... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "... nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy:"

Transkrypt

1 Umowa prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Nr W dniu... pomiędzy Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie , przy ul. Marszałkowskiej 78/80, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , z kapitałem zakładowym w wysokości ,00 złotych wpłaconym w całości, NIP , zwaną w Umowie DM, reprezentowaną przez: (Imię i nazwisko osoby reprezentującej DM) a: nazwa firmy:... KRS:... Kapitał zakładowy:... Wpłacony:... Regon:... NIP:... Nazwa Urzędu Skarbowego:... Adres Urzędu Skarbowego:... Siedziba Firmy:... Województwo, powiat, gmina:... Adres korespondencyjny:... Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): oraz: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): zwanym dalej Klientem zostaje zawarta umowa następującej treści: 1 1. Każdorazowo, gdy będzie mowa o Umowie rozumie się przez to niniejszą Umowę prowadzenia

2 rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A.. 2. DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług oraz prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego na warunkach określonych w Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A., zwanym dalej Regulaminem. Klient oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z treścią: 1. Regulaminu, 2 2. Tabeli opłat i prowizji Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A., zwanej dalej Tabelą, 3. obowiązujących w chwili zawierania Umowy Zarządzeń Dyrektora DM, oraz akceptuje warunki w nich określone i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 3 DM zobowiązuje się do zachowania tajemnicy zleceń oraz rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego, chyba że z żądaniem udostępnienia informacji wystąpi upoważniony przepisami prawa organ, Klient lub jego pełnomocnik do rejestru i rachunku w DM Za świadczenie usług oraz czynności związane z obsługą rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego DM pobiera opłaty i prowizje w wysokościach i terminach określonych w Tabeli, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 2. Opłaty i prowizje są potrącane przez DM z rachunku pieniężnego Klienta bez potrzeby uzyskiwania każdorazowo jego zgody, nie wcześniej niż w dniu zawarcia transakcji lub wykonania innej czynności, za wykonanie której przewidziana jest opłata lub prowizja. 3. DM będzie wystawiał faktury VAT na łączną wartość prowizji pobranych z rachunku Klienta w danym miesiącu kalendarzowym w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego Klient jest uprawniony do składania zleceń do dyspozycji maklera (zlecenia DDM) w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie. 2. Klient oświadcza, iż jest świadomy zwiększonego ryzyka związanego ze sposobem realizacji zlecenia DDM, w szczególności dotyczy to zasad generowania zleceń i czasu ich przekazywania na dany rynek. 1. Klient oświadcza, że posiada wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej, której kserokopia stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 6

3 2. Klient oświadcza, że:* [ ] a) jest uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i we własnym zakresie wykonuje zadania Operatora Rynku (OR) dla własnych jednostek grafikowych; [ ] b) jest uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i zawarł z innym przedsiębiorstwem energetycznym umowę o wykonywanie zadań Operatora Rynku (OR) dla jednostek grafikowych Klienta; [ ] c) zawarł umowę o bilansowanie handlowe z podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie (POB) i na potrzeby transakcji zawieranych na TGE Klient będzie korzystał z jednostki grafikowej udostępnionej przez POB; *zaznaczyć właściwe Stosowne oświadczenie Klienta wraz ze wskazaniem danych OR i POB (o ile Klient zaznaczył punkt b i/lub c) oraz kodów jednostek grafikowych wskazanych DM do realizacji zleceń sprzedaży energii elektrycznej i/lub instrumentów terminowych na energię elektryczną na rachunek Klienta, stanowi załącznik do Umowy. 3. W przypadku zaznaczenia w ust. 2 punktu c, Klient zobowiązany jest do dostarczenia pisemnej zgody POB na wykorzystywanie przez Klienta udostępnionej jednostki grafikowej oraz uzyskać zgodę POB na wskazywanie ww. jednostki grafikowej przez DM w transakcjach zawieranych na TGE na rachunek Klienta, zgodnie z wzorem określonym przez DM DM zobowiązuje się wobec Klienta do świadczenia usług określonych w Regulaminie za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM. 2. Do korzystania przez Klienta z oprogramowania wskazanego przez DM wymagany jest dostęp do sieci Internet oraz posiadanie sprzętu komputerowego, których koszty zakupu ponosi Klient we własnym zakresie. Klient oświadcza, że akceptuje fakt konieczności posiadania regularnego dostępu do sieci Internet oraz sprzętu komputerowego w celu korzystania z oprogramowania wskazanego przez DM. 3. Klient oświadcza, że zapoznał się z Instrukcją obsługi oprogramowania wskazanego przez DM do zawierania transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE BossaPower, zwaną dalej Instrukcją Użytkownika, która jest dostępna na stronie internetowej DM i akceptuje warunki w niej określone oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Ponadto jest mu znany fakt, że Instrukcja Użytkownika ulega zmianie w drodze Zarządzenia Dyrektora DM i na stronie internetowej DM znajduje się zawsze aktualna jej wersja. W związku z powyższym Klient oświadcza, że zobowiązuje się do zapoznawania z aktualną Instrukcją Użytkownika i zobowiązuje się do jej przestrzegania i stosowania. 1. DM zobowiązuje się dostarczać Klientowi informacje określone postanowieniami Regulaminu, dla których przewidziano powiadomienie drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu: DM, w przypadku realizacji zleceń złożonych przez Klienta osobiście lub drogą telefoniczną lub ową, zobowiązuje się dostarczać Klientowi informacje o zawartych transakcjach*: [ ] a) drogą telefoniczną na wskazany numer telefonu:., lub 8

4 [ ] b) drogą telefaksową na wskazany numer telefaksu:.., lub [ ] c) pocztą elektroniczną na wskazany adres ., *proszę zaznaczyć właściwe dokonując wyboru jednego sposobu dostarczania informacji o zawartych transakcjach. 3. DM zobowiązuje się informować Klienta o zawieszeniu świadczenia usług na podstawie postanowień 32 ust. 3 Regulaminu przesyłając komunikat na następujący adres owy: 4. Klient zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia DM o wszelkich zmianach danych, o których mowa w ust. 1, 2 i 3. DM nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niepowiadomienia go o zmianie powyższych danych. 9 DM informuje, a Klient przyjmuje do wiadomości istnienie szczególnego ryzyka związanego z zawieraniem transakcji na instrumentach terminowych na energię elektryczną. W przypadku niekorzystnej zmiany kursu instrumentu terminowego na energię elektryczną Klient może ponieść stratę przewyższającą kwotę pierwotnie zainwestowanych środków jak i być zobowiązanym do poniesienia dodatkowych kosztów Klient udziela DM pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych określonych niniejszą Umową i Regulaminem, a w szczególności do: a) wystawiania zleceń sprzedaży oraz ich anulacji lub modyfikacji na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub owej potwierdzonej telefonicznie, lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, b) dokonywania przelewów środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym na wskazane w Umowie rachunki bankowe, na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, c) wystawiania cząstkowych zleceń sprzedaży oraz ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia do dyspozycji maklera, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia do dyspozycji maklera, d) dokonywania czynności przewidzianych w Regulaminie TGE, Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez TGE i Regulaminie Izby, mających na celu realizację zlecenia Klienta oraz jego prawidłowe rozliczenie, e) pokrywania z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie zobowiązań Klienta wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną znajdujące się na rachunku Klienta, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich pozycji Klienta zajętych na instrumentach terminowych na energię elektryczną. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności na rejestrach ewidencyjnych energii elektrycznej i pomocniczych rachunkach praw majątkowych Klienta, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia zobowiązań Klienta wobec DM powstałych w związku z wykonywanym przez Klienta obrotem energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną, f) uzupełnienia depozytu o niezablokowane środki pieniężne Klienta znajdujące się na jakichkolwiek rachunkach Klienta w DM, g) zamykania dowolnych instrumentów terminowych na energię elektryczną Klienta (zamknięcie interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej, w przypadku nie uzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego w wymaganym terminie, pomimo powstania takiego obowiązku, na warunkach określonych w Regulaminie. Wybór rodzaju instrumentu terminowego

5 na energię elektryczną będącego przedmiotem interwencyjnego zamknięcia oraz czasu przeprowadzenia transakcji (godzina, minuta, sekunda) odbywa się według uznania DM, do czego niniejszym Klient upoważnia DM i na co wyraża zgodę, h) zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM w przypadku gdy zamknięcie wszystkich instrumentów terminowych Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań wobec DM, i) dokonywania określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, a potwierdzonego telefonicznie, telefonu lub telefaksu zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie. 2. W zakresie posiadanego pełnomocnictwa DM jest uprawniony do udzielenia dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w DM. 3. Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków), którego podanie przy składaniu dyspozycji telefonicznej jest konieczne do wystawienia przez DM zlecenia brokerskiego lub przyjęcia zlecenia Klienta lub wykonania innych czynności na podstawie takiej dyspozycji. 4. Strony ustalają hasło w brzmieniu (maksymalnie 12 znaków), które Klient zobowiązany jest używać w celu zabezpieczenia dyspozycji składanej drogą ową, o której mowa w 45 ust. 2 Regulaminu. Ww. dyspozycje składane będą na następujący adres 5. DM nie ponosi odpowiedzialności za trudności Klienta w połączeniu z DM w celu przekazania dyspozycji, jeżeli są one następstwem okoliczności, za które DM nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności za: a. trudności telekomunikacyjne w połączeniu się z DM, b. przerwanie połączenia, c. zakłócenia teletransmisyjne Wypłaty środków pieniężnych Klienta z rachunku pieniężnego w DM dokonywane będą zgodnie z postanowieniami Regulaminu na podstawie złożonej osobiście przez Klienta właściwej dyspozycji w POK DM (wypłata gotówkowa lub dyspozycja przelewu). 2. Wypłaty na podstawie dyspozycji przelewu złożonej przez Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu drogą telefoniczną lub telefaksową, z zastrzeżeniem postanowień 49a Regulaminu w przypadku dyspozycji telefaksowych dokonywane będą w formie przelewu bankowego wyłącznie na rachunki wskazane przez Klienta w niniejszej Umowie: 1) Nazwa banku:... Nr rachunku:... Uwagi: ) Nazwa banku:... podpis Klienta potwierdzający, że Klient jest, Nr rachunku:... właścicielem wskazanych rachunków bankowych Uwagi:... 3) Nazwa banku:... Nr rachunku:... Uwagi:... Warunki oraz tryb wprowadzania zmian rachunków bankowych określa Regulamin lub właściwe Zarządzenie Dyrektora DM. 12

6 Przekazanie środków pieniężnych z rachunku Klienta w DM na inny rachunek Klienta w DM na podstawie dyspozycji złożonej zgodnie z postanowieniami Regulaminu telefonicznie lub telefaksem, z zastrzeżeniem postanowień 49a Regulaminu dla dyspozycji telefaksowych, będzie dokonywane na rachunek Klienta w DM wskazany przez Klienta w dyspozycji przelewu Klient składa dyspozycję i określa sposób odbioru korespondencji zgodnie z treścią zaznaczonego punktu (zaznaczyć odpowiedni kwadrat w lit. a lub b lub c): [ ] a) odbiór osobiście przez Klienta lub przez pełnomocnika w POK DM w Katowicach przy ul. Kościuszki 43, [ ] b) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM listem zwykłym, a w uzasadnionych przypadkach listem poleconym*, [ ] c) przesyłanie wszelkiej korespondencji dotyczącej mojej działalności w DM drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej:... *Uwaga! Wybór tej opcji pociąga za sobą konieczność uiszczania opłat za każdą przesyłkę zgodnie z Tabelą. 2. W przypadku niezłożenia przez Klienta dyspozycji określającej sposób odbioru korespondencji, DM przekaże korespondencję zgodnie z ust. 1 lit. a. Oświadczenie woli Klienta o udzieleniu pełnomocnictwa DM o treści wynikającej z niniejszej Umowy stanowi załącznik do Umowy. 1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy dotyczące obrotu towarami giełdowymi w tym przepisy dotyczące obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną na Towarowej Giełdzie Energii S.A. oraz w zakresie ich rozliczeń prowadzonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. 3. Wszelkie spory wynikłe z realizacji niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny. 4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wszelkie zmiany do Umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. podpis pracownika DM BOŚ S.A. Podpis Klienta/podpis reprezentanta Klienta. podpis reprezentanta Klienta Oświadczenie nie dotyczy osób prawnych Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zostałem/-a poinformowany/-a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom

7 Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o: 1. celu zbierania danych, to jest do realizacji Umowy, 2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa, 3. uprawnieniach określonych w art. 24 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4. dobrowolności podania danych. Niniejszym oświadczam, iż: 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy, 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz usług członków grupy kapitałowej BOŚ S.A.* * Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Klienta w celach marketingowych. Podpis pracownika DM BOŚ S.A. Podpis Klienta

8 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Formularz informacji GIIF (dla podmiotów krajowych)..., dnia... Nazwa Klienta:... Regon:... KRS :... Reprezentowany przez: Imię i nazwisko:... Imię i nazwisko:... Dom Maklerski BOŚ S.A. na podstawie art. 8b ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276 tekst jednolity) zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji. Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi poprzez zakreślenie [X] 1. Proszę wskazać główne źródło dochodów i posiadanych oszczędności: [ ] kapitał zakładowy lub inne kapitały tworzone zgodnie z przepisami prawa [ ] kredyt [ ] inne: Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji [ ] inne Proszę o wskazanie struktury własnościowej spółki, poprzez przedstawienie udziałowców lub akcjonariuszy posiadających powyżej 25% udziałów lub akcji albo posiadających powyżej 25% prawa głosu na zgromadzeniu wspólników w spółce: Proszę wskazać dane beneficjenta rzeczywistego*, o ile występuje: [ ] nie występuje [ ] dane osobowe (imię i nazwisko, nr PESEL, nr dokumentu tożsamości, adres, obywatelstwo) Oświadczam, że dane przedstawione w formularzu powyżej są zgodne z prawdą... Podpis reprezentanta Klienta... Podpis reprezentanta Klienta Podpis pracownika DM BOŚ S.A. *beneficjent rzeczywisty: a) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzane są transakcje lub prowadzona jest działalność, b) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% (w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela), wyjątkiem spółek akcyjnych, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego UE albo państwa równoważnego), c) osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności polegające na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych.

9 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Nr rejestru: Nazwa Klienta : KRS: REGON/NIP:, dnia.. r. P E Ł N O M O C N I C T W O D L A D M My, niżej podpisani: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania) oraz: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania) działając w imieniu i na rzecz (nazwa Klienta) - Klienta Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., upoważniamy Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (dalej DM) z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 78/80, do działania w imieniu i na rzecz ww. Klienta w następującym zakresie: 1. wystawiania zleceń sprzedaży oraz anulacji lub modyfikacji tych zleceń, na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji przekazanej drogą telefoniczną lub ową potwierdzoną telefonicznie lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami określonymi w zawartej przez Klienta Umowie prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. zwanej dalej Umową, 2. dokonywania przelewów środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku pieniężnym Klienta na wskazane w Umowie rachunki bankowe, na podstawie wydanej przez Klienta dyspozycji telefonicznej lub przekazanej telefaksem, zgodnie z zasadami określonymi w Umowie, 3. wystawiania cząstkowych zleceń sprzedaży, ich anulacji lub modyfikacji w celu realizacji zlecenia do dyspozycji maklera, na podstawie złożonego przez Klienta zlecenia do dyspozycji maklera, 4. dokonywania czynności przewidzianych w Regulaminie Towarowej Giełdy Energii S.A., Szczegółowych zasadach rozliczeń rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. i Regulaminie Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., mających na celu realizację zlecenia Klienta oraz jego prawidłowe rozliczenie, 5. pokrywania z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM zobowiązań wobec DM w przypadku, gdyby na pokrycie zobowiązań Klienta wobec DM nie wystarczyły środki pochodzące ze sprzedaży energii elektrycznej i instrumentów terminowych na energię elektryczną znajdujące się na rachunku Klienta, w tym do zamknięcia w tym celu wszystkich pozycji Klienta zajętych na instrumentach terminowych na energię elektryczną. Pełnomocnictwo niniejsze uprawnia również do wykonywania wszelkich niezbędnych czynności na rejestrach ewidencyjnych energii elektrycznej i pomocniczych rachunkach praw majątkowych Klienta, w wyniku których DM będzie mógł doprowadzić do całkowitego lub częściowego pokrycia zobowiązań Klienta wobec DM powstałych w związku z wykonywanym przez Klienta obrotem instrumentami terminowymi na energię elektryczną, 6. uzupełnienia depozytu o niezablokowane środki pieniężne Klienta znajdujące się na jakichkolwiek rachunkach Klienta w DM, 7. pokrywania zobowiązania Klienta z tytułu dostawy energii elektrycznej z depozytu zabezpieczającego, w przypadku gdy Klient nie zapewni środków pieniężnych do dnia D-2 (D minus dwa), gdzie D jest dniem dostawy, w wysokości równej wartości energii elektrycznej, która ma zostać dostarczona w dniu D, powiększonej o podatek VAT a w przypadku gdy depozyt zabezpieczający nie pokryje zobowiązania Klienta z tytułu dostawy energii elektrycznej - do pokrycia zobowiązania Klienta z niezablokowanych środków pieniężnych znajdujących się na innych rachunkach Klienta w DM, 8. zamykania dowolnych instrumentów terminowych na energię elektryczną Klienta (zamknięcie

10 interwencyjne) poprzez otwarcie pozycji przeciwstawnej, w przypadku nie uzupełnienia przez Klienta depozytu zabezpieczającego w wymaganym terminie, pomimo powstania takiego obowiązku, na warunkach określonych w Regulaminie. Wybór rodzaju instrumentu terminowego na energię elektryczną będącego przedmiotem interwencyjnego zamknięcia oraz czasu przeprowadzenia transakcji (godzina, minuta, sekunda) odbywa się według uznania DM, do czego niniejszym Klient upoważnia DM i na co wyraża zgodę, 9. zaspokojenia się z aktywów Klienta zdeponowanych na wszystkich rachunkach w DM w przypadku, gdy zamknięcie wszystkich instrumentów terminowych na energię elektryczną Klienta nie wystarczy na pokrycie zobowiązań wobec DM, 10. dokonywania określonych czynności faktycznych i prawnych na podstawie dyspozycji Klienta złożonej osobiście, za pośrednictwem telefonu, telefaksu, a potwierdzonego telefonicznie lub za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez DM, zgodnie z zasadami i zakresem określonym w zawartej Umowie. Pełnomocnikowi przysługuje prawo do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom zatrudnionym w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A. w zakresie posiadanego przez siebie umocowania do działania w imieniu mocodawcy. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony. podpis pracownika DM BOŚ S.A. Podpis Klienta/podpis reprezentanta Klienta podpis reprezentanta Klienta

11 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A.., dnia.. r. KARTA WZORÓW PODPISÓW Nr rejestru: Nazwa Klienta: KRS: REGON/NIP: Imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... wzór podpisu reprezentanta Klienta Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... wzór podpisu reprezentanta Klienta podpis pracownika DM BOŚ S.A.

12 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A.., dnia.. r. P E Ł N O M O C N I C T W O My niżej podpisani: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... działając w imieniu i na rzecz, z siedzibą w., ul.., Regon:.., numer rejestru.., jako Mocodawca i Klient Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. udzielamy pełnomocnictwa: Imię i Nazwisko: nr dokumentu tożsamości: adres zamieszkania :... do działania w imieniu i na rzecz ww. Klienta w poniżej wybranym zakresie, z tym zastrzeżeniem, iż niezależnie od zakresu pełnomocnictwa określonego poniżej, niniejsze pełnomocnictwo nie uprawnia do zmiany lub wypowiedzenia Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. zwanej dalej Umową, w imieniu Klienta: 1. [ ] pełnym przysługującym Klientowi z tytułu zawartej Umowy, 2. [ ] ograniczonym do wykonywania następujących czynności w ramach zawartej Umowy: Proszę wybrać zakres określony w pkt 1 lub pkt 2 poprzez zakreślenie odpowiedniego pola. Pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas nieokreślony Podpis Klienta/Podpis reprezentanta Klienta Podpis pełnomocnika... Podpis reprezentanta Klienta... Podpis pracownika DM BOŚ S.A. Ja niżej podpisany/a, niniejszym oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a przez administratora moich danych osobowych, którym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. ( dalej DM) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 78/80 o: 1. celu zbierania danych, to jest o wykonywaniu czynności określonych w pełnomocnictwie do Umowy a związanych m.in. z zawarciem i/lub wykonywaniem Umowy, dla której zostałem/-am ustanowiony/-a pełnomocnikiem, 2. przewidywanych odbiorcach danych osobowych tj. organach administracji publicznej, organach nadzoru finansowego, organach rynku finansowego, sądach, organach egzekucyjnych, w zakresie ich uprawnień określonych szczegółowymi przepisami prawa, 3. uprawnieniach określonych w art.24 ust.1 pkt.3 Ustawy o ochronie danych osobowych to jest o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, 4. dobrowolności podania danych. Niniejszym oświadczam, iż: 1. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celach związanych z prawidłową realizacją Umowy dla której zostałem ustanowiony/-a pełnomocnikiem, 2. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez DM moich danych osobowych w celu promocji (marketingu) produktów i usług DM oraz usług członków grupy kapitałowej BOŚ S.A. * * Skreślić w przypadku nie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych Pełnomocnika w celach marketingowych Podpis pracownika DM BOŚ S.A podpis pełnomocnika

13 Załącznik do Umowy prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energie elektryczną przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Nr rachunku: Nazwa Klienta: KRS: REGON/NIP: OŚWIADCZENIE DLA DM My, niżej podpisani: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): oraz: Imię i Nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): działający w imieniu i na rzecz Nazwa Klienta: REGON/NIP:, dnia.. r. oświadczamy, że..(nazwa Klienta), zwany dalej Klientem*: [ ] jest uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) i we własnym zakresie wykonuje zadania operatora rynku (Operator Rynku) dla własnych jednostek grafikowych. Klient posiada następujące kody: uczestnika rynku (UR): operatora rynku (OR):.. [ ] jest uczestnikiem Rynku Bilansującego prowadzonego przez Operatora Systemu Przesyłowego (OSP) o kodzie uczestnika (UR).. i zawarł z Operatorem Rynku (OR), którym jest:..., (nazwa OR, adres) posiadającym kod operatora rynku (OR):..., umowę o wykonywanie zadań operatora rynku dla jednostek grafikowych Klienta; [ ] zawarł umowę o bilansowanie z Podmiotem Odpowiedzialnym za Bilansowanie Handlowe (POB), którym jest:..., (nazwa POB, adres) posiadającym kod uczestnika rynku (UR):.. oraz kod operatora rynku (OR):... Na potrzeby transakcji zawieranych na TGE Klient będzie korzystał z jednostki grafikowej udostępnionej przez POB. Klient składa pisemną zgodę POB na wykorzystywanie przez Klienta udostępnionej jednostki grafikowej oraz na wskazywanie ww. jednostki grafikowej przez Dom Maklerski BOŚ S.A. (DM) w transakcjach zawieranych na TGE na rachunek Klienta stanowiącą Załącznik do niniejszej Umowy. *- zaznaczyć właściwe Wskazujemy następujące kody jednostek grafikowych (JG) służących do zawierania transakcji na rachunek Klienta na TGE:

14 Kod JG: Nazwa pełna JG: Podpis Klienta/podpis reprezentanta Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów). podpis reprezentanta Klienta (zgodny z kartą wzorów podpisów)... Podpis pracownika DM BOŚ S.A

Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania):

Reprezentowana przez: Imię i Nazwisko:... adres zameldowania:... adres zamieszkania (wypełnić jeżeli inny niż zameldowania): Umowa prowadzenia rejestru ewidencyjnego energii elektrycznej i rachunku pieniężnego oraz świadczenia usług w zakresie obrotu energią elektryczną i instrumentami terminowymi na energię elektryczną przez

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym..., dnia...r. Nr rach. derywatów:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO

Bardziej szczegółowo

... Osoba fizyczna Dnia:...

... Osoba fizyczna Dnia:... Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji. [ ] inne......

2. Proszę określić cel planowanych inwestycji: [ ] pomnażanie zgromadzonych środków przy akceptacji ryzyka spadku wartości inwestycji. [ ] inne...... Warszawa dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich z Formularz informacji - GIIF. Pesel:... numer

Bardziej szczegółowo

[wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych]

[wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych] [wariant, w którym DM prowadzi dla Klienta więcej niż jeden rejestr towarów giełdowych] UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE OBROTU TOWARAMI

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe

[ ] Tak, mam doświadczenie w inwestowaniu w akcje. [ ] Wyższe ekonomiczne [ ] Inne wyższe [ ]Średnie ekonomiczne [ ] Inne średnie [ ]Podstawowe Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa..., dnia... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 września 2012 r.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów) Miejscowość, data FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń rynek derywatów) Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia derywatów w obrocie zorganizowanym dnia r. Nr rach. derywatów: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie tytułów uczestnictwa w instytucjach Nr rachunku: Imię i nazwisko: Nr dokumentu tożsamości: PESEL: dnia r. PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego /klient detaliczny/ Załącznik nr 1 do procedury produktowej Rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego nr rachunku

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Sz. P... Po dokonaniu powyższych czynności prosimy o przesłanie do nas listu poleconego zawierającego:

WZÓR. Sz. P... Po dokonaniu powyższych czynności prosimy o przesłanie do nas listu poleconego zawierającego: Sz. P....... Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszych usług. Prosimy postępować zgodnie z przedstawioną poniżej instrukcją, gdyż pomoże to sprawnie dokończyć proces rejestracji i umożliwi korzystanie

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. Umowa o prowadzenie indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Imię i Nazwisko :... Nr dokumentu toŝsamości :... PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) :... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 1/2

Imię i Nazwisko :... Nr dokumentu toŝsamości :... PESEL (data urodzenia w przypadku cudzoziemców) :... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE część 1/2 ...dnia,... FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Dnia:... Formularz informacji - GIIF

Osoba fizyczna Dnia:... Formularz informacji - GIIF Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniŝszych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie moŝe zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A

UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

... imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zamieszkania:... adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zamieszkania):

... imię i nazwisko:... nr dokumentu tożsamości:...pesel:... adres zamieszkania:... adres korespondencyjny (wypełnić jeżeli inny niż zamieszkania): UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. W ZAKRESIE OBROTU TOWARAMI GIEŁDOWYMI NA RYNKACH PROWADZONYCH PRZEZ TOWAROWĄ GIEŁDĘ ENERGII S.A. W dniu pomiędzy Domem

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE)

Umowa o prowadzenie indywidualnego konta emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Dnia:...

Osoba fizyczna Dnia:... Osoba fizyczna Dnia:... W przypadku nieudzielenia poniższych informacji Dom Maklerski BOŚ S.A. nie może zawrzeć z Panem/Panią umowy świadczenia usług maklerskich Imię i nazwisko: Pesel Numer dokumentu

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika

zwaną dalej Domem Maklerskim, reprezentowaną przez upoważnionego Pracownika ANEKS DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI IDM SPÓŁKA AKCYJNA, W SPRAWIE REALIZACJI ZLECEŃ I DYSPOZYCJI SKŁADANYCH ZA POMOCĄ TELEFONU I INNYCH URZĄDZEŃ (ver.1) zawarty w w dniu

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

Umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. (Umowa IKZE) W dniu... w...pomiędzy: Domem Maklerskim Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie 00-517, przy ul. Marszałkowskiej 78/80,

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM dnia... Nr rachunku:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu tożsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, będąc mocodawcą i Klientem Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., upoważniam Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski

dane wymagane wyłącznie dla osób nie mających miejsca zamieszkania na terytorium Polski Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH W ZAKRESIE OBROTU DERYWATAMI ORAZ OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKU DERYWATÓW I RACHUNKU PIENIĘśNEGO Zwana dalej Umową zawarta w dniu pomiędzy Domem Maklerskim Banku

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2

Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 1 Umowa świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym - w ramach usługi emakler nr #nr umowy#, dalej jako Umowa 2 Potwierdzenie zawarcia umowy świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia między: Panem/Panią data i miejsce

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką mbank

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny...

..., /imię i nazwisko, stanowisko służbowe/ a Panią (-em)... wskazującą (-ym) adres korespondencyjny... UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z osobą fizyczną klientem Bankowości Prywatnej) zawarta w dniu... pomiędzy: Bankiem BGŻ

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Zwana dalej "Umową" zawarta w dniu / / pomiędzy

Zwana dalej Umową zawarta w dniu / / pomiędzy UMOWA O WYKONYWANIE PRZEZ DOM MAKLERSKI BANKU HANDLOWEGO S.A. ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIE RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKU PIENIĘŻNEGO Zwana dalej "Umową"

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi wykonywania zleceń oraz przyjmowania i przekazywania zleceń) Miejscowość, data Celem oceny odpowiedniości jest umożliwienie działania w najlepiej pojętym interesie

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie

zwana dalej Umową o zarządzanie, zawarta w dniu r. w Warszawie Umowa o świadczenie usługi zarządzania portfelem, w skład którego wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych przez PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zwana dalej Umową o zarządzanie,

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego

Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Umowa Zintegrowana Rachunku Brokerskiego Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM

PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Załącznik do Umowy maklerskiej IKE... dnia,... Nr rachunku:... Imię i nazwisko:... Nr dokumentu toŝsamości:... PESEL:... PEŁNOMOCNICTWO DLA DM Ja, niŝej podpisany/a jako mocodawca i Klient Domu Maklerskiego

Bardziej szczegółowo

W przypadku, gdy Umowę w imieniu Klienta zawiera pełnomocnik, w pkt. II poniżej proszę wpisać dane pełnomocnika (pełnomocników):

W przypadku, gdy Umowę w imieniu Klienta zawiera pełnomocnik, w pkt. II poniżej proszę wpisać dane pełnomocnika (pełnomocników): UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO (dla Klienta będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej) zawarta w dniu, w, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa

umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny

osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Nazwisko Seria i numer dowodu tożsamosci Adres korespondencyjny ubezpieczenia Numer polisy Wniosek o dokonanie zmiany* w ubezpieczeniu na życie Plan Ochronny AXA osób uposażonych danych osobowych: Ubezpieczonego* Właściciela polisy* Proszę o zmianę w polisie następujących

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych)

FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych) Załącznik do Umowy o świadczenie usług maklerskich w zakresie jednostek uczestnictwa FORMULARZ INFORMACJI O KLIENCIE (dla usługi przyjmowania i przekazywania zleceń na jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Bank Pocztowy S.A. Oddział/placówka w... UMOWA O PROWADZENIE RACHUNKÓW BANKOWYCH, O KARTĘ PŁATNICZĄ ORAZ O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ zawarta w dniu...pomiędzy: Bankiem Pocztowym Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości*

Rodzaj i nr dokumentu tożsamości* PESEL*/seria i nr dokumentu tożsamości* adres do korespondencji: TAURON Obsługa Klienta Sp. z o.o. ul. Lwowska 23 40-389 Katowice tel. 32 606 0 616 e-mail: info@tauron-dystrybucja.pl UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG ODBIORU ENERGII ELEKTRYCZNEJ WYTWORZONEJ

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/

WNIOSEK. o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych.... /nazwa Wnioskodawcy/ Do Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. WNIOSEK o dopuszczenie do działania na Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.... /nazwa Wnioskodawcy/ zwraca się do Zarządu Towarowej Giełdy Energii

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Konkursu Wygraj karnet na Open era z kartą kredytową dla posiadanej karty. ( Regulamin ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: OPERA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124

Bardziej szczegółowo

Wzór Oferty Sprzedaży Akcji OFERTA SPRZEDAŻY AKCJI TOYA S.A. Niniejszy dokument ( Oferta Sprzedaży Akcji ), pod warunkiem prawidłowego wypełnienia, stanowi odpowiedź na ofertę zakupu Akcji Toya S.A. (

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR...

UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... UMOWA POŚREDNICTWA KUPNA NR... zawarta w dniu pomiędzy: 1. Imię, nazwisko/nazwa:... seria i nr dow. os..., PESEL.. adres zamieszkania/siedziby.... adres do korespondencji....... KRS., NIP., REGON.. Reprezentujący..

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ REGULAMIN PROMOCJI OPROCENTOWANIE RACHUNKU MAKLERSKIEGO W MICHAEL/STRÖM DOM MAKLERSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO

UMOWA NR UKDT/OSD/ /2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO UMOWA NR UKDT/OSD/....../2008 O ŚWIADCZENIE USŁUGI UDOSTĘPNIANIA KRAJOWEGO SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO Niniejsza Umowa o świadczenie usługi udostępniania krajowego systemu elektroenergetycznego została

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku

Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Posiadacza rachunku Str. 1/5 Dane spółki: data Wniosek o dopisanie/odpisanie* wspólnika spółki jawnej/partnerskiej* upoważnionego do reprezentowania Nazwa spółki: spółki: Numer rejestru KRS: Nr REGON: Nr NIP:... Z uwagi na

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO

Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Bank Pekao S.A. Dom Maklerski Załącznik Nr 3 do ZPZ Nr G/16/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku. Data:. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PEKAO Dotycząca rachunku inwestycyjnego nr,

Bardziej szczegółowo

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia

D D M M R R R R NIP obywatelstwo data urodzenia UMOWA O SKŁADANIE ZLECEŃ I DYSPOZYCJI DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH ZARZĄDZANYCH PRZEZ AMPLICO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU - W TYM SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia.... w. pomiędzy Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy:

Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Umowa o dostęp i korzystanie z Systemu MLS nr Niniejsza umowa została zawarta w Gdyni w dniu 2013 roku pomiędzy: Stowarzyszeniem Pomorskim Pośredników w Obrocie Nieruchomościami z siedzibą w Gdyni 81-386

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska

Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska Umowa o świadczenie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: BNP PARIBAS

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A.

Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Umowa o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerskie Deutsche Bank Polska S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia - - w pomiędzy: Deutsche Bank Polska S.A. Biuro Maklerskie, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... pomiędzy:

zawarta w dniu... pomiędzy: UMOWA NR. świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (zawierana z klientem Bankowości Prywatnej niebędącym osobą fizyczną) zawarta w dniu... pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU

WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU WNIOSEK O OTWARCIE RACHUNKU 1. Proszę o otwarcie i prowadzenie rachunku bankowego na warunkach określonych w umowie: Bieżącego Pomocniczego Konto Oszczędnościowe Biznes na czas nieokreślony na czas określony

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo