REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 453/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU.

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin zawierania terminowych transakcji wymiany walutowej w Meritum Banku określa zasady i tryb postępowania przy zawieraniu i realizacji przez Bank indeksowanych transakcji wymiany walutowej, forwardów i swapów walutowych. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, 2) Bank Meritum Bank należący do Alior Banku S.A. 3) NBP - Narodowy Bank Polski, 4) Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 5) Umowa Umowa o dokonywaniu Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej, zawierana przez Bank i Klienta. 6) Data waluty dzień roboczy określony przez Strony, w którym zobowiązują się one do regulacji zobowiązań wynikających z zawartej transakcji, 7) Kurs natychmiastowy kurs kupna bądź sprzedaży określonej kwoty waluty obcej na datę waluty równą bądź mniejszą niż 2 dni robocze naprzód, ustalony w dniu zawierania transakcji. 8) Kurs terminowy kurs kupna określonej kwoty waluty obcej na datę waluty odległą o co najmniej trzy dni robocze, ustalony w dniu zawierania transakcji przez strony umowy, wyrażający ilość złotych za jednostkę waluty obcej. Kurs terminowy jest podstawą rozliczania indeksowanych transakcji wymiany walutowej, 9) Indeksowana transakcja wymiany walutowej / Transakcja - transakcja polegająca na kupnie lub / i sprzedaży walut po kursie określonym przez Bank w momencie zawierania transakcji, na określoną datę waluty i rozliczana różnicami kursów walut wynikających z zawartych kontraktów lub różnicami wynikającymi z wyceny otwartych pozycji w stosunku do kursu odniesienia z

3 dnia rozliczenia bez fizycznej dostawy walut stanowiących przedmiot transakcji, 10) Forward walutowy transakcja polegająca na kupnie bądź sprzedaży określonej kwoty waluty obcej na określoną datę waluty dłuższą niż 2 dni robocze, po kursie wymiany ustalonym w momencie zawierania transakcji. Zasadnicza różnica pomiędzy transakcją Forward a Indeksowaną Transakcją Wymiany Walutowej polega na obowiązku dostarczenia w dacie waluty uzgodnionych przez strony kwot walut, na wskazane w Umowie rachunki bankowe. 11) Swap walutowy- transakcja kupna / sprzedaży jednej waluty za drugą przy jednoczesnym zawarciu Transakcji przeciwstawnej zawartej na datę waluty w przyszłości po z góry określonych kursach, wynikających z aktualnego kursu rynkowego dla danej pary walut oraz różnicy oprocentowania walut. Swap walutowy bywa często wykorzystywany do przedłużenia zawartej wcześniej transakcji terminowej wymiany walut i wówczas pierwsza noga służy jako transakcja przeciwstawna do zawartej uprzednio transakcji terminowej a druga noga swapa stanowi nową transakcję terminowej wymiany walutowej. 12) Transakcja przeciwstawna : a) dla indeksowanych transakcji wymiany walutowej kupna jest to indeksowana transakcja wymiany walutowej sprzedaży o tym samym dniu zapadalności i tym samym wolumenie waluty wymienialnej będącej przedmiotem Umowy, b) dla indeksowanych transakcji wymiany walutowej sprzedaży jest to indeksowana transakcja wymiany walutowej kupna o tym samym dniu zapadalności i tym samym wolumenie waluty wymienialnej będącej przedmiotem Umowy, 13) Dealer - pracownik Departamentu Skarbu upoważniony do zawierania terminowych transakcji wymiany walutowej, 14) Dzień roboczy - każdy dzień roboczy, który nie jest dniem wolnym od pracy w Banku na podstawie przepisu prawa albo decyzji organów Banku, w którym funkcjonuje system płatniczy i rozrachunkowy banków centralnych, w krajach waluty transakcji,

4 15) Dzień transakcji - dzień zawarcia (terminowej bądź natychmiastowej) transakcji wymiany walutowej, 16) Rachunek - rachunek rozliczeniowy Klienta prowadzony w Banku, 17) Depozyt zabezpieczający środki pieniężne zdeponowane przez Klienta na rachunku Banku jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Banku wobec Klienta wynikających z Umowy, 18) Czas trwania kontraktu - okres pomiędzy datą zawarcia Transakcji a datą waluty, 19) Kurs rozliczenia: a) jeżeli po zawarciu indeksowanej Transakcji nie zawarto do niej Transakcji przeciwstawnej, wówczas kurs rozliczenia indeksowanej Transakcji stanowi średni kurs danej waluty wymienialnej ogłoszony przez NBP dwa dni robocze przed datą waluty, b) jeżeli po zawarciu indeksowanej Transakcji została zawarta Transakcja przeciwstawna, wówczas kurs rozliczenia indeksowanej Transakcji stanowi kurs terminowy Transakcji przeciwstawnej, 20) Kurs terminowy kupna / sprzedaży - wartość jednostki waluty wymienialnej w złotych ustalona przez Bank w dniu Transakcji, na podstawie której dokonywane jest rozliczenie w dacie waluty, 21) Kwota rozliczenia - kwota uznania / obciążenia rachunku Klienta wynikająca z przeprowadzenia indeksowanej Transakcji, rozliczająca różnicę między kursem terminowym kupna / sprzedaży ustalonym w chwili zawierania Transakcji, a kursem rozliczenia obowiązującym w dniu zapadalnościtransakcji, 22) Waluty transakcji - euro (EUR), dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF), funt brytyjski (GBP), korona szwedzka (SEK), korona duńska (DKK), korona norweska (NOK), 23) Otwarta pozycja niezbilansowane saldo wszystkich otwartych pozycji indeksowanych Transakcji, określające poziom realnej ekspozycji na ryzyko walutowe w danej walucie, 24) Kwota należności iloczyn kwoty Transakcji i wartości bezwzględnej różnicy kursu rozliczenia i kursu terminowego,

5 25) Kod identyfikacyjny - utajnione hasło służące do identyfikacji Klienta, 26) Okres rozliczeniowy - okres od dnia zawarcia Transakcji do dnia rozliczenia Transakcji, 27) Oferta Publiczna - standardowa tabela stawek oprocentowania rachunków lokat terminowych obowiązująca w Banku 28) Opis ryzyk dokument zawierający opis ryzyk związanych z zawieraniem Transakcji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 29) Potwierdzenie Transakcji dokument sporządzony przez Bank potwierdzający uzgodnione telefonicznie warunki Transakcji 30) Usługa telefoniczna usługa umożliwiająca Klientowi dostęp do wybranych produktów i usług Banku za pośrednictwem telefonu i faksu świadczona na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem, 31) Trwały nośnik informacji każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazywania, zawartych w nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie w jakiej zostały sporządzone lub przekazane. 32) Dyrektywa MiFID Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie rynków instrumentów finansowych (skrót od Markets In Financial Instruments Directive). Regulacjami wykonawczymi do tej Dyrektywy są Dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/73/WE oraz Rozporządzenie Komisji nr 1287/2006 z 10 sierpnia Bank zawiera Transakcje z Klientami posiadającymi: a) rachunek, b) zawartą Umowę, c) środki zgromadzone jako Depozyt Zabezpieczający, w wymaganej wysokości. 2. Bank zawiera Transakcje na okres maksymalnie do 6 miesięcy, w zależności od dostępności Transakcji przeciwstawnych na rynku międzybankowym.

6 3. Bank ustala z Klientem limit maksymalnej wartości pojedynczej Transakcji oraz limit maksymalnej ekspozycji z tytułu zawartych Transakcji. Limity są wyrażane w PLN, a ich równowartość wyrażona w walutach obcych ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu danej waluty obcej ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy. Wartości limitów określa Umowa. 4. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest przedstawić na żądanie Banku dokumenty i informacje dotyczące poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych dla dokonania oceny czy Transakcja jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Dyrektywa MiFID w Meritum Banku Ocena Adekwatności Bank dokonuje klasyfikacji Klientów do jednej z podanych niżej kategorii: a) Klienci uprawnieni b) Klienci profesjonalni, c) Klienci detaliczni. 2. Klasyfikacja odbywa się na podstawie odpowiedzi Klienta na pytania zawarte w Kwestionariuszu Adekwatności, oceniającego posiadaną przez Klienta wiedzę i doświadczenie związane ze stosowaniem Transakcji oraz innych instrumentów objętych ochroną w Dyrektywie MiFID.. 3. Bank nie zawiera Transakcji, jeżeli nie uzyska od Klienta informacji w zakresie, o którym mowa w ust.2.

7 4. Każdy Klient jest informowany przez Bank do której kategorii opisanych w pkt. 1 został przydzielony. Domyślnie Klienci są klasyfikowani jako Klienci Detaliczni. 5. Klientom detalicznym Bank zapewnia odpowiedni poziom ochrony, poprzez zapewnienie dokładnej informacji nt. zastosowania Transakcji danego typu oraz ryzyk związanych z ich stosowaniem. 6. W przypadku Klientów detalicznych Bank dokonuje oceny czy rozwiązania proponowane Klientom bądź wybrane przez nich, odpowiadają ich wiedzy i doświadczeniu. Bank informuje pisemnie Klienta, jeżeli z jego oceny wynika, że Transakcje nie są instrumentem dla niego odpowiednim. 7. Klient ma prawo wystąpić do Banku z pisemnym wnioskiem o zmianę kategorii. Warunkiem uznania wniosku Klienta detalicznego jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Bank Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego 8. Klient zobowiązany jest do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jako Klienta profesjonalnego. Zasada Najlepszego Wykonania ( Best execution rule ) 6 1. Realizując zlecenia Klienta Bank zobowiązany jest do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Bank nie jest związany zasadą, o której mowa w ust.1 w przypadku: a) gdy Bank jest jednocześnie stroną Transakcji; b) zapytań Klienta o cenę o charakterze stricte informacyjnym a także o wysoce złożonych i zindywidualizowanych instrumentach oraz Transakcjach możliwych do wykonania tylko w jednym miejscu/z jednym kontrahentem; c) gdy Klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma być zrealizowane, w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami.

8 3. Przy ocenie wyniku Transakcji pod uwagę brane są następujące czynniki: a) cena, b) koszty, c) szybkość i prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, d) wielkość i charakter zlecenia. 4. W przypadku braku jednoznacznych instrukcji od Klienta dotyczących najważniejszych z jego punktu widzenia kryteriów oceny korzyści wynikających z danej Transakcji, zostaną one określone na podstawie własnej oceny i decyzji Banku. 5. Przy Transakcjach zlecanych przez Klientów detalicznych najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym a przy uwzględnieniu ceny i kosztów związanych z wykonaniem zlecenia. Miejscem realizacji Transakcji jest portfel własny Banku. Depozyt zabezpieczający 7. Zabezpieczenie Transakcji realizowanej z Klientem następuje poprzez przeniesienie środków pieniężnych Klienta na własność Banku, w formie przewłaszczenia środków pieniężnych. Rachunek Banku zostanie uznany kwotą przewłaszczenia natychmiast po zawarciu Transakcji. 8. Oprocentowanie środków pieniężnych stanowiących Depozyt zabezpieczający jest: 1) dla kwot do PLN , równe wysokości ustalonego oprocentowania stałego dla standardowych lokat terminowych w Ofercie Publicznej, o terminie zapadalności najbardziej zbliżonym ale nie krótszym od daty waluty Transakcji; 2) dla kwot powyżej PLN , oraz dla walut innych niż PLN każdorazowo negocjowane. 9.

9 Depozyt zabezpieczający jest nieodwołalny i trwa do dnia rozliczenia Transakcji Klient jest zobowiązany przekazać na rachunek Banku tytułem Depozytu zabezpieczającego kwotę odpowiadającą: 1) 5% równowartości otwartej pozycji walutowej dla Transakcji zawartych na okres od 1 dnia do 1 miesiąca, 2) 10% równowartości otwartej pozycji walutowej dla Transakcji zawartych na okres powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy, 3) 15% równowartości otwartej pozycji walutowej dla Transakcji zawartych na okres powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy. 2. Wielkość Depozytu zabezpieczającego jest przeliczana na PLN po kursie terminowym ustalonym z Klientem w dniu zawarcia Transakcji. 3. Bank zastrzega sobie prawo do podwyższenia wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 1, do poziomu, który uzna za właściwy i wynikający z oceny sytuacji rynkowej przez Bank. 11. W przypadku podwyższenia przez Bank wskaźnika procentowego, o którym mowa w 9 ust. 1, Bank wzywa Klienta do wpłaty środków pieniężnych na rachunek Banku, w ciągu dwóch dni roboczych od daty wezwania Bank dokonuje codziennej wyceny Transakcji poprzez porównanie kursu zawartej Transakcji z bieżącym kursem terminowym na tą samą datę waluty. 2. W przypadku, gdy w wyniku wyceny Transakcji dokonanej przez Bank bieżąca strata osiągnięta przez Klienta przekracza 75% wartości środków stanowiących Depozyt zabezpieczający, Bank ma prawo wezwać Klienta do

10 wpłaty dodatkowych środków pieniężnych na rachunek Banku w dniu wezwania Po zawarciu Transakcji, w dowolnej chwili przed dniem daty waluty, Bank ma prawo wezwać Klienta do wpłaty dodatkowych środków pieniężnych na rachunek Banku w ustalonej wysokości, jeśli uzna, że sytuacja na rynku walutowym może zagrozić bezpieczeństwu Transakcji. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust.1, na podstawie upoważnienia Klienta, Bank może dokonać niezbędnych czynności zmierzających do zwiększenia ustanowionego zabezpieczenia, bez konieczności składania pisemnego zlecenia ze strony Klienta. 14. W przypadku nie dokonania przez Klienta wpłaty, o której mowa w 7-11, na rachunek Banku w wysokości i terminie ustalonym przez Strony, Bank ma prawo do zamknięcia Transakcji lub odmowy wykonywania zleceń Klienta na zawarcie kolejnych Transakcji Wezwanie do wpłaty środków, o których mowa w 6-10, następuje za pośrednictwem telefonu lub telefaksu. 2. W przypadku, gdyby Bank nie miał możliwości nawiązania kontaktu z Klientem lub nie wpłynęła kwota, do której wpłaty Klient jest zobowiązany z tytułu dokonywania Transakcji, zgodnie z wezwaniem Banku, o którym mowa w ust. 1, Bank może podjąć decyzję o zamknięciu Transakcji dokonanych przez Klienta. 16.

11 Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego zamknięcia otwartych pozycji walutowych w przypadku, gdy wydarzenia na rynku walutowym stwarzają zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania operacji wymiany walutowej bądź w przypadku znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta. 17. Ewentualne roszczenia Banku z dokonanej Transakcji, Bank zaspokoi z środków stanowiących Depozyt Zabezpieczający, a jeśli ich wielkość nie pozwoli na zaspokojenie roszczeń Banku, Bank dochodzić będzie niezaspokojonej części od Klienta. Rozdział III Zawarcie Transakcji W celu zawarcia Transakcji Klient kontaktuje się w godz poprzez Usługę telefoniczną bezpośrednio z Dealerem pod numerem telefonu i podaje swoje hasło określone w odrębnej umowie zawartej w przedmiocie Usługi telefonicznej Zawarcie Transakcji następuje z chwilą telefonicznego uzgodnienia przez Strony: 1) kupującego / sprzedającego, 2) kwoty Transakcji, 3) waluty Transakcji, 4) daty rozliczenia, 5) kursu terminowego, 6) wysokości kwoty wpłacanej przez Klienta na rachunek Banku jako Depozyt Zabezpieczający oraz złożenia przez Strony oświadczeń woli akceptujących powyższe warunki Transakcji.

12 2. Wystarczającym warunkiem dla ustalenia, czy oświadczenie woli przy uzgadnianiu warunków Transakcji zostało złożone w imieniu Klienta przez osobę do tego upoważnioną, jest połączenie przez usługę telefoniczną oraz podanie przez nią prawidłowego kodu identyfikacyjnego Klienta Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Transakcji bez podawania przyczyny. 2. Bank nie bierze odpowiedzialności za przeprowadzenie Transakcji po wskazanym przez Klienta kursie walutowym, nawet w przypadku, gdy serwisy informacyjne potwierdziły osiągnięcie tego poziomu kursu na rynkach walutowych Po zawarciu Transakcji Bank sporządza - do godziny dnia następnego - pisemne potwierdzenie zawarcia Transakcji, a następnie przesyła je telefaksem pod numer wskazany przez Klienta w Umowie. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odbiór przez osoby trzecie potwierdzenia zawarcia Transakcji i wynikłe z tego skutki. 3. Na wniosek Klienta Bank może odstąpić od przesyłania pisemnego potwierdzenia zawarcia Transakcji telefaksem. Oświadczenie o nie wysyłaniu pisemnych potwierdzeń zawarcia Transakcji Klient powinien złożyć przy podpisywaniu Umowy. 4. W przypadku rezygnacji Klienta z otrzymywania potwierdzeń zawarcia Transakcji przesyłanych telefaksem, Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodności dotyczących parametrów Transakcji. 5. W przypadku otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Transakcji, jest on zobowiązany podpisać otrzymane potwierdzenie, a następnie jeden egzemplarz

13 przesłać faksem do Banku na nr do godziny w dniu otrzymania potwierdzenia. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem przesłania potwierdzenia zawarcia Transakcji podpisanego przez Klienta Klient zobowiązany jest zgłosić stwierdzone niezgodności pomiędzy warunkami określonymi w potwierdzeniu Transakcji a uzgodnieniami dokonanymi zgodnie z 19 ust Klient jest zobowiązany opisać niezgodności i przesłać niepodpisane potwierdzenie Transakcji telefaksem do godz. 16 w dniu otrzymania potwierdzenia oraz niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Bankiem w celu ich wyjaśnienia, 3. Brak informacji ze strony Klienta na temat niezgodności, o których mowa w ust.2 jest równoznaczny z nieodwołalnym brakiem zastrzeżeń Klienta co do warunków Transakcji oraz zrzeczeniem się przez Klienta z jakichkolwiek roszczeń wobec Banku w związku z realizacją takiej Transakcji według parametrów zawartych w przesłanym Klientowi potwierdzeniu. 4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust.2, postanowienia zawarte w potwierdzeniu Transakcji uznaje się za wiążące dla Klienta i Banku. 5. W przypadku zgłoszenia przez Klient niezgodności, o których mowa w ust.2, Bank i Klient na podstawie zapisu elektronicznego, o którym mowa w 32 ust.1, najpóźniej do godz w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta ustalają uzgodnione warunki Transakcji. Wynikiem ustaleń może być sporządzenie nowego potwierdzenia Transakcji. 23 Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykonaniem przez Bank Transakcji zgodnie ze zleceniem Klienta.

14 Rozdział IV Rozliczenie Transakcji 24. Dla Transakcji typu Forward rozliczenie polega na dostarczeniu przez stronyttransakcji uzgodnionych kwot waluty obcej i PLN (bądź uzgodnionych kwot walut obcych w przypadku transakcji krzyżowych), w dacie waluty, na uzgodnione rachunki bankowe. 25. Kwota do rozliczenia Indeksowanej transakcji wymiany walutowej jest obliczana jako iloczyn: a) Różnicy pomiędzy kursem terminowym a kursem rozliczenia, b) Kwoty waluty będącej przedmiotem Transakcji Rozliczenie Transakcji może mieć charakter transakcji swapowej, w której pierwszy człon zamyka otwartą pozycje Klienta na datę rozliczenia wraz z rozliczeniem wynikającym z przeprowadzonej operacji zaś drugi człon transakcji swapowej ma charakter operacji otwierającej pozycje Klienta na datę następnego rozliczenia. 2. Pierwszy człon transakcji swapowej powinien być wykonywany po kursie rozliczenia (kursie rynkowym) obowiązującym w dniu zawierania transakcji swapowej. 3. W szczególnych przypadkach gdy współpraca z Klientem ma charakter długoterminowy, Bank może uwzględnić sugestie Klienta co do poziomu kursu pierwszego członu transakcji swapowej. W takim przypadku kurs transakcji

15 swapowej nie może odbiegać od poziomu po jakim została zawarta Transakcja, która jest przedmiotem rozliczenia. 27. Środki z Depozytu zabezpieczającego po uwzględnieniu kwoty rozliczenia wraz z narosłymi odsetkami przekazywane są na rachunek Klienta, po zamknięciu Transakcji w terminie do jednego dnia roboczego po dokonaniu rozliczenia. 28. Jeśli kwota rozliczenia należna Klientowi określona jest w walucie obcej, Bank dokona jej przeliczenia na złote według kursu fixingu z dnia rozliczenia. 29. W przypadku Indeksowanej transakcji sprzedaży waluty przez Bank: 1) Bank w dniu rozliczenia zobowiązuje się do rozliczenia transakcji i uznania kwotą rozliczenia rachunku Klienta - jeżeli kurs rozliczenia będzie wyższy od kursu terminowego, 2) Klient jest zobowiązany do uzupełnienia salda Depozytu zabezpieczającego najpóźniej w dniu rozliczenia, do kwoty rozliczenia - jeżeli kurs terminowy będzie wyższy od kursu rozliczenia. O konieczności uzupełnienia salda Klient zostanie przez Bank poinformowany telefonicznie. 30. W przypadku indeksowanej transakcji kupna waluty przez Bank: 1) Bank w dniu rozliczenia zobowiązuje się do rozliczenia Transakcji i uznania kwotą rozliczenia rachunku Klienta - jeżeli kurs terminowy będzie wyższy od kursu rozliczenia, 2) Klient jest zobowiązany do uzupełnienia salda Depozytu zabezpieczającego, najpóźniej w dniu rozliczenia, do kwoty rozliczenia - jeżeli kurs rozliczenia będzie wyższy od kursu terminowego.

16 Rozliczenie Transakcji może nastąpić w wyniku zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej. 2. Po zleceniu dokonania Transakcji, w dowolnie wybranej przez siebie chwili przed dniem Daty Waluty, Klient może zawrzeć Transakcję przeciwstawną na ten sam dzień zapadalności i na tą samą kwotę waluty obcej. 3. Tego samego dnia Klient może wielokrotnie zawierać kolejne Transakcje, jak i dokonywać Transakcji przeciwstawnych. 4. W przypadku, gdy Transakcja jest Transakcją przeciwstawną do zawartej wcześniej Transakcji, następuje rozliczenie zawartej wcześniej Transakcji z zastosowaniem kursu rozliczenia równego kursowi terminowemu Transakcji przeciwstawnej. 5. Zawarcie Transakcji przeciwstawnej nie powoduje konieczności złożenia dodatkowych środków na rachunku Banku tytułem Depozytu zabezpieczającego. 6. Zawarcie Transakcji przeciwstawnej powoduje wyłącznie rozliczenie zawartej wcześniej Transakcji. Rozdział V Postanowienia końcowe Wszelkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez Klienta z Bankiem są nagrywane w celach dowodowych. 2. Wszelkie dokumenty przesłane do Banku za pomocą faksu wymagają telefonicznego potwierdzenia przez osobę, która te dokumenty przesyła.

17 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Banku treści o charakterze bezprawnym, lub mogących wprowadzić w błąd. 4. Transakcje są zawierane i potwierdzane w języku polskim. 5. Klient ma prawo składania reklamacji w zakresie świadczonych przez Bank usług i obsługi zawartych Transakcji w jeden z następujących sposobów: a) bezpośrednio poprzez złożenie reklamacji w Oddziale Banku lub w Centrali Banku, b) korespondencyjnie poprzez przesłanie reklamacji na: i. adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, Warszawa, ii. adres wskazany na Stronie Internetowej Banku c) telefonicznie kontaktując się telefonicznie z Bankiem, pod numerami Infolinii: , (+48) lub (+48) (koszt połączenia według taryfy operatora), d) za pośrednictwem faxu przesyłając reklamację na numer (+48) e) jeżeli Klient jest użytkownikiem Systemu Bankowości Elektronicznej Banku korzystając z odpowiedniego formularza po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej Banku. 6. Bank rozpatruje reklamacje w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty jej otrzymania. 7. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty bądź przekazuje ją w inny sposób, uzgodniony każdorazowo z Klientem. 8. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank przesyła Klientowi tekst zmian. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, chyba że w terminie 7 dni od dnia doręczenia tekstu zmian, Klient złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia Za uprzednią zgodą Klienta Bank będzie przekazywał informacje dotyczące Transakcji przy użyciu Trwałego nośnika informacji, w tym w formie plików.pdf jako ząłączników przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Zakres informacji, o których mowa w ust.1 obejmuje informacje dotyczące: 1) konfliktu interesów oraz zasad postępowania Banku w przypadku jego wystąpienia, 2) bieżącej wyceny Transakcji, 3) Banku oraz warunków świadczenia usług na rzecz Klienta.

18 34 Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia do Banku z wnioskiem o przekazanie informacji na temat bieżącej wyceny zawartych Transakcji.. 35 Koszty, jak i wszystkie konsekwencje powstałe dla Klienta w wyniku nie uiszczenia ewentualnych podatków jego obciążających, a wynikających z indeksowanej transakcji wymiany walutowej, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

19 Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierania terminowych transakcji wymiany walutowej w Meritum Banku. Opis Ryzyk Poniższy opis ryzyk ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej. Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut. 1. W przypadku gdy danatransakcja nie służy zabezpieczeniu konkretnych należności bądź zobowiązań Klienta, jest on narażony na poniesienie znacznych strat wynikających z osłabienia kursu waluty nabytej na termin w przyszłości bądź ze wzrostu kursu waluty sprzedanej na dowolny termin w przyszłości. 2. W przypadku gdy Transakcja służy zabezpieczeniu zobowiązań bądź należności Klienta: a) ryzyko związane z niedopasowaniem kwoty Transakcji do kwoty rzeczywistej ekspozycji Klienta. Przykładowo Klient sprzedaje Bankowi kwotę 0,5 mln EUR na przyszłą datę waluty podczas gdy spodziewa się otrzymania zapłaty w wysokości 1 mln EUR. Wówczas niezabezpieczona kwota nadal może być źródłem potencjalnych strat w przypadku spadku kursu EUR. b) ryzyko związane z zawieraniem transakcji walutowej i transakcji zabezpieczającej (terminowej) w rożnych terminach. Przykładem takiej sytuacji może być podpisanie w sierpniu 2009 kontraktu rozliczanego w EUR i zawarcie zabezpieczającej tą ekspozycję transakcji terminowej we wrześniu. Faktycznie Klient będzie zabezpieczony przed ryzykiem walutowym dopiero od września i jeśli w okresie od sierpnia do września kurs zmienił się na niekorzyść Klienta, to tej straty nie da się już odzyskać. c) ryzyko związane z zawieraniem transakcji zabezpieczającej na inną datę waluty niż data rozliczenia transakcji zabezpieczanej. Przykładowo, Klient zobowiązany do zapłaty 1 mln EUR w dniu 1 września zawarł indeksowaną transakcję walutową na datę waluty 20

20 sierpnia. Wówczas Bank pokryje mu ewentualne straty wyliczona na 20 sierpnia i jeżeli w ciągu pozostałych 10 dni kurs waluty będzie dalej rósł to kontrakt terminowy pokryje tylko część strat poniesionych przez Klienta. d) ryzyko związane z zabezpieczeniem własnej ekspozycji walutowej Transakcją w innej walucie. Nawet jeśli waluta którą chcemy wykorzystać do zabezpieczenia jest silnie skorelowana z walutą w jakiej mamy ekspozycję ( np. zabezpieczanie ekspozycji w EUR transakcją w CHF), zawsze może się okazać, że rzeczywiste zmiany kursów walut obcych w stosunku do waluty w której Klient prowadzi sprawozdawczość, w momencie rozliczania Transakcji były różne dla każdej z tych walut. 3. Ryzyko płynności ryzyko związane z tym, że Klient zawierający Transakcję z dostawą nie będzie w stanie dostarczyć Bankowi uzgodnionej kwoty. Wówczas Bank będzie dochodził od Klienta rekompensaty pokrywającej poniesione przez Bank straty. 4. Ryzyko związane z niewystarczającym poziomem Depozytu zabezpieczającego. W sytuacji gdy kursy walut podlegają częstym i znacznym wahaniom może się okazać, że Bank wymaga od Klienta zwiększenia kwoty Depozytu zabezpieczającego. W sytuacji gdy Klient nie był w stanie zapewnić środków na zwiększenie Depozytu zabezpieczającego, Bank może zdecydować się na zamknięcie kontraktów. W efekcie Transakcja może zostać zamknięta w niekorzystnym z punktu widzenia Klienta momencie. Ponadto od momentu zamknięcia Transakcji Klient nie jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym.

21 Załącznik nr 2 do Regulaminu zawierania terminowych transakcji wymiany walutowej w Meritum Banku Zastosowanie terminowych transakcji wymiany walutowej w praktyce gospodarczej. Podstawowym zastosowaniem terminowych transakcji wymiany walutowej jest zabezpieczenie pozycji walutowej Klienta wynikającej z zawartych kontraktów. Podstawową zaletą transakcji terminowej jest brak dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem się przed niekorzystnymi dla klienta zmianami kursów walutowych oraz możliwość wycofania się z transakcji przed uzgodnionym wcześniej terminem rozliczenia. Ujemną cechą takich transakcji jest konieczność zwrotu Bankowi zysku który klient mógłby osiągnąć w przypadku korzystnych z punktu widzenia klienta zmian kursów. W zależności od rodzaju prowadzonej przez klienta działalności stosowane są następujące rodzaje transakcji terminowej wymiany walutowej: A) Transakcje dla importerów. Firmy działające w Polsce i zajmujące się importem towarów z innych krajów w pierwszym rzędzie są zainteresowane zabezpieczeniem się przed wzrostem kursu waluty obcej, którą będą musiały nabyć w celu zapłaty za importowane towary bądź usługi. Tak więc z punktu widzenia Klienta podstawowym ryzykiem jest ryzyko osłabienia się Złotówki i umocnienia się waluty w której będzie się rozliczać z kontrahentami. W tym przypadku zabezpieczeniem się może być zawarcie z Bankiem umowy na dostawę (Bank sprzedaje/dostarcza, Klient kupuje) danej waluty obcej w terminie zbieżnym z ustaloną z dostawcą towaru datą zapłaty, po kursie wymiany ustalonym już w chwili zawierania transakcji. W przypadku transakcji terminowej z dostawą (Forward) Bank dostarcza uzgodnioną kwotę waluty w zamian z uzgodnioną kwotę Złotych. W przypadku Indeksowanej Terminowej Transakcji Kupna Waluty nie dochodzi do fizycznej dostawy waluty a strony rozliczają między sobą kwotę

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A.

POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW W PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. 1. Wstęp Głównym celem Dyrektywy MIFID jest ochrona klientów. Przedsiębiorstwa inwestycyjne zobowiązane są działać uczciwie, sprawiedliwie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r.

Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. Regulamin udzielania Kredytu Inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 25.11.2013r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych

WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych WNIOSEK O ZMIANĘ KATEGORII KLIENTA korzystającego z usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych...... Imię i Nazwisko/Nazwa Klienta PESEL/REGON Korzystając z praw przysługujących Klientowi na

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu.

Założenie: test wypełnia upoważniony przedstawiciel podmiotu zgodnie z reprezentacją, składając oświadczenie wiedzy w imieniu Podmiotu. Formularz oceny adekwatności i odpowiedniości instrumentów finansowych oraz odpowiedniości usług inwestycyjnych wobec osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.1. autoryzacja

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014

Ceny i warunki OFERTA DLA FIRM. Sierpień 2014 OFERTA DLA FIRM Sierpień 2014 FX4Biz Oferta dla firm Sierpień 2014 USŁUGI DOSTĘPNE ZA POMOCĄ PLATFORMY FX4BIZ Dokonywanie przelewów na konta osób trzecich... Otrzymywanie przelewów z kont osób trzecich...

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM

REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Załącznik do Uchwały nr 396/2011 Zarządu SGB-Banku S.A. z dnia 19 grudnia 2011 r. REGULAMIN REALIZACJI PRZEZ SGB-BANK S.A. POLECEŃ WYPŁATY W OBROCIE DEWIZOWYM Poznań, grudzień 2011 S P I S T R E Ś C I

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 1 Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET

Rodzaj zlecenia Płatniczego. papierowa elektroniczna Zlecenie wewnętrzne 16:00 20:00 Zlecenie zewnętrzne przelew SORBNET Wykaz zmian w Regulaminie Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych w walutach wymienialnych dla Klientów Indywidualnych Banku BPH S.A. Rodział I Par. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r.

Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych. Warszawa, 25 marca 2015 r. Regulamin otwierania, prowadzenia i zamykania złotowych i walutowych rachunków lokat terminowych Warszawa, 25 marca 2015 r. Spis treści: Rozdział I Przepisy ogólne...3 Rozdział II Ogólne zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner

Płatności w e-biznesie. Regulacje prawne e-biznesu prof. Wiesław Czyżowicz & dr Aleksander Werner Płatności w e-biznesie Pieniądz elektroniczny dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r.

Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. Regulamin udzielania Kredytu inwestycyjnego dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 03.12.2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady kredytu inwestycyjnego...2

Bardziej szczegółowo

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi

Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Informacja o Banku BPH S.A. i zasadach świadczenia usług związanych z transakcjami skarbowymi Szanowni Państwo, Zgodnie z wymogami Dyrektywy MIFID*, przedstawiamy Państwu informacje o Banku BPH S.A. (

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne Definicje i interpretacje Zasady zawierania Transakcji... 4

1. Postanowienia ogólne Definicje i interpretacje Zasady zawierania Transakcji... 4 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 1 2. Definicje i interpretacje... 2 3. Zasady zawierania Transakcji... 4 4. Realizacja świadczeń wynikających z zawartych Transakcji... 5 5. Zabezpieczenie Rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o.

Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. Zasady kategoryzacji Klienta w OPERA Domu Maklerskim Sp. z o.o. W związku z wejściem w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r., Nr 183, poz.1538

Bardziej szczegółowo

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje

Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro. 1. Definicje Załącznik nr 2 do Umowy w sprawie warunków otwierania i prowadzenia rachunku RTGS w systemie SORBNET- EURO Warunki udzielania i spłaty kredytu śróddziennego w euro 1. Definicje Dla celów niniejszego Załącznika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA WIELOCELOWEGO KREDYTU FIRMOWEGO ZABEZPIECZONEGO W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, lipiec 2015r. 0 Spis treści I. Postanowienia ogólne.... 2 II. Podstawowe zasady Wielocelowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim

KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim KLIENCI DETALICZNI 5. I. RACHUNKI W PLN: KOMUNIKAT Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim Minimalna wysokość wkładu oraz wpłat na książeczkę oszczędnościową a vista (nie dotyczy Szkolnych Kas Oszczędności)

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne REGULAMIN DYSTRYBUCJI KART PRZEDPŁACONYCH mbank S.A. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki na jakich Fritz Group S.A. dokonuje dystrybucji Karty Przedpłaconej mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki współpracy z bankami (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2012 r.

Warszawa, marzec 2012 r. Bank państwowy założony w 1924 roku BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Formularze używane w związku z PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI w Banku Gospodarstwa Krajowego Warszawa, marzec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

REGULAMIN refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE REGULAMIN refinansowania banków kredytem lombardowym oraz kredytem w ciągu dnia operacyjnego przez Narodowy Bank Polski DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1. Regulamin refinansowania banków kredytem lombardowym oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A.

POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. POLITYKA KLASYFIKACJI KLIENTÓW W DOMU MAKLERSKIM CONSUS S.A. 1 1. Celem niniejszej polityki jest określenie zasad klasyfikacji Klientów (dalej DM Consus) w zakresie świadczonych na ich rzecz usług. 2.

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym

Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym 22 luty 2010 Wycena pozycji wyrażonych w walutach obcych w sprawozdaniu finansowym dr Katarzyna Trzpioła Wycena na moment zdarzenia Art. 30 ust 2 Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokaty inwestycyjnej

Regulamin lokaty inwestycyjnej Regulamin lokaty inwestycyjnej Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Otwieranie lokaty subskrypcyjnej...4 Rozdział III Otwieranie lokaty inwestycyjnej...4

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 32/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 32/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO. z dnia 5 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR 32/2014 ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia,,regulaminu realizacji przez Narodowy Bank Polski w obrocie zagranicznym i krajowym

Bardziej szczegółowo