oferty kupna i sprzedaży dotyczy pakietu zielony max. 2. Informacje pochodzące ze spółek publicznych. 3. Informacje agencyjne dotyczące rynku kapitałowego. 4. Notowania indeksów zagranicznych. 2 DM przekazuje powyższe Serwisy na podstawie umów dystrybucyjnych z: Ad. 1 ust. 1 Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., Ad. 1 ust. 2 i 3 Polską Agencją Prasową SA, Ad. 1 ust. 4 I P K Info-PP 3 Klient uzyskuje dostęp do Serwisów po podpisaniu powyższej Umowy oraz aktywowaniu przez DM odpowiednich opcji na serwerze zleceń Stocks OnLine. 4 Serwisy należy uaktywnić zgodnie z informacją dostarczoną przez DM. 5 Rezygnacja z korzystania z Serwisów możliwa jest poprzez wysłanie do operatora w DM, dyspozycji wyboru opcji usług oferowanych za pośrednictwem Internetu. Powyższa dyspozycja może zostać przekazana za pośrednictwem poczty, osobiście do siedziby DM lub wykorzystując opcję [Dyspozycje > Zmiana Pakietu] na serwerze zleceń Stocks OnLine. 6 Zawieszenie, przywrócenie oraz zmiana zakresu dostępu do Serwisów możliwe jest poprzez wysłanie do DM odpowiedniej dyspozycji w sposób określony w 5 niniejszego załącznika.

10 Warszawa dn.... r. Nr rachunku: Imię i nazwisko:... Nr dokumentu tożsamości:... PESEL:... Zgodnie z postanowieniami 46.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U nr 2 poz.8), domy maklerskie zobowiązane są uzależnić zawarcie umowy świadczenia usług brokerskich umożliwiającej składanie zleceń kupna przy niepełnym pokryciu gotówkowym, bez pokrycia lecz po ustanowieniu zabezpieczenia lub bez pokrycia i ustanowionego zabezpieczenia, od uzyskania od swoich Klientów oświadczenia o sytuacji finansowej. W przypadku nie uzyskania w/w oświadczenia możliwe jest zawarcie z Klientem umowy uprawniającej do składania zleceń kupna wyłącznie przy pełnym pokryciu wartości zlecenia oraz przewidywanej prowizji. Oświadczenie o sytuacji finansowej Niniejszym oświadczam, że zdaję sobie sprawę z ryzyka związanego z inwestowaniem w maklerskie instrumenty finansowe. Środki finansowe, którymi dysponuję pozwalają na wywiązywanie się z zaciąganych zobowiązań wobec Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. z tytułu zawieranych transakcji maklerskimi instrumentami finansowymi. Szacowana wartość mojego majątku wynosi nie mniej niż: zł, zł, zł, zł, zł, zł, ponad zł. Proszę zaznaczyć właściwy kwadrat. Oświadczam, że nie toczy się obecnie wobec mnie żadne postępowanie egzekucyjne oraz, że nic mi nie wiadomo o zdarzeniach, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. w najbliższym czasie. Zobowiązuję się do poinformowania DM BOŚ S.A., niezwłocznie po powzięciu informacji o zaistnieniu sytuacji, która mogłaby w przyszłości utrudnić lub uniemożliwić pokrywanie moich zobowiązań wobec DM BOŚ S.A. Niniejsze oświadczenie sporządzone jest wyłącznie na potrzeby Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. i może być ujawnione wyłącznie, o ile o udostępnienie informacji wystąpi upoważniony przepisami prawa organ władzy państwowej, Klient lub jego pełnomocnik. Informacja dodatkowa (wypełnia Klient o ile chce zawrzeć dodatkowe informacje dotyczące jego sytuacji finansowej - nieobowiązkowe) Podpis pracownika DM BOŚ S.A. Podpis Klienta

11 Warszawa dn.... r. RACHUNEK NR P E Ł N O M O C N I C T W O Ja, niżej podpisany/a,..., jako Mocodawca i Klient DM BOŚ S.A., legitymujący/a się dowodem osobistym «Nr_dokumentu_tożsamości», posiadający/a nr PESEL «PESEL», udzielam pełnomocnictwa Pani/Panu... legitymującemu/ej się dowodem osobistym... posiadającemu/cej nr PESEL... zamieszkałemu/łej... do działania w moim imieniu w poniżej wybranym zakresie: 1. pełnym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., w tym do dokonywania w imieniu Klienta czynności faktycznych i prawnych, których szczegółowy zakres określa 47a ust. 1 lit a -k Regulaminu. 2. ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., bez możliwości dokonywania wypłat i/lub przelewów środków* na rachunki nie prowadzone przez DM BOŚ S.A., jednakże z możliwością dokonywania przelewów z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek związanych z zakupem papierów wartościowych, zaciągniętych przez Klienta w Banku Ochrony Środowiska S.A oraz z możliwością dokonywania przelewów środków* na rachunki Klienta prowadzone przez DM BOŚ S.A. 3. ograniczonym, przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., bez możliwości dokonywania wypłat i/lub przelewów środków*, jednakże z możliwością dokonywania przelewów z tytułu spłat kredytów i/lub pożyczek związanych z zakupem papierów wartościowych zaciągniętych przez Klienta w Banku Ochrony Środowiska S.A. * pod pojęciem środków rozumie się środki pieniężne i/lub papiery wartościowe. Wybierz zakres określony w pkt. 1 lub w pkt. 2 lub w pkt. 3 poprzez zakreślenie odpowiedniego punku. Zakreślenie więcej niż jednego punktu lub nie zakreślenie żadnego będzie przez DM BOŚ S.A. traktowane jako wybór punktu o najwęższym zakresie pełnomocnictwa. Bez względu na zakres niniejszego pełnomocnictwa, pełnomocnik nie może złożyć w imieniu Klienta pisemnej dyspozycji aktywacji świadczenia usług brokerskich za pośrednictwem internetowego serwera zleceń Stocks OnLine, Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do składania w imieniu Klienta dyspozycji zasileń rachunku Klienta środkami pochodzącymi z kredytów lub pożyczek związanych z zakupem papierów wartościowych udzielonych Klientowi przez Bank Ochrony Środowiska S.A., jeżeli DM BOŚ S.A. wykonuje czynności związane z obsługą tych kredytów lub pożyczek Na potrzeby identyfikacji pełnomocnika podczas składaniu dyspozycji telefonicznych stosuje się hasło w brzmieniu ustalonym przez Mocodawcę w Umowie świadczenia usług brokerskich i prowadzenia rachunków papierów wartościowych i pieniężnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. Podpis Klienta (Mocodawcy) Podpis Pełnomocnika... Podpis pracownika DM BOŚ SA Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o : 1. celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu czynności określonych w pełnomocnictwie do Umowy a związanych m.in. z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy dla której zostałem/-am ustanowiony/-a pełnomocnikiem, 2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa, 3. uprawnieniach określonych w art.24 ust.1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4. dobrowolności podania danych. Niniejszym oświadczam, iż: 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Maklerski BOŚ S.A. moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy dla której zostałem ustanowiony/-a pełnomocnikiem, 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz usług członków grupy kapitałowej BOŚ S.A. * * Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Pełnomocnika w celach marketingowych podpis pracownika DM BOŚ S.A. podpis Pełnomocnika

12 1pkt * 0pkt * -1pkt * Warszawa dn.... r. Formularz informacji o Kliencie (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dziennik Ustaw z 2006r nr 2, poz.8) Imię i nazwisko Klienta Nr dowodu PESEL Czy wyraża Pan/Pani zgodę na przedstawienie informacji niezbędnych do oceny przez DM poziomu wiedzy, doświadczenia inwestycyjnego oraz celów inwestycyjnych (Ankieta)? Brak informacji uniemożliwia dokonanie stosownej oceny. Tak * Nie Oświadczam że: otrzymałem informacje dotyczące usług, które mają być świadczone na podstawie zawieranej umowy. zapoznano mnie z ryzykami inwestycyjnymi związanymi z ww. usługami oraz z zasadami postępowania DM w przypadku powstania konfliktu interesów ANKIETA 1. Jakie doświadczenie posiada Pan/Pani w inwestowaniu w instrumenty finansowe? Duże [powyżej 3 lat] Średnie [ 1-3lat] Małe [ poniżej 1 roku lub nie inwestowałem na rynku kapitałowym 1pkt * 0pkt * -1pkt * 2. Jak ocenia Pan własną wiedzę w zakresie inwestowania w instrumenty finansowe? Posiadam gruntowną i szeroką wiedzę dotyczącą inwestowania we wszystkie dostępne instrumenty finansowe Znam dobrze zasady inwestowania w instrumenty finansowe Mam niewielką wiedzę w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe 3. Jak Pan/Pani ocenia własny stopień akceptacji ryzyka inwestycyjnego? Wysoki [akceptuję ryzyko, możliwość poniesienia znacznych strat ] Średni [akceptuję ryzyko spadku wartości inwestycji] Niski [nie akceptuję ryzyka inwestycyjnego oraz możliwości poniesienia strat] 1pkt * 0pkt * -1pkt * 4. Jaki jest Pana/Pani cel inwestowania na rynku kapitałowym? Maksymalizacja zysków, akceptowanie ryzyka znacznej utraty inwestowanych środków Inwestowanie zakładające przewyższające rentowność depozytów bankowych, papierów skarbowych Bezpieczne kumulowanie oszczędności 1pkt * 0pkt * -1pkt * */zaznacz właściwe Ilość punków uzyskana przez Pana/Panią na podstawie ankiety... (wobec braku odpowiedzi na pytanie należy przyjąć najniższą wartość pkt z możliwych) Ocena wybranego zakresu usługi przez DM w oparciu o informacje uzyskane z ankiety : 1. w przypadku uzyskania liczby punktów mniejszej niż 0 - podpisanie umowy świadczenia usług brokerskich w wariancie standardowym niesie ze sobą duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych oraz indywidualnej sytuacji (w rozumieniu 5 ust.4 ww. Rozporządzenia). 2. w przypadku uzyskania liczby punktów mniejszej niż 1 - podpisanie umowy świadczenia usług brokerskich i rozliczania transakcji z odroczonym terminem płatności - niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych oraz indywidualnej sytuacji (w rozumieniu 5 ust.4 ww. Rozporządzenia). 3. w przypadku uzyskania liczby punktów mniejszej niż 2 - podpisanie umowy świadczenia usług brokerskich w obrocie derywatami - niesie ze sobą zbyt duże ryzyko inwestycyjne w stosunku do zadeklarowanych: wiedzy, doświadczenia, celów inwestycyjnych oraz indywidualnej sytuacji ( w rozumieniu 5 ust.4 ww. Rozporządzenia ) DM nie ponosi odpowiedzialności za wybór przez Klienta usługi, która w ocenie DM jest nieodpowiednia dla Klienta ze względu zbyt duże ryzyko inwestycyjne. Podpis pracownika DM BOŚ SA Podpis Klienta

13 Warszawa dn.... r. Dane podatnika Nr rachunku w DM: Nazwisko i imię:... Dane identyfikacyjne podatnika: Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP):... Nazwa i adres Urzędu Skarbowego podatnika:... Adres zamieszkania podatnika: Kraj:... Województwo:... Powiat:... Gmina:... podpis pracownika podpis podatnika

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji. [ ] inne......

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji. [ ] inne...... Warszawa dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich z Formularz informacji - GIIF. Pesel:... numer

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

... Osoba fizyczna Dnia:...

... Osoba fizyczna Dnia:... Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM dnia... Nr rachunku:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu tożsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą i Klientem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., upoważniam Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym dnia r. Nr rach. derywatów: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów) Miejscowość, data FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów) Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko :... Nr dokumentu toŝsamości :... PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) :... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 1/2

Imię i Nazwisko :... Nr dokumentu toŝsamości :... PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) :... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 1/2 ...dnia,... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa

Bardziej szczegółowo

... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy:

... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy: Umowa prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKZE (Umowa maklerska IKZE) Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): Umowa prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym zawieranej w celu zawarcia Umowy IKE (Umowa maklerska IKE) Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL:

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania zleceń Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Zwana dalej "Umową" zawarta w dniu / / pomiędzy

Zwana dalej Umową zawarta w dniu / / pomiędzy UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA

ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA ANKIETA ŚWIADOMOŚCI KLIENTA MiFID ZASADY DOKONYWANIA PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A. INDYWIDUALNEJ OCENY KLIENTA. X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna ( Dom Maklerski ) przed zawarciem

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy maklerskiej IKE... dnia,... Nr rachunku:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, niŝej podpisany/a jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Dnia:... Formularz informacji - GIIF

Osoba fizyczna Dnia:... Formularz informacji - GIIF Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniŝszych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie moŝe zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO

INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO INSTRUKCJA ZAMKNIĘCIE ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO W CELU ZAMKNIĘCIA ZAGRANICZNEGO KONTA BANKOWEGO NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Kolorowa kserokopia dokumentu tożsamości na podstawie którego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (DLA USŁUGI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (DLA USŁUGI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ) Miejscowość, data FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (DLA USŁUGI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ) Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (DLA USŁUGI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (DLA USŁUGI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ) Załącznik do Umowy maklerskiej IKZE Miejscowość, data FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (DLA USŁUGI WYKONYWANIA ZLECEŃ ORAZ PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ) Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń

Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia zagranicznych papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia papierów wartościowych oraz przyjmowania i przekazywania zleceń Miejscowość, data FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Dnia:...

Osoba fizyczna Dnia:... Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko :... Numer dokumentu toŝsamości :... PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) :... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 1/2

Imię i Nazwisko :... Numer dokumentu toŝsamości :... PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) :... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 1/2 Załącznik do Umowy o wykonywanie nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rynku kasowym oraz przyjmowania i przekazywania..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR Załącznik nr IV do załącznika nr 2A do Umowy UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego:

... (imię i nazwisko upowaŝnionej osoby /stanowisko) numer rachunku papierów wartościowych i numer rachunku pienięŝnego: Aneks do Umowy świadczenia usług brokerskich w zakresie wykonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do zaciągania kredytów bankowych na zakup papierów wartościowych w dniu. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO

Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Bank Pekao S.A. Dom Maklerski Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Dotycząca rachunku inwestycyjnego nr,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin )

REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) REGULAMIN PROMOCJI MIESZKAJ BEZPIECZNIE (dalej Regulamin ) 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Mieszkaj Bezpiecznie (dalej Promocja ) jest Open Finance S.A., z siedzibą w Warszawie, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

[wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych]

[wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych] [wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych] UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE OBROTU TOWARAMI

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail

WNIOSEK KREDYTOWY. Nazwa rejestru NR GOSPODARSTWA / KRS NIP REGON. e-mail BANK SPÓŁDZIELCZY w Ełku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: WNIOSEK KREDYTOWY Załącznik nr W.1a do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II Nazwa Wnioskodawcy Siedziba

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o.

Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Wniosek o przeniesienie numeru użytkownika 1 usługi przedpłaconej do sieci Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. Nr telefonu:., dnia Imię i nazwisko:. Adres zameldowania:. Adres korespondencyjny:. PESEL:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Załącznik nr 3 do instrumentów finansowych na rachunek Klienta przez DM BOŚ S.A. Warszawa, dn...r. FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE Zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r. PEŁNOMOCNICTWO Załącznik nr 3 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 615/2017 z dnia 1 września 2017 r.., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: nazwa miejscowości ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 436, zarejestrowaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH UMOWA O UDOSTĘPNIENIE KANAŁÓW ELEKTRONICZNYCH BANKU BPH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Niniejsza umowa (dalej: Umowa) została zawarta w... dnia. pomiędzy Bankiem BPH Spółka Akcyjna Al. Pokoju 1, 31-548 Kraków

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR

UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR UMOWA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU TELEFONICZNEGO I IVR zawarta w dniu w nazwa miejscowości zwana dalej Umową, zawarta pomiędzy: ProService Agent Transferowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo