REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)"

Transkrypt

1 REGULAMIN Walutowych Transakcji Forward (Regulamin Forward)

2 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin walutowych transakcji Forward zwany dalej Regulaminem Forward zawiera szczegółowy opis oraz określa warunki Transakcji Forward zawieranych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej Przy zawieraniu Transakcji Forward obowiązują postanowienia niniejszego Regulaminu oraz Umowy Ramowej oraz Warunków Współpracy w przypadku, gdy Warunki Współpracy zostały Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Forward i Warunków Współpracy, mającymi zastosowanie do Transakcji Forward, decydować będą postanowienia Regulaminu Forward. 2. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu Forward i Potwierdzenia decydować będą postanowienia Potwierdzenia. Definicje i Interpretacja 3 1. Wyrażenia pisane wielką literą i niezdefiniowane inaczej w Regulaminie Forward zachowują znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy, pod warunkiem, iż zostały one Klientowi doręczone i są w stosunkach z Klientem wiążące na podstawie Umowy Ramowej. 2. Użyte w Regulaminie Forward pojęcia należy rozumieć następująco: 1) Dodatkowe Warunki Transakcji Forward Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu; 2) Dzień Fixingu dzień ustalenia wartości Fixingu; 3) Dzień Rozliczenia Transakcji Forward/Koszyka Transakcji Forward (Dzień Rozliczenia) dzień, w którym dokonywane jest rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Forward/Koszyka Transakcji Forward; 4) Dzień Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward dzień, w którym uzgodnione zostały co najmniej wszystkie Istotne Warunki Transakcji Forward niezbędne do zawarcia przez Strony Transakcji Forward; 5) Dzień Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward dzień, w którym zostały przez Strony uzgodnione wszystkie warunki niezbędne do dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, mogący nastąpić nie później niż do godz w Dniu Fixingu; 6) Fixing o ile Strony nie ustalą inaczej, kurs średni ustalany przez Narodowy Bank Polski opublikowany na stronach serwisu Reuters w Dniu Fixingu; w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową przez Fixing rozumie się kurs ustalany przez Bank poprzez złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji kursów średnich, prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej (przeliczenie kursów dokonywane jest z dokładnością do 4 miejsc po przecinku); 7) Istotne Warunki Transakcji Forward Warunki Transakcji wskazane w 4 ust. 2 niniejszego Regulaminu; 8) Konwencja Następnego Dnia Roboczego sposób korekty odpowiedniej daty w przypadku, gdyby miała ona przypaść w dniu niebędących Dniem Roboczym w ten sposób, aby data ta przypadała w pierwszym kolejnym dniu będącym Dniem Roboczym; 9) Koszyk Transakcji Forward zbiór co najmniej dwóch wskazanych przez Klienta Transakcji Forward o tym samym Dniu Rozliczenia, Walucie Bazowej i Walucie Niebazowej; 10) Kurs Referencyjny jeżeli Strony nie uzgodnią inaczej, kurs walutowy będący iloczynem Fixingu ustalonego w Dniu Fixingu oraz odpowiedniego mnożnika według następującej procedury: a) Jeżeli Klient kupuje w Transakcji Forward Walutę Bazową mnożnikiem jest liczba 0,9995, b) Jeżeli Klient sprzedaje w Transakcji Forward Walutę Bazową mnożnikiem jest liczba 1,0005; 11) Kurs Terminowy ustalony w Dniu Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na określony Dzień Rozliczenia; 12) Kwota Koszyka Transakcji Forward kwota wyliczona zgodnie z zapisami 11; 13) Kwota Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward kwota, którą zostaje obciążony lub uznany Rachunek Rozliczeniowy w przypadku dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 14) Kwota Transakcji Forward ustalona przez Strony przy zawieraniu Transakcji Forward kwota nominalna wyrażona w Walucie Bazowej; 15) Potwierdzenie Transakcji Forward dokument stanowiący dowód Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu Forward; 16) Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward dokument stanowiący dowód dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu Forward; 17) Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia dokument stanowiący dowód dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward sporządzony przez Bank zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu Forward; 18) Rachunek Rozliczeniowy rachunek pieniężny Klienta w Banku, za pomocą którego Transakcje są rozliczane; 19) Rozliczenie Transakcji Forward/Rozliczenie Koszyka Transakcji Forward rozliczenie zobowiązań i należności Stron z tytułu zawartej Transakcji Forward lub Koszyka Transakcji Forward; 20) Transakcja Forward każda z Transakcji zawartych pomiędzy Bankiem i Klientem na podstawie Umowy Ramowej, której opis i podstawowe warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie Forward oraz w Potwierdzeniu Transakcji Forward; 21) Transakcja Zamykająca Forward transakcja zawierana przez Strony celem dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward lub dokonania rozliczenia netto Koszyka Transakcji Forward, której warunki finansowe stosujące się do Banku są tożsame ze stosującymi się do Klienta warunkami Transakcji Forward, dla której/których transakcja taka ma być Transakcją Zamykającą Forward;

3 22) Waluta Bazowa waluta, której cena wyrażona jest w jednostkach Waluty Niebazowej; Strony Transakcji Forward uzgadniają, która z walut będących przedmiotem Transakcji Forward jest walutą bazową kierując się praktyką przyjętą na rynku finansowym; 23) Waluta Niebazowa waluta, w której jednostkach wyrażona jest cena jednostkowa Waluty Bazowej; 24) Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward sposób zamknięcia Transakcji Forward opisany w 10; 25) Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward sposób zmiany Uzgodnionych Warunków Transakcji Forward opisany w 9; 26) Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward uzgodniony przez Strony przy Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji Forward Dzień Roboczy przypadający przed lub po Dniu Rozliczenia Transakcji Forward; 27) Zmieniony Kurs Terminowy ustalony przez Strony przy Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji Forward kurs Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej na Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward. Przedmiot i zawarcie Transakcji Forward 4 1. Przedmiotem Transakcji Forward jest kupno/sprzedaż w Dniu Rozliczenia Transakcji Forward Kwoty Transakcji Forward po Kursie Terminowym. 2. Z zastrzeżeniem ust. 8, w celu zawarcia Transakcji Forward Strony zobowiązane są do uzgodnienia w zakresie Istotnych Warunków Transakcji Forward: a) Roli Stron w Transakcji Forward Kupujący Walutę Bazową lub Sprzedający Walutę Bazową; b) Kwoty Transakcji Forward; c) Waluty Bazowej i Waluty Niebazowej; d) Dnia Rozliczenia; e) Kursu Terminowego. 3. W zakresie Dodatkowych Warunków Transakcji Forward Strony mogą uzgodnić: a) Dzień Fixingu; b) Rachunki Rozliczeniowe. 4. Minimalna Kwota Transakcji Forward wynosi PLN lub równowartość tej kwoty w następujących walutach: EUR, USD, CHF i GBP. 5. Jeżeli waluta, w której następuje rozliczenie pomiędzy Stronami, zgodnie z zapisami Regulaminu Forward, jest inna niż PLN, Klient ma prawo do przeliczenia tej waluty na PLN lub inną walutę po kursie walutowym ustalonym przez Bank. Przeliczenie może polegać na zawarciu przez Strony osobnej transakcji wymiany walut. 6. Okres pomiędzy Dniem Uzgodnienia Warunków Transakcji Forward a Dniem Rozliczenia Transakcji Forward wynosi co najmniej trzy Dni Robocze. 7. W przypadku, gdy Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Forward nie uzgodnią: 1) Dnia Fixingu, wówczas przyjmuje się, że Dzień Fixingu przypada na dwa Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia, 2) Waluty Niebazowej, wówczas przyjmuje się, że Walutą Niebazową jest PLN. 8. Strony przy Uzgadnianiu Warunków Transakcji Forward mogą dokonać uzgodnień, których zakres będzie wykraczał poza postanowienia niniejszego Regulaminu, a których celem będzie zawarcie Transakcji Forward na indywidualnych warunkach. W szczególności, jeżeli będzie to niezbędne dla potrzeb zawarcia Transakcji Forward, Strony będą mogły ustalić inne niż wymienione w ust. 2-3 Warunki Transakcji lub odstąpić od Uzgodnienia Warunków Transakcji w zakresie określonym w ust Rozliczenie Transakcji Forward 5 Klient ma prawo wyboru sposobu Rozliczania Transakcji Forward netto lub brutto. Decyzję o sposobie Rozliczenia Transakcji Forward Klient przekazuje Bankowi do godz w Dniu Fixingu. W przypadku braku decyzji Klienta dokonane zostaje rozliczenie brutto W celu rozliczenia netto wyznaczona zostaje kwota rozliczenia netto według następującego wzoru: Kn = F K N gdzie: Kn Kwota rozliczenia netto ; F Kurs Referencyjny; K Kurs Terminowy; N Kwota Transakcji Forward; Wartość bezwzględna różnicy. 2. Rozliczenie netto polega na porównaniu Kursu Referencyjnego z Kursem Terminowym zgodnie z następującą procedurą: 1) W przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto ; 2) W przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto ;

4 3) W przypadku, gdy Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany kwotą rozliczenia netto ; 4) W przypadku, gdy, Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Referencyjny jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony kwotą rozliczenia netto Rozliczenie brutto polega na wymianie pomiędzy Stronami Kwoty Transakcji Forward oraz jej równowartości w Walucie Niebazowej przeliczonej po Kursie Terminowym. 2. Klient zapewnia na Rachunku Rozliczeniowym kwotę waluty sprzedawanej najpóźniej do godz w Dniu Rozliczenia. 3. Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty sprzedawanej przez Klienta zostaje obciążony kwotą waluty sprzedawanej, a następnie Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla waluty kupowanej przez Klienta uznany kwotą waluty kupowanej. 4. Jeżeli na Rachunku Rozliczeniowym właściwym dla waluty sprzedawanej nie ma środków wystarczających do dokonania rozliczenia brutto, dokonywane jest rozliczenie netto, a do wyznaczenia kwoty rozliczenia netto zastosowanie ma: 1) odpowiedni kurs z aktualnie obowiązującej Tabeli Kursowej Banku, a w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożenie dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Forward kursów z Tabeli Kursowej Banku prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej; lub 2) kurs ustalony samodzielnie przez Bank. 8 Klient ma prawo wykorzystać Kwotę Transakcji Forward do dokonania przekazu lub innej operacji bankowej. Operacje te są wykonywane przez właściwe jednostki Banku zgodnie z zasadami określonymi we właściwych przepisach Banku, które odnoszą się do tego typu operacji. Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward 9 1. Klient ma prawo do Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward nie później niż na trzy Dni Robocze przed Dniem Rozliczenia. 2. Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward może przypadać przed lub, za zgodą Banku, po Dniu Rozliczenia Transakcji Forward. 3. Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward może nastąpić tylko jeden raz. 4. W celu dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward Strony ustalają Zmieniony Kurs Terminowy, Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward oraz Kwotę Transakcji Forward objętą Zmianą Dnia Rozliczenia Transakcji Forward. 5. W przypadku dokonania Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward, Dzień Rozliczenia i Kurs Terminowy zostają zastąpione odpowiednio Zmienionym Dniem Rozliczenia i Zmienionym Kursem Terminowym. 6. Po Zmianie Dnia Rozliczenia Transakcji Forward Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward. Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward Klient ma prawo do Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward. 2. W celu dokonania Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, w Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, Strony zawierają Transakcję Zamykającą Forward, której dniem rozliczenia jest Dzień Rozliczenia Transakcji Forward. 3. Zawierając Transakcję Zamykającą Forward, Strony dokonują Uzgodnienia Warunków Transakcji analogicznie do zakresu określonego w 4 ust. 2, 3, 6 i 7 niniejszego Regulaminu, właściwego dla Transakcji Zamykającej Forward. 4. Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward odbywa się poprzez uznanie bądź obciążenie Rachunku Rozliczeniowego w Dniu Rozliczenia Transakcji Forward zaakceptowaną przez Klienta Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward, wyliczoną zgodnie ze wzorem wskazanym w 6 ust. 1, przy czym: 1) Kurs Referencyjny zostaje zastąpiony Kursem Terminowym Transakcji Zamykającej Forward; 2) Kwota Transakcji Forward zostaje zastąpiona Kwotą Transakcji Forward objętą Wcześniejszym Zamknięciem Netto Transakcji Forward. 5. Rozliczenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward polega na porównaniu Kursu Terminowego Transakcji Zamykającej Forward z Kursem Terminowym zgodnie z następującą procedurą: 1) w przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 2) w przypadku, gdy Klient kupuje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 3) w przypadku, gdy Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest niższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje uznany Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward; 4) w przypadku, gdy Klient sprzedaje Kwotę Transakcji Forward, a Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward jest wyższy od Kursu Terminowego, w Dniu Rozliczenia odpowiedni Rachunek Rozliczeniowy zostaje obciążony Kwotą Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward.

5 6. W przypadku Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward z Dniem Wcześniejszego Zamknięcia Transakcji Forward dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania Stron z tytułu tej Transakcji, z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty Kwoty Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward. 7. Po Dniu Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward Bank sporządza i doręcza Klientowi Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward zawierające warunki Transakcji Zamykającej Forward. Rozliczenie Koszyka Transakcji Forward Koszyk Transakcji Forward może być rozliczany w trybie netto lub brutto. 2. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Bazowej jest równa różnicy: 1) sumy kwot Waluty Bazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward; oraz 2) sumy kwot Waluty Bazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 3. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Bazowej jest dodatnia, jeżeli suma kwot w Walucie Bazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward jest większa niż suma kwot w Walucie Bazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 4. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Niebazowej jest równa różnicy: 1) sumy kwot Waluty Niebazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward; oraz 2) sumy kwot Waluty Niebazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward. 5. Kwota Koszyka Transakcji Forward w Walucie Niebazowej jest dodatnia, jeżeli suma kwot w Walucie Niebazowej kupowanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward jest większa niż suma kwot w Walucie Niebazowej sprzedawanych przez Klienta we wszystkich Transakcjach Forward Rozliczenie netto Koszyka Transakcji Forward dokonywane jest w następującym trybie: 1) Bank zawiera z Klientem Transakcję Zamykającą Forward polegającą na odkupie/odsprzedaży Kwoty Koszyka Transakcji Forward w Walucie Bazowej po uzgodnionym przez Strony Kursie Terminowym Transakcji Zamykającej Forward. Transakcja Zamykająca Forward wchodzi w skład Kwoty Koszyka Transakcji Forward i jest rozliczana w trybie rozliczenia netto ; 2) Kwota rozliczenia netto jest równa Kwocie Koszyka Transakcji Forward w Walucie Niebazowej, po uwzględnieniu Transakcji Zamykającej Forward; 3) Uzgodnienie kwoty rozliczenia netto Koszyka Transakcji Forward powoduje wygaśnięcie zobowiązań Stron wynikających z zawartych Transakcji Forward oraz Transakcji Zamykającej Forward w Walucie Bazowej z zastrzeżeniem, że nie wygasają zobowiązania z tytułu zapłaty kwoty rozliczenia netto ; 4) W przypadku, gdy kwota rozliczenia netto Koszyka Transakcji Forward ma wartość ujemną, jest ona należna Bankowi i w Dniu Rozliczenia Bank obciąża kwotą rozliczenia netto Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla Waluty Niebazowej; 5) W przypadku, gdy kwota rozliczenia netto ma wartość dodatnią, jest ona należna Klientowi i w Dniu Rozliczenia Bank uznaje kwotą rozliczenia netto Rachunek Rozliczeniowy właściwy dla Waluty Niebazowej Rozliczenie brutto Koszyka Transakcji Forward dokonywane jest w następującym trybie: 1) nie później niż do godz w Dniu Rozliczenia Klient zapewnia na Rachunku Rozliczeniowym Kwotę Koszyka Transakcji Forward w tej walucie, w której Kwota Koszyka Transakcji Forward jest ujemna; 2) w Dniu Rozliczenia Bank obciąża Rachunek Rozliczeniowy kwotą, o której mowa w punkcie 1, a następnie uznaje Rachunek Rozliczeniowy w walucie, dla której Kwota Koszyka Transakcji Forward jest dodatnia. 2. W przypadku braku środków na dokonanie rozliczenia brutto dokonywane jest rozliczenie netto zgodnie z zapisami 12, przy czym Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej zostaje zastąpiony: 1) odpowiednim kursem z aktualnie obowiązującej Tabeli Kursowej Banku, a w przypadku, gdy PLN nie jest Walutą Bazową ani Walutą Niebazową złożeniem dwóch odpowiednich dla roli Stron w Transakcji Forward kursów z Tabeli Kursowej Banku prowadzące do ustalenia kursu Waluty Bazowej do Waluty Niebazowej; lub 2) kursem ustalonym samodzielnie przez Bank. 14 Rozliczenie netto lub brutto Koszyka Transakcji Forward dokonywane jest z uwzględnieniem zapisów Rozdziału Kompensacja zobowiązań wymagalnych Warunków Współpracy. Postanowienia końcowe Bank zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Regulaminu Forward, o których to zmianach informować będzie Klientów w sposób określony w Umowie Ramowej. Niezgłoszenie przez Klienta w formie pisemnej zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia otrzymania zmian do Regulaminu Forward, będzie uważane za zgodę na nowe brzmienie Regulaminu Forward. Do Transakcji Forward zawartych w okresie od dnia otrzy-

6 mania przez Klienta zmian do Regulaminu Forward do dnia bezskutecznego upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim, zastosowanie będą mieć postanowienia Regulaminu Forward przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. W przypadku zgłoszenia przez Klienta zastrzeżeń do zmian w Regulaminie Forward z Klientem nie będą zawierane nowe Transakcje Forward, a do już zawartych Transakcji Forward będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu Forward przed zmianami wprowadzonymi przez Bank. 2. Zmieniony Regulamin Forward obowiązuje w stosunku do Transakcji Forward zawartych po dniu, w którym wchodzi on w życie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Warszawa, 3 czerwca 2013 r.

7 Załącznik nr 1 do Regulaminu Forward Warszawa, dnia Potwierdzenie Transakcji Forward nr a Zawartej w dniu pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna, zwanym dalej Bankiem (imię i nazwisko/ nazwa Klienta) zwanym dalej Klientem, Kupujący Walutę Bazową: Klient/ Bank* Sprzedający Walutę Bazową: Klient/ Bank* Waluta Bazowa/Waluta Niebazowa (para walutowa): Kwota Transakcji Forward: Kwota Transakcji Forward w Walucie Niebazowej: Dzień Rozliczenia: Dzień Fixingu: Kurs Terminowy: Rachunki Rozliczeniowe: Transakcja Forward zawierana jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Forward, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Forward. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Forward. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

8 Załącznik nr 2 do Regulaminu Forward Warszawa, dnia Potwierdzenie Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward nr Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu Wcześniejszego Zamknięcia Netto Transakcji Forward odnoszące się do Transakcji Forward nr: Warunki Transakcji Zamykającej Forward: Kupujący Walutę Bazową: Klient/ Bank* Sprzedający Walutę Bazową: Klient/ Bank* Waluta Bazowa/ Niebazowa (para walutowa): Kwota Transakcji Forward podlegająca Wcześniejszemu Zamknięciu Netto Transakcji Forward: Kwota Transakcji Forward w Walucie Niebazowej podlegająca Wcześniejszemu Zamknięciu Netto Transakcji Forward:: Dzień Rozliczenia: Kurs Terminowy Transakcji Zamykającej Forward: Uwagi: Wcześniejsze Zamknięcie Netto Transakcji Forward dokonywane jest na podstawie Warunków Współpracy**, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Forward, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Forward. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy** lub w Regulaminie Forward. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * określić właściwe ** dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

9 Załącznik nr 3 do Regulaminu Forward Warszawa, dnia Potwierdzenie Zmiany Dnia Rozliczenia Transakcji Forward nr: Niniejszym potwierdzamy dokonanie w dniu Transakcji Forward na następujących warunkach: Zmiany Dnia Rozliczenia Zmieniony Dzień Rozliczenia Transakcji Forward: Zmieniony Kurs Terminowy: Kwota Transakcji Forward objęta Zmianą Dnia Rozliczenia: Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward odnosi się do Transakcji Forward nr: Zmiana Dnia Rozliczenia Transakcji Forward dokonywana jest na podstawie Warunków Współpracy*, Umowy Ramowej oraz Regulaminu Forward, które stanowią integralną część niniejszego Potwierdzenia. Klient otrzymał, zapoznał się i uznaje za wiążące postanowienia Regulaminu Forward. W przypadku korekty dat ma zastosowanie Konwencja Następnego Dnia Roboczego. Terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Warunkach Współpracy* lub w Regulaminie Forward. Niniejsze Potwierdzenie stanowi oryginał i nie wymaga złożenia podpisów dla swojej ważności. Bank Pekao S.A. ul. Grzybowska 53/57, wpisany pod numerem KRS: do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP , wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego.. złotych. * dotyczy Klientów, wobec których zapisy Warunków Współpracy są wiążące.

Regulamin Transakcji Swap Procentowy

Regulamin Transakcji Swap Procentowy Regulamin Transakcji Swap Procentowy 1. 1. Regulamin Transakcji Swap Procentowy zwany dalej Regulaminem SP określa szczegółowe zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Transakcji Swap Procentowy na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych

Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Walutowych Transakcji Opcyjnych Egzotycznych zwany dalej Regulaminem WTX określa zasady i tryb zawierania oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut

Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT)

Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Regulamin Walutowe transakcje terminowe (WTT) Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS)

Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Regulamin Walutowe transakcje zamiany stóp procentowych (CIRS) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...4 Rozdział III Standardowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap

UCHWAŁA NR 46/2008. Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap 21 UCHWAŁA NR 46/2008 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 16 października 2008 r. w sprawie ogólnych warunków transakcji walutowych typu swap Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR)

Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego. (Regulamin WR) Załącznik nr 4c do Umowy Ramowej Regulamin Sesji Notowania FX (Sesja N) Wspólnego Rynku Walutowego (Regulamin WR) Spis treści Spis treści... 1 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 1 1 Definicje... 1 2 Interpretacje...

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji Walutowych

Opis Transakcji Walutowych Opis Transakcji Walutowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Natychmiastowa Transakcja Wymiany Walutowej...4 3. Walutowa Transakcja Terminowa...4 4. Opcje Walutowe...5 5. Niedostarczenie środków...6

Bardziej szczegółowo

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r.

Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX. Warszawa, grudzień 2012 r. Regulamin Platforma transakcyjna ibre FX Warszawa, grudzień 2012 r. Spis treści Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rozdział II. Udostępnienie i bezpieczeństwo Platformy

Bardziej szczegółowo

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin SLI) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej zwany dalej Regulaminem określa zasady zawierania, rozliczania oraz zrywania transakcji Strukturyzowanej Lokaty Inwestycyjnej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 1 Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS)

REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN WALUTOWYCH TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (CIRS) Warszawa, sierpień

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS)

REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 718/2015 z dnia 6 listopada 2015 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI ZAMIANY STÓP PROCENTOWYCH (IRS) Warszawa, listopad 2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy.

UMOWA RAMOWA. 3. Umowa Ramowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do zawarcia którejkolwiek Umowy. WZÓR UMOWY RAMOWEJ - KRS Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA)

REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Załącznik do Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 38/2013 z dnia 15 stycznia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TERMINOWYCH TRANSAKCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ (FRA) Warszawa, styczeń 2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH

NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH NEGOCJOWANA TERMINOWA TRANSAKCJA WYMIANY WALUT WYMIENIALNYCH WYKORZYSTYWANA JAKO ZABEZPIECZENIE PRZED WZROSTEM KURSÓW WALUTOWYCH Jeden z najbardziej popularnych instrumentów zabezpieczających Pełne zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT)

Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Regulamin Kontraktowe transakcje terminowe (KTT) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania transakcji...3 Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa osłabiła się, czy umocniła?

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z Klientami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki dla Klientów (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji płatności transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Przedsiębiorców i Innych Podmiotów Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Kantor Walutowy. 2 Usługa Kantor Walutowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU.

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W MERITUM BANKU. Załącznik nr 1 do uchwały nr 455/2012 Zarządu Meritum Banku ICB S.A. z dnia 27 lipca 2012 roku Obowiązuje od dnia 31 lipca 2012 roku REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI KUPNA /SPRZEDAŻY OPCJI WALUTOWYCH W

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP

NEGOCJOWANA TRANSAKCJA FX SWAP Jeden z najbardziej popularnych instrumentów służący przesuwaniu terminów rozliczenia przepływów walutowych Obowiązek rozliczenia transakcji po ustalonych kursach Negocjowana transakcja FX swap polega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe

Inwestycje Dwuwalutowe Inwestycje Dwuwalutowe Co to są Inwestycje Dwuwalutowe? Inwestycja Dwuwalutowa to krótkoterminowa inwestycja, w ramach której Klient może otrzymać wysokie oprocentowanie zainwestowanego kapitału w zamian

Bardziej szczegółowo

Regulamin Opcje walutowe

Regulamin Opcje walutowe Regulamin Opcje walutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji sprzedaży opcji walutowych...4 Rozdział III Zasady obsługi i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI NA STOPĘ PROCENTOWĄ Warszawa, sierpień 2013 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy:

UMOWA KONTA ENTER. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI. 1 Przedmiot regulaminu REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ KARI 1 Przedmiot regulaminu 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki nabywania i korzystania z Kart Podarunkowych Kari, w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin Złotowe i walutowe lokaty terminowe Klientów instytucjonalnych

Regulamin Złotowe i walutowe lokaty terminowe Klientów instytucjonalnych Regulamin Złotowe i walutowe lokaty terminowe Klientów instytucjonalnych Warszawa, Marzec 2014 mbank.pl Spis Treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji lokat terminowych...3

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Comarch OPT!MA 10% taniej Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Reklamowych przez Kupującego na rzecz Comarch Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N PROMOCJI DODATKOWE AKTYWA JUBILEUSZOWE POSTANOWIENIA OGÓLNE Promocja została zorganizowana z okazji 20-lecia działalności Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. i dedykowana jest dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW

UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW zwana dalej Umową, została zawarta w dniu, pomiędzy: 1. STOCZNIĄ GDYNIA S.A., z siedzibą w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3, 81 969 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 480/2013 z dnia 6 sierpnia 2013 r. B a n k Z a c h o d n i W B K S A REGULAMIN TRANSAKCJI OPCJI WALUTOWYCH Warszawa, sierpień 2013 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) REGULAMIN PROMOCJI Nagrody za loty (do promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 30 kwietnia 2014 roku) 1 Informacje ogólne i słowniczek 1. Niniejsza Promocja o nazwie Nagrody za Loty (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie

Inwestycje Dwuwalutowe. Sposób na nowoczesne inwestowanie Inwestycje Dwuwalutowe Sposób na nowoczesne inwestowanie Spis treści Inwestycje Dwuwalutowe Zalety Inwestycji Dwuwalutowej Ekspert ds. rynków finansowych Schemat inwestowania Skąd wiadomo, czy Waluta Bazowa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej

Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Umowa o świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej zwana dalej Umową, zawarta dnia r., w pomiędzy: Bankiem BGŻ BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Klientów Indywidualnych

Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Klientów Indywidualnych Regulamin KANTORU WALUTOWEGO dla Klientów Indywidualnych Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usługi Kantor Walutowy. 2 Usługa Kantor Walutowy oferowana jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. KARTA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH W BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: Towarzystwo ) 1. Firma Towarzystwa: BPS Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX

Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Płatności transgraniczne Warunki współpracy z bankami Bank Handlowy w Warszawie S.A. SWIFT kod CITIPLPX Niniejsze Warunki współpracy z bankami (dalej Warunki ) dotyczą zasad realizacji przez Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową

UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową UMOWA O KORZYSTANIE Z USŁUG SERWISU TRANSAKCYJNO-INFORMACYJNEGO zwana dalej Umową zawarta pomiędzy: ProService Agentem Transferowym Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (zwaną dalej ProService AT) z

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny z BIKPassem, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz

REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz 1. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PROMOCJI 500 wydajesz 100 dostajesz Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Promocji pod nazwą 500 wydajesz 100 dostajesz zwanej dalej Promocją, organizowanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO

UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO UMOWA OTWARCIA I PROWADZENIA RACHUNKU BANKOWEGO rodzaj rachunku waluta rachunku numer rachunku _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus 20% w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus 20% w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus 20% w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus 20% w programie smartdom (dalej: Promocja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy)

Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy) Regulamin Transakcje zamiany cen towarów (SWAP Towarowy) Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki oraz zasady zawierania Transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet Regulamin oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka za zakup polisy przez Internet, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Ubezpiecz kolejny pojazd ze zniżką 50 lub 100

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Systemu PayDirect

Regulamin Systemu PayDirect Regulamin Systemu PayDirect Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin został wydany przez spółkę PayDirect.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie, ul. Piłsudskiego 33 lok. 308, 05-120 Legionowo, NIP: PL

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej Upominek za kredyt gotówkowy 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa zasady uczestnictwa Programu Sprzedaży Premiowej Upominek za

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1

Bank Handlowy w Warszawie S.A. 1 UMOWA O ŚWIADCZENIE PRZEZ BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Zwana dalej Umową zawarta dnia, między Panią/Panem: data i miejsce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI

REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI REGULAMIN PROMOCJI DEWELOPERSKI PAKIET KORZYŚCI 1 1. Organizatorem Promocji prowadzonej pod nazwą Deweloperski Pakiet Korzyści (dalej Promocja ) jest Open Finance SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Przyokopowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny

Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny Regulamin oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Zniżka na kod promocyjny, prowadzonego przez AVANSSUR Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji Ubezpieczenia Link4 na stacjach Moya przeznaczonej dla klientów sieci Moya.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych SME BNP Paribas Bank Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Zamówienia, zawarcie umowy;

Zamówienia, zawarcie umowy; Ogólne warunki sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w spółce LUBRICANT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czechowicach- Dziedzicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Inwestuj na Forex i odbierz smartfona POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015

Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015 Regulamin Usługi mplatforma Walutowa dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 30.04.2015 Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne... 3 Rozdzial II Uruchomienie usługi mplatforma

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour

Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour Regulamin Promocji mokazja za zakupy w sklepach Carrefour I Organizator Promocji 1. Promocja mokazja za zakupy w sklepach Carrefour, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Transakcje terminowe sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z opcją rozliczenia pieniężnego

Regulamin Transakcje terminowe sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z opcją rozliczenia pieniężnego Regulamin Transakcje terminowe sprzedaży uprawnień do emisji gazów cieplarnianych z opcją rozliczenia pieniężnego Warszawa, Marzec 2014 r. mbank.pl Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu

Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Regulamin świadczenia usługi Invoobill przez Bank Spółdzielczy w Toruniu Toruń, wrzesień 2015 r. Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 2 2. Informacje podstawowe o usługodawcy... 2 3. Definicje pojęć...

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Idea Bank S.A. (obowiązuje od dnia 4 listopada 2013 r.)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Idea Bank S.A. (obowiązuje od dnia 4 listopada 2013 r.) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych przez Idea Bank S.A. (obowiązuje od dnia 4 listopada 2013 r.) 1/13 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w zakresie odnoszącym się do kart kredytowych Getin Banku Obowiązująca od dnia września 0 roku. Karty kredytowe MasterCard Czynność MasterCard

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer

Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer Umowa o prowadzenie bankowych rachunków bieżących mbiznes konto z opcją Transfer zawarta w dniu pomiędzy BRE Bankiem SA - mbankiem 1/ z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisanym do rejestru

Bardziej szczegółowo

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax.

rozumie się przez to niniejszy Regulamin stanowiący załącznik do umowy o świadczenie usług księgowych poprzez Biuro Rachunkowe ReduTax. Regulamin biura rachunkowego ReduTax obowiązujący od 1-04-2013 1.Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług księgowych przez Biuro Rachunkowe ReduTax i stanowi integralną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego Regulamin Programu Rekomendacyjnego Kantoru Walutowego 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego, zwanego dalej Programem, obowiązujące w Kantorze Walutowym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator

Regulamin oferty. Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl. 1. Organizator Regulamin oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl 1. Organizator 1. Organizatorem oferty Pożyczka gotówkowa z tabletem na Groupon.pl ( Oferta ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin Programu rekomendacyjnego Rekomendujesz - Zyskujesz dla klientów firmowych Mikro BNP Paribas Banku Polska SA BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, KRS pod numerem 6421, NIP: 676-007-83-01, kapitał zakładowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo