OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN)"

Transkrypt

1 Strona1 OFERTA OŚRODKA WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ DLA REGIONU KOSZALIOSKIEGO (OWES KOSZALIN) I. INFORMACJE OGÓLNE Strona 2 II. KLIENCI OWES KOSZALIN Strona 3 III. OFERTA OWES KOSZALIN Strona 4 1. SZKOLENIA Strona 4 2. DORADZTWO Strona 7 3. USŁUGI SPECJALISTYCZNE Strona WPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNMI ORAZ PROMOCJA EKNOMII SPOŁECZNEJ Strona 13 IV. DANE KONTAKTOWE Strona 14

2 Strona2 I. INFORMACJE OGÓLNE Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej dla Regionu Koszalioskiego (OWES Koszalin) jest prowadzony przez Koszalioską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą Mielno oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieoskiego na podstawie umowy o dofinansowanie (UDA-POKL /12-00) zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. Umowa z Wojewódzkim Urzędem Pracy zawarta została na okres od do Głównym celem OWES Koszalin jest wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej na terenie powiatów: koszalioskiego, m. Koszalina, białogardzkiego, sławieoskiego i kołobrzeskiego poprzez inicjowanie partnerstw lokalnych oraz kompleksowe wsparcie informacyjno-szkoleniowodoradczo-usługowe osób działających w sektorze Ekonomii Społecznej.

3 Strona3 II. KLIENCI OWES KOSZALIN A. Osoby fizyczne spełanijące poniższe kryteria: 1) Osoby mające trudności na rynku pracy (bezrobotne, zagrożone wykluczeniem społecznym, nieaktywne zawodowo) lub zatrudnione zainteresowane założeniem Podmiotu Ekonomii Społecznej, w tym Spółdzielni socjalnej, oraz 2) Osoby w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) 3) Osoby, które zamieszkują, uczą się lub pracują na terenie powiatów: koszalioskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieoskiego. B. Podmioty Ekonomii Społecznej: Podmioty zarejestrowane lub posiadające jednostkę organizacyjna na terenie jednego z następujących powiatów: koszalioskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieoskiego; posiadające status: Organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, fundacja) Spółdzielnia Socjalna Spółdzielnia pracy Spółdzielnia inwalidów i niewidomych Klub integracji społecznej Centrum integracji społecznej Warsztat terapii zajęciowej Zakład aktywności zawodowej Spółka non-profit. C. Instytucje otoczenia Ekonomii Społecznej: Instytucje mające swoją siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie jednego z następujących powiatów: koszalioskiego, M. Koszalin, kołobrzeskiego, białogardzkiego, sławieoskiego, w tym: Instytucje rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, Jednostki samorządu terytorialnego, media, przedsiębiorcy.

4 Strona4 III. OFERTA OWES KOSZALIN 1. SZKOLENIA: A. Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społeczne (PES), w tym spółdzielni socjalnej Formy prawne Podmiotów Ekonomii Społecznej Rejestracja PES ABC przedsiębiorstwa społecznego B. Prowadzenie i rozwój podmiotu ekonomii społecznej (PES): planowanie strategiczne, strategia marketingowa, zarządzanie strategiczne i kryzysowe, zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi, przygotowanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych, zarządzanie jakością, techniki sprzedaży, marketing i promocja PES Budowanie marki Podmiotu Ekonomii Społecznej Innowacje i nowe technologie (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie) Twórcze rozwiązywanie problemów C. Zarządzanie finansami: planowanie finansowe, źródła i instrumenty finansowania PES, przygotowanie biznes planu PES, środki prywatne i publiczne (z wyłączeniem EFS), krajowe i zagraniczne, pożyczki darowizny, sponsoring, PFRON, FIO, EOG, Bank Światowy i inne, fundraising,

5 Strona5 D. Zarządzanie zasobami ludzkimi: budowanie zespołu, delegowanie zadao, system oceny pracowników, motywowanie pracowników narzędzia finansowe i pozafinansowe, zarządzanie konfliktem, zarządzanie czasem pracy, twórcze rozwiązywanie problemów Praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej motywacja, roszczeniowośd, budowanie zespołu, kryzysy E. Komunikacja społeczna: public relations i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej, budowanie marki produktu i organizacji, zarządzanie relacjami z klientem, współpraca z administracją publiczną, tworzenie i zarządzanie partnerstwem międzysektorowym, Nawiązywanie i rozwój partnerstw oraz sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju Ekonomii Społecznej i przedsiębiorczości społecznej w regionie Dostosowywanie oferty PES do potrzeb i problemów zdiagnozowanych w środowisku lokalnym Nawiązywanie relacji z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym F. Zagadnienia administracyjno-prawne: prawne aspekty zarządzania organizacjami społecznymi i przedsięwzięciami społecznymi, opracowanie statutu lub zmian w statucie, rozpoczęcie działalności gospodarczej, prawo pracy w instytucjach społecznych, elastyczne formy zatrudnienia w podmiotach ES, prowadzenie księgowości i rachunkowości,

6 Strona6 kadry i płace, podatki, pomoc publiczna, klauzule społeczne, zamówienia publiczne Działalnośd Pożytku Publicznego Prowadzenie statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej obszar prawny, finansowy i księgowy

7 Strona7 2. DORADZTWO A. Tworzenie Podmiotu Ekonomii Społeczne (PES), w tym spółdzielni socjalnej Formy prawne Podmiotów Ekonomii Społecznej Rejestracja PES ABC przedsiębiorstwa społecznego B. Prowadzenie i rozwój podmiotu ekonomii społecznej (PES): planowanie strategiczne, strategia marketingowa, zarządzanie strategiczne i kryzysowe, zarządzanie projektami i przedsięwzięciami społecznymi, przygotowanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych, techniki sprzedaży, marketing i promocja PES Budowanie marki Podmiotu Ekonomii Społecznej Innowacje i nowe technologie (m.in. wdrażanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, tworzenie przedsiębiorstw opartych na zaawansowanych technologiach, wykorzystywanie technologii informatycznych w przedsiębiorstwie) Twórcze rozwiązywanie problemów C. Zarządzanie finansami: planowanie finansowe, źródła i instrumenty finansowania PES, przygotowanie biznes planu PES, fundraising, środki prywatne i publiczne (z wyłączeniem EFS), krajowe i zagraniczne, pożyczki darowizny, sponsoring, PFRON, FIO, EOG, Bank Światowy i inne, D. Zarządzanie zasobami ludzkimi: budowanie zespołu,

8 Strona8 delegowanie zadao, system oceny personelu, motywowanie pracowników narzędzia finansowe i pozafinansowe, zarządzanie konfliktem, zarządzanie czasem pracy, twórcze rozwiązywanie problemów Praca z osobami w trudnej sytuacji życiowej motywacja, roszczeniowośd, budowanie zespołu, kryzysy E. Komunikacja społeczna: public relations i komunikacja w podmiotach ekonomii społecznej, budowanie marki produktu i organizacji, zarządzanie relacjami z klientem, współpraca z administracją publiczną, tworzenie i zarządzanie partnerstwem międzysektorowym, Nawiązywanie i rozwój partnerstw oraz sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju Ekonomii Społecznej i przedsiębiorczości społecznej w regionie Dostosowywanie oferty PES do potrzeb i problemów zdiagnozowanych w środowisku lokalnym Nawiązywanie relacji z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym F. Zagadnienia administracyjno-prawne: prawne aspekty zarządzania organizacjami społecznymi i przedsięwzięciami społecznymi, opracowanie statutu lub zmian w statucie, rozpoczęcie działalności gospodarczej, prawo pracy w instytucjach społecznych, elastyczne formy zatrudnienia w podmiotach ES, prowadzenie księgowości i rachunkowości, kadry i płace, podatki,

9 Strona9 pomoc publiczna, klauzule społeczne, zamówienia publiczne Działalnośd Pożytku Publicznego Prowadzenie statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w podmiotach trzeciego sektora oraz w podmiotach sektora ekonomii społecznej obszar prawny, finansowy i księgowy

10 Strona10 G. SPECIALISTYCZNE USŁUGI DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ a) USŁUGI PRAWNE: ustalanie dla podmiotu kalendarza działao wymaganych przepisami prawa (badania okresowe, szkolenia bhp, przeglądy, licencje, koncesje, zgłoszenia do KRS itd.); przygotowywanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeo; prowadzenie ewidencji pracowniczej; postępowanie rejestracyjne (aktualizacja wpisów w KRS), w tym zmiany formy prawnej prowadzenia działalności, uzupełnianie i aktualizacja wpisów, etc. sporządzanie i opiniowanie pism; windykacja i zarządzanie wierzytelnościami, w tym przygotowanie wezwao do zapłaty, przygotowywanie porozumieo, etc.; przygotowania i weryfikacji regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, zatrudniania, wynagradzania itd.), Elastyczne formy zatrudnienia, Zwalnianie pracowników, Prowadzenie dokumentacji osobowej i ochrona danych osobowych, Pisanie statutu organizacji pozarządowej, Dokumentowanie spraw członkowskich, Zakładanie spółdzielni, Organy spółdzielni i ich kompetencje, Przekształcenie podmiotów, Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności gospodarczej przez PES, Likwidacja podmiotu ekonomii społecznej, Postępowanie naprawcze, Obowiązki administratora nieruchomości, b) USŁUGI KSIĘGOWE: prowadzenie bieżącej dokumentacji księgowej PES i sprawozdawczości, weryfikacja prowadzonej dokumentacji księgowej, c) USŁUGI DORADZTWA BIZNESOWEGO: 1. W zakresie zarządzania strategicznego

11 Strona11 Opracowanie strategii, Tworzenie planów operacyjnych planowanie strategiczne, Budżetowanie i analiza finansowa tworzenie budżetów krótko- i długookresowych, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, Plan marketingowy strategia marketingowa, Zarządzanie procesami, Zarządzanie kryzysowe, Przygotowywanie projektów dla PES finansowanych ze źródeł zewnętrznych Zarządzanie zmianą, zarządzanie ryzykiem, 2. w zakresie zarządzania jakością Wdrażanie systemu zarządzania jakości, Prowadzenie audytów jakości, Działania doskonalące w organizacji, Przygotowanie jednostki do certyfikacji, 3. W zakresie zarządzania relacjami z klientem: Analiza potrzeb klientów, Techniki sprzedaży, Negocjacje z klientem, Budowanie oferty produktowej, PR w sektorze ES, Marka i identyfikacja wizualna organizacji, Budowa zespołu zarządzania projektem, Planowanie i budżetowanie projektów, Zarządzanie ryzykiem w projekcie, Zarządzanie jakością w projekcie, Komunikacja w projekcie, Zarządzanie przedsięwzięciami społecznymi, Zarządzanie portfelem projektów, 4. Coaching biznesowy d) USŁUGI MARKETINGOWE Wsparcie Podmiotów Ekonomii Społecznej w opracowaniu materiałów promocyjno-informacyjnych z wybranego zakresu: Wizytówki, foldery, ulotki, plakaty, projektowanie znaku firmowego, tworzenie strony www,

12 Strona12 pozycjonowanie strony www, baner, ścianka, tablica, gadżety reklamowe, ogłoszenia w mediach (prasa, TV, radio, www), papier firmowy, inne.

13 Strona13 H. WPÓŁPRACA Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI ORAZ PROMOCJA EKNOMII SPOŁECZNEJ 1) Konferencje, 2) spotkania Podmiotów Ekonomii Społecznej, przedstawicieli samorządu lokalnego, mediów, przedsiębiorców oraz instytucji rynku pracy i integracji społecznej, 3) kwartalny biuletyn informacyjny z zakresu ekonomii społecznej, 4) diagnoza potrzeb środowisk lokalnych i tworzenie planów działania, 5) zawiązywanie i rozwój partnerstw i sieci współpracy lokalnych podmiotów w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych, 6) kreowanie i wspieranie partnerstw lokalnych oraz sieci współpracy w celu rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Regionie Koszalioskim, 7) promocja działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej jako skutecznego narzędzia aktywizacji osób pozostających bez pracy.

14 Strona14 IV. DANE KONTAKTOWE 1. Siedziba OWES: (czerwony budynek) tel lub fax: siedziba Ośrodka dostosowana jest do potrzeb osób niepełnosprawnych 2. Personel OWES Kierownik: Anna Szczepaoska (94/ , Asystent Kierownika: Paulina Gregorek (94/ , Specjalista ds. informacji i promocji: Izabela Kwarcioska (94/ , Doradca 1: Justyna Iwankiewicz (94/ , Doradca 2: Katarzyna Ostaszewska (94/ , Ekspert ds. Usług: Sylwia Sipak-Pawłowska (94/ , Animator 1: Natalia Kłus-Szczeblewska (94/ , Animator 2 : Jolanta Wojciechowska (59/ , 3. Dokumenty rekrutacyjne Formularze dla klientów Ośrodka oraz Regulamin korzystania z usług OWES dostępny na stronie internetowej lub w siedzibie Ośrodka

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim

OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu pn.: OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ w regionie stargardzkim nr umowy: UDA- PO KL.07.02.02-32-002/12-00, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami

Bardziej szczegółowo

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w projekcie OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ dla podmiotu ekonomii społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.2 Nazwa Podmiotu Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

Realizatorzy projektu

Realizatorzy projektu 1 Realizatorzy projektu Lider Projektu: Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej ul. Warszawska 28a/2 40-008 Katowice www.swr.pl Stowarzyszenie Współpracy Regionalnej powstało w 2002 roku. To organizacja

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw

-omówienie ustaw: kodeks spółek handlowych, przepisy o działalności gospodarczej, krajowy rejestr sądowy oraz przepisów wykonawczych do w/w ustaw RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Dostarczenie słuchaczom wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu rachunkowości niezbędnej do zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, doskonalenia narzędzi finansowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie.

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Informacje ogólne\rekrutacja 2. Centrum Studiów Podyplomowych 3. Organizacja i zarządzanie. Spis treści Psychologia i psychoprofilaktyka Psychologia transportu 29 Informacje ogólne\rekrutacja 2 Centrum Studiów Podyplomowych 3 Organizacja i zarządzanie Przygotowanie projektów i zarządzanie funduszami

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka

Spis treści. Psychologia i psychoprofilaktyka. Organizacja i zarządzanie. Pedagogika. Finanse i rachunkowość. Informatyka Władze Uczelni 2 Warunki ogólne studiów 4 Centrum Studiów Podyplomowych 5 Organizacja i zarządzanie Zarządzanie Projektami Europejskimi (Project management) 6 Europejski menedżer jakości 7 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie

MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM. Przewodnik po projekcie MODELOWA WSPÓŁPRACA W POWIECIE SĘPOLEŃSKIM Przewodnik po projekcie styczeń 2014 marzec 2015 Witamy w projekcie Modelowa współpraca w Powiecie Sępoleńskim Szanowni Państwo Z przyjemnością oddajemy w Państwa

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze

REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze REGIONALNY PUNKT KONSULTACYJNY KSU kompleksowe usługi informacyjne oraz doradcze Potrzebujesz wsparcia eksperckiego w pierwszym okresie funkcjonowania firmy? Chciałbyś rozwiać wątpliwości dotyczące prawa,

Bardziej szczegółowo

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ

DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ Serdecznie zachęcamy do udziału w studiach podyplomowych pt.: DORADCA BIZNESOWY PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ ADRESACI STUDIÓW DO UDZIAŁU W STUDIACH PODYPLOMOWYCH ZAPRASZAMY: Studia kierowane są do obecnych

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ. 10 11.02 Wrocław Skuteczna współpraca pracowników kluczowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej

STYCZEŃ. 10 11.02 Wrocław Skuteczna współpraca pracowników kluczowych w Centrum Aktywizacji Zawodowej Termin Miejsce Tytuł szkolenia STYCZEŃ 20 21.01 Bochnia Indywidualny plan działania jako dobór odpowiedniej formy wsparcia dla osób bezrobotnych z uwzględnieniem usług i instrumentów rynku pracy 27 29.01

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015

Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy Powiatu Gorlickiego na lata 2009-2015 Raport z realizacji Programu za lata 2009-2010 Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach Gorlice kwiecieo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI TELEWIZJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA. Tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 617/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 19 grudnia 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 230/2014 Zarządu Spółki TVP S.A. z dnia 14 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 118/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja

Fundusze unijne. dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego. Numer 15 wrzesień 2013. Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 15 wrzesień 2013 Fundusze unijne Wpływ funduszy unijnych na podnoszenie kwalifikacji pracowników Gdzie szukać unijnych szkoleń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 1433/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 12 listopada 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Listopad 2014 Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

VIII. INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

VIII. INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ > o VIII. INSTRUMENTY WDRAŻANIA PROGRAMU I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ 1. Zarządzanie programem rewitalizacji Program Rewitalizacji Centrum Chrzanowa na lata 2008-2014 przyjmowany jest i aktualizowany uchwałą

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009.

Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Raport podsumowujący działania Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu Na Rzecz Ekonomii Społecznej w roku 2009. Podstawą powołania w Małopolsce w roku 2008 pierwszego w Polsce paktu na rzecz ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A.

Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Wsparcie rozwojuprzedsiębiorczości przez AgencjęRozwoju Pomorza S.A. Seminarium Dzień z przedsiębiorczością akademicką na Politechnice Gdańskiej 13 listopada 2013 r Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - Tomasz

Bardziej szczegółowo

Zespół ds. promocji ekonomii społecznej

Zespół ds. promocji ekonomii społecznej Zespół ds. promocji ekonomii społecznej Opracował: lider zespołu Mariusz Andrukiewicz na podstawie materiałów wypracowanych przez członków Zespołu. Zespół w składzie: 1. Wiesława Bandurowska Jamróz 2.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014 r.

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014 r. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2014 r. 1 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu 2. Dane ewidencyjne 3. Struktura akcjonariatu 4. Jednostki wchodzące w skład grupy kapitałowej. Przyczyny niesporządzania

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo