KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny"

Transkrypt

1 Kryteria oceniania z matematyki KLASA 3 Wiedza i umiejętności ucznia na poszczególne oceny Arytmetyka: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej i rzeczywistej ; - zaokrąglić liczbę ; - odczytać współrzędną punktu na osi liczbowej, zaznaczyć liczbę na osi liczbowej; - podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego ; - obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym ; - obliczać proste pierwiastki arytmetyczne drugiego i trzeciego stopnia ; - wykonywać działania na liczbach stosując właściwą kolejność działań ; - podać wzory dotyczące potęgowania i pierwiastkowania ; - określić pojęcie procentu ; - zamienić procent na liczbę i liczbę na procent w prostym przypadku ; - obliczyć procent danej liczby w prostym przypadku ; - odczytać diagram procentowy. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie notacji wykładniczej ; - zapisać liczbę w notacji wykładniczej ; - zapisać liczbę w systemie rzymskim; - odczytać liczbę zapisaną w systemie rzymskim; - obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym ; - podać różnicę między rozwinięciem dziesiętnym liczby wymiernej i niewymiernej ; - obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym ujemnym ; - obliczyć wartość wyrażenia arytmetycznego zawierającego wartość bezwzględną ; - wyłączyć czynnik przed znak pierwiastka ; - włączyć czynnik pod znak pierwiastka ; - rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach ; - zamienić procent na liczbę i liczbę na procent ; - obliczyć procent danej liczby ; - obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu ( w prostych przypadkach ) ; - obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba (w prostych przypadkach ) ; - przedstawić dane w postaci diagramu ; - rozwiązać proste zadanie związane z procentami. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi : - obliczyć wartość liczbową wyrażenia arytmetycznego zawierającego większą liczbę działań ;

2 - wyłączyć wskazany czynnik przed znak pierwiastka ; - dokonać porównań szacując w zadaniach tekstowych ; - usunąć niewymierność z mianownika, korzystając z własności pierwiastków ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach ; - obliczyć liczbę na podstawie danego jej procentu ; - obliczyć jakim procentem jednej liczby jest druga liczba ; - obliczyć o ile procent jedna wartość jest mniejsza lub większa od innej; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z procentami. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi : - oszacować wartość wyrażenia zawierającego pierwiastki ; - porządkować i porównywać liczby zapisane w różny sposób ; - rozwiązać niestandardowe zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi : - sprawnie rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe dotyczące różnych sposobów zapisywania liczb ; - sprawnie rozwiązać niestandardowe zadanie tekstowe związane z działaniami na liczbach ; - umie zapisywać i odczytywać w systemie rzymskim liczby większe od 4000; - rozwiązać zadanie problemowe związane z procentami. Algebra : Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - określić pojęcie wyrażenia algebraicznego, jednomianu, sumy algebraicznej, wyrazów podobnych ; - budować proste wyrażenia algebraiczne na podstawie opisu słownego; - obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego bez jego przekształcania ; - redukować wyrazy podobne ; - mnożyć sumę algebraiczną przez jednomian ; - określić pojęcie równania, układu równań ; - rozwiązać równanie o całkowitych współczynnikach ; - rozwiązać układ równań o całkowitych współczynnikach stosując dowolną metodę ( podstawiania lub przeciwnych współczynników ) ; - rozwiązać proste równanie korzystając z proporcji ; - określić pojęcie funkcji ; - określić pojęcie miejsca zerowego funkcji ; - odczytywać informacje z wykresu ; - przedstawić funkcję za pomocą opisu słownego, grafu, tabelki i wykresu ; - odczytywać wartości funkcji dla danego argumentu lub argument dla danej wartości z tabelki, wykresu, grafu ; - określić pojęcie funkcji liniowej i sporządzić jej wykres, jeśli dziedzina jest zbiorem liczb całkowitych ;

3 - sprawdzić na wykresie i rachunkowo, czy punkt należy do wykresu funkcji ; - obliczyć miejsce zerowe funkcji o całkowitych współczynnikach ; - odczytać miejsce zerowe z wykresu ; - podać punkt przecięcia wykresu funkcji liniowej z osią y ; - wskazać zależność między wielkościami wprost proporcjonalnymi i odwrotnie proporcjonalnymi. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi : - obliczyć wartość liczbową wyrażenia algebraicznego po jego przekształceniu ; - przekształcać wyrażenia algebraiczne ; - wyłączyć wspólny czynnik przed nawias ; - rozwiązać równanie o całkowitych współczynnikach; - rozwiązać układ równań stosując dowolną metodę ( podstawiania lub przeciwnych współczynników ) ; - rozwiązać równanie sprzeczne lub tożsamościowe ; - rozwiązać układ równań sprzeczny lub nieoznaczony ; - podać miejsce zerowe funkcji ; - sporządzić wykres funkcji postaci y = ax + b ; - wyznaczyć argument dla danej wartości funkcji i odwrotnie ; - obliczyć miejsce zerowe funkcji liniowej ; - obliczyć dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie i ujemne ; - odczytać z wykresu będącego parabolą lub hiperbolą miejsca zerowe lub ich brak oraz wartości funkcji dla podanych argumentów i odwrotnie ; - obliczyć współczynnik proporcjonalności; - opisać wzorem dane wielkości wprost proporcjonalne i odwrotnie proporcjonalne. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi : - przekształcać wyrażenia algebraiczne stosując wzory skróconego mnożenia; - usunąć niewymierność z mianownika, stosując wzory skróconego mnożenia ; - stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w zadaniach tekstowych ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równania lub układu równań ; - interpretować informacje odczytane z wykresu, dotyczące sytuacji problemowej ; - sporządzić wykres funkcji postaci y = ax + b, gdy dziedzina nie jest zbiorem liczb rzeczywistych ; - przedstawić wykres funkcji spełniającej warunki ; - podać argumenty, dla których funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne ; - graficznie rozwiązać nierówność liniową ; - stosować funkcję liniową w zadaniach tekstowych dotyczących sytuacji typowych ; - odczytać z wykresu dla jakich argumentów funkcja przyjmuje wartości dodatnie lub ujemne ; - podać własności funkcji liniowej ; - określić monotoniczność funkcji na podstawie numerów ćwiartek, przez które przechodzi wykres ; - wyznaczyć wzór funkcji liniowej znając punkt wykresu i punkt przecięcia z osią y lub punkty przecięcia z osiami ; - odczytać z wykresu będącego parabolą lub hiperbolą zbiór argumentów, dla których funkcja przyjmuje określone wartości oraz wartość minimalną lub maksymalną ;

4 - rozwiązywać zadania tekstowe dotyczące wielkości proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych oraz ich wykresów. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi : - stosować przekształcenia wyrażeń algebraicznych w nietypowych zadaniach tekstowych ; - stosować funkcję liniową w zadaniach tekstowych ; - szkicować wykresy funkcji postaci y = ax 2 + b ; y = a / x ; - odczytać z wykresu dla jakich argumentów dwie funkcje liniowe przyjmują jednocześnie wartości dodatnie lub ujemne ; - obliczyć pole figury ograniczonej wykresami funkcji oraz osiami układu współrzędnych ; - rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe dotyczące wielkości proporcjonalnych i odwrotnie proporcjonalnych oraz ich wykresów. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi : - rozwiązać problemowe zadanie tekstowe związane z zastosowaniem równania lub układu równań ; - przedstawić wykres skomplikowanej funkcji spełniającej określone warunki ; - stosować funkcję liniową w zadaniach tekstowych ; - odczytać z wykresów, dla jakich argumentów jedna funkcja liniowa ma wartości większe od drugiej ; - wyznaczyć wzór funkcji liniowej znając dwa punkty wykresu ; - wyznaczyć wzór funkcji liniowej znając punkt przecięcia z osią y lub punkt wykresu i wzór funkcji o równoległym wykresie. Geometria : Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - podać warunek istnienia trójkąta ; - podać sumę miar kątów wewnętrznych trójkąta i obliczyć miarę trzeciego kąta, gdy dane są dwa ; - podać wzór na pole dowolnego trójkąta ; - obliczyć pole trójkąta o danej podstawie i wysokości ; - podać twierdzenie Pitagorasa i twierdzenie odwrotne do niego ; - zapisać wzór twierdzenia Pitagorasa dla danego trójkąta prostokątnego ; - obliczyć długość przeciwprostokątnej i przyprostokątnej na podstawie twierdzenia Pitagorasa ; - sprawdzić, czy trójkąt o podanych długościach boków jest prostokątny ( gdy długości są liczbami całkowitymi ; - podać wzory na wysokość i pole trójkąta równobocznego ; - obliczyć pole i wysokość trójkąta równobocznego ; - podać definicję prostokąta, kwadratu, trapezu, równoległoboku i rombu ; - podać i zastosować wzory na obliczanie pól powierzchni czworokątów ; - podać własności czworokątów ;

5 - wyznaczyć kąty w trójkątach i czworokątach na podstawie danych z rysunku ; - określić pojęcie koła i okręgu ; - wymienić elementy koła i okręgu ; - podać i zastosować wzór na długość okręgu i pole koła ; - obliczyć długość łuku jako części okręgu i pole wycinka koła jako części koła ; - określić pojęcie kąta środkowego ; - określić pojęcie stycznej do okręgu ; - określić pojęcie okręgów rozłącznych, przecinających się i stycznych ; - określić pojęcie okręgu opisanego na wielokącie i okręgu wpisanego w wielokąt ; - określić pojęcie symetralnej odcinka i dwusiecznej kąta i potrafi je skonstruować ; - określić pojęcie wielokąta foremnego ; - konstruować sześciokąt i ośmiokąt foremny wpisany w okrąg o danym promieniu ; - określić pojęcie osi symetrii figury i wskazuje ją w prostych przypadkach ; - określić pojęcie środka symetrii figury i wskazuje go w prostych przypadkach ; - znaleźć punkty symetryczne do danych względem prostej i względem punktu ; - rysować obraz figury w symetrii osiowej, gdy figura i oś nie mają punktów wspólnych ; - rysować obraz figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii nie należy do figury; - znajdować punkty i figury symetryczne względem osi oraz początku układu współrzędnych ; - dzielić konstrukcyjnie odcinek na równe części ; - określić pojęcie figur podobnych i potrafi je rozpoznać ; - określić skalę podobieństwa ; - podać wymiary figury podobnej w danej skali w prostych przypadkach ; - określić pojęcie graniastosłupa, prostopadłościanu i sześcianu ; - określić pojęcie graniastosłupa prostego i prawidłowego ; - określić pojęcie ostrosłupa i czworościanu ; - określić pojęcie ostrosłupa prawidłowego i czworościanu foremnego ; - opisać budowę graniastosłupa i ostrosłupa ; - określić liczbę wierzchołków, krawędzi i ścian graniastosłupa i ostrosłupa ; - podać wzory na obliczanie pola powierzchni i objętości graniastosłupa i ostrosłupa ; - obliczyć pole i objętość graniastosłupa i ostrosłupa podstawiając do wzoru ; - rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa w prostym przypadku ; - rysować graniastosłup prosty i ostrosłup w rzucie równoległym ; - określić pojęcie bryły obrotowej, walca, stożka, kuli ; - opisać budowę brył obrotowych i przekrój bryły ; - rysować bryły obrotowe w rzucie równoległym ; - podać wzór na objętość i pole powierzchni całkowitej walca, stożka i kuli ; - obliczyć pole powierzchni całkowitej i objętość walca, stożka i kuli, podstawiając do wzoru ; - kreślić siatkę walca i stożka. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi : - sprawdzić, czy z odcinków o danych długościach można zbudować trójkąt ; - sprawdzić, czy trójkąt o podanych długościach boków jest prostokątny ; - podać zależności między bokami i kątami trójkąta prostokątnego o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 30, 60 ; - rozwiązać trójkąt prostokątny o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 30, 60 ; - obliczyć długość odcinka w układzie współrzędnych ;

6 - obliczyć pole i obwód trójkąta ; - obliczać pola czworokątów ; - podać wzór na obliczenie długości łuku i pola wycinka koła ; - obliczyć długość okręgu i pole koła mając jego średnicę ; - obliczyć pole koła znając jego obwód lub odwrotnie ; - obliczyć długość łuku i pole wycinka koła, znając miarę kąta środkowego ; - obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami ( w prostych przypadkach ) ; - obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła ( w prostych przypadkach ); - określić wzajemne położenie dwóch okręgów, znając ich promienie i odległość między ich środkami ; - podać wzór na promień okręgu opisanego i wpisanego dla kwadratu, trójkąta równobocznego i sześciokąta ; - obliczyć miarę kąta wewnętrznego wielokąta foremnego ; - rysować obraz figury w symetrii osiowej, gdy figura ma z osią punkty wspólne ; - rysować obraz figury w symetrii środkowej, gdy środek symetrii należy do figury; - budować figury posiadające oś symetrii i nie posiadające środka symetrii ; - podać wzór na stosunek pól figur podobnych ; - rozwiązać proste zadanie tekstowe z figurami podobnymi ; - sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych o podanych wymiarach ; - podać własności figur podobnych ; - zamieniać jednostki pola i objętości ; - rozpoznać siatkę graniastosłupa i ostrosłupa ; - rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z graniastosłupem lub z ostrosłupem ; - obliczyć długość odcinka w graniastosłupie i ostrosłupie korzystając z twierdzenia Pitagorasa ; - określić wymiary bryły powstałej w wyniku obrotu danej figury ; - rozwiązać proste zadanie tekstowe związane z polem powierzchni całkowitej lub objętością walca, stożka lub kuli ; - stosować twierdzenie Pitagorasa w zadaniach o walcu lub stożku. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi : - obliczyć pole i obwód wielokąta ; - rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielokątami ; - obliczyć pole odcinka koła ; - obliczyć obwód figury ograniczonej łukami i odcinkami ; - obliczyć pole nieskomplikowanej figury złożonej z wielokątów i wycinków koła ; - stosować własności stycznej do obliczania miar kątów ; - obliczyć odległość między środkami okręgów, znając ich promienie i położenie ; - obliczyć długości promieni, pola i obwody kół wpisanych i opisanych dla kwadratu, trójkąta równobocznego i sześciokąta ; - rozwiązywać zadania tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne ; - wskazywać osie i środki symetrii figur złożonych ; - budować figury o określonej liczbie osi symetrii ; - rozwiązać zadanie tekstowe dotyczące figur podobnych ; - sprawdzić podobieństwo trójkątów prostokątnych na podstawie cech podobieństwa ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem lub z ostrosłupem ;

7 - obliczyć długość odcinka w graniastosłupie i ostrosłupie korzystając z własności trójkątów prostokątnych o kątach 90, 45, 45 oraz 90, 30, 60 ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi ; - obliczyć pole przekroju osiowego bryły obrotowej ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z polem powierzchni lub objętością kuli ; - obliczyć pole przekroju kuli o danym promieniu, wykonanego w danej odległości od środka. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi : - rozwiązywać zadania tekstowe związane z wielokątami ; - obliczyć obwód nietypowej figury ograniczonej łukami i odcinkami ; - obliczyć pole figury złożonej z wielokątów i wycinków koła ; - rozwiązywać nietypowe zadania tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne ; - rozwiązać złożone zadanie tekstowe dotyczące figur podobnych ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z prostokątami podobnymi lub trójkątami prostokątnymi podobnymi ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z graniastosłupem lub z ostrosłupem, z zastosowaniem zależności między bokami w trójkątach prostokątnych o kątach 45 lub 30 stopni; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców lub z walców i stożków (z zastosowaniem zależności między bokami w trójkątach prostokątnych o kątach 45 lub 30 stopni) ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane ze zmianą kształtu brył przy stałej objętości. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi : - rozwiązać zadanie tekstowe związane z wzajemnym położeniem dwóch okręgów ; - rozwiązywać złożone zadania tekstowe związane z okręgami opisanymi i wpisanymi w wielokąty foremne ; - podać współrzędne punktów symetrycznych względem prostych postaci y = a, x = a ; - rozwiązać nietypowe zadanie tekstowe związane z graniastosłupem lub z ostrosłupem; - rozwiązać złożone zadanie tekstowe związane z bryłami obrotowymi ; - rozwiązać zadanie tekstowe związane z bryłami złożonymi z walców lub z walców i stożków ; - obliczyć pole powierzchni i objętość nietypowej bryły, powstałej w wyniku obrotu danej figury wokół osi np. trapezu, rombu. Matematyka w zastosowaniach Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który potrafi : - odczytać informacje przedstawione w formie tekstu, tabeli,schematu, diagramu ;

8 - selekcjonować, porównywać, interpretować informacje ; - wykorzystywać informacje w praktyce ; - określić pojęcie mapy i skali mapy ; - ustalić skalę mapy ; - ustalić odległość na mapie o danej skali ; - określić pojęcie oprocentowania ; - wykonać obliczenia w różnych sytuacjach praktycznych, gdzie operuje procentami ; - obliczyć stan konta po roku ; - określić pojęcia cena netto, cena brutto; - określić pojęcie podatku; - podać różne jednostki masy, długości, pola i objętości ; - posługiwać się jednostkami miary ; - zamieniać jednostki często stosowane w praktyce (łatwe przykłady); - określić zależność między drogą, prędkością i czasem ; - obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości ( bez zamiany jednostek ). Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który potrafi : - analizować informacje ; - przetwarzać informacje ; - określić pojęcie inflacji ; - obliczyć stan konta po kilku latach ; - obliczyć oprocentowanie, znając otrzymaną po roku kwotę i odsetki ; - porównać lokaty w banku ; - ocenić realną wartość kwoty przy danej inflacji ; - zamieniać jednostki ; - wykonywać obliczenia w sytuacjach praktycznych, stosując zamianę jednostek ; - obliczyć prędkość, drogę lub czas, mając dwie pozostałe wielkości stosując zamianę jednostek ; - przekształcić prosty wzór fizyczny, chemiczny lub matematyczny, aby wyznaczyć wskazaną wielkość. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi : - analizować i przetwarzać złożone informacje ; - rozwiązywać zadania tekstowe związane z mapą ; - zamieniać jednostki nietypowe ; - rozwiązywać zadania tekstowe związane z oprocentowaniem i inflacją ; - obliczyć VAT przed obniżką znając cenę brutto po obniżce o dany procent; - przekształcić wzór fizyczny, chemiczny lub matematyczny, aby wyznaczyć wskazaną wielkość. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który potrafi : - analizować i przetwarzać informacje dotyczące sytuacji problemowych ; - rozwiązywać złożone zadania tekstowe związane z mapą ;

9 - rozwiązać zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem i inflacją. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który potrafi : - przekształcić skomplikowane wzory fizyczne, chemiczne lub matematyczne, aby wyznaczyć wskazaną wielkość. - rozwiązać złożone zadanie tekstowe związane z oprocentowaniem, podatkami i inflacją. Opracowała mgr Katarzyna Kukuła

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ NA ROK SZKOLNY 2011/2012 DO PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM LICZBY, WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE umie obliczyć potęgę o wykładniku naturalnym; umie obliczyć

Bardziej szczegółowo

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym,

Uczeo spełnia wymagania poziomu koniecznego oraz umie: porównywać liczby zapisane w różny sposób, obliczyć potęgę o wykładniku całkowitym, szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby do podanego rzędu, zapisywać i odczytywać liczby naturalne w systemie rzymskim, podać rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego, odczytać współrzędną punktu na osi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki

Wymagania edukacyjne z matematyki Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Dział: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE POZIOM KONIECZNY - ocena dopuszczająca Uczeń umie: szacować wyniki działań, zaokrąglać liczby

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej; - sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący

Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Liczby i wyrażenia zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby niewymiernej, rzeczywistej zna sposób zaokrąglania liczb umie zapisać i odczytać liczby naturalne dodatnie w systemie

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny III klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Matematyka klasa III Gimnazjum Wymagania konieczne (na ocenę dopuszczającą) obejmują wiadomości i umiejętności umożliwiające uczniowi dalszą naukę, bez których

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ I: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Na o cenę dopuszczający uczeń: zna pojęcie liczby naturalnej,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY

KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KRYTERIA WYMAGAŃ Z MATEMATYKI NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA III FUNKCJE rozumie wykres jako sposób prezentacji informacji umie odczytać informacje z wykresu umie odczytać i porówna ć informacje z kilku wykresów

Bardziej szczegółowo

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Liczba godzin Klasa III LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE dopuszczającą (K) Wymagania podstawowe na ocenę: dostateczną (P) 22 Różne sposoby zapisywania liczb. Działania na liczbach. Obliczenia procentowe.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem Liczby i wyrażenia algebraiczne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI GIMNAZJUM KLASA III Zgodnie z programem Matematyka z plusem zna pojęcie notacji wykładniczej umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić

Bardziej szczegółowo

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą.

Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. 1 Wymagania: na kolejną - wyższą ocenę konieczna jest również znajomość materiału i posiadanie umiejętności wymaganych na ocenę niższą. dopuszczający zna pojęcie notacji wykładniczej, zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Dział 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna pojęcie notacji wykładniczej zna sposób zaokrąglania liczb rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie oszacować wynik działań umie zaokrąglić liczby do podanego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM L B WMG DUKJ MTMTK W KLS TJ GMJUM WG POGMU MTMTK PLUSM O DOPUSJĄ DOSTT DOB BDO DOB LUJĄ zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna sposób zaokrąglania liczb zna pojęcie potęgi o wykładniku:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III program Matematyka z plusem Rok szkolny 2017/2018 I okres rozróżniać liczby naturalne, całkowite, wymierne, dodawać, odejmować,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria oceniania z zakresu klasy trzeciej opracowane w oparciu o program Matematyki z plusem dla Gimnazjum DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE HASŁO PROGRAMOWE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI

GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI Klasa III Liczby i wyrażenia algebraiczne Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie notacji wykładniczej rozumie potrzebę zaokrąglania liczb umie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE KLASA III GIMNAZJUM OCENA DOPUSZCZAJĄCA -pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej, -sposób zaokrąglania liczb, -pojęcie wartości bezwzględnej,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III

ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III ZAKRES WYMAGAŃ Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocena dopuszczająca: Liczby i wyrażenia algebraiczne: Pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej, niewymiernej, rzeczywistej Sposób zaokrąglania liczb Pojęcie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA SZCZEGÓŁOWY OPIS OSIĄGNIĘĆ NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATEMATYKA KLASA TRZECIA DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczającą wtedy gdy: 1. zna pojęcie

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dopuszczającą uczeń:

Na ocenę dopuszczającą uczeń: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki zna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem i podręcznika o numerze dopuszczenia 168/03/2011. Opracowały: Marzena Gąska Dorota Ścibak

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem

Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu Matematyka z plusem mgr Mariola Jurkowska mgr Barbara Pierzchała Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w Krakowie Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy III gimnazjum opracowane na podstawie programu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III GIMNAZJUM NA OCENĘ DOPUSZCZJĄCĄ UCZEN: zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III. na ocenę dopuszczającą Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa III na ocenę dopuszczającą UCZEŃ zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; W zakresie

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Minimalne wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie trzeciej Matematyka z plusem dla gimnazjum LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE K zna pojęcie notacji wykładniczej (K) zna sposób zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum

wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum wymagania programowe z matematyki kl. III gimnazjum 1. Liczby i wyrażenia algebraiczne Zna pojęcie notacji wykładniczej. Umie zapisać liczbę w notacji wykładniczej. Umie porównywać liczy zapisane w różny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM OCENA ŚRÓDROCZNA: WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH MATEMATYKA KLASA III GIMNAZJUM DOPUSZCZAJĄCY uczeń: zna sposób zaokrąglania liczb, rozumie potrzebę

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem. PODSTAWOWE Uczeń zna: LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Ewa Koralewska PLAN WYNIKOWY Z MATEMATYKI DLA III KL. GIMNAZJUM do podręcznika GWO Matematyka z plusem LP.. 2. 3. 5. OGÓLNA PODST- AWA PROGRA- MOWA a a TEMATYKA LEKCJI LICZBA GODZIN Lekcja organizacyjna.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów III klasy gimnazjum

Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów III klasy gimnazjum Kryteria oceniania wiadomości i umiejętności matematycznych uczniów III klasy gimnazjum A leksan d er D uda Nauczyciel matematyki Zespół Szkół Ogólnokształcących im. św. Wincentego a Paulo w Pabianicach

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM

MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM MATEMATYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY, KLASA 3 GIM Poziomy wymagań edukacyjnych: 2 konieczny ocena dopuszczająca (2) 3 podstawowy - ocena dostateczna (3) 4 rozszerzający ocena dobra (4) 5 dopełniający

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Matematyka klasa trzecia gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA III 2015/2016 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Statystyka) zna pojęcie wykresu, zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen z przedmiotu matematyka w III klasie gimnazjum w roku szkolnym 2013/2014 Wymagania edukacyjne dostosowane do obowiązującej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PO KLASIE III GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III

WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III Matematyka z plusem dla gimnazjum WYMAGANIA EDUKACYJNE klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum w roku szkolnym 2011/2012 opracowane dla programu Matematyka z plusem GWO POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: Ocenę bardzo dobrą otrzymuje

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2014/2015

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2014/2015 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS TRZCJ GMZJUM WG PROGRMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2014/2015 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOBR BRDZO DOBR CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, zna pojęcie notacji wykładniczej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM WG PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM w roku szkolnym 2013/2014 WMG DUKCJ Z MTMTK W KLS GMZJUM WG POGMU MTMTK Z PLUSM w roku szkolnym 2013/2014 L C Z B OC DOPUSZCZJĄC DOSTTCZ DOB BDZO DOB CLUJĄC zna pojęcie liczby naturalnej, całkowitej, wymiernej zna pojęcie liczby

Bardziej szczegółowo

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3

Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 Bożena Poręba WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA 3 WYMAGANIA KONIECZNE OCENA DOPUSZCZAJĄCA: Uczeń: - zna pojęcie notacji wykładniczej - zna sposób zaokrąglania liczb - rozumie potrzebę zaokrąglania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Opracowano na podstawie programu Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego (klasy I III) dopuszczonego przez MEN do użytku szkolnego i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (dp.) P - podstawowy ocena dostateczna (dst.) R - rozszerzający ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Kryteria wymagań z matematyki klasa III

Kryteria wymagań z matematyki klasa III Kryteria wymagań z matematyki klasa III POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający - ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM

Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Wymagania programowe na poszczególne stopnie szkolne klasa 3 GIMNAZJUM Nauczyciel matematyki ocenia osiągnięcia ucznia, wykorzystując następujące formy: prace pisemne (prace klasowe, sprawdziany, kartkówki)

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DLA KLAS III przygotowała mgr Magdalena Murawska Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum

Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum Wymagania przedmiotowe z matematyki w klasie III gimnazjum Ocena celująca Uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz ponadto: potrafi rozwiązać zadania na kilka sposobów; umie rozwiązywać zadania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z MATEMATYKI W KLASIE III GIMNAZJUM W SŁOPNICACH W ROKU SZKOLNYM 2016 /2017 Wymagania edukacyjne dostosowane są do programu MATEMATYKA Z PLUSEM POZIOM WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny Klasa 2 gimnazjum Stopień celujący może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria na stopień bardzo dobry oraz: posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN PRACY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZEJ Z MATEMATYKI W KLASIE IIID, IIIE GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU

KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ PUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W BIADACZU OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM, NR DPN-5002-17/08 OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA 3 GIM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4); D dopełniający

Bardziej szczegółowo

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy

Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów. Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne. Wzory a wykresy Klasa III: DZIAŁ 1. FUNKCJE Lekcja organizacyjna. Odczytywanie wykresów Odczytywanie wykresów (cd.) Pojęcie funkcji. Zależności funkcyjne Wzory a wykresy Zależności między wielkościami proporcjonalnymi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE

LICZBY I WYRAZENIA ALGEBRAICZNE WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY III GIMNAZJUM Wymagania podstawowe(k- ocena dopuszczająca, P ocena dostateczna), wymagania ponadpodstawowe( R ocena dobra, D ocena bardzo dobra, W ocena celująca) DZIAŁ:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Matematyka z plusem dla gimnazjum PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH 4 GODZ. TYGODNIOWO 115 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE 1. Lekcja organizacyjna. Uczeń: Uczeń: zna

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY

MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY OCENA DOPUSZCZEJĄCY: DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE zna algorytmy działań

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA III GIMNAZJUM (IIIan1, IIIan2, IIIb) Na rok szkolny 2015/2016 OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/1/2009 POZIOMY WYMAGAŃ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki klasa III gim POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Matematyka - klasy III

Matematyka - klasy III Matematyka z plusem dla gimnazjum Matematyka - klasy III Wymagania edukacyjne z matematyki dla klasy 3 oparte na Programie nauczania matematyki w gimnazjum Matematyka z plusem autorstwa M. Jucewicz, M.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki

Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki Matematyka klasa III - wymagania programowe dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Kryteria ocen z matematyki w klasie III a i III b gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: ocena dopuszczająca (2) ocena dostateczna (3) wraz z całym

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA EUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy - ocena dostateczna (3); R rozszerzający - ocena dobra (4);

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM Na ocenę dopuszczającą uczeń umie : WYMAGANIA EDUKACYJN KRYTERIA OCENY Z MATEMATYKI W KLASIE II GIMNAZJUM stosować cztery podstawowe działania na liczbach wymiernych, zna kolejność wykonywania działań

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h)

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE (26 h) POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K - konieczny ocena dopuszczająca (2) P - podstawowy ocena dostateczna (3) R - rozszerzający ocena dobra (4) D - dopełniający ocena bardzo dobra (5) W - wykraczający ocena

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum.

Kryteria ocen z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Kryteria ocen z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum. Poniższe kryteria opisują zakres wiadomości i umiejętności, których opanowanie jest warunkiem uzyskania odpowiedniej oceny z matematyki. Przykład.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 FUNKCJE

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 FUNKCJE Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki w klasie trzeciej gimnazjum, rok szkolny 2017/2018 Wymagania konieczne (K) dotyczą zagadnień elementarnych, stanowiących swego rodzaju podstawę, zatem powinny

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM. rok szkolny 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MAYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM rok szkolny 2016/2017 POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2) P podstawowy - ocena dostateczna (3) R rozszerzający -

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA GIMNAZJUM

MATEMATYKA GIMNAZJUM MATEMATYKA GIMNAZJUM Uczeń otrzymuje ocenę: WYMAGANIA OGÓLNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE - dopuszczającą, gdy: pracuje na lekcji i w domu na miarę swoich możliwości, uczestniczy w zajęciach dodatkowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI KLASA II GIMNAZJUM Małgorzata Janik DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY Potęgi i pierwiastki Uczeń: Zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym Umie

Bardziej szczegółowo

Matematyka klasa III - wymagania programowe

Matematyka klasa III - wymagania programowe Matematyka klasa III - wymagania programowe STATYSTYKA Na ocenę dopuszczającą uczeń: zna pojęcie diagramu słupkowego i kołowego (K) zna pojęcie wykresu (K) rozumie potrzebę korzystania z różnych form prezentacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania

Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum. Klasa I. Liczby i działania Kryteria ocen z matematyki w Gimnazjum Klasa I Liczby i działania obliczać wartości wyrażeń arytmetycznych, w których występują liczby wymierne skracać i rozszerzać ułamki zwykłe porównywać dwa ułamki

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego)

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Kryteria oceniania osiągnięć uczniów z matematyki w kl. III gimnazjum. (Program Matematyka z plusem dla III etapu edukacyjnego) Ocena DOPUSZCZAJĄCY DOSTATECZNY DOBRY BARDZO DOBRY CELUJĄCY Uczeń: Uczeń:

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH: K konieczny - ocena dopuszczająca (2); P podstawowy -

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/3/2011

Bardziej szczegółowo

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny II klasy gimnazjum

Wymagania z matematyki na poszczególne oceny II klasy gimnazjum Wymagania z matematyki na poszczególne oceny II klasy gimnazjum Opracowano na podstawie planu realizacji materiału nauczania matematyki Matematyka Podręcznik do gimnazjum Nowa wersja Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III

KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III KOŃCOWOROCZNE KRYTERIA OCENIANIA Z MATEMATYKI DLA KLASY III Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: definiuje notację wykładniczą przedstawia sposób zaokrąglania liczb szacuje wynik działań zaokrągla

Bardziej szczegółowo

Opracowała: Anna Ochel

Opracowała: Anna Ochel Rozkład materiału nauczania z MATEMATYKI do KLASY 3a, 3b na rok szkolny 2015/2016 opracowany w oparciu o program nauczania MATEMATYKA Z PLUSEM DPN-5002-17/08 I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/3/2011 zgodny z

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II WYMAGANIA PROGRAMOWE Z MATEMATYKI KLASA II POTĘGI zna pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym rozumie pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym umie zapisać potęgę w postaci iloczynu umie zapisać iloczyn jednakowych

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM

KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM KRYTERIA OCEN Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW KL. II GIMNAZJUM POTĘGI I PIERWIASTKI - pojęcie potęgi o wykładniku naturalnym; - wzór na mnożenie i dzielenie potęg o tych samych podstawach; - wzór na potęgowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM

WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WYMAGANIA Z MATEMATYKIW KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM OPRACOWANO NA PODSTAWIE PROGRAMU MATEMATYKA Z PLUSEM I PODRĘCZNIKA O NR DOP. 168/03/2011 4 GODZ. TYGODNIOWO 125 GODZ. W CIĄGU ROKU POZIOMY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II. na ocenę dopuszczającą

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II. na ocenę dopuszczającą Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki Klasa II na ocenę dopuszczającą UCZEŃ zna podręcznik i zeszyt ćwiczeń, z których będzie korzystał w ciągu roku szkolnego na lekcjach matematyki; W zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA II 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA II 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z MATEMATYKI KLASA II 2016/2017 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: (Symetrie) zna pojęcie punktów symetrycznych względem prostej, umie rozpoznawać figury

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH

PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Podstawą do uzyskania pozytywnego stopnia za I i II półrocze jest wykazanie się ( w formie pisemnej)

Podstawą do uzyskania pozytywnego stopnia za I i II półrocze jest wykazanie się ( w formie pisemnej) Wymagania programowe z matematyki - Klasa 3 obowiązujące w od roku szkolnego 2013/2014 UWAGA! Podstawą do uzyskania pozytywnego stopnia za I i II półrocze jest wykazanie się ( w formie pisemnej) znajomością

Bardziej szczegółowo

DOROTA BANIAK Zabierzów, Klasa 3a, 3c

DOROTA BANIAK Zabierzów, Klasa 3a, 3c DOROTA BANIAK Zabierzów, 1.09.2016 Klasa 3a, 3c PLAN REALIZACJI MATERIAŁU NAUCZANIA Z MATEMATYKI W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM WRAZ Z OKREŚLENIEM WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW Matematyka

Bardziej szczegółowo

Marcin Binkiewicz Przedmiotowy System Oceniania Matematyki w Gimnazjum MOS Kąt

Marcin Binkiewicz Przedmiotowy System Oceniania Matematyki w Gimnazjum MOS Kąt I. Szczegółowe kryteria oceniania: Marcin Binkiewicz Przedmiotowy System Oceniania Matematyki w Gimnazjum MOS Kąt Stopień celujący otrzymuje uczeń, który: a) posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.ii

Przedmiotowy system oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych z matematyki w kl.ii Matematyka klasa II kryteria oceniania dla uczniów z obowiązkiem dostosowania wymagań edukacyjnych opracowano na podstawie programu MATEMATYKA Z PLUSEM DZIAŁ 1. POTĘGI zna i rozumie pojęcie potęgi o wykładniku

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE Lekcja organizacyjna.

DZIAŁ 1. LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE TEMAT ZAJĘĆ CELE PODSTAWOWE CELE PONADPODSTAWOWE Lekcja organizacyjna. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY TRZECIEJ GIMNAZJUM OBOWIĄZUJĄCY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW WYDANYCH PRZEZ GWO Matematyka 3. Podręcznik dla gimnazjum. Nowa wersja, praca zbiorowa pod red. M. Dobrowolskiej,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM w roku szkolnym 2015/2016 Dział Na ocenę dopuszczającą Na ocenę dostateczną Na ocenę dobrą POTĘGI PIERWIASTKI Uczeń: zna i rozumie pojęcie o

Bardziej szczegółowo