REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

2 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin zawierania transakcji kupna/sprzedaży opcji walutowych w Meritum Banku określa zasady i tryb postępowania przy zawieraniu i realizacji transakcji kupna bądź sprzedaży opcji walutowych w Banku 2 Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin niniejszy regulamin, 2) Bank Meritum Bank należący do Alior Banku S.A, 3) NBP Narodowy Bank Polski, 4) Klient osoba prawna mająca siedzibę w kraju a także każdy inny podmiot mający siedzibę w kraju i posiadający zdolność nabywania i zbywania praw we własnym imieniu. Klientem może być również oddział, przedsiębiorstwo lub przedstawicielstwo utworzone przez nierezydenta i mające siedzibę w kraju. 5) Umowa Umowa o Dokonywaniu Transakcji Kupna/Sprzedaży Opcji Walutowych, 6) Dealer pracownik Departamentu Skarbu Meritum Banku posiadający pełnomocnictwo do zawierania transakcji kupna/sprzedaży opcji walutowych, 7) Data waluty dzień roboczy ustalony przez Strony transakcji w którym zobowiązują się one do regulacji zobowiązań wynikających z zawartej transakcji, 8) S.A., 9) Kurs natychmiastowy kurs kupna bądź sprzedaży określonej kwoty waluty obcej na datę waluty równą bądź mniejszą niż dwa dni robocze naprzód, ustalony w dniu zawarcia transakcji, 10)Waluta bazowa waluta kupowana przez Klienta przy realizacji opcji walutowej typu call bądź waluta sprzedawana przez Klienta przy realizacji opcji walutowej typu put, 11)Waluta niebazowa waluta sprzedawana przez Klienta przy realizacji opcji walutowej typu call bądź waluta kupowana przez Klienta przy realizacji opcji walutowej typu put, 12)Opcja walutowa instrument finansowy dający jego nabywcy prawo do kupna bądź sprzedaży, w określonym terminie, określonej kwoty waluty obcej po kursie ustalonym w momencie zawarcia transakcji. Sprzedający opcję zobowiązuje się, w zamian za opłatę, do dostarczenia uzgodnionej kwoty waluty, w określonym dniu i po określonym kursie, 13)Opcja Walutowa typu europejskiego opcja walutowa której rozliczenie następuje na koniec okresu trwania opcji. 14)Opcja walutowa typu call (europejska) opcja walutowa dająca nabywcy prawo do kupna w określonym dniu określonej kwoty waluty bazowej po kursie wymiany uzgodnionym w dniu zawierania transakcji. 15)Opcja walutowa typu put (europejska) opcja walutowa dająca nabywcy prawo do sprzedaży w określonym dniu określonej kwoty waluty bazowej po kursie wymiany uzgodnionym w dniu zawierania transakcji.

3 16)Kwota transakcji - ustalona w dniu zawierania transakcji ilość jednostek waluty bazowej będąca podstawą ustalenia wzajemnych rozliczeń między Bankiem a Klientem, 17)Premia- ilość jednostek waluty niebazowej ustalona w dniu zawarcia transakcji lub w dniu jej zamknięcia należna sprzedawcy (wystawcy) opcji. Pojęcie premii jest jednoznaczne z ceną opcji. 18)Kurs odniesienia kurs wykorzystywane do obliczenia kwoty rozliczenia transakcji. W zależności od rodzaju transakcji będzie nim ustalony z Dealerem kurs dla transakcji przeciwstawnej, na datę waluty identyczną z datą rozliczenia opcji bądź kurs kupna/sprzedaży z ostatniej Tabeli Kursów Walut Meritum Banku, opublikowanej w dniu wygaśnięcia opcji. 19)Kurs realizacji opcji - ustalony w czasie zawierania transakcji kurs waluty bazowej za walutę niebazową. 20)Data wygaśnięcia opcji dzień do którego Klient może podjąć decyzję o sposobie rozliczenia opcji walutowej 21)Data rozliczenia - data dwa dni robocze po dniu wygaśnięcia opcji, 22)Okres trwania opcji okres pomiędzy datą zawarcia transakcji a datą wygaśnięcia opcji. 23)Transakcja przeciwstawna : a) dla transakcji kupna opcji walutowej typu call (bądź put) jest nią transakcja sprzedaży opcji call (bądź put) na tą samą kwotę transakcji, dla tej samej pary walut (bazowej i niebazowej), z tą samą datą rozliczenia. b) dla transakcji sprzedaży opcji walutowej typu call (bądź put) jest nią transakcja kupna opcji call (bądź put) na tą samą kwotę transakcji, dla tej samej pary walut (bazowej i niebazowej), z tą samą datą rozliczenia. 24)Wykonanie opcji odbywa się poprzez zawarcie przez Klienta transakcji przeciwstawnej. 25)Rachunek bankowy rachunek bieżący Klienta prowadzony w Meritum Bank., 26)Depozyt zabezpieczający środki pieniężne zdeponowane przez Klienta na rachunku Banku jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Banku wobec Klienta, wynikających z Umowy. Złożenie depozytu zabezpieczającego jest wymagane tylko w przypadku Klientów sprzedających opcje walutowe. 27)Oferta publiczna standardowa tabela stawek oprocentowania rachunków terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków terminowych obowiązująca w Banku. 28)Transakcja transakcja kupna bądź sprzedaży opcji walutowych. 29)Opis ryzyk dokument zawierający opis ryzyk związanych z zawieraniem transakcji na opcjach walutowych, stanowiący załącznik nr. 1 do niniejszego Regulaminu. 30)Potwierdzenie transakcji dokument sporządzony przez Bank potwierdzający uzgodnione telefonicznie warunki transakcji. 31)Usługa telefoniczna usługa umożliwiająca Klientowi dostęp do wybranych produktów i usług Banku za pośrednictwem telefonu i faksu, świadczona na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem. 32)Trwały nośnik informacji każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazywania, zawartych w nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.

4 33)Dyrektywa MiFID Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie rynków instrumentów finansowych (skrót od Markets In Financial Instruments Directive). Regulacjami wykonawczymi do tej Dyrektywy są: Dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/73/WE oraz Rozporządzenie Komisji nr 1287/2006 z 10 sierpnia Bank oferuje możliwość nabycia opcji walutowych Klientom posiadającym: a) Rachunek bankowy, b) zawartą Umowę. 4 Bank oferuje możliwość sprzedaży opcji walutowych wyłącznie Klientom którzy wcześniej nabyli od Banku opcje walutowe, w celu ich zamknięcia. 5 Bank zawiera Transakcje na okres do 6-ciu miesięcy, w zależności od dostępności Transakcji przeciwstawnych na rynku międzybankowym. 6 Transakcje są zawierane w następujących parach walutowych: EUR/PLN USD/PLN CHF/PLN EUR/USD 7 Bank ustala z Klientem limit maksymalnej wartości pojedynczej Transakcji oraz limit maksymalnej ekspozycji z tytułu nabytych i sprzedanych opcji walutowych. Limity są wyrażane w PLN, a ich równowartość wyrażona w walutach obcych ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu danej waluty obcej ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy. Wartości limitów określa Umowa.

5 Rozdział 2. Dyrektywa MiFID w Meritum Banku Ocena Adekwatności 8 1. Bank dokonuje klasyfikacji klientów do jednej z podanych poniżej kategorii: a) Klienci uprawnieni, b) Klienci profesjonalni, c) Klienci detaliczni. Domyślnie klienci są klasyfikowani jako Klienci Detaliczni. 2. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest przedstawić na żądanie Banku dokumenty i informacje dotyczące poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych dla dokonania oceny czy Transakcja jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. 3. Bank nie zawiera Transakcji, jeżeli nie uzyska od Klienta informacji w zakresie, o którym mowa w ust Klientom detalicznym Bank zapewnia odpowiedni poziom ochrony, poprzez zapewnienie dokładnej informacji nt. zastosowania Transakcji danego typu oraz ryzyk związanych z ich stosowaniem. 5. W przypadku Klientów detalicznych Bank dokonuje oceny, czy proponowane im bądź wybrane przez nich rozwiązania/instrumenty odpowiadają ich wiedzy i doświadczeniu. Bank informuje pisemnie Klienta, jeżeli z jego oceny wynika, że Transakcje nie są dla danego Klienta odpowiednim instrumentem. 6. Klient ma prawo wystąpić do Banku z pisemnym wnioskiem o zmianę kategorii. Warunkiem uznania wniosku Klienta detalicznego jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Bank Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego 7. Klient zobowiązany jest do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jako Klienta profesjonalnego. Zasada Najlepszego Wykonania ( Best Execuction Rule ) 9 1. Realizując zlecenia Klienta Bank zobowiązany jest do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Bank nie jest związany zasadą, o której mowa w ust.1 w przypadku: a) gdy Bank jest jednocześnie stroną Transakcji;

6 b) zapytań Klienta o cenę o charakterze stricte informacyjnym a także o wysoce złożonych i zindywidualizowanych instrumentach oraz Transakcjach możliwych do wykonania tylko w jednym miejscu/z jednym kontrahentem; c) gdy Klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma być zrealizowane, w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami. 3. Przy ocenie wyniku Transakcji pod uwagę brane są następujące czynniki: a) cena, b) koszty, c) szybkość i prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, d) wielkość i charakter zlecenia. 4. W przypadku braku jednoznacznych instrukcji od Klienta dotyczących najważniejszych z jego punktu widzenia kryteriów oceny korzyści wynikających z danej Transakcji, zostaną one określone na podstawie własnej oceny i decyzji Banku. 5. Przy Transakcjach zlecanych przez Klientów detalicznych najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym a przy uwzględnieniu ceny i kosztów związanych z wykonaniem zlecenia. 6. Miejscem realizacji Transakcji jest portfel własny Banku. Rozdział 3. Zawarcie Transakcji W celu zawarcia Transakcji Klient kontaktuje się w godzinach przez Usługę telefoniczną bezpośrednio z Dealerem pod numerem telefonu i podaje swój kod identyfikacyjny określony w odrębnej Umowie o Składaniu Dyspozycji przy Użyciu Telefonu. 2. Warunkiem wystarczającym dla ustalenia, czy oświadczenie woli przy uzgadnianiu warunków Transakcji zostało złożone w imieniu Klienta przez osobę do tego upoważnioną, jest połączenie przez Usługę telefoniczną i podanie przez nią prawidłowego kodu identyfikacyjnego. 11 Zawarcie Transakcji następuje w chwili uzgodnienia przez Bank i Klienta jej istotnych postanowień tj.: 1) stron transakcji tj. kupującego i sprzedającego, 2) typu opcji (call lub put), 3) Waluty bazowej, 4) Waluty niebazowej, 5) Kwoty transakcji, 6) Daty wygaśnięcia, 7) Daty rozliczenia, 8) Kursu realizacji 9) Kursu odniesienia 10) Premii 11) daty zapłaty Premii

7 12 Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Transakcji bez podawania przyczyny Po zawarciu transakcji Bank sporządza - do godz dnia następnegopisemne Potwierdzenie Transakcji a następnie przesyła je telefaksem pod numer wskazany przez Klienta w Umowie o dokonywaniu transakcji kupna/sprzedaży opcji walutowych 2. Klient po otrzymaniu Potwierdzenia transakcji jest zobowiązany do sprawdzenia go (pod kątem zgodności z ustaleniami zawartymi przez Usługę telefoniczną), podpisania go przez upoważnione osoby i odesłania telefaksem do Banku na numer , do godzimy w dniu otrzymania Potwierdzenia transakcji. 3. Bank nie bierze odpowiedzialności za skutki wynikłe z odbioru Potwierdzenia transakcji przez osoby trzecie. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem w odesłaniu Potwierdzenia transakcji. 5. Na wniosek Klienta Bank może odstąpić od przesyłania pisemnego Potwierdzenia transakcji telefaksem. Oświadczenie o rezygnacji z wysyłania pisemnych Potwierdzeń transakcji Klient powinien złożyć przy podpisywaniu Umowy. W tym przypadku Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodności dotyczących parametrów Transakcji W przypadku stwierdzenia przez Klienta niezgodności pomiędzy warunkami określonymi w Potwierdzeniu transakcji a uzgodnieniami dokonanymi zgodnie z 11, Klient jest zobowiązany opisać niezgodność i przesłać niepodpisane Potwierdzenie Transakcji do godziny w dniu jego otrzymania oraz niezwłocznie skontaktować się z Bankiem w celu ich wyjaśnienia. 2. Brak informacji ze strony Klienta na temat niezgodności, o których mowa w ust.1. jest rozumiany jako akceptacja warunków Transakcji przez Klienta oraz zrzeczenie się przez Klienta jakichkolwiek roszczeń wobec Banku wynikających z rozliczenia transakcji na podstawie zawartych w Potwierdzeniu transakcji warunków. 3. Po upływie terminu o którym mowa w ust.1. postanowienia zawarte w Potwierdzeniu transakcji uznaje się za wiążące dla Klienta i Banku. 4. W przypadku zgłoszenia przez Klienta niezgodności o których mowa w ust.1. Bank i Klient na podstawie zapisu elektronicznego o którym mowa w 25., ust. 1, najpóźniej do godz w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta ustalają uzgodnione warunki Transakcji. Wynikiem ustaleń może być sporządzenie nowego Potwierdzenia transakcji. 15 Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykonaniem przez Bank Transakcji zgodnie ze zleceniem Klienta.

8 16 Warunkiem przystąpienia do negocjacji w sprawie nabycia opcji walutowych jest zgromadzenie przez Klienta na jego Rachunku bankowym środków wystarczających na zapłacenie premii. Rozdział 4. Rozliczenie transakcji 17 W celu ustalenia kursu odniesienia Klient kontaktuje się z Dealerem, do godziny w dniu wygaśnięcia opcji. 18 Jeżeli w dniu wygaśnięcia opcji Klient nie skontaktuje się do godziny z Dealerem w celu ustalenia kursu odniesienia, wówczas Transakcja zostanie rozliczona według kursu z Tabeli Kursów Walut obowiązującej na koniec dnia wygaśnięcia opcji. 19 Rozliczenie nabytej przez Klienta opcji polega na wyliczeniu różnicy między kursem odniesienia a kursem realizacji ustalonym w dniu zawarcia Transakcji. a) Dla opcji typu call, gdy kurs odniesienia jest wyższy od kursu realizacji: R= N x (Ko Kr) gdzie: R kwota rozliczenia N kwota transakcji (liczba jednostek waluty bazowej) Ko kurs odniesienia Kr kurs realizacji b) Dla opcji typu put, gdy kurs odniesienia jest niższy od kursu realizacji: R = N x (Kr Ko) gdzie: R kwota rozliczenia N kwota transakcji (liczba jednostek waluty bazowej) Ko kurs odniesienia Kr kurs realizacji c) Kwota rozliczenia jest przekazywana na rachunek Klienta,

9 d) Zakłada się, że gdy kwota rozliczenia jest równa bądź mniejsza od zera, Klient skorzystał z prawa odstąpienia od Transakcji. 20 Rozliczenie kupionej przez Bank opcji polega na wyliczeniu różnicy między kursem odniesienia a kursem realizacji, ustalanym w dniu zawarcia Transakcji. a) Dla opcji typu call, gdy kurs odniesienia jest wyższy od kursu realizacji: R= N x (Ko Kr) gdzie: R kwota rozliczenia N kwota transakcji (liczba jednostek waluty bazowej) Ko kurs odniesienia Kr kurs realizacji b) Dla opcji put, gdy kurs odniesienia jest niższy od kursu realizacji: R = N x (Kr Ko) gdzie: R kwota rozliczenia N kwota transakcji (liczba jednostek waluty bazowej) Ko kurs odniesienia Kr kurs realizacji c) W przypadku gdy kwota rozliczenia jest większa od zera, Bank obciążą nią rachunek Klienta, d) Zakłada się, że gdy kwota rozliczenia jest równa bądź mniejsza od zera, Bank skorzystał z prawa odstąpienia od Transakcji. Rozdział 5 Zamknięcie transakcji 21 Klient ma prawo do zamknięcia trwającej Transakcji, poprzez zawarcie Transakcji przeciwstawnej W celu rozwiązania Transakcji Klient kontaktuje się w godz drogą telefoniczną z Dealerem, pod numerem telefonicznym Warunkiem wystarczającym dla ustalenia, czy oświadczenie woli przy uzgadnianiu warunków Transakcji zostało złożone w imieniu Klienta przez osobę do tego upoważnioną, jest połączenie przez Usługę telefoniczną i podanie przez nią prawidłowego kodu identyfikacyjnego.

10 23 Zawarcie Transakcji przeciwstawnej następuje w chwili uzgodnienia przez Bank i Klienta jej istotnych postanowień tj: a) stron transakcji tj. kupującego i sprzedającego, b) typu opcji (call lub put), c) waluty bazowej, d) waluty niebazowej, e) kwoty transakcji, f) daty wygaśnięcia g) daty rozliczenia h) kursu realizacji i) Premii j) daty zapłaty Premii. 24 Przy zawieraniu Transakcji zamykającej stosuje się odpowiednio postanowienia 14, 15 oraz 16. Rozdział 6 Postanowienia końcowe Wszelkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez Klienta z Bankiem są nagrywane w celach dowodowych. 2. Wszelkie dokumenty przesłane do Banku za pomocą faksu wymagają telefonicznego potwierdzenia przez osobę, która te dokumenty przesłała. 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Banku treści o charakterze bezprawnym lub mogącym wprowadzać w błąd. 4. Transakcje są zawierane i potwierdzane w języku polskim. 5. Klient ma prawo składania reklamacji w zakresie świadczonych przez Bank usług i obsługi zawartych Transakcji w jeden z następujących sposobów: a) bezpośrednio poprzez złożenie reklamacji w Oddziale Banku lub w Centrali Banku, b) korespondencyjnie poprzez przesłanie reklamacji na: i. adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, Warszawa, ii. adres wskazany na Stronie Internetowej Banku c) telefonicznie kontaktując się telefonicznie z Bankiem, pod numerami Infolinii: , (+48) lub (+48) (koszt połączenia według taryfy operatora), d) za pośrednictwem faxu przesyłając reklamację na numer e) jeżeli Klient jest użytkownikiem Systemu Bankowości Elektronicznej Banku korzystając z odpowiedniego formularza po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej Banku.

11 6. Bank rozpatruje reklamacje w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty jej otrzymania. 7. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty bądź przekazuje ją w inny sposób, uzgodniony każdorazowo z Klientem. 8. Koszty jak i wszystkie konsekwencje powstałe dla Klienta w wyniku nie uiszczenia ewentualnych podatków obciążających, a wynikających z zawartych Transakcji ponosi wyłącznie Klient. 9. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank przesyła Klientowi tekst zmian. Zmieniony Regulamin wiąże Bank oraz Klienta chyba, że w terminie 7 dni od dnia doręczenia tekstu zmian, Klient złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia Za uprzednią zgodą Klienta Bank będzie przekazywał informacje dotyczące Transakcji przy użyciu Trwałego nośnika informacji, w tym w formie plików.pdf jako załączników przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Zakres informacji, o których mowa w ust.1 obejmuje informacje dotyczące: a) konfliktu interesów oraz zasad postępowania Banku w przypadku jego wystąpienia, b) bieżącej wyceny Transakcji, c) Banku oraz warunków świadczenia usług na rzecz Klienta. 27 Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia do Banku z wnioskiem o przekazanie informacji na temat bieżącej wyceny nabytych opcji walutowych. 28 W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 453/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015

Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015 Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdzial II Uruchomienie usługi mplatforma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 3/10/2012 Zarządu Spółki Dom Maklerski Prospectus SA z dnia 31 października 2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PROSPECTUS SA W ZAKRESIE POŚREDNICTWA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r.

Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Regulamin świadczenia usług Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 08.04.2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki przystąpienia do usług Private Banking...4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Uchwały Zarządu nr 9 /2015 z dnia 25 lutego 2015 r. Załącznik do Umowy o świadczenie usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia tytułów uczestnictwa w instytucjach zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem.

6) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, nie będąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WYKONYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I. DEFINICJE Poprzez użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Konto Wspólne BGŻOptima

Konto Wspólne BGŻOptima WZÓR UMOWY RAMOWEJ Konto Wspólne BGŻOptima Umowa ramowa świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej "Umową Ramową", zawarta pomiędzy Bankiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne... 1 1. Definicje... 2 2. Zawarcie Umowy... 5 3. Pełnomocnictwo

Bardziej szczegółowo