REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Opcji Egzotycznych FX"

Transkrypt

1 REGULAMIN Opcji Egzotycznych FX

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji Opcji Egzotycznych FX obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy Ramowej i Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych FX i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji Opcji Egzotycznych FX, decydować będą postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych FX i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Bariera poziom kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej podanyw jednostkach Waluty Niebazowej, którego osiągnięcie w Okresie Obserwacji Bariery decyduje o: a) wygaśnięciu (dezaktywacji) Opcji Barierowej (knock-out Bariera wyjścia) albo aktywacji i przekształceniu Opcji Barierowej w Opcję Call albo Opcję Put (knock-in Bariera wejścia), b) aktywacji Opcji Binarnej typu one touch i konieczności jej realizacji albo wygaśnięciu (dezaktywacji) Opcji Binarnej typu no touch; 2) Bieżący Kurs Rynkowy wskazany przez Bank kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej dostępny w danej chwili na międzybankowym rynku walutowym dla transakcji walutowych na kwoty pieniężne powszechnie przyjęte jako rynkowe w obrocie międzybankowym dla danej pary walutowej; 3) Dodatkowe Warunki Transakcji Opcji Egzotycznej FX Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 5 niniejszego Regulaminu; 4) Dzień Fixingu dzień ustalenia wartości Kursu Referencyjnego lub Średniego Kursu Referencyjnego lub Średniego Kursu Realizacji, przypadający w Dniu Realizacji Opcji; 5) Dni Obserwacji dni, w których rejestrowana jest wartość Kursu Referencyjnego, mająca zastosowanie przy Rozliczeniu Transakcji Opcji Azjatyckiej; dzień ostatniej obserwacji przypada w Dniu Fixingu; 6) Dzień Realizacji Opcji dzień, w którym następuje Realizacja Opcji przez Nabywcę Opcji; 7) Dzień Rozliczenia Opcji Egzotycznej FX (Dzień Rozliczenia) dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 8) Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX dzień ustalony przez Strony podczas uzgadniania warunków Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, w którym zostaje uznany albo obciążony Rachunek Rozliczeniowy w związku z dokonanym Wcześniejszym Zamknięciem Transakcji Opcji Egzotycznej FX, przypadający, o ile Strony nie ustalą inaczej, dwa Dni Robocze po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 9) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Opcji Egzotycznej FX niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 10) Dzień Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, mogący nastąpić nie później niż do godz na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia; 11) Istotne Warunki Transakcji Opcji Egzotycznej FX Warunku Transakcji wskazane w 4 ust. 4 niniejszego Regulaminu; 12) Kurs Realizacji Opcji poziom kursu Waluty Bazowej podany w jednostkach Waluty Niebazowej, po którym Nabywca Opcji ma prawo do Realizacji Opcji; 13) Kurs Referencyjny kurs walutowy, na podstawie którego następuje Realizacja Opcji, stanowiący, o ile Strony nie ustalą inaczej, poziom kursu średniego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, publikowanego na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową przez Kurs Referencyjny rozumie się kurs ustalany przez Bank poprzez złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji kursów średnich, prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej (przeliczenie kursów dokonywane jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku); 14) Kwota Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej (Kwota Transakcji) ustalona przez Strony przy zawieraniu Transakcji Opcji Barierowej lub Transakcji Opcji Azjatyckiej kwota nominalna wyrażona w Walucie Bazowej; 15) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX kwota, którą zostaje obciążony albo uznany Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 16) Konwencja Następnego Dnia Roboczego sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu niebędących Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym; 17) Nabywca Opcji Egzotycznej FX (Nabywca Opcji) Strona kupująca Opcję Egzotyczną FX, która w zamian za płaconą Premię uzyskuje prawo do Realizacji Opcji;

3 18) Okres Obserwacji Bariery o ile Strony nie ustalą inaczej, okres, w którym może nastąpić aktywacja bądź dezaktywacja Opcji Barierowej lub Opcji Binarnej typu touch, trwający od momentu Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Barierowej do godz czasu urzędowego obowiązującego na terytorium Polski (czasu warszawskiego) w Dniu Realizacji Opcji, obejmujący wyłącznie dni tygodnia od godz czasu Sydney w poniedziałek do godz czasu Nowy Jork w piątek; 19) Opcja Azjatycka (typu call/put) odpowiednio Opcja Call/Put, w której Kurs Referencyjny zastąpiony zostaje Średnim Kursem Referencyjnym bądź Kurs Realizacji zastąpiony zostaje Średnim Kursem Realizacji; 20) Opcja Barierowa (typu call/put z Barierą wejścia/wyjścia) prawo Nabywcy Opcji do przekształcenia jej odpowiednio w Opcję Call albo Opcję Put, w przypadku wystąpienia określonego zdarzenia (Opcja Barierowa z Barierą wejścia) albo niewystąpienia określonego zdarzenia (Opcja Barierowa z Barierą wyjścia); 21) Opcja Binarna (typu call/put/touch) prawo Nabywcy Opcji do otrzymania Świadczenia Opcyjnego, uwarunkowane zaistnieniem określonego zdarzenia; 22) Opcja Call prawo do kupna (z możliwością rozliczenia netto ) przez nabywcę opcji call w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji w Walucie Bazowej po Kursie Realizacji Opcji; 23) Opcja Egzotyczna FX Opcja Barierowa lub Opcja Binarna lub Opcja Azjatycka; 24) Opcja Put prawo do sprzedaży (z możliwością rozliczenia netto ) przez nabywcę opcji put w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji w Walucie Bazowej po Kursie Realizacji Opcji; 25) Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch dokument stanowiący potwierdzenie osiągnięcia Bariery powodującego aktywację/dezaktywację Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch, sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX; 26) Potwierdzenie Transakcji Opcji Egzotycznej FX dokument stanowiący dowód Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX; 27) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX; 28) Premia cena płacona Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji, której wartość wyrażona jest, o ile Strony nie ustalą inaczej, w jednostkach Waluty Niebazowej; 29) Realizacja Opcji Egzotycznej FX (Realizacja Opcji) skorzystanie przez Nabywcę Opcji z jego prawa do kupna/sprzedaży w Dniu Rozliczenia Kwoty Transakcji po Kursie Realizacji Opcji albo rozliczenia netto, bądź w przypadku Opcji Binarnej, do otrzymania Świadczenia Opcyjnego; 30) Regulamin Opcji walutowych Call/Put regulamin wydany przez Bank, dostępny dla Klienta, zawierający przedmiot i szczegółowy opis funkcjonowania walutowych Opcji Call i Opcji Put; 31) Rozliczenie Opcji Egzotycznej FX (Rozliczenie Opcji) rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu Opcji Egzotycznej FX; 32) Sprzedawca Opcji Egzotycznej FX (Sprzedawca Opcji) Strona sprzedająca Opcję Egzotyczną FX, zobowiązana do jej realizacji w przypadku, gdy Nabywca skorzysta ze swego prawa do Realizacji Opcji; 33) Średni Kurs Realizacji średnia arytmetyczna Kursu Referencyjnego z Dni Obserwacji, mająca zastosowanie przy Rozliczeniu Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji; 34) Średni Kurs Referencyjny średnia arytmetyczna Kursu Referencyjnego z Dni Obserwacji, mająca zastosowanie przy Rozliczeniu Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym; 35) Świadczenie Opcyjne kwota pieniężna otrzymywana przez Nabywcę Opcji Binarnej w przypadku, gdy spełnione zostaną warunki określone w 6; 36) Transakcja Opcji Egzotycznej FX (Transakcje Opcji Egzotycznych FX) każda z transakcji kupna/sprzedaży Opcji Barierowej, Opcji Binarnej lub Opcji Azjatyckiej; 37) Tryb Rozliczenia jeden z Warunków Transakcji Opcji Binarnej typu touch rodzaju one touch określający tryb Rozliczenia Opcji w przypadku aktywacji Bariery, zdefiniowany jako: a) Tryb Natychmiastowy oznaczający, że Rozliczenie Opcji przypada w drugim Dniu Roboczym po dniu aktywacji Bariery, b) Tryb Standardowy oznaczający, że Rozliczenie Opcji przypada w Dniu Rozliczenia; 38) Waluta Bazowa waluta, której cena wyrażona jest w jednostkach Waluty Niebazowej; Strony Transakcji Opcji Egzotycznej FX uzgadniają, która z walut będących przedmiotem Transakcji Opcji Egzotycznej FX jest walutą bazową kierując się praktyką przyjętą na rynku finansowym; 39) Waluta Niebazowa waluta, w której jednostkach wyrażona jest cena jednostkowa Waluty Bazowej; 40) Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX sposób zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX opisany w 11. Przedmiot i zawarcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX 4 1. Przedmiotem Transakcji Opcji Egzotycznej FX jest w przypadku: 1) Transakcji Opcji Barierowej kupno/sprzedaż Opcji Barierowej dającej prawo Nabywcy Opcji do przekształcenia jej w Opcję Put albo Opcję Call, w przypadku wystąpienia zdarzenia określonego w 5 dla Opcji Barierowej z Barierą wejścia, albo niewystąpienia zdarzenia określonego w 5 dla Opcji Barierowej z Barierą wyjścia, w zamian za Premię płaconą Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji; 2) Transakcji Opcji Binarnej call/put/touch kupno/sprzedaż Opcji Binarnej dającej prawo Nabywcy Opcji do otrzymania Świadczenia Opcyjnego, uwarunkowane zaistnieniem zdarzenia wskazanego w 6, w zamian za Premię płaconą Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji;

4 3) Transakcji Opcji Azjatyckiej kupno/sprzedaż Opcji Azjatyckiej będącej w Dniu Realizacji Opcji Opcją Put albo Opcją Call, w której Kurs Referencyjny zastąpiony zostaje Średnim Kursem Referencyjnym bądź Kurs Realizacji zastąpiony zostaje Średnim Kursem Realizacji, w zamian za Premię płaconą Sprzedawcy Opcji przez Nabywcę Opcji, zgodnie z postanowieniami Płatność Premii jest dokonywana poprzez obciążenie Rachunku Rozliczeniowego (gdy Nabywcą Opcji jest Klient) albo uznanie Rachunku Rozliczeniowego (gdy Nabywcą Opcji jest Bank). 3. Jeżeli waluta, w której następuje rozliczenie między Stronami (w tym dokonanie płatności Premii) zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych, jest inna niż PLN, Klient ma prawo do przeliczenia tej waluty na PLN lub inną walutę po kursie walutowym ustalonym przez Bank. Przeliczenie może polegać na zawarciu przez Strony osobnej transakcji wymiany walut. 4. Z zastrzeżeniem ust. 11, w celu Transakcji Opcji Egzotycznej FX Strony zobowiązane są do uzgodnienia Istotnych Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX: a) Rodzaju Transakcji Opcji Egzotycznej FX (Transakcja Opcji Barierowej albo Transakcja Opcji Binarnej albo Transakcja Opcji Azjatyckiej); b) Kwoty Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej; c) Roli Stron w Transakcji - Nabywcy Opcji lub Sprzedawcy Opcji; d) Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej; e) Dnia Realizacji Opcji (Dnia Fixingu); f) Kursu Realizacji (za wyjątkiem Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji); g) Typu Kursu Referencyjnego; i. Poziomu, rodzaju (amerykańska albo europejska) oraz typu Bariery (call-up-and-in, call-down-and-in, put-up-and-in, put-downand-in, call-up-and-out, call-down-and-out, put-up-and-out albo put-down-and-out) w przypadku Transakcji Opcji Barierowej; ii. Wysokości Świadczenia Opcyjnego, typu (call/put/touch) oraz rodzaj Opcji Binarnej typu touch (one touch lub no touch), na podstawie, którego określany jest wpływ aktywacji/dezaktywacji Bariery na Realizację Opcji, Kursu Bariery oraz jej rodzaju: one touch up, one touch down dla Opcji Binarnej typu one touch; no touch up, no touch down dla Opcji Binarnej typu no touch; iii. Rodzaju Opcji Azjatyckiej (Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Referencyjnym albo Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Realizacji; typu call albo put) i Dni Obserwacji w przypadku Transakcji Opcji Azjatyckiej; h) Waluty i kwoty Premii. 5. W ramach Dodatkowych Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX Strony mogą uzgodnić: a) Dzień Rozliczenia; b) Dzień płatności Premii; c) Kurs Referencyjny; d) Tryb Rozliczenia dla Opcji Binarnych typu touch; e) Rachunki Rozliczeniowe. 6. Strony mogą ustalić inny przedział czasowy dla Okresu Obserwacji Bariery niż wskazany w 3 ust. 2 pkt. 18. W takim przypadku okres, w którym może nastąpić aktywacja bądź dezaktywacja Opcji Barierowej lub Opcji Binarnej typu touch będzie trwał od godz czasu Sydney w dniu rozpoczęcia takiego Okresu Obserwacji Bariery (lub momentu Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Barierowej lub Opcji Binarnej typu touch, jeśli dzień rozpoczęcia takiego Okresu Obserwacji Bariery jest jednocześnie Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX) do godz czasu Nowy Jork w dniu zakończenia takiego Okresu Obserwacji Bariery (lub godz czasu warszawskiego, jeśli dzień zakończenia takiego Okresu Obserwacji Bariery jest jednocześnie Dniem Realizacji Opcji), obejmując wyłącznie dni tygodnia od godz czasu Sydney w poniedziałek do godz czasu Nowy Jork w piątek. 7. Minimalna Kwota Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej wynosi EUR, USD, GBP lub CHF. W przypadku Opcji Binarnej ograniczeniem jest minimalna kwota Świadczenia Opcyjnego: PLN, EUR, USD, GBP lub CHF. 8. Dopuszczalne pary walutowe (Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa) to odpowiednie złożenia następujących walut: EUR, USD, GBP, CHF i PLN. 9. Okres pomiędzy Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX, a Dniem Rozliczenia wynosi co najmniej trzy Dni Robocze. 10. W przypadku, gdy Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX nie uzgodnią: 1) Waluty Niebazowej, wówczas przyjmuje się, że Walutą Niebazową jest PLN; 2) Dnia Rozliczenia, wówczas przyjmuje się, że Dzień Rozliczenia przypada w drugim Dniu Roboczym po Dniu Realizacji Opcji; 3) Dnia płatności Premii, wówczas przyjmuje się, że dzień płatności Premii przypada w drugim Dniu Roboczym po Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX; 4) Kursu Referencyjnego, wówczas przyjmuje się, że Kursem Referencyjnym jest poziom kursu średniego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, publikowanego na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu lub na potrzeby wyliczenia Średniego Kursu Referencyjnego lub Średniego Kursu Realizacji w Dniach Obserwacji; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Opcji Egzotycznej FX kursów średnich prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej; 5) Trybu Rozliczenia dla Opcji Binarnych typu touch, wówczas przyjmuje się, że zastosowanie ma Tryb Natychmiastowy. 11. Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Opcji Egzotycznej FX mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 4-5 Warunki Transakcji lub odstąpić od Uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust. 4-5.

5 Realizacja Opcji Egzotycznej FX 5 1. Opcja Barierowa może posiadać Barierę rodzaju amerykańskiego albo europejskiego. 2. Realizacja Opcji Barierowej z Barierą rodzaju amerykańskiego dokonywana jest na następujących zasadach: 1) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-up-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 2) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-down-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 3) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-up-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 4) W przypadku Opcji Barierowej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu call-down-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu, w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Call z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 5) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazowąz Barierą wejścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-up-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym zaistnieje powyższe zdarzenie w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 6) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wejścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-down-and-in): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w dniu, w którym zaistnieje powyższe zdarzenie w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgodnienia Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 7) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niegazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-up-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie wyższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 8) W przypadku Opcji Barierowej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową z Barierą wyjścia znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Barierowa typu put-down-and-out): a) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, w dniu w którym nastąpi powyższe zdarzenie Opcja Barierowa wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji;

6 b) jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie niższy lub równy Barierze, Opcja Barierowa zamienia się w Opcję Put z Dniem Rozliczenia i Kursem Realizacji Opcji ustalonym podczas Uzgadniania Warunków Transakcji Opcji Barierowej, której realizacja podlega zasadom określonym w Regulaminie Opcji walutowych Call/Put. 3. Realizacja Opcji Barierowej z Barierą rodzaju europejskiego dokonywana jest na zasadach określonych w ust. 2, z zastrzeżeniem, iż Bieżący Kurs Rynkowy zastąpiony zostaje Kursem Referencyjnym, którego porównanie z Barierą ma miejsce wyłącznie w Dniu Realizacji Opcji. 4. W ciągu dwóch Dni Roboczych od dnia, w którym nastąpi aktywacja Opcji Barierowej z Barierą wejścia albo dezaktywacja Opcji Barierowej z Barierą wyjścia, Klient otrzymuje Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch. 5. Niedoręczenie przez Bank Potwierdzenia Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch lub opóźnienie w jego doręczeniu nie ma wpływu na wystąpienie zdarzenia osiągnięcia Bariery, ważność tego zdarzenia lub wyznaczenie dnia, w którym Bariera została osiągnięta. 6 Realizacja Opcji Binarnej dokonywana jest na następujących zasadach: 1) w przypadku Opcji Binarnej kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Opcja Binarna typu call): a) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest niższy lub równy Kursowi Realizacji, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest wyższy od Kursu Realizacji, Nabywca Opcji Binarnej otrzymuje Świadczenie Opcyjne; 2) w przypadku Opcji Binarnej sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Opcja Binarna typu put): a) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest wyższy lub równy Kursowi Realizacji, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) jeżeli Kurs Referencyjny w Dniu Realizacji Opcji jest niższy od Kursu Realizacji, Nabywca Opcji Binarnej otrzymuje Świadczenie Opcyjne; 3) w przypadku Opcji Binarnej rodzaju one touch: a) z Barierą znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu one touch up): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy lub równy Barierze (nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w żadnym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie osiągnie Bariery, Opcja Binarna typu touch wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) z Barierą znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu one touch down): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę (nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w każdym momencie Okresu Obserwacji Bariery będzie wyższy niż Bariera, Opcja Binarna typu touch wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 4) w przypadku Opcji Binarnej rodzaju no touch: a) z Barierą znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji powyżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu no touch up): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w każdym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie wyższy lub równy Barierze (nie nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu no touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; b) z Barierą znajdującą się w momencie Uzgadniania Warunków Transakcji poniżej Bieżącego Kursu Rynkowego (Opcja Binarna typu no touch down): i. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w każdym momencie Okresu Obserwacji Bariery nie będzie niższy lub równy Barierze (nie nastąpiła aktywacja Bariery), Nabywca Opcji Binarnej typu no touch otrzymuje Świadczenie Opcyjne; ii. jeżeli Bieżący Kurs Rynkowy w dowolnym momencie Okresu Obserwacji Bariery osiągnie Barierę, Opcja Binarna wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 5) W przeciągu dwóch Dni Roboczych od dnia, w którym nastąpi Aktywacja/Dezaktywacja Opcji Binarnej typu touch, Klient otrzymuje Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch; 6) Niedoręczenie przez Bank Potwierdzenia Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch lub opóźnienie w jego doręczeniu nie ma wpływu na wystąpienie zdarzenia osiągnięcia Bariery, ważność tego zdarzenia lub wyznaczenie dnia, w którym Bariera została osiągnięta Realizacja Opcji Azjatyckiej dokonywana jest na zasadach analogicznych do realizacji Opcji Call lub Opcji Put, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji Walutowych Call/Put, z zastrzeżeniem, że Kurs Referencyjny zastąpiony zostaje Średnim Kursem Referencyjnym (Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Referencyjnym) albo Kurs Realizacji zastąpiony zostaje Średnim Kursem Realizacji (Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Realizacji). 2. Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Rate Asian Call) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie niższy lub równy Kursowi Realizacji Opcji, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji;

7 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie wyższy niż Kurs Realizacji Opcji, następuje rozliczenie Opcji Call ze Średnim Kursem Referencyjnym zgodnie z zapisami 8 i Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Rate Asian Put) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie wyższy lub równy Kursowi Realizacji Opcji, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Referencyjny będzie niższy niż Kurs Realizacji Opcji, następuje rozliczenie Opcji Put ze Średnim Kursem Referencyjnym zgodnie z zapisami 8 i Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji kupna Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Strike Asian Call) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie wyższy lub równy Kursowi Referencyjnemu, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie niższy niż Kurs Referencyjny, następuje rozliczenie Opcji Call ze Średnim Kursem Realizacji zgodnie z zapisami 8, 9 i Realizacja Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji sprzedaży Waluty Bazowej za Walutę Niebazową (Average Strike Asian Put) dokonywana jest na następujących zasadach: 1) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie niższy lub równy Kursowi Referencyjnemu, Opcja Azjatycka wygasa bez obowiązku wykonania zobowiązań Sprzedawcy Opcji; 2) jeżeli w Dniu Realizacji Opcji Średni Kurs Realizacji będzie wyższy niż Kurs Referencyjny, następuje rozliczenie Opcji Put ze Średnim Kursem Realizacji zgodnie z postanowieniami 8, 9 i 10. Rozliczenie Opcji Egzotycznej FX 8 1. Realizacja Opcji Egzotycznych FX w drodze rozliczenia następuje tylko w przypadkach,o których szczegółowo mowa w 5, 6 i W przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji oraz Opcji Barierowej Klient ma prawo wyboru sposobu rozliczenia netto albo brutto. Decyzję o sposobie rozliczenia Klient przekazuje Bankowi do godz w Dniu Realizacji Opcji. W przypadku braku decyzji Klienta dokonane zostaje rozliczenie brutto. 3. Opcja Azjatycka o Średnim Kursie Referencyjnym może być rozliczane wyłącznie w formie netto. 4. Rozliczenie Opcji Binarnej może być dokonywanie jedynie poprzez przekazanie Świadczenia Opcyjnego Rozliczenie netto Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym, Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji oraz Opcji Barierowej polega na uznaniu bądź obciążeniu Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia kwotą rozliczenia netto, która obliczana jest zgodnie z następującym wzorem: Kn = N F S gdzie: Kn Kwota rozliczenia netto ; N Kwota Transakcji; F odpowiednio Kurs Referencyjny albo Średni Kurs Referencyjny w przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Referencyjnym; S odpowiednio Kurs Realizacji Opcji albo Średni Kurs Realizacji Opcji w przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji; wartość bezwzględna. 2. W Dniu Rozliczenia netto Rachunek Rozliczeniowy dla Waluty Niebazowej zostaje uznany bądź obciążony kwotą rozliczenia netto zgodnie z następującymi warunkami: 1) jeżeli Nabywcą Opcji jest Klient Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany; 2) jeżeli Nabywcą Opcji jest Bank Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony. 3. Rozliczenie Opcji Binarnej polega na uznaniu Rachunku Rozliczeniowego Nabywcy Opcji w Dniu Rozliczenia kwotą Świadczenia Opcyjnego, z zastrzeżeniem, iż w przypadku Opcji Binarnej typu touch zastosowanie ma uzgodniony Tryb Rozliczenia Rozliczenie brutto Opcji Barierowej oraz Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji polega na kupnie albo sprzedaży przez Nabywcę Opcji Kwoty Transakcji Opcji w Walucie Bazowej za Walutę Niebazową przeliczoną po Kursie Realizacji Opcji w przypadku Opcji Barierowej albo Średnim Kursie Realizacji w przypadku Opcji Azjatyckiej o Średnim Kursie Realizacji. 2. Klient zapewnia na Rachunku Rozliczeniowym właściwym dla danej waluty najpóźniej do godz w Dniu Rozliczenia kwotę sprzedawanej waluty. 3. Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty sprzedawanej przez Klienta zostaje obciążony kwotą waluty sprzedawanej, a Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty kupowanej przez Klienta uznany kwotą waluty kupowanej. 4. Jeżeli na Rachunku Rozliczeniowym nie ma środków wystarczających na dokonanie rozliczenia brutto, dokonywane jest rozliczenie netto a do wyznaczenia kwoty rozliczenia netto zastosowanie ma:

8 1) odpowiedni kurs z aktualnie obowiązującej Tabeli Kursowej Banku, a w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Opcji Egzotycznej FX kursów z Tabeli Kursowej Banku, prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej, lub 2) kurs ustalony samodzielnie przez Bank. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX, które dokonywane jest w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX. 2. Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX opartą na Bieżącej Wartości Rynkowej Netto Transakcji Opcji Egzotycznej FX, zgodnie z następującymi warunkami: 1) jeżeli Nabywcą Opcji Egzotycznej FX jest Klient Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Rozliczenia Transakcji Opcji; 2) jeżeli Nabywcą Opcji Egzotycznej FX jest Bank Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Rozliczenia Transakcji Opcji. 3. W przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX wszystkie zobowiązania Stron z tytułu tej Transakcji przypadające po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX wygasają, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX. 4. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX zawierające Kwotę Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX. Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. Do Transakcji Opcji Egzotycznych FX zawartych w okresie od dnia otrzymania przez Klienta zmian do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje Opcji Egzotycznych FX, a do już zawartych Transakcji Opcji Egzotycznych FX będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Opcji Egzotycznych FX obowiązuje w stosunku do Transakcji Opcji Egzotycznych FX zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, 3 czerwca 2013 r.

9 Załącznik nr 1 Regulaminu Opcji Egzotycznych FX Warszawa, dnia... Potwierdzenie Transakcji Opcji Egzotycznej FX nr Zawartej w dniu a pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem, zwanym dalej Klientem, (imię i nazwisko/ nazwa Klienta) Rodzaj Transakcji Opcji Egzotycznej FX: Opcja Barierowa/Opcja Binarna/Opcja Azjatycka* Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa (para walutowa): Kwota Transakcji Opcji Barierowej/Azjatyckiej*: Nabywca Opcji: Sprzedawca Opcji: Klient/Bank* Klient/Bank* Dzień Realizacji Opcji (Dzień Fixingu): Kurs Referencyjny: Dzień Rozliczenia: Waluta i kwota Premii: Dzień płatności Premii: amerykańskiego/europejskiego* call/put * -up-and-in Opcja Barierowa typu 1 : call/put * -down-and-in call/put * -up-and-out call/put * -down-and-out Kurs Bariery: Kurs Realizacji Opcji: Okres Obserwacji Bariery 2 : od dnia.do dnia. Opcja Binarna typu 3 : call* put* no touch up/no touch down* one touch up/one touch down* Wysokość Świadczenia Opcyjnego: Kurs Realizacji Opcji: Okres Obserwacji Bariery 2 : od dnia.do dnia. Kurs Bariery: Tryb Rozliczenia dla Opcji Binarnej typu one touch: Tryb Natychmiastowy/Tryb Standardowy *

10 Opcja Azjatycka typu 4 : Average Rate Asian Call/Put* Average Strike Asian Call/Put* Dni Obserwacji: Kurs Realizacji (dotyczy Average Rate Asian Call/Put): Rachunki Rozliczeniowe: Transakcja Opcji Egzotycznej FX zawierana jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * niepotrzebne skreślić ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. 1 ma zastosowanie w przypadku Opcji Barierowej 2 jeżeli inny niż określony w 3 ust. 2 pkt. 18 Regulaminu Opcji Egzotycznych FX 3 ma zastosowanie w przypadku Opcji Binarnej 4 ma zastosowanie w przypadku Opcji Azjatyckiej

11 Załącznik nr 2 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX Warszawa, dnia... Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Egzotycznej FX nr Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu na następujących warunkach: Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Barierowej/ Binarnej/ Azjatyckiej o numerze:.. Dzień Rozliczenia Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Barierowej/ Binarnej/ Azjatyckiej*: Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Opcji Barierowej/ Binarnej/ Azjatyckiej*: Obciążenie/ Uznanie* Rachunku Rozliczeniowego numer: Wcześniejsze Zamknięcie Transakcji Opcji Egzotycznej FX dokonywane jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * niepotrzebne skreślić ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

12 Załącznik nr 3 do Regulaminu Opcji Egzotycznych FX Warszawa, dnia... Potwierdzenie Aktywacji/Dezaktywacji Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch nr Niniejszym, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, potwierdzamy nastąpienie w dniu. aktywacji* dezaktywacji* Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch* nr z Barierą na poziomie: Aktywacja/Dezaktywacja Opcji Barierowej/Opcji Binarnej typu touch dokonywana jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Opcji Egzotycznych FX, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Opcji Egzotycznych FX. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Opcji Egzotycznych FX. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. * zaznaczyć właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych.

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX

REGULAMIN. opcji Egzotycznych FX REGULAMIN opcji Egzotycznych FX Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Egzotycznych FX określa warunki Transakcji Opcji Egzotycznych FX: Opcji Barierowych, Opcji Binarnych oraz Opcji Azjatyckich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put)

REGULAMIN. opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) REGULAMIN opcji Walutowych Call/Put (Regulamin Opcji Call/Put) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Opcji Walutowych Call/Put zwany dalej Regulaminem Opcji Call/Put zawiera szczegółowy opis oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor)

REGULAMIN. transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) REGULAMIN transakcji Cap/Floor (Regulamin Cap/Floor) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Transakcji Cap/Floor zwany dalej Regulaminem Cap/Floor zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki zawierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap)

REGULAMIN. Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) REGULAMIN Walutowych Transakcji Swap (Regulamin FX Swap) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin Walutowych Transakcji Swap zwany dalej Regulaminem FX Swap zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja

Postanowienia ogólne. Definicje i Interpretacja REGULAMIN transakcji Super Forward, Par Super Forward, Super Forward Plus, Forward Plus, Participating Forward, Forward Limited Outlook, Super Forward Limited Outlook, Par Forward, Knock-In Forward (Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX)

REGULAMIN. Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) REGULAMIN Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walut (Regulamin Transakcji FX) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin transakcji natychmiastowej wymiany walut zwany dalej Regulaminem Transakcji FX zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ

REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ REGULAMIN OPCJI WALUTOWEJ Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 1 Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 3. Warunki rozliczenia transakcji opcyjnej... 3 Rozdział 4. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych)

REGULAMIN. złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) REGULAMIN złotowych i walutowych lokat terminowych (Regulamin Lokat Terminowych) Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin złotowych i walutowych lokat terminowych zwany dalej Regulaminem Lokat Terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. z dnia Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Strukturyzowanych

Opis Lokat Strukturyzowanych Opis Lokat Strukturyzowanych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4 6.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin zawierania Transakcji Lokat Negocjowanych i Transakcji Natychmiastowej Wymiany Walutowej zawieranych z przedsiębiorcami przez FM Bank PBP S.A. w ramach linii biznesowej BIZ Banku, Obszar Mikro

Bardziej szczegółowo

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych

Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych Opis Lokat Dwuwalutowych i Inwestycyjnych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Lokaty Dwuwalutowe...3 3. Lokaty Inwestycyjne...4 4. Zasady przedterminowego wycofania Lokaty...4 5. Niedostarczenie środków...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN TRANSAKCJI KASOWYCH, TERMINOWYCH I POCHODNYCH W BANKU MILLENNIUM S.A. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin Transakcji Kasowych, Terminowych i Pochodnych w Banku Millennium S.A., zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje walutowe

Regulamin Opcje walutowe Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych...4 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej

PKO Bank Polski SA określa w Komunikacie waluty oraz kwoty, dla których przeprowadza transakcje. Rozdział 2. Zasady zawierania transakcji terminowej REGULAMIN NEGOCJOWANEJ TERMINOWEJ TRANSAKCJI WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH ORAZ NEGOCJOWANEJ TRANSAKCJI FX SWAP W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... WALUTOWE TRANSAKCJE TERMINOWE 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 3 WALUTOWE TRANSAKCJE POCHODNE 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ

KUPNO AMERYKAŃSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BINARNEJ Zabezpieczenie przed zmianą kursu walutowego ograniczone do wysokości kwoty rozliczenia Kwota rozliczenia ustalana w dniu zawarcia transakcji Kupując amerykańską walutową opcję binarną Klient nabywa prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR) Załącznik nr 4c do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 1 1 Definicje... 1 2 Interpretacje...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Skarbowych

Regulamin Transakcji Skarbowych getinbank.pl infolinia 197 97 Regulamin Transakcji Skarbowych I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin szczegółowo określa istotę Transakcji Skarbowych, wynikające z nich prawa i obowiązki Klienta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS)

Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Regulamin Transakcje zamiany stóp procentowych (IRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku

WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku WARUNKI PROGRAMU PILOTAŻOWEGO dotyczące udostępnienia usługi Natychmiastowe Transakcje Wymiany Walut w mbanku I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejsze Warunki programu pilotażowego dotyczące udostępnienia

Bardziej szczegółowo

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu

1) jednostka posiada wystarczające środki aby zakupić walutę w dniu podpisania kontraktu Przykład 1 Przedsiębiorca będący importerem podpisał kontrakt na zakup materiałów (surowców) o wartości 1 000 000 euro z datą płatności za 3 miesiące. Bieżący kurs 3,7750. Pozostałe koszty produkcji (wynagrodzenia,

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA)

Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Regulamin Terminowe transakcje na stopę procentową (FRA) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN...

Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... Walutowe transakcje terminowe 1 FORWARD-KUPNO/SPRZEDAŻ WALUTY NA TERMIN... 4 Walutowe transakcje pochodne 2 OPCJE PLAIN VANILLA... 8 2.1 ZAKUP OPCJI CALL I PUT... 8 2.2 SPRZEDAŻ OPCJI CALL I PUT... 10

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI WYMIANY WALUTOWEJ Z DOSTAWĄ NATYCHMIASTOWĄ PRZEZ KLIENTÓW DETALICZNYCH W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A. 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1.1. autoryzacja

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/493/2017 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców

Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców Regulamin Transakcji Rynku Walutowego w Deutsche Bank Polska S.A. dla Przedsiębiorców Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, zarejestrowany w

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji

Sprzedający => Wystawca opcji Kupujący => Nabywca opcji Opcja walutowa jest to umowa, która daje kupującemu prawo (nie obowiązek) do kupna lub sprzedaży instrumentu finansowego po z góry ustalonej cenie przed lub w określonym terminie w przyszłości. Kupujący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi

Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim S.A. z Klientami Korporacyjnymi Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Korp/592/2012 Prezesa Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 6 grudnia 2012 Regulamin Zawierania Transakcji Wymiany Walutowej z Dostawą Natychmiastową w ING Banku Śląskim

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Walutowa transakcja zamiany stóp procentowych CIRS może być wykorzystywana przez Klienta do zamiany waluty finansowania, z

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 1 Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy:

Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Umowa Ramowa o Świadczenie Usług Doradztwa Inwestycyjnego przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. zwana dalej Umową, zawarta dnia w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Styczeń 2018 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I. Postanowienia ogólne...3 Rozdział II. Warunki transakcji...3 Rozdział III. Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w...

2)... Panem/Panią... zamieszkałym/zamieszkałą w... NUMER KLIENTA (wypełnia Bank)... Umowa w sprawie: zawierania Transakcji za pośrednictwem Internetowej Platformy Transakcyjnej R -Dealer, zawierania Transakcji za pośrednictwem funkcjonalności R-Dealer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN TRANSAKCJI SWAPA TOWAROWEGO W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin transakcji swapa towarowego w Powszechnej Kasie Oszczędności

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH

KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH KARTY TRANSAKCJI POCHODNYCH SPIS TREŚCI Informacje ogólne str. 3 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy Transakcja Forward.. str. 5 Kontrakt Terminowy na Kurs Walutowy z Opcją Transakcja Forward z Opcją Czasową

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA

Warszawa, dnia 17 października 2008 r. UCHWAŁA Indeks 35659X ISSN 0239 7013 cena 6,40 zł Warszawa, dnia 17 października 2008 r. Nr 17 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA 21 nr 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin mplatforma walutowa

Regulamin mplatforma walutowa Regulamin mplatforma walutowa Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Udostępnienie i bezpieczeństwo mplatformy...4 Rozdział III Dostęp do informacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY

REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY REGULAMIN USŁUGI GWARANCJA DOTPAY Biuro Obsługi Klienta ul. Wielicka 72 30-552 Kraków, Polska Tel.: +48 12 688 2600 Fax :+48 12 688 2699 Email: Hbiuro@dotpay.pl Strona 2 4BSPIS TREŚCI DEFINICJE... 3 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy

REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy REGULAMIN PROMOCJI Idealny Pakiet Firmowy 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa Klientów, zwanych dalej Uczestnikami, w Promocji Idealny Pakiet Firmowy, zwanej dalej Promocją.

Bardziej szczegółowo

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT

KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT KUPNO EUROPEJSKIEJ WALUTOWEJ OPCJI BARIEROWEJ PUT Europejska walutowa opcja barierowa jest modyfikacją klasycznej europejskiej opcji walutowej polegającą na dodaniu ograniczeń dotyczących jej realizacji

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI 1 Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kari, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin usługi natychmiastowej transakcji wymiany walut dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II Uruchomienie Usługi...

Bardziej szczegółowo

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego

Imie i Nazwisko, adres (taki jak w banku), Nr i seria dowodu osobistego UMOWA TRANSAKCJI WYMIANY WALUT zawarta w dniu xx.xx.xxxx r. pomiędzy: Inter Exchange SP. Z O.O. z siedzibą w WARSZAWIE, przy ul. Grójeckiej 79, 00-807 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Warszawa, sierpień 2013 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA. 1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu internetowego CAVALIADA 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy CAVALIADA stanowi platformę sprzedażową prowadzoną przez Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50)

UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) UMOWA KREDYTU SAMOCHODOWEGO STANDARD KREDYT (50/50) Niniejsza umowa kredytu samochodowego (Umowa) zawarta została w dniu [ ] pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA

WALUTOWA TRANSAKCJA ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH CIRS SPRZEDAŻ CIRS PRZEZ KLIENTA Zamiana płatności odsetkowych i kapitałowych w jednej walucie na inną walutę Rodzaj i harmonogram płatności odsetkowych i kapitałowych dostosowany do indywidualnych potrzeb Klienta Walutowa transakcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokaty inwestycyjnej

Regulamin lokaty inwestycyjnej Regulamin lokaty inwestycyjnej Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Otwieranie lokaty subskrypcyjnej...4 Rozdział III Otwieranie lokaty inwestycyjnej...4

Bardziej szczegółowo