Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA"

Transkrypt

1 Załcznik nr 32 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Finanse i rachunkowo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 180. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada wiedz z zakresu finansów i rachunkowoci, funkcjonowania instytucji finansowych i banków oraz umiejtnoci analizy podstawowych zjawisk gospodarczych i sytuacji ekonomiczno-finansowych jednostek gospodarczych. Absolwent powinien rozumie przyczyny i skutki wystpowania zjawisk gospodarczych na szczeblu makro- i mikroekonomicznym w warunkach otwartej gospodarki rynkowej. Powinien umie znajdowa materiały ródłowe z zakresu finansów i rachunkowoci, rozumie je oraz umie je analizowa. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz umie posługiwa si jzykiem specjalistycznym z zakresu finansów i rachunkowoci. Absolwent powinien by przygotowany do podjcia pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych na pomocniczych stanowiskach. Absolwent powinien by przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS

2 godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Matematyki Statystyki Prawa Ekonometrii Rachunkowoci Finansów Mikroekonomii Makroekonomii 45 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Matematyki finansowej 2. Analizy finansowej 3. Rachunkowoci finansowej 4. Rynków finansowych 5. Finansów publicznych 6. Finansów przedsibiorstwa 7. Bankowoci 8. Ubezpiecze 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treci kształcenia: Rachunek macierzowy. Wyznaczniki. Liniowa zaleno i niezaleno wektorów. Rzd macierzy. Rozwizywanie układów równa i nierównoci liniowych. Cigi i szeregi liczbowe. Badanie przebiegu funkcji. Ekstrema lokalne i globalne. Elementy rachunku róniczkowego i całkowego. Elementy rachunku prawdopodobiestwa. Zmienne losowe. Rozkład normalny. Rozkład wykładniczy. Rozkład dwumianowy. Rozkład Poissona. Prawdopodobiestwo zdarze. Dwuwymiarowa zmienna losowa o rozkładzie normalnym. Zmienne losowe nieskorelowane. Zmienne losowe niezalene. Wariancja sumy dwóch zmiennych losowych o tym samym rozkładzie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si rachunkiem macierzowym; rozwizywania układów równa liniowych; wyznaczania ekstremów lokalnych i globalnych funkcji; wyznaczania ekstremum funkcji dwóch zmiennych; okrelania prawdopodobiestwa rozkładu zmiennych losowych skokowych i cigłych jednowymiarowych. 2. Kształcenie w zakresie statystyki Treci kształcenia: Metody analizy rozkładu cechy. Elementy wnioskowania statystycznego. Próba losowa i rozkłady statystyk z próby. Estymatory i estymacja przedziałowa. Hipotezy statystyczne i ich weryfikacja. Testy istotnoci i test zgodnoci. Badanie zalenoci cech. Model regresji liniowej. Weryfikacja i wnioskowanie w modelu regresji liniowej. Analiza szeregów czasowych, wyznaczanie trendu i sezonowoci, prognozowanie, indeksy statystyczne. 2

3 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: czytania i przetwarzania danych statystycznych; stosowania estymatorów oraz weryfikowania hipotez parametrycznych i nieparametrycznych; konstruowania modeli regresji; stosowania modeli regresji w ekonomii. 3. Kształcenie w zakresie podstaw prawa Treci kształcenia: Prawo a inne systemy normatywne. Współczesne systemy prawa. Norma prawna a przepis prawny. Stosunki prawne. Zdarzenia prawne. Prawo podmiotowe. Stosowanie prawa. Wykładnia prawa. Luki w prawie. Domniemania. Kolizja norm. ródła prawa konstytucja, ustawy, kodeksy, umowy midzynarodowe, rozporzdzenia, akty prawa miejscowego, akty normatywne wewntrzne, akty normatywne szczególne. ródła prawa Unii Europejskiej rozporzdzenia, dyrektywy, decyzje, zalecenia, opinie. Elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego (prawo rzeczowe, zobowizaniowe, spadkowe), handlowego i pracy (stosunek pracy, umowa o prac). Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania systemu prawa; poruszania si w obowizujcych przepisach prawa; rozumienia przepisów prawnych; rozumienia podstawowych rozwiza prawnych w zakresie prawa konstytucyjnego, administracyjnego, karnego, cywilnego, handlowego i pracy; odnoszenia przepisów prawnych do praktyki gospodarczej; rozumienia konsekwencji naruszania prawa. 4. Kształcenie w zakresie ekonometrii Treci kształcenia: Przepływy midzygałziowe równania bilansowe, model Leontiewa, prognozy. Optymalizacja liniowa modelowanie problemów decyzyjnych, zadania programowania liniowego, metoda simpleksowa. Modele ekonometryczne jednorównaniowe dobór zmiennych do modelu, estymacja, weryfikacja, identyfikacja. Predykcja ekonometryczna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: okrelania zalenoci midzy produkcj kocow a globalna; interpretowania elementów macierzy przepływów i macierzy Leontiewa; prognozowania na podstawie przepływów midzygałziowych; doboru zmiennych do modelu ekonometrycznego; doboru metod estymacji; weryfikowania wyników bada ekonometrycznych; interpretowania modeli przyczynowo-skutkowych; prognozowania i szacowania błdów prognozy. 5. Kształcenie w zakresie rachunkowoci Treci kształcenia: System rachunkowoci jego funkcje. Zasady rachunkowoci. Plan kont. Ewidencja analityczna i syntetyczna. Metoda bilansowa. Rachunek majtku i kapitału. Klasyfikacja aktywów i pasywów. Operacje ekwiwalentne i wynikowe. Wynik finansowy rozliczenie. Charakterystyka sprawozda finansowych bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieninych, zestawienie zmian w kapitale własnym. Elementy rachunkowoci zarzdczej. Elementy rachunku kosztów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad rachunkowoci; rozumienia zasad ksigowania i sporzdzania sprawozda finansowych; rozpoznawania pozycji sprawozda finansowych; rozumienia roli rachunkowoci w zarzdzaniu jednostk gospodarcz. 6. Kształcenie w zakresie finansów Treci kształcenia: Istota i funkcje finansów. Systematyka zjawisk finansowych funkcjonalna i podmiotowa. Kreacja, funkcje i rodzaje pienidza. Rola finansów w tworzeniu, wymianie i podziale produktu społecznego procesy rzeczowe i pienine, finanse sfery realnej, autonomiczna sfera finansów, rachunki strumieni finansowych, tablice przepływów finansowych. Polityka finansowa i jej funkcje tre polityki finansowej oraz jej funkcja stabilizacyjna, alokacyjna i redystrybucyjna. Finanse publiczne struktura sektora, dochody i wydatki publiczne, budet i jego instrumenty oddziaływania na gospodark, finanse samorzdu terytorialnego, deficyt budetowy i dług publiczny. Finanse Unii Europejskiej budet Unii Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa. System bankowy zadania, 3

4 funkcje, podmioty. Giełda i jej znaczenie w gospodarce. Finanse ubezpiecze społecznych i gospodarczych zasady działalnoci ubezpieczeniowej, klasyfikacja ubezpiecze, gospodarka finansowa zakładów ubezpiecze. Finanse przedsibiorstw teoria trzech soczewek. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania instytucji kształtujcych gospodark finansami; rozpoznawania i oceny zjawisk finansowych zachodzcych w gospodarce i podmiotach gospodarczych; rozumienia zasad i celów kształtowania parametrów finansowych. 7. Kształcenie w zakresie mikroekonomii Treci kształcenia: Uczestnicy ycia gospodarczego. Wybór ekonomiczny potrzeby i zasoby, krzywa moliwoci produkcyjnych. Model rynku doskonale konkurencyjnego determinanty popytu i poday, równowaga rynku, wolny rynek a kontrola cen, podatki a wyznaczanie równowagi. Reakcja popytu na zmiany cen i dochodu elastyczno cenowa i dochodowa popytu. Teoria wyboru konsumenta ograniczenie budetowe, uyteczno całkowita i kracowa, racjonalno postpowania, krzywe obojtnoci, kracowa stopa substytucji dóbr, dynamiczna teoria konsumpcji. Wybór w warunkach niepełnej informacji ryzyko w działalnoci gospodarczej, uyteczno oczekiwana, pomiar ryzyka, równowaga na rynku aktywów ryzykownych. Przedsibiorstwo w gospodarce organizacja i wielko przedsibiorstwa, składniki i rodzaje kosztów oraz przychodów. Krótkookresowa i długookresowa funkcja produkcji. Teoria równowagi ogólnej prawo Walrasa, model pajczyny, optimum Pareto. Równowaga przedsibiorstwa i rynku w modelu konkurencji doskonałej decyzje przedsibiorcy, krótkookresowa krzywa poday, równowaga rynku. Monopol równowaga krótko- i długookresowa. Równowaga przedsibiorstwa w modelu konkurencji monopolistycznej konkurencja monopolistyczna, równowaga krótko- i długookresowa. Modele duopolu/oligopolu przywództwo cenowe i ilociowe, równowaga Cournota, bariery wejcia i wyjcia. Teoria gier zachowania strategiczne, równowaga Nasha, gry powtarzalne i sekwencyjne, logika zachowa kolektywnych. Rynek pracy popyt na czynniki produkcji, gospodarstwo domowe jako dostawca pracy, poda pracy w modelu konsumpcja czas wolny, równowaga na rynku pracy. Rynek kapitału i ziemi. Zawodno rynku asymetria informacyjna, efekty zewntrzne, dobra publiczne. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk mikroekonomicznych; stosowania wiedzy z zakresu mikroekonomii w praktyce gospodarczej; rozumienia ekonomii jednostek gospodarczych i gospodarstw domowych. 8. Kształcenie w zakresie makroekonomii Treci kształcenia: Gospodarka zamknita i otwarta. Produkt narodowy brutto a produkt krajowy brutto. Oszczdnoci i inwestycje. Podatki bezporednie i porednie, wydatki realne i transferowe, równowaga i nierównowaga budetowa, wielkoci kształtujce stan budetu, wysoko stóp podatkowych a dochód fiskalny. Model klasyczny prawo Say'a, dostosowania cenowe, równowaga rynku pracy, bezrobocie, równowaga oszczdnoci i inwestycji, krzywa zagregowanej poday. Model popytowy prosty popytowe determinanty zagregowanej produkcji, krzywa globalnego popytu, dostosowania ilociowe, inwestycje a oszczdnoci. Model popytowy z pastwem wydatki pastwa i podatki netto, popyt pastwa na dobra i usługi, inwestycje, oszczdnoci, polityka budetowa, dług publiczny i deficyt budetowy, koszty obsługi długu, polityka fiskalna. Model popytowy z pastwem i handlem zagranicznym korzyci z wymiany midzynarodowej, cła, bilans handlowy, eksport netto, import a zatrudnienie. Cykl koniunkturalny klasyczny cztery fazy cyklu, współczesny dwufazowy obraz cyklu, punkty zwrotne cyklu. Rodzaje i stopa bezrobocia. Koncepcje inflacji, krzywa Philipsa. Keynesowska funkcja konsumpcji, konsumpcja ukierunkowana na przyszło, wyznaczanie ceny najmu kapitału, funkcja inwestycji. Czynniki wzrostu gospodarczego, model wzrostu Solowa. 4

5 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk makroekonomicznych; rozumienia wzajemnych powiza oraz zalenoci midzy zjawiskami makroekonomicznymi; analizowania procesów makroekonomicznych, ich rozpoznania i oceny. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki finansowej Treci kształcenia: Stopy procentowe pojcie, rodzaje. Stopa zwrotu. Warto pienidza w czasie przyszła i obecna. Kapitalizacja prosta, złoona i cigła. Dyskontowanie. Rachunek rent warto przyszła i obecna. Kredyty schematy spłaty, koszt kredytu, rzeczywista stopa procentowa kredytu. Wycena instrumentów dłunych metod zdyskontowanych przepływów pieninych. Składki jednorazowe netto i składki biece w ubezpieczeniach na ycie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: posługiwania si podstawowymi narzdziami wartoci pienidza w czasie; wyznaczania wartoci obecnej i przyszłej strumieni rat płatnoci kredytów, Indywidualnych Kont Emerytalnych; analizowania kredytów interpretowania, rónymi metodami, ekonomicznych i finansowych wyników. 2. Kształcenie w zakresie analizy finansowej Treci kształcenia: Analiza finansowa i jej rola w procesie zarzdzania jednostk gospodarcz metody analizy. ródła informacji wykorzystywane w analizie. Wstpna analiza sprawozda finansowych bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, rachunku rodków pieninych, zestawienia zmian w kapitale własnym. Ocena kondycji finansowej na podstawie analizy wskanikowej wskaniki: płynnoci, aktywnoci (rotacji), stopnia zadłuenia, moliwoci obsługi długu i rentownoci. System dekompozycji wskaników, piramida Du`Ponta. Próg rentownoci. Ocena struktury i kosztu kapitałów. Ocena jednostki gospodarczej na podstawie wartoci dodanej. Wycena jednostki gospodarczej. Systemy i sposoby oceny pogarszajcej si sytuacji finansowej jednostki gospodarczej systemy wczesnego ostrzegania, analiza dyskryminacyjna. Systemy rankingowe i ratingowe. Metody oceny projektów inwestycyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: pozyskiwania danych do sporzdzania analiz finansowych; wykonywania analiz finansowych; oceny kondycji finansowej jednostek gospodarczych na podstawie sprawozdawczoci; okrelania struktury ródeł finansowania i ich kosztów; wyceniania wartoci jednostek gospodarczych; identyfikowania jednostek gospodarczych, którym grozi upadło; sporzdzania i analizy ocen rankingowych i ratingowych; oceniania projektów inwestycyjnych. 3. Kształcenie w zakresie rachunkowoci finansowej Treci kształcenia: Koncepcje i zasady rachunkowoci finansowej. Harmonizacja i standaryzacja rachunkowoci midzynarodowe normy i wzorce. Zasady wyceny biecej i wyceny bilansowej aktywów i pasywów przeszacowania, odpisy aktualizujce. Szczegółowe problemy wyceny, ewidencji i sprawozdawczoci aktywów trwałych i obrotowych aktywa operacyjne (wartoci niematerialne i prawne, rodki trwałe, rodki trwałe w budowie, leasing, zapasy, nalenoci, rozliczenia midzyokresowe) i aktywa inwestycyjne (instrumenty finansowe, nieruchomoci i ruchomoci, nalenoci finansowe). Zobowizania finansowe oraz rezerwy bilansowe i pozabilansowe. Kapitał własny. Przychody i koszty. Rodzaje wyników finansowych. Prowadzenie ksig rachunkowych. Skonsolidowana sprawozdawczo finansowa. Obowizki sprawozdawcze przedsibiorstwa. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad i standardów rachunkowoci; wyceniania pozycji sprawozdawczych; rozumienia zawartoci poszczególnych pozycji sprawozdawczoci i powiza midzy nimi; sporzdzania sprawozdawczoci finansowej, w tym skonsolidowanej; wywizywania si z obowizków sprawozdawczych. 5

6 4. Kształcenie w zakresie rynków finansowych Treci kształcenia: Systematyka rynków finansowych rynek pieniny i kapitałowy, rynek midzybankowy i pozabankowy, rynek transakcji natychmiastowych, rynek terminowy, rynek pierwotny i wtórny. Rynek depozytowy i kredytowy banki jako podmioty rynku depozytowego i kredytowego, instrumenty rynku depozytowego i kredytowego, rynek lokat midzybankowych. Rynek krótkoterminowych dłunych papierów wartociowych bony skarbowe, bony pienine, komercyjne papiery wartociowe. Emisja krótkoterminowych dłunych papierów wartociowych, funkcje banków w organizacji i przeprowadzaniu emisji. Rynek długoterminowych dłunych papierów wartociowych emitenci, rodzaje i mechanizm emisji długoterminowych dłunych papierów wartociowych. Rynek akcji definicja i rodzaje akcji, Giełda Papierów Wartociowych, Centralna Tabela Ofert, wprowadzanie akcji spółek do obrotu publicznego. Rynek instrumentów pochodnych transakcje natychmiastowe a terminowe, giełdowe i pozagiełdowe instrumenty pochodne, funkcje instrumentów pochodnych. Rynek walutowy waluty obce a dewizy, pozycja walutowa a pozycja płynnoci, transakcje walutowe, reguły obowizujce na rynkach walutowych, obroty na polskim i wiatowym rynku walutowym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania instrumentów finansowych; rozumienia funkcjonowania rynków finansowych; rozumienia zada instytucji finansowych na rynkach finansowych; rozumienia mechanizmu emisji dłunych papierów wartociowych; dokonywania analizy rentownoci inwestycji w dłune papiery wartociowe; rozumienia zasad wprowadzania akcji do obrotu giełdowego oraz regulowanego obrotu pozagiełdowego; rozpoznawania i oceny wydarze na rynkach finansowych. 5. Kształcenie w zakresie finansów publicznych Treci kształcenia: Charakterystyka finansów publicznych pojcie, funkcje, elementy teorii wyboru publicznego, dobra i usługi publiczne, przedsibiorstwa publiczne. System i struktura finansów publicznych bilans sektora publicznego, budet a skarb pastwa, budet a fundusze parabudetowe, budet a jednostki gospodarki pozabudetowej. Finanse pastwa i samorzdu terytorialnego pionowy podział wydatków i dochodów publicznych, przesłanki i metody zasilania zewntrznego budetów samorzdowych, kryteria podziału terytorialnego pastwowych dotacji ogólnych, dotacje celowe. System funduszów parabudetowych pojcie, cechy szczególne, zalety, wady. Zasady klasyfikacji oraz procedury budetowe budety roczne i kilkuletnie programy finansowe, zasady wykonywania budetów, dyscyplina finansowo-budetowa, kontrola finansowa. Równowaga finansowo-budetowa przyczyny i skutki deficytów, pojcie i rodzaje długu publicznego, struktura zadłuenia. Wydatki publiczne tendencja stałego wzrostu (prawo Wagnera), prawo Wagnera versus prawo Laffera, kryteria klasyfikacji, przesłanki i kierunki wydatków publicznych. Wydatki publiczne a polityka gospodarcza inwestycje publiczne, system zamówie publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, pomoc publiczna dla przedsibiorców. Wydatki publiczne a polityka społeczna zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne, wiadczenia społeczne, usługi społeczne, problematyka inwestycji w człowieka, rola trzeciego sektora w finansowaniu zada społecznie uytecznych. Dochody publiczne dochody z majtku publicznego, daniny publiczne, elementy konstrukcji podatku, klasyfikacje podatków. Zasady podatkowe fiskalne, ekonomiczne, społeczne oraz techniczne. Problem sprawiedliwoci podatkowej a progresja w opodatkowaniu dochodów osobistych. Liniowy podatek dochodowy. Opodatkowanie majtku. Podatki bezporednie i porednie formy, znaczenie, kierunki ewolucji oraz zalety i wady. Uchylanie si od podatków przyczyny i formy, szara strefa podatkowa, oazy (raje) podatkowe, walka z przestpczoci podatkow. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania finansów pastwa i samorzdu terytorialnego; rozumienia fiskalnych instrumentów kształtowania polityki społecznej i gospodarczej; rozumienia wpływu zmian dochodów i wydatków 6

7 publicznych na rozwój gospodarczy oraz poziom zaspokajania potrzeb społecznych; dostrzegania zagroe wynikajcych z braku równowagi finansowo-budetowej i zadłuenia podmiotów sektora publicznego. 6. Kształcenie w zakresie finansów przedsibiorstwa Treci kształcenia: ródła kapitału w przedsibiorstwie podział zysku, emitowane papiery wartociowe, rynek pierwotny i wtórny. Ryzyko w decyzjach finansowych a uzyskiwane dochody stopa zwrotu oczekiwana przez inwestorów a koszt kapitału w przedsibiorstwie, koszt kapitału obcego i własnego, model wyceny aktywów kapitałowych, współczynnik beta, redni waony koszt kapitału. Strategie finansowania majtku kapitał obrotowy netto, cykl operacyjny i konwersji gotówki, zarzdzanie rodkami pieninymi, zarzdzanie nalenociami, krótkoterminowe ródła finansowania przedsibiorstwa. Struktura kapitału a warto firmy teorie struktury kapitału, korzyci podatkowe a ryzyko, koszty bankructwa, teoria hierarchii ródeł finansowania. Decyzje inwestycyjne szacowanie przyszłych operacyjnych przepływów pieninych, zaktualizowana warto netto, wewntrzna stopa zwrotu. Ryzyko w działalnoci przedsibiorstwa: operacyjne i finansowe oraz walutowe w transakcjach zagranicznych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: podejmowania decyzji biecych i strategicznych w przedsibiorstwie; rozumienia wystpowania ryzyka w działalnoci przedsibiorstwa i jego otoczeniu; zarzdzania składnikami majtku przedsibiorstwa; pozyskiwania ródeł finansowania przedsibiorstwa; analizowania decyzji zarzdczych. 7. Kształcenie w zakresie bankowoci Treci kształcenia: System bankowy instytucje centralne i rodzaje banków oraz podstawy instytucjonalno-prawne ich funkcjonowania. Bank centralny organizacja, cele, instrumenty polityki pieninej. Nadzór bankowy organizacja, cele, regulacje nadzorcze. Systemy gwarantowania depozytów organizacja, cele, zasady gwarancji. Strategie rozwoju i zarzdzania w bankach znaczenie segmentacji, kalkulacja dochodowoci klientów, podstawy kalkulacji finansowych. Marketing bankowy strategie marketingowe banków. Oferta produktów i usług bankowych w podziale na segmenty i rodzaje instrumentów. Zastosowanie nowoczesnych systemów informatycznych i technologicznych w bankowoci zdalne kanały dystrybucji, produkty i usługi bankowoci elektronicznej. Ryzyko w bankowoci elektronicznej, ryzyko operacyjne pojcie, klasyfikacja, metody analizy i ograniczania. Ryzyko stopy procentowej i walutowej pojcie, klasyfikacja, metody analizy i ograniczania. Ryzyko kredytowe pojcie, podział na indywidualne i portfelowe, metody oceny zdolnoci kredytowej i zarzdzania. Zastosowanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka bankowego. Dokumenty Komitetu Bazylejskiego w zakresie zarzdzania ryzykiem, Nowa Umowa Kapitałowa. Elementy sprawozdawczoci bankowej. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej banku. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad funkcjonowania systemu bankowego; rozumienia zasad działania instytucji centralnych regulujcych sektor bankowy; oceny wpływu sektora bankowego na sytuacj makroekonomiczn; oceny wpływu stabilnoci systemu finansowego na działalno bankow; rozumienia zasad i metod zarzdzania bankiem; konstruowania oferty produktowo-usługowej; rozumienia zasad kalkulacji instrumentów bankowych; identyfikowania, analizowania i zarzdzania ryzykiem bankowym; oceniania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków. 8. Kształcenie w zakresie ubezpiecze Treci kształcenia: Definicje i cechy ubezpiecze. Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne. Funkcje i znaczenie ubezpiecze w gospodarce. Otoczenie instytucjonalne ubezpiecze podstawy prawne, koncesje, nadzór. Zasady funkcjonowania ubezpiecze gospodarczych elementy stosunku ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia, gospodarka finansowa, działalno marketingowa, zarzdzanie ryzykiem. Formy ubezpiecze, produkty ubezpieczeniowe. 7

8 Ubezpieczenia na ycie. Otwarte Fundusze Emerytalne. Rozwój polskiego rynku ubezpiecze na tle rynku midzynarodowego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad prowadzenia działalnoci ubezpieczeniowej; tworzenia oferty ubezpieczeniowej i jej oceny; wykorzystywania prawa w działalnoci ubezpieczeniowej. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa krócej ni 4 tygodnie. Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny obejmowa treci humanistyczne w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym naley przypisa nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej. 4. Przynajmniej 40% zaj powinny stanowi seminaria lub wiczenia. 5. Za przygotowanie do egzaminu dyplomowego (w tym za przygotowanie pracy dyplomowej, jeli przewiduje j program nauczania) student otrzymuje 10 punktów ECTS. 8

9 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 4 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 800. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 120. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent powinien posiada zaawansowan w stosunku do studiów pierwszego stopnia wiedz z zakresu finansów i rachunkowoci. Powinien rozumie wystpowanie zjawiska ryzyka na rynku finansowym i globalnym oraz umie nim zarzdza. Powinien umie przeprowadza analizy finansowe oraz fundamentalne i wyciga z nich właciwe wnioski. Powinien by przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalnoci doradczej. Absolwent powinien by przygotowany do pracy w instytucjach finansowych i niefinansowych. Absolwent powinien mie wpojone nawyki ustawicznego kształcenia i rozwoju zawodowego oraz powinien by przygotowany do podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Polityki pieninej Rachunkowoci zarzdczej Portfela inwestycyjnego 45 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Prawa finansowego 2. Rachunku kosztów 3. Standardów sprawozdawczoci finansowej 4. Zarzdzania instytucjami kredytowymi 9

10 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie polityki pieninej Treci kształcenia: Pienidz i bank centralny. Popyt na pienidz. Pojcie i definicje poday pienidza. Mechanizmy kreacji poday (zasobów) pienidza. Procesy pienine w gospodarce otwartej. Inflacja a wzrost gospodarczy. Stabilno systemu finansowego a polityka pienina. Transmisja impulsów monetarnych. Cele polityki pieninej strategiczne, porednie i operacyjne. Strategie polityki pieninej. Instrumenty polityki pieninej porednie (operacje otwartego rynku, stopy procentowe) i bezporednie (rezerwa obowizkowa). Polityka pienina w modelu IS-LM-BP. Polityka pienina w Polsce. Polityka pienina Europejskiego Banku Centralnego. Integracja monetarna w Unii Europejskiej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia mechanizmów kształtowania poday i popytu na pienidz, kreacji pienidza oraz krenia pienidza w gospodarce; rozumienia zagadnie inflacji i czynników j kształtujcych; rozumienia zalenoci midzy polityk pienin a polityk makroekonomiczn; rozumienia instrumentów polityki pieninej i ich wpływu na sytuacj monetarn i gospodarcz. 2. Kształcenie w zakresie rachunkowoci zarz dczej Treci kształcenia: Pojcie i funkcje rachunkowoci zarzdczej. Informacje kosztowe w podejmowaniu decyzji krótkoterminowych i długoterminowych. Wpływ zarzdzania kosztami na wyniki finansowe jednostek gospodarczych. Budetowa metoda zarzdzania. Rachunkowo orodków odpowiedzialnoci ocena efektywnoci działania. Zrównowaona karta osigni. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizowania wpływu kosztów na efektywno funkcjonowania jednostek gospodarczych; wycigania wniosków z informacji zarzdczych; podejmowania decyzji menederskich; planowania w jednostkach gospodarczych. 3. Kształcenie w zakresie portfela inwestycyjnego Treci kształcenia: Rodzaje inwestycji finansowych. Metody analizy ryzyka i dochodowoci: akcji, obligacji, obligacji zamiennych i pochodnych papierów wartociowych. Metody wyceny papierów wartociowych. Zarzdzanie ryzykiem portfeli inwestycyjnych. Ilociowe i jakociowe zasady dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Konstrukcja portfela akcji. Zarzdzanie portfelem akcji. Konstrukcja portfela obligacji. Zarzdzanie portfelem obligacji. Wykorzystanie analizy okresowej i analizy wypukłoci do uodpornienia portfela obligacji na ryzyko stóp procentowych. Portfele mieszane akcji, obligacji i pochodnych papierów wartociowych. Analiza portfela kredytowego. Zarzdzanie portfelem kredytowym. Metody analizy efektywnoci portfela inwestycyjnego. Zabezpieczanie wartoci portfela inwestycyjnego za pomoc instrumentów pochodnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: specyfikowania ryzyka inwestycyjnego; analizy ryzyka, zarzdzania ryzykiem oraz oceny stabilnoci ryzyka inwestycyjnego; ograniczania i dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego; konstruowania portfeli inwestycyjnych w okrelonych warunkach i przy wybranych kryteriach optymalizacji w zakresie zysku i ryzyka; oceny ryzyka kredytowego; wykorzystywania procedur ograniczajcych ryzyko portfela kredytowego. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie prawa finansowego Treci kształcenia: Prawo finansowe w systemie prawa. Instytucje prawa finansowego. Prawne podstawy funkcjonowania systemu bankowego banku centralnego, nadzoru 10

11 bankowego, systemu gwarantowania depozytów, banków pastwowych, spółek akcyjnych, banków spółdzielczych, instytucji kredytowych. Czynnoci bankowe pojcie i klasyfikacja, czynnoci bankowe sensu largo. Prawne podstawy wybranych produktów i usług bankowych rachunek bankowy, poyczka bankowa, kredyt, gwarancja, akredytywa, elektroniczne instrumenty płatnicze. Zabezpieczenia wierzytelnoci bankowych rzeczowe, obligacyjne, weksle. Bankowy tytuł egzekucyjny. Szczególne prawa i obowizki banków. Prawne podstawy działalnoci ubezpieczeniowej nadzoru ubezpieczeniowego, funduszu gwarancyjnego, rzecznika ubezpieczonych, zakładów ubezpiecze, towarzystw ubezpiecze wzajemnych, poredników ubezpieczeniowych, agentów ubezpieczeniowych i brokerów. Rodzaje i klasyfikacja ubezpiecze ubezpieczenia majtkowe i osobowe, ubezpieczenia dobrowolne i obowizkowe. Umowa ubezpieczenia strony umowy, ogólne warunki umów, regulaminy, wzory umów, zdarzenia losowe, ryzyka ubezpieczeniowe, prawa i obowizki stron umowy ubezpieczenia, zawarcie umowy, zmiana i odstpienie od umowy ubezpieczenia. Elementy prawa dewizowego. Elementy prawa podatkowego. Elementy prawa e-finansów zasady zawierania umów i płatnoci na odległo, podpis elektroniczny, ochrona klienta instytucji finansowych, ochrona programów komputerowych i baz danych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstaw prawnych funkcjonowania instytucji finansowych; analizowania i oceny umów zwizanych z prowadzeniem działalnoci instytucji finansowych; zabezpieczania prawnego przed ryzykiem na rynku finansowym; rozumienia prawnych aspektów prowadzenia e-biznesu; rozumienia konsekwencji naruszania przepisów prawa finansowego. 2. Kształcenie w zakresie rachunku kosztów Treci kształcenia: Pojcie i funkcje rachunku kosztów. Klasyfikacja kosztów. Metody kalkulacji kosztów. Zasady ewidencji i rozliczania kosztów. Budetowanie kosztów. Analiza kosztów. Wpływ rachunku kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. Rachunek kosztów w jednostce gospodarczej kosztów działania, kosztów produktu, kosztów klienta. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozróniania kosztów i ich kalkulacji; rozumienia zasad ewidencjonowania, budetowania i rozliczania kosztów; analizowania kosztów; okrelania wpływu kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej. 3. Kształcenie w zakresie standardów sprawozdawczoci finansowej Treci kształcenia: Koncepcyjne załoenia sporzdzania i prezentacji sprawozda finansowych. Ujcie rzeczowych aktywów trwałych i wartoci niematerialnych. Prezentacja instrumentów finansowych w sprawozdawczoci. Utrata wartoci aktywów. Prezentacja kapitałów własnych oraz zobowiza. Sprawozdanie zmian w kapitale własnym. Aktywa i zobowizania z tytułu podatku dochodowego. Ujcie przychodów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: sporzdzania sprawozda finansowych zgodnie z przyjtymi standardami; ujmowania aktywów rzeczowych i niematerialnych oraz instrumentów finansowych w sprawozdaniach; ujmowania kapitałów własnych i zobowiza w sprawozdaniach; wyceny oraz ujmowania przychodów i kosztów w sprawozdawczoci finansowej. 4. Kształcenie w zakresie zarz dzania instytucjami kredytowymi Treci kształcenia: Funkcjonowanie instytucji kredytowych. Model współczesnego banku struktura organizacyjna. Techniki menederskie w bankowoci benchmarking, zarzdzanie menederskie, outsourcing, kalkulacja dochodowoci klientów, kalkulacja ceny produktów i usług bankowych, kalkulacja dochodowoci produktów bankowych. Elementy controllingu bankowego rachunek efektywnoci, planowanie i budetowanie banku. Strategie rozwoju banku, znaczenie segmentacji. Oferta produktów i usług bankowych według segmentów klienci indywidualni, małe i rednie przedsibiorstwa, przedsibiorstwa korporacyjne, jednostki samorzdu terytorialnego, rolnicy. Oferta produktów i usług bankowych według rodzajów instrumentów kredyty: korporacyjne, konsumenckie, hipoteczne, mieszkaniowe, 11

12 sekurytyzacja i gwarancje. Bankowe kanały dystrybucji. Elementy marketingu bankowego. Integracja oferty bankowej z produktami i usługami oferowanymi przez inne podmioty rynku finansowego. Zarzdzanie aktywami i pasywami na zlecenie. Zarzdzanie aktywami i pasywami banku. Zarzdzanie płynnoci i wypłacalnoci banku. Kapitał własny banku struktura i koszt kapitału oraz zarzdzanie ryzykiem stopy procentowej, walutowym i kredytowym. Istota, rodzaje oraz metody szacowania i ograniczania rónych typów ryzyka. Metody pomiaru ryzyka według koncepcji Value at Risk. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zabezpieczania ryzyka bankowego: kredytowego, stopy procentowej, walutowego. Elementy rachunkowoci bankowej. Elementy analizy i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej banku bankowy plan kont, wstpna analiza sprawozdawczoci finansowej, analiza wskanikowa, analiza dyskryminacyjna, ratingi, rankingi. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: okrelania strategii i modelu funkcjonowania instytucji kredytowej; rozumienia zasad planowania i działalnoci bankowej; podejmowania decyzji menederskich w zakresie biecego funkcjonowania banku; rozumienia zasad kalkulacji finansowych; zarzdzania ofert produktowo-usługow banku i podejmowanym ryzykiem; oceny i ograniczania ryzyka bankowego; rozumienia zasad sprawozdawczoci bankowej; oceny kondycji ekonomiczno-finansowej banku. IV. INNE WYMAGANIA 1. Przynajmniej 40% zaj powinny stanowi seminaria lub wiczenia. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 12

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 98 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Stosunki midzynarodowe A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK RACHUNKOWOCI 341 [06] Obecnie: 412[01] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Finansów Minister Edukacji Narodowej I. ZAŁOENIA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 18 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa

3. Forma studiów kierunek, specjalność 4. Grupa przedmiotowa 179 F-001 Katedra Finansów 1. Nazwa przedmiotu: Bankowa obsługa przedsiębiorstw 2. Prowadzący: dr Jolanta Juza D FX: FB, FP, FS, FU S2 8 30/0 brak wskazań 8. Tezy przedmiotu: Usługowy charakter operacji

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2

Opis przedmiotu. Forma zajęć. Liczba godzin w semestrze Forma zaliczenia. Zaliczenie pisemnoustne. 10. Liczba punktów ECTS: 2 Opis przedmiotu 1. Nazwa przedmiotu: Historia gospodarcza. Kod przedmiotu: 3. Język wykładowy: polski 4. Kierunek: finanse i rachunkowość 5. Specjalność: rachunkowość i kontrola finansowa 6. Rok: I Semestr:

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego Komisji Nadzoru Finansowego Nr 4 63 Poz. 22 22 KOMUNIKAT Nr 92 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na doradcę inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Kierunek Finanse i Rachunkowość Sylabusy przedmiotów ch na studiach II stopnia Warszawa 2009 Polityka pienięŝna FOM101 1 dr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37. KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH. z dnia 9 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 37 KOMUNIKAT Nr 175 KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia studia pierwszego stopnia kierunek: Ekonomia 1. Mierzenie gospodarki w skali makro. 2. Determinanty dochodu narodowego. 3. Budżet państwa i polityka fiskalna. 4. Główne teorie bezrobocia - przyczyny bezrobocia.

Bardziej szczegółowo

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw

Zakres tematyczny. 1. Ryzyko kredytowe w działalności banku. Konsekwencje dla przedsiębiorstw Analiza finansowa Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa Blok tematyczny Moduł Zakres tematyczny Rachunkowość od podstaw 1. Nadrzędne zasady rachunkowości, budowa, zakres informacyjny sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie

WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie WYśSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ZARZĄDZANIA im. LEONA KOŹMIŃSKIEGO w Warszawie Plany studiów i program nauczania studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość Warszawa 2008 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7

Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57. Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 Nr 7 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ISSN 1505-9006 57 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 4 grudnia 2008 r. Nr 7 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA

Bardziej szczegółowo

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej

Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015. Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej Promotorzy studia stacjonarne pierwszego stopnia 2014/2015 Zagadnienia z zakresu Analizy finansowej dr Maciej Baranowski 12 osób dr Joanna Cichorska 10 osób dr Bożena Frączek 10 osób Finanse korporacyjne:

Bardziej szczegółowo

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość

Marek Niesłuchowski. Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym. dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Marek Niesłuchowski Program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Krok w przedsiębiorczość Spis treści WSTĘP 3 I. OGÓLNE CELE EDUKACYJNE... 4 II. OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA

TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA TREŚCI I SZCZEGÓŁOWE CELE KSZTAŁCENIA Dział /temat Treści kształcenia Szczegółowe cele kształcenia i wychowania Przebieg Historia pieniądza czyli od czego się zaczęło Pieniądz w gospodarce rynkowej czyli

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 87 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 10 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU. Podstawy przedsiębiorczości ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH i OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w BYTOMIU Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym Krok w przedsiębiorczość rok szkolny 2013/2015

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych

Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych Pytania na egzamin dyplomowy magisterski dla kierunku Ekonomia Wydziału Ekonomiczno-Społecznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu obowiązujące od roku akademickiego 2014/2015 Pytania z przedmiotów

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03]

PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Ministerstwo Edukacji Narodowej PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK HANDLOWIEC 341 [03] Minister Edukacji Narodowej Warszawa 2009 Autorzy: mgr Anna Chmura mgr Wojciech Jodłowski mgr inż. Maria Kleina mgr Andrzej

Bardziej szczegółowo