PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW"

Transkrypt

1 PROGRAM DZIAŁANIA NA 2014 ROK PRACODAWCÓW POMORZA I KUJAW ZWIĄZKU PRACODAWCÓW Lp. TREŚĆ ZADANIA TERMIN WYKONANIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1 Prezentowanie stanowiska przedsiębiorców. 1.1 Współpraca z parlamentarzystami w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych i wnoszenia uwag eliminujących bariery rozwoju przedsiębiorczości. 1.2 Współpraca z Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie opiniowania projektów aktów prawnych, prezentacji stanowisk przedsiębiorców w zakresie bieżących problemów społeczno- gospodarczych, przedstawiania potrzeb regionu kujawsko-pomorskiego w ramach nowej perspektywy finansowej UE (prace w ramach Platformy ds. Funduszy Europejskich) 1.3 Współpraca z samorządem wojewódzkim i lokalnym: -przedstawianie opinii przedsiębiorców w zakresie rozwoju gospodarczego, -współpraca w realizacji inicjatyw wspierających przedsiębiorczość -przedstawianie opinii w zakresie oczekiwań przedsiębiorców w zakresie wsparcia w przyszłej perspektywie finansowej UE na lata Organizowanie spotkań Członków Związku z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej dla wymiany poglądów w obszarze gospodarczego i społecznego rozwoju regionu 1.5 Prezentowanie opinii przedsiębiorców w strukturach Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-, Eksperci, Eksperci

2 i Program Operacyjny Kapitał Ludzki udział w opracowaniu kryteriów oceny projektów, opiniowanie wdrażania programów w regionie. 1.6 Prezentowanie opinii przedsiębiorców w ramach prac grupy wspierającej opracowanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego Udział w działalności Sejmiku Gospodarczego Województwa Kujawsko- Pomorskiego wspólna prezentacja stanowisk przedsiębiorców wobec administracji rządowej i samorządowej przygotowywana wspólnie z innymi organizacjami otoczenia biznesu, Eksperci, Eksperci 2 Współpraca z Regionalnymi Organizacjami Związków Zawodowych i pozostałymi Partnerami Dialogu Społecznego 2.1 Udział w pracach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego Zarząd, Eksperci Związku 2.2 Współpraca ze Związkami Zawodowymi w ramach podpisanych porozumień. 3. Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami. 3.1 Realizacja porozumienia o współpracy z PIP poprzez: -dwustronne konsultacje, -organizowanie seminariów dla członków Związku, -udział w konferencjach tematycznych, -udział w pracach Stałej Komisji Okręgowej Inspekcji Pracy, -Dyżur eksperta PIP. 3.2 Udział w pracach instytucji wpływających na politykę rynku pracy tj. Naczelnej, Wojewódzkiej i Powiatowej Radzie Zatrudnienia. Pełnomocnik Zarządu ds. Członkowskich,

3 3 3.3 Współpraca z UTP, UMK, UKW, WSG, KPSW, WSHE, Urzędem Marszałkowskim w tworzeniu podstaw gospodarki opartej na wiedzy i rozwoju innowacyjności regionu 3.4 Współpraca z innymi organizacjami i instytucjami, z którymi podpisano stosowne porozumienia w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć. 3.5 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych w ramach Bydgoskiego Klastra Przemysłowego oraz nowych inicjatyw klastrowych. 4. Tworzenie platformy współpracy gospodarczej członków Związku oraz integracja Członków Związku. Działania public relations. 4.1 Wdrożenie i rozwijanie platformy elektronicznej wspierającej procesy zarządcze i komunikacyjne Związku w ramach projektu Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw. 4.2 Promocja organizacji w ramach kampanii promocyjno-informacyjnej w projekcie Dialog pracodawców Pomorza i Kujaw : -w internecie, -w prasie i telewizji, -w ramach spotkań dyskusyjnych, -poprzez rozpowszechnienie opracowanych materiałów promocyjnych, -poprzez wizyty we wpływowych firmach regionu realizowane przez ambasadorów dialogu społecznego 4.3 Stałe udostępnianie strony internetowej Związku do wzajemnej wymiany informacji o inicjatywach jego członków oraz propozycjach współpracy oraz organizacja komunikatów elektronicznych w tym zakresie.

4 4 4.4 Współpraca z mediami: -utrzymywanie bieżących kontaktów z przedstawicielami mediów regionalnych, -wyrażanie opinii oraz prezentacji stanowiska Związku poprzez: wywiady radiowe i telewizyjne, konferencje prasowe, artykuły prasowe -zapraszanie mediów do patronatu nad przedsięwzięciami Związku 4.5 Organizacja konkursu: Pracodawca Pomorza i Kujaw 2013 I kwartał Zarząd, Komisja Etyki, 4.6 Przyznawanie tytułów: - Koryfeusz Kujawsko-Pomorski, - Przyjaciel Przedsiębiorcy, - Liderzy Współpracy. 4.7 Organizacja spotkań: -spotkania integracyjne (wyjazdowe oraz towarzyszące Walnemu Zgromadzeniu Członków) -spotkania networkingowe pozwalające na wymianę dobrych praktyk biznesowych, - inicjowanie bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami w celu wymiany doświadczeń gospodarczych, - Bal Pracodawców, łącznie z Galą ogłoszenia wyników konkursu Pracodawca Pomorza i Kujaw, -spotkanie wigilijne, -turnieje sportowe - inne spotkania integracyjne, zgodnie z zapotrzebowaniem członków Związku. 4.8 Dalszy rozwój organizacji poprzez pozyskanie docelowo do końca 2014 roku 60 nowych firm członkowskich. Zarząd, Pełnomocnik Zarządu ds. Członkowskich 5. Realizacja usług mediacji i arbitrażu 5.1 Występowanie ze środkami odwoławczymi w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

5 5 5.2 Funkcjonowanie Sądu Polubownego. 5.3 Działania mediacyjne pomiędzy przedsiębiorcami a administracją rządową i samorządową oraz związkami zawodowymi. 6. Realizacja usług informacyjnych i doradczych 6.1 Ewidencjonowane usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców oraz osób zakładających firmę: - udzielanie bezpłatnych informacji w obszarach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w tym zwłaszcza w kwestii administracyjno-prawnych aspektów zakładania/prowadzenia/zawieszania/zamykania firmy oraz możliwości uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł, -realizacja odpłatnego doradztwa w zakresie: administracyjno-prawnych aspektów działalności gospodarczej, organizacji i zarządzania firmą, marketingu i finansowania działalności gospodarczej ( w tym sporządzanie dokumentacji aplikacyjnej o środki pomocowe na rozwój przedsiębiorstw, zwłaszcza w zakresie działalności innowacyjnej, przygotowanie biznes planów, przygotowanie wniosków pożyczkowych i kredytowych). 6.2 Dodatkowe usługi informacyjne realizowane na rzecz członków organizacji: informowanie Członków Związku aktualnościach gospodarczych regionu, o możliwościach udziału w seminariach, imprezach targowych, konkursach (poprzez mailing, stronę internetową, portal społecznościowy, platformę elektroniczną). 6.3 Usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym w ramach projektu Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych : -przeprowadzenie audytu innowacyjności poprzez ocenę potencjału i potrzeb

6 6 usługobiorcy w zakresie możliwości i potrzeb wdrożenia nowego lub istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie ulepszonego procesu, nowej metody marketingowej lub nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez przedsiębiorstwo zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem. -doradztwo we wdrożeniu innowacji służącej rozwojowi przedsiębiorstwa przez poprawę istniejącego lub wdrożenie nowego produktu (wyrobu lub usługi) procesu, metody marketingowej lub metody organizacyjnej w zakresie zasad działania przedsiębiorstwa, organizacji miejsca pracy lub relacji z otoczeniem, polegającej na przekazaniu informacji oraz procedur niezbędnych, aby jeden podmiot był wstanie powielać prace innego podmiotu lub stosować rozwiązania będące w posiadaniu innego podmiotu lub stosować rozwiązania nowe zaprojektowane na swoje potrzeby przez inne podmioty. 7. Realizacja usług szkoleniowych 7.1 Szkolenia otwarte wykonywane komercyjnie z uwzględnieniem rabatu dla członków Związku związane z następującą tematyką: -prawo podatkowe, - prawo pracy, zasady BHP, ocena ryzyka zawodowego, wypadki przy pracy - prawo zamówień publicznych, -finansowanie rozwoju przedsiębiorstw, -ubezpieczenia społeczne, - motywowanie pracowników, psychologia zarządzania, negocjacje, windykacja i techniki sprzedaży, - marketing i promocja, -bezpieczeństwo w zakresie przetwarzania danych osobowych, -ochrona własności intelektualnej, -systemy zarządzania jakością i zwiększania produktywności w przedsiębiorstwie, -inne związane z rozwojem działalności gospodarczej. 7.2 Szkolenia zamknięte realizowane na zlecenie firm i instytucji zgodnie z indywidualnymi potrzebami 7.3 Seminaria i konferencje organizowane bezpłatnie dla członków Związku zgodnie

7 7 z bieżącym zapotrzebowaniem tematycznym istotnym dla rozwoju firm. 8. Kontynuacja działalności w Krajowym Systemie Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8.1 Współpraca bieżąca w sieci KSU: -informowanie członków o działalności Związku w ramach KSU, -przekazywanie informacji o KSU do lokalnych mediów i partnerów, -promowanie wśród przedsiębiorców regionu kujawsko-pomorskiego marki KSU, -udział w spotkaniach centralnych i regionalnych ośrodków KSU, wspólna organizacja konferencji dla firm i starterów z innymi partnerami społecznymi i samorządowymi, -udział we wdrażaniu strategii rozwoju KSU, -informowanie o działalności Związku w wewnętrznej strefie internetowej KSU na stronie PARP, -realizacja strategii promocyjnej KSU, -kontaktowanie klientów z innymi ośrodkami KSU w przypadku niemożności zrealizowania usługi, prowadzenie sprawozdawczości działań w ramach KSU 8.2 Doskonalenie systemu zarządzania jakością i potwierdzenie go pozytywnym audytem nadzoru Zarząd, Pełnomocnik Zarządu ds. Systemu Zarządzania Jakością 9. Opracowanie i realizacja projektów unijnych dotyczących działalności statutowej Związku. Wystąpienie w konkursach o dofinansowanie.

8 8 9.1 Realizacja pozostałych projektów unijnych nie wskazanych w innych zadaniach Programu działania: -Projekt Voucher badawczy : organizacja konkursów, zawarcie umów wsparcia finansowego na realizację przedsięwzięć badawczych wyłonionych w drodze konkursu, rozliczenie dotacji, promowanie efektów projektu, - projekt Kujawsko-Pomorskie- Region otwarty na innowacje : udzielenie i rozliczenie wsparcia finansowego na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu, monitoringi w firmach objętych wsparciem, prowadzenie portalu z bazą jednostek naukowych, - projekt Region otwarty na innowacje : wybór MŚP do udziału w projekcie, udzielenie i rozliczenie wsparcia finansowego na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu, monitoringi w firmach objętych wsparciem, organizacja działań brokerów innowacji, - projekt Fundusze szkoleniowe w MŚP : wybór MŚP do udziału w projekcie, audyty weryfikujące potrzeby szkoleniowe, opracowanie programów szkoleniowych i regulaminów funduszy szkoleniowych, udzielenie wsparcia finansowego na dokapitalizowanie funduszy szkoleniowych w MŚP. 9.2 Monitoring konkursów o dofinansowanie w perspektywie i opracowanie nowych projektów Związku wspierających rozwój przedsiębiorstw do roku 2015 dotyczących: - wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie wdrażania zmian w przedsiębiorstwach, - wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie opracowywania i wdrażania strategii innowacyjnych. 9.3 Monitoring powstających programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej i opracowanie koncepcji nowych projektów Związku wspierających rozwój przedsiębiorstw do roku Opracowanie i przyjęcie do realizacji strategii rozwoju Związku do 2020 r. Prezydium,

9 Prace związane z opracowaniem strategii rozwoju Związku do roku 2020: - analiza sytuacji organizacji z uwzględnieniem czynników wewnętrznych i zewnętrznych, - określenie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, - przygotowanie planu działań i kluczowych wskaźników efektywności.

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji

UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji UMOWA o utworzeniu Klastra pod nazwą: Klaster e-innowacji zawarta w dniu 16 maja 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: 1. Ośrodek Innowacji i Rozwoju Technologii IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jednostka

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010

Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 Lista dobrych praktyk w podziale nad obszary Benchmarking klastrów w Polsce edycja 2010 1. Rozwój zasobów ludzkich Obszar: 1. Rozwój zasobów ludzkich Lubuski Klaster Metalowy Podlaski Klaster Obróbki Metali

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015

STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 STRATEGIA ROZWOJU RADY NA LATA 2010-2015 GŁÓWNI PARTNERZY RADY: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ELBLĄSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW POZARZĄDOWYCH I.Wstęp Rada Organizacji

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 I. Charakterystyka projektu... 4 1. Główne założenia... 6 2. Analiza trendów w obszarze rozwoju technologii... 7 3. Analiza szans i zagrożeń... 7 4. Cele...10 Cel strategiczny...10

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności eksportowej

Źródła finansowania działalności eksportowej Źródła finansowania działalności eksportowej Warszawa 2011 Publikacja została przygotowana w ramach projektu Eksport kierunek sukcesu, realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej na zlecenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Definicje 1. Park Naukowo - Technologiczny w Opolu Spółka

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 3/R/14 ze zm. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2014 roku - 1 - SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne...

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NEJ Warszawa, dnia 1 września 2010 r. Nr 3 TREŚĆ: POZ.: ZARZĄDZENIA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 10 Zarządzenie nr 5 Ministra Pracy i Polityki

Bardziej szczegółowo