Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i zasady prowadzenia Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO w Meritum Bank ICB S.A. 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 1) Agent transferowy - podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr uczestników Funduszu oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu w związku z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu, 2) Bank Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku będący stroną Umowy z Klientem, pośredniczący jednocześnie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa na podstawie umowy zawartej z Funduszem, 3) Dyspozycja otwarcia Pakietu - oświadczenie Klienta złożone w Jednostce Banku dotyczące otwarcia Pakietu, w ramach którego Klient zleca Bankowi otwarcie Lokaty, złożenie w imieniu Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem Konta Uczestnika i pierwszego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu (w przypadku nowego Klienta), złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem kolejnego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu (w przypadku dotychczasowego Klienta), zawarcie Umowy TeleQUERCUS oraz dokonanie w imieniu Klienta wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wybranego przez Klienta Subfunduszu na warunkach określonych w Komunikacie, 4) Fundusz QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5) Jednostka Uczestnictwa jednostka uczestnictwa Subfunduszu lub jej ułamkowa część, stanowiąca prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach Subfunduszu, 6) Jednostka Banku - Oddział Banku lub oddział Pośrednika, w którym oferowany jest Pakiet, 7) KII - dokument kluczowe informacje dla inwestorów, sporządzony dla danego subfunduszu, 8) Klient osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 9) Komunikat dokument określający parametry Pakietu, w szczególności: nazwy handlowe, wysokość oprocentowania, zasady naliczania odsetek, rodzaj i charakter Lokaty, minimalne lub maksymalne kwoty oraz terminy deponowania środków pieniężnych na Lokatach oferowanych przez Bank, dostępne Subfundusze, stawki Opłaty dystrybucyjnej, a także dodatkowe szczególne warunki otwierania i prowadzenia Lokaty (o ile Bank przewiduje dodatkowe warunki w tym zakresie), 10) Konto Uczestnika lub Konto - wyodrębniony w ramach rejestru uczestników Funduszu zapis zawierający dane dotyczące danego uczestnika Funduszu, obejmujące w szczególności dane osobowe uczestnika Funduszu oraz informacje o liczbie i wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez uczestnika Funduszu w ramach tego Konta Uczestnika, 11) Lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych otwierany w ramach Pakietu, 12) Oddział Banku - oddział Banku lub Centrum Usług Finansowych Banku, 13) Opłata dystrybucyjna opłata manipulacyjna, pobierana przy zbywaniu przez Fundusz na rzecz Klienta Jednostek Uczestnictwa, 14) Pakiet Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO lub Pakiet - forma inwestycji, gdzie w ramach jednej umowy zawieranej z Klientem połączone są dwie usługi finansowe: umowa nieodnawialnej Lokaty zawierana z Bankiem oraz inwestycja w Jednostki Uczestnictwa wybranego przez Klienta Subfunduszu, 15) Pełnomocnictwo pełnomocnictwo udzielane Bankowi przez Klienta wraz ze złożeniem Dyspozycji otwarcia Pakietu, upoważniające Bank do czynności określonych w 2 ust. 6, 16) Posiadacz Pakietu lub Posiadacz Klient, który zawarł Umowę Pakietu, 17) Pośrednik - agent, który zawarł z Bankiem umowę agencyjną w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów lokat lub placówka partnerska Banku, 18) Potwierdzenie otwarcia Pakietu oświadczenie Banku przesłane Posiadaczowi, 1

2 19) Potwierdzenie złożenia Dyspozycji potwierdzenie złożenia Dyspozycji wysyłane Klientowi pocztą elektroniczną, 20) Prospekt informacyjny Funduszu lub Prospekt dokument o charakterze informacyjnym, publikowany przez Fundusz, skierowany do Uczestników oraz potencjalnych Uczestników, zawierający m.in. informacje dotyczące Funduszu oraz subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, opis zasad zbywania, zamiany i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, informacje dotyczące zasad naliczania i pobierania przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych oraz opis czynników ryzyka związanych z inwestycją w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, 21) Regulamin niniejszy Regulamin, 22) Regulamin Lokaty odpowiednio Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Meritum Bank obowiązujący dla Dyspozycji otwarcia Pakietu złożonych w Jednostkach Banku 23) Regulamin TeleQUERCUS Regulamin składania zleceń za pośrednictwem telefonu w serwisie TeleQuercus" 24) Rejestr Uczestnika - wydzielona w ramach Konta Uczestnika ewidencja posiadanych przez danego Uczestnika Jednostek danej kategorii w danym Subfunduszu, 25) Statut statut Funduszu, 26) Strona internetowa - strona internetowa Banku zawierające informacje na temat Pakietu Subfundusz każdy z subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zbywane są przez Fundusz w ramach Pakietu, określony w Komunikacie, 27) Tabela Opłat Funduszu - tabela opłat manipulacyjnych Funduszu obowiązująca w Banku (tj. obowiązująca dla uczestników Funduszu, którzy otworzyli Konto Uczestnika za pośrednictwem Banku), 28) TeleQuercus - Serwis telefoniczny, służący do przyjmowania zleceń telefonicznych udostępniany przez TFI, 29) TFI/Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarządzające Funduszem, 30) Uczestnik podmiot wskazany w rejestrze uczestników Funduszu, na rzecz którego w rejestrze uczestników Funduszu zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części, 31) Umowa Lokaty umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zawierana pomiędzy Bankiem a Klientem na warunkach opisanych w Regulaminie Lokaty, 32) Umowa Pakietu umowa o uczestnictwo w Pakiecie, zawarta pomiędzy Posiadaczem Pakietu i Bankiem na podstawie Dyspozycji otwarcia Pakietu, w ramach której otwierana jest Lokata i składana jest dyspozycja złożenia przez Bank w imieniu Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem Konta Uczestnika i pierwszego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu (w przypadku nowego Klienta) lub zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem kolejnego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu (w przypadku dotychczasowego Klienta), oraz dyspozycja dokonania przez Bank wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wybranego przez Klienta Subfunduszu, 33) Umowa TeleQUERCUS - umowa składania zleceń za pośrednictwem telefonu, zawarta między Uczestnikiem a Towarzystwem działającym w imieniu własnym oraz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, będąca jednocześnie umową o korzystanie z Serwisu TeleQuercus. 3. Wszelkie pojęcia nie zdefiniowane w Regulaminie odnoszące się do Funduszu i TFI, mają znaczenie nadane im przez Prospekt informacyjny Funduszu. 4. Regulamin stanowi integralną część Umowy Pakietu. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się łącznie z postanowieniami: 1) Regulaminu Lokaty, 2) Komunikatu dotyczącego Pakietu, 3) Statutu i Prospektu Informacyjnego Funduszu. 2 Zawarcie Umowy Pakietu 2

3 1. Otwarcie Pakietu następuje na podstawie Dyspozycji otwarcia Pakietu prawidłowo złożonej (to jest kompletnej i podpisanej) przez Klienta w Jednostce Banku 2. Umowa Pakietu zostaje zawarta w trybie wymiany oświadczeń woli, tj. oświadczenia Klienta zawartego w Dyspozycji otwarcia Pakietu oraz oświadczenia Banku zawartego w Potwierdzeniu otwarcia Pakietu przesłanym Posiadaczowi pocztą elektroniczną. 3. Bank zawrze Umowę Pakietu i prześle Posiadaczowi Potwierdzenie otwarcia Pakietu pod warunkiem wpływu środków pieniężnych na rachunek podany w Potwierdzeniu złożenia Dyspozycji, który winien nastąpić nie później niż w ciągu 5 Dni roboczych od dnia złożenia Dyspozycji. 4. Pakiet składa się z: 1) Lokaty 2) Jednostek Uczestnictwa. 5. Zawarcie Umowy Pakietu skutkuje: 1) zawarciem pomiędzy Klientem i Bankiem Umowy Lokaty z uwzględnieniem postanowień ust. 7 pkt.1) i na warunkach określonych w Regulaminie Lokaty, 2) złożeniem przez Bank w imieniu Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem postanowień ust.7 pkt.2), 3) złożeniem przez Bank w imieniu Klienta dyspozycji przelewu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wybranego przez Klienta, 4) zawarciem przez Bank w imieniu Klienta Umowy TeleQUERCUS z TFI. 6. Wraz ze złożeniem Dyspozycji Klient udziela Bankowi Pełnomocnictwa do: 1) złożenia przez Bank w imieniu i na rzecz Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, 2) złożenia przez Bank w imieniu i na rzecz Klienta dyspozycji przelewu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wybranego przez Klienta, 3) wykonywania w imieniu Klienta czynności niezbędnych dla realizacji procesu zmiany danych dotyczących Klienta podanych w Dyspozycji otwarcia Pakietu. 4) zawarcia przez Bank w imieniu i na rzecz Klienta Umowy TeleQUERCUS z TFI. 7. Minimalna oraz maksymalna kwota wpłaty w ramach Pakietu określona jest w aktualnie obowiązującym Komunikacie przy czym: 1) połowa wpłaconej kwoty (50%) lokowana jest na Lokacie, 2) druga połowa wpłaconej kwoty (50%) przekazywana jest na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wybranego przez Klienta (nie mniej niż 20 tys. zł). 8. Od kwoty wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa może zostać pobrana Opłata dystrybucyjna, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym Komunikacie i Tabeli Opłat Funduszu w zakresie obowiązującym dla Pakietu. 9. Klient może zawrzeć dowolną liczbę Umów Pakietu. Każda Umowa Pakietu wiąże się z otwarciem nowej Lokaty oraz złożeniem przez Bank w imieniu Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem Konta Uczestnika i pierwszego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu, którego dotyczy zawarta przez Klienta Umowa Pakietu (w przypadku nowego Klienta) lub zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem kolejnego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu, którego dotyczy zawarta przez Klienta Umowa Pakietu (w przypadku dotychczasowego Klienta). Dla każdej kolejnej Umowy Pakietu minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi 20 tys. zł. 10. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej, tj. przelewu z rachunku bankowego Klienta. Przelew na rachunek podany w Potwierdzeniu złożenia dyspozycji może nastąpić wyłącznie z rachunku bankowego Klienta wskazanego w Dyspozycji otwarcia Pakietu. Każda dyspozycja wymaga dokonania oddzielnego przelewu w kwocie określonej w Dyspozycji otwarcia Pakietu (bez możliwości dopłat tytułem jednej Dyspozycji otwarcia Pakietu). 11. Dane Klienta muszą być zgodne z danymi Klienta rachunku, z którego nastąpił przelew środków pieniężnych. W przypadku niezgodności danych Klienta z danymi rachunku, z którego nastąpił przelew środków pieniężnych dotyczący realizacji Dyspozycji otwarcia Pakietu, środki te zostaną zwrócone przez Bank na tenże rachunek i nie zostanie zawarta Umowa Pakietu. 12. Na podstawie Dyspozycji otwarcia Pakietu oraz udzielonego Pełnomocnictwa, Bank realizuje wskazaną przez Klienta w Dyspozycji wpłatę na wybrany przez Klienta Subfundusz po wpływie środków na rachunek podany w Potwierdzeniu złożenia Dyspozycji. 3 Informacje dotyczące Funduszu 3

4 1. Inwestycja w Jednostki Uczestnictwa jest bezterminowa, niezależna od okresu deponowania środków pieniężnych na Lokacie w ramach Pakietu i trwa do czasu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na podstawie zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa złożonego przez Klienta. Zlecenie, zamiany lub konwersji odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać złożone za pośrednictwem TeleQuercus. 2. Przed złożeniem Dyspozycji otwarcia Pakietu za pośrednictwem Banku Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Statutu Funduszu i Prospektu Informacyjnego Funduszu. 3. Na podstawie pierwszej Umowy Pakietu, dla Klienta otwierane jest Konto Uczestnika. Wraz z otwarciem Konta Uczestnika otwierany jest pierwszy Rejestr Uczestnika w subfunduszu, którego dotyczy Umowa Pakietu. 4. Na podstawie kolejnych Umów Pakietu, dla Uczestnika, w ramach posiadanego Konta Uczestnika, otwierane są kolejne Rejestry Uczestnika w Subfunduszach, których dotyczą zawarte przez Uczestnika Umowy Pakietu. 5. Rachunkiem bankowym Uczestnika do wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będzie rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia Pakietu. W przypadku złożenia więcej niż jednej Dyspozycji otwarcia Pakietu, jedynym rachunkiem bankowym Uczestnika do wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będzie rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia Pakietu, na podstawie której została zawarta pierwsza Umowa Pakietu. 6. Potwierdzenie otwarcia Konta Uczestnika i pierwszego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu, którego dotyczy pierwsza Umowa Pakietu, oraz realizacji transakcji w ramach Pakietu, Fundusz sporządza i doręcza Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej podany na Dyspozycji otwarcia Pakietu, z uwzględnieniem postanowień Umowy Pakietu oraz zgodnie z zapisami Statutu Funduszu. 7. Szczegółowe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz określa Prospekt Informacyjny Funduszu. 8. Złożenie przez Klienta zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed datą zakończenia Lokaty nie powoduje obniżenia oprocentowania Lokaty zawartej w ramach Umowy Pakietu. 9. Zlecenia dotyczące uczestnictwa w Funduszu mogą być składane jedynie za pośrednictwem TeleQuercus, w zakresie udostępnionym w tym serwisie, oraz za pośrednictwem TFI. 10. Wypracowany zysk z części zainwestowanej w Jednostki Uczestnictwa zostanie pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony wg zasad określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu jego wypłaty Klientowi. 11. Zlecenia składane przez Bank w imieniu Klienta na podstawie Pełnomocnictwa Bank będzie przyjmował i przekazywał do Funduszu na podstawie umowy zawartej z Funduszem. 4 Informacje dotyczące Lokaty 1. Po upływie okresu Lokaty zdeponowana kwota wraz z odsetkami przekazywana jest na rachunek Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu Lokat. 2. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Lokaty zawartej w ramach Pakietu w dowolnym czasie. 3. Rozwiązanie Umowy Lokaty zawartej w ramach Pakietu przed upływem okresu umownego powoduje całkowitą utratę odsetek od środków zdeponowanych na Lokacie. 4. Rozwiązanie Umowy Lokaty przed upływem okresu umownego nie powoduje konieczności zbycia Jednostek Uczestnictwa, stanowiących składową Pakietu. 5. Rozwiązanie Umowy Lokaty przed upływem okresu umownego nie powoduje zamknięcia Konta Uczestnika. 6. W trakcie trwania Umowy Lokaty Klient nie może dokonywać dodatkowych wpłat do Lokaty, ani dokonywać częściowych wypłat. 7. Przychód odsetkowy z Lokaty zostanie pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony wg zasad określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu jego wypłaty Klientowi. 5 Przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa 1. Bank przyjmuje pełnomocnictwo do złożenia Zlecenia i składa wyłącznie Zlecenia dotyczące Jednostek Uczestnictwa Funduszy, z którymi Bank zawarł stosowne umowy, na podstawie których jest uprawniony do prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa tych Funduszy, zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 4

5 2. Bank składa w imieniu Klienta zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz dokonuje wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wybranego przez Klienta, nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia przez Klienta Dyspozycji otwarcia Pakietu i dokonania przez Klienta wpłaty na Pakiet. W przypadku złożenia Dyspozycji otwarcia Pakietu i dokonania przez Klienta wpłaty na Pakiet w dniu nie będącym dniem roboczym przyjmuje się, że złożenie Dyspozycji otwarcia Pakietu i dokonanie wpłaty nastąpiło w pierwszym Dniu roboczym następującym po tym dniu. 3. Klientowi nie przysługuje prawo do anulowania lub modyfikacji Pełnomocnictwa do składania Zleceń. 4. Bank nie przyjmuje Zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa ani innych zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa oraz uczestnictwa w Funduszu. 6 Reklamacje 1. Posiadacz Pakietu ma prawo do złożenia reklamacji w jeden z następujących sposobów: 1) bezpośrednio poprzez złożenie reklamacji w Oddziale Banku, placówce partnerskiej Banku lub w Centrali Banku 2) korespondencyjnie poprzez przesłanie reklamacji na: a) adres korespondencyjny Banku: Meritum Bank ICB S.A. ul. Piastowska Gdańsk, b) adres wskazany na stronie internetowej Banku 3) telefonicznie kontaktując się telefonicznie z Bankiem, pod numerami Infolinii: , (+48) lub (+48) (koszt połączenia według taryfy operatora), 4) za pośrednictwem faxu przesyłając reklamację na numer , 5) jeżeli Posiadacz jest użytkownikiem Systemu Bankowości Elektronicznej Banku korzystając z odpowiedniego formularza po zalogowaniu się do Systemu. 2. Bank rozpatruje reklamacje w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty jej otrzymania. 3. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty bądź przekazuje ją w inny sposób, uzgodniony każdorazowo z Posiadaczem. 4. Posiadacz ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Posiadacz może złożyć skargę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 5. Nadzór nad Bankiem sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. 6. Skargi i reklamacje związane z Funduszem mogą być zgłaszane za pośrednictwem Banku lub bezpośrednio do TFI. 7 Zawarcie Umowy TeleQUERCUS 1. Zawarcie Umowy Pakietu skutkuje zawarciem przez Bank w imieniu i na rzecz Klienta Umowy TeleQuercus z Funduszem, zgodnie z 2 ust. 5 pkt TeleQuercus udostępniony jest po zawarciu Umowy TeleQuercus. 3. Klient może zawrzeć tylko jedną Umowę TeleQuercus. 4. Dostęp do wszystkich Kont Uczestnika posiadanych przez danego Posiadacza możliwy jest na podstawie jednej Umowy TeleQuercus. 5. Regulamin składania zleceń za pośrednictwem telefonu w serwisie TeleQuercus udostępniany jest na Stronie internetowej. 8 Odstąpienie od Umowy 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Pakietu, jednakże Bank może wypowiedzieć Umowę Pakietu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku: 1) wprowadzenia Banku w błąd w momencie zawierania Umowy Pakietu, 2) naruszenia warunków Umowy Pakietu lub Regulaminu. 5

6 2. Wypowiedzenie Umowy Pakietu w zakresie Jednostek Uczestnictwa wymaga złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa z Rejestru Uczestnika otwartego w ramach Umowy Pakietu, za pośrednictwem TeleQuercus. 3. Wypowiedzenie Umowy Pakietu nie ma wpływu na zlecone w imieniu Posiadacza i zrealizowane zlecenia nabycia dotyczące transakcji na Jednostkach Uczestnictwa w przypadku dokonania takich transakcji przed wypowiedzeniem Umowy Pakietu. 9 Zmiana danych 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o: 1) każdej zmianie danych osobowych, które zostały podane w Dyspozycji otwarcia Pakietu, 2) zamknięciu rachunku, z którego zostały przelane środki na Pakiet wraz z poinformowaniem Banku o nowym numerze rachunku Klienta, 3) każdej zmianie adresu poczty elektronicznej wskazanego w Dyspozycji otwarcia Pakietu. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Klient zobowiązany jest dołączyć do dyspozycji pisemnej zmiany danych osobowych kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Klient zobowiązany jest dołączyć do dyspozycji pisemnej zmiany numeru rachunku do przelewu środków (rachunku do odkupień) dokumenty potwierdzające, że Klient jest posiadaczem nowego rachunku. 4. W przypadku, gdy rachunek do przelewu środków (rachunek do odkupień) jest rachunkiem Posiadacza prowadzonym w Banku postanowień ust. 3 nie stosuje się. 5. Wzór dyspozycji do zmiany danych umieszczony jest w Jednostkach Banku i na Stronie internetowej. 10 Postanowienia końcowe 1. Prawa i obowiązki Uczestnika określone są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 2. Inwestowanie w Jednostki Uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie zapewnia gwarancji osiągnięcia zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wartości Jednostek Uczestnictwa. 3. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 4. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sektor bankowy lub finansowy albo zmiany rekomendacji lub dobrych praktyk przez instytucje nadzorujące lub związane z sektorem bankowym wpływające na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy Pakietu, a także w przypadku: 1) zmiany zakresu usług lub technologii związanych z Pakietem, 2) zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych produktów i usług związanych z Umową Pakietu, 3) zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych produktów i usług związanych z Umową Pakietu o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy Pakietu oraz nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza z tytułu Umowy Pakietu oraz nie będzie naruszało jego interesu. 5. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Bank prześle Posiadaczowi informację o zmianach w formie papierowej lub elektronicznej na ostatni podany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej wraz z podaniem daty ich wejścia w życie. Treść zmian dostępna będzie również w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku i wiążą one Bank oraz Posiadacza chyba, że w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianach, Posiadacz złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Pakietu. 6. Zmiany Regulaminu polegające na rozszerzeniu listy Subfunduszy oferowanych w ramach Pakietu lub rozszerzeniu zakresu usług lub produktów oferowanych przez Fundusz nie wymagają podpisania aneksu do Umowy Pakietu. 7. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest dla Klientów w Jednostkach Banku oraz na Stronie internetowej. 6

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Funduszu z Lokatą

Regulamin Funduszu z Lokatą ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin Funduszu z Lokatą stan na dzień 25.07.2015 Str. 1 / 8 Spis treści Spis treści... 2 Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty specjalnej Lokata 3% z funduszem indeksowym"

Regulamin oferty specjalnej Lokata 3% z funduszem indeksowym ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin oferty specjalnej Lokata 3% z funduszem indeksowym" Wersja obowiązująca od 3.04.2017 r. Spis treści Definicje... 2 Czas trwania...

Bardziej szczegółowo

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: ,

Zasady Uczestnictwa. w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: , Zasady Uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym BPH PORTFEL FUNDUSZY (Zasady Uczestnictwa) info: 801 350 000, www.bphtfi.pl 1. Definicje 1. Wyrażenia użyte w niniejszym Zasadach Uczestnictwa oznaczają: 1)

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel

Program Inwestycyjnych Wybierz Swój Portfel Regulamin Programu Inwestycyjnego Wybierz Swój Portfel (oferowany w ramach BGŻ BNP Paribas Funduszu Inwestycyjnego Otwartego) obowiązujący od dnia 24.11.2016 r. Art. 1. Postanowienia Ogólne. 1. Z Programu

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO AUTOLOKACJA DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym Programie Inwestycyjnym Autolokacja oferowanym przez fundusze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty)

Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Regulamin Subfundusz z Lokatą (produkt oferowany w ramach funduszu parasolowego: BGŻ BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty) Art. 1. Postanowienia Ogólne 1 Subfundusz z Lokatą (Produkt) jest ofertą pozwalającą

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie. ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ogłasza zmiany w statucie ING Perspektywa Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 1. W postanowieniu 1 części I statutu ING Perspektywa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 1 CZERWCA 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. Definicje

1 Postanowienia ogólne. Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Celem utworzenia Programu Inwestycyjnego Superior, oferowanego przez BPH Superior Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady )

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1. 1. Użyte w Zasadach Uczestnictwa określenia

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH UMOWA NR.. UMOWA O PRZYJMOWANIE I PRZEKAZYWANIE ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH zawarta w dniu...r. pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku)

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SUPERMARKETU Z FUNDUSZAMI (obowiązuje od 18 marca 2010 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania za pośrednictwem mbanku Rejestrów w funduszach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A.

R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. R E G U L A M I N P L A N U S Y S T E M A T Y C Z N E G O O S Z C Z Ę D Z A N I A W D W S P O L S K A T F I S. A. Artykuł 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w DWS Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A.

REGULAMIN. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. REGULAMIN Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. Regulamin Rachunków Oszczędnościowych Lokat Terminowych Lokata Elastyczna Banku Pekao S.A. 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel

Dane teleadresowe Towarzystwa ul. Bielańska Warszawa tel Legg Mason Tel. +48 (22) 337 66 00 Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Faks +48 (22) 337 66 99 ul. Bielańska 12 (budynek Senator), 00-085 Warszawa www.leggmason.pl Podstawowe zasady prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób prawnych Niniejszy Regulamin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Inwestorze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER REGULAMIN UCZESTNICTWA W PLANIE SKARBIEC RENTIER 1 Definicje Użytym w niniejszym regulaminie wyrażeniom nadano następującą treść: 1) Agent Transferowy - podmiot pełniący funkcję agenta transferowego dla

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r.

Komunikat. dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych. Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Obowiązuje od 14 listopada 2016 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rachunki lokat prowadzone przez Bank... 4 Wpłata / wypłata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości elektronicznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr

BRE Bank SA BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18, Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pr REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ MBANK USŁUGI PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA JEDNOSTEK UCZESTNICTWA W FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH Obowiązuje od 17.06.2010 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/10/2014 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH - LOKATA ELASTYCZNA BANKU PEKAO S.A. 1.1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Pekao

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

zarządzanych przez BPH TFI S.A.;

zarządzanych przez BPH TFI S.A.; Regulamin Promocji Zwrot opłaty manipulacyjnej edycja II dla Uczestników funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez BPH TFI S.A. 1 Organizator Organizatorem niniejszej promocji jest BPH Towarzystwo Funduszy

Bardziej szczegółowo

PZU Portfele Kapitałowe

PZU Portfele Kapitałowe PZU Portfele Kapitałowe Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym PZU Portfele Kapitałowe (Regulamin) 1. Wyrażenia użyte w Regulaminie oznaczają: 1 [Definicje] 1) Program wyspecjalizowany Program

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy.

Ogłoszenie z dnia 2 grudnia 2016 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz. Inwestycyjny Otwarty Portfelowy. SUPERFUND Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA Ul. Dzielna 60, 01 029 Warszawa Infolinia: 0 801 588 188 Tel. 22 556 88 60, Fax. 22 556 88 80 superfundtfi@superfund.com www.superfund.pl Ogłoszenie z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokaty z funduszem (ed.2) Obowiązuje od r. do r.

Regulamin Promocji Lokaty z funduszem (ed.2) Obowiązuje od r. do r. Regulamin Promocji Lokaty z funduszem (ed.2) Obowiązuje od 20.06.2017 r. do 30.11.2017r. 1 Organizator Promocji 1. Promocja Lokata z funduszem, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez mbank S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT

ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT ZASADY WYSPECJALIZOWANEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO LOKATA TERMINOWA 3-MIESIĘCZNA Z 50% ALOKACJĄ W PROGRAM INWESTYCYJNY PKO AKCJOMAT DEFINICJE 1. 1. Niniejszy dokument określa zasady uczestnictwa w Wyspecjalizowanym

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Ogłoszenie z dnia 31 lipca 2013 r. o zmianach statutu Noble Funds Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ( Towarzystwo ), działając

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r.

Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym SKOK Parasol FIO z dnia 2 stycznia 2012 r. Strona tytułowa: - Organem Funduszu jest: Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie"

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 04.07.2017 Spis treści Organizator... 2 Czas trwania... 2 Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne

Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Postanowienia ogólne Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów Indywidualnych i Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin transakcji wymiany walut dla Klientów

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rachunku oszczędnościowego POL-IKE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank rachunku oszczędnościowego POL-IKE. 2. W sprawach nieuregulowanych

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin )

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO. ( Regulamin ) REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO mbank mfundusz OBLIGACJI SFIO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY IPO

WZÓR UMOWY LOKATY IPO WZÓR UMOWY LOKATY IPO Poniższa umowa zawarta została w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Alokacja wpłaty wskazany przez Uczestnika procentowy podział wpłat

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami

Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Regulamin składania i rozpatrywania reklamacji Klientów Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna będących konsumentami Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa

Bardziej szczegółowo

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych

Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Informacja ogólna o kosztach związanych ze świadczeniem usług w zakresie Instrumentów i Produktów Finansowych Dotyczy Klientów Indywidualnych data:02.01.2016r. Spis treści I. Opłaty i prowizje w zakresie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r.

REGULAMIN. Programu Łatwe Zarabianie. Warszawa, sierpień 2016r. REGULAMIN Programu Łatwe Zarabianie Warszawa, sierpień 2016r. 1 Definicje Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank/Organizator Bank Pocztowy S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Jagiellońska 17,

Bardziej szczegółowo

Regulamin oszczędnościowych lokat terminowych otwieranych drogą elektroniczną w Nest Banku S.A. za pośrednictwem portalu

Regulamin oszczędnościowych lokat terminowych otwieranych drogą elektroniczną w Nest Banku S.A. za pośrednictwem portalu Regulamin oszczędnościowych lokat terminowych otwieranych drogą elektroniczną w Nest Banku S.A. za pośrednictwem portalu www.nestbank.pl (obowiązuje od dnia 29 października 2016 roku) 1 Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w statucie ogłasza zmiany w statucie ING Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Poniższe zmiany statutu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia 1. W postanowieniu 15 części I statutu ING Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji

Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji 31.05.2013 Komunikat TFI PZU SA w sprawie zmiany statutu PZU SFIO Globalnych Inwestycji Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A.

Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Regulamin prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE) przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Podstawą prawną Regulaminu prowadzenia indywidualnych kont emerytalnych (IKE)

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ

WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 29 czerwca 2012 r. Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYS- TEMATYCZNEGO INWESTOWANIA EMERYTURA Z LWEM. Postanowienia ogólne 1 W związku ze zmianą firmy ING Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. na Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej Towarzystwo ) oraz zmianą Firmy ING Usługi Finansowe S.A. na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach i w sklepie internetowym

dla lokat otwartych w Pocztowych Kontach i w sklepie internetowym (obowiązujący od 01 1 lipca lutego 2015 2016 r.) r.) Rodzaj lokaty Termin lokaty Rodzaj oprocentowania Wysokość oprocentowania w kolejnych miesiącach trwania lokaty, podane w skali roku dla lokat otwartych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo