Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 32 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada wiedz z zakresu finansów i rachunkowoci, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejtnoci analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent powinien rozumie przyczyny i skutki wystpowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Powinien umie znajdowa materiały ródłowe z zakresu finansów i rachunkowoci, rozumie je oraz umie je analizowa. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowoci. Absolwent powinien by przygotowany do podjcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na pomocniczych stanowiskach. Absolwent powinien by przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

2 godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Matematyki Statystyki Prawa Ekonometrii Rachunkowoci Finansów Mikroekonomii Makroekonomii 45 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Matematyki finansowej 2. Analizy finansowej 3. Rachunkowoci finansowej 4. Rynków finansowych 5. Finansów publicznych 6. Finansów przedsibiorstwa 7. Bankowoci 8. Ubezpiecze 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treci kształcenia: Rachunek macierzowy. Wyznaczniki. Liniowa zaleno i niezaleno wektorów. Rzd macierzy. Rozwizywanie układów równa i nierównoci liniowych. Cigi i szeregi liczbowe. Badanie przebiegu funkcji. Ekstrema lokalne i globalne. Elementy rachunku róniczkowego i całkowego. Elementy rachunku prawdopodobiestwa. Zmienne losowe. Rozkład normalny. Rozkład wykładniczy. Rozkład dwumianowy. Rozkład Poissona. Prawdopodobiestwo zdarze. Dwuwymiarowa zmienna losowa o rozkładzie normalnym. Zmienne losowe nieskorelowane. Zmienne losowe niezalene. Wariancja sumy dwóch zmiennych losowych o tym samym rozkładzie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si rachunkiem macierzowym; rozwizywania układów równa liniowych; wyznaczania ekstremów lokalnych i globalnych funkcji; wyznaczania ekstremum funkcji dwóch zmiennych; okrelania prawdopodobiestwa rozkładu zmiennych losowych skokowych i cigłych jednowymiarowych. 2. Kształcenie w zakresie statystyki Treci kształcenia: Metody analizy rozkładu cechy. Elementy wnioskowania statystycznego. Próba losowa i rozkłady statystyk z próby. Estymatory i estymacja przedziałowa. Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Testy istotnoci i test zgodnoci. Badanie zalenoci cech. Model regresji liniowej. Weryfikacja i wnioskowanie w modelu regresji liniowej. Analiza szeregów czasowych, wyznaczanie trendu i sezonowoci, prognozowanie, indeksy statystyczne. 2

3 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: czytania i przetwarzania danych statystycznych; stosowania estymatorów oraz weryfikowania hipotez parametrycznych i nieparametrycznych; konstruowania modeli regresji; stosowania modeli regresji w ekonomii. 3. Kształcenie w zakresie podstaw prawa Treci kształcenia: Prawo a inne systemy normatywne. Współczesne systemy prawa. Norma prawna a przepis prawny. Stosunki prawne. Zdarzenia prawne. Prawo podmiotowe. Stosowanie prawa. Wykładnia prawa. Luki w prawie. Domniemania. Kolizja norm. ródła prawa konstytucja, ustawy, kodeksy, umowy midzynarodowe, rozporzdzenia, akty prawa miejscowego, akty normatywne wewntrzne, akty normatywne szczególne. ródła prawa Unii Europejskiej rozporzdzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie. Elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego (prawo rzeczowe, zobowizaniowe, spadkowe), handlowego i pracy (stosunek pracy, umowa o prac). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania systemu prawa; poruszania si w obowizujcych przepisach prawa; rozumienia przepisów prawnych; rozumienia podstawowych rozwiza prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, handlowego i pracy; odnoszenia przepisów prawnych do praktyki gospodarczej; rozumienia konsekwencji naruszania prawa. 4. Kształcenie w zakresie ekonometrii Treci kształcenia: Przepływy midzygałziowe równania bilansowe, model Leontiewa, prognozy. Optymalizacja liniowa modelowanie problemów decyzyjnych, zadania programowania liniowego, metoda simpleksowa. Modele ekonometryczne jednorównaniowe dobór zmiennych do modelu, estymacja, weryfikacja, identyfikacja. Predykcja ekonometryczna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: okrelania zalenoci midzy produkcj kocow a globalna; interpretowania elementów macierzy przepływów i macierzy Leontiewa; prognozowania na podstawie przepływów midzygałziowych; doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego; doboru metod estymacji; weryfikowania wyników bada ekonometrycznych; interpretowania modeli przyczynowo-skutkowych; prognozowania i szacowania błdów prognozy. 5. Kształcenie w zakresie rachunkowoci Treci kształcenia: System rachunkowoci jego funkcje. Zasady rachunkowoci. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Metoda bilansowa. Rachunek majtku i kapitału. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Operacje ekwiwalentne i wynikowe. Wynik finansowy rozliczenie. Charakterystyka sprawozda finansowych bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieninych, zestawienie zmian w kapitale własnym. Elementy rachunkowoci zarzdczej. Elementy rachunku kosztów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad rachunkowoci; rozumienia zasad ksigowania i sporzdzania sprawozda finansowych; rozpoznawania pozycji sprawozda finansowych; rozumienia roli rachunkowoci w zarzdzaniu jednostk gospodarcz. 6. Kształcenie w zakresie finansów Treci kształcenia: Istota i funkcje finansów. Systematyka zjawisk finansowych funkcjonalna i podmiotowa. Kreacja, funkcje i rodzaje pienidza. Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego procesy rzeczowe i pienine, finanse sfery realnej, autonomiczna sfera finansów, rachunki strumieni finansowych, tablice przepływów finansowych. Polityka finansowa i jej funkcje tre polityki finansowej oraz jej funkcja stabilizacyjna, alokacyjna i redystrybucyjna. Finanse publiczne struktura sektora, dochody i wydatki publiczne, budet i jego instrumenty oddziaływania na gospodark, finanse samorzdu terytorialnego, deficyt budetowy i dług publiczny. Finanse Unii Europejskiej budet Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa. System bankowy zadania, 3

4 funkcje, podmioty. Giełda i jej znaczenie w gospodarce. Finanse ubezpiecze społecznych i gospodarczych zasady działalnoci ubezpieczeniowej, klasyfikacja ubezpiecze, gospodarka finansowa zakładów ubezpiecze. Finanse przedsibiorstw teoria trzech soczewek. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania instytucji kształtujcych gospodark finansami; rozpoznawania i oceny zjawisk finansowych zachodzcych w gospodarce i podmiotach gospodarczych; rozumienia zasad i celów kształtowania parametrów finansowych. 7. Kształcenie w zakresie mikroekonomii Treci kształcenia: Uczestnicy ycia gospodarczego. Wybór ekonomiczny potrzeby i zasoby, krzywa moliwoci produkcyjnych. Model rynku doskonale konkurencyjnego determinanty popytu i poday, równowaga rynku, wolny rynek a kontrola cen, podatki a wyznaczanie równowagi. Reakcja popytu na zmiany cen i dochodu elastyczno cenowa i dochodowa popytu. Teoria wyboru konsumenta ograniczenie budetowe, uyteczno całkowita i kracowa, racjonalno postpowania, krzywe obojtnoci, kracowa stopa substytucji dóbr, dynamiczna teoria konsumpcji. Wybór w warunkach niepełnej informacji ryzyko w działalnoci gospodarczej, uyteczno oczekiwana, pomiar ryzyka, równowaga na rynku aktywów ryzykownych. Przedsibiorstwo w gospodarce organizacja i wielko przedsibiorstwa, składniki i rodzaje kosztów oraz przychodów. Krótkookresowa i długookresowa funkcja produkcji. Teoria równowagi ogólnej prawo Walrasa, model pajczyny, optimum Pareto. Równowaga przedsibiorstwa i rynku w modelu konkurencji doskonałej decyzje przedsibiorcy, krótkookresowa krzywa poday, równowaga rynku. Monopol równowaga krótko- i długookresowa. Równowaga przedsibiorstwa w modelu konkurencji monopolistycznej konkurencja monopolistyczna, równowaga krótko- i długookresowa. Modele duopolu/oligopolu przywództwo cenowe i ilociowe, równowaga Cournota, bariery wejcia i wyjcia. Teoria gier zachowania strategiczne, równowaga Nasha, gry powtarzalne i sekwencyjne, logika zachowa kolektywnych. Rynek pracy popyt na czynniki produkcji, gospodarstwo domowe jako dostawca pracy, poda pracy w modelu konsumpcja czas wolny, równowaga na rynku pracy. Rynek kapitału i ziemi. Zawodno rynku asymetria informacyjna, efekty zewntrzne, dobra publiczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk mikroekonomicznych; stosowania wiedzy z zakresu mikroekonomii w praktyce gospodarczej; rozumienia ekonomii jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. 8. Kształcenie w zakresie makroekonomii Treci kształcenia: Gospodarka zamknita i otwarta. Produkt narodowy brutto a produkt krajowy brutto. Oszczdnoci i inwestycje. Podatki bezporednie i porednie, wydatki realne i transferowe, równowaga i nierównowaga budetowa, wielkoci kształtujce stan budetu, wysoko stóp podatkowych a dochód fiskalny. Model klasyczny prawo Say'a, dostosowania cenowe, równowaga rynku pracy, bezrobocie, równowaga oszczdnoci i inwestycji, krzywa zagregowanej poday. Model popytowy prosty popytowe determinanty zagregowanej produkcji, krzywa globalnego popytu, dostosowania ilociowe, inwestycje a oszczdnoci. Model popytowy z pastwem wydatki pastwa i podatki netto, popyt pastwa na dobra i usługi, inwestycje, oszczdnoci, polityka budetowa, dług publiczny i deficyt budetowy, koszty obsługi długu, polityka fiskalna. Model popytowy z pastwem i handlem zagranicznym korzyci z wymiany midzynarodowej, cła, bilans handlowy, eksport netto, import a zatrudnienie. Cykl koniunkturalny klasyczny cztery fazy cyklu, współczesny dwufazowy obraz cyklu, punkty zwrotne cyklu. Rodzaje i stopa bezrobocia. Koncepcje inflacji, krzywa Philipsa. Keynesowska funkcja konsumpcji, konsumpcja ukierunkowana na przyszło, wyznaczanie ceny najmu kapitału, funkcja inwestycji. Czynniki wzrostu gospodarczego, model wzrostu Solowa. 4

5 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk makroekonomicznych; rozumienia wzajemnych powiza oraz zalenoci midzy zjawiskami makroekonomicznymi; analizowania procesów makroekonomicznych, ich rozpoznania i oceny. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki finansowej Treci kształcenia: Stopy procentowe pojcie, rodzaje. Stopa zwrotu. Warto pienidza w czasie przyszła i obecna. Kapitalizacja prosta, złoona i cigła. Dyskontowanie. Rachunek rent warto przyszła i obecna. Kredyty schematy spłaty, koszt kredytu, rzeczywista stopa procentowa kredytu. Wycena instrumentów dłunych metod zdyskontowanych przepływów pieninych. Składki jednorazowe netto i składki biece w ubezpieczeniach na ycie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si podstawowymi narzdziami wartoci pienidza w czasie; wyznaczania wartoci obecnej i przyszłej strumieni rat płatnoci kredytów, Indywidualnych Kont Emerytalnych; analizowania kredytów interpretowania, rónymi metodami, ekonomicznych i finansowych wyników. 2. Kształcenie w zakresie analizy finansowej Treci kształcenia: Analiza finansowa i jej rola w procesie zarzdzania jednostk gospodarcz metody analizy. ródła informacji wykorzystywane w analizie. Wstpna analiza sprawozda finansowych bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku rodków pieninych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskanikowej wskaniki: płynnoci, aktywnoci (rotacji), stopnia zadłuenia, moliwoci obsługi długu i rentownoci. System dekompozycji wskaników, piramida Du`Ponta. Próg rentownoci. Ocena struktury i kosztu kapitałów. Ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartoci dodanej. Wycena jednostki gospodarczej. Systemy i sposoby oceny pogarszajcej si sytuacji finansowej jednostki gospodarczej systemy wczesnego ostrzegania, analiza dyskryminacyjna. Systemy rankingowe i ratingowe. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: pozyskiwania danych do sporzdzania analiz finansowych; wykonywania analiz finansowych; oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych na podstawie sprawozdawczoci; okrelania struktury ródeł finansowania i ich kosztów; wyceniania wartoci jednostek gospodarczych; identyfikowania jednostek gospodarczych, którym grozi upadło; sporzdzania i analizy ocen rankingowych i ratingowych; oceniania projektów inwestycyjnych. 3. Kształcenie w zakresie rachunkowoci finansowej Treci kształcenia: Koncepcje i zasady rachunkowoci finansowej. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowoci midzynarodowe normy i wzorce. Zasady wyceny biecej i wyceny bilansowej aktywów i pasywów przeszacowania, odpisy aktualizujce. Szczegółowe problemy wyceny, ewidencji i sprawozdawczoci aktywów trwałych i obrotowych aktywa operacyjne (wartoci niematerialne i prawne, rodki trwałe, rodki trwałe w budowie, leasing, zapasy, nalenoci, rozliczenia midzyokresowe) i aktywa inwestycyjne (instrumenty finansowe, nieruchomoci i ruchomoci, nalenoci finansowe). Zobowizania finansowe oraz rezerwy bilansowe i pozabilansowe. Kapitał własny. Przychody i koszty. Rodzaje wyników finansowych. Prowadzenie ksig rachunkowych. Skonsolidowana sprawozdawczo finansowa. Obowizki sprawozdawcze przedsibiorstwa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad i standardów rachunkowoci; wyceniania pozycji sprawozdawczych; rozumienia zawartoci poszczególnych pozycji sprawozdawczoci i powiza midzy nimi; sporzdzania sprawozdawczoci finansowej, w tym skonsolidowanej; wywizywania si z obowizków sprawozdawczych. 5

6 4. Kształcenie w zakresie rynków finansowych Treci kształcenia: Systematyka rynków finansowych rynek pieniny i kapitałowy, rynek midzybankowy i pozabankowy, rynek transakcji natychmiastowych, rynek terminowy, rynek pierwotny i wtórny. Rynek depozytowy i kredytowy banki jako podmioty rynku depozytowego i kredytowego, instrumenty rynku depozytowego i kredytowego, rynek lokat midzybankowych. Rynek krótkoterminowych dłunych papierów wartociowych bony skarbowe, bony pienine, komercyjne papiery wartociowe. Emisja krótkoterminowych dłunych papierów wartociowych, funkcje banków w organizacji i przeprowadzaniu emisji. Rynek długoterminowych dłunych papierów wartociowych emitenci, rodzaje i mechanizm emisji długoterminowych dłunych papierów wartociowych. Rynek akcji definicja i rodzaje akcji, Giełda Papierów Wartociowych, Centralna Tabela Ofert, wprowadzanie akcji spółek do obrotu publicznego. Rynek instrumentów pochodnych transakcje natychmiastowe a terminowe, giełdowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne, funkcje instrumentów pochodnych. Rynek walutowy waluty obce a dewizy, pozycja walutowa a pozycja płynnoci, transakcje walutowe, reguły obowizujce na rynkach walutowych, obroty na polskim i wiatowym rynku walutowym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania instrumentów finansowych; rozumienia funkcjonowania rynków finansowych; rozumienia zada instytucji finansowych na rynkach finansowych; rozumienia mechanizmu emisji dłunych papierów wartociowych; dokonywania analizy rentownoci inwestycji w dłune papiery wartociowe; rozumienia zasad wprowadzania akcji do obrotu giełdowego oraz regulowanego obrotu pozagiełdowego; rozpoznawania i oceny wydarze na rynkach finansowych. 5. Kształcenie w zakresie finansów publicznych Treci kształcenia: Charakterystyka finansów publicznych pojcie, funkcje, elementy teorii wyboru publicznego, dobra i usługi publiczne, przedsibiorstwa publiczne. System i struktura finansów publicznych bilans sektora publicznego, budet a skarb pastwa, budet a fundusze parabudetowe, budet a jednostki gospodarki pozabudetowej. Finanse pastwa i samorzdu terytorialnego pionowy podział wydatków i dochodów publicznych, przesłanki i metody zasilania zewntrznego budetów samorzdowych, kryteria podziału terytorialnego pastwowych dotacji ogólnych, dotacje celowe. System funduszów parabudetowych pojcie, cechy szczególne, zalety, wady. Zasady klasyfikacji oraz procedury budetowe budety roczne i kilkuletnie programy finansowe, zasady wykonywania budetów, dyscyplina finansowo-budetowa, kontrola finansowa. Równowaga finansowo-budetowa przyczyny i skutki deficytów, pojcie i rodzaje długu publicznego, struktura zadłuenia. Wydatki publiczne tendencja stałego wzrostu (prawo Wagnera), prawo Wagnera versus prawo Laffera, kryteria klasyfikacji, przesłanki i kierunki wydatków publicznych. Wydatki publiczne a polityka gospodarcza inwestycje publiczne, system zamówie publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, pomoc publiczna dla przedsibiorców. Wydatki publiczne a polityka społeczna zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne, wiadczenia społeczne, usługi społeczne, problematyka inwestycji w człowieka, rola trzeciego sektora w finansowaniu zada społecznie uytecznych. Dochody publiczne dochody z majtku publicznego, daniny publiczne, elementy konstrukcji podatku, klasyfikacje podatków. Zasady podatkowe fiskalne, ekonomiczne, społeczne oraz techniczne. Problem sprawiedliwoci podatkowej a progresja w opodatkowaniu dochodów osobistych. Liniowy podatek dochodowy. Opodatkowanie majtku. Podatki bezporednie i porednie formy, znaczenie, kierunki ewolucji oraz zalety i wady. Uchylanie si od podatków przyczyny i formy, szara strefa podatkowa, oazy (raje) podatkowe, walka z przestpczoci podatkow. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania finansów pastwa i samorzdu terytorialnego; rozumienia fiskalnych instrumentów kształtowania polityki społecznej i gospodarczej; rozumienia wpływu zmian dochodów i wydatków 6

7 publicznych na rozwój gospodarczy oraz poziom zaspokajania potrzeb społecznych; dostrzegania zagroe wynikajcych z braku równowagi finansowo-budetowej i zadłuenia podmiotów sektora publicznego. 6. Kształcenie w zakresie finansów przedsibiorstwa Treci kształcenia: ródła kapitału w przedsibiorstwie podział zysku, emitowane papiery wartociowe, rynek pierwotny i wtórny. Ryzyko w decyzjach finansowych a uzyskiwane dochody stopa zwrotu oczekiwana przez inwestorów a koszt kapitału w przedsibiorstwie, koszt kapitału obcego i własnego, model wyceny aktywów kapitałowych, współczynnik beta, redni waony koszt kapitału. Strategie finansowania majtku kapitał obrotowy netto, cykl operacyjny i konwersji gotówki, zarzdzanie rodkami pieninymi, zarzdzanie nalenociami, krótkoterminowe ródła finansowania przedsibiorstwa. Struktura kapitału a warto firmy teorie struktury kapitału, korzyci podatkowe a ryzyko, koszty bankructwa, teoria hierarchii ródeł finansowania. Decyzje inwestycyjne szacowanie przyszłych operacyjnych przepływów pieninych, zaktualizowana warto netto, wewntrzna stopa zwrotu. Ryzyko w działalnoci przedsibiorstwa: operacyjne i finansowe oraz walutowe w transakcjach zagranicznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: podejmowania decyzji biecych i strategicznych w przedsibiorstwie; rozumienia wystpowania ryzyka w działalnoci przedsibiorstwa i jego otoczeniu; zarzdzania składnikami majtku przedsibiorstwa; pozyskiwania ródeł finansowania przedsibiorstwa; analizowania decyzji zarzdczych. 7. Kształcenie w zakresie bankowoci Treci kształcenia: System bankowy instytucje centralne i rodzaje banków oraz podstawy instytucjonalno-prawne ich funkcjonowania. Bank centralny organizacja, cele, instrumenty polityki pieninej. Nadzór bankowy organizacja, cele, regulacje nadzorcze. Systemy gwarantowania depozytów organizacja, cele, zasady gwarancji. Strategie rozwoju i zarzdzania w bankach znaczenie segmentacji, kalkulacja dochodowoci klientów, podstawy kalkulacji finansowych. Marketing bankowy strategie marketingowe banków. Oferta produktów i usług bankowych w podziale na segmenty i rodzaje instrumentów. Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych i technologicznych w bankowoci zdalne kanały dystrybucji, produkty i usługi bankowoci elektronicznej. Ryzyko w bankowoci elektronicznej, ryzyko operacyjne pojcie, klasyfikacja, metody analizy i ograniczania. Ryzyko stopy procentowej i walutowej pojcie, klasyfikacja, metody analizy i ograniczania. Ryzyko kredytowe pojcie, podział na indywidualne i portfelowe, metody oceny zdolnoci kredytowej i zarzdzania. Zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka bankowego. Dokumenty Komitetu Bazylejskiego w zakresie zarzdzania ryzykiem, Nowa Umowa Kapitałowa. Elementy sprawozdawczoci bankowej. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania systemu bankowego; rozumienia zasad działania instytucji centralnych regulujcych sektor bankowy; oceny wpływu sektora bankowego na sytuacj makroekonomiczn; oceny wpływu stabilnoci systemu finansowego na działalno bankow; rozumienia zasad i metod zarzdzania bankiem; konstruowania oferty produktowo-usługowej; rozumienia zasad kalkulacji instrumentów bankowych; identyfikowania, analizowania i zarzdzania ryzykiem bankowym; oceniania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków. 8. Kształcenie w zakresie ubezpiecze Treci kształcenia: Definicje i cechy ubezpiecze. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Funkcje i znaczenie ubezpiecze w gospodarce. Otoczenie instytucjonalne ubezpiecze podstawy prawne, koncesje, nadzór. Zasady funkcjonowania ubezpiecze gospodarczych elementy stosunku ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia, gospodarka finansowa, działalno marketingowa, zarzdzanie ryzykiem. Formy ubezpiecze, produkty ubezpieczeniowe. 7

8 Ubezpieczenia na ycie. Otwarte Fundusze Emerytalne. Rozwój polskiego rynku ubezpiecze na tle rynku midzynarodowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad prowadzenia działalnoci ubezpieczeniowej; tworzenia oferty ubezpieczeniowej i jej oceny; wykorzystywania prawa w działalnoci ubezpieczeniowej. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa krócej ni 4 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny obejmowa treci humanistyczne w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej. 4. Przynajmniej 40% zaj powinny stanowi seminaria lub wiczenia. 5. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS. 8

9 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 4 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 800. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada zaawansowan w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedz z zakresu finansów i rachunkowoci. Powinien rozumie wystpowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarzdza. Powinien umie przeprowadza analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciga z nich właciwe wnioski. Powinien by przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalnoci doradczej. Absolwent powinien by przygotowany do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Absolwent powinien mie wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz powinien by przygotowany do podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Polityki pieninej Rachunkowoci zarzdczej Portfela inwestycyjnego 45 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Prawa finansowego 2. Rachunku kosztów 3. Standardów sprawozdawczoci finansowej 4. Zarzdzania instytucjami kredytowymi 9

10 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie polityki pieninej Treci kształcenia: Pienidz i bank centralny. Popyt na pienidz. Pojcie i definicje poday pienidza. Mechanizmy kreacji poday (zasobów) pienidza. Procesy pienine w gospodarce otwartej. Inflacja a wzrost gospodarczy. Stabilno systemu finansowego a polityka pienina. Transmisja impulsów monetarnych. Cele polityki pieninej strategiczne, porednie i operacyjne. Strategie polityki pieninej. Instrumenty polityki pieninej porednie (operacje otwartego rynku, stopy procentowe) i bezporednie (rezerwa obowizkowa). Polityka pienina w modelu IS-LM-BP. Polityka pienina w Polsce. Polityka pienina Europejskiego Banku Centralnego. Integracja monetarna w Unii Europejskiej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia mechanizmów kształtowania poday i popytu na pienidz, kreacji pienidza oraz krenia pienidza w gospodarce; rozumienia zagadnie inflacji i czynników j kształtujcych; rozumienia zalenoci midzy polityk pienin a polityk makroekonomiczn; rozumienia instrumentów polityki pieninej i ich wpływu na sytuacj monetarn i gospodarcz. 2. Kształcenie w zakresie rachunkowoci zarz dczej Treci kształcenia: Pojcie i funkcje rachunkowoci zarzdczej. Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Wpływ zarzdzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych. Budetowa metoda zarzdzania. Rachunkowo orodków odpowiedzialnoci ocena efektywnoci działania. Zrównowaona karta osigni. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizowania wpływu kosztów na efektywno funkcjonowania jednostek gospodarczych; wycigania wniosków z informacji zarzdczych; podejmowania decyzji menederskich; planowania w jednostkach gospodarczych. 3. Kształcenie w zakresie portfela inwestycyjnego Treci kształcenia: Rodzaje inwestycji finansowych. Metody analizy ryzyka i dochodowoci: akcji, obligacji, obligacji zamiennych i pochodnych papierów wartociowych. Metody wyceny papierów wartociowych. Zarzdzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych. Ilociowe i jakociowe zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Konstrukcja portfela akcji. Zarzdzanie portfelem akcji. Konstrukcja portfela obligacji. Zarzdzanie portfelem obligacji. Wykorzystanie analizy okresowej i analizy wypukłoci do uodpornienia portfela obligacji na ryzyko stóp procentowych. Portfele mieszane akcji, obligacji i pochodnych papierów wartociowych. Analiza portfela kredytowego. Zarzdzanie portfelem kredytowym. Metody analizy efektywnoci portfela inwestycyjnego. Zabezpieczanie wartoci portfela inwestycyjnego za pomoc instrumentów pochodnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: specyfikowania ryzyka inwestycyjnego; analizy ryzyka, zarzdzania ryzykiem oraz oceny stabilnoci ryzyka inwestycyjnego; ograniczania i dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego; konstruowania portfeli inwestycyjnych w okrelonych warunkach i przy wybranych kryteriach optymalizacji w zakresie zysku i ryzyka; oceny ryzyka kredytowego; wykorzystywania procedur ograniczajcych ryzyko portfela kredytowego. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie prawa finansowego Treci kształcenia: Prawo finansowe w systemie prawa. Instytucje prawa finansowego. Prawne podstawy funkcjonowania systemu bankowego banku centralnego, nadzoru 10

11 bankowego, systemu gwarantowania depozytów, banków pastwowych, spółek akcyjnych, banków spółdzielczych, instytucji kredytowych. Czynnoci bankowe pojcie i klasyfikacja, czynnoci bankowe sensu largo. Prawne podstawy wybranych produktów i usług bankowych rachunek bankowy, poyczka bankowa, kredyt, gwarancja, akredytywa, elektroniczne instrumenty płatnicze. Zabezpieczenia wierzytelnoci bankowych rzeczowe, obligacyjne, weksle. Bankowy tytuł egzekucyjny. Szczególne prawa i obowizki banków. Prawne podstawy działalnoci ubezpieczeniowej nadzoru ubezpieczeniowego, funduszu gwarancyjnego, rzecznika ubezpieczonych, zakładów ubezpiecze, towarzystw ubezpiecze wzajemnych, poredników ubezpieczeniowych, agentów ubezpieczeniowych i brokerów. Rodzaje i klasyfikacja ubezpiecze ubezpieczenia majtkowe i osobowe, ubezpieczenia dobrowolne i obowizkowe. Umowa ubezpieczenia strony umowy, ogólne warunki umów, regulaminy, wzory umów, zdarzenia losowe, ryzyka ubezpieczeniowe, prawa i obowizki stron umowy ubezpieczenia, zawarcie umowy, zmiana i odstpienie od umowy ubezpieczenia. Elementy prawa dewizowego. Elementy prawa podatkowego. Elementy prawa e-finansów zasady zawierania umów i płatnoci na odległo, podpis elektroniczny, ochrona klienta instytucji finansowych, ochrona programów komputerowych i baz danych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania instytucji finansowych; analizowania i oceny umów zwizanych z prowadzeniem działalnoci instytucji finansowych; zabezpieczania prawnego przed ryzykiem na rynku finansowym; rozumienia prawnych aspektów prowadzenia e-biznesu; rozumienia konsekwencji naruszania przepisów prawa finansowego. 2. Kształcenie w zakresie rachunku kosztów Treci kształcenia: Pojcie i funkcje rachunku kosztów. Klasyfikacja kosztów. Metody kalkulacji kosztów. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Budetowanie kosztów. Analiza kosztów. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. Rachunek kosztów w jednostce gospodarczej kosztów działania, kosztów produktu, kosztów klienta. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozróniania kosztów i ich kalkulacji; rozumienia zasad ewidencjonowania, budetowania i rozliczania kosztów; analizowania kosztów; okrelania wpływu kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. 3. Kształcenie w zakresie standardów sprawozdawczoci finansowej Treci kształcenia: Koncepcyjne załoenia sporzdzania i prezentacji sprawozda finansowych. Ujcie rzeczowych aktywów trwałych i wartoci niematerialnych. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdawczoci. Utrata wartoci aktywów. Prezentacja kapitałów własnych oraz zobowiza. Sprawozdanie zmian w kapitale własnym. Aktywa i zobowizania z tytułu podatku dochodowego. Ujcie przychodów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: sporzdzania sprawozda finansowych zgodnie z przyjtymi standardami; ujmowania aktywów rzeczowych i niematerialnych oraz instrumentów finansowych w sprawozdaniach; ujmowania kapitałów własnych i zobowiza w sprawozdaniach; wyceny oraz ujmowania przychodów i kosztów w sprawozdawczoci finansowej. 4. Kształcenie w zakresie zarz dzania instytucjami kredytowymi Treci kształcenia: Funkcjonowanie instytucji kredytowych. Model współczesnego banku struktura organizacyjna. Techniki menederskie w bankowoci benchmarking, zarzdzanie menederskie, outsourcing, kalkulacja dochodowoci klientów, kalkulacja ceny produktów i usług bankowych, kalkulacja dochodowoci produktów bankowych. Elementy controllingu bankowego rachunek efektywnoci, planowanie i budetowanie banku. Strategie rozwoju banku, znaczenie segmentacji. Oferta produktów i usług bankowych według segmentów klienci indywidualni, małe i rednie przedsibiorstwa, przedsibiorstwa korporacyjne, jednostki samorzdu terytorialnego, rolnicy. Oferta produktów i usług bankowych według rodzajów instrumentów kredyty: korporacyjne, konsumenckie, hipoteczne, mieszkaniowe, 11

12 sekurytyzacja i gwarancje. Bankowe kanały dystrybucji. Elementy marketingu bankowego. Integracja oferty bankowej z produktami i usługami oferowanymi przez inne podmioty rynku finansowego. Zarzdzanie aktywami i pasywami na zlecenie. Zarzdzanie aktywami i pasywami banku. Zarzdzanie płynnoci i wypłacalnoci banku. Kapitał własny banku struktura i koszt kapitału oraz zarzdzanie ryzykiem stopy procentowej, walutowym i kredytowym. Istota, rodzaje oraz metody szacowania i ograniczania rónych typów ryzyka. Metody pomiaru ryzyka według koncepcji Value at Risk. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka bankowego: kredytowego, stopy procentowej, walutowego. Elementy rachunkowoci bankowej. Elementy analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banku bankowy plan kont, wstpna analiza sprawozdawczoci finansowej, analiza wskanikowa, analiza dyskryminacyjna, ratingi, rankingi. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: okrelania strategii i modelu funkcjonowania instytucji kredytowej; rozumienia zasad planowania i działalnoci bankowej; podejmowania decyzji menederskich w zakresie biecego funkcjonowania banku; rozumienia zasad kalkulacji finansowych; zarzdzania ofert produktowo-usługow banku i podejmowanym ryzykiem; oceny i ograniczania ryzyka bankowego; rozumienia zasad sprawozdawczoci bankowej; oceny kondycji ekonomiczno-finansowej banku. IV. INNE WYMAGANIA 1. Przynajmniej 40% zaj powinny stanowi seminaria lub wiczenia. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 12

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz...

Spis treœci. Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse. Wstêp... 13. 1. Pojêcie i funkcje finansów... 17. 2. Pieni¹dz... Księgarnia PWN: Marian Podstawka (red.) - Finanse Spis treœci Wstêp..................................................... 13 1. Pojêcie i funkcje finansów....................................... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość

Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Finanse i Rachunkowość 1. Gospodarcze i społeczne koszty inflacji 2. Znaczenie operacji depozytowych i kredytowych w polityce pienięŝnej 3. Popyt na pieniądz

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia finanse i rachunkowość

LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia finanse i rachunkowość studia ekonomiczne, kierunek: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Matematyka 30

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW

1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW Spis treści Wstęp Rozdział 1 PRZEDMIOT I METODA NAUKI FINANSÓW 1.1. Etymologia terminu finanse i główne etapy rozwoju finansów 1.2. Współczesne rozumienie finansów 1.2.1. Ogólna charakterystyka finansów

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. www.wsip.com.pl

Spis treêci. www.wsip.com.pl Spis treêci Jak by tu zacząć, czyli: dlaczego ekonomia?........................ 9 1. Podstawowe pojęcia ekonomiczne.............................. 10 1.1. To warto wiedzieć już na początku.............................

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA. Forma zajęć. forma zaliczenia. wykłady. Razem. wykład. Ćw/konw/zaj.t. ćwiczenia Kierunek: EKONOMIA PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA ęć O. Grupa treści ogólnych E/I/O.1 Przedmiot ogólnouczelniany ZAL 18 18 18 2 E/I/O.2 Język obcy ZAL 72 72 18 3 18 3 18 3 18 3 WF1 Wychowanie

Bardziej szczegółowo

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ

RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ RYNKI INSTRUMENTY I INSTYTUCJE FINANSOWE RED. JAN CZEKAJ Wstęp Część I. Ogólna charakterystyka rynków finansowych 1. Istota i funkcje rynków finansowych 1.1. Pojęcie oraz podstawowe rodzaje rynków 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 24 zaliczenie z oceną Wydział: Prawo i Administracja Nazwa kierunku kształcenia: Administracja Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Wojciech Maruchin Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KURS DORADCY FINANSOWEGO

KURS DORADCY FINANSOWEGO KURS DORADCY FINANSOWEGO Przykładowy program szkolenia I. Wprowadzenie do planowania finansowego 1. Rola doradcy finansowego Definicja i cechy doradcy finansowego Oczekiwania klienta Obszary umiejętności

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8

Bezpieczeństwo biznesu - Wykład 8 Wykład 8. Ryzyko bankowe Pojęcie ryzyka bankowego i jego rodzaje. Ryzyko zagrożenie nieosiągniecia zamierzonych celów Przyczyny wzrostu ryzyka w działalności bankowej. Gospodarcze : wzrost, inflacja, budżet,

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2009/2010 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 009/010 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / IV Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska

Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Finanse i rachunkowość. Alina Dyduch, Maria Sierpińska, Zofia Wilimowska Podręcznik obejmuje wykład finansów i rachunkowości dla inżynierów. Zostały w nim omówione m.in. rachunkowość jako system informacyjny

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS dr Arkadiusz Niedźwiecki SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III, semestr letni (semestr szósty) Specjalność Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa

Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Monografie i Opracowania 563 Paweł Niedziółka Kredytowe instrumenty a stabilność finansowa Warszawa 2009 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie OFICYNA WYDAWNICZA Spis treści Indeks skrótów nazw własnych używanych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów,

- potrafi wymienić. - zna hierarchię podział. - zna pojęcie konsumpcji i konsumenta, - zna pojęcie i rodzaje zasobów, WYMAGANIA EDUKACYJNE PRZEDMIOT: Podstawy ekonomii KLASA: I TH NUMER PROGRAMU NAUCZANIA: 2305/T-5 T-3,SP/MEN/1997.07.16 L.p. Dział programu 1. Człowiek - konsument -potrafi omówić podstawy ekonomii, - zna

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW niestacjonarnych zaocznych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione

SYSTEM FINANSOWY W POLSCE. Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak. Wydanie*drugie zmienione SYSTEM FINANSOWY W POLSCE Redaktorzy naukowi Bogusław Pietrzak Zbigniew Polański Barbara Woźniak Wydanie*drugie zmienione Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2008 Spis treści Przedmowa do drugiego wydania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski

Spis treści. Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski Spis treści Od autorów Przedmowa do wydania trzeciego E. Kwiatkowski CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO EKONOMII Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i przedmiot ekonomii S. Krajewski, R. Milewski 1.1. Czym się zajmuje

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI

WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Cybernetyki F I N A N S E Rodzaj studiów: NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Kierunek: ZARZĄDZANIE Specjalność: WSZYSTKIE SPECJALNOŚCI 1. ROZLICZENIE GODZINOWE Semestr

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2016 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Makro- i mikroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka

Finanse przedsiêbiorstw Katedra Strategii Gospodarczych dr Helena Baraniecka KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu MAKROEKONOMIA Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Macroeconomics Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Finanse i rachunkowość Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Prawo A 30 3 30 4 Podstawy

Bardziej szczegółowo

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA

[AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA [AMARA GALBARCZYK JOANNA ŚWIDERSKA :Y Podręcznik akademicki Spis treś«wprowadzenie 11 Rozdział 1 System bankowy w Polsce 13 1.1. Organizacja i funkcjonowanie systemu bankowego 13 1.2. Instytucje centralne

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17

Spis treści. Notki o autorach Założenia i cele naukowe Wstęp... 17 Notki o autorach................................................... 11 Założenia i cele naukowe............................................ 15 Wstęp............................................................

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy

Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Księgarnia PWN: Robert Machała - Praktyczne zarządzanie finansami firmy Wstęp 1. do zarządzania finansami firmy 1.1. Zarządzanie firmą a budowanie jej wartości Obszary zarządzania przedsiębiorstwem Proces

Bardziej szczegółowo

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu:

Ekonomia. turystyka i rekreacja. Jednostka organizacyjna: Kierunek: Kod przedmiotu: TR L - 4. Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji I stopień,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 82 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Polityka społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13

Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 SPIS TREŚCI Rozdział 1 RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA W SYSTEMIE INFORMACJI EKONOMICZNEJ... 13 1.1. Istota i zakres systemu informacji ekonomicznej... 13 1.2. Rachunkowość jako podstawowy moduł w systemie informacji

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Rafał Kusy Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2014/2015 Kod: BGE-3-605-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Kierunek: Geologia Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego

Rynek kapitałowopieniężny. Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Rynek kapitałowopieniężny Wykład 1 Istota i podział rynku finansowego Uczestnicy rynku finansowego Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa Jednostki administracji państwowej i lokalnej Podmioty zagraniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1. System bankowy w Polsce Joanna Świderska Bank komercyjny w Polsce. Podręcznik akademicki., Ideą prezentowanej publikacji jest całościowa analiza działalności operacyjnej banków komercyjnych zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA

Plan studiów na kierunku EKONOMIA. Plan studiów na kierunku EKONOMIA studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia : pierwszy ECTS w tym: zorganizowane O Wymagania ogólne 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 39/2012. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 3 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 39/2012 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 3 kwietnia 2012 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Mikro- i makroekonomia na kierunku Administracja I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Mikro-i makroekonomia 2. Kod modułu : MME (10-MME-a1-s; 10-MME-a1-ns)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Witold Małecki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii

T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii Teresa Łuczka Godziny konsultacji: 12 13.30 poniedziałek 15 16 wtorek p. 306 Strzelecka T. Łuczka Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro i makroekonomii WYKŁAD 1 (26.02)

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo Dr hab. Maria Majewska Katedra Nauk Ekonomicznych Poznań, 1.10.2015 r. OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Wstęp do ekonomii i przedsiębiorczości na kierunku Prawo I. Informacje ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00

(w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 I. WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO FUNDUSZU (w zł) Okres poprzedni Okres bieżący I. Aktywa 0,00 1 712,82 1. Lokaty 0,00 1 463,37 2. Środki pieniężne 0,00 0,00 3. Aktywa za zezwoleniem organu nadzoru, zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Wiesława Ziółkowska. Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydanie pite zmienione i uzupełnione

Wiesława Ziółkowska. Finanse publiczne. Teoria i zastosowanie. Wydanie pite zmienione i uzupełnione Wiesława Ziółkowska Finanse publiczne Teoria i zastosowanie Wydanie pite zmienione i uzupełnione Wydawnictwo Wyszej Szkoły Bankowej Pozna 2012 Wydanie pierwsze 2000, drugie 2002, trzecie 2005, czwarte

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński

Zarządzanie ryzykiem. Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński Zarządzanie ryzykiem Opracował: Dr inŝ. Tomasz Zieliński I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cel przedmiotu: Celem przedmiotu jest zaprezentowanie studentom podstawowych pojęć z zakresu ryzyka w działalności

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy

Część pierwsza. Rynkowy system finansowy Od autorów 13 1. Wprowadzenie. System finansowy we współczesnej gospodarce rynkowej (Zbigniew Polański) 17 1.1. System finansowy a system ekonomiczny i system społeczny 17 1.2. Funkcje systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 1,888,503.89 1. Lokaty 0.00 1,888,401.35 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.00 102.54 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 0.00 50,912.64 1. Lokaty 0.00 50,912.64 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności 4.

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 160,736.92 604,653.41 1. Lokaty 160,736.86 604,650.98 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 0.06 2.43 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2.

Bardziej szczegółowo

Spis treści (skrócony)

Spis treści (skrócony) Spis treści (skrócony) WSTĘP Rozdział 1. SPOŁECZNY PROCES GOSPODAROWANIA A EKONOMIA (Jerzy Wilkin) 1.1. Potrzeby człowieka i moŝliwości ich zaspokajania 1.2. Gospodarowanie, ekonomizacja działań ludzkich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów

Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Przedmiot, struktura i metoda nauki finansów 1.1. Zjawiska i procesy oraz stosunki finansowe jako przedmiot nauki finansów Etymologia pojęcia "finanse" Finanse w ujęciu

Bardziej szczegółowo

Europejska Akademia Planowania Finansowego

Europejska Akademia Planowania Finansowego EFC European Financial Consultant (Doradca Finansowy) Planowanie finansowe 1.1. Makroekonomia 1.1.1.1. Poldstawy makro- i mikroekonomii: 1.1.1.3. Teorie wyboru konsumenta 1.1.2.1. Polityka gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 20,931.18 12,745.44 1. Lokaty 20,931.18 12,745.44 2. Środki pieniężne 3. Należności, w tym 3.1. Z tytułu zbycia składników portfela inwestycyjnego 3.2. Pozostałe należności

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo