Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Łaszczowie"

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych w złotych. 2 Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia, należy rozumieć: 1) Bank - Bank Spółdzielczy z siedzibą w Łaszczowie, ul. 3-go Maja 13, Łaszczów, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS , NIP , REGON , podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego; 2) Dyspozycja - oświadczenie złożone za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Banku dotyczące otwarcia rachunku Internetowej lokaty oszczędnościowej ; 3) dzień roboczy - dzień, w którym Bank prowadzi działalność operacyjną; 4) Klient - pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamierzająca zawrzeć z Bankiem umowę Internetowej lokaty oszczędnościowej ; 5) Komunikat Banku - komunikat informacyjny Banku, dotyczący szczegółowych warunków prowadzenia Internetowych lokat oszczędnościowych, podawany do wiadomości w placówkach Banku i na stronie internetowej; 6) Lokata - rachunek Internetowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych; 7) okres deponowania - okres umowny, na który została złożona Lokata; 8) Posiadacz - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła z Bankiem umowę Internetowej lokaty oszczędnościowej ; 9) Potwierdzenie założenia lokaty - Potwierdzenie założenia Internetowej lokaty oszczędnościowej, oświadczenie Banku przesłane Posiadaczowi; 10) Potwierdzenie złożenia dyspozycji - Potwierdzenie złożenia dyspozycji, wysyłane pocztą elektroniczną z parametrami Lokaty; 11) Regulamin - Regulamin Internetowych lokat oszczędnościowych ; 12) strona internetowa - strona internetowa Banku 13) Umowa Lokaty - umowa zawarta pomiędzy Posiadaczem i Bankiem, na warunkach określonych w Dyspozycji, Potwierdzeniu założenia lokaty, Komunikacie Banku oraz w niniejszym Regulaminie; 3 1. Lokaty mogą być zawierane wyłącznie na podstawie kompletnych Dyspozycji, złożonych przez Klienta za pośrednictwem dedykowanej aplikacji Banku. 2. W Umowie Lokaty Bank zobowiązuje się wobec Posiadacza do przechowywania jego środków pieniężnych w określonej kwocie przez okres deponowania i wypłacenia mu należnych odsetek na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 1

2 3. Umowa Lokaty zostaje zawarta w trybie wymiany oświadczeń woli, tj. oświadczenia zawartego w Dyspozycji oraz oświadczenia Banku zawartego w Potwierdzeniu założenia lokaty przesłanym Klientowi pocztą elektroniczną. 4. Bank zawrze Umowę Lokaty i prześle Posiadaczowi Potwierdzenie założenia lokaty, pod warunkiem wpływu środków pieniężnych na rachunek podany w Potwierdzeniu złożenia dyspozycji, i który powinien nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia Dyspozycji. 5. Informacja dotycząca aktualnych warunków, na jakich może być otwierana Lokata, określająca w szczególności okresy deponowania środków pieniężnych, stawki oprocentowania, rodzaj oprocentowania, walutę, minimalne wpłacane kwoty, wysokość stawki oprocentowania w przypadku wycofania Lokaty przed terminem, kapitalizacji odsetek, znajduje się w Komunikacie Banku, dostępnym w placówkach Banku i na stronie internetowej. 6. Wpłaty i wypłaty mogą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej, tj. przelewu z rachunku bankowego Posiadacza lub na rachunek bankowy Posiadacza. Dyspozycja przelewu na rachunek w Potwierdzeniu złożenia dyspozycji może nastąpić wyłącznie z rachunku bankowego Posiadacza wskazanego w Dyspozycji. Każda Dyspozycja wymaga dokonania oddzielnego przelewu w kwocie określonej w Dyspozycji. 7. Po wpływie środków na rachunek określony w Potwierdzeniu złożenia dyspozycji, Bank najpóźniej następnego dnia roboczego zakłada Lokatę oraz odsyła Posiadaczowi Potwierdzenie założenia lokaty. Dniem zawarcia Umowy Lokaty jest dzień określony w Potwierdzeniu założenia lokaty jako rozpoczęcie okresu deponowania. 8. Klient zobowiązany jest podać w tytule przelewu numer Dyspozycji. 9. Dyspozycja może zostać złożona wyłącznie przez osobę, która jest Posiadaczem rachunku bankowego, z którego dokonany będzie przelew środków pieniężnych na Lokatę. Dyspozycja nie może być złożona przez pełnomocnika rachunku bankowego Posiadacza. 10. Dane Posiadacza muszą być zgodne z danymi Posiadacza rachunku bankowego, z którego lub na który nastąpił przelew środków pieniężnych. W przypadku niezgodności danych Posiadacza z danymi Posiadacza rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych na Lokatę, środki te zostaną zwrócone przez Bank na ten rachunek i nie zostanie zawarta Umowa Lokaty. 11. Po upływie okresu deponowania Bank przeleje środki złożone na Lokacie wraz z należnymi odsetkami, na rachunek Posiadacza, z którego dokonano przelewu środków. W przypadku niezgodności danych dotyczących wypłaty środków z Lokaty, Bank nie wykona dyspozycji Posiadacza do czasu wyjaśnienia niezgodności. 12. Posiadacz może zasięgać telefonicznej informacji o Lokacie za pomocą hasła do rachunku, które zostanie mu przesłane przez Bank w formie komunikatu SMS. 13. W czasie trwania Umowy Lokaty strony porozumiewają się w języku polskim Dla każdej Lokaty otwierany jest odrębny rachunek. 2. Z rachunku Lokat nie dokonuje się częściowych wypłat oraz wpłat uzupełniających. 3. Gdy koniec okresu deponowania przypada w dniu wolnym od pracy dla Banku lub w dniu poprzedzającym dzień wolny, to w przypadku wypłaty koniec okresu przesuwa się na dzień poprzedzający pierwszy dzień roboczy dla Banku. 2

3 5 1. Lokaty oprocentowane są według stałej lub zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym. 2. Kwota Lokaty podlega oprocentowaniu za rzeczywistą liczbę dni pozostawania środków na Lokacie. Jako podstawę do obliczeń odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych w miesiącu i w roku. 3. Odsetki naliczane są od dnia założenia Lokaty przez Bank do dnia poprzedzającego koniec okresu deponowania. 4. Od odsetek należnych Posiadaczowi Bank nalicza i odprowadza należny podatek. 5. Bank zastrzega sobie prawo zmiany wysokości oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach Lokat w czasie trwania Umowy Lokaty, bez konieczności wypowiadania jej w tej części. 6. Zmiana wysokości oprocentowania środków na rachunku Lokaty w czasie trwania Umowy Lokaty może być dokonana w przypadku wystąpienia zmiany wysokości przynajmniej jednego spośród podanych niżej czynników: 1) stopy referencyjnej lub redyskonta weksli lub oprocentowania kredytu lombardowego ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej; 2) wskaźnika inflacji ogłaszanego przez Prezesa GUS; 3) stopy rezerwy obowiązkowej banków lub warunków jej odprowadzania; 4) rentowności bonów skarbowych ogłaszanej przez Ministra Finansów; 5) rentowności obligacji Skarbu Państwa; 6) stawek bazowych: stawki WIBOR, WIBID oferowanej na międzybankowym rynku pieniężnym dla waluty polskiej. 7. W przypadku zmian wysokości oprocentowania odsetki naliczane są: 1) dla Lokat oprocentowanych według stałej stopy wysokość oprocentowania ustalona w chwili otwarcia Lokaty obowiązuje przez cały okres deponowania, 2) dla Lokat oprocentowanych według zmiennej stopy do dnia poprzedzającego dokonanie zmiany według dotychczasowych stawek oprocentowania, a od dnia zmiany według nowych stawek oprocentowania. 8. Wysokość obowiązującego oprocentowania określona w Komunikacie Banku podawana jest do wiadomości w placówkach Banku i na stronie internetowej. 6 Bank nie pobiera żadnych prowizji i opłat z tytułu prowadzenia rachunków Lokat Posiadacz ma prawo do wypłaty środków z Lokaty w każdym czasie przed upływem okresu deponowania. W takich przypadkach Bank nalicza oprocentowanie od dnia założenia Lokaty do dnia poprzedzającego dzień wycofania Lokaty w wysokości stawki ustalonej dla środków na rachunku płatnym na każde żądanie. 2. W przypadku wypłaty środków z Lokaty przed upływem okresu deponowania Bank przekazuje środki pieniężne wraz z należnymi odsetkami na rachunek Posiadacza, z którego dokonano przelewu środków Posiadacz jest zobowiązany powiadomić Bank o każdej zmianie danych osobowych (np. zmiana nazwiska i miejsca zamieszkania, zmiana dowodu tożsamości) oraz o zmianie adresu poczty elektronicznej wskazanej do przekazywania korespondencji. 2. Posiadacz jest zobowiązany powiadomić Bank o zamknięciu w innym banku rachunku, z którego zostały przelane środki na Lokatę oraz powiadomić Bank o 3

4 nowym numerze rachunku bankowego Posiadacza, na który mają zostać przelane środki z Lokaty. W takim przypadku Posiadacz zobowiązany jest przedstawić dowód zamknięcia rachunku bankowego i otwarcia nowego rachunku bankowego Posiadacz ma prawo do złożenia reklamacji w następujących formach: 1) bezpośrednio w placówkach Banku, 2) korespondencyjnie, przesyłając reklamację na: a) adres Banku: Bank Spółdzielczy w Łaszczowie ul. 3-go Maja Łaszczów, lub b) adres 3) telefonicznie, kontaktując się z Bankiem pod numerem telefonu (koszt połączenia według taryfy operatora), 4) za pośrednictwem faxu, wysyłając reklamację na numer Bank rozpatruje reklamację w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty jej wpływu do Banku. 3. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Posiadacza. 4. Posiadacz ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Posiadacz może złożyć skargę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich Posiadacz może bez podania przyczyny odstąpić od Umowy Lokaty w terminie 14 dni od otrzymania Potwierdzenia założenia lokaty, przesyłając do Banku pisemne oświadczenie o odstąpieniu. 2. W przypadku odstąpienia od Umowy Lokaty Bank przekazuje środki pieniężne na rachunek Posiadacza, z którego dokonano przelewu środków Bank zapewnia Posiadaczowi zachowanie tajemnicy obrotów i stanów jego rachunków bankowych, chyba, że informacji takich zażąda sąd lub prokurator w związku z toczącą się przeciwko Posiadaczowi sprawą karną, karno-skarbową lub sprawą o alimenty, rentę o charakterze alimentacyjnym lub podział majątku wspólnego małżonków, a także postępowaniu spadkowym. 2. Bank udziela informacji o rachunku Posiadacza również na żądanie organów podatkowych i organów kontroli skarbowej w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa. 12 Zarząd Banku zastrzega sobie prawo do zaprzestania zakładania Lokat w każdym okresie. Decyzja w przedmiotowej sprawie będzie podjęta stosowną Uchwałą Zarządu Banku. Informacja o podjętej Uchwale Zarządu Banku zostanie opublikowana w sposób ogólnie przyjęty, nie później niż w terminie 3 dni przed zakończeniem zakładania lokat Depozyty gromadzone w Banku Spółdzielczym w Łaszczowie, tak jak w pozostałych bankach krajowych, są objęte polskim systemem gwarantowania przez Bankowy 4

5 Fundusz Gwarancyjny (zwany dalej BFG), powołany ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 z późn. zm.). 2. Gwarancjami BFG w 100 % objęte są depozyty zgromadzone w banku przez jedną osobę najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zawieszenia działalności banku przez Komisję Nadzoru Finansowego i wystąpienia do właściwego sądu z wnioskiem o ogłoszenie upadłości (zwany dalej dniem zawieszenia działalności banku), do wysokości równowartości w złotych euro, obliczanej według kursu średniego NBP z dnia zawieszenia działalności banku. 3. Środki pieniężne zgromadzone w banku traktowane są jako jeden depozyt, niezależnie od tego na ilu rachunkach deponent je zgromadził (np. posiada rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, rachunek bieżący oraz terminową lokatę oszczędnościową). 14 W przypadku dokonania zmian w Regulaminie Bank zawiadamia o tym Posiadacza. Zmienione postanowienia obowiązują strony umowy od daty ich zmiany, jeżeli w terminie 14 dni od daty zawiadomienia o zmianach Posiadacz nie wypowie rachunku lokaty. 15 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie - mają odpowiednio zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Prawa Cywilnego i Prawa Bankowego. 5

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały 80 /Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach Z dnia 06.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w STAROŹREBACH REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Staroźreby, listopad

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH. Warszawa, styczeń 2011 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Warszawa, styczeń 2011 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2 Rachunek

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo)

UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo) Załącznik 4.3 do Instrukcji UMOWA RAMOWA W ZAKRESIE PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MILICZU (Modulo) W dniu pomiędzy Bankiem Spółdzielczym z siedzibą w Miliczu ul. Trzebnicka 7, 56-300 Milicz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych

REGULAMIN. wrzesień 2013 r. otwierania i prowadzenia rachunków terminowych BANK POCZTOWY SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Banku Pocztowym S.A. wrzesień 2013 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Przez użyte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Obowiązuje od 22 stycznia 2015r. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego mike lokata dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 22 stycznia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady otwarcia rachunku... 3 III. Rodzaje Dyspozycji oraz zasady ich składania i realizacji...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego. (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualnego Konta Emerytalnego KONTO TAX FREE V w (obowiązuje od dnia 17.11.2014 roku) Spis treści: 1. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku

Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku Regulamin rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych założonych z wykorzystaniem Bankowości Elektronicznej Getin Banku Obowiązuje dla nowo zawieranych umów od 24.04.2014 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank

Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank Regulamin Indywidualnego Konta Emerytalnego w obszarze Noble Bank I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku oszczędnościowego Indywidualne Konto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. Warszawa, październik 2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW POWIERNICZYCH W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, październik 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ 1... 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2... 5 OTWARCIE RACHUNKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A.

Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług dla Klientów indywidualnych w Meritum Banku ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu gotówkowego nr

Umowa kredytu gotówkowego nr <nr kredytu> Umowa kredytu gotówkowego nr Zawarta w dniu pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą, ul. Chłopska 53, 80-350 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA OGÓLNE WARUNKI PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział II Zawarcie Umowy 3 Rozdział III Oprocentowanie rachunków

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik nr 2 do Uchwały nr 81/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 17.07.2013r. SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH, RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR. w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Załącznik do Uchwały Nr 20 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 30 grudnia 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW ODNAWIALNYCH DLA POSIADACZY ROR w Banku Spółdzielczym w Dołhobyczowie Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe

Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin rachunku oszczędnościowego Getinonline Konto oszczędnościowe, określa zasady otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym,

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych MultiKonto w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW

DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA RACHUNKÓW Regulamin otwierania i prowadzenia książeczek oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych i rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych DZIAŁ I. ZASADY PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 20/15 z dnia 30.01.2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A.

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. 1 Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łochowie

Bank Spółdzielczy w Łochowie Bank Spółdzielczy w Łochowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO REGULAMIN SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin SMART Kredytu Gotówkowego (dalej Regulamin Kredytu ), określa zasady udzielania i spłaty SMART Kredytu Gotówkowego. Stanowi on integralną

Bardziej szczegółowo

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku

BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku BRE BANK SA Oddział Bankowości Detalicznej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bieżących w MultiBanku Łódź, wrzesień 2003 Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Otwarcie Rachunku... 3 III.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH I ŚWIADCZENIA USŁUG PŁATNICZYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo