Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r."

Transkrypt

1 Regulamin Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO (obowiązuje w stosunku do Klientów zwierających Umowę Pakietu od dnia 8 grudnia 2014 r.) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i zasady prowadzenia Pakietu Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO w Meritum Bank ICB S.A. 2. Użyte w Regulaminie terminy oznaczają: 1) Agent transferowy - podmiot, który na zlecenie Funduszu prowadzi rejestr uczestników Funduszu oraz wykonuje inne czynności na rzecz Funduszu w związku z prowadzeniem rejestru uczestników Funduszu, 2) Bank Meritum Bank ICB S.A. z siedzibą w Gdańsku będący stroną Umowy z Klientem, pośredniczący jednocześnie w przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa na podstawie umowy zawartej z Funduszem, 3) Dyspozycja otwarcia Pakietu - oświadczenie Klienta złożone w Jednostce Banku dotyczące otwarcia Pakietu, w ramach którego Klient zleca Bankowi otwarcie Lokaty, złożenie w imieniu Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem Konta Uczestnika i pierwszego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu (w przypadku nowego Klienta), złożenie zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem kolejnego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu (w przypadku dotychczasowego Klienta), zawarcie Umowy TeleQUERCUS oraz dokonanie w imieniu Klienta wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wybranego przez Klienta Subfunduszu na warunkach określonych w Komunikacie, 4) Fundusz QUERCUS Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty 5) Jednostka Uczestnictwa jednostka uczestnictwa Subfunduszu lub jej ułamkowa część, stanowiąca prawo majątkowe Uczestnika Funduszu do udziału w aktywach Subfunduszu, 6) Jednostka Banku - Oddział Banku lub oddział Pośrednika, w którym oferowany jest Pakiet, 7) KII - dokument kluczowe informacje dla inwestorów, sporządzony dla danego subfunduszu, 8) Klient osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, 9) Komunikat dokument określający parametry Pakietu, w szczególności: nazwy handlowe, wysokość oprocentowania, zasady naliczania odsetek, rodzaj i charakter Lokaty, minimalne lub maksymalne kwoty oraz terminy deponowania środków pieniężnych na Lokatach oferowanych przez Bank, dostępne Subfundusze, stawki Opłaty dystrybucyjnej, a także dodatkowe szczególne warunki otwierania i prowadzenia Lokaty (o ile Bank przewiduje dodatkowe warunki w tym zakresie), 10) Konto Uczestnika lub Konto - wyodrębniony w ramach rejestru uczestników Funduszu zapis zawierający dane dotyczące danego uczestnika Funduszu, obejmujące w szczególności dane osobowe uczestnika Funduszu oraz informacje o liczbie i wartości Jednostek Uczestnictwa posiadanych przez uczestnika Funduszu w ramach tego Konta Uczestnika, 11) Lokata rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych otwierany w ramach Pakietu, 12) Oddział Banku - oddział Banku lub Centrum Usług Finansowych Banku, 13) Opłata dystrybucyjna opłata manipulacyjna, pobierana przy zbywaniu przez Fundusz na rzecz Klienta Jednostek Uczestnictwa, 14) Pakiet Lokata z Funduszem QUERCUS Parasolowy SFIO lub Pakiet - forma inwestycji, gdzie w ramach jednej umowy zawieranej z Klientem połączone są dwie usługi finansowe: umowa nieodnawialnej Lokaty zawierana z Bankiem oraz inwestycja w Jednostki Uczestnictwa wybranego przez Klienta Subfunduszu, 15) Pełnomocnictwo pełnomocnictwo udzielane Bankowi przez Klienta wraz ze złożeniem Dyspozycji otwarcia Pakietu, upoważniające Bank do czynności określonych w 2 ust. 6, 16) Posiadacz Pakietu lub Posiadacz Klient, który zawarł Umowę Pakietu, 17) Pośrednik - agent, który zawarł z Bankiem umowę agencyjną w zakresie pośrednictwa w zawieraniu umów lokat lub placówka partnerska Banku, 18) Potwierdzenie otwarcia Pakietu oświadczenie Banku przesłane Posiadaczowi, 1

2 19) Potwierdzenie złożenia Dyspozycji potwierdzenie złożenia Dyspozycji wysyłane Klientowi pocztą elektroniczną, 20) Prospekt informacyjny Funduszu lub Prospekt dokument o charakterze informacyjnym, publikowany przez Fundusz, skierowany do Uczestników oraz potencjalnych Uczestników, zawierający m.in. informacje dotyczące Funduszu oraz subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, opis zasad zbywania, zamiany i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz, informacje dotyczące zasad naliczania i pobierania przez Towarzystwo opłat manipulacyjnych oraz opis czynników ryzyka związanych z inwestycją w Jednostki Uczestnictwa danego Subfunduszu, 21) Regulamin niniejszy Regulamin, 22) Regulamin Lokaty odpowiednio Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych w Meritum Bank obowiązujący dla Dyspozycji otwarcia Pakietu złożonych w Jednostkach Banku 23) Regulamin TeleQUERCUS Regulamin składania zleceń za pośrednictwem telefonu w serwisie TeleQuercus" 24) Rejestr Uczestnika - wydzielona w ramach Konta Uczestnika ewidencja posiadanych przez danego Uczestnika Jednostek danej kategorii w danym Subfunduszu, 25) Statut statut Funduszu, 26) Strona internetowa - strona internetowa Banku zawierające informacje na temat Pakietu Subfundusz każdy z subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszu, którego Jednostki Uczestnictwa zbywane są przez Fundusz w ramach Pakietu, określony w Komunikacie, 27) Tabela Opłat Funduszu - tabela opłat manipulacyjnych Funduszu obowiązująca w Banku (tj. obowiązująca dla uczestników Funduszu, którzy otworzyli Konto Uczestnika za pośrednictwem Banku), 28) TeleQuercus - Serwis telefoniczny, służący do przyjmowania zleceń telefonicznych udostępniany przez TFI, 29) TFI/Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych - Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., zarządzające Funduszem, 30) Uczestnik podmiot wskazany w rejestrze uczestników Funduszu, na rzecz którego w rejestrze uczestników Funduszu zapisane są Jednostki Uczestnictwa lub ich ułamkowe części, 31) Umowa Lokaty umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej zawierana pomiędzy Bankiem a Klientem na warunkach opisanych w Regulaminie Lokaty, 32) Umowa Pakietu umowa o uczestnictwo w Pakiecie, zawarta pomiędzy Posiadaczem Pakietu i Bankiem na podstawie Dyspozycji otwarcia Pakietu, w ramach której otwierana jest Lokata i składana jest dyspozycja złożenia przez Bank w imieniu Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem Konta Uczestnika i pierwszego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu (w przypadku nowego Klienta) lub zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem kolejnego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu (w przypadku dotychczasowego Klienta), oraz dyspozycja dokonania przez Bank wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa wybranego przez Klienta Subfunduszu, 33) Umowa TeleQUERCUS - umowa składania zleceń za pośrednictwem telefonu, zawarta między Uczestnikiem a Towarzystwem działającym w imieniu własnym oraz zarządzanych funduszy inwestycyjnych, będąca jednocześnie umową o korzystanie z Serwisu TeleQuercus. 3. Wszelkie pojęcia nie zdefiniowane w Regulaminie odnoszące się do Funduszu i TFI, mają znaczenie nadane im przez Prospekt informacyjny Funduszu. 4. Regulamin stanowi integralną część Umowy Pakietu. 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się łącznie z postanowieniami: 1) Regulaminu Lokaty, 2) Komunikatu dotyczącego Pakietu, 3) Statutu i Prospektu Informacyjnego Funduszu. 2 Zawarcie Umowy Pakietu 2

3 1. Otwarcie Pakietu następuje na podstawie Dyspozycji otwarcia Pakietu prawidłowo złożonej (to jest kompletnej i podpisanej) przez Klienta w Jednostce Banku 2. Umowa Pakietu zostaje zawarta w trybie wymiany oświadczeń woli, tj. oświadczenia Klienta zawartego w Dyspozycji otwarcia Pakietu oraz oświadczenia Banku zawartego w Potwierdzeniu otwarcia Pakietu przesłanym Posiadaczowi pocztą elektroniczną. 3. Bank zawrze Umowę Pakietu i prześle Posiadaczowi Potwierdzenie otwarcia Pakietu pod warunkiem wpływu środków pieniężnych na rachunek podany w Potwierdzeniu złożenia Dyspozycji, który winien nastąpić nie później niż w ciągu 5 Dni roboczych od dnia złożenia Dyspozycji. 4. Pakiet składa się z: 1) Lokaty 2) Jednostek Uczestnictwa. 5. Zawarcie Umowy Pakietu skutkuje: 1) zawarciem pomiędzy Klientem i Bankiem Umowy Lokaty z uwzględnieniem postanowień ust. 7 pkt.1) i na warunkach określonych w Regulaminie Lokaty, 2) złożeniem przez Bank w imieniu Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa z uwzględnieniem postanowień ust.7 pkt.2), 3) złożeniem przez Bank w imieniu Klienta dyspozycji przelewu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wybranego przez Klienta, 4) zawarciem przez Bank w imieniu Klienta Umowy TeleQUERCUS z TFI. 6. Wraz ze złożeniem Dyspozycji Klient udziela Bankowi Pełnomocnictwa do: 1) złożenia przez Bank w imieniu i na rzecz Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, 2) złożenia przez Bank w imieniu i na rzecz Klienta dyspozycji przelewu środków pieniężnych na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wybranego przez Klienta, 3) wykonywania w imieniu Klienta czynności niezbędnych dla realizacji procesu zmiany danych dotyczących Klienta podanych w Dyspozycji otwarcia Pakietu. 4) zawarcia przez Bank w imieniu i na rzecz Klienta Umowy TeleQUERCUS z TFI. 7. Minimalna oraz maksymalna kwota wpłaty w ramach Pakietu określona jest w aktualnie obowiązującym Komunikacie przy czym: 1) połowa wpłaconej kwoty (50%) lokowana jest na Lokacie, 2) druga połowa wpłaconej kwoty (50%) przekazywana jest na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wybranego przez Klienta (nie mniej niż 20 tys. zł). 8. Od kwoty wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa może zostać pobrana Opłata dystrybucyjna, w wysokości określonej w aktualnie obowiązującym Komunikacie i Tabeli Opłat Funduszu w zakresie obowiązującym dla Pakietu. 9. Klient może zawrzeć dowolną liczbę Umów Pakietu. Każda Umowa Pakietu wiąże się z otwarciem nowej Lokaty oraz złożeniem przez Bank w imieniu Klienta zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem Konta Uczestnika i pierwszego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu, którego dotyczy zawarta przez Klienta Umowa Pakietu (w przypadku nowego Klienta) lub zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa, skutkującego otwarciem kolejnego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu, którego dotyczy zawarta przez Klienta Umowa Pakietu (w przypadku dotychczasowego Klienta). Dla każdej kolejnej Umowy Pakietu minimalna wpłata na nabycie Jednostek Uczestnictwa wynosi 20 tys. zł. 10. Wpłaty mogą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej, tj. przelewu z rachunku bankowego Klienta. Przelew na rachunek podany w Potwierdzeniu złożenia dyspozycji może nastąpić wyłącznie z rachunku bankowego Klienta wskazanego w Dyspozycji otwarcia Pakietu. Każda dyspozycja wymaga dokonania oddzielnego przelewu w kwocie określonej w Dyspozycji otwarcia Pakietu (bez możliwości dopłat tytułem jednej Dyspozycji otwarcia Pakietu). 11. Dane Klienta muszą być zgodne z danymi Klienta rachunku, z którego nastąpił przelew środków pieniężnych. W przypadku niezgodności danych Klienta z danymi rachunku, z którego nastąpił przelew środków pieniężnych dotyczący realizacji Dyspozycji otwarcia Pakietu, środki te zostaną zwrócone przez Bank na tenże rachunek i nie zostanie zawarta Umowa Pakietu. 12. Na podstawie Dyspozycji otwarcia Pakietu oraz udzielonego Pełnomocnictwa, Bank realizuje wskazaną przez Klienta w Dyspozycji wpłatę na wybrany przez Klienta Subfundusz po wpływie środków na rachunek podany w Potwierdzeniu złożenia Dyspozycji. 3 Informacje dotyczące Funduszu 3

4 1. Inwestycja w Jednostki Uczestnictwa jest bezterminowa, niezależna od okresu deponowania środków pieniężnych na Lokacie w ramach Pakietu i trwa do czasu odkupienia Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz na podstawie zlecenia odkupienia, zamiany lub konwersji Jednostek Uczestnictwa złożonego przez Klienta. Zlecenie, zamiany lub konwersji odkupienia Jednostek Uczestnictwa może zostać złożone za pośrednictwem TeleQuercus. 2. Przed złożeniem Dyspozycji otwarcia Pakietu za pośrednictwem Banku Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Statutu Funduszu i Prospektu Informacyjnego Funduszu. 3. Na podstawie pierwszej Umowy Pakietu, dla Klienta otwierane jest Konto Uczestnika. Wraz z otwarciem Konta Uczestnika otwierany jest pierwszy Rejestr Uczestnika w subfunduszu, którego dotyczy Umowa Pakietu. 4. Na podstawie kolejnych Umów Pakietu, dla Uczestnika, w ramach posiadanego Konta Uczestnika, otwierane są kolejne Rejestry Uczestnika w Subfunduszach, których dotyczą zawarte przez Uczestnika Umowy Pakietu. 5. Rachunkiem bankowym Uczestnika do wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będzie rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia Pakietu. W przypadku złożenia więcej niż jednej Dyspozycji otwarcia Pakietu, jedynym rachunkiem bankowym Uczestnika do wypłaty środków z tytułu odkupienia Jednostek Uczestnictwa będzie rachunek wskazany w Dyspozycji otwarcia Pakietu, na podstawie której została zawarta pierwsza Umowa Pakietu. 6. Potwierdzenie otwarcia Konta Uczestnika i pierwszego Rejestru Uczestnika w Subfunduszu, którego dotyczy pierwsza Umowa Pakietu, oraz realizacji transakcji w ramach Pakietu, Fundusz sporządza i doręcza Uczestnikowi na adres poczty elektronicznej podany na Dyspozycji otwarcia Pakietu, z uwzględnieniem postanowień Umowy Pakietu oraz zgodnie z zapisami Statutu Funduszu. 7. Szczegółowe zasady dotyczące zbywania i odkupywania Jednostek Uczestnictwa przez Fundusz określa Prospekt Informacyjny Funduszu. 8. Złożenie przez Klienta zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa przed datą zakończenia Lokaty nie powoduje obniżenia oprocentowania Lokaty zawartej w ramach Umowy Pakietu. 9. Zlecenia dotyczące uczestnictwa w Funduszu mogą być składane jedynie za pośrednictwem TeleQuercus, w zakresie udostępnionym w tym serwisie, oraz za pośrednictwem TFI. 10. Wypracowany zysk z części zainwestowanej w Jednostki Uczestnictwa zostanie pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony wg zasad określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu jego wypłaty Klientowi. 11. Zlecenia składane przez Bank w imieniu Klienta na podstawie Pełnomocnictwa Bank będzie przyjmował i przekazywał do Funduszu na podstawie umowy zawartej z Funduszem. 4 Informacje dotyczące Lokaty 1. Po upływie okresu Lokaty zdeponowana kwota wraz z odsetkami przekazywana jest na rachunek Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu Lokat. 2. Klientowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy Lokaty zawartej w ramach Pakietu w dowolnym czasie. 3. Rozwiązanie Umowy Lokaty zawartej w ramach Pakietu przed upływem okresu umownego powoduje całkowitą utratę odsetek od środków zdeponowanych na Lokacie. 4. Rozwiązanie Umowy Lokaty przed upływem okresu umownego nie powoduje konieczności zbycia Jednostek Uczestnictwa, stanowiących składową Pakietu. 5. Rozwiązanie Umowy Lokaty przed upływem okresu umownego nie powoduje zamknięcia Konta Uczestnika. 6. W trakcie trwania Umowy Lokaty Klient nie może dokonywać dodatkowych wpłat do Lokaty, ani dokonywać częściowych wypłat. 7. Przychód odsetkowy z Lokaty zostanie pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych obliczony wg zasad określonych w przepisach prawa obowiązujących w dniu jego wypłaty Klientowi. 5 Przyjmowanie i przekazywanie zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa 1. Bank przyjmuje pełnomocnictwo do złożenia Zlecenia i składa wyłącznie Zlecenia dotyczące Jednostek Uczestnictwa Funduszy, z którymi Bank zawarł stosowne umowy, na podstawie których jest uprawniony do prowadzenia dystrybucji Jednostek Uczestnictwa tych Funduszy, zgodnie z postanowieniami Ustawy oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi. 4

5 2. Bank składa w imieniu Klienta zlecenie nabycia Jednostek Uczestnictwa oraz dokonuje wpłaty na nabycie Jednostek Uczestnictwa Subfunduszu wybranego przez Klienta, nie później niż w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu złożenia przez Klienta Dyspozycji otwarcia Pakietu i dokonania przez Klienta wpłaty na Pakiet. W przypadku złożenia Dyspozycji otwarcia Pakietu i dokonania przez Klienta wpłaty na Pakiet w dniu nie będącym dniem roboczym przyjmuje się, że złożenie Dyspozycji otwarcia Pakietu i dokonanie wpłaty nastąpiło w pierwszym Dniu roboczym następującym po tym dniu. 3. Klientowi nie przysługuje prawo do anulowania lub modyfikacji Pełnomocnictwa do składania Zleceń. 4. Bank nie przyjmuje Zleceń odkupienia Jednostek Uczestnictwa ani innych zleceń i dyspozycji dotyczących Jednostek Uczestnictwa oraz uczestnictwa w Funduszu. 6 Reklamacje 1. Posiadacz Pakietu ma prawo do złożenia reklamacji w jeden z następujących sposobów: 1) bezpośrednio poprzez złożenie reklamacji w Oddziale Banku, placówce partnerskiej Banku lub w Centrali Banku 2) korespondencyjnie poprzez przesłanie reklamacji na: a) adres korespondencyjny Banku: Meritum Bank ICB S.A. ul. Piastowska Gdańsk, b) adres wskazany na stronie internetowej Banku 3) telefonicznie kontaktując się telefonicznie z Bankiem, pod numerami Infolinii: , (+48) lub (+48) (koszt połączenia według taryfy operatora), 4) za pośrednictwem faxu przesyłając reklamację na numer , 5) jeżeli Posiadacz jest użytkownikiem Systemu Bankowości Elektronicznej Banku korzystając z odpowiedniego formularza po zalogowaniu się do Systemu. 2. Bank rozpatruje reklamacje w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty jej otrzymania. 3. Odpowiedź na reklamację Bank przesyła za pośrednictwem poczty bądź przekazuje ją w inny sposób, uzgodniony każdorazowo z Posiadaczem. 4. Posiadacz ma możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Posiadacz może złożyć skargę do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 5. Nadzór nad Bankiem sprawowany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego. 6. Skargi i reklamacje związane z Funduszem mogą być zgłaszane za pośrednictwem Banku lub bezpośrednio do TFI. 7 Zawarcie Umowy TeleQUERCUS 1. Zawarcie Umowy Pakietu skutkuje zawarciem przez Bank w imieniu i na rzecz Klienta Umowy TeleQuercus z Funduszem, zgodnie z 2 ust. 5 pkt TeleQuercus udostępniony jest po zawarciu Umowy TeleQuercus. 3. Klient może zawrzeć tylko jedną Umowę TeleQuercus. 4. Dostęp do wszystkich Kont Uczestnika posiadanych przez danego Posiadacza możliwy jest na podstawie jednej Umowy TeleQuercus. 5. Regulamin składania zleceń za pośrednictwem telefonu w serwisie TeleQuercus udostępniany jest na Stronie internetowej. 8 Odstąpienie od Umowy 1. Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy Pakietu, jednakże Bank może wypowiedzieć Umowę Pakietu z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia w przypadku: 1) wprowadzenia Banku w błąd w momencie zawierania Umowy Pakietu, 2) naruszenia warunków Umowy Pakietu lub Regulaminu. 5

6 2. Wypowiedzenie Umowy Pakietu w zakresie Jednostek Uczestnictwa wymaga złożenia zlecenia odkupienia Jednostek Uczestnictwa z Rejestru Uczestnika otwartego w ramach Umowy Pakietu, za pośrednictwem TeleQuercus. 3. Wypowiedzenie Umowy Pakietu nie ma wpływu na zlecone w imieniu Posiadacza i zrealizowane zlecenia nabycia dotyczące transakcji na Jednostkach Uczestnictwa w przypadku dokonania takich transakcji przed wypowiedzeniem Umowy Pakietu. 9 Zmiana danych 1. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o: 1) każdej zmianie danych osobowych, które zostały podane w Dyspozycji otwarcia Pakietu, 2) zamknięciu rachunku, z którego zostały przelane środki na Pakiet wraz z poinformowaniem Banku o nowym numerze rachunku Klienta, 3) każdej zmianie adresu poczty elektronicznej wskazanego w Dyspozycji otwarcia Pakietu. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, Klient zobowiązany jest dołączyć do dyspozycji pisemnej zmiany danych osobowych kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość. 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Klient zobowiązany jest dołączyć do dyspozycji pisemnej zmiany numeru rachunku do przelewu środków (rachunku do odkupień) dokumenty potwierdzające, że Klient jest posiadaczem nowego rachunku. 4. W przypadku, gdy rachunek do przelewu środków (rachunek do odkupień) jest rachunkiem Posiadacza prowadzonym w Banku postanowień ust. 3 nie stosuje się. 5. Wzór dyspozycji do zmiany danych umieszczony jest w Jednostkach Banku i na Stronie internetowej. 10 Postanowienia końcowe 1. Prawa i obowiązki Uczestnika określone są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 2. Inwestowanie w Jednostki Uczestnictwa wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, nie zapewnia gwarancji osiągnięcia zysku i może wiązać się z poniesieniem strat wskutek spadku wartości Jednostek Uczestnictwa. 3. Szczegółowe informacje o ryzyku związanym z inwestowaniem w Jednostki Uczestnictwa zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Funduszu. 4. Bank zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku zmiany przepisów prawa regulujących sektor bankowy lub finansowy albo zmiany rekomendacji lub dobrych praktyk przez instytucje nadzorujące lub związane z sektorem bankowym wpływające na wzajemne prawa i obowiązki stron Umowy Pakietu, a także w przypadku: 1) zmiany zakresu usług lub technologii związanych z Pakietem, 2) zmiany w zakresie funkcjonowania oferowanych produktów i usług związanych z Umową Pakietu, 3) zmiany systemów informatycznych wykorzystywanych do obsługi oferowanych produktów i usług związanych z Umową Pakietu o ile zapewni to należyte wykonanie Umowy Pakietu oraz nie będzie prowadziło do zwiększenia obciążeń finansowych Posiadacza z tytułu Umowy Pakietu oraz nie będzie naruszało jego interesu. 5. W przypadku wprowadzenia zmian do Regulaminu, Bank prześle Posiadaczowi informację o zmianach w formie papierowej lub elektronicznej na ostatni podany adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej wraz z podaniem daty ich wejścia w życie. Treść zmian dostępna będzie również w Oddziałach Banku oraz na Stronie Internetowej Banku i wiążą one Bank oraz Posiadacza chyba, że w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia o zmianach, Posiadacz złoży pisemne oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Pakietu. 6. Zmiany Regulaminu polegające na rozszerzeniu listy Subfunduszy oferowanych w ramach Pakietu lub rozszerzeniu zakresu usług lub produktów oferowanych przez Fundusz nie wymagają podpisania aneksu do Umowy Pakietu. 7. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest dla Klientów w Jednostkach Banku oraz na Stronie internetowej. 6

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym

Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Regulamin uczestnictwa w programie oszczędnościowoinwestycyjnym Lokata Plus z dnia 05.07.2012 r. Art. 1 [Definicje] 1. W niniejszy Regulaminie użyto następujących wyrażeń i definicji: 1) Bank bank, będący

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych

Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych Regulamin świadczenia usług w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia oraz zbycia maklerskich instrumentów finansowych I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Millennium TFI

Tabela Opłat Millennium TFI Tabela Opłat Millennium TFI Fundusze Millennium oferują jednostki uczestnictwa kategorii A, od których opłaty manipulacyjne pobierane są przy nabyciach oraz jednostki uczestnictwa kategorii B, od których

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A.

Regulamin. Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. Regulamin Planu Systematycznego Oszczędzania w Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 Zasady i warunki przystąpienia do PSO... 2 3. Umowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO W PLACÓWKACH BANKOWYCH SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa 5 Rozdział IV.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY NN XELION Postanowienia ogólne 1 1. Wyrażenia użyte w treści Regulaminu oznaczają: 1) Fundusz NN Parasol Fundusz Inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady )

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa lub Zasady ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1. 1. Użyte w Zasadach Uczestnictwa określenia

Bardziej szczegółowo

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez

9) Regulamin - Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących Jednostek Uczestnictwa Funduszy lub Subfunduszy dystrybuowanych przez REGULAMIN PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ DOTYCZĄCYCH JEDNOSTEK UCZESTNICTWA FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH DYSTRYBUOWANYCH PRZEZ GETIN NOBLE BANK SA ZA POŚREDNICTWEM BANKOWOŚCI telefonicznej i internetowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIŻSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Obowiązuje od 23.02.2015 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Strona 1 z 7 Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG OBSŁUGI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO SPIS TREŚCI Rozdział I. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II. Zawarcie Umowy... 4 Rozdział III. Pełnomocnictwa...

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych

Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych Regulamin otwierania i prowadzenia pakietu Kapitalny Zysk w Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych 1 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie regulują zasady otwierania i prowadzenia pakietu

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r.

Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Wykaz zmian w Regulaminie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego, wprowadzonych do Regulaminu, obowiązującego od dnia 21 lipca 2014r. Niniejszy wykaz zawiera informacje o zapisach zmodyfikowanych,

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Małe Wielkie Oszczędności 1 1. Słownik wyrażeń użytych w poniższym regulaminie: Bank z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 20. Program Program Systematycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ORAZ INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO ( Regulamin ) Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION Załącznik nr 1 do Aneksu nr 9 Załącznik nr 8 do Umowy dystrybucyjnej Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA PLAN INWESTYCYJNY ING XELION 1 1. WyraŜenia uŝyte

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem Bankowości elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM DLA DZIECI ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy - fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Inwestorze

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U.

REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. REGULAMIN OGÓLNEGO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OVB W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU J.U. Zarząd OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. Warszawa, aktualizacja z dnia 11-03-2011 Spis

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO

WZÓR UMOWY KONTA UMOWA KONTA JEDYNEGO WZÓR UMOWY KONTA Poniższe umowy zawarte zostały w dniu...pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu. IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 29 maja 2015 r. IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany statutu IPOPEMA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. Poniższe zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania

WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA. UMOWA LOKATY Indywidualny Plan Oszczędzania WZÓR UMOWY LOKATY INDYWIDUALNY PLAN OSZCZĘDZANIA Poniższa umowa zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO INWESTOWANIA Allianz Progres Postanowienia ogólne 1 1. UŜyte w niniejszym Regulaminie wyraŝenia mają następujące znaczenie: Fundusz Allianz FIO - fundusz zarządzany przez

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna MiFID Poradnik dla Klienta www.gbsbank.pl Broszura informacyjna MiFID Zgodnie z wymogiem 10 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 29 czerwca 2012 r. Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku

Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych w mbanku (obowiązują od 23.10.2012) ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Warunki otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2

Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 ING Bank Śląski S.A. ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice www.ingbank.pl Regulamin promocji 100 zł za regularne inwestowanie" stan na dzień 18.04.2016 wersja 2 Spis treści Spis treści... 1 Rozdział 1 - Organizator...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG

REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG REGULAMIN PROGRAMU SYSTEMATYCZNEGO OSZCZĘDZANIA STRATEG Postanowienia ogólne 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1 1) Alokacja wpłaty wskazany przez Uczestnika procentowy podział wpłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 REGULAMIN INWESTYCYJNEGO SYSTEMU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO Z FUNDUSZAMI ZARZĄDZANYMI PRZEZ DWS POLSKA TFI S.A. ROZDZIAŁ PIERWSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A.

Regulamin. Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. Regulamin Inwestycyjnego Systemu Oszczędnościowego z funduszami zarządzanymi przez Investors TFI S.A. SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne... 2 1. Przedmiot Regulaminu... 2 2. Definicje... 2 3. ISO... 2 Zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.

Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A. Regulamin świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych przez Getin Noble Bank S.A.. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki i tryb zawierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych

Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Regulamin Świadczenia Usług za pośrednictwem telefonu i Internetu dla osób fizycznych Poznań, dnia 8 marca 2010 r. Niniejszy Regulamin stanowiący integralną część umowy o świadczenie usług za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Lokaty Terminowej

Regulamin Promocji Lokaty Terminowej Regulamin Promocji Lokaty Terminowej I. Organizator 1. Organizatorem Promocji lokaty terminowej ( Promocja ) jest Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 16, 00-923 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunku elokata24

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Obowiązuje od 29 czerwca 2012 r. Regulamin otwierania i prowadzenia igo lokat z miesięczną kapitalizacją odsetek Rozdział 1. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia przez

Bardziej szczegółowo

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą umowa zawierana poprzez autoryzację przelewem - na podstawie internetowego ewniosku Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowa usług bankowości elektronicznej BZWBK24 i Umowa o kartę płatniczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj.

REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. REGULAMIN PROMOCJI Oszczędzaj i zarabiaj 1. Nazwa Promocji Promocja nosi nazwę: Oszczędzaj i zarabiaj. 2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję Organizatorem Promocji Oszczędzaj i zarabiaj (zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy

Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2014 roku o zmianach Statutu Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Portfelowy Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ( Towarzystwo ) działając

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA

BROSZURA INFORMACYJNA BROSZURA INFORMACYJNA Szczegółowe informacje dotyczące usługi pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych ING Usługi Finansowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka

Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka Regulamin specjalnego programu inwestycyjnego Pewny Start Dziecka 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w specjalnym programie inwestycyjnym Pewny Start Dziecka (Program) i jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 12.05.2011 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo

1. Nazwa Towarzystwa, dane pozwalające na bezpośredni kontakt Klienta z Towarzystwem oraz informacja o zezwoleniu posiadanym przez Towarzystwo Informacje dla Inwestorów dotyczące Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA oraz usług świadczonych przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej

Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej Umowa o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej zawarta w dniu pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR

Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej ... WZÓR Umowa ramowa o korzystanie z systemu bankowości internetowej Dnia 12.08.2015 Umowę zawierają: ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy.

Poniżej przedstawiamy wyciąg z aktu notarialnego ze wskazaniem szczegółowych zmian w Statutach poszczególnych Funduszy. Uprzejmie informujemy, iż na mocy aktu notarialnego z dnia 27 stycznia 2009 r. nastąpiła zmiana Statutów następujących Funduszy zarządzanych przez DWS Polska TFI S.A.: DWS Polska FIO Zrównoważony, DWS

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A.

Grupa kapitałowa Bank Zachodni WBK S.A. jest podmiotem dominującym Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. Informacja na temat Banku Zachodniego WBK S.A. w związku z Umową o przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i tytułów uczestnictwa w funduszach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem

Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem Regulamin Promocji Promocja 300 zł z mbiznes kontem I. Organizator Promocji 1. Promocja Promocja 300 zł z mbiznes kontem, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty

ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM NIśSZA RATA ( Zasady Uczestnictwa ) oferowanym przez PKO Parasolowy fundusz inwestycyjny otwarty 1 1. Ilekroć w Zasadach Uczestnictwa jest mowa o: Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZASTĘPCZEJ OBSŁUGI KASOWEJ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, czerwiec 2016 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Zakres obowiązywania Regulaminu... 3 Rozdział 2 Warunki

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o.

Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin usługi Przelew do Play w P4 Sp. z o. o., określa zasady, zakres, sposób i tryb świadczenia przez P4 Sp. z o.

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY

PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY PROSPEKT INFORMACYJNY ŚWIADCZENIA USŁUG POŚREDNICTWA W ZBYWANIU I ODKUPYWANIU JEDNOSTEK UCZESTNICTWA PRZEZ UNION INVESTMENT TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Niniejszy dokument zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1 umowa o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych dalej jako Umowa 2 potwierdzenie zawarcia Umowy o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych 3

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Tryb i warunki zawierania Umowy...4 Rozdział III Pełnomocnictwa...5 Rozdział IV Tryb oraz

SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Tryb i warunki zawierania Umowy...4 Rozdział III Pełnomocnictwa...5 Rozdział IV Tryb oraz od 7.03.2016 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ ING BANK ŚLĄSKI S.A. USŁUG PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ODKUPIENIA TYTUŁÓW UCZESTNICTWA W INSTYTUCJACH WSPÓLNEGO INWESTOWANIA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość

Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość Regulamin uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Inwestycyjnym Moja Przyszłość (Program) i jest integralną częścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN )

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ MONEY MANIA 4 ( REGULAMIN ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji promocyjnej Money Mania 4 (dalej Akcja ) oraz fundatorem premii jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości

Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Promocji Bezpłatna Weryfikacja tożsamości (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w Promocji

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./

REGULAMIN PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ ( Regulamin ) /tekst jednolity po zmianach z dnia 23.01.2009 r./ Postanowienia Ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia Indywidualnych Kont Emerytalnych ( IKE ) przez fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną.

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. Regulamin otwierania i prowadzenia terminowej lokaty oszczędnościowej elokata24 drogą elektroniczną. (według stanu na dzień 5 września 2013 r.) 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja )

Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) Regulamin promocji pod nazwą Konto Swobodne + Lokata 12% ( Promocja ) I. Organizator Organizatorem Promocji podmiotem urządzającym Promocję jest Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/7 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 28 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P.

Bardziej szczegółowo

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin PROWADZENIA INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH mskarbiec. 1 Postanowienia Ogólne 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia i gromadzenia środków na indywidualnych kontach emerytalnych prowadzonych przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez SKARBIEC

Bardziej szczegółowo

BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach

BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach BRE Bank SA Regulamin świadczenia przez mbank usługi przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych (Łódź, listopad 2013 r.) 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET ( Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem akcji promocyjnej Promocja SUPER DUET zwanej dalej Akcją oraz fundatorem premii gwarantowanej jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego

Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Regulamin Promocji Kredyt odnawialny - 90 dni z oprocentowaniem nominalnym 0% i bez prowizji, z Ubezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego Obowiązuje od 08.09.2015 r. do 02.11.2015 r. 1. Organizator Promocji

Bardziej szczegółowo