SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Rachunkowość. Finanse. 2 www.difin.pl"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Rachunkowość Rachunkowość podatkowa 4 Rachunkowość finansowa w przykładach 4 Sprawozdawczość finansowa 5 Rachunkowość bankowa 5 Rachunek wyników 5 Rachunkowość finansowa 6 Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem 6 Podstawy rachunkowości, tom I i II 7 Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej 7 Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych 8 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów tom I i II 8 Sprawozdanie finansowe bez tajemnic 9 Jak czytać sprawozdanie finansowe 9 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów 10 Zarządzanie kosztami 10 Ryzyko w rachunkowości 11 Wartość ekonomiczna 11 Rachunkowość. Podstawowe założenia i zasady 12 Rachunkowość. Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami 12 Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej 13 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa 13 Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego 13 Rachunkowość można zrozumieć 13 Controlling. Teoria, zastosowania 14 Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem 14 Controlling przedsiębiorstw handlowych 14 Kapitały własne 15 Prawo bilansowe a prawo podatkowe 15 Rezerwy w rachunkowości i podatkach 16 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw 16 Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii 16 Połączenia spółek 16 Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych 17 Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard 17 Audyt wewnętrzny Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 18 Kreatywna rachunkowość 18 Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii 18 MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy 19 MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych 19 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych 19 MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym 19 MSR 12 Podatek dochodowy 19 MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności 20 MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe 20 MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji 20 MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych 20 MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe 20 Finanse Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku 21 Finanse 21 Finanse spółki akcyjnej 22 Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą project finance 22 Współczesna polityka pieniężna 23 Unia monetarna. Teoria i polityka 23 Ocena działalności instytucji finansowych 23 Eksportowa działalność małych i średnich przedsiębiorstw 24 Inwestycje rzeczowe i kapitałowe 24 Finansowanie inwestycji ekologicznych 24 Fundusze i usługi pożyczkowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 24 Instytucje i usługi poręczeniowe na rynku finansowym 25 2

2 SPIS TREŚCI Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity Based Costing/Management 25 Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw 25 Potencjał dochodowy samorządu w Polsce 26 Finansowe aspekty rozwoju polskiej gospodarki 26 Operacyjne planowanie finansowe 27 Analiza wartości przedsiębiorstwa 27 Kredyty bankowe i inne formy finansowania 28 Weksel w praktyce 28 Ocena efektywności finansowej spółek kapitałowych 28 Zrozumieć finanse firmy 29 Zarządzanie płynnością finansów 29 Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym 30 Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora 30 Bankructwa gospodarstw domowych 30 Quasi-fundusze venture capital 31 Fundusze private equity 31 Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa 32 Aniołowie biznesu w sektorze MSP 32 Infrastruktura finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej 33 Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa 33 Rynek papierów wartościowych 34 Finanse zintegrowane 34 Ekonomia Adam Smith. Życie i idee 35 Strategiczne szanse polskiej gospodarki w kontekście globalizacji 35 Ekonomiczne podstawy negocjacji 36 Agrobiznes 36 Ekonomia menedżerska dla MSP 36 Teoria i praktyka ekonomii a konkurencyjność gospodarowania 37 Zadłużenie zagraniczne Polski 37 Energia w czasach kryzysu 37 Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie 38 Zasady porządku w gospodarce rynkowej 38 Kraje rozwijające się w światowym systemie gospodarczym 39 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 39 Nietypowe transakcje w praktyce handlu międzynarodowego 39 Bankowość Finanse i bankowość 40 Podstawy finansów i bankowości 40 Marketing w działalności banku 40 Podstawy bankowości 41 Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego 41 Finanse i bankowość w integrującej się Unii Europejskiej 41 Współpraca przedsiębiorstwa z bankiem 42 Budżetowanie w banku komercyjnym 42 Akredytywa dokumentowa i zabezpieczająca 43 Działalność kredytowa monetarnych instytucji finansowych 43 Bankowość i podstawy rynku finansowego 43 Giełda Droga na giełdę. Jak przygotować spółkę do emisji publicznej 44 Zostań rekinem giełdowym 44 Giełdy i ich archetypy na ziemiach polskich 44 Statystyka podręczniki Statystyka dla ekonomistów 45 Podstawy algorytmów. Schematy blokowe 45 Statystyka. Podręcznik dla studiów ekonomicznych 46 Konsumpcja. Eseje statystyczne 46 Redagowanie prac dyplomowych 47 Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej 47 katalog wydawniczy 2008/2009 3

3 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość finansowa w przykładach według ustawy o rachunkowości i MSR Wydanie II Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 110 zł. Format B5, str. 629 Rachunkowość podatkowa Wydanie 8 Irena Olchowicz ISBN Cena 85 zł. Format B5, str. 552 W opracowaniu ukazano skutki zastosowania dopuszczalnych zasad ewidencji oraz wyceny efektów zdarzeń gospodarczych w granicach określonych krajową ustawą o rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. Kierownicy jednostek gospodarczych, dokonujący wyboru zasad rachunkowości i przygotowujący politykę rachunkowości, muszą zapoznać się z wymaganiami wynikającymi z wprowadzenia do przepisów prawa bilansowego Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. Zagadnienia te zostały zilustrowane licznymi przykładami pojawiających się problemów i propozycjami ich rozwiązań. Kolejne wydanie cenionego opracowania, w którym przedstawiono problemy prowadzenia ewidencji rachunkowej do celów podatku dochodowego od osób prawnych. Autorka wnikliwie analizuje relacje pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym oraz wynikające z tego porównania różnice w ujmowaniu kosztów, przychodów, ustalaniu wyniku według przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przedstawia konsekwencje wynikające z tych różnic dla prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania deklaracji CIT oraz rozliczania odroczonego podatku dochodowego. 4

4 RACHUNKOWOŚĆ Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów Irena Olchowicz Agnieszka Tłaczała ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 496 Autorki przedstawiają istotę i formę sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i harmonizacji rachunkowości. Dokonują precyzyjnej analizy porównawczej elementów sprawozdań finansowych zawartych w ustawie o rachunkowości i MSR. Wskazują na specyfikę zawartości merytorycznej poszczególnych pozycji sprawozdawczych zilustrowaną wieloma przykładami. Rachunek wyników Praca zbiorowa pod redakcją Edwarda Nowaka ISBN Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 288 Rachunkowość bankowa po zmianach Ewa Popowska, Włodzimierz Wąsowski ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 542 Książka jest kompleksowym wykładem rachunkowości banku komercyjnego. Ma służyć nie tylko nauce księgowania, ale także pokazać rachunkowość od strony produktów bankowych i specyficznych zagadnień występujących w bankowości. Niezależnie od edukacyjnej strony opracowania, autorzy przekazali obraz rachunkowości jako niezbędnego systemu informacyjnego, którego znajomość jest konieczna do kompetentnego zarządzania bankiem, a w szczególności maksymalizacji zysku przy minimalizacji zagrożeń ryzykiem. Uwzględniono wszystkie najnowsze zmiany, w tym wprowadzane Międzynarodowe Standardy Rachunkowości Finansowej oraz system sprawozdawczości FINREP dla NBP. W opracowaniu omówiono zagadnienia rachunku wyników ważnego elementu systemu rachunkowości jednostki prowadzącej działalność gospodarczą. Przedstawiono sposób pomiaru i prezentacji wyniku finansowego osiąganego w różnych obszarach działalności. Głównym celem publikacji jest pokazanie metod ustalania wyniku osiąganego przez jednostkę gospodarczą. katalog wydawniczy 2008/2009 5

5 RACHUNKOWOŚĆ Analiza finansowa w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem Praca zbiorowa pod redakcją Mariana Walczaka ISBN , dodruk 2008 Cena 80 zł. Format B5, str. 488 Rachunkowość finansowa Wydanie II zaktualizowane i rozszerzone Maria Gmytrasiewicz Anna Karmańska ISBN Cena 115 zł. Format B5, str. 848 Kompendium wiedzy na temat tradycyjnych i najnowszych systemów wskaźników oraz metod ich analizy znajdujących zastosowanie w przedsiębiorstwach o różnej formie własności, różnej wielkości i różnych rodzajach prowadzonych działalności. Jego podstawowym celem jest przedstawienie, jakie rodzaje informacji są potrzebne w zarządzaniu strategicznym i operacyjnym, jak te informacje mogą zostać uzyskane w procesie analizy finansowej oraz jak mogą być wykorzystane przez zarządzających przedsiębiorstwami w planowaniu działalności, budżetowaniu, podejmowaniu decyzji oraz w sterowaniu ich realizacją. Książka dostarcza wszechstronnych informacji o rachunkowości finansowej przydatnych studentom uczelni ekonomicznych oraz uczestnikom kursów i seminariów z zakresu rachunkowości. Może być użyteczna dla praktyków rachunkowości, którzy chcą doskonalić i rozwijać swoją wiedzę w tym zakresie. Funkcjonuje przede wszystkim jako uznany i ceniony podręcznik akademicki. Część pierwszą poświęcono szczegółowym zagadnieniom rachunkowości finansowej, takim jak zasady kwalifikacji i wyceny majątku przedsiębiorstwa, aktywa operacyjne, metody amortyzacji. Druga część opisuje sprawozdania finansowe przedsiębiorstw i ich cechy jakościowe. 6

6 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość i finanse grupy kapitałowej Jan Rak, Jan Turyna ISBN Rok wydania 2004 Cena 45 zł. Format B5, str. 216 Podstawy rachunkowości, tom I. Wykład Wydanie VI Irena Olchowicz ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 376 Podstawy rachunkowości, tom II. Zadania i rozwiązania Wydanie IV Irena Olchowicz ISBN Rok wydania 2005 Cena 45 zł. Format B5, str. 272 W dobie globalizacji gospodarki światowej jednym z najważniejszych procesów jest koncentracja kapitału przybierająca formę połączeń i fuzji podmiotów gospodarczych. Prowadzi ona do powstania wielkich narodowych i ponadnarodowych koncernów. Zjawisko to określane jest mianem konsolidacji. Autorzy przedstawiają podstawowe zasady sprawozdawczości finansowej grup kapitałowych z uwzględnieniem uregulowań polskich i międzynarodowych. Szczegółowo omówiono zasady konsolidacji sprawozdań finansowych, metody konsolidacji oraz podstawowe zasady interpretacji i analizy skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W podręczniku omówiono istotę rachunkowości, podstawy jej metodologii, zasady ewidencji gospodarczych oraz wycenę w rachunkowości. Omówiono aktywa pieniężne, należności i zobowiązania, rzeczowy majątek obrotowy i trwały, wartości niematerialne i prawne, inwestycje oraz przychody, koszty i wyniki. Przedstawiono zasady sporządzania sprawozdania finansowego i jego analizy. Tom II zawiera zadania i ich rozwiązania pozostające w ścisłej relacji z treściami tomu I. Aktualizacja popularnego podręcznika została dokonana z uwzględnieniem zmian w polskim prawie bilansowym oraz postanowień MSR i Dyrektyw Unii Europejskiej. katalog wydawniczy 2008/2009 7

7 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom I Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej ISBN Rok wydania 2002 Cena 110 zł. Format B5, str. 570 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Tom II Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej ISBN Rok wydania 2002 Cena 60 zł. Format B5, str. 392 Rachunkowość w praktyce przedsiębiorstw usługowych Janina Płóciennik-Napierała ISBN Cena 45 zł. Format B5, str. 240 Usługowa forma działalności przedsiębiorstw określa specyfikę zawierania przez nie transakcji. Częściej niż w jednostkach innego typu występują tu operacje gotówkowe, częściej stosowana jest procedura wpłat zaliczkowych na poczet wykonywanych usług. W konsekwencji wymaga to odmiennego sposobu dokumentowania takich operacji gospodarczych. W opracowaniu wskazuje się na te aspekty rachunkowości, które są wspólne dla różnych podmiotów gospodarczych oraz na możliwości wyboru szczegółowych rozwiązań księgowych w zależności od indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. W książce omówiono problematykę kosztów oraz zagadnienia planowania i kontroli w zarządzaniu organizacją. Większość zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem wykorzystuje najnowszą wiedzę z zakresu nowoczesnej rachunkowości menedżerskiej. Aby efektywnie wdrożyć i wykorzystywać możliwości nowoczesnych systemów informatycznych, należy zapoznać się z najnowszymi osiągnięciami rachunku kosztów i rachunkowości menedżerskiej. Książka jest wynikiem wielu lat studiów nad literaturą światową i krajową, prac badawczych i projektów wdrożeniowych zespołu Kadry Rachunkowości Menedżerskiej SGH. 8

8 RACHUNKOWOŚĆ Jak czytać sprawozdanie finansowe Przewodnik menedżera Gertruda Krystyna Świderska ISBN Cena 25 zł. Format C5, str. 126 Sprawozdanie finansowe bez tajemnic Rachunkowość finansowa w praktyce Wydanie trzecie Praca zbiorowa pod redakcją Gertrudy Krystyny Świderskiej Wojciecha Więcława ISBN Cena 120 zł. Format B5, str. 817 Celem książki jest nauczenie samodzielnego czytania, rozumienia i analizowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych. Zagadnienia te przedstawiono w sposób przystępny i zrozumiały zarówno dla ekonomisty, jak i prawnika, inżyniera czy humanisty. Można w niej znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: co to jest bilans i o czym informuje? gotówka czy zysk jak zmierzyć efekty działalności firmy? jak przychody i koszty wpływają na stan gotówki w firmie? jakie są ograniczenia wykorzystywania do zarządzania informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym? Książka stanowi bogate kompendium wiedzy na temat sporządzania sprawozdania finansowego w świetle polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości. Ma na celu nauczenie nie tylko odczytywania danych sprawozdawczych, ale także rozumienia ich treści ekonomicznej, rozpoznawania wykorzystanych narzędzi polityki bilansowej oraz diagnozowania kondycji finansowej. Jest opracowaniem obszernym i wyczerpującym, nie pomija kwestii trudnych i kontrowersyjnych. Kolejne wydanie potwierdza jego aktualność. katalog wydawniczy 2008/2009 9

9 RACHUNKOWOŚĆ Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa Redakcja naukowa Anna Karmańska ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 384 Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Redaktor naukowy Anna Karmańska ISBN Cena 135 zł. Format B5, str W opracowaniu uzasadniono potrzebę strategicznego i operacyjnego zarządzania kosztami oraz ich wieloaspektowej analizy. Zaprezentowano naturę wyselekcjonowanych obszarów kosztów z jednoczesnym wskazaniem na aspekty zarządcze, przedstawiono propozycję możliwości ich klasyfikacji modelowej, najbardziej użytecznej zarządczo. Empirycznej diagnozie poddano stan wiedzy i stosowanych rozwiązań praktycznych w zakresie zarządzania wyselekcjonowanymi klasami kosztów. Efektem analiz jest projekt struktury ewidencyjnej kosztów wspomagającej zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska, wyrażony w postaci propozycji rozbudowy zakładowych planów kont....prezentowana książka odznacza się oryginalnym ujęciem trudnych zagadnień z zakresu rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów przedsiębiorstwa funkcjonującego w erze informacji. Tytułową problematykę umieszczono w koncepcyjnych ramach systemu informacyjnego przedsiębiorstwa. Zaproponowano uporządkowania, dzięki którym Czytelnik będzie mógł łatwiej poruszać się po problematyce związanej z systemem informacji zarządczej i na tym tle lepiej rozumieć zadania stawiane przed nowymi koncepcjami rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów... (z recenzji prof. dr hab. Marii Gmytrasiewicz). 10

10 RACHUNKOWOŚĆ Wartość ekonomiczna w systemie informacyjnym rachunkowości finansowej Anna Karmańska ISBN Cena 52 zł. Format B5, str. 344 Ryzyko w rachunkowości Redakcja naukowa Anna Karmańska ISBN Cena 95 zł. Format B5, str. 536 Opracowanie jest próbą przedstawienia szerokiego tła tworzącego współczesne uwarunkowania dla funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości finansowej i pomiaru wartości ekonomicznej w jego ramach. Mając na uwadze zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem i wynikające z nich konieczne weryfikacje stosowanych systemów pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, zaprezentowano syntetyczne mierniki dokonań i kreowania wartości przedsiębiorstwa, które stanowią wyzwanie dla systemu informacyjnego rachunkowości finansowej w zakresie generowania informacji użytecznych przy ich ustalaniu. Przedstawiono pogląd, że pomiar wartości ekonomicznej ma szansę stać się w rachunkowości nowym paradygmatem. Publikacja zawiera istotne uporządkowanie problematyki zarządzania ryzykiem i jego pomiaru Głównym celem jest prezentacja autorskiej próby zidentyfikowania obszarów ryzykogennych w działalności przedsiębiorstwa i ich oddziaływania na rachunkowość. Prześledzono ewolucję definiowania ryzyka w różnych nurtach myśli ekonomicznej, rozważono możliwości pomiaru ryzyka związanego z rachunkowością rozumianą jako całościowy system informacyjny oraz pokazano możliwości specjalnego sprawozdania z ryzyka. Książka prezentuje oryginalne, kompleksowe podejście do ustalania relacji pomiędzy ryzykiem gospodarczym a rachunkowością finansową oraz zarządczą. katalog wydawniczy 2008/

11 RACHUNKOWOŚĆ Rachunkowość Teoria ogólna i zadania z rozwiązaniami Maria Niewiadoma ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 244 Rachunkowość Podstawowe założenia i zasady Maria Gmytrasiewicz ISBN Cena 36 zł. Format B5, str. 172 Podręcznik łączy treść wykładów z ćwiczeniami i zadaniami, które mogą być realizowane na zajęciach z wykładowcami bądź samodzielnie. Omówiono w nim najważniejsze sposoby identyfikacji oraz zapisu zdarzeń i operacji gospodarczych w firmach, a także funkcje i zasady rachunkowości. Do podanych zadań dołączono treści teoretyczne i zaktualizowane ważniejsze definicje. Przedstawiono charakterystykę stornowania błędnych zapisów księgowych, zagadnienia tytułów zmian aktywów trwałych, ich ewidencji na kontach bilansowych i wynikowych oraz ujmowania w księgach rachunkowych. Szczególną uwagę poświęcono aktywom obrotowym oraz pozycjom wynikowym kosztom. Unikatowe studium podstawowej wiedzy z zakresu rachunkowości. Książkę można polecić jako podręcznik akademicki, powinna także funkcjonować jako kompendium umożliwiające samodzielne studia podstaw rachunkowości. Przedstawiono w niej opis podstawowych założeń systemu rachunkowości ze szczególnym uwypukleniem roli i znaczenia metody bilansowej w całym procesie ewidencji gospodarczej. Najistotniejsze jest ujęcie metody bilansowej i innych podstawowych zasad rachunkowości nie jako praktycznego fundamentu procedur księgowych, ale jako metody myślenia podporządkowującej sobie cały system rachunkowości. 12

12 RACHUNKOWOŚĆ Perspektywy rachunkowości w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej Redakcja naukowa Bronisław Micherda ISBN: Cena 35 zł Format B5, str. 160 Czytanie bilansu przedsiębiorstwa (dla menedżerów), Wydanie VIII Witold Bień ISBN Rok wydania 2005 Cena 30 zł. Format C5, str. 124 Motywem przewodnim publikacji jest refleksja nad przemianami rachunkowości w kontekście akcesji do Unii Europejskiej. Szczegółowe rozważania poświęcono m.in. problemom niezależności biegłych rewidentów, rachunkowości funduszy pomocowych, ujmowania kosztów ochrony środowiska oraz roli kontroli, audytu i sprawozdawczości wewnętrznej. Opracowanie zawiera informacje niezbędne do samodzielnego korzystania z bilansu oraz rachunku wyników przedsiębiorstwa, tj. najważniejszych elementów sprawozdania finansowego obrazujących stan majątkowy firmy, zdolność do regulowania zobowiązań oraz osiągany wynik. Jest przewodnikiem do czytania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw. Problemy wiarygodności sprawozdania finansowego Bronisław Micherda ISBN: Cena 40 zł Format B5, str. 216 Rachunkowość można zrozumieć Jarosław Tuczko ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 160 Autor analizuje przesłanki i uwarunkowania wiarygodnego obrazu działalności jednostki gospodarczej. Zagadnienia te odnosi do trzech wyodrębnionych dziedzin: rachunkowości, analizy finansowej, badania sprawozdania finansowego, które traktowane łącznie zalicza się do szeroko rozumianej rachunkowości. Efektem są wnioski w zakresie formułowania treści sprawozdania finansowego. To książka dla rozpoczynających swoją przygodę z księgowością i oczekujących zrozumienia jej podstaw. Jeżeli uczęszczasz na wykłady z rachunkowości lub prowadzisz biznes i chciałbyś zrozumieć, co to księgowość, powinieneś przeczytać to opracowanie. Księgowość to nie aż tak bardzo skomplikowana materia, przedstawiona w prosty i przejrzysty sposób daje się nawet polubić. katalog wydawniczy 2008/

13 RACHUNKOWOŚĆ Controlling, analiza i monitoring w zarządzaniu przedsiębiorstwem Anna Skowronek-Mielczarek Zdzisław Leszczyński ISBN Cena 50 zł. Format B5, str. 268 Controlling. Teoria, zastosowania Wydanie trzecie zmienione Stanisław Marciniak ISBN Cena 49 zł. Format B5, str. 269 Cechą charakterystyczną książki jest prezentacja sformalizowanych systemów controllingu, zapis procedur postępowania na etapie projektowania, wdrażania i eksploatacji. W pierwszej części przedstawiono zagadnienia teoretyczne controllingu: ideę, paradygmaty, dylematy, rodzaje oraz charakterystykę systemowego ujęcia instrumentu wspomagającego zarządzanie. W części drugiej zaprezentowano możliwości aplikacyjne systemów controllingu w dwóch grupach modeli operacyjnych i modeli strategicznych. Opisane zastosowania obejmują dziedziny finansów, marketingu, logistyki, administracji, ochrony środowiska, zarządzania rozwojem regionalnym oraz procesami (projektami) w sytuacjach kryzysowych. Autorzy koncentrują się na problematyce zastosowania narzędzi finansowych: controllingu, analizy i monitoringu. Książka zyskuje na znaczeniu i aktualności, gdyż uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej wiąże się z koniecznością zmian w systemie podejmowania decyzji, wymaga wyższej jakości zarządzania, szybszych, pewniejszych i lepszych informacji dla kierownictwa. Controlling przedsiębiorstw handlowych Grzegorz Lew ISBN Rok wydania 2004 Cena 48 zł. Format B5, str. 280 Książka ta jest pierwszą w literaturze polskiej poświęconą w całości controllingowi w przedsiębiorstwach handlowych. Stanowi swoistego rodzaju odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony praktyków przedsiębiorstw handlowych, którzy poszukują skutecznych instrumentów zarządzania w nowych, radykalnie zmienionych i niestabilnych warunkach prowadzenia działalności. 14

14 RACHUNKOWOŚĆ Prawo bilansowe a prawo podatkowe Pod redakcją Bronisława Micherdy ISBN Cena 55 zł. Format B5, str. 280 Kapitały własne w świetle prawa handlowego, bilansowego i podatkowego w różnych formach działalności gospodarczej André Helin, Anna Bernaziuk Rafał Kowalski ISBN Cena 70 zł. Format B5, str. 296 Problematyka różnic pomiędzy prawem bilansowym a prawem podatkowym odnosi się głównie do sposobu ujęcia aktywów. Wprowadzeniem do rozważań jest syntetyczny zarys wyceny bilansowej ze wskazaniem nadrzędnych zasad rachunkowości, istotnie wpływających na kwestię pomiaru wartości. W kolejnych rozdziałach omówiono poszczególne kategorie aktywów (środki trwałe i środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne, inwestycje, zapasy, należności, krótkoterminowe papiery wartościowe etc.), analizując ich możliwe klasyfikacje, zasady wyceny i różnice w ujęciu według prawa bilansowego i prawa podatkowego. Istotnym wnioskiem są propozycje zmian obowiązujących przepisów. Autorzy stawiają sobie za cel przystępne przedstawienie obowiązków publicznych związanych z prowadzeniem prywatnego przedsiębiorstwa. Książka została pomyślana jako pomoc w orientacji w labiryncie procedur i formalności, jakie towarzyszą na co dzień przedsiębiorcom. Jest adresowana do wszystkich osób, które zajmują się sprawami obrotu gospodarczego, a nie są specjalistami w zakresie prawa, podatków i rachunkowości. Jest przydatna przede wszystkim dla: prowadzących lub zamierzających prowadzić własne przedsiębiorstwo, menedżerów i kadry zarządzającej firm, kadry księgowej w zakresie procedur prawnych. katalog wydawniczy 2008/

15 RACHUNKOWOŚĆ Rezerwy w rachunkowości i podatkach Maria Gmytrasiewicz Urszula Kierczyńska ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 136 Rentowność a wypłacalność przedsiębiorstw Konrad Stępień ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 176 Zagadnienie rezerw należy do najważniejszych i jednocześnie najbardziej skomplikowanych problemów w rachunkowości. Autorki podejmują próbę uporządkowania pewnego chaosu informacyjnego, prezentując w sposób przystępny i uporządkowany podstawowe zagadnienia dotyczące rezerw w rachunkowości w świetle nowego spojrzenia. Z punktu widzenia praktyki duże znaczenie ma przegląd podstawowych metod przewidywania upadłości przedsiębiorstw. Przedstawiono doświadczenia światowe i polskie w zakresie tworzenia modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Zaproponowano ponadto model pomiaru i oceny stopnia realizacji nadrzędnych celów działalności przedsiębiorstwa. Koszty w układzie rodzajowym zużycie materiałów i energii Małgorzata Paszula ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 112 Połączenia spółek prawo, rachunkowość, podatki Ewa Wanda Maruszewska ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 192 W opracowaniu przedstawiono zasady gromadzenia informacji, wyceny i rejestracji zużycia materiałów i energii w sposób niezbędny do rozliczenia podatku dochodowego na podstawie obowiązującego prawa bilansowego. Zwrócono uwagę na analizy kosztów zużycia materiałów i energii oraz narzędzia rachunkowości zarządczej, których zastosowanie umożliwia optymalizację kosztów zużycia materiałów. W książce omówiono zagadnienia połączeń spółek kapitałowych z uwzględnieniem regulacji rachunkowości, prawa spółek handlowych oraz prawa podatkowego. Praktyka potwierdza, że połączenia jednostek są procesami długotrwałymi i trudnymi ze względu na konieczność jednoczesnego wypełnienia dyspozycji kilku aktów prawnych, których postanowienia nie zawsze są jednoznaczne i zbieżne. 16

16 RACHUNKOWOŚĆ Pomiar dokonań od wyniku finansowego do Balanced Scorecard Jan Michalak ISBN Cena 46 zł Format B5, str. 168 Rola audytu finansowego w wykrywaniu przestępstw gospodarczych Małgorzata Kutera ISBN Cena 44 zł. Format B5, str. 232 W gospodarkach wysoko rozwiniętych ekspertyzy sądowe stanowią najszybciej rozwijający się segment usług świadczonych przez biegłych rewidentów. W Polsce sytuacja okazała się diametralnie różna. Jedną z przyczyn jest brak odpowiedniej literatury fachowej, wyjaśniającej kompleksowo teoretyczne, prawne i praktyczne problemy związane z przygotowaniem rzetelnych ekspertyz sądowych. Prezentowana książka znakomicie wypełnia tę lukę. Szczególnym osiągnięciem jest propozycja oryginalnego modelu postępowania audytora w zakresie wykrywania przestępstw gospodarczych, łącznie ze wskazaniem szczegółowo zaprezentowanej bazy informacyjnej. Książka stanowi kompendium wiedzy o pomiarze dokonań (wyników). Prezentuje w sposób przystępny zalety i wady różnych koncepcji pomiaru dokonań stosowanych w praktyce polskich i światowych przedsiębiorstw. Jest przewodnikiem pozwalającym opracować system pomiaru dokonań dostosowany do specyfiki firmy i wymagań zarządzających. Audyt wewnętrzny 2008 Kazimiera Winiarska ISBN Cena 58 zł Format B5, str. 288 Celem publikacji jest prezentacja idei audytu wewnętrznego oraz jego powiązań z kontrolą wewnętrzną i audytem zewnętrznym. Służy temu m.in. przegląd najnowszej literatury z zakresu audytu wewnętrznego na świecie. Książka może być traktowana jako podręcznik dla osób przygotowujących się do egzaminu na audytora wewnętrznego oraz pomoc dla studentów studiów ekonomicznych. katalog wydawniczy 2008/

17 RACHUNKOWOŚĆ Kompendium wiedzy o Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 3 Niezakończone usługi budowlane. Analizy komentarze przychody Jacek Kalinowski ISBN Cena 58 zł Format B5, str. 216 Celem publikacji jest prezentacja zasad wyceny i ustalania wyniku z działalności projektowej. Autor omawia definicje podstawowych kategorii pomiaru, łączenie i dzielenie umów budowlanych oraz ustalanie ich stopnia zaawansowania, politykę rachunkowości, rozwiązania ewidencyjne oraz zasady ujawniania informacji o kontraktach w sprawozdaniu finansowym. Uproszczone ewidencje podatkowe w gastronomii Joanna Fila Radosław Witczak ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 148 Kreatywna rachunkowość Fałszowanie sprawozdań finansowych Włodzimierz Wąsowski ISBN Rok wydania 2005 Cena 40 zł. Format B5, str. 111 Fałszowanie sprawozdań finansowych jest jedną z patologii gospodarki rynkowej. W ostatnich latach ujawniono szereg spektakularnych przypadków fałszowania sprawozdań. Celem publikacji jest przedstawienie ogólnych mechanizmów dokonywania manipulacji, czyli sprzeniewierzania się zasadom rachunkowości, które obowiązują zarówno jednostki prezentujące sprawozdania, jak i biegłych rewidentów odpowiedzialnych za ich rzetelną weryfikację. Opisanie przyczyn, mechanizmów i metod fałszowania może służyć ostrzeganiu podmiotów i inwestorów narażonych na skutki fałszerstw, jak i zniechęcaniu potencjalnych fałszerzy do powielania znanych przestępczych schematów. Celem książki jest przybliżenie zasad uproszczonej księgowości dla podmiotów z branży usług gastronomicznych ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw. Publikacja może pomóc w wyborze odpowiednich form opodatkowania w zależności od potrzeb przedsiębiorcy, właściwie rozliczać się z urzędem skarbowym oraz przyczynić się do zmniejszenia ryzyka popełnienia błędów. 18

18 RACHUNKOWOŚĆ MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy Jerzy Gierusz, Karolina Gościniak, Beata Zackiewicz ISBN Cena 60 zł. Format B5, str. 344 Celem publikacji jest przybliżenie polskiemu czytelnikowi zasadniczych ustaleń przyjętych w MSSF 1. Powinno to ułatwić: przygotowanie harmonogramu konwersji sprawozdania finansowego ze stosowanej polityki rachunkowości na zasady zgodne z wymaganiami MSSF, wyodrębnienie istotnych etapów realizacji tego projektu, dokonanie wyboru fakultatywnych zwolnień w retrospektywnym ujęciu poszczególnych standardów, analizę wpływu przeprowadzonych przekształceń na obraz jednostki prezentowany w sprawozdaniu finansowym. MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych Redakcja naukowa Kazimiera Winiarska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 248 MSR 7 Rachunek przepływów pieniężnych Jan Turyna ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 128 MSR 10 Zdarzenia po dniu bilansowym Katarzyna Trzpioła ISBN Cena 35 zł Format B5, str. 104 MSR 12 Podatek dochodowy Wiktor Gabrusewicz Małgorzata Kamieniecka ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 188 katalog wydawniczy 2008/

19 RACHUNKOWOŚĆ MSR 14 Sprawozdawczość segmentów działalności Sławomir Sojak, Maria Jankowska ISBN Cena 55 zł Format B5, str. 224 Treścią książki jest szczegółowa analiza postanowień MSR 14 z odwołaniem się do innych standardów oraz regulacji krajowych. Kolejno omówiono podstawowe zagadnienia, m.in.: ilościowe i jakościowe kryteria wyodrębniania segmentów działalności, rodzaje wzorów sprawozdawczych segmentów działalności, podstawowe pojęcia wykorzystywane do sporządzania sprawozdawczości segmentów działalności, takie jak przychody, koszty segmentu, aktywa i pasywa oraz wynik segmentu, mierniki wyników prezentowanych przez spółki kapitałowe w sprawozdawczości według segmentów działalności. MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe Pod redakcją Kazimiery Winiarskiej ISBN Cena 50 zł Format B5, str. 210 MSR 29 Sprawozdawczość finansowa w warunkach hiperinflacji Sławomir Sojak Piotr Kozak ISBN Cena 45 zł Format B5, str. 212 MSR 21 Skutki zmian kursów wymiany walut obcych Elżbieta Kalwasińska ISBN Cena 38 zł Format B5, str. 156 MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Pod redakcją Sławomira Sojaka ISBN Cena 45 zł Format B5, str

20 FINANSE Finanse Wydanie 4 Praca zbiorowa pod redakcją naukową Janusza Ostaszewskiego ISBN Cena 80 zł. Format B5, str. 485 Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku Wojciech Morawski ISBN Cena 35 zł. Format B5, str. 128 Finanse to dział ekonomii zajmujący się zjawiskami pieniężnymi. Obejmują teorię finansów, czyli wyjaśnianie roli zjawisk pieniężnych (finansowych) w przebiegu procesów gospodarczych, oraz politykę finansową, tj. regulowanie procesów gospodarczych za pomocą instrumentów finansowych. Stanowią podstawę koncepcji głównych szkół myśli ekonomicznej, dostarczających odpowiedzi na pytanie: jak rozwiązywać problemy makroekonomiczne za pomocą polityki monetarnej i fiskalnej. Autorzy tej książki pracownicy naukowi Katedry Finansów Szkoły Głównej Handlowej w interesujący sposób omawiają tę tematykę. Książka cenionego znawcy historii gospodarczej przedstawia odwrotną stronę medalu w stosunku do tej, którą ukazuje historia polityczna. Wiele wydarzeń politycznych bez znajomości historii finansów może sprawiać wrażenie przypadkowych. W świetle tego, co wynika z historii finansów, stają się logiczne i zrozumiałe. Opracowanie to pomaga zrozumieć historyczne uwarunkowania zjawisk gospodarczych. Można też dowiedzieć się z niego, że żadna dobra koniunktura nie trwa wiecznie. Na szczęście to samo można powiedzieć o złej koniunkturze. katalog wydawniczy 2008/

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22

spis treści 2 www.difin.pl Finanse MSR 37. Rezerwy, zobowiązania, warunkowe i aktywa warunkowe 22 MSR 41. Rolnictwo 22 spis treści Rachunkowość Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych. Wydanie II 4 Rachunkowość podatkowa. Wydanie 8 4 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych Wydanie II rozszerzone

Bardziej szczegółowo

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin

www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin www.difin.pl k a t a l o g w y d a w n i c z y 2010/2011 rachunkowość finanse ekonomia bankowość Difin spis treści Rachunkowość Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza 4 Jak czytać sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin

k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin k a t a l o g w y d a w n i c z y 2012/2013 prawo ekonomia zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 101 kompetencji pilota wycieczek. Turystyka motocyklowa w Polsce...

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZĄDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 71 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie SKŁAD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczący prof. dr

Bardziej szczegółowo

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82

ul. Canaletta 4 00-099 Warszawa Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne Prezes Zarządu Redaktor Naczelny 22 826 41 82 Dyrektor ds. Edytorskich 22 826 41 82 mrozmus@pwe.com.pl Kierownik Działu Handlowego 22 827 75 94 bialek@pwe.com.pl Kierownik

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Politechnika Lubelska Katedra Finansów i Rachunkowości Wiesław Janik, Maria Paździor Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza i controlling i controlling Lublin 2012 Podręczniki Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku

KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA. Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku KATALOG WYDAWNICZY OCHRONY ZDROWIA Pobierz bezpłatny e-book Szczegóły w środku 1 Spis treści Najbliżej Ciebie, gdziekolwiek jesteś ponad 4000 publikacji dotyczących prawa, ochrony zdrowia, finansów i biznesu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE Kierunek: Finanse i bankowość Źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Krzysztof Borawski Nr albumu: 23059 Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 17 MARKETING LOGISTYKA FINANSE RACHUNKOWOŚĆ 37 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE GEOGRAFIA I TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 2 11 16 ZASOBY LUDZKIE 17 SERIA BŁYSKOTLIWE ZARZĄDZANIE MARKETING SERIA MARKETING BEZ TAJEMNIC LOGISTYKA FINANSE 20 21 27 28 32 RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy

źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw jak pozyskać fundusze na rozwój własnej firmy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Jan Śliwa Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy

perspektywa inwestora i przedsiębiorcy siecinwestorowkpt.pl» Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy Kapitał na rozwój perspektywa inwestora i przedsiębiorcy www.kpt.krakow.pl www.kpt.krakow.pl Kapitał na rozwój perspektywa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP

Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP Marek Matejun, Katarzyna Szymańska Finansowanie i wspomaganie rozwoju firm sektora MSP [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 5.1. Podstawowe zasady i źródła finansowania małych i średnich

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych AUDYT ZEWNĘTRZNY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO A WIARYGODNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo