Warszawa, r. Numer sprawy: ZP/1/2015. Uczestnicy postępowania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 24.09.2015 r. Numer sprawy: ZP/1/2015. Uczestnicy postępowania"

Transkrypt

1 Warszawa, r. Numer sprawy: ZP/1/2015 Uczestnicy postępowania Dotyczy: Przetarg nieograniczony na: Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu w obiektach Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego (wraz z przyległym terenem), tj. w siedzibie głównej w Warszawie, al. Wilanowska 204 oraz obiekcie pod nazwą Pałac Blanka, posadowionym w Warszawie, ul. Senatorska 14 od dnia 15 X 2015 do 15 X 2018 roku. Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz z późniejszymi zmianami) przekazuje poniżej treść zapytań wniesionych przez Wykonawcę dotyczących treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. Pytanie 1: Czy Zamawiający zamierza wprowadzić zmiany w SIWZ, dopisując postanowienia o zasadach wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z art. 142 ust. 5? Odpowiedź: Zgodnie z art. 142 ust. 5 pzp umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy powinna zawierać postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy jednakże tylko w przypadku gdy zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę 1. Biorąc zatem pod uwagę przedmiot zamówienia i wymienione w art. 142 ust 5 pkt 1, 2 i 3 okoliczności, zamawiający nie dostrzega konieczności wprowadzenia zapisów dotyczącej zmiany wysokości wynagrodzenia. Wprowadzenie zapisu o waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy bez szczegółowego ustalenia jaki wpływ ewentualne zmiany miałyby na koszty zamówienia obarczone byłoby ryzykiem błędu prowadzącego bądź to do bezpodstawnego podnoszenia wynagrodzenia wykonawcy bądź też do jego zaniżenia na skutek nie wzięcia pod uwagę wszystkich okoliczności powodujących wzrost kosztów realizacji zamówienia (podobnie: KIO w wyroku z dnia roku, sygn. akt KIO 346/15). Po otrzymaniu informacji na temat wpływu ewentualnych zmian wskazanych regulacji na koszty zamówienia Zamawiający rozważy ponowne przeliczenie wartości umowy i wprowadzenie zmian stosownym aneksem. 1 Omawiany przepis uzależnia wprowadzenie postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy od ewentualnego wpływu zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę bądź dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę (tak: J. Jerzykowski w Komentarzu do art. 142 ustawy - Prawo zamówień publicznych, publ. LEX 2014).

2 Pytanie 2: Czy Zamawiający zamierza zmienić kryterium oceny ofert, tak aby kryterium oceny oferty nie była tylko cena, ale cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia? Odpowiedź: Nie, nie zamierza wprowadzać innych kryteriów. Pytanie 3: Prosimy o podanie specyfikacji sprzętowej ilość i rodzaj urządzeń wchodzących w skład przenośnych urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, które podlegają konserwacji i naprawie przez Wykonawcę. Odpowiedź: W skład przenośnych urządzeń sygnalizacji włamania i napadu, które podlegają konserwacji i naprawie przez Wykonawcę będą wchodziły piloty antynapadowe, współpracujące z nadajnikiem zainstalowanym przez Wykonawcę w ramach systemu monitorowania (ilość pilotów wymagana przez Zamawiającego 4 sztuki o zasięgu umożliwiającym wezwanie pomocy z każdego miejsca obiektu). Pytanie 4: Zamawiający wskazuje w zakresie realizacji ochrony monitorowanie sygnałów alarmowych (w obiekcie przy Al. Wilanowskiej 204 i ul. Senatorskiej 14) przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy. Jaki charakter ma mieć to monitorowanie? a) Czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony do SMA Wykonawcy; b) Czy bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego. 1. czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń monitorujących? 2. Czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale)? 3. Czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę i wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej? 4. Ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż) Wykonawca będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio? Parametr istotny w celu zaplanowania właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących. Odpowiedź: Monitorowanie sygnałów włamania i napadu z LSA (Lokalnego Systemu Alarmowego), ze stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego. A1 ptk. 1. Tak, w obecności firmy serwisującej. A1 ptk. 2. Oddzielna centrala ppoż. A1 ptk. 3. Wstępna weryfikacja przed wezwaniem straży pożarnej A1 ptk. 4. Dwa systemy alarmowe wymagające nadajników monitorujących (dwie centrale alarmowe SSWiN). Pytanie 5: Proszę o uszczegółowienie parametrów paralizatora elektrycznego na wyposażenie pracownika ochrony, czy ma być w rozumieniu broni. Odpowiedź: Tak, w rozumieniu broni.

3 Pytanie 6: Czy obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają obowiązkowej ochronie? Odpowiedź: Siedziba główna Muzeum, mieszcząca się w Warszawie, przy al. Wilanowskiej 204 podlega obowiązkowej ochronie zaś obiekt pod nazwą Pałac Blanka, posadowiony w Warszawie, ul. Senatorska 14 nie podlega obowiązkowej ochronie. Pytanie 7: Czy jako instytucję publiczną (warunek udziału w postępowaniu wskazany w 6 ust. 2 SIWZ usługa ochronie fizycznej osób i mienia w instytucjach publicznych) Zamawiający uznaje obiekty sądów, szkół wyższych? Odpowiedź: Tak, Zamawiający uznaje obiekty sądów, szkół wyższych za obiekty publiczne. Pytanie 8. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia). Odpowiedź: Na tym etapie postępowania zamawiający nie ma obowiązku ujawnienia tej informacji. Protokół dotyczący wartości szacunkowej zamówienia zostanie ujawniony przed otwarciem ofert w dniu r. Pytanie 9: Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca uwzględnił w przypadku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy cywilno prawnej wszystkie koszty związane z ozusowaniem zleceń, które zostaną zmienione na mocy nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2016 r., czy też Wykonawca ma sporządzić ofertę cenową na podstawie przepisów obowiązujących w dniu składania ofert? Odpowiedź: Wykonawca ma sporządzić ofertę cenową na podstawie przepisów obowiązujących w dniu składania ofert. Pytanie 10: Czy w sytuacji złożenia przez wykonawcę oferty uwzględniającej koszty, o których mowa w pytaniu 9, wykonawca zobowiązany jest do podania w ofercie dwóch oddzielnych miesięcznych ryczałtów wynagrodzenia z podziałem na rok 2015 oraz pozostałe lata obowiązywania umowy. Odpowiedź: Nie, Wykonawca powinien sporządzić jedną ofertę cenową na podstawie przepisów obowiązujących w dniu składania ofert. Pytanie 11: Czy wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji usługi winni być zatrudnieni wyłączenie na umowę o pracę na pełny etat? Odpowiedź: To, czy pracownicy przewidziani do realizacji usługi winni być zatrudnieni wyłącznie na umowę na pełny etat, czy też umowy-zlecenie, Zamawiający pozostawia do decyzji Wykonawcy. Pytanie 12: Czy istnieje możliwość wprowadzenia do umowy klauzuli zgodnie z którą każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia Odpowiedź: Nie istnieje taka możliwość.

4 Pytanie 13: W jakim terminie wykonawca ma zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o zawarcie aneksu zawierającego zmianę wynagrodzenia? Odpowiedź: w terminie miesięcznym. Pytanie 14: W jakim terminie zostanie zawarty aneks dotyczący zmiany wynagrodzenia (od momentu zgłoszenia zmiany wynagrodzenia przez wykonawcę)? Odpowiedź: w przeciągu jednego miesiąca. Pytanie 15: Czy zmiana wynagrodzenia obowiązuje od daty wejścia w życie przepisów wynikających z art. 142 ust. 5 ustawy pzp. Pytanie 16: Czy w przypadku zmiany przepisów o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy pzb zamawiający dokona odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w rozumieniu sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat? Pytanie 17: Czy w przypadku zmiany przepisów, o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt. 3 ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający dokona odpowiedniej zmiany wynagrodzenia w rozumieniu sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzania dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. Udzielając odpowiedzi na zapytania Wykonawców, Zamawiający informuje, że na podstawie Ustawy z dnia r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., Nr 112, poz z późn. zm.) oraz art.139 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz z późn. zm.) Zamawiający udostępnił treść Umowy o świadczenie usług ochrony mienia z dnia r. pomiędzy Muzeum Historii Polskiego

5 Ruchu Ludowego w Warszawie a firmą PD Security Sp. z o.o. na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce Biuletyn Informacji Publicznej. Dyrektor MHPRL Dr Janusz Gmitruk

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu Pl. Grunwaldzki 1, 58-390 Wałbrzych 430000/ZAP/370/13/2013 Wałbrzych, 07.10.2013r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi z zakresu ochrony osób i mienia w Oddziale ZUS w Wałbrzychu Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ ZAMAWIAJĄCY: Skarb Państwa - Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Okrzei 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-12-99-326 REGON: 000324837 tel. stacjonarny: +48 (25) 756 49 00 do 05 adres e-mail: administracja@minsk-mazowiecki.sr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny

Wojewódzki Sąd Administracyjny Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk tel. 58 52-44-360; fax 58 52-44-371, e-mail: wsa@wsa.gdansk.pl Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r. AG-26/01/15 Wykonawcy biorący udział

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/4/2016-CZP Płock, dnia 15 lutego 2016 r. Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, Płock ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Płocku Al. Jachowicza 1, 09-402 Płock 280000/271/03/2015-CZP Płock, dnia 06 lutego 2015 Informacja dla Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 28 stycznia 2016 r. Nasz znak: IZ/3840/55/2015/3 INFORMACJA NR 2

Wrocław, dnia 28 stycznia 2016 r. Nasz znak: IZ/3840/55/2015/3 INFORMACJA NR 2 Nasz znak: IZ/3840/55/2015/3 Wrocław, dnia 28 stycznia 2016 r. INFORMACJA NR 2 dot. przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: Ochrona fizyczna i monitoring zapór czołowych wraz z obiektami hydrotechnicznymi

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. S.A. L.dz. SRK/TZ/6027/15/KR Bytom, dnia 28.10.2015 r. wszystkim zainteresowanym dotyczy: odpowiedzi na pytania Wykonawcy oraz zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZADANE PYTANIA ZP/PN/13/2014 Warszawa, 30.04.2014 Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej budynków i mienia IPPT PAN - nr sprawy ZP/PN/13/2014

Bardziej szczegółowo

Pytanie II. Odpowiedź II

Pytanie II. Odpowiedź II Art. 4 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz U poz. 1232), na który powołuje się Wykonawca, określający 30 dniowy termin na złożenie wniosku w sprawie odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/112/14 na: Ochrona

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz,dn r.

Bydgoszcz,dn r. Bydgoszcz,dn. 16.06.2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na usługę ochrony fizycznej i elektronicznej osób, obiektów i mienia na terenie Muzeum oraz podczas transportów zbiorów organizowanych

Bardziej szczegółowo

TAK Pytanie 4 Jak jest powierzchnia dywanów i wykładzin dywanowych? (w podziale na budynki)?

TAK Pytanie 4 Jak jest powierzchnia dywanów i wykładzin dywanowych? (w podziale na budynki)? Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Tryb.

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI WYKONAWCY (1)

SZANOWNI WYKONAWCY (1) ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ul. Nowogrodzka 43, pok. 233, 00-691 Warszawa, tel. 22 699 83 34, faks 22 699 83 21 poczta@srodmiescie.warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Nr 1 z dnia 12.08.2013 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW Nr 1 z dnia 12.08.2013 r. FS-ZPI-251-4/1038/13 Warszawa, 12 sierpnia 2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonywanie usługi ochrony fizycznej budynku Funduszu Składkowego w Poznaniu przy ul.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ

Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wszyscy, którzy pobrali SIWZ Wrocław, dnia 16 marca 2016 r. dotyczy: przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie ochrony osób i mienia oraz sprzątania w obiektach Miejskiego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów DBA-2/240-12/2016 Monika Bronkau Ługowska Dyrektor Generalny Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 22 kwietnia 2016 r. Wszyscy uczestnicy postępowania W nawiązaniu do prowadzonego postępowania

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na,,kompleksową ochronę wybranych obiektów MSZ. Znak: BDG

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na,,kompleksową ochronę wybranych obiektów MSZ. Znak: BDG Warszawa, dnia 26 lipca 2013 r. BDG.741.76.2013 / 8 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na,,kompleksową ochronę wybranych obiektów MSZ. Znak: BDG.741.76.2013.

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJACY PYTANIA DO SIWZ

ZAMAWIAJACY PYTANIA DO SIWZ C E N T R U M P O M O C Y S P O Ł E C ZN E J DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE im. prof. Andrzeja Tymowskiego ul. Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa tel. 22 628-07-12, fax: 22 626 91 32 e-mail: sekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Białystok, dn r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 30/PN/2015

Białystok, dn r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 30/PN/2015 Białystok, dn. 20.11.2015 r. Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu 30/PN/2015 Dotyczy: Outsourcing w zakresie kontraktowania usługi świadczonej przez specjalistyczne uzbrojone formacje

Bardziej szczegółowo

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.

Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Legnica, dnia 15 marca 2016 r. Wszyscy Wykonawcy Strona internetowa Zamawiającego Tablica ogłoszeń Dotyczy przetargu nieograniczonego na: Usługi ochrony obiektów, osób i mienia Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, r Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa, 16.03.2016 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp-2120B-7/ES/16 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie nr 2 Dotyczy postępowania na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej

Wyjaśnienie nr 2 Dotyczy postępowania na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej SĄD REJONOWY W BIAŁEJ PODLASKIEJ Biała Podlaska, dnia 16 luty 2015 r. D. 3718 21/15 Wyjaśnienie nr 2 Dotyczy postępowania na świadczenie usługi ochrony osób i mienia w budynku Sądu Rejonowego w Białej

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 360000-ILGW.271.9.2015.18.AM Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Znak sprawy: 360000-ILGW.271.9.2015.18.AM Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Łódź, dnia 13 lipca 2015 r. Izba Celna w Łodzi Znak sprawy: 360000-ILGW.271.9.2015.18.AM Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na całodobową ochronę

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO ZP 2/15 Mysłowice, 17 lipca 2015 r. Uczestnicy postępowania wszyscy W związku z otrzymanymi zapytaniami: 1. W których postanowieniach SIWZ Zamawiający zawarł postanowienia, o których mowa w art. 142 ust.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdynia, dnia 15.02.2016r. WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, nr spr. G-2130-5/11 str. 1 Opole, dnia 17 marca 2011r. L.dz. G-2130-1/11 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30. 09. 2015 roku. Do wszystkich Wykonawców

Warszawa, dnia 30. 09. 2015 roku. Do wszystkich Wykonawców Warszawa, dnia 30. 09. 2015 roku Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Wykonanie usługi ochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie głównej Muzeum Historii

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-4/2165/2015 Poznań, 16 czerwca 2015 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o nr ZP/053/15 na ochronę osób

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Warszawa, dnia 21 września 2016 r. MINISTERSTWO CYFRYZACJI

WYKONAWCY. Warszawa, dnia 21 września 2016 r. MINISTERSTWO CYFRYZACJI Warszawa, dnia 21 września 2016 r. MINISTERSTWO CYFRYZACJI DBiF-WZP.2611.9.2016 WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138 o ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)

WYKONAWCY. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie Lublin, 10 września 2015 ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-6-27/15 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Ldz. 54/2016. ODPOWIEDZI NA PYTANIA LISTA Nr 2

Ldz. 54/2016. ODPOWIEDZI NA PYTANIA LISTA Nr 2 Ldz. 54/2016 Wrocław, dnia 2.02.2016 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu ODPOWIEDZI NA PYTANIA LISTA Nr 2 Dotyczy: Postępowanie Ochrona osób i mienia w budynku Opery Wrocławskiej oraz ochrona imprez

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Do Uczestników postępowania

Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. Do Uczestników postępowania B IURO R ZE C ZN IKA PRAW O B YWATE LSKICH Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. BDG WZP.261.1.2016 Do Uczestników postępowania Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. W arszawa, r.

DYREKTOR GENERALNY URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. W arszawa, r. DYREKTOR GENERALNY W arszawa,...12. 2015 r. URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczy postępowania na świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

Ustalenie warunków pracy pracowników Wykonawcy leży po stronie

Ustalenie warunków pracy pracowników Wykonawcy leży po stronie Zielona Góra, 08 lutego 2016 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.)

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (s.i.w.z.) Sąd Rejonowy Lublin- Zachód w Lublinie Lublin, 28 sierpnia 2014 r. ul. Krakowskie Przedmieście 76 20-950 Lublin sprawa: ZP-2401-7-23/14 WYKONAWCY Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Dotyczy: zamówienia na Ochronę obiektów Oddziału ZUS w Słupsku, znak sprawy: /271/07/2017/CZP

Do Wykonawców. Dotyczy: zamówienia na Ochronę obiektów Oddziału ZUS w Słupsku, znak sprawy: /271/07/2017/CZP Toruń, 7 sierpnia 2017 r. Zatwierdził Bronisław Pierzynowski Dyrektor Oddziału ZUS w Toruniu Do Wykonawców Dotyczy: zamówienia na Ochronę obiektów Oddziału ZUS w Słupsku, znak sprawy: 560000/271/07/2017/CZP

Bardziej szczegółowo

1. Automatyzm zasad wprowadzania zmian.

1. Automatyzm zasad wprowadzania zmian. Nr sprawy: ZP/13/2016 Zegrze, 04.04.2016 r. Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pt: sprzątanie powierzchni

Bardziej szczegółowo

W związku następującymi z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ:

W związku następującymi z pytaniami dotyczącymi treści SIWZ: Warszawa, dnia 4.03.2011 r. P/OCH/341/2/11 Uczestnicy Postępowania Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia dla Teatru Polskiego w

Bardziej szczegółowo

dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu

dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu Nr referencyjny: OZ-092/3/IB-1/2016 dotyczy: postępowania przetargowego na Ochrona portów w Szczecinie i Świnoujściu W odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl DAG/262/25-3/MR/2012 Warszawa, dnia 16 lutego 2012 r. WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP-4/2016 Warszawa, 1 sierpnia 2016 r.

Nr sprawy: ZP-4/2016 Warszawa, 1 sierpnia 2016 r. Nr sprawy: ZP-4/2016 Warszawa, 1 sierpnia 2016 r. Do Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wg. Rozdzielnika dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania nr ZP-4/2016

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 stycznia 2016 r. BDG.741.75.2015 / 6 Wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Kompleksowe sprzątanie pomieszczeń wraz z myciem okien,

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 12 września 2012 r. Do:

Warszawa, dn. 12 września 2012 r. Do: Warszawa, dn. 12 września 2012 r. Do: Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/PN/1/9/2013 na usługę całodobowej ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING DZIAŁ II SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DOZÓR BUDYNKU I POSESJI PRZY WYKORZYSTANIU ELEKTRONICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ALARMOWYCH MONITORING Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym

Bardziej szczegółowo

Umowa o monitoringu nr

Umowa o monitoringu nr Umowa o monitoringu nr zawarta w dniu. pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/powiat_elcki/ Ełk: Zakup benzyny bezołowiowej i oleju napędowego dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne ZP/PN/6/2015/WOU/8/462

Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne ZP/PN/6/2015/WOU/8/462 Do uczestników postępowania o zamówienie publiczne Wrocław, 24 luty 2015r. WZP.271.1.3.3.2015 ZP/PN/6/2015/WOU/8/462 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługi portierskie, ochrony

Bardziej szczegółowo

Umowa o konserwacji nr

Umowa o konserwacji nr Umowa o konserwacji nr zawarta w dniu pomiędzy Uniwersytetem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu przy pl.uniwersyteckim 1, 50-137 Wrocław, NIP 896-000-54-08, zwanym dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń

ustawa z dnia 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń ROK 2015 -ZMIANA USTAWY O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH WPROWADZIŁA OBOWIĄZEK OSKŁADKOWANIA UMÓW ZLECEŃ DO WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ -ZMIANA WYSOKOŚCI MINIMALNEGO WYNAGRODZENIA ZA

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia r. Znak sprawy: DAO WSZYSCY WYKONAWCY

Wałbrzych, dnia r. Znak sprawy: DAO WSZYSCY WYKONAWCY Wałbrzych, dnia 14.08.2017r. Znak sprawy: DAO.11.2017 WSZYSCY WYKONAWCY Dotyczy postępowania: Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego,

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dn. 08-07-2017 r. godz. 12:00 Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:...

Umowa nr. a... reprezentowanym przez:... Wzór umowy Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa nr zawarta w Starym Lesie w dniu.. pomiędzy: Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdański,

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia Umowy Ramowej

Istotne postanowienia Umowy Ramowej Część II SIWZ Istotne postanowienia Umowy Ramowej Umowa dotyczy organizacji i obsługi logistycznej wyjazdów szkoleniowych grupowych dla pracowników NFOŚiGW. Umowę ramową zawarto w rezultacie postępowania

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 MIŃSK MAZOWIECKI

JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 MIŃSK MAZOWIECKI JEDNOSTKA WOJSKOWA 1131 MIŃSK MAZOWIECKI Z A T W I E R D Z A M DOWÓDCA JW. 1131 /-/płk dypl. pil. Maciej TRELKA MODYFIKACJE I WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGA OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy błąd wystąpił w Rozdz. I pkt. 3 ust. 4 oraz Rozdz. I pkt. 5 ust. 5 powyższe w związku ze zmianą otrzymuje brzmienie:

Przedmiotowy błąd wystąpił w Rozdz. I pkt. 3 ust. 4 oraz Rozdz. I pkt. 5 ust. 5 powyższe w związku ze zmianą otrzymuje brzmienie: Odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego pn.: Usługa w zakresie ochrony osób i mienia Numer ogłoszenia: 21220-2016 ; data zamieszczenia: 01.02.2016 Pytanie 1: Proszę o wyjaśnienie : Zał. nr

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne Załącznik Nr 5b do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część II: Ubezpieczenia komunikacyjne zawarta w, dnia... pomiędzy:..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Elbląg: Ochrona fizyczna obiektów, terenów i mienia Muzeum Archeologiczno-historycznego w Elblągu ul. Bulwar Zygmunta Augusta 11, oraz monitoring systemów sygnalizacji włamania

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach

Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. zawarta dnia... w Pabianicach Wzór umowy Załącznik nr 11 do SIWZ Wzór umowy dla części 01 GENERALNA UMOWA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ pomiędzy Ubezpieczającym /Ubezpieczonym: Miastem Pabianice ul. Zamkowa 16 95-200

Bardziej szczegółowo

III.2711/12/15 Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu III.2711/12/15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

III.2711/12/15 Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu III.2711/12/15 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Wrocław, dnia 18 grudnia 2015 r. PROKURATURA OKRĘGOWA WE WROCŁAWIU Wydział III Budżetowo-Administracyjny ul. Podwale 30 50-950 Wrocław III.2711/12/15 Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

L.dz.: 4297/EŚ/2016 Data: r. Nr sprawy: ZP/28/MGW/2016 INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

L.dz.: 4297/EŚ/2016 Data: r. Nr sprawy: ZP/28/MGW/2016 INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 L.dz.: 4297/EŚ/2016 Data: 27.09.2016 r. Nr sprawy: ZP/28/MGW/2016 INFORMACJA O ZAPYTANIACH DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 dot. Wykonanie systemu zabezpieczenia przeciwpożarowego

Bardziej szczegółowo

Zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Waloryzacja umów przetargowych

Zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Waloryzacja umów przetargowych Zmiany ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Waloryzacja umów przetargowych Aktualny stan prawny ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych W aktualnym stanie

Bardziej szczegółowo

Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 04.12.2015 SPSSZ V / 283 / 2015

Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 04.12.2015 SPSSZ V / 283 / 2015 Dział Zamówień Publicznych Grodzisk Mazowiecki, dn. 04.12.2015 SPSSZ V / 283 / 2015 Wg rozdzielnika Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę w

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 14.01.2012 r. URN. 271.1.3.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług pocztowych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Łódź, dnia 24 stycznia 2017 r. AG.271.01.2017 ODPOWIEDZI NA PYTANIA MODYFIKACJA / ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: 16/ZP/2015 Dotyczy: usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ

Numer sprawy: 16/ZP/2015 Dotyczy: usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ Sejny, dnia 14 grudnia 2015 r. Numer sprawy: 16/ZP/2015 Dotyczy: usługi przygotowywania posiłków w kuchni szpitalnej WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZGŁOSZONYCH W POSTĘPOWANIU ZAPYTAŃ Na podstawie art. 38 ustawy

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra DO-ZP.271.63.46.2016 Zielona Góra, 25 października 2016 r. RISS 3361543 Wykonawcy zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

ZGM/DZ/44/2015/ADM Bielsko-Biała, dnia r.

ZGM/DZ/44/2015/ADM Bielsko-Biała, dnia r. Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-02, Fax (33) 499-06-02, www.bip.zgm.eu ZGM/DZ/44/2015/ADM Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Art. 3 Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. projekt Ustawa z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw Art. 1 W ustawie

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 21.01.2013 r.

Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Wrocław, dnia 21.01.2013 r. Do Uczestników postępowania przetargowego na usługę Ubezpieczenie majątkowe Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Zamawiający, Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO. Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, Gniezno reprezentowanym przez:

WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO. Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, Gniezno reprezentowanym przez: ZAŁĄCZNIK NR 7 WZÓR UMOWY UBEZPIECZENIA GENERALNEGO zawarta w dniu... w Gnieźnie, pomiędzy: Urbis Sp. Z o.o., ul. Chrobrego 24-25, 62-200 Gniezno reprezentowanym przez: -.. zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Balice, dnia 20 marca 2017r. MPL/BS/SZ/241/3/05/16 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Kompleksową usługę utrzymania czystości we wskazanych obiektach

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających

Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających Załącznik Nr 5c do SIWZ UMOWA Nr... WZÓR Kompleksowe ubezpieczenie Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie Część III: Ubezpieczenia jednostek pływających zawarta w, dnia...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Skarżysko-Kamienna 14.05.2013 r. GKI.271.21.2013.EZ WSZYSCY ZAINTERESOWANI ============================ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Legnica: Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony realizowanej w formie bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia wraz ze wsparciem grupy interwencyjnej w trzech obiektach Sądu Rejonowego w

Bardziej szczegółowo

VII G 211/01/14 wszyscy Wykonawcy

VII G 211/01/14 wszyscy Wykonawcy Zielona Góra, 20 lutego 2014 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

Toruń, 20 października 2015 r. DA.381.1.2015.DP. Do uczestników postępowania

Toruń, 20 października 2015 r. DA.381.1.2015.DP. Do uczestników postępowania DA.381.1.2015.DP Toruń, 20 października 2015 r. Do uczestników postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi dozorowania i ochrony terenu, obiektów, mienia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ŚLĄSKI DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Bankowa 12 40-007 Katowice tel. (032) 359 13-81, fax. (0-32) 359 20 48 Katowice, dn. 01.07.2016r. UCZESTNICY POSTĘPOWANIA NR DZP.381.16.2016.UG Strona

Bardziej szczegółowo

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r.

Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Zi.VIII.271.9.2014 Krasne, dnia 14.10.2014 r. Gmina Krasne, 36-007 Krasne 121 tel. (017) 85 55 292, fax. (017) 855-52-67, UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO WYJAŚNIENIE DO SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... 1... 2...

UMOWA Nr... 1... 2... Załącznik nr 6a do SIWZ - projekt umowy dotyczącej Części I zamówienia UMOWA Nr... zawarta w Zamościu, w dniu... pomiędzy: Miastem Zamość, z siedzibą w Zamościu, przy ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO postępowanie nr 2421.42.2016.BO Załącznik nr 21a do SIWZ WZÓR UMOWY O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR... O WYKONANIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Część I - Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 SzWNr2 ZP/250/80/289/11 Dotyczy przetargu nieograniczonego Rzeszów, 2011.09.02 na dostawę dwóch fabrycznie nowych ambulansów transportowych typu A2 oraz jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego w

Bardziej szczegółowo

co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty wbrew przepisom ustawy pzp.

co w konsekwencji doprowadziło do wyboru oferty wbrew przepisom ustawy pzp. Działając w imieniu na podstawie załączonego pełnomocnictwa z dnia 2 września 2013r., na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 1 Data zamieszczenia na stronie internetowej www.sar.gov.pl :12. 11.2009 r. Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa łodzi przeciwrozlewowej dla Bazy sprzętowo magazynowej

Bardziej szczegółowo

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia

PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia PS.271.51.3.2015.GW Katowice, dnia 18.09.2015 r. WYKONAWCY ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Świadczenie

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Biuro Administracyjne Dyrektor Michał Leszczyński BA-WZP.911.20.2014 Warszawa, dnia 16 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, uprzejmie zawiadamiam, że w wyniku

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie zapisów dotyczących aspektów społecznych w dokumentacji zamówień MAC:

Przygotowanie zapisów dotyczących aspektów społecznych w dokumentacji zamówień MAC: 18 06 2015 Warszawa Przygotowanie zapisów dotyczących aspektów społecznych w dokumentacji zamówień MAC: Omówienie sposobu uwzględniania kwestii społecznych w ogłoszeniu o zamówieniu, w SIWZ i w umowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Zatwierdzam w Wodzisławiu Śl. z dnia 10 lipca 2012r. Procedury określające sposób podłączenia stacji odbiorczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 Wrocław, dn. 16.06.2014r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/290/2/2014 Dotyczy postępowania: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług sprzątania na potrzeby Teatru Polskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy:

Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy. Umowa nr. zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Umowa nr. Załącznik nr 6 do SIWZ projekt umowy zawarta w Wałbrzychu, dnia. pomiędzy: Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Kolejowa 4, 58-300 Wałbrzych zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15

SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15 SzWNr2 ZP/250/40//12 Rzeszów, 2012.05.15 Dotyczy przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych, dzierżawa centrali telefonicznej i apratów telefonicznych w celu zabezpieczenia potrzeb

Bardziej szczegółowo

(wzór nie załączać do oferty) UMOWA Nr 12/DI/PN/2016

(wzór nie załączać do oferty) UMOWA Nr 12/DI/PN/2016 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 3 do SIWZ znak sprawy: 12/DI/PN/2016 UMOWA Nr 12/DI/PN/2016 W dniu 2016 roku w Warszawie, pomiędzy Stronami: Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyka dla sprzętu i oprogramowania.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia od wszelkich rodzajów ryzyka dla sprzętu i oprogramowania. Warszawa, dnia 10 maja 2012 roku CPI-ZZP-2244-17-2611 /12 Wykonawcy, którzy otrzymali SIWZ w postępowaniu numer 17-CPI-ZZP- 2244/12 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr OS-ZP

UMOWA Nr OS-ZP UMOWA Nr OS-ZP.272...2016 Załącznik nr 8 zawarta w dniu.. 2016 r. w Gołdapi, pomiędzy: Gminą Gołdap, reprezentowaną przez: Tomasza Rafała Luto Burmistrza Gołdapi przy kontrasygnacie Joanny Magdaleny Łabanowskiej

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp., 29 kwietnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp., 29 kwietnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki Gorzów Wlkp., 29 kwietnia 2015 r. w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6b do SIWZ

Załącznik nr 6b do SIWZ Załącznik nr 6b do SIWZ UMOWA GENERALNA UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWEGO DOLNOŚLĄSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWU (UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DLA ZADANIA II) zawarta w dniu.. we Wrocławiu, której

Bardziej szczegółowo