Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych"

Transkrypt

1 Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych na podstawie zawieranej pomiędzy Klientem a Bankiem Umowy Ramowej. 2. Transakcje zawierane są w oparciu o: a) Regulamin WTX, b) Umowę Ramową, c) Ogólne Warunki Współpracy. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminem WTX a Ogólnymi Warunkami Współpracy obowiązują postanowienia Regulaminu WTX. 4. W przypadku rozbieżności pomiędzy Regulaminu WTX lub Potwierdzeniem obowiązują postanowienia Potwierdzenia. 5. Szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych właściwe ze względu na Rodzaj Opcji określają załączniki do Regulaminu WTX. 2. Definicje i interpretacje 1. Stosowane w Regulaminie określenia mają następujące znaczenie: Bariera Aktywująca poziom Kursu Wymiany Waluty Bazowej na Walutę Niebazową, którego osiągnięcie w Okresie Obserwacji powoduje uaktywnienie powiązanych z tym warunkiem praw lub obowiązków Stron, wynikających z zawarcia danej Transakcji. Bariera Dezaktywująca poziom Kursu Wymiany Waluty Bazowej na Walutę Niebazową, którego osiągnięcie w Okresie Obserwacji powoduje wygaśnięcie powiązanych z tym warunkiem praw lub obowiązków Stron, wynikających z zawarcia danej Transakcji. Dzień Płatności Premii dzień, w którym następuje płatność Premii Opcyjnej. Dzień Ustalenia Kursu Odniesienia dzień, w którym określana jest wartość Kursu Odniesienia przypadający dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia. Dzień Zamknięcia dzień, w którym Strony uzgadniają Zamknięcie Netto Transakcji. Dzień Zapadalności uzgodniony przez Strony dzień albo ostatni z dni w którym Nabywca Opcji może żądać rozliczenia Transakcji. Dzień Zawarcia Transakcji dzień, w którym strony uzgodniły warunki transakcji. Kurs Fixing o ile Strony nie ustalą inaczej jest to kurs wymiany walut z tabeli kursów średnich walut obcych w PLN publikowanej przez NBP; w przypadku, gdy Waluta Niebazowa oraz Waluta Bazowa kursu nie wyraża się w PLN stosowane są kursy krzyżowe ustalone na podstawie wymienionej tabeli NBP; w przypadku braku kursów wymiany walut publikowanych przez NBP stosowane są kurs fixingu wyznaczany przez Federal Reserve Bank of New York na godzinę 10:00 czasu nowojorskiego dla Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej. Kurs Odniesienia jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, kurs walutowy będący Kursem Fixingu ustalonego w Dniu Ustalenia Kursu Odniesienia. 1

2 Kurs Realizacji uzgodniony między Stronami w Dniu Ustalenia Parametrów Transakcji kurs wymiany Waluty Bazowej na Walutę Niebazową stosowany w Dniu Rozliczenia. Kurs Wymiany cena Waluty Bazowej wyrażona w Walucie Niebazowej, po której zawierane są transakcje na rynku międzybankowym. Kwota Rozliczenia kwota rozliczenia Transakcji ustalona zgodnie z załącznikiem właściwym ze względu na Rodzaj Opcji. Kwota Zamknięcia Transakcji kwota ustalona zgodnie z 4.1. Nabywca Opcji Strona kupująca Opcję, która w zamian za płaconą Premię Opcyjną uzyskuje prawo do Realizacji Opcji. Ogólne Warunki Współpracy oznacza Ogólne Warunki Współpracy w zakresie Transakcji Kasowych i Pochodnych. Okres Obserwacji okres trwający od Dnia Zawarcia Transakcji do Dnia Ustalenia Kursu Odniesienia, w którym może nastąpić przypadek aktywacji lub dezaktywacji praw wynikających z danej Transakcji, z zastrzeżeniem 3.5. Opcja jest to Opcja w rozumieniu załącznika właściwego ze względu na Rodzaj Opcji. Premia Opcyjna kwota w Walucie Bazowej lub Walucie Niebazowej płacona przez Nabywcę Opcji jako wynagrodzenie należne Sprzedawcy Opcji za przyznanie Opcji Nabywcy Opcji. Realizacja Opcji skorzystanie w Dniu Rozliczenia przez Nabywcę Opcji z jego prawa do żądania od Sprzedawcy Opcji Rozliczenia Transakcji. Rodzaj Bariery określa sposób aktywacji lub dezaktywacji innej Opcji według jednego z następujących wariantów: Up and in Bariera Aktywująca zostaje uznana za osiągniętą, jeśli Kurs Wymiany wzrośnie powyżej poziomu Bariery Aktywującej w Okresie Obserwacji. Up and out Bariera Dezaktywująca zostanie uznana za osiągniętą, jeśli Kurs Wymiany wzrośnie powyżej poziomu Bariery Dezaktywującej w Okresie Obserwacji. Down and in Bariera Aktywująca zostaje uznana za osiągniętą jeśli Kurs Wymiany spadnie poniżej poziomu Bariery Aktywującej w Okresie Obserwacji. Down and out Bariera Dezaktywująca zostaje uznana za osiągniętą, jeśli Kurs Wymiany spadnie poniżej poziomu Bariery Dezaktywującej w Okresie Obserwacji. Rodzaj Opcji określa metodę wyznaczania Kwoty Rozliczenia Transakcji Opcyjnej zgodnie z załącznikiem właściwym ze względu na Rodzaj Opcji. Sprzedawca Opcji Strona sprzedająca Opcję, zobowiązana do jej realizacji w przypadku, gdy Nabywca Opcji skorzysta ze swego prawa do Realizacji Opcji. Styl Opcji określa dopuszczalny moment żądania przez Stronę rozliczenia Transakcji, zgodnie z 5. Typ Opcji Typ Opcji Call lub Typ Opcji Put. Typ Opcji Call określa rodzaj Opcji, zgodnie z którym może być ona realizowana, pod warunkiem, że Kurs Odniesienia będzie wyższy niż Kurs Realizacji Opcji. Typ Opcji Put - określa rodzaj Opcji, zgodnie z którym może być ona realizowana pod warunkiem, że Kurs Odniesienia będzie niższy niż Kurs Realizacji Opcji. Wartość Bieżąca Netto Transakcji łączna wartość niewymagalnych zobowiązań i należności wynikających z zawartej Opcji wyliczona w Walucie Niebazowej przez Bank na Dzień Zamknięcia. Zamknięcie Transakcji zamknięcie Transakcji opisane w Terminy pisane dużą literą nie wymienione w pkt 1 zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Współpracy. 2

3 3. Przedmiot i zasady zawierania Opcji 1. Zawarcie Transakcji może odbywać się na podstawie zawartej z Klientem Umowy Ramowej. 2. W transakcji Klient dokonuje kupna/sprzedaży Opcji w zamian za Premię Opcyjną. 3. Zawierając Transakcję Strony uzgadniają: a. Istotne Parametry Transakcji, obejmujące: i) Sprzedawcę Opcji/Nabywcę Opcji, ii) iii) iv) Styl Opcji, Rodzaj Opcji, Typ Opcji, v) Walutę Bazową, vi) vii) viii) ix) Walutę Niebazową, Kwotę Transakcji, Dzień Zapadalności, Dzień Płatności Premii, x) Kurs Realizacji, xi) Premię Opcyjną, b. Dodatkowe Parametry Transakcji obejmujące: i) Tryb Rozliczenia, ii) Kurs Bariery Aktywującej lub Bariery Dezaktywującej, iii) Rodzaj Bariery. 4. Bank ustala kwotę minimalną Transakcji oraz pary walutowe, dla których zawiera Transakcje. 5. W Okresie Obserwacji Bank monitoruje Kurs Wymiany w celu weryfikacji spełnienia warunku określonego Rodzajem Bariery. Monitorowanie Kursów Wymiany ma miejsce w sposób ciągły od godziny 5:00 czasu Sydney w poniedziałek do godziny 17:00 czasu nowojorskiego w piątek każdego tygodnia. 6. Strony mogą uzgodnić więcej niż jeden Kurs i Rodzaj Bariery. 7. W przypadku, gdy Kurs Wymiany spowoduje aktywację określonego w Istotnych Parametrach Transakcji Rodzaju Opcji aktywowanej, Rozliczenie Transakcji następuje zgodnie z załącznikiem odpowiednim dla Rodzaju Opcji aktywowanej a Bank przesyła Klientowi Potwierdzenie aktywacji Opcji. Niedoręczenie zawiadomienia nie ma wpływu na wystąpienie lub ważność wystąpienia przypadku aktywacji. 8. W przypadku, gdy Kurs Wymiany spowoduje dezaktywację określonego w Istotnych Parametrach Transakcji Rodzaju Opcji dezaktywowanej, zobowiązania stron z tytuły Kwoty Rozliczenia z Transakcji wygasają a Bank przesyła Klientowi Potwierdzenie dezaktywacji Opcji. Niedoręczenie zawiadomienia nie ma wpływu na wystąpienie lub ważność wystąpienia przypadku dezaktywacji. 9. Klient ma prawo do przeliczenia Kwoty Rozliczenia na PLN lub inną walutę po kursie walutowym wskazanym przez Bank na podstawie Tabeli Walutowej. Przeliczenie może polegać na zawarciu osobnej transakcji wymiany walut. 10. Klient otrzymuje Potwierdzenie zawarcia Transakcji. 11. Rodzaje Opcji określone są załącznikami do Regulaminu WTX. 12. Bank może dodawać bądź usuwać załączniki do Regulaminu WTX zawierające regulacje dotyczące poszczególnych Rodzajów Opcji które nie stanowią jego integralnej części Dodanie bądź usunięcie załącznika Regulaminu WTX nie stanowi jego zmiany. Usunięcie załącznika nie ma wpływu na realizację praw i obowiązków powstałych w trakcie jego obowiązywania. 13. Bank ma prawo odmówić zawarcia Transakcji bez podania przyczyn. 3

4 4. Zamknięcie Transakcji 1. Bank w ciągu 2 dni roboczych od Dnia Zamknięcia Transakcji obciąża/uznaje Rachunek Rozliczeniowy Klienta Kwotą Zamknięcia Transakcji równą Wartości Bieżącej Netto Transakcji w przypadku, gdy Klient odpowiednio zbywa lub nabywa Opcję. 2. Z dniem wskazanym w pkt 1 wygasają zobowiązania Stron z tytułu Transakcji, z zastrzeżeniem niewygasania zobowiązań z tytułu zapłaty Kwoty Zamknięcia Transakcji. 3. Bank sporządza i dostarcza Klientowi potwierdzenie Zamknięcia Transakcji. 4. W Dniu Rozliczenia Rachunek Rozliczeniowy Klienta dla Waluty Niebazowej zostaje uznany bądź obciążony Kwotą Rozliczenia w przypadku, gdy Klient odpowiednio nabywa lub zbywa Opcję w Transakcji. 5. Szczegółowe zasady i tryb Zamknięcia Transakcji określa załącznik właściwy ze względu na Rodzaj Opcji. 5. Styl opcji 1. Strony uzgadniają Styl Opcji jako styl amerykański (Opcja stylu amerykańskiego) albo europejski (Opcja stylu europejskiego). 2. W przypadku, gdy strony określiły Styl Opcji jako amerykański, Nabywcy Opcji przysługuje prawo Realizacji Opcji w dowolnym momencie od Dnia Ustalenia Parametrów Transakcji (włącznie) do Dnia Zapadalności (włącznie), z zastrzeżeniem pkt Nabywca Opcji Stylu amerykańskiego może żądać Realizacji Opcji wyłącznie w Dniu Roboczym w godzinach czasu urzędowego obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 4. W przypadku, gdy strony określiły Styl Opcji jako europejski, Nabywcy Opcji przysługuje prawo Realizacji Opcji wyłącznie w Dniu Zapadalności. 4

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Opcje Barierowe 1. Definicje i interpretacje Stosowane w załączniku określenia mają następujące znaczenie: Opcja Barierowa Typu Call - Transakcja między Stronami, w której kupujący uzyskuje prawo do kupna Kwoty Transakcji po określonym Kursie Realizacji w Dniu Rozliczenia pod warunkiem, że Opcja jest aktywna. Opcja Barierowa Typu Put - Transakcja między Stronami, w której kupujący uzyskuje prawo do sprzedaży Kwoty Transakcji po określonym Kursie Realizacji w Dniu Rozliczenia pod warunkiem, że Opcja jest aktywna. Tryb Rozliczenia Tryb Rozliczenia Brutto lub Tryb Rozliczenia Netto. Tryb Rozliczenie Brutto sposób realizacji zobowiązań Stron w Dniu Rozliczenia opisany w 3.1 Tryb Rozliczenie Netto sposób realizacji zobowiązań Stron w Dniu Rozliczenia opisany w Przedmiot i zasady zawierania Opcji 1.1 Zawierając transakcję Opcji Barierowej Typu Put lub Opcji Barierowej Typu Call Strony muszą uzgodnić Dodatkowe Parametry Transakcji: Kurs Bariery Aktywującej lub Dezaktywującej oraz Rodzaj Bariery. 1.2 W przypadku braku określenia Trybu Rozliczenia Bank dokona rozliczenia Transakcji w Trybie Rozliczenia Brutto. 3. Rozliczenie Transakcji 1. W przypadku Rozliczenia Transakcji w Trybie Rozliczenia Netto Sprzedawca Opcji jest zobowiązany w Dniu Rozliczenia do umożliwienia Nabywcy Opcji Realizacji Opcji i zapłaty Kwoty Rozliczenia Netto. W przypadku Rozliczenia Transakcji w Trybie Rozliczenia "Brutto" Sprzedający Opcję jest zobowiązany w Dniu Rozliczenia do realizacji operacji wymiany według Kursu Realizacji. 2. W Dniu Rozliczenia w przypadku wyboru przez Klienta Trybu Rozliczenia "Netto" Rachunek Rozliczeniowy dla Waluty Niebazowej zostaje uznany bądź obciążony Kwotą Rozliczenia w przypadku, gdy Klient odpowiednio nabywa lub zbywa Opcję w Transakcji. 3. Rozliczenie w Trybie Rozliczenia Brutto polega na kupnie/sprzedaży przez Nabywcę Opcji Kwoty Transakcji w Walucie Bazowej za Walutę Niebazową przeliczonej według Kursu Realizacji. 4. Klient zobowiązany jest zapewnić środki konieczne do dokonania rozliczenia brutto na Rachunku Rozliczeniowym do godz w Dniu Rozliczenia. 5

6 5. W przypadku braku środków, o których mowa w pkt. 4, Bank przeprowadza rozliczenie w Trybie Rozliczenia Netto stosując przy obliczaniu Kwoty Rozliczenia Netto dla Opcji Barierowej Call, we wzorze z 3.10a, kurs kupna waluty z aktualnej Tabeli Walutowej zamiast Kursu Odniesienia, natomiast dla Opcji Barierowej Put, we wzorze z 3.10b, kurs sprzedaży waluty z aktualnej Tabeli Walutowej zamiast Kursu Odniesienia. 6. Realizacja Opcji Barierowej Typu Call następuje w Dniu Zapadalności w przypadku, gdy Kurs Realizacji Opcji jest niższy niż Kurs Odniesienia pod warunkiem, że Opcja jest aktywna. 7. Realizacja Opcji Barierowej Typu Put następuje w Dniu Zapadalności w przypadku, gdy Kurs Realizacji Opcji jest wyższy niż Kurs Odniesienia pod warunkiem, że Opcja jest aktywna. 8. W przypadku określonym w pkt 6 oraz 7 Bank dokona rozliczenia Opcji w Dniu Rozliczenia. 9. Klient może dokonać wyboru Trybu Rozliczenia najpóźniej do godziny w Dniu Ustalenia Kursu Odniesienia. 10. Kwota Rozliczenia obliczana jest według wzoru: (a) Dla Opcji Barierowej Call: KR n = N x (P-S) (b) Dla Opcji Barierowej Put: KR n = N x (S-P) gdzie: KR n N P S -Kwota Rozliczenia, -Kwota Transakcji, -Kurs Odniesienia, -Kurs Realizacji. 4. Zamknięcie Transakcji Klient może dokonać Zamknięcia Transakcji w Trybie Rozliczenia Netto w Dniu Zamknięcia, jednak nie później niż do godz w Dniu Ustalenia Kursu Odniesienia. 6

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Opcje Binarne 1. Definicje i interpretacje Stosowane w załączniku określenia mają następujące znaczenie: Opcja Binarna Typu Call Transakcja między Stronami, w której kupujący uzyskuje prawo do żądania od drugiej strony Kwoty Transakcji pod warunkiem, że w Dniu Rozliczenia Kurs Odniesienia będzie wyższy od Kursu Realizacji. Opcja Binarna Typu Put - Transakcja między Stronami, w której kupujący uzyskuje prawo do żądania od drugiej strony Kwoty Transakcji pod warunkiem, że w Dniu Rozliczenia Kurs Odniesienia będzie niższy lub równy od Kursu Realizacji. Opcja One-Touch Amerykańska Opcja Binarna Typu Call o Kursie Bariery Aktywacji nie niższym niż Kurs Realizacji lub Amerykańska Opcja Binarna Typu Put o Barierze Aktywacji nie wyższej niż Kurs Realizacji. Opcja Double-One-Touch - Transakcja między Stronami, w której kupujący nabywa Amerykańską Opcję Binarną Typu Call o Kursie Bariery Aktywacji nie niższym niż Kurs Realizacji oraz Amerykańską Opcję Binarną Typu Put o Barierze Aktywacji nie wyższej niż Kurs Realizacji. 2. Rozliczenie Transakcji 1. Kwota Rozliczenia jest równa Kwocie Transakcji. 2. Realizacja Opcji polega na zapłacie Nabywcy Opcji przez Sprzedawcę Opcji Kwoty Rozliczenia. 3. Prawo do realizacji Opcji Binarnej Typu Call przysługuje w przypadku, gdy Kurs Realizacji Opcji jest niższy niż Kurs Odniesienia. 4. Prawo do realizacji Opcji Binarnej Typu Put przysługuje w przypadku, gdy Kurs Realizacji Opcji jest wyższy niż Kurs Odniesienia. 5. W przypadku określonym w pkt 3 oraz 4 Bank dokona rozliczenia Opcji w Dniu Rozliczenia. 6. Bank dokonuje realizacji Opcji One-Touch oraz Opcji Double-One-Touch w momencie ich aktywacji. 7. Zamknięcie Transakcji dokonywane jest zgodnie z 4 Regulaminu WTX. 7

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A.

OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE BIZNES I BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W BANKU MILLENNIUM S.A. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o numerze identyfikacji podatkowej (NIP) 526-021-29-31 i kapitale OPIS RYZYK ZWIĄZANYCH Z INSTRUMENTAMI I PRODUKTAMI FINANSOWYMI OFEROWANYMI W SEGMENCIE

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Towarowych

Opis Transakcji Towarowych Opis Transakcji Towarowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Transakcje Zamiany Cen Towarów (SWAP Towarowy)...3 3. Opcje Towarowe...4 4. Zasady przedterminowego rozliczania Transakcji...5 5. Ogólny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy)

Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy) Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania Transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 1 Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015

Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015 Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdzial II Uruchomienie usługi mplatforma

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA

Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA Związek Banków Polskich -------------------------------------------------------------------------------------------------------- REKOMENDACJA dotycząca zawierania transakcji REPO i BUY/SELL BACK na polskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 17/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju. Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od 10 kwietnia 2015 od dnia zawarcia umowy, W przypadku

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 453/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TERMINOWYCH TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ W MERITUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm.

Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn. zm. Załącznik nr 2 do Propozycji Nabycia bankowych papierów wartościowych Ogólne Warunki Emisji bankowych papierów wartościowych emitowanych przez Alior Bank Spółka Akcyjna Warszawa, 9 marca 2009 r. z późn.

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple

Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Regulamin karty kredytowej Keep It Simple Niniejszy Regulamin karty kredytowej KIS określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych

Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, oszczędnościowych i terminowych lokat oszczędnościowych !"" #$%&#'( #!"" #(%&#'( Załącznik Nr 3 do Decyzji Nr 45/2015 Wiceprezesa Zarządu Alior Bank Spółka Akcyjna kierującego Pionem Rozwoju Regulamin obowiązuje od 26 października 2015r. W przypadku przesunięcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A.

Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Regulamin Faktoringu Niepełnego Alior Bank S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Faktoringu nr z dnia I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin Faktoringu ALIOR BANK SA, zwany dalej Regulaminem został wydany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH OFEROWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez Bank SMART (dalej Regulamin

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo