REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: RZESZOWSKI OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Projekt: Rzeszowski ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej współfinansowany ze środków: Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie Wsparcie Ekonomii Społecznej 1 Informacje ogólne 1. Projekt Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie (RARR S.A), ul. Szopena 51, Rzeszów, w okresie od 01 listopada 2014 r. do 30 listopada 2015 r. na podstawie umowy nr UDA-POKL / Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa. 3. Obszar realizacji projektu obejmuje województwo podkarpackie: powiat dębicki, powiat kolbuszowski, powiat leżajski, powiat łańcucki, powiat Miasto Rzeszów, powiat Miasto Tarnobrzeg, powiat mielecki, powiat niżański, powiat ropczycko sędziszowski, powiat rzeszowski, powiat stalowowolski, powiat strzyżowski, powiat tarnobrzeski. 4. Projekt skierowany jest do: Podmiotów Ekonomii Społecznej: Spółdzielni pracy, Spółdzielni inwalidów i niewidomych, Spółdzielni socjalnych, Centrum Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, Osób prawnych i/lub jednostek organizacji działających na podstawie, przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego i związków wyznaniowych, Stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 1

2 Podmiotów działających na podstawie ustawy z dnia o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysków oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, kluby sportowe będące spółkami), Organizacji pozarządowych niebędących jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, Organizacji pozarządowych niedziałających w celu osiągnięcia zysku Jednostek samorządu terytorialnego, Gmin, Powiatów, Instytucji Rynku Pracy, Instytucji pomocy i integracji społecznej, Przedsiębiorstw, Mediów, Osób fizycznych. Zamieszkujących/mających siedzibę/ filię/ jednostkę organizacyjną na terenie jednego z powiatów wymienionych w 1 pkt 3 niniejszego regulaminu. 5. Udział w Projekcie jest całkowicie bezpłatny dla wszystkich jego odbiorców. 6. Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej i obowiązuje wszystkich uczestników projektu oraz Realizatora. 7. W ramach projektu zostanie udzielona pomoc de minimis, która rozumiana jest jako wsparcie udzielone przedsiębiorcom, w przypadku działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na podstawie: Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, z 2010 r. Nr 18, poz. 99), Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 20 października 2011 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. Nr 239, poz z późn. zm.), Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. L 379 z ), Rozporządzenia Komisji (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 TWE (Dz. Urz. L 214 z ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U Nr 53, poz. 312), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 34 poz. 174), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzieleniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 952). 8. Udzielanie wsparcia nie będzie uzależnione od przestrzegania przez odbiorów tego wsparcia reguł jakiejkolwiek ideologii, doktryny lub religii. Wsparcie jest ogólnodostępne. 2

3 2 Słownik pojęć 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pod nazwą Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII, Poddziałanie ROWES Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 3. Realizator - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 4. Strona internetowa projektu - 5. Biuro projektu Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów, pokój Punkt doradczy - Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, Rzeszów, pokój Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym przede wszystkim osoby mające ograniczone możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych praw, instytucji publicznych, usług, rynków, które powinny być dostępne dla każdego (osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne jak również opuszczające placówki wychowawcze i penitencjarne oraz kobiety, postrzegane w sposób stereotypowy przez pracodawców i otoczenie społeczne, jako pracownicy mniej dyspozycyjni oraz mobilni zawodowo). 8. Wykluczenie społeczne brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich. 9. Osoby długotrwale bezrobotne oznacza bezrobotnego pozostającego w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat (Ustawa 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 10. Osoba zamieszkała na obszarach wiejskich osoba zamieszkała na terenie położonym poza granicami administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza miastem) gminy miejsko wiejskiej. 11. Osoba niepełnosprawna - osoba o której mowa w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U nr 123 poz. 776, z poz. zm.), w szczególności osoba z trwałą lub okresową niezdolnością do wypełniania ról społecznych z powodu stałego lub długotrwałego naruszenia sprawności organizmu, w szczególności powodującą niezdolność do pracy, posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 12. Kandydat osoba fizyczna lub osoba prawna zainteresowana udziałem w Projekcie, która bierze udział w procesie rekrutacji. 13. Uczestnik Projektu osoba fizyczna lub osoba prawna, która w drodze rekrutacji została zakwalifikowana do udziału w Projekcie, zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie oraz podpisała deklarację uczestnictwa w projekcie. 3

4 14. Osoby prawne, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy o spółdzielniach socjalnych - organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego oraz kościelne osoby prawne posiadające siedzibę, zarejestrowany oddział lub inną prawnie dozwoloną jednostkę organizacyjną na terenie subregionu północnego województwa podkarpackiego zainteresowane uzyskaniem wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej. 15. Podmioty Ekonomii Społecznej (PES) spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003r. z późn. Zm.), stowarzyszenia, fundacje, Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywacji Zawodowej (ZAZ), Spółdzielnie Socjalne. 16. Instytucje rynku pracy - instytucje realizujące zadania na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, wskazane w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.), tj. publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego oraz instytucje partnerstwa lokalnego. 17. Instytucje pomocy i integracji społecznej jednostki organizacyjne pomocy społecznej określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64 poz. 593 z późn. zm.), jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej określone w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U Nr 149 poz. 887 z późn. zm.) oraz jednostki zatrudnienia socjalnego, organizacje pozarządowe, działające w sferze pomocy i integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, warsztaty terapii zajęciowej i inne podmioty prowadzące działalność w sferze pomocy i integracji społecznej (których głównym celem nie jest prowadzenie działalności gospodarczej). 18. Organizacja pozarządowa (zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku: osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 19. Instytucja Pośrednicząca (IP) Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 20. Standardy działania OWES - Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 21. Działalność reintegracji społeczno-zawodowej - oznacza działalność, w tym o charakterze samopomocowym, mającym na celu odbudowanie i podtrzymanie u osób uczestniczących w zajęciach, klubach, umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania, zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 4

5 3 Cele projektu 1. Rzeszowski Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES) jest wyodrębnioną placówką prowadzoną przez RARR S.A., która w sposób kompleksowy i profesjonalny zajmuje się informowaniem, doradzaniem, szkoleniem oraz świadczeniem innej pomocy osobom i instytucjom działającym w sektorze ekonomii społecznej, jak również osobom i instytucjom, które mogą skorzystać z jej usług. 2. Cele projektu: zwiększenie kompetencji uczestników projektu pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub z nimi współpracujących lub chcących założyć nowy podmiot ekonomii społecznej, poprzez dostarczenie informacji i wiedzy w zakresie zakładania podmiotu ekonomii społecznej, zarządzania i finansowania ekonomii społecznej, zapewnienie dostępu dla podmiotów ekonomii społecznej do zewnętrznego finansowania poprzez bezpłatne wsparcie doradcze, promocje sektora ekonomii społecznej jako instrumentu aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez organizację akcji promocyjnej i zorganizowanie dwóch konferencji, opracowanie i wdrożenie długookresowej strategii finansowania ośrodków ekonomii społecznej i spółdzielni socjalnych. 4 Zakres wsparcia Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia: 1. Doradztwo indywidualne doradztwo prowadzone będzie przez doradców ds. ekonomii społecznej w trzech formach: w siedzibie RARR S.A. w pokoju 302 lub w przypadku osób niepełnosprawnych w sali spotkań (na parkiecie) znajdującej się na parterze budynku RARR S.A. przy ul Szopena 51 w Rzeszowie; w formie wyjazdowej, np. w siedzibie podmiotu ekonomii społecznej, będącego uczestnikiem projektu; zdalnie: poprzez platformę ICT, mailowo lub telefonicznie. Wyżej wymienione formy doradztwa podzielone są na trzy rodzaje usług: Udzielenie informacji polegać będzie m.in. na poinformowaniu uczestnika projektu o ofercie ROWES, np. dostępnych szkoleniach, warsztatach, wyjazdach studyjnych, obejmie również udzielanie informacji o aktualnych naborach wniosków, w ramach konkursów dla podmiotów ekonomii społecznej, dostępnych źródłach finansowania, w tym preferencyjnych pożyczkach w ramach działania 1.4 POKL; Diagnoza problemu polegać będzie na szczegółowej analizie problemu uczestnika projektu. Diagnoza problemu będzie wstępem do wykonania usług prawnych, księgowych, marketingowych lub w celu przeprowadzenia doradztwa właściwego. Doradztwo właściwe polegać będzie na wypracowaniu sposobu rozwiązania problemu opisanego w czasie prowadzenia diagnozy, (np. opracowanie pism do urzędów, opracowanie prostych wniosków, pomoc w zakładaniu i rejestracji działalności podmiotu ekonomii społecznej). 2. Usługi prawne bieżące prowadzone przez radcę pranego obejmą m.in. pomoc w zakresie: bieżącej działalności gospodarczej i pożytku publicznego, prawa pracy, KRS, 5

6 prawa podatkowego i cywilnego, pomoc w przygotowaniu umów, regulaminów, pism, wniosków itp., przygotowanie lub uaktualnienie regulaminów, statutów. 3. Usługi prawne specjalistyczne - Problemy złożone, wymagające opinii lub interpretacji skierowane będą do rozpatrzenia i wydania opinii specjalistycznej kancelarii prawnej. 4. Usługi księgowe - świadczone w formie: konsultacji w zakresie bieżącej działalności Podmiotów Ekonomii Społecznej, rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym, przygotowanie pism, przygotowanie wniosków itp. opracowania okresowych jednorazowych sprawozdań finansowych wraz z rozliczaniem VAT, CIT. 5. Usługi marketingowe - dla PES w pakiecie dowolnym, między innymi: wykonanie strony internetowej, modernizacja strony, projekt i druk wizytówek, plakatów, ulotek, tabliczek. Szczegóły wsparcia dotyczące usług marketingowych zostaną zawarte w odrębnym regulaminie. 6. Szkolenia - dla osób fizycznych oraz JST, NGO i Kościelnych Osób Prawnych organizowane w celu podniesienia wiedzy z zakładania i prowadzenia PES. Realizator planuje organizację szkoleń w wymiarze ok. 30 godzin każde. Organizacja nastąpi po zgłoszeniu min. 12 osób na 1 z poniższych tematów: Zakładanie i prowadzenie Spółdzielni socjalnych skierowane do wszystkich uczestników projektu; Zakładanie i prowadzenie CIS-ów, ZAZ-ów, KIS-ów i WTZ-ów skierowane do podmiotów, które z mocy ustawy uprawnione są do utworzenia jednostek takich jak: CIS, ZAZ, KIS, jak również jednostek uprawnionych do utworzenia i prowadzenia WTZ. Prowadzenie działalności gospodarczej w NGO skierowane do organizacji pozarządowych; Klauzule społeczne skierowane do podmiotów zobowiązanych do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Osobą odpowiedzialną za szkolenia jest specjalista ds. poszukiwania i testowania źródeł finansowych dla OWES i Spółdzielni Socjalnych. 7. Wizyty studyjne, warsztaty partnerstwa lokalnego trwające 4 dni - dzięki którym będzie można zapoznać się m.in. z: rozwiązaniami stosowanymi przez inne instytucje na terenie Polski, rozwiązaniami dotąd nie stosowanymi w naszym regionie, uczestniczyć w seminariach tematycznych prezentujących tworzenie się konkretnych partnerstw. W spotkaniach oraz wizytach studyjnych mogą brać udział osoby deklarujące chęć wspólnego działania na rzecz lokalnej społeczności. Celem spotkań będzie zawiązanie porozumień partnerskich między samorządem lokalnym a organizacjami pozarządowymi lub przedstawicielami lokalnego biznesu lub innymi zainteresowanymi podmiotami. Informacja o możliwości udziału w budowaniu partnerstw i wizytach studyjnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu oraz w przypadku uczestników budowanego 6

7 partnerstwa również w formie: ingowej, kontaktu telefonicznego, bezpośredniego kontaktu z Animatorem. W każdej wizycie studyjnej weźmie udział ok. 10 uczestników. Spotkania oraz warsztaty partnerstwa lokalnego prowadzone będą przez Animatora partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej. Animator będzie odwiedzał poszczególne instytucje, prowadził rozmowy na temat ewentualnego wsparcia i organizacji warsztatów, koordynował działania w kierunku porozumień partnerskich. W przypadku wolnych miejsc udział w wizytach studyjnych oprócz uczestników budowanego partnerstwa będą mogli wziąć inni uczestnicy projektu. Rekrutacja wymaga złożenia formularza grupowego minimum 10 osób w biurze projektu, u doradcy ds. ekonomii społecznej lub animatora partnerstwa. Wniosek o zorganizowanie warsztatów partnerstw i wizyty studyjnej zostanie poddany ocenie formalnej. Grupy, które złożą poprawny wniosek będą mogły wziąć udział w 4 dniowych warsztatach. Szczegółowe terminy oraz miejsca spotkań i wizyt studyjnych ustalane będą bezpośrednio przez animatora wraz z uczestnikami budowanego partnerstwa. 8. Poszukiwanie i testowanie długookresowych źródeł finansowania Spółdzielni Socjalnych. Konkretnym rozwiązaniem proponowanym przez wnioskodawcę będzie stworzenie odpłatnej oferty usług lub produktów dla spółdzielni socjalnej, których do tej pory spółdzielnia nie miała w ofercie lub istniejących usług/produktów, które zostaną skierowane do nowej grupy odbiorców. Osobą odpowiedzialną za poszukiwanie i testowanie jest specjalista ds. poszukiwania i testowania źródeł finansowych dla OWES i Spółdzielni Socjalnych, posiadający roczne doświadczenie w opracowaniu strategii i biznesplanów. 9. Konferencje skierowane do: przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i podległych im jednostek organizacyjnych, przedstawicieli instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, przedstawicieli lokalnych przedsiębiorców i mediów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji wyznaniowych, innych osób prawnych i fizycznych zainteresowanych działalnością w sferze ekonomii społecznej. Realizator planuje organizację dwóch konferencji w których łącznie weźmie udział około 160 uczestników. Informacja o miejscu i terminie organizacji konferencji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. Każdy z uczestników konferencji zobowiązany jest do podpisania listy obecności, cateringu i materiałów. 10. Osobą odpowiedzialną za rekrutację uczestników do projektu jest koordynator projektu. Doradca ds. ekonomii będzie pomagał w rekrutacji, prowadził korespondencje mailowe i 7

8 pocztową z uczestnikami, reagował na problemy z uczestnikami, będzie odpowiedzialny za sprawy organizacyjno-logistyczne wsparcia doradczego. 5 Zasady rekrutacji 1. Rekrutacja prowadzona będzie w formie naboru otwartego: w siedzibie Realizatora, za pośrednictwem strony internetowej projektu, w trakcie bezpośrednich rozmów doradców ds. Ekonomii Społecznej z przedstawicielami podmiotów ekonomii społecznej i innych instytucji, z osobami fizycznymi zainteresowanymi udziałem w projekcie. 2. Projekt zakłada udział 250 Uczestników Projektu. Przewiduje się, że 1 uczestnik projektu może skorzystać z kilku form wsparcia. W przypadku większego zainteresowania projektem liczba miejsc zostanie zwiększona kosztem redukcji wielokrotnego wsparcia na 1 uczestnika projektu. 3. Realizator zapewnia równy dostęp do oferowanego wsparcia zarówno dla kobiet jak i mężczyzn. 4. Kandydaci zgłaszający się do udziału w Projekcie zobowiązani są wypełnić Formularz Rekrutacyjny: Załącznik nr 1 - Formularz zgłoszeniowy dla instytucji, Załącznik nr 2 - Formularz zgłoszeniowy dla osób fizycznych. 5. Złożone Formularze Rekrutacyjne zostaną poddane ocenie formalnej mającej na celu stwierdzenie spełniania przez Kandydata podstawowych warunków udziału w Projekcie zgodnie z 1 pkt 3 i 4. Usługi skierowane są tylko dla podmiotów ekonomii społecznej. W przypadku dużej liczby zgłoszeń brane będzie pod uwagę kryterium merytoryczne: prowadzenie działalności powyżej 2 lat 1 pkt, teren wiejski 1 pkt. W przypadku usług marketingowych szczegółowe kryteria rekrutacji zostaną zawarte w odrębnym regulaminie. W doradztwie może wziąć udział każdy uczestnik projektu. W przypadku dużej liczby zgłoszeń w tym samym czasie brane będzie pod uwagę kryterium merytoryczne: pierwszeństwo mają osoby fizyczne i instytucje, które nie otrzymały jeszcze wsparcia w projekcie 1 pkt osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo 1 pkt W szkoleniach może wziąć udział osoba lub podmiot do którego skierowane jest szkolenie zgodnie z 4 ust 6. W przypadku dużej liczby zgłoszeń na dane szkolenie brane będzie pod uwagę kryterium merytoryczne: pierwszeństwo mają osoby fizyczne i instytucje, które nie otrzymały jeszcze wsparcia w projekcie 1 pkt osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo 1 pkt 8

9 6. Każdy kandydat zakwalifikowany do udziału w Projekcie zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia dokumentów wymienionych w 6 pkt 1 e-g będących załącznikami do niniejszego Regulaminu. 7. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są w siedzibie Realizatora, na stronie internetowej projektu oraz Realizatora. 6 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikiem Projektu może być osoba fizyczna lub prawna, która: a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem, b) spełnia kryteria określone w 1 pkt 3 i 4, c) wypełniła, podpisała i złożyła Formularz Rekrutacyjny, d) zakwalifikowała się do udziału w Projekcie, e) podpisała Deklarację uczestnictwa w Projekcie, f) podpisała Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. 2. Realizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do projektu w przypadku wyczerpania środków na realizację poszczególnych form wsparcia. 7 Prawa i obowiązki uczestników Projektu 1. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do: przestrzegania niniejszego Regulaminu, uczestnictwa w wybranych formach wsparcia, potwierdzania własnoręcznym czytelnym podpisem swojej obecności na liście obecności w odniesieniu do formy wsparcia, z której korzysta w ramach Projektu, w tym potwierdzenia własnoręcznym czytelnym podpisem odbioru materiałów promocyjnych / szkoleniowych / zaświadczeń/ cateringu/ noclegu i innych oferowanych form wsparcia. wypełniania w trakcie uczestnictwa w Projekcie ankiet ewaluacyjnych, a także udzielania wszelkich informacji związanych z uczestnictwem w Projekcie. 2. Uczestnik Projektu ma prawo do rezygnacji z udziału w Projekcie. W tym celu należy złożyć pisemną rezygnację w Biurze Projektu jednak nie później niż na 3 dni robocze przed rozpoczęciem danej formy wsparcia. 8 Postanowienia końcowe 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem Regulamin oraz obowiązujące wzory dokumentów są dostępne w siedzibach projektu oraz na stronie internetowej Projektu. 3. Realizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiana Regulaminu odbywa się poprzez jego publikację na stronie internetowej Projektu. 4. W sprawach spornych decyzję podejmuje Koordynator ROWES tj. osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację projektu. 9

10 5. Informacja o zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Projektu. 6. W zakresie spraw nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy prawodawstwa krajowego i unijnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 7. Organizator zastrzega sobie prawo do skreślenia Uczestnika Projektu z listy uczestników w przypadku poważnego naruszenia zasad współżycia społecznego lub nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu. Załączniki: Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny dla instytucji Załącznik nr 2 Formularz rekrutacyjny dla osób fizycznych Załącznik nr 3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Załącznik nr 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie instytucja Załącznik nr 5 Deklaracja uczestnictwa w projekcie osoba fizyczna Załącznik nr 6 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Załącznik nr 7 Wniosek o zorganizowanie warsztatów partnerstw i wizyty studyjnej Załącznik nr 8 Umowa na świadczenie ogólnego wsparcia w ramach projektu ROWES 10

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej Etap II realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie 1 Informacje o projekcie 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH. realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH. realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGULAMIN SZKOLEŃ, WARSZTATÓW, DORADZTWA ORAZ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH realizowanych w ramach projektu OŚRODKI WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA

OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W NIDZICY prowadzony jest przez Nidzicką Fundację Rozwoju NIDA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy Informacje ogólne 1. Projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w Nidzicy realizowany jest w ramach Priorytetu VII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW ORAZ ZASADY UDZIAŁU W SZKOLENIU DLA PRACOWNIKÓW PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH INSTYTUCJI RYNKU PRACY ORAZ INSTYTUCJI INTEGRACJI I POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PROJEKTU "ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKTU Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania 7.2.2 Wsparcie ekonomii społecznej, Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich.

b) MPES utworzone po 1.01.2010 r., posiadające siedzibę na terenach gmin miejsko-wiejskich i wiejskich. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w doradztwie biznesowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od: 7 stycznia 2013 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój!

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia projektu CSR Celuj w Swój Rozwój! realizowanego i współfinansowanego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich przez Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5

Oświadczam, że ja... (litery DRUKOWANE) legitymujący/-a się dokumentem... str. 5 REGULAMIN PROJEKTU PWP OWES INSPRO ROZWIĄZANIA PONADNARODOWE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego realizowany jest w ramach poddziałania

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Projektu. str. 5

Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika Projektu. str. 5 REGULAMIN PROJEKTU PWP OWES INSPRO ROZWIĄZANIA PONADNARODOWE realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL) Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Bądź aktywny dziś i jutro 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM /16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie nr RPPM.06.01.02-22-0006/16 pt. Aktywna mama najlepszą księgową 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała bcp.or g.pl tel

pl. Opatrzności Bożej Bielsko-Biała  bcp.or g.pl tel Projekt Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego (OWES) jest inicjatywą: - Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej lider projektu - Bielskiego Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWO-REKLAMOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. Przepisy ogólne

REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWO-REKLAMOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ. Przepisy ogólne REGULAMIN PRZYZNAWANIA PAKIETÓW MARKETINGOWO-REKLAMOWYCH DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Włączenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie,,znowu będziemy widoczni 50 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II

Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II Oferta Rzeszowskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach projektu ROWES szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II Realizator Projektu: Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt RAZEM ŁATWIEJ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KONTYNUACJI VI EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie NGO sprawne jak mało kto. Projekt wsparcia sektora organizacji pozarządowych w województwie podkarpackim. realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO

REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO REGULAMIN REKRUTACJI PES/INSTYTUCJI/UCZESTNIKÓW NA SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO Definicje: Projekt/OWES Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Regulamin uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W IV EDYCJI PROJEKTU RAZEM ŁATWIEJ Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi mają szansę 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa warunki naboru i uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «

» REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. « » REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 2013-2015 R. «realizowany w ramach projektu: Projekt systemowy DOPS w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadr pomocy i integracji społecznej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ NA OBSZARZE SUBREGIONU POŁUDNIOWO WSCHODNIEGO WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Spis treści Rozdział i Informacje ogólne... 2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ. Nr WND-POKL.07.02.02-18-006/14

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ. Nr WND-POKL.07.02.02-18-006/14 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODKARPACKI OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ Nr WND-POKL.07.02.02-18-006/14 realizowanym w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2014 Dyrektora Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 7 stycznia 2014 r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Aktywni od nowa. nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00. Przepisy ogólne REGULAMIN PROJEKTU Aktywni od nowa nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach projektu nr WND-POKL.07.02.01-08-007/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowe Szanse w MOPS realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej!

Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Bezpłatne usługi dla podmiotów ekonomii społecznej! Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych usług skierowanych do podmiotów ekonomii społecznej zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniu Menedżer ES i doradztwie grupowym w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL /10 pt. Budujemy współpracę na Mazowszu od organizacji do federacji REGULAMIN UCZESTNICTWA W ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-818/10 pt. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w projekcie pt. Budujemy współpracę na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SIEBIE. PROGRAM AKTYWIZACJI PODOPIECZNYCH PCPR WE WŁOSZCZOWIE na 2015r. Włoszczowa 2015r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO

REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO REGULAMIN PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ LARGO w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja Projekt Systemowy,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Radom siła współpracy. Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Radom siła współpracy Numer projektu: POKL.05.04.02-00-G25/13 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V Dobre rządzenie Działanie: 5.4 Rozwój potencjału trzeciego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu

REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu REGULAMIN REKRUTACYJNY BENEFICJENTÓW projektu pn. Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu 1.Projekt Bar Europejskie Klimaty Zakładu Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Aktywni w pracy - kompleksowy program aktywizacji osób z niepełnosprawnością z powiatu krakowskiego i myślenickiego" realizowanego przez Bonifraterską Fundację

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.07.02.01-18-031/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Bez barier aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NIEPEŁNOSPRAWNI W PRACY OD GÓRNEGO PO DOLNY ŚLĄSK ZZO/000073/01/D Katowice, 02.02.2014r. DEFINICJE Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Fundacji- należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Fundraising prosto do celu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie pt. Fundraising prosto do celu realizowanym przez Fundację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę!

REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! REGULAMIN PROJEKTU Naucz się angielskiego daj sobie szansę! realizowanego przez Fundację Femina Project Centrum Promocji i Rozwoju Kobiet oraz Zespół Szkół w Ostrorogu Wronki, 01.04.2014r. 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU RODZINA W CENTRUM

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU RODZINA W CENTRUM Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu Nr 20/2016 z dnia 30.12. 2016 r. REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU RODZINA W CENTRUM Objaśnienie terminów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Klub Integracji Społecznej w Gminie Opinogóra Górna Spis treści I Postanowienia ogólne II Definicje III Cele projektu oraz zadania Klubu Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie

Człowiek najlepsza inwestycja! REGULAMIN. rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie REGULAMIN rekrutacji beneficjentów projektu Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie współfinansowanego przez Unię Europejską 1. Projekt Zakład Aktywności Zawodowej w Krośnie, realizowany jest przez Polskie

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik

REGULAMIN PROJEKTU. Kompetentny student- dobry pracownik REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny student- dobry pracownik w zakresie realizacji Programu Rozwoju Kompetencji wśród studentów Filologii oraz Edukacji Techniczno-Informatycznej realizowanego przez w Krakowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZARZĄDZENIE NR 2/POKL/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w OSTRÓDZIE z dnia 2 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu uczestnictwa w Projekcie Wsparcie na starcie program

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie. 2. Biuro projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20.

1. Informacje o projekcie. 2. Biuro projektu znajduje się w budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach przy ul. Mściwoja II 20. Regulamin uczestnictwa w projekcie Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet I - Zatrudnienie i Integracja

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie w projekcie Parasol dla rozwoju społecznego powiatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia Aktywnego Niepełnosprawnego 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości I Edukacji Łukasz Dymek, ul. S.

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Skuteczny samorząd usprawnienie działania 10 gmin z terenu województwa zachodniopomorskiego 1 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie Skuteczny samorząd

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg

Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Nasza współpraca to lepszy rozwój lokalny gminy Brzeg POKL.05.04.02-00-G24/13 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu Małopolska Sieć NGO

Regulamin Projektu Małopolska Sieć NGO Strona1 Regulamin Projektu Małopolska Sieć NGO 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Małopolska Sieć NGO, zwany dalej Projektem, jest realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-18-154/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Podniesienie kwalifikacji zawodowych osób

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego

Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego Regulamin uczestnictwa w projekcie i korzystania ze wsparcia Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej subregionu południowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia

REGULAMIN DORADZTWA SPECJALISTYCZNEGO realizowanego w ramach I-go typu wsparcia Projekt OŚROE WSPRCI EONOMII SPOŁECNEJ SBREGION CENTRLNEGO współfinansowany ze środków nii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. REGLMIN ORTW SPECJLISTYCNEGO realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany.

* bez zgody dyrektora/kierownika jednostki na udział w szkoleniu, Formularz zgłoszeniowy nie będzie przyjmowany. Regulamin uczestnictwa w szkoleniach w projekcie systemowym Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej Razem dla Mazowsza Edukacja w działaniu w ramach Poddziałania 7.1.3 PO KL 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE. 1 Informacje ogólne S t r o n a 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI KADR POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W WIELKOPOLSCE współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo