MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MATEMATYKA KLASA I. I. MODUŁ Praca klasowa nr 1"

Transkrypt

1 MATEMATYKA KLASA I I. MODUŁ Praca klasowa nr 1 1. RozróŜniać figury geometryczne 2. Nazwać figury geometryczne 3. Rozpoznać kąty: ostre, proste i rozwarte 4. Wskazać proste równoległe 5. Wskazać proste prostopadłe 6. Określić odległość punktu od prostej 7. Określić odległość między dwiema prostymi 8. Rozpoznać kąty: wierzchołkowe, przyległe 9. Rozpoznać rodzaje czworokątów 10. Wskazać w najbliŝszym otoczeniu przykłady przedmiotów w kształcie figur geometrycznych 11. RozróŜnić wielokąty wypukłe i wklęsłe 12. Dokonać klasyfikacji trójkątów ze względu na boki 13. Dokonać klasyfikacji trójkątów ze względu na kąty 14. Dodać i odjąć liczby wymierne 15. Podzielić i pomnoŝyć liczby wymierne 16. Obliczyć wartość prostego wyraŝenia arytmetycznego, w którym występują przynajmniej trzy działania 17. Obliczyć wartość potęgi o wykładniku naturalnym i podstawie wymiernej 18. Obliczyć wartość pierwiastka kwadratowego lub sześciennego 19. Wymienić róŝne sposoby gromadzenia informacji 20. UłoŜyć tabelę na podstawie informacji zawartych w zadaniu 21. Odczytać określone informacje z tabeli 22. Odczytać określone informacje z diagramu słupkowego 23. Wykreślić wysokości w trójkącie ostrokątnym 24. Wykreślić wysokości w trójkącie prostokątnym 25. Wykreślić wysokości w trójkącie rozwartokątnym 26. Wykreślić wysokości w równoległoboku 27. Wykreślić wysokości w trapezie 28. Podać wzory na pole kwadratu i prostokąta 29. Podać wzory na pole trapezu 30. Podać wzory na pole równoległoboku i rombu 31. Obliczyć pole prostokąta i kwadratu korzystając ze wzorów 32. Obliczyć pole rombu i równoległoboku korzystając ze wzorów 33. Obliczyć pole trapezu korzystając ze wzoru 34. Obliczyć pole trójkąta korzystając ze wzoru 1

2 1. Rozpoznać kąty: odpowiadające, naprzemianległe 2. Wymienić własności czworokątów 3. Dokonać klasyfikacji czworokątów 4. Rozwiązać proste zadanie z wykorzystaniem własności czworokątów 5. Obliczyć wartość wyraŝenia arytmetycznego zawierającego nawiasy i działania w zbiorze liczb wymiernych 6. Obliczyć wartość potęgi o wykładniku całkowitym i podstawie wymiernej 7. Obliczyć wartość wyraŝenia arytmetycznego wymagającego kilku działań z potęgami o wykładniku naturalnym 8. Obliczyć wartość wyraŝenia arytmetycznego wymagającego kilku działań na pierwiastkach 9. Odczytać uŝyteczne informacje podane w formie tekstu, wykresu 10. Narysować wykres na podstawie danych z tabeli 11. Obliczyć średnią arytmetyczną zestawu danych 12. Rozwiązać zadanie z obliczaniem obwodu poznanych wielokątów 13. Rozwiązać zadanie z obliczaniem pól poznanych wielokątów 14. Rozwiązać zadanie z obliczaniem pól wielokątów przy danym obwodzie 1. Rozwiązać zadanie z zastosowaniem własności kątów naprzemianległych, odpowiadających, wierzchołkowych i przyległych 2. Zastosować własności kątów trójkąta w zadaniach 3. Zastosować własności trójkątów w zadaniach 4. Rozwiązać zadanie z wykorzystaniem własności czworokątów 5. Obliczyć wartość wyraŝenia arytmetycznego z kilkoma działaniami, nawiasami, gdy występują liczby wymierne w postaci ułamków 6. Określić znak wyniku bez wykonywania działań na liczbach wymiernych 7. Rozwiązać zadanie z treścią wymagające zastosowania działań na liczbach wymiernych 8. Obliczyć wartość wyraŝenia arytmetycznego wymagającego kilku działań z potęgami o wykładniku całkowitym 9. Przedstawić dane w postaci tekstu 10. Dokonać selekcji wyszukanych informacji 11. Na podstawie diagramu procentowego ułoŝyć pytania do ankiety 12. Rozwiązać zadanie tekstowe wymagające obliczania pól wielokątów Bardzo dobry 1. Rozwiązać trudne zadanie tekstowe wymagające zastosowania własności czworokątów 2. Rozwiązać trudne zadanie z zastosowaniem własności kątów naprzemianległych, odpowiadających, wierzchołkowych i przyległych. 3. Obliczyć wartość wyraŝenia arytmetycznego, w którym występują nawiasy i działania na pierwiastkach oraz potęgach 4. Rozwiązać trudne zadanie tekstowe z zastosowaniem liczb wymiernych 5. Porównać informacje przedstawione graficznie 2

3 6. Na podstawie danych przedstawionych za pomocą wykresu lub diagramu sporządzić notatkę Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, II. MODUŁ Praca klasowa nr 2 1. Podać określenie koła, okręgu 2. Rozpoznać na rysunku kąt środkowy i kąt wpisany 3. Konstrukcyjnie podzielić kąt na połowy 4. Określić dwusieczną kąta 5. Konstrukcyjnie podzielić odcinek na połowy 6. Określić symetralną odcinka 7. Podać określenie wielokąta foremnego 8. Narysować na płaszczyźnie prostokątny układ współrzędnych 9. Zaznaczyć w prostokątnym układzie współrzędnych punkty o danych współrzędnych 10. Odczytać współrzędne punktów w prostokątnym układzie współrzędnych 11. Przedstawić dane na diagramie słupkowym 1. Zbudować konstrukcyjnie wielokąty foremne: trójkąt, czworokąt, sześciokąt 2. Podać przykłady współrzędnych punktów leŝących na osi X 3. Podać przykłady współrzędnych punktów leŝących na osi Y 4. Obliczyć miarę kąta środkowego opartego na części okręgu (np. na 1/6 okręgu) 5. Podać interpretacje geometryczną prostej nierówności 1. Rozwiązać zadanie z zastosowaniem związku między kątem środkowym i wpisanym opartych na tym samym łuku 2. Wykorzystać własności stycznej w rozwiązywaniu zadań 3. Rozwiązać zadanie, stosując własności katów wpisanych i środkowych 4. Rozwiązać zadanie z zastosowaniem podstawowych konstrukcji geometrycznych 5. Zaznaczyć w układzie współrzędnych część płaszczyzny określoną nierównością (np. 2<x<4) 6. Przedstawić informacje w postaci diagramu kołowego 3

4 Bardzo dobry 1. Skonstruować figurę wymagającą kilku konstrukcji pomocniczych. Opisać konstrukcje 2. Przewidzieć, jak ułoŝone są punkty, których drugie współrzędne są liczbami przeciwnymi, a pierwsze takie same 3. Przewidzieć, jak ułoŝone są punkty, których pierwsze współrzędne są liczbami przeciwnymi, a drugie takie same 4. Zaznaczyć w układzie współrzędnych część płaszczyzny określoną dwiema nierównościami (np. -2<x <4 i -5 <y<7) Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, III. MODUŁ Praca klasowa nr 3 1. Podać przykład wyraŝenia algebraicznego 2. Podać przykład jednomianu 3. Odczytać proste wyraŝenie algebraiczne 4. Zapisać proste wyraŝenie algebraiczne 5. Opisać prosty rysunek za pomocą wyraŝenia algebraicznego 6. Zilustrować proste wyraŝenie algebraiczne 7. Zapisać treść zadania tekstowego w postaci wyraŝenia algebraicznego 8. Dokonać redukcji wyrazów podobnych w sumie algebraicznej 9. PomnoŜyć sumę algebraiczną przez jednomian 10. Obliczyć wartość liczbową prostego wyraŝenia algebraicznego dla argumentów całkowitych 11. Rozpoznać równanie lub nierówność I stopnia z jedną niewiadomą 12. Określić stopień równania 13. Sprawdzić, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania lub nierówności 14. Podać przykład równania I stopnia z jedną niewiadomą 15. Rozwiązać proste równanie typu: 3x+2=2(x-3) 16. Podać przykład nierówności I stopnia z jedną niewiadomą 17. Rozwiązać prostą nierówność typu: 3x-8>x Podać przykład równania równowaŝnego danemu 19. UłoŜyć równanie do prostego zadania tekstowego 1. Odczytać wyraŝenie algebraiczne 2. Zapisać wyraŝenie algebraiczne na podstawie jego opisu słownego 3. Odjąć sumy algebraiczne 4. PomnoŜyć sumy algebraiczne 4

5 5. Obliczyć wartość prostego wyraŝenia algebraicznego dla argumentów wymiernych 6. Zamienić sumę algebraiczną na iloczyn przez wyłączenie jednomianu przed nawias 7. Rozwiązać równanie zawierające nawiasy i ułamki 8. Podać liczbę, która spełnia daną nierówność lub która nie spełnia danej nierówności 9. UłoŜyć nierówność do prostego zadania tekstowego 10. Zinterpretować zbiór rozwiązań nierówności na osi liczbowej 1. Zapisać wyraŝenie algebraiczne zawierające kilka działań (w tym potęgowanie) na podstawie opisu słownego 2. Obliczyć wartość wyraŝenie algebraicznego wymagającego uprzednich przekształceń, upraszczających jego postać 3. Obliczyć wartość wyraŝenia algebraicznego zawierającego potęgi oraz pierwiastki i wymagającego kilku działań 4. Rozwiązać równanie, w którym występuje mnoŝenie sum algebraicznych 5. Rozwiązać typowe zadanie tekstowe 6. Rozwiązać nierówność zawierającą nawiasy i ułamki 7. Rozwiązać równanie I stopnia z jedną niewiadomą zawierające ułamki, których licznikami są wyraŝenia algebraiczne Bardzo dobry 1. Odczytać wyraŝenie algebraiczne zawierające kilka działań i potęgi 2. Zapisać treść zadania w postaci wyraŝenia algebraicznego 3. RozłoŜyć sumę algebraiczna na czynniki metodą wyłączenia wspólnego czynnika (sumy) przed nawias 4. Rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania z zastosowaniem procentów i potęg 5. Rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą równania z zastosowaniem wzoru na prędkość, drogę i czas Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, 5

6 MODUŁ Praca klasowa nr 4 1. Rozpoznać punkty symetryczne względem prostej 2. Wykreślić odcinek symetryczny do danego względem prostej 3. Rozpoznać punkty symetryczne względem danego punktu 4. Wykreślić odcinek symetryczny do danego względem danego punktu 5. Podać twierdzenie Pitagorasa 6. Obliczyć przeciwprostokątną trójkąta prostokątnego 7. Sprawdzić czy dana trójka liczb moŝe wyraŝać długości boków trójkąta prostokątnego 1. Wykreślić figurę symetryczną do danej względem prostej 2. Wykreślić figurę symetryczną do danej względem punktu 3. Podać przykłady figur mających środek symetrii 4. Rozwiązać proste zadanie wymagające zastosowania symetralnej odcinka 5. Podać przykłady figur mających oś symetrii 6. Narysować obraz wielokąta względem jego wierzchołka 7. Określić liczbę osi symetrii w prostej figurze 8. Zastosować twierdzenie Pitagorasa do obliczania długości boków trójkąta prostokątnego 9. Zastosować twierdzenie Pitagorasa w sytuacjach z Ŝycia codziennego 10. Podać twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa 1. Narysować obraz wielokąta względem punktu leŝącego wewnątrz wielokąta 2. Narysować obraz wielokąta względem punktu naleŝącego do boku tego wielokąta 3. Rozwiązać zadanie tekstowe wymagające przekształcania wzorów na pola figur i wzoru twierdzenia Pitagorasa Bardzo dobry 1. Narysować obraz wielokąta względem prostej przecinającej boki wielokąta 2. Rozwiązać zadanie wymagające stosowania zarówno symetrii osiowej, jak i środkowej 3. Określić liczbę osi symetrii w dowolnej figurze 4. Wyprowadzić wzór na przekątną kwadratu 5. Wyprowadzić wzór na przekątną prostokąta 6. Wyprowadzić wzór na wysokość trójkąta równobocznego 7. Obliczyć długość odcinka znając współrzędne jego końców Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, 6

7 IV. MODUŁ Praca klasowa nr 5 1. Podać przykłady przyporządkowań, które są funkcjami lub nimi nie są 2. Rozpoznać funkcję spośród róŝnych przyporządkowań przedstawionych za pomocą grafu, opisu lub tabelki 3. Podać róŝne sposoby opisywania i przedstawiania funkcji 4. Określić na podstawie grafu lub tabelki dziedzinę i zbiór wartości funkcji 5. Sporządzić wykres proporcjonalności prostej 6. Narysować wykres funkcji liniowej dla a, b będących liczbami naturalnymi 7. Sprawdzić, czy dana liczba jest miejscem zerowym funkcji liniowej określonej wzorem 8. Rozpoznać wykres funkcji wśród innych wykresów 9. Odczytać miejsce zerowe funkcji z jej wykresu 10. Wymienić własności graniastosłupów 11. Posługiwać się jednostkami miar powierzchni i objętości 12. Wymienić własności ostrosłupów 13. Rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa 14. Narysować siatkę graniastosłupa i ostrosłupa prawidłowego 15. Obliczyć pole powierzchni graniastosłupa 16. Obliczyć objętość graniastosłupa 1. Podać przykłady wielkości wprost proporcjonalnych 2. Rozpoznać wykres funkcji liniowej na podstawie danego jej wzoru 3. Sprawdzić graficznie, czy punkt naleŝy do wykresu funkcji liniowej 4. Odczytać współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji liniowej z osią Y na podstawie rysunku 5. Zapisać wzór funkcji liniowej przy danych współczynnikach a i b 6. Rozpoznać wykresy funkcji nieliniowych 7. Rozpoznać wykres funkcji malejącej, rosnącej, stałej 8. Obliczyć objętość ostrosłupa 9. Obliczyć pole powierzchni całkowitej ostrosłupa 10. Narysować i objaśnić rzuty równoległe graniastosłupów i ostrosłupów 11. Rozwiązać proste zadanie z obliczaniem pola powierzchni graniastosłupów 12. Rozwiązać proste zadanie z obliczaniem objętości ostrosłupów 1. Odczytać miejsce zerowe funkcji liniowej 2. Sprawdzić, dla jakich argumentów wartości funkcji liniowej są dodatnie a dla jakich ujemne 3. Odczytać z wykresu funkcji liniowej jej wartość dla danego argumentu 4. Sprawdzić rachunkowo, czy punkt naleŝy do wykresu funkcji liniowej 5. Rozwiązać zadanie z obliczaniem objętości ostrosłupów 6. Rozwiązać zadanie z obliczaniem pola powierzchni ostrosłupów 7. Narysować przekrój graniastosłupa 7

8 8. Rozwiązać zadanie wymagające obliczania pola przekroju graniastosłupa Bardzo dobry 1. Analizować przykłady funkcji nieliniowych 2. Przedstawić treść zadania, w którym występują zaleŝności liniowe w postaci funkcji liniowej 3. Zbadać zaleŝność między stałym polem prostokąta a długością jego boków 4. Szkicować wykres funkcji nieliniowej na podstawie tabelki 5. Podać wzór funkcji na podstawie tabelki określającej funkcję liniową 6. Rozwiązać trudne zadanie z obliczaniem objętości i pola powierzchni graniastosłupów graniastosłupów i ostrosłupów 7. Rozwiązać trudne zadanie z obliczaniem objętości ostrosłupów 8. Narysować przekrój ostrosłupa Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, MATEMATYKA KLASA II GIMNAZJUM V. MODUŁ Praca klasowa nr 1 1. Obliczyć wartość potęgi o wykładniku naturalnym i podstawie wymiernej 2. Zapisać iloczyn lub iloraz potęg o tej samej podstawie w postaci jednej potęgi 3. Zapisać iloraz potęg o tym samym wykładniku, uŝywając tylko jednej potęgi 4. Podnieść potęgę do potęgi 5. Obliczyć wartość potęgi liczby wymiernej o wykładniku całkowitym 6. Obliczyć wartość pierwiastka kwadratowego lub sześciennego 7. Zapisać liczby tak, aby w mianowniku nie występował pierwiastek (proste przykłady) 8. Zapisać w notacji wykładniczej liczbę większą od 10, np = 2* Odszukać uŝyteczne informacje przedstawione w tekście 10. Odczytać uŝyteczne informacje przedstawione w formie wykresu 11. Odczytać określone informacje z diagramu słupkowego 12. Przedstawić zebrane informacje w formie: tabeli, wykresu, diagramu, schematu 13. Uporządkować dane 14. Obliczyć średnią arytmetyczną z danych wielkości 1. Sprowadzić sumy algebraiczne, w których występują wzory skróconego mnoŝenia do najprostszej postaci 8

9 2. PomnoŜyć sumy algebraiczne 3. Przedstawić sumę algebraiczną w postaci iloczynu, wyłączając największy wspólny czynnik poza nawias 4. Przedstawić dane w postaci tekstu 5. Dokonać selekcji wyszukiwanych informacji 6. Porównać informacje przedstawione w dowolnej formie 1. Rozwiązać zadania tekstowe wymagające korzystania z kalkulatora 2. Obliczyć pierwiastek z liczby, przedstawiając wyraŝenie podpierwiastkowe w postaci iloczynu 3. Włączyć czynnik pod znak pierwiastka 4. Usunąć niewymierność mianownika 5. Wyłączyć największy czynnik przed znak pierwiastka 6. Przedstawić w notacji wykładniczej liczbę mniejszą od 1, np. 0, =1,47* Obliczyć wartość wyraŝenia algebraicznego, w którym występują potęgi o wykładniku całkowitym, wymagającego kilka działań 8. Zgromadzić dane zgodne z tematyką i wymaganiami zadania 9. Na podstawie danych z wykresu lub diagramu sporządzić notatkę 10. Zinterpretować wybiórczo dane z diagramu lub wykresu Bardzo dobry 1. Oszacować wartość wyraŝenia, wykonując działania w pamięci 2. Sprowadzić ułamki typu 1/ 2 i 1/ 3 do wspólnego mianownika 3. Obliczyć sumę ułamków o mianownikach niewymiernych 4. Obliczyć wartość wyraŝenia algebraicznego, w którym występują nawiasy i działania na pierwiastkach oraz potęgach 5. Rozwiązać trudne zadanie na obliczanie pierwiastków w sytuacjach praktycznych 6. Zanalizować informacje i sformułować wnioski Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, 9

10 VI. MODUŁ Praca klasowa nr 2 1. Zapisać wyraŝenie algebraiczne 2. Odczytać wyraŝenie algebraiczne 3. PomnoŜyć sumę algebraiczną przez jednomian 4. Zamienić sumę algebraiczną na iloczyn przez wyłączenie jednomianu przed nawias 5. Dokonać redukcji wyraŝeń podobnych w sumie algebraicznej 6. Obliczyć wartość liczbową prostego wyraŝenia algebraicznego dla liczb całkowitych 7. Zapisać proporcje w postaci ilorazowej 8. Zapisać proporcje w postaci ułamkowej 9. Obliczyć skale podobieństwa figur na podstawie danych wymiarów 10. Obliczyć długości odcinków na podstawie danej skali 11. Rozpoznać trójkąty przystające 1. PomnoŜyć sumy algebraiczne 2. Przedstawić sumę algebraiczną w postaci iloczynu, wyłączając największy wspólny czynnik poza nawias 3. Obliczyć wartość wyraŝenia algebraicznego dla liczb wymiernych 4. Zapisać treść zadania tekstowego w postaci wyraŝenia algebraicznego 5. Rozwiązać równanie zapisane w postaci proporcji 1. Zapisać wyraŝenie algebraiczne zawierające kilka działań ( w tym potęgowanie) na podstawie przepisu słownego 2. Obliczyć wartość wyraŝenia algebraicznego zawierającego potęgi oraz pierwiastki, wymagającego kilku działań 3. Wyznaczyć ze wzoru określoną niewiadomą 4. Wskazać wartości liczbowe, dla których wyraŝenie algebraiczne jest nieokreślone 5. Wskazać wartości liczbowe, dla których wyraŝenie algebraiczne jest określone 6. Obliczyć wartość wyraŝenia algebraicznego wymagającego uprzednich przekształceń, aby postać do obliczeń była jak najprostsza 7. Przedstawić treść zadania w postaci proporcji 8. Bardzo dobry 9. Uprościć wyraŝenie wymierne i podać zastrzeŝenia dla niewiadomych 10. RozłoŜyć sumę algebraiczną na czynniki metodą grupowania wyrazów 11. Zapisać treść trudnego zadania w postaci wyraŝenia algebraicznego 12. Rozwiązać trudne zadanie wymagające zastosowania proporcji Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, 10

11 VII. MODUŁ Praca klasowa nr 3 1. Zaznaczyć łuk o podanej nazwie literowej na rysunku okręgu 2. Rozpoznać wycinek koła 3. Rozpoznać i określić wielokąt opisany na kole 4. Rozpoznać i określić wielokąt wpisany w koło 5. Obliczyć pole koła opisanego na kwadracie 6. Obliczyć pole koła o danym promieniu lub średnicy 7. Obliczyć obwód koła o danym promieniu lub średnicy 8. Podać przykłady przyporządkowań, które są funkcjami albo nimi nie są. 9. Rozpoznać wykres funkcji wśród innych wykresów 10. Na podstawie tabelki określającej funkcję liniową podać wzór funkcji 11. Na podstawie wzoru rozpoznać funkcję rosnącą i malejącą 12. Zapisać wzór funkcji liniowej przy danych współczynnikach a i b 13. Obliczyć miejsce zerowe funkcji liniowej 14. Sprawdzić rachunkowo czy punkt naleŝy do wykresu funkcji liniowej 15. Z wykresu odczytać wartość funkcji dla danego argumentu 16. Z wykresu odczytać argument funkcji dla danej wartości 17. Obliczyć współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji liniowej z osią Y 18. Sporządzić wykres funkcji liniowej mając dany jej wzór 19. Przedstawić funkcje za pomocą tabeli, wzoru, wykresu, grafu, opisu 20. Sprawdzić, czy dana para liczb jest rozwiązaniem równania z dwiema niewiadomymi 21. Zapisać treść prostego zadania tekstowego za pomocą równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi 1. Obliczyć miarę kąta środkowego lub wpisanego opartego np. na ¼ okręgu 2. Obliczyć miarę kątów w kole, stosując twierdzenie o kącie wpisanym i środkowym 3. Obliczyć pole koła opisanego na wielokącie foremnym 4. Obliczyć pole figury foremnej wpisanej w okrąg ( trójkąt, sześciokąt) 5. Obliczyć pole wycinka kołowego o danym promieniu i kącie środkowym 6. Obliczyć długość łuku o danym promieniu i kącie środkowym 7. Sprawdzić, dla jakich argumentów funkcja liniowa przyjmuje wartości dodatnie, a dla jakich ujemne 8. Obliczyć współrzędne punktu przecięcia wykresu funkcji liniowej z osią X 9. Przekształcić równanie pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi do postaci funkcji liniowej 10. Zbadać zaleŝność między np. ustalonym obwodem prostokąta a długością jego boków 1. Rozwiązać zadanie dotyczące obliczania pola figury foremnej wpisanej w okrąg o danym promieniu 11

12 2. Skonstruować wskazany wielokąt foremny 3. Rozwiązać zadanie tekstowe z wykorzystaniem własności stycznej do okręgu oraz własności trójkątów i czworokątów 4. Rozwiązać zadanie z zastosowaniem pola wycinka kołowego 5. Rozwiązać zadanie z zastosowaniem długości łuku 6. Przedstawić treść zadania, w którym występują zaleŝności liniowe w postaci funkcji liniowej 7. Na podstawie wykresu podać wzór funkcji liniowej 8. Określić parametr b, gdy prosta będąca wykresem funkcji (np. y=(3-b)x +b) przecina oś Y 9. Podać dziedzinę i zbiór wartości dla fragmentów wykresu funkcji opisanych kilkoma wzorami 10. Narysować prostą opisaną równaniem stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi Bardzo dobry 1. Rozwiązać trudne zadanie tekstowe z wykorzystaniem własności trójkątów wpisanych w okrąg 2. Obliczyć pole ośmiokąta foremnego wpisanego w okrąg o danym promieniu 3. Rozwiązać trudne zadanie tekstowe z wykorzystaniem własności stycznej do okręgu oraz własności trójkątów i czworokątów 4. Rozwiązać zadanie konstrukcyjne 5. Rozwiązać trudne zadanie tekstowe z wykorzystaniem własności wielokątów wpisanych w okrąg 6. Rozwiązać trudne zadanie tekstowe z wykorzystaniem pola wycinka kołowego i długości łuku 7. Podać wzór funkcji liniowej, której wykres przechodzi przez dany punkt i jest równoległy do wykresu funkcji danej wzorem 8. Uzasadnić monotoniczność funkcji, korzystając z definicji 9. Zbadać monotoniczność funkcji liniowej dla danego parametru 10. Zbadać monotonicznośc funkcji dla współczynników a i b 11. Zbadać przebieg zmienności funkcji liniowej 12. Rozwiązać trudne zadanie z zastosowaniem równania stopnia pierwszego z dwiema niewiadomymi Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, 12

13 VIII. MODUŁ Praca klasowa nr 4 1. Nazwać wzory skróconego mnoŝenia 2. Sprawdzić, które wzory są wzorami skróconego mnoŝenia kwadratem sumy, kwadratem róŝnicy, róŝnicą kwadratów 3. Zastosować wzory skróconego mnoŝenia w prostych przykładach 4. Sprawdzić, czy dana para liczb jest rozwiązaniem układu równań 5. Rozwiązać układ równań metodą przeciwnych współczynników 1. Sprowadzić sumy algebraiczne, w których występują wzory skróconego mnoŝenia do najprostszej postaci 2. PomnoŜyć sumy algebraiczne 3. Przedstawić sumę algebraiczną w postaci iloczynu, wyłączając największy wspólny czynnik poza nawias 4. Rozwiązać układ równań metoda podstawiania 5. Znaleźć punkt przecięcia dwóch wykresów funkcji liniowych 6. Rozpoznać po wykresie rodzaj układu równań ( oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny) 1. Zastosować wzory skróconego mnoŝenia do obliczania w pamięci iloczynu, w którym czynniki są liczbami dwucyfrowymi 2. Rozwiązać układ równań metoda graficzną 3. Rozwiązać zadanie tekstowe za pomocą układu równań 4. Rozpoznać układ równań (oznaczony, nieoznaczony, sprzeczny)z zapisu algebraicznego Bardzo dobry 1. RozłoŜyć sumę algebraiczną na czynniki za pomocą wzorów skróconego mnoŝenia 2. Rozwiązać trudne zadanie z zastosowaniem wzorów skróconego mnoŝenia 3. Znaleźć równanie prostej przechodzącej przez dwa punkty 4. Rozwiązać trudne zadanie tekstowe za pomocą układu równań Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, 13

14 MODUŁ Praca klasowa nr 5 1. Odczytać z tablic trygonometrycznych przybliŝone wartości sin, cos, tg, ctg dla danego kąta ostrego 2. Wyznaczyć sin, cos, tg i ctg kąta ostrego w trójkącie prostokątnym 1. Narysować trójkąt prostokątny, w którym dany jest tg, ctg, sin lub cos jednego z kątów ostrych 2. Rozwiązać prosty trójkąt prostokątny 1. Zastosować proporcje trygonometryczne do rozwiązania zadania z treścią Bardzo dobry 1. Zastosować proporcje trygonometryczne do rozwiązania trudnych zadań Celujący Uczeń posługuje się wiadomościami i umiejętnościami trudnymi, szczególnie złoŝonymi i oryginalnymi, twórczymi naukowo, wąsko specjalistycznymi, bez bezpośredniej uŝyteczności w przedmiocie MAREMATYKA KLASA III OCENĘ DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który potrafi: - odróŝnić poszczególne zbiory liczbowe (liczby naturalne, całkowite, dziesiętne, wymierne, niewymierne), - wskazać liczbę, która jest liczbą wymierną, a nie jest liczbą dziesiętną, - naszkicować przekrój osiowy kuli, stoŝka i walca, - wskazać na modelu kąty wg otrzymanego opisu, - rozwiązywać proste nierówności, - rozwiązywać proste równania liniowe, - obliczać wartości prostych wyraŝeń algebraicznych (z kalkulatorem lub bez), - stosować wzory skróconego mnoŝenia w typowych przykładach, - odczytywać informacje z wykresów funkcji, - znaleźć medianę, modę i średnią arytmetyczną, - samodzielnie wyszukać w bibliotece informacje, np. o bryłach platońskich lub bryłach obrotowych, itp. 14

15 OCENĘ DOSTATECZNĄ otrzymuje uczeń, który: - spełnia wymagania na ocenę dopuszczającą oraz potrafi: - wymienić działania nie mające sensu liczbowego, - naszkicować czworościan i ośmiościan foremny, - wytłumaczyć, co to jest przekrój bryły płaszczyzną, - naszkicować przekrój osiowy np. doniczki, - opisać kąty zaznaczone na modelu, - obliczyć pole powierzchni stoŝka mając daną tworzącą i promień podstawy, - rozwiązywać proste równania nieliniowe, - posługiwać się proporcjami, - obliczać wartości wyraŝeń algebraicznych, - przekształcać wzory, - określać, dla jakich liczb wyraŝenie algebraiczne ma sens liczbowy, - porównywać wyniki pomiarów za pomocą mediany, mody, średniej arytmetycznej i diagramów. OCENĘ DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: - spełnia wymagania na ocenę dostateczną oraz potrafi: - uwalniać mianownik od niewymierności, - obliczyć lub wyznaczyć w trójkącie prostokątnym o danych bokach przybliŝone wartości funkcji trygonometrycznych dla obu kątów ostrych, - obliczyć objętość walca mając dany jego przekrój osiowy, - przedstawić i rozwiązywać graficznie równania nieliniowe, - rozwiązywać układy równań z dwiema niewiadomymi, - określić liczbę rozwiązań układu dwóch równań liniowych, - wyjaśnić, np. rysunkiem, wzory skróconego mnoŝenia, - dodawać do siebie proste ułamki algebraiczne, - odczytać wykres w postaci pudełka z wąsami przedstawiające dane liczbowe, - obliczyć, jak rośnie kapitał w banku na procent i przedstawić to na wykresie słupkowym, - przedstawić graficznie, jak rośnie kapitał w banku, w kolejnych ratach, - napisać plan działania, np. zbierania wiadomości i przeprowadzić go. OCENĘ BARDZO DOBRĄ otrzymuje uczeń, który: - spełnia wymagania na ocenę dobrą oraz potrafi: - ułoŝyć treść zadania do danego równania, nierówności lub układu równań oraz wytłumaczyć w jaki sposób je rozwiązać, - formułować niektóre zdania w postaci twierdzeń i próbować je uzasadnić, dowodzić, - przedstawić ciąg danych w postaci pudełka z wąsami, - napisać krótki tekst zawierający opis o charakterze matematycznym, - zaplanować spłatę kredytu wraz z naleŝnymi odsetkami. 15

16 OCENĘ CELUJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: - spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą, - posługuje się wiadomościami i umiejętnościami: - trudnymi, szczególnie złoŝonymi i oryginalnymi, twórczymi naukowo, wąsko specjalistycznymi, bez bezpośredniej uŝyteczności w przedmiocie. 16

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

WYMAGANIE EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM. dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą 1. Statystyka odczytać informacje z tabeli odczytać informacje z diagramu 2. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach 3. Mnożenie i dzielenie potęg o tych samych wykładnikach 4. Potęga o wykładniku

Bardziej szczegółowo

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego uczeń potrafi: Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym wykorzystywać słownictwo wprowadzane przy okazji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ I: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Na o cenę dopuszczający uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dla klasy I gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny ocena dopuszczająca DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE - MATEMATYKA KLASA I GIMNAZJUM na rok szkolny 2014/2015 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: (na każdą wyższą ocenę obowiązują również wiadomości na oceny niższe oraz wiadomości

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria oceniania z zakresu klasy trzeciej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa III Liczby i wyrażenia algebraiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie notacji wykładniczej rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy II gimnazjum wg programu Matematyka z plusem pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie spełnia kryteriów na stopień dopuszczający, nie potrafi rozwiązać zadania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem i podręcznika o numerze dopuszczenia 168/03/2011. Opracowały: Marzena Gąska Dorota Ścibak

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, pojęcia: rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, algorytm zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h)

DZIAŁ 1. POTĘGI (14 h) Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie II gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I Ocena Celujący (obejmuje wymagania na ocenę bardzo dobrą) Ocena śródroczna DZIAŁ I - LICZBY I DZIAŁANIA - umie znajdować liczby spełniające określone nietypowe

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2

Dopuszczający. Opracowanie: mgr Michał Wolak 2 Dopuszczający zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby wymierne proste przypadki umie zaznaczać liczbę wymierną na

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem Liczby i wyrażenia algebraiczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem zna pojęcie notacji wykładniczej umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZBY I DZIAŁANIA Poziom konieczny - ocena dopuszczająca porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe

Osiągnięcia ponadprzedmiotowe Osiągnięcia ponadprzedmiotowe W rezultacie kształcenia matematycznego w klasie 2 gimnazjum uczeń potrafi: Umiejętności konieczne i podstawowe czytać teksty w stylu matematycznym tworzyć teksty w stylu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA I 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Liczby i działania) zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY I GIMNAZJUM LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę

Bardziej szczegółowo

Dział programowy: Liczby i działania ( 1 )

Dział programowy: Liczby i działania ( 1 ) 1 S t r o n a Dział programowy: Liczby i działania ( 1 ) 14-20 Liczby. Rozwinięcia liczb dziesiętne liczb wymiernych. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich. MnoŜenie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania gimnazjum - matematyka Opracowała mgr Katarzyna Kukuła 1 MATEMATYKA KRYTERIA OCEN Kryteria oceniania zostały określone przez podanie listy umiejętności, którymi uczeń musi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE I GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA I DZIAŁ; LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby

Bardziej szczegółowo

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli

klasa I Dział Główne wymagania edukacyjne Forma kontroli semestr I 2007 / 2008r. klasa I Liczby wymierne Dział Główne wymagania edukacyjne Forma Obliczenia procentowe Umiejętność rozpoznawania podzbiorów zbioru liczb wymiernych. Umiejętność przybliżania i zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne:

Poniżej przedstawiony został podział wymagań na poszczególne oceny szkolne: Prosto do matury klasa d Rok szkolny 014/015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Wyróżnione zostały następujące wymagania programowe: konieczne (K), podstawowe (P), rozszerzające (R), dopełniające (D) i wykraczające

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa trzecia.

Wymagania edukacyjne klasa trzecia. TEMAT Wymagania edukacyjne klasa trzecia. WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Lekcja organizacyjna System dziesiątkowy System rzymski Liczby wymierne i niewymierne

Bardziej szczegółowo

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. 1 Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający zna pojęcie notacji wykładniczej, zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA I KLASY GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PLANU REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA MATEMATYKI Matematyka 1 Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja, praca zbiorowa

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania eduka cyjne z matematyki

Wymagania eduka cyjne z matematyki Wymagania eduka cyjne z matematyki Klasa I - program Matematyka z plusem" Dział: LICZ B Y I DZIAŁANIA porównywać liczby wymierne, zaznaczać liczby wymierne na osi liczbowej, zamieniać ułamki zwykłe na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA I LICZBY I DZIAŁANIA zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie porównywać liczby

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MATEMATYKA GIMNAZJUM KLASA I Na ocenę dopuszczającą: DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna

Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna Egzamin gimnazjalny 2015 część matematyczna imię i nazwisko Kalendarz gimnazjalisty Tydz. Dział start 22.09 29 26.09 Przygotowanie do pracy zapoznanie się z informacjami na temat egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA:

WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA KONIECZNE - OCENA DOPUSZCZAJĄCA: zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne umie zaznaczać liczbę wymierną na osi liczbowej umie

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum

Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum Kryteria oceniania z zakresu klasy pierwszej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy gdy: 1. zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

I. LICZBY I DZIAŁANIA

I. LICZBY I DZIAŁANIA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA PIERWSZA GIMNAZJUM I. LICZBY I DZIAŁANIA 1. Zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej. 2. Rozumie rozszerzenie osi liczbowej na liczby ujemne. 3. Umie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie III gimnazjum - nie potrafi konstrukcyjnie podzielić odcinka - nie potrafi konstruować figur jednokładnych - nie zna pojęcia skali - nie rozpoznaje figur jednokładnych

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie I gimnazjum opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki)

Bardziej szczegółowo

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 WYMAGANIA KONIECZNE OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń: - zna pojęcie notacji wykładniczej - zna sposób zaokrąglania liczb - rozumie potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Statystyka) zna pojęcie wykresu, zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 1ab w roku szkolnym 2011/2012

Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 1ab w roku szkolnym 2011/2012 Wymagania ocen z matematyki klasa 1 gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z matematyki w klasie 1ab w roku szkolnym 2011/2012 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich

Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Wymogi edukacyjne z kryteriami na poszczególne oceny z matematyki dla uczniów klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum nr 1 w Strzelcach Opolskich Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

Klasa I. Dział: Liczby i działania

Klasa I. Dział: Liczby i działania Klasa I Dział: Liczby i działania : Znać: pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, rozwinięcie dziesiętne skończone, nieskończone, okres, sposób zaokrąglania liczb, algorytm dodawania i odejmowania

Bardziej szczegółowo

KLASA 1 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (17 h) Aby otrzymać ocenę dopuszczającą uczeń:

KLASA 1 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (17 h) Aby otrzymać ocenę dopuszczającą uczeń: KLASA 1 DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA (17 h) zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; zna PSO; posiada zeszyt, książkę oraz potrzebne przyrządy;

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie I gimnazjum LICZBY I DZIAŁANIA Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie I gimnazjum Dział Poziom wymagań koniecznych (na ocenę dopuszczającą) Poziom wymagań podstawowych (na ocenę dostateczną) Poziom wymagań rozszerzających

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa I Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum)

Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA. III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Podstawa programowa przedmiotu MATEMATYKA III etap edukacyjny (klasy I - III gimnazjum) Cele kształcenia wymagania ogólne: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń interpretuje i tworzy teksty o

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g

KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g KATALOG WYMAGAŃ PROGRAMOWYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE- MATEMATYKA klasa 1g POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy I gimnazjum * Aby uczeń otrzymał ocenę wyższą, musi obok wymagań na daną ocenę opanować wiadomości i umiejętności przewidziane na ocenę niższą. Na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH 1-3 GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH 1-3 GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH 1-3 GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopuszczająca (2); (3) - ocena dostateczna (3); (4) - ocena dobra (4); (5) - ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa I gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopuszczająca (2); (3) - ocena dostateczna (3); (4) - ocena dobra (4); (5) - ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: ocena dopuszczająca (2) ocena dostateczna (3) wraz z całym

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM

KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu matematyka w III klasie gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne dostosowane do obowiązującej

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM Poziomy wymagań edukacyjnych: 2 konieczny ocena dopuszczająca (2) 3 podstawowy - ocena dostateczna (3) 4 rozszerzający ocena dobra (4) 5 dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI OSB

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI OSB WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH IV-VI OSB POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopuszczająca (2); (3) - ocena dostateczna (3); (4) - ocena dobra (4); (5) - ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-2 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1 1-2 WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I LO

PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z MATEMATYKI W KLASIE I LO Poziomy wymagań edukacyjnych: K konieczny ocena dopuszczający (2) P podstawowy ocena dostateczna (3) Projekt nr WND-POKL.09.01.02-10-104/09 tytuł Z dysleksją bez barier PLAN PRACY ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM" w roku szkolnym 2015/2016 Litery w nawiasach oznaczają kolejno: K - ocena dopuszczająca P - ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY I GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ 1:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Ułamki i działania 20 h

Ułamki i działania 20 h Propozycja rozkładu materiału Klasa I Razem h Ułamki i działania 0 h I. Ułamki zwykłe II. Ułamki dziesiętne III. Ułamki zwykłe i dziesiętne. Przypomnienie wiadomości o ułamkach zwykłych.. Dodawanie i odejmowanie

Bardziej szczegółowo

Klasa pierwsza gimnazjum

Klasa pierwsza gimnazjum POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA I POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI W KLASACH I - III GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: (2) - ocena dopuszczająca (2); (3) - ocena dostateczna (3); (4) - ocena dobra (4); (5) - ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY OCENA DOPUSZCZEJĄCY: DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM W RZEZAWIE

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM W RZEZAWIE SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ Z MATEMATYKI W KLASIE PIERWSZEJ GIMNAZJUM W RZEZAWIE DZIAŁ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Uczeń: poziom konieczny ocena dopuszczająca zna podręcznik, z którego będzie korzystał w ciągu

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI Załącznik nr 2.8 KLASA I Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: I. Liczby i działania zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej i wymiernej rozumie rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN-5002-17/08 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w Gimnazjum nr 35

Wymagania edukacyjne z matematyki w Gimnazjum nr 35 Wymagania edukacyjne z matematyki w Gimnazjum nr 35 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy cena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D dopełniający

Bardziej szczegółowo

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2

TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 20. 1. Liczby 1-2. 2. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych. 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 1-2 TEMAT 1. LICZBY I DZIAŁANIA 14 0 LICZBA GODZIN LEKCYJNYCH 1. Liczby 1-. Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych 3. Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników 4. Dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich 1 1-

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcia przedmiotowe

Osiągnięcia przedmiotowe 1. Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych przedstawione w tabelach przedstawione na przedstawiać dane w tabelach przedstawiać dane na przedstawione w tabelach przedstawione na porównywać informacje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza.

Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. Wymagania edukacyjne klasa pierwsza. TEMAT WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Z PODSTAWY PROGRAMOWEJ 1. LICZBY I DZIAŁANIA Liczby Rozwinięcia dziesiętne liczb wymiernych Zaokrąglanie liczb. Szacowanie wyników Dodawanie

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ:

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z matematyki klasa III

Kryteria wymagań z matematyki klasa III Kryteria wymagań z matematyki klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający - ocena

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GIMNAZJUM

MATEMATYKA GIMNAZJUM MATEMATYKA GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje ocenę: WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE - dopuszczającą, gdy: pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach dodatkowych

Bardziej szczegółowo