Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów"

Transkrypt

1 DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania na Całodobową ochronę osób i mienia w budynku biurowym przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie wraz z otoczeniem ograniczonym jezdniami ulic: Boduena, Sienkiewicza, Moniuszki, pl. Powstańców Warszawy informuję, że wpłynęły zapytania dotyczące zapisów treści SIWZ o następującej treści: Pytanie 1 Wnoszę o uzupełnienie zapisów 13 umowy o informacje: każda ze stron umowy w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może złożyć wniosek w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisu 13 ust. 7 umowy polegającej na dodaniu do dotychczasowej treści zdania drugiego, w wyniku czego niniejszy ustęp otrzymuje brzmienie: W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wniosek, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać złożony przez każdą ze Stron w terminie od dnia opublikowania przepisów wprowadzających zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 do 30 dnia od dnia wejścia w życie tych przepisów. Pytanie 2 Wnoszę o zawarcie w par. 13 ust. 13 umowy zapisu informującego o terminie wejścia w życie aneksu: Aneks, o którym mowa w. 13, ust. 1, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1, pkt. 1), 2) i 3). Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 marca 2015r. o sygn.. KIO 413/15 wskazuje, iż: zamawiający został zobligowany do określenia w umowie zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy. Dodatkowo KIO podkreśla, iż: przyjąć należy, że owe zasady powinny precyzować kwestię waloryzacji wynagrodzenia na tyle, żeby w toku realizacji umowy strony nie toczyły sporów w tym zakresie, bądź dopiero wówczas rzeczywiście ustalały stosowne zasady, a także, że: intencją ustawodawcy było zobligowanie zamawiających do takiego uregulowania w umowach kwestii waloryzacji, aby w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających 1

2 uruchomienie mechanizmu waloryzacji strony nie toczyły sporów co do przebiegu tej procedury. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany zapisu 13 ust. 12, który otrzymuje brzmienie: Aneks, o którym mowa w ust. 1 zostanie zawarty nie później niż w terminie 6 dni roboczych od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy i wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1-3 umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż usuwa w całości zapis zamieszczony w pkt 3 ust. 6 Część IV SIWZ w brzmieniu Waloryzacja wynagrodzenia będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia: a) nowych stawek podatku od towarów i usług; b) nowej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę; c) nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Pytanie 3 Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dot. waloryzacji wynagrodzenia zgodnego z art.142 ust. 5 Ustawy pzp. Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, iż zmiana wynagrodzenia obowiązuje od daty wejścia w życie przepisów wynikających z art.142 ust.5 ustawy pzp. Powyższe potwierdza wyrok z dnia 9 marca 2015 roku o sygn. akt. KIO 346/15 cyt.:,,waloryzacja powinna następować w momencie wejścia w życie nowych przepisów. Wobec powyższego wnoszę o zawarcie klauzuli w projekcie umowy w 13 o treści:,,aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art.142 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa powyżej. W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający do przedmiotowej kwestii odniósł się już w odpowiedzi na pytanie Nr 2 dokonując stosownej zmiany treści SIWZ. Pytanie 4 W związku z art. 142 ust. 5 ustawy pzp, proszę o informację w jakim terminie zostanie zawarty aneks dot. zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w art.142 ust. 5 pzp (od momentu zgłoszenia wniosku o zmianę wynagrodzenia przez wykonawcę)? Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831) porozumienie w sprawie zmiany wynagrodzenia powinno zostać zawarte w terminie jednego miesiąca od momentu złożenia wniosku. Wnosimy o wprowadzenie do umowy powyższego zapisu obligatoryjnie. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż określił terminy, które będą obowiązywały Wykonawcę i Zamawiającego w trakcie ustalenia zmiany wynagrodzenia. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek złożenia wniosku o zmianę 2

3 wynagrodzenia w terminie umożliwiającym wprowadzenie stosownych zmian do umów, w szczególności przedstawienia przez Wykonawcę informacji o wysokości zarobków pracowników. Zamawiający przy rozpatrywaniu wniosku będzie uwzględniał informacje o których mowa w 13 ust. 8 umowy i termin zawarcia aneksu jest w głównej mierze uzależniony od dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności przy sporządzaniu wniosku o zmianę wynagrodzenia. Pytanie 5 W nawiązaniu do 13, ust. 10 umowy, Zamawiający zawarł zapis ( ) informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. Proszę o informacje jakie mogą być powody nie zatwierdzenia wniosku jeśli Wykonawca wypełni zapisy 13, ust. 8 umowy? W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż złożony przez Wykonawcę wniosek o zmianę wynagrodzenia może zostać nie zatwierdzony przez Zamawiającego między innymi, gdy z treści przedstawionego wniosku i dokumentów nie będzie wynikała konieczność wprowadzenia wnioskowanych zmian. Należy jednak podkreślić, iż w takim przypadku Zamawiający winien podać uzasadnienie niezatwierdzenia wniosku, a Wykonawca będzie mógł złożyć ponownie wniosek dokonując stosownych poprawek i uzupełnień we wniosku ( 13 ust. 11 Istotnych postanowień umowy). Pytanie 6 W nawiązaniu do 13, ust. 11 umowy, proszę o potwierdzenie iż aneks, o którym mowa w. 13, ust. 1, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1, pkt. 1), 2) i 3). W odpowiedzi na powyższe pytanie informuje, iż Zamawiający do przedmiotowej kwestii odniósł się już w odpowiedzi na pytanie Nr 2 dokonując stosownej zmiany treści SIWZ. Pytanie 7 W wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 sierpnia 2014 r., proszę o wyjaśnienie czy wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji usługi winni być zatrudnieni wyłącznie na umowę o pracę na pełny etat? W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż niniejsze postępowanie zostało wszczęte w dniu 31 marca 2016 r., tj. przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych. Mając powyższe na uwadze do postępowań wszczętych przed dniem wejścia w życie ww. ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, a zatem Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania przepisów nakazujących zatrudnienie wszystkich pracowników wykonujących zamówienie wyłącznie na umowę o pracę. Zamawiający w pkt 5 Część I SIWZ określił, iż wymaga od Wykonawcy zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (stosunek pracy w rozumieniu art Kodeksu pracy) na pełen etat co najmniej 5 osób, które będą realizować usługę całodobowej ochrony osób i mienia w trakcie realizacji niniejszego zamówienia i przy takim zapisie pozostaje. 3

4 Pytanie 8 Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o art.90 ust.1 pkt 1 pzp, skoro w przedmiotowym postępowaniu nie wymagał od wykonawcy zatrudnienia pracowników zgodnie z art. 29 ust.4 pkt.4 ustawy pzp? Czy wartość przyjęta do ustalenia ceny oferty będzie rozpatrywana w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz z późn.zm.) zgodnie z najnowszym orzecznictwem tj, wyrok Krajowej Izby Odwoławczej o sygnaturze akt. KIO 47/15, który wskazuje, że cyt. niezależnie od sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w tym wprowadzeniu bądź rezygnacji z wymogu art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy pzp tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, odniesienie kosztów pracy do ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę odnosi się do wynagrodzeń osób wykonujących pracę przy realizacji zamówienia, zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i na innych podstawach, w szczególności umów cywilnoprawnych tj. np. zlecenia lub umowy o dzieło. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż warunkiem dokonania oceny ofert w oparciu o art. 90 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp nie jest wprowadzenie wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników zgodnie z art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy Pzp. Ocena ofert pod kątem występowania rażąco niskiej ceny będzie się zatem odbywała każdorazowo z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, wytycznych wypływających z istniejącego orzecznictwa oraz treści ofert Wykonawców, w oparciu o przedstawione przez Wykonawców wyjaśnienia i dowody dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, z których będzie wynikało, iż zastosowana cena pozwala Wykonawcy na osiągnięcie zysku. Pytanie 9 Czy w związku z Projektem ustawy z dnia 15 stycznia 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, Zamawiający przewiduje wprowadzenie zapisów dot. zmian do umowy uwzględniających zmianę wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu ustalenia w/w ustawą min. stawki 12,00 zł za każdą godz. pracy osób wymienionych w Art. 1.3) projektu ustawy jw.? Wnoszę o wprowadzenie do umowy zapisu regulującego powyższą kwestię. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy na Wykonawcy spoczywa obowiązek wystąpienia z wnioskiem do Zamawiającego o zmianę wynagrodzenia i udowodnienia wpływu zmiany na wynagrodzenie umowne. W 13 ust. 1 Istotnych postanowień umowy została przewidziana możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku wskazanym w zapytaniu w momencie, gdy zmiany przepisów zostaną wprowadzone. Należy jednak podkreślić, iż Wykonawca powołał się w zapytaniu na rozwiązania zawarte w projekcie ustawy, który z oczywistych względów może ulec zmianie. Natomiast Wykonawca kalkulując cenę oferty winien uwzględniać przepisy obowiązujące na dzień składania ofert. 4

5 Pytanie 10 Czy w przypadku braku wyrażenia przez Zamawiającego zgody na wprowadzenie do umowy zapisów, o których mowa w pytaniu nr 9, Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.:,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami 11 ust. 2 Istotnych postanowień umowy, każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy bez podania przyczyny za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Pytanie 11 Czy w sytuacji złożenia przez wykonawcę oferty uwzględniającej koszty o których mowa w pytaniu nr 9, wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie dwóch oddzielnych miesięcznych ryczałtów wynagrodzenia z podziałem na: - okres, w którym nie będzie jeszcze obowiązywała minimalna stawka 12,00 zł za godzinę pracy osób wymienionych w Art. 1.3) Projektu ustawy z dnia 15 stycznia 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy - pozostałe lata/okres obowiązywania umowy, w których będzie już obowiązywała minimalna stawka 12,00 zł za godzinę pracy osób wymienionych w Art. 1.3) projektu ustawy jw. Jeżeli tak, wnoszę o modyfikację formularza ofertowego o odpowiednie zapisy. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż ustawa przytoczona w pytaniu Wykonawcy jeszcze nie jest przepisem powszechnie obowiązującym, w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany skalkulować ofertę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów na dzień składania ofert. Mając to na uwadze Zamawiający pozostaje przy aktualnych zapisach Formularza ofertowego. Pytanie 12 Proszę o potwierdzenie, iż oferta ma uwzględniać koszty, wynikające z obowiązujących przepisów prawa w dniu składania ofert. W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 18 kwietnia 2016 r. Wykonawca musi kalkulować cenę z uwzględnieniem obowiązujących przepisów na dzień składania ofert. Pytanie 13 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy? W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż dopuszcza zmianę podwykonawcy, z zastrzeżeniem, iż podwykonawca musi spełniać wymagania Zamawiającego w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania czynności w zakresie których ma wykonywać zamówienie. 5

6 Pytanie 14 Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie podjazdu grupy interwencyjnej? W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż udzielił już odpowiedzi na powyższe pytanie w dniu 18 kwietnia 2016 r. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w zakresie zapewnienia grup interwencyjnych. Powyższe odpowiedzi stanowią zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są jej integralną częścią, jednak ich uwzględnienie w ofertach nie wymaga dodatkowego czasu. Dotychczasowy termin składania oraz otwarcia ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać do dnia 12 maja 2016 r. do godz. 11:00. Termin otwarcia ofert 12 maja 2016 r. o godz. 12:30. Zastępująca Dyrektora Generalnego Urzędu Małgorzata Tomczak 6

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/4/2016-CZP Płock, dnia 15 lutego 2016 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Bardziej szczegółowo

Pytanie II. Odpowiedź II

Pytanie II. Odpowiedź II Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U poz. 1232), na który powołuje się Wykonawca, określający 30 dniowy termin na złożenie wniosku w sprawie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-12-99-326 REGON: 000324837 tel. stacjonarny: +48 (25) 756 49 00 do 05 adres e-mail: administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-4/2165/2015 Poznań, 16 czerwca 2015 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/053/15 na ochronę osób

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 16.03.2016 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-7/ES/16 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 2 Dotyczy postępowania na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Wyjaśnienie nr 2 Dotyczy postępowania na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Biała Podlaska, dnia 16 luty 2015 r. D. 3718 21/15 Wyjaśnienie nr 2 Dotyczy postępowania na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Białej

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO ZP 2/15 Mysłowice, 17 lipca 2015 r. Uczestnicy postępowania wszyscy W związku z otrzymanymi zapytaniami: 1. W których postanowieniach SIWZ Zamawiający zawarł postanowienia, o których mowa w art. 142 ust.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 360000-ILGW.271.9.2015.18.AM Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Znak sprawy: 360000-ILGW.271.9.2015.18.AM Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Łódź, dnia 13 lipca 2015 r. Izba Celna w Łodzi Znak sprawy: 360000-ILGW.271.9.2015.18.AM Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na całodobową ochronę

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 stycznia 2016 r. Nasz znak: IZ/3840/55/2015/3 INFORMACJA NR 2

Wrocław, dnia 28 stycznia 2016 r. Nasz znak: IZ/3840/55/2015/3 INFORMACJA NR 2 Nasz znak: IZ/3840/55/2015/3 Wrocław, dnia 28 stycznia 2016 r. INFORMACJA NR 2 dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Ochrona fizyczna i monitoring zapór czołowych wraz z obiektami hydrotechnicznymi

Bardziej szczegółowo

Ustalenie warunków pracy pracowników Wykonawcy leży po stronie

Ustalenie warunków pracy pracowników Wykonawcy leży po stronie Zielona Góra, 08 lutego 2016 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. BDG.741.75.2015 / 6 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien,

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu

dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu Nr referencyjny: OZ-092/3/IB-1/2016 dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY PYTANIA DO SIWZ

ZAMAWIAJACY PYTANIA DO SIWZ C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C ZN E J DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług ochrony z dnia r.

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług ochrony z dnia r. Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu na świadczenie usług ochrony z dnia 07.04.2016 r. Pytanie 1 Czy wartości podane w załączniku nr 10 do SWIZ są ilościami RBh

Bardziej szczegółowo

Ldz. 54/2016. ODPOWIEDZI NA PYTANIA LISTA Nr 2

Ldz. 54/2016. ODPOWIEDZI NA PYTANIA LISTA Nr 2 Ldz. 54/2016 Wrocław, dnia 2.02.2016 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA LISTA Nr 2 Dotyczy: Postępowanie Ochrona osób i mienia w budynku Opery Wrocławskiej oraz ochrona imprez

Bardziej szczegółowo

Polska-Głogów: Usługi odśnieżania 2016/S

Polska-Głogów: Usługi odśnieżania 2016/S 1 / 8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:348095-2016:text:pl:html Polska-Głogów: Usługi odśnieżania 2016/S 193-348095 Gmina Miejska Głogów, Rynek 10, Osoba do

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Do Uczestników postępowania B IURO R ZE C ZN IKA PRAW O B YWATE LSKICH Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. BDG WZP.261.1.2016 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dn. 08-07-2017 r. godz. 12:00 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Warszawa, dnia 21 września 2016 r. MINISTERSTWO CYFRYZACJI

WYKONAWCY. Warszawa, dnia 21 września 2016 r. MINISTERSTWO CYFRYZACJI Warszawa, dnia 21 września 2016 r. MINISTERSTWO CYFRYZACJI DBiF-WZP.2611.9.2016 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. VII G 211/05/15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1

Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. VII G 211/05/15. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1 Zielona Góra, 22 kwietnia 2015r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Odwołujący: Impei Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Zam awiający: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.09.2015 r. Numer sprawy: ZP/1/2015. Uczestnicy postępowania

Warszawa, 24.09.2015 r. Numer sprawy: ZP/1/2015. Uczestnicy postępowania Warszawa, 24.09.2015 r. Numer sprawy: ZP/1/2015 Uczestnicy postępowania Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu w obiektach Muzeum Historii

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r. AG-26/01/15 Wykonawcy biorący udział

Bardziej szczegółowo

TAK Pytanie 4 Jak jest powierzchnia dywanów i wykładzin dywanowych? (w podziale na budynki)?

TAK Pytanie 4 Jak jest powierzchnia dywanów i wykładzin dywanowych? (w podziale na budynki)? Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/112/14 na: Ochrona

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie Lublin, 10 września 2015 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-6-27/15 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD-ZP-263-146/2015

dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług pocztowych, nr sprawy: CPD-ZP-263-146/2015 CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW. CPD-ZP-263-146/2015/FQHF/1 Radom, dnia 02.12.2015 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: zaproszenia do składania ofert na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych 430000/ZAP/370/13/2013 Wałbrzych, 07.10.2013r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Wałbrzychu Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia r. Znak sprawy: DAO WSZYSCY WYKONAWCY

Wałbrzych, dnia r. Znak sprawy: DAO WSZYSCY WYKONAWCY Wałbrzych, dnia 14.08.2017r. Znak sprawy: DAO.11.2017 WSZYSCY WYKONAWCY Dotyczy postępowania: Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfz-gdansk.pl Gdańsk: Wsparcie serwisowe głównych serwerów i macierzy bazodanowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA ZP/PN/13/2014 Warszawa, 30.04.2014 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej budynków i mienia IPPT PAN - nr sprawy ZP/PN/13/2014

Bardziej szczegółowo

Katowice, 11 października 2016 r. BA.I WSZYSCY WYKONAWCY

Katowice, 11 października 2016 r. BA.I WSZYSCY WYKONAWCY BA.I.272.32.2016 Katowice, 11 października 2016 r. WSZYSCY WYKONAWCY dot.: odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdynia, dnia 15.02.2016r. WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/ Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/ Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Poznań, dnia 09.08.2016 r. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu Ul. Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE W SPRAWIE SIWZ Uprzejmie informujemy, iż w

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 05 grudnia 2013 r. Wyjaśnienia nr 1 treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1. z dnia 04.12.2015 r. Nr sprawy: SNA.261.2.42.2015.MZ Częstochowa, dn. 04.12.2015 r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE nr 1 z dnia 04.12.2015 r. Świadczenie usługi doręczeń przekazów pieniężnych adresatom wskazanym przez Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

proszę o potwierdzenie, że

proszę o potwierdzenie, że 19.10.2016 W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści specyfikacji dotyczącej postępowania przetargowego ZP/18/2016, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Toruń, 20 października 2015 r. DA.381.1.2015.DP. Do uczestników postępowania

Toruń, 20 października 2015 r. DA.381.1.2015.DP. Do uczestników postępowania DA.381.1.2015.DP Toruń, 20 października 2015 r. Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia

Bardziej szczegółowo

a..., z siedzibą w..,... reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, Strony, postanowiły, co następuje:

a..., z siedzibą w..,... reprezentowanym przez..., zwanym w dalszej części Umowy Wykonawcą, Strony, postanowiły, co następuje: Załącznik nr 2 do siwz wzór umowy Znak sprawy: ZP-PNK/U/2015/01/13 UMOWA nr /2013 Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Instytutem Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie ul. Tuwima 10, 10-748

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej. Szczecin, dnia 3 lutego 2015 r. Znak: WAG.261.2.1.15.2015 - Wykonawcy - Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie dostawy energii elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania

Wszyscy uczestnicy postępowania Kostrzyn nad Odrą, 14 października 2014r. Wszyscy uczestnicy postępowania Znak sprawy: ZP.271.31.2014.EK WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. W arszawa, r.

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. W arszawa, r. DYREKTOR GENERALNY W arszawa,...12. 2015 r. URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

ZGM/DZ/44/2015/ADM Bielsko-Biała, dnia r.

ZGM/DZ/44/2015/ADM Bielsko-Biała, dnia r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-02, Fax (33) 499-06-02, www.bip.zgm.eu ZGM/DZ/44/2015/ADM Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Ldz. 52/2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Ldz. 52/2016 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Ldz. 52/2016 Wrocław, dnia 2.02.2016 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dotyczy: Postępowanie Ochrona osób i mienia w budynku Opery Wrocławskiej oraz ochrona imprez masowych organizowanych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr pn.: Zakup energii elektrycznej )

Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Sprawa nr pn.: Zakup energii elektrycznej ) Sprawa nr 271.6.2012 Kampinos, dnia 9 listopada 2012 r. Informacja- Wyjaśnienie Przedsiębiorstwo WOD- INŻ. Sp. z o. o. ul. Modlińska 270 03 152 Warszawa Dotyczy: Treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pod nazwą jak wyżej, wyjaśniam:

W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącymi przetargu nieograniczonego pod nazwą jak wyżej, wyjaśniam: Chorzów, dnia 26.03.2012r. Sygn. ND/FZ/ 873/12 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej do Tramwajów Śląskich S.A. w okresie od VI.2012r. do V.2013r. oraz do PKM Katowice Sp.

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 MIŃSK MAZOWIECKI

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 MIŃSK MAZOWIECKI JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 MIŃSK MAZOWIECKI Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JW. 1131 /-/płk dypl. pil. Maciej TRELKA MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 04.12.2015 SPSSZ V / 283 / 2015

Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 04.12.2015 SPSSZ V / 283 / 2015 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 04.12.2015 SPSSZ V / 283 / 2015 Wg rozdzielnika Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą

UMOWA NR. reprezentowanym przez: zwanym w dalszym ciągu Wykonawcą UMOWA NR Zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Skarbem Państwa Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. Norwida 34, 50-950 Wrocław reprezentowanym przez :... zwanym w dalszym

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr XIV/ZKnW/17 Kraków, r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Sprawa nr XIV/ZKnW/17 Kraków, r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Sprawa nr XIV/ZKnW/17 Kraków, 21.07.2017 r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dotyczy; odpowiedzi na pytania w postępowaniu na Usługę polegającą na całodobowej (stałej) ochronie

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Polska-Zegrze: Usługi sprzątania 2015/S

Polska-Zegrze: Usługi sprzątania 2015/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:284232-2015:text:pl:html Polska-Zegrze: Usługi sprzątania 2015/S 154-284232 Jednostka Wojskowa 4809, ul. Juzistek 2, Osoba

Bardziej szczegółowo

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przetargu PN-09-2014 na "Sprzedaż energii elektrycznej" na które udziela odpowiedzi zgodnie z art.38 Ustawy Pzp.

Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przetargu PN-09-2014 na Sprzedaż energii elektrycznej na które udziela odpowiedzi zgodnie z art.38 Ustawy Pzp. Do Zamawiającego wpłynęły pytania do przetargu PN-09-2014 na "Sprzedaż energii elektrycznej" na które udziela odpowiedzi zgodnie z art.38 Ustawy Pzp. 1. Wnosimy o określenie liczby punktów poboru energii

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Nr sprawy: TOM.271.1.20.2014 Milanówek, dnia 29.07.2014 r. Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/20/ITOM/14 na " Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego

Bardziej szczegółowo

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.

W związku z wpłynięciem pytań do przetargu na ww. zadanie, zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi. OI.271.1.0025.2012 Pawłowice, dn. 13.06.2012r. Odpowiedź nr 1 do przetargu: Zakup energii elektrycznej dla potrzeb budynków Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych oraz dla oświetlenia ulicznego na terenie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 4226 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 JW - 5 Warszawa, dnia 29.01.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/258/2015. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r.

znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. znak: WAG-Z-2/2012 Gdańsk, dnia 4 maja 2012 r. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę energii elektrycznej. Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego przekazujemy następujące wyjaśnienia na poniższe zapytania tj. :

W związku z zapytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego przekazujemy następujące wyjaśnienia na poniższe zapytania tj. : Wałbrzych, dnia 10.03.2011r. Wyjaśnienie dot. zapytań od Wykonawców oraz zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wzoru umowy i ogłoszenia o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r.

Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Monika Bronkau-Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-23/2012 Warszawa, 28 kwietnia 2012 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM WYDZIAŁ ARCHITEKTURY, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MIENIEM ISO 9001:2008 Nowe Miasto Lubawskie dnia, 29.09.2011 r. AB.I.272.3.5.2011 Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);

Szanowni Państwo Pytanie 1 adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); Szanowni Państwo W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia pn. "Zakup energii elektrycznej dla PGK Żyrardów Sp. z o.o.", nr sprawy ZP.TT.3.2017 oraz na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wodzisław Śląski, dnia 25 listopada 2016 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI dotyczy postępowania w trybie art. 138o - usługi społeczne Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego usług pocztowych w obrocie

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie zapisów dotyczących aspektów społecznych w dokumentacji zamówień MAC:

Przygotowanie zapisów dotyczących aspektów społecznych w dokumentacji zamówień MAC: 18 06 2015 Warszawa Przygotowanie zapisów dotyczących aspektów społecznych w dokumentacji zamówień MAC: Omówienie sposobu uwzględniania kwestii społecznych w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w umowie

Bardziej szczegółowo

Opinia UZP: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT)

Opinia UZP: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) Opinia UZP: Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego w związku z ustawową zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) I. Stosownie do postanowienia art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu Bychawa, 06.07.2015 r. Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu W związku ze skierowanymi pytaniami dotyczącymi postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, 29.08.2016 r. DZP 271.248/2016 DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO: DOSTAWA ODCZYNNIKÓW, DLA SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. LUDWIKA RYDYGIERA W KRAKOWIE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

L.dz.: 4297/EŚ/2016 Data: r. Nr sprawy: ZP/28/MGW/2016 INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

L.dz.: 4297/EŚ/2016 Data: r. Nr sprawy: ZP/28/MGW/2016 INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 L.dz.: 4297/EŚ/2016 Data: 27.09.2016 r. Nr sprawy: ZP/28/MGW/2016 INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 dot. Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 16/ZP/2015 Dotyczy: usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ

Numer sprawy: 16/ZP/2015 Dotyczy: usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ Sejny, dnia 14 grudnia 2015 r. Numer sprawy: 16/ZP/2015 Dotyczy: usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ Na podstawie art. 38 ustawy

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica, dnia 15 marca 2016 r. Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący:

POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 471/14, KIO 472/14 POSTANOWIENIE z dnia 20 marca 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Rams po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron i

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.merydian.pl Pionki: Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia

Do uczestników postępowania o udzielanie zamówienia 27/0713/UN 1/6 Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-74-42, faks 58-554-72-27 Biuro Kanclerza AWFiS: 80-336 Gdańsk, ul. Józefa Czyżewskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21a do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część I - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Lubin - Referat Zamówień Publicznych ul. Władysława Łokietka 6a, Lubin, tel.76/ , ,fax 76/ ,

Urząd Gminy Lubin - Referat Zamówień Publicznych ul. Władysława Łokietka 6a, Lubin, tel.76/ , ,fax 76/ , ZP.271.21.2014 Lubin, dnia 24.10.2014 r. WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEJ PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PN.: ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA POTRZEB OŚWIETLENIA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii.

Dotyczy: procedury zmiany sprzedawcy oraz terminu rozpoczęcia dostawy energii. Gdańsk, 22 maja 2014 r. IZBA SKARBOWA W GDAŃSKU SO / 251-0001 / 14 Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie WYJAŚNIENIE do SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

Stosując się do Art. 38 ust. Ustawy PZP Gmina Słomniki, Urząd Miejski w Słomnikach zmienia treść SIWZ w/w postępowaniu.

Stosując się do Art. 38 ust. Ustawy PZP Gmina Słomniki, Urząd Miejski w Słomnikach zmienia treść SIWZ w/w postępowaniu. Dotyczy: Budowa budynku przychodni zdrowia Medycznych) w Słomnikach. (Specjalistycznego Centrum Usług Stosując się do Art. 38 ust. Ustawy PZP Gmina Słomniki, Urząd Miejski w Słomnikach zmienia treść SIWZ

Bardziej szczegółowo

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72

00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969. tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. z dnia 20 lutego 2015 r.

POSTANOWIENIE. z dnia 20 lutego 2015 r. POSTANOWIENIE z dnia 20 lutego 2015 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 20 lutego 2015 r. w Warszawie odwołania wniesionego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 30/PN/2015

Białystok, dn r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 30/PN/2015 Białystok, dn. 20.11.2015 r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 30/PN/2015 Dotyczy: Outsourcing w zakresie kontraktowania usługi świadczonej przez specjalistyczne uzbrojone formacje

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2016 r. Izba Skarbowa w Szczecinie

Szczecin, dnia 28 kwietnia 2016 r. Izba Skarbowa w Szczecinie Szczecin, dnia 28 kwietnia 2016 r. Izba Skarbowa w Szczecinie 3201.LO2.260.9.2016 Do wszystkich Wykonawców ubiegających się o zamówienie Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 3201.LO2.260.9.2016

Bardziej szczegółowo

L.dz. 5524/2017 Koronowo, ZP

L.dz. 5524/2017 Koronowo, ZP L.dz. 5524/2017 Koronowo, 2017.08.29 ZP.261.14.2017 Do Wykonawców Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie sp. z o. o., działając jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych

Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Lista sprawdzająca do kontroli ex-post zamówień publicznych Tytuł i numer projektu: Zamawiający: Oznaczenie postępowania nadane przez Zamawiającego: Tytuł postępowania nadany przez Zamawiającego: Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP

Dotyczy: postępowania ZP/15/2017 Dostawa energii elektrycznej dla Instytutu CZMP INSTYTUT CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI SAMODZIELNA SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289 tel. (0-42) 271-17-52 fax (0-42) 271-17-50 E-mail:patrycja.rosiak@iczmp.edu.pl Łódź, dnia

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn r. N/ZP-331/908/16

Bielsko-Biała, dn r. N/ZP-331/908/16 N/ZP-331/908/16 Bielsko-Biała, dn. 05.02.2016r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: usługę udzielenia dwóch kredytów lub pożyczek w łącznej wysokości 22.000.000,00

Bardziej szczegółowo

VII G 211/01/14 wszyscy Wykonawcy

VII G 211/01/14 wszyscy Wykonawcy Zielona Góra, 20 lutego 2014 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia Mielec, dnia 16.10.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Powiat mielecki Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji

Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Zmiany w zamówieniach publicznych i oskładkowaniu umów zleceń czystsze warunki konkurencji Ossa, 6 grudnia 2014 r. Marek Kowalski Grzegorz Baczewski Zamówienia publiczne Zmiany po uchwaleniu ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl DAG/262/25-3/MR/2012 Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

U M O W A dotycząca ochrony osób i mienia w obiektach Miejskiej Galerii Sztuki

U M O W A dotycząca ochrony osób i mienia w obiektach Miejskiej Galerii Sztuki Załącznik nr 4 do regulaminu U M O W A dotycząca ochrony osób i mienia w obiektach Miejskiej Galerii Sztuki zawarta w dniu.. w Łodzi, pomiędzy: Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, reprezentowany przez: -.,

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 109247-2016 z dnia 2016-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie opieki medycznej na potrzeby

Bardziej szczegółowo