REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU."

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały nr 453/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU.

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin zawierania terminowych transakcji wymiany walutowej w Meritum Banku określa zasady i tryb postępowania przy zawieraniu i realizacji przez Bank indeksowanych transakcji wymiany walutowej, forwardów i swapów walutowych. 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Regulamin - niniejszy Regulamin, 2) Bank Meritum Bank należący do Alior Banku S.A. 3) NBP - Narodowy Bank Polski, 4) Klient - osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 5) Umowa Umowa o dokonywaniu Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej, zawierana przez Bank i Klienta. 6) Data waluty dzień roboczy określony przez Strony, w którym zobowiązują się one do regulacji zobowiązań wynikających z zawartej transakcji, 7) Kurs natychmiastowy kurs kupna bądź sprzedaży określonej kwoty waluty obcej na datę waluty równą bądź mniejszą niż 2 dni robocze naprzód, ustalony w dniu zawierania transakcji. 8) Kurs terminowy kurs kupna określonej kwoty waluty obcej na datę waluty odległą o co najmniej trzy dni robocze, ustalony w dniu zawierania transakcji przez strony umowy, wyrażający ilość złotych za jednostkę waluty obcej. Kurs terminowy jest podstawą rozliczania indeksowanych transakcji wymiany walutowej, 9) Indeksowana transakcja wymiany walutowej / Transakcja - transakcja polegająca na kupnie lub / i sprzedaży walut po kursie określonym przez Bank w momencie zawierania transakcji, na określoną datę waluty i rozliczana różnicami kursów walut wynikających z zawartych kontraktów lub różnicami wynikającymi z wyceny otwartych pozycji w stosunku do kursu odniesienia z

3 dnia rozliczenia bez fizycznej dostawy walut stanowiących przedmiot transakcji, 10) Forward walutowy transakcja polegająca na kupnie bądź sprzedaży określonej kwoty waluty obcej na określoną datę waluty dłuższą niż 2 dni robocze, po kursie wymiany ustalonym w momencie zawierania transakcji. Zasadnicza różnica pomiędzy transakcją Forward a Indeksowaną Transakcją Wymiany Walutowej polega na obowiązku dostarczenia w dacie waluty uzgodnionych przez strony kwot walut, na wskazane w Umowie rachunki bankowe. 11) Swap walutowy- transakcja kupna / sprzedaży jednej waluty za drugą przy jednoczesnym zawarciu Transakcji przeciwstawnej zawartej na datę waluty w przyszłości po z góry określonych kursach, wynikających z aktualnego kursu rynkowego dla danej pary walut oraz różnicy oprocentowania walut. Swap walutowy bywa często wykorzystywany do przedłużenia zawartej wcześniej transakcji terminowej wymiany walut i wówczas pierwsza noga służy jako transakcja przeciwstawna do zawartej uprzednio transakcji terminowej a druga noga swapa stanowi nową transakcję terminowej wymiany walutowej. 12) Transakcja przeciwstawna : a) dla indeksowanych transakcji wymiany walutowej kupna jest to indeksowana transakcja wymiany walutowej sprzedaży o tym samym dniu zapadalności i tym samym wolumenie waluty wymienialnej będącej przedmiotem Umowy, b) dla indeksowanych transakcji wymiany walutowej sprzedaży jest to indeksowana transakcja wymiany walutowej kupna o tym samym dniu zapadalności i tym samym wolumenie waluty wymienialnej będącej przedmiotem Umowy, 13) Dealer - pracownik Departamentu Skarbu upoważniony do zawierania terminowych transakcji wymiany walutowej, 14) Dzień roboczy - każdy dzień roboczy, który nie jest dniem wolnym od pracy w Banku na podstawie przepisu prawa albo decyzji organów Banku, w którym funkcjonuje system płatniczy i rozrachunkowy banków centralnych, w krajach waluty transakcji,

4 15) Dzień transakcji - dzień zawarcia (terminowej bądź natychmiastowej) transakcji wymiany walutowej, 16) Rachunek - rachunek rozliczeniowy Klienta prowadzony w Banku, 17) Depozyt zabezpieczający środki pieniężne zdeponowane przez Klienta na rachunku Banku jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Banku wobec Klienta wynikających z Umowy, 18) Czas trwania kontraktu - okres pomiędzy datą zawarcia Transakcji a datą waluty, 19) Kurs rozliczenia: a) jeżeli po zawarciu indeksowanej Transakcji nie zawarto do niej Transakcji przeciwstawnej, wówczas kurs rozliczenia indeksowanej Transakcji stanowi średni kurs danej waluty wymienialnej ogłoszony przez NBP dwa dni robocze przed datą waluty, b) jeżeli po zawarciu indeksowanej Transakcji została zawarta Transakcja przeciwstawna, wówczas kurs rozliczenia indeksowanej Transakcji stanowi kurs terminowy Transakcji przeciwstawnej, 20) Kurs terminowy kupna / sprzedaży - wartość jednostki waluty wymienialnej w złotych ustalona przez Bank w dniu Transakcji, na podstawie której dokonywane jest rozliczenie w dacie waluty, 21) Kwota rozliczenia - kwota uznania / obciążenia rachunku Klienta wynikająca z przeprowadzenia indeksowanej Transakcji, rozliczająca różnicę między kursem terminowym kupna / sprzedaży ustalonym w chwili zawierania Transakcji, a kursem rozliczenia obowiązującym w dniu zapadalnościtransakcji, 22) Waluty transakcji - euro (EUR), dolar amerykański (USD), frank szwajcarski (CHF), funt brytyjski (GBP), korona szwedzka (SEK), korona duńska (DKK), korona norweska (NOK), 23) Otwarta pozycja niezbilansowane saldo wszystkich otwartych pozycji indeksowanych Transakcji, określające poziom realnej ekspozycji na ryzyko walutowe w danej walucie, 24) Kwota należności iloczyn kwoty Transakcji i wartości bezwzględnej różnicy kursu rozliczenia i kursu terminowego,

5 25) Kod identyfikacyjny - utajnione hasło służące do identyfikacji Klienta, 26) Okres rozliczeniowy - okres od dnia zawarcia Transakcji do dnia rozliczenia Transakcji, 27) Oferta Publiczna - standardowa tabela stawek oprocentowania rachunków lokat terminowych obowiązująca w Banku 28) Opis ryzyk dokument zawierający opis ryzyk związanych z zawieraniem Transakcji, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu 29) Potwierdzenie Transakcji dokument sporządzony przez Bank potwierdzający uzgodnione telefonicznie warunki Transakcji 30) Usługa telefoniczna usługa umożliwiająca Klientowi dostęp do wybranych produktów i usług Banku za pośrednictwem telefonu i faksu świadczona na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Klientem a Bankiem, 31) Trwały nośnik informacji każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazywania, zawartych w nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie w jakiej zostały sporządzone lub przekazane. 32) Dyrektywa MiFID Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie rynków instrumentów finansowych (skrót od Markets In Financial Instruments Directive). Regulacjami wykonawczymi do tej Dyrektywy są Dyrektywa Komisji Europejskiej 2006/73/WE oraz Rozporządzenie Komisji nr 1287/2006 z 10 sierpnia Bank zawiera Transakcje z Klientami posiadającymi: a) rachunek, b) zawartą Umowę, c) środki zgromadzone jako Depozyt Zabezpieczający, w wymaganej wysokości. 2. Bank zawiera Transakcje na okres maksymalnie do 6 miesięcy, w zależności od dostępności Transakcji przeciwstawnych na rynku międzybankowym.

6 3. Bank ustala z Klientem limit maksymalnej wartości pojedynczej Transakcji oraz limit maksymalnej ekspozycji z tytułu zawartych Transakcji. Limity są wyrażane w PLN, a ich równowartość wyrażona w walutach obcych ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu danej waluty obcej ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu poprzedzającym zawarcie Umowy. Wartości limitów określa Umowa. 4. Przed zawarciem Umowy Klient zobowiązany jest przedstawić na żądanie Banku dokumenty i informacje dotyczące poziomu wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych, doświadczenia inwestycyjnego, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych niezbędnych dla dokonania oceny czy Transakcja jest odpowiednia dla danego Klienta, biorąc pod uwagę jego indywidualną sytuację. Dyrektywa MiFID w Meritum Banku Ocena Adekwatności Bank dokonuje klasyfikacji Klientów do jednej z podanych niżej kategorii: a) Klienci uprawnieni b) Klienci profesjonalni, c) Klienci detaliczni. 2. Klasyfikacja odbywa się na podstawie odpowiedzi Klienta na pytania zawarte w Kwestionariuszu Adekwatności, oceniającego posiadaną przez Klienta wiedzę i doświadczenie związane ze stosowaniem Transakcji oraz innych instrumentów objętych ochroną w Dyrektywie MiFID.. 3. Bank nie zawiera Transakcji, jeżeli nie uzyska od Klienta informacji w zakresie, o którym mowa w ust.2.

7 4. Każdy Klient jest informowany przez Bank do której kategorii opisanych w pkt. 1 został przydzielony. Domyślnie Klienci są klasyfikowani jako Klienci Detaliczni. 5. Klientom detalicznym Bank zapewnia odpowiedni poziom ochrony, poprzez zapewnienie dokładnej informacji nt. zastosowania Transakcji danego typu oraz ryzyk związanych z ich stosowaniem. 6. W przypadku Klientów detalicznych Bank dokonuje oceny czy rozwiązania proponowane Klientom bądź wybrane przez nich, odpowiadają ich wiedzy i doświadczeniu. Bank informuje pisemnie Klienta, jeżeli z jego oceny wynika, że Transakcje nie są instrumentem dla niego odpowiednim. 7. Klient ma prawo wystąpić do Banku z pisemnym wnioskiem o zmianę kategorii. Warunkiem uznania wniosku Klienta detalicznego jest złożenie przez Klienta pisemnego oświadczenia o znajomości zasad traktowania przez Bank Klientów profesjonalnych i o skutkach traktowania go jako Klienta profesjonalnego 8. Klient zobowiązany jest do przekazywania informacji o zmianach danych, które mają wpływ na możliwość traktowania danego Klienta jako Klienta profesjonalnego. Zasada Najlepszego Wykonania ( Best execution rule ) 6 1. Realizując zlecenia Klienta Bank zobowiązany jest do podjęcia wszelkich uzasadnionych działań w celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klienta w związku z wykonaniem zlecenia, z zastrzeżeniem postanowień ust Bank nie jest związany zasadą, o której mowa w ust.1 w przypadku: a) gdy Bank jest jednocześnie stroną Transakcji; b) zapytań Klienta o cenę o charakterze stricte informacyjnym a także o wysoce złożonych i zindywidualizowanych instrumentach oraz Transakcjach możliwych do wykonania tylko w jednym miejscu/z jednym kontrahentem; c) gdy Klient określił szczegółowe warunki, na jakich zlecenie ma być zrealizowane, w zakresie wyznaczonym tymi szczegółowymi warunkami.

8 3. Przy ocenie wyniku Transakcji pod uwagę brane są następujące czynniki: a) cena, b) koszty, c) szybkość i prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, d) wielkość i charakter zlecenia. 4. W przypadku braku jednoznacznych instrukcji od Klienta dotyczących najważniejszych z jego punktu widzenia kryteriów oceny korzyści wynikających z danej Transakcji, zostaną one określone na podstawie własnej oceny i decyzji Banku. 5. Przy Transakcjach zlecanych przez Klientów detalicznych najlepszy wynik określa się w ujęciu ogólnym a przy uwzględnieniu ceny i kosztów związanych z wykonaniem zlecenia. Miejscem realizacji Transakcji jest portfel własny Banku. Depozyt zabezpieczający 7. Zabezpieczenie Transakcji realizowanej z Klientem następuje poprzez przeniesienie środków pieniężnych Klienta na własność Banku, w formie przewłaszczenia środków pieniężnych. Rachunek Banku zostanie uznany kwotą przewłaszczenia natychmiast po zawarciu Transakcji. 8. Oprocentowanie środków pieniężnych stanowiących Depozyt zabezpieczający jest: 1) dla kwot do PLN , równe wysokości ustalonego oprocentowania stałego dla standardowych lokat terminowych w Ofercie Publicznej, o terminie zapadalności najbardziej zbliżonym ale nie krótszym od daty waluty Transakcji; 2) dla kwot powyżej PLN , oraz dla walut innych niż PLN każdorazowo negocjowane. 9.

9 Depozyt zabezpieczający jest nieodwołalny i trwa do dnia rozliczenia Transakcji Klient jest zobowiązany przekazać na rachunek Banku tytułem Depozytu zabezpieczającego kwotę odpowiadającą: 1) 5% równowartości otwartej pozycji walutowej dla Transakcji zawartych na okres od 1 dnia do 1 miesiąca, 2) 10% równowartości otwartej pozycji walutowej dla Transakcji zawartych na okres powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy, 3) 15% równowartości otwartej pozycji walutowej dla Transakcji zawartych na okres powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy. 2. Wielkość Depozytu zabezpieczającego jest przeliczana na PLN po kursie terminowym ustalonym z Klientem w dniu zawarcia Transakcji. 3. Bank zastrzega sobie prawo do podwyższenia wskaźnika procentowego, o którym mowa w ust. 1, do poziomu, który uzna za właściwy i wynikający z oceny sytuacji rynkowej przez Bank. 11. W przypadku podwyższenia przez Bank wskaźnika procentowego, o którym mowa w 9 ust. 1, Bank wzywa Klienta do wpłaty środków pieniężnych na rachunek Banku, w ciągu dwóch dni roboczych od daty wezwania Bank dokonuje codziennej wyceny Transakcji poprzez porównanie kursu zawartej Transakcji z bieżącym kursem terminowym na tą samą datę waluty. 2. W przypadku, gdy w wyniku wyceny Transakcji dokonanej przez Bank bieżąca strata osiągnięta przez Klienta przekracza 75% wartości środków stanowiących Depozyt zabezpieczający, Bank ma prawo wezwać Klienta do

10 wpłaty dodatkowych środków pieniężnych na rachunek Banku w dniu wezwania Po zawarciu Transakcji, w dowolnej chwili przed dniem daty waluty, Bank ma prawo wezwać Klienta do wpłaty dodatkowych środków pieniężnych na rachunek Banku w ustalonej wysokości, jeśli uzna, że sytuacja na rynku walutowym może zagrozić bezpieczeństwu Transakcji. 2. W przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w ust.1, na podstawie upoważnienia Klienta, Bank może dokonać niezbędnych czynności zmierzających do zwiększenia ustanowionego zabezpieczenia, bez konieczności składania pisemnego zlecenia ze strony Klienta. 14. W przypadku nie dokonania przez Klienta wpłaty, o której mowa w 7-11, na rachunek Banku w wysokości i terminie ustalonym przez Strony, Bank ma prawo do zamknięcia Transakcji lub odmowy wykonywania zleceń Klienta na zawarcie kolejnych Transakcji Wezwanie do wpłaty środków, o których mowa w 6-10, następuje za pośrednictwem telefonu lub telefaksu. 2. W przypadku, gdyby Bank nie miał możliwości nawiązania kontaktu z Klientem lub nie wpłynęła kwota, do której wpłaty Klient jest zobowiązany z tytułu dokonywania Transakcji, zgodnie z wezwaniem Banku, o którym mowa w ust. 1, Bank może podjąć decyzję o zamknięciu Transakcji dokonanych przez Klienta. 16.

11 Bank zastrzega sobie prawo do jednostronnego zamknięcia otwartych pozycji walutowych w przypadku, gdy wydarzenia na rynku walutowym stwarzają zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania operacji wymiany walutowej bądź w przypadku znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej Klienta. 17. Ewentualne roszczenia Banku z dokonanej Transakcji, Bank zaspokoi z środków stanowiących Depozyt Zabezpieczający, a jeśli ich wielkość nie pozwoli na zaspokojenie roszczeń Banku, Bank dochodzić będzie niezaspokojonej części od Klienta. Rozdział III Zawarcie Transakcji W celu zawarcia Transakcji Klient kontaktuje się w godz poprzez Usługę telefoniczną bezpośrednio z Dealerem pod numerem telefonu i podaje swoje hasło określone w odrębnej umowie zawartej w przedmiocie Usługi telefonicznej Zawarcie Transakcji następuje z chwilą telefonicznego uzgodnienia przez Strony: 1) kupującego / sprzedającego, 2) kwoty Transakcji, 3) waluty Transakcji, 4) daty rozliczenia, 5) kursu terminowego, 6) wysokości kwoty wpłacanej przez Klienta na rachunek Banku jako Depozyt Zabezpieczający oraz złożenia przez Strony oświadczeń woli akceptujących powyższe warunki Transakcji.

12 2. Wystarczającym warunkiem dla ustalenia, czy oświadczenie woli przy uzgadnianiu warunków Transakcji zostało złożone w imieniu Klienta przez osobę do tego upoważnioną, jest połączenie przez usługę telefoniczną oraz podanie przez nią prawidłowego kodu identyfikacyjnego Klienta Bank zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Transakcji bez podawania przyczyny. 2. Bank nie bierze odpowiedzialności za przeprowadzenie Transakcji po wskazanym przez Klienta kursie walutowym, nawet w przypadku, gdy serwisy informacyjne potwierdziły osiągnięcie tego poziomu kursu na rynkach walutowych Po zawarciu Transakcji Bank sporządza - do godziny dnia następnego - pisemne potwierdzenie zawarcia Transakcji, a następnie przesyła je telefaksem pod numer wskazany przez Klienta w Umowie. 2. Bank nie ponosi odpowiedzialności za odbiór przez osoby trzecie potwierdzenia zawarcia Transakcji i wynikłe z tego skutki. 3. Na wniosek Klienta Bank może odstąpić od przesyłania pisemnego potwierdzenia zawarcia Transakcji telefaksem. Oświadczenie o nie wysyłaniu pisemnych potwierdzeń zawarcia Transakcji Klient powinien złożyć przy podpisywaniu Umowy. 4. W przypadku rezygnacji Klienta z otrzymywania potwierdzeń zawarcia Transakcji przesyłanych telefaksem, Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodności dotyczących parametrów Transakcji. 5. W przypadku otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Transakcji, jest on zobowiązany podpisać otrzymane potwierdzenie, a następnie jeden egzemplarz

13 przesłać faksem do Banku na nr do godziny w dniu otrzymania potwierdzenia. 6. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane opóźnieniem przesłania potwierdzenia zawarcia Transakcji podpisanego przez Klienta Klient zobowiązany jest zgłosić stwierdzone niezgodności pomiędzy warunkami określonymi w potwierdzeniu Transakcji a uzgodnieniami dokonanymi zgodnie z 19 ust Klient jest zobowiązany opisać niezgodności i przesłać niepodpisane potwierdzenie Transakcji telefaksem do godz. 16 w dniu otrzymania potwierdzenia oraz niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Bankiem w celu ich wyjaśnienia, 3. Brak informacji ze strony Klienta na temat niezgodności, o których mowa w ust.2 jest równoznaczny z nieodwołalnym brakiem zastrzeżeń Klienta co do warunków Transakcji oraz zrzeczeniem się przez Klienta z jakichkolwiek roszczeń wobec Banku w związku z realizacją takiej Transakcji według parametrów zawartych w przesłanym Klientowi potwierdzeniu. 4. Po upływie terminu, o którym mowa w ust.2, postanowienia zawarte w potwierdzeniu Transakcji uznaje się za wiążące dla Klienta i Banku. 5. W przypadku zgłoszenia przez Klient niezgodności, o których mowa w ust.2, Bank i Klient na podstawie zapisu elektronicznego, o którym mowa w 32 ust.1, najpóźniej do godz w dniu następnym po otrzymaniu zgłoszenia od Klienta ustalają uzgodnione warunki Transakcji. Wynikiem ustaleń może być sporządzenie nowego potwierdzenia Transakcji. 23 Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wykonaniem przez Bank Transakcji zgodnie ze zleceniem Klienta.

14 Rozdział IV Rozliczenie Transakcji 24. Dla Transakcji typu Forward rozliczenie polega na dostarczeniu przez stronyttransakcji uzgodnionych kwot waluty obcej i PLN (bądź uzgodnionych kwot walut obcych w przypadku transakcji krzyżowych), w dacie waluty, na uzgodnione rachunki bankowe. 25. Kwota do rozliczenia Indeksowanej transakcji wymiany walutowej jest obliczana jako iloczyn: a) Różnicy pomiędzy kursem terminowym a kursem rozliczenia, b) Kwoty waluty będącej przedmiotem Transakcji Rozliczenie Transakcji może mieć charakter transakcji swapowej, w której pierwszy człon zamyka otwartą pozycje Klienta na datę rozliczenia wraz z rozliczeniem wynikającym z przeprowadzonej operacji zaś drugi człon transakcji swapowej ma charakter operacji otwierającej pozycje Klienta na datę następnego rozliczenia. 2. Pierwszy człon transakcji swapowej powinien być wykonywany po kursie rozliczenia (kursie rynkowym) obowiązującym w dniu zawierania transakcji swapowej. 3. W szczególnych przypadkach gdy współpraca z Klientem ma charakter długoterminowy, Bank może uwzględnić sugestie Klienta co do poziomu kursu pierwszego członu transakcji swapowej. W takim przypadku kurs transakcji

15 swapowej nie może odbiegać od poziomu po jakim została zawarta Transakcja, która jest przedmiotem rozliczenia. 27. Środki z Depozytu zabezpieczającego po uwzględnieniu kwoty rozliczenia wraz z narosłymi odsetkami przekazywane są na rachunek Klienta, po zamknięciu Transakcji w terminie do jednego dnia roboczego po dokonaniu rozliczenia. 28. Jeśli kwota rozliczenia należna Klientowi określona jest w walucie obcej, Bank dokona jej przeliczenia na złote według kursu fixingu z dnia rozliczenia. 29. W przypadku Indeksowanej transakcji sprzedaży waluty przez Bank: 1) Bank w dniu rozliczenia zobowiązuje się do rozliczenia transakcji i uznania kwotą rozliczenia rachunku Klienta - jeżeli kurs rozliczenia będzie wyższy od kursu terminowego, 2) Klient jest zobowiązany do uzupełnienia salda Depozytu zabezpieczającego najpóźniej w dniu rozliczenia, do kwoty rozliczenia - jeżeli kurs terminowy będzie wyższy od kursu rozliczenia. O konieczności uzupełnienia salda Klient zostanie przez Bank poinformowany telefonicznie. 30. W przypadku indeksowanej transakcji kupna waluty przez Bank: 1) Bank w dniu rozliczenia zobowiązuje się do rozliczenia Transakcji i uznania kwotą rozliczenia rachunku Klienta - jeżeli kurs terminowy będzie wyższy od kursu rozliczenia, 2) Klient jest zobowiązany do uzupełnienia salda Depozytu zabezpieczającego, najpóźniej w dniu rozliczenia, do kwoty rozliczenia - jeżeli kurs rozliczenia będzie wyższy od kursu terminowego.

16 Rozliczenie Transakcji może nastąpić w wyniku zawarcia przez Klienta transakcji przeciwstawnej. 2. Po zleceniu dokonania Transakcji, w dowolnie wybranej przez siebie chwili przed dniem Daty Waluty, Klient może zawrzeć Transakcję przeciwstawną na ten sam dzień zapadalności i na tą samą kwotę waluty obcej. 3. Tego samego dnia Klient może wielokrotnie zawierać kolejne Transakcje, jak i dokonywać Transakcji przeciwstawnych. 4. W przypadku, gdy Transakcja jest Transakcją przeciwstawną do zawartej wcześniej Transakcji, następuje rozliczenie zawartej wcześniej Transakcji z zastosowaniem kursu rozliczenia równego kursowi terminowemu Transakcji przeciwstawnej. 5. Zawarcie Transakcji przeciwstawnej nie powoduje konieczności złożenia dodatkowych środków na rachunku Banku tytułem Depozytu zabezpieczającego. 6. Zawarcie Transakcji przeciwstawnej powoduje wyłącznie rozliczenie zawartej wcześniej Transakcji. Rozdział V Postanowienia końcowe Wszelkie rozmowy telefoniczne prowadzone przez Klienta z Bankiem są nagrywane w celach dowodowych. 2. Wszelkie dokumenty przesłane do Banku za pomocą faksu wymagają telefonicznego potwierdzenia przez osobę, która te dokumenty przesyła.

17 3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta do Banku treści o charakterze bezprawnym, lub mogących wprowadzić w błąd. 4. Transakcje są zawierane i potwierdzane w języku polskim. 5. Klient ma prawo składania reklamacji w zakresie świadczonych przez Bank usług i obsługi zawartych Transakcji w jeden z następujących sposobów: a) bezpośrednio poprzez złożenie reklamacji w Oddziale Banku lub w Centrali Banku, b) korespondencyjnie poprzez przesłanie reklamacji na: i. adres korespondencyjny Banku: Alior Bank S.A., ul. Postępu 18B, Warszawa, ii. adres wskazany na Stronie Internetowej Banku c) telefonicznie kontaktując się telefonicznie z Bankiem, pod numerami Infolinii: , (+48) lub (+48) (koszt połączenia według taryfy operatora), d) za pośrednictwem faxu przesyłając reklamację na numer (+48) e) jeżeli Klient jest użytkownikiem Systemu Bankowości Elektronicznej Banku korzystając z odpowiedniego formularza po zalogowaniu się do Systemu Bankowości Elektronicznej Banku. 6. Bank rozpatruje reklamacje w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty jej otrzymania. 7. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty bądź przekazuje ją w inny sposób, uzgodniony każdorazowo z Klientem. 8. Bank zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Bank przesyła Klientowi tekst zmian. Zmieniony Regulamin wiąże Klienta, chyba że w terminie 7 dni od dnia doręczenia tekstu zmian, Klient złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia Za uprzednią zgodą Klienta Bank będzie przekazywał informacje dotyczące Transakcji przy użyciu Trwałego nośnika informacji, w tym w formie plików.pdf jako ząłączników przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 2. Zakres informacji, o których mowa w ust.1 obejmuje informacje dotyczące: 1) konfliktu interesów oraz zasad postępowania Banku w przypadku jego wystąpienia, 2) bieżącej wyceny Transakcji, 3) Banku oraz warunków świadczenia usług na rzecz Klienta.

18 34 Klientowi przysługuje prawo do wystąpienia do Banku z wnioskiem o przekazanie informacji na temat bieżącej wyceny zawartych Transakcji.. 35 Koszty, jak i wszystkie konsekwencje powstałe dla Klienta w wyniku nie uiszczenia ewentualnych podatków jego obciążających, a wynikających z indeksowanej transakcji wymiany walutowej, ponosi tylko i wyłącznie Klient.

19 Załącznik nr 1 do Regulaminu zawierania terminowych transakcji wymiany walutowej w Meritum Banku. Opis Ryzyk Poniższy opis ryzyk ma zastosowanie wyłącznie w odniesieniu do Terminowych Transakcji Wymiany Walutowej. Ryzyko związane ze zmiennością kursów walut. 1. W przypadku gdy danatransakcja nie służy zabezpieczeniu konkretnych należności bądź zobowiązań Klienta, jest on narażony na poniesienie znacznych strat wynikających z osłabienia kursu waluty nabytej na termin w przyszłości bądź ze wzrostu kursu waluty sprzedanej na dowolny termin w przyszłości. 2. W przypadku gdy Transakcja służy zabezpieczeniu zobowiązań bądź należności Klienta: a) ryzyko związane z niedopasowaniem kwoty Transakcji do kwoty rzeczywistej ekspozycji Klienta. Przykładowo Klient sprzedaje Bankowi kwotę 0,5 mln EUR na przyszłą datę waluty podczas gdy spodziewa się otrzymania zapłaty w wysokości 1 mln EUR. Wówczas niezabezpieczona kwota nadal może być źródłem potencjalnych strat w przypadku spadku kursu EUR. b) ryzyko związane z zawieraniem transakcji walutowej i transakcji zabezpieczającej (terminowej) w rożnych terminach. Przykładem takiej sytuacji może być podpisanie w sierpniu 2009 kontraktu rozliczanego w EUR i zawarcie zabezpieczającej tą ekspozycję transakcji terminowej we wrześniu. Faktycznie Klient będzie zabezpieczony przed ryzykiem walutowym dopiero od września i jeśli w okresie od sierpnia do września kurs zmienił się na niekorzyść Klienta, to tej straty nie da się już odzyskać. c) ryzyko związane z zawieraniem transakcji zabezpieczającej na inną datę waluty niż data rozliczenia transakcji zabezpieczanej. Przykładowo, Klient zobowiązany do zapłaty 1 mln EUR w dniu 1 września zawarł indeksowaną transakcję walutową na datę waluty 20

20 sierpnia. Wówczas Bank pokryje mu ewentualne straty wyliczona na 20 sierpnia i jeżeli w ciągu pozostałych 10 dni kurs waluty będzie dalej rósł to kontrakt terminowy pokryje tylko część strat poniesionych przez Klienta. d) ryzyko związane z zabezpieczeniem własnej ekspozycji walutowej Transakcją w innej walucie. Nawet jeśli waluta którą chcemy wykorzystać do zabezpieczenia jest silnie skorelowana z walutą w jakiej mamy ekspozycję ( np. zabezpieczanie ekspozycji w EUR transakcją w CHF), zawsze może się okazać, że rzeczywiste zmiany kursów walut obcych w stosunku do waluty w której Klient prowadzi sprawozdawczość, w momencie rozliczania Transakcji były różne dla każdej z tych walut. 3. Ryzyko płynności ryzyko związane z tym, że Klient zawierający Transakcję z dostawą nie będzie w stanie dostarczyć Bankowi uzgodnionej kwoty. Wówczas Bank będzie dochodził od Klienta rekompensaty pokrywającej poniesione przez Bank straty. 4. Ryzyko związane z niewystarczającym poziomem Depozytu zabezpieczającego. W sytuacji gdy kursy walut podlegają częstym i znacznym wahaniom może się okazać, że Bank wymaga od Klienta zwiększenia kwoty Depozytu zabezpieczającego. W sytuacji gdy Klient nie był w stanie zapewnić środków na zwiększenie Depozytu zabezpieczającego, Bank może zdecydować się na zamknięcie kontraktów. W efekcie Transakcja może zostać zamknięta w niekorzystnym z punktu widzenia Klienta momencie. Ponadto od momentu zamknięcia Transakcji Klient nie jest zabezpieczony przed ryzykiem walutowym.

21 Załącznik nr 2 do Regulaminu zawierania terminowych transakcji wymiany walutowej w Meritum Banku Zastosowanie terminowych transakcji wymiany walutowej w praktyce gospodarczej. Podstawowym zastosowaniem terminowych transakcji wymiany walutowej jest zabezpieczenie pozycji walutowej Klienta wynikającej z zawartych kontraktów. Podstawową zaletą transakcji terminowej jest brak dodatkowych kosztów związanych z zabezpieczeniem się przed niekorzystnymi dla klienta zmianami kursów walutowych oraz możliwość wycofania się z transakcji przed uzgodnionym wcześniej terminem rozliczenia. Ujemną cechą takich transakcji jest konieczność zwrotu Bankowi zysku który klient mógłby osiągnąć w przypadku korzystnych z punktu widzenia klienta zmian kursów. W zależności od rodzaju prowadzonej przez klienta działalności stosowane są następujące rodzaje transakcji terminowej wymiany walutowej: A) Transakcje dla importerów. Firmy działające w Polsce i zajmujące się importem towarów z innych krajów w pierwszym rzędzie są zainteresowane zabezpieczeniem się przed wzrostem kursu waluty obcej, którą będą musiały nabyć w celu zapłaty za importowane towary bądź usługi. Tak więc z punktu widzenia Klienta podstawowym ryzykiem jest ryzyko osłabienia się Złotówki i umocnienia się waluty w której będzie się rozliczać z kontrahentami. W tym przypadku zabezpieczeniem się może być zawarcie z Bankiem umowy na dostawę (Bank sprzedaje/dostarcza, Klient kupuje) danej waluty obcej w terminie zbieżnym z ustaloną z dostawcą towaru datą zapłaty, po kursie wymiany ustalonym już w chwili zawierania transakcji. W przypadku transakcji terminowej z dostawą (Forward) Bank dostarcza uzgodnioną kwotę waluty w zamian z uzgodnioną kwotę Złotych. W przypadku Indeksowanej Terminowej Transakcji Kupna Waluty nie dochodzi do fizycznej dostawy waluty a strony rozliczają między sobą kwotę

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów

Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów Informacja dla klientów SGB-Banku S.A. w sprawie stosowania przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (MiFID) Informacje ogólne Broszura MiFID Niniejszy dokument przygotowany został dla Klientów

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/13/2014 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przeznaczenie rachunku i definicje 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin )

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY Z KLIENTEM FIRMOWYM ( Regulamin ) Niniejszy Regulamin zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące świadczenia przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. ( Bank ) usług związanych z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI

REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI Bank państwowy założony w 1924 roku REGULAMIN OBROTU DŁUŻNYMI PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI www.bgk.com.pl Spis treści ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne... 3 ROZDZIAŁ 2 Rynek pierwotny... 9 ROZDZIAŁ 3 Obrót wtórny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ IGORIA TRADE S.A. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 ROZDZIAŁ 2. TRYB I WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY... 6 ROZDZIAŁ 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG / TRYB I WARUNKI

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRZEZ PIONEER PEKAO INVESTMENT MANAGEMENT S.A. PORTFELEM INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH maj 2010 SPIS TREŚCI REGULAMINU: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zawarcie umowy zarządzania...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA

Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Regulamin kart kredytowych Getin Noble Banku SA Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Getin Noble Bank S.A. określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych organizacji rozliczeniowych Visa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima

UMOWA Konto Indywidualne BGŻOptima Oferta zawarcia umowy ramowej świadczenia usług bankowości elektronicznej BGŻOptima, w tym prowadzenia rachunków bankowych, zwanej dalej Umową Ramową. Oferent: Bank Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave

Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Regulamin karty płatniczej Visa Business debetowa paywave Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne i terminologia...3 ROZDZIAŁ II Zawieranie Umowy...3 ROZDZIAŁ III Wnioskowanie

Bardziej szczegółowo

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...

I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN... Regulamin wydawania i używania kart kredytowych dla firm w mbanku I Postanowienia ogólne i definicje...2 II Wydawanie kart...3 III Doręczenie karty i aktywacja karty...4 IV Nadanie numeru PIN...4 V Używanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart Kredytowych Business

Regulamin Kart Kredytowych Business Regulamin Kart Kredytowych Business Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Business wydany przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. na podstawie art. 109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe w związku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem i reguluje

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Banku Spółdzielczego w Leśnicy określa zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo