OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom"

Transkrypt

1 Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania

2 OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002

3 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej rodziny sterowników praktycznie w ka dej aplikacji, zapewniaj¹c jednoczeœnie jej maksymaln¹ efektywnoœæ. Optymalnego wyboru mo na dokonaæ spoœród 12 modeli jednostek centralnych (CPU), zasilanych pr¹dem sta³ym lub zmiennym, wyposa onych w wyjœcia przekaÿnikowe lub tranzystorowe, z 30, 40 lub 60 wejœciami/wyjœciami. Dziêki modu³om rozszerzaj¹cym iloœæ wejœæ/wyjœæ mo e byæ wiêksza. 30 punktów wejœæ/wyjœæ 40 punktów wejœæ/wyjœæ 130mm 150mm Zasilanie AC G³êbokoœæ: 90 mm Zasilanie DC G³êbokoœæ: 55 mm CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-30CDR-A 18 pkt. wejœciowych 12 pkt. wyjœciowych CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-30CDR-D CPU z wyjœciami tranzystorowymi CPM2A-30CDT-D (NPN) CPM2A-30CDT1-D (PNP) 18 pkt. wejœciowych 12 pkt. wyjœciowych CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-40CDR-A 24 pkt. wejœciowe 16 pkt. wyjœciowych CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-40CDR-D CPU z wyjœciami tranzystorowymi CPM2A-40CDT-D (NPN) CPM2A-40CDT1-D (PNP) 24 pkt. wejœciowe 16 pkt. wyjœciowych CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-60CDR-A 36 pkt. wejœciowych 24 pkt. wyjœciowe CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-60CDR-D CPU z wyjœciami tranzystorowymi CPM2A-60CDT-D (NPN) CPM2A-60CDT1-D (PNP) 36 pkt. wejœciowych 24 pkt. wyjœciowe

4 do ka dej aplikacji 60 punktów wejœæ/wyjœæ Demontowalne listwy zaciskowe dla ³atwiejszej obs³ugi Demontowalne listwy zaciskowe* upraszczaj¹ kablowanie sterownika (*dot. tylko modu³ów CPU) 90 mm 195 mm Modu³y rozszerzaj¹ce Specyfikacja Nazwa Model Opis CPM1A-8ED 8 wejœæ Wejœcia DC CPM1A-8ER 8 wyjœæ Wyjœcia przekaÿ. CPM1A-8ET 8 wyjœæ Wyjœcia tranzystorowe (NPN) CPM1A-8ET1 8 wyjœæ Wyjœcia tranzystorowe (PNP) CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi (wbudowany RS-232C) CPM2A-30CDR-A CPM2A-30CDR-D CPM2A-40CDR-A CPM2A-40CDR-D CPM2A-60CDR-A CPM2A-60CDR-D 30 punktów wejœæ/wyjœæ, AC 30 punktów wejœæ/wyjœæ, DC 40 punktów wejœæ/wyjœæ, AC 40 punktów wejœæ/wyjœæ, DC 60 punktów wejœæ/wyjœæ, AC 60 punktów wejœæ/wyjœæ, DC CPM1A-20EDR1 12 wejœæ DC 8 wyjœæ przekaÿnikowych CPM1A-20EDT 12 wejœæ DC 8 wyjœæ tranzystorowych (NPN) CPM1A-20EDT1 12 wejœæ DC 8 wyjœæ tranzystorowych (PNP) Do jednostki CPU mo na pod³¹czyæ max 3 modu³y rozszerzaj¹ce (³¹czna iloœæ pkt. wejœæ/wyjœæ = 120) CPU z wyjœciami tranzystorowymi (wbudowany RS-232C) Modu³y rozszerzaj¹ce CPM2A-30CDT-D CPM2A-30CDT1-D CPM2A-40CDT-D CPM2A-40CDT1-D CPM2A-60CDT-D CPM2A-60CDT1-D CPM1A-8ED CPM1A-8ER CPM1A-8ET CPM1A-8ET1 CPM1A-20EDR1 CPM1A-20EDT CPM1A-20EDT1 30 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC 30 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC 40 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC 40 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC 60 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC 60 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC 8 wejœæ DC 8 wyjœæ przekaÿnikowych 8 wyjœæ tranzystorowych (NPN) 8 wyjœæ tranzystorowych (PNP) 12 wejœæ DC, 8 wyjœæ przekaÿnikowych 12 wejœæ DC 8 wyjœæ tranzystorowych (NPN) 12 wejœæ DC 8 wyjœæ tranzystorowych (PNP) Modu³ komunik. CompoBus/S CPM1A-SRT21 8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych Modu³ we/wy analog. CPM1A-MAD01 2 wejœcia analogowe, 1 wyjœcie analogowe Modu³ komunikacyjny CompoBus/S CPM1A-SRT21 Modu³ wejœæ/wyjœæ analogowych CPM1A-MAD01 2 wejœcia analogowe 1 wyjœcie analogowe CPM1A-TS _ CPM1A-TS101-DA 2 lub 4 wejœcia 2 wejœcia Pt100/JPt100 temperaturowe K, J, Pt 100, JPt100 1 wyjœcie analogowe Modu³ wejœæ CPM1A-TS101-DA 2 wejœcia temperaturowe Pt100/JPt100 temperaturowych 1 wyjœcie analogowe CPM1A-TS001 2 wejœcia K, J CPM1A-TS002 4 wejœcia K, J CPM1A-TS101 2 wejœcia Pt100, JPt100 CPM1A-TS102 4 wejœcia Pt100, JPt100

5 Sterowniki Mimo wyj¹tkowo ma³ych rozmiarów Bogata oferta proponowanych modeli sterownika CPM2C o zaskakuj¹co ma³ych wymiarach zapewnia w pe³ni efektywn¹ kontrolê pracy maszyny. 10 modeli tego sterownika, zasilanego pr¹dem sta³ym (24 VDC), charakteryzuje siê ró - norodnymi kombinacjami wyjœæ przekaÿnikowych/tranzystorowych, zacisków œrubowych/ wtyków do sygna³ów we/wy oraz opcjonalnym wyposa eniem w zegar czasu rzeczywistego. Ró ne typy wyjœæ i iloœæ punktów wejœæ/wyjœæ umo liwiaj¹ dostosowanie do wymagañ konkretnej aplikacji a modu³y rozszerzaj¹ce (z 24 lub 10 punktami we/wy) pozwalaj¹ na kontrolê do 140 punktów wejœæ/wyjœæ. Wymiar rzeczywisty 10 punktów wejœæ/wyjœæ CPM2C-10CDR-D CPU (listwa zaciskowa we/wy) 10 punktów wejœæ/wyjœæ CPM2C-10CDTC-D CPU (z³¹cze wtykowe we/wy) 20 punktów wejœæ/wyjœæ CPM2C-20CDTC-D CPU (z³¹cze wtykowe we/wy) 90mm 33mm 33mm 33mm

6 pe³na kontrola do 140 pkt. wejœæ/wyjœæ! CPU (10 pkt. wejœæ/wyjœæ) G³êbokoœæ: 65 mm CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi (I/O terminal block) CPM2C-10CDR-D (bez zegara) CPM2C-10C1DR-D (z zegarem) 6 wejœæ DC 4 wyjœcia CPU z wyjœciami tranzystorowymi (NPN) (I/O connector) CPM2C-10CDTC-D (bez zegara) CPM2C-10C1DTC-D (z zegarem) CPU z wyjœciami tranzystorowymi (PNP) (I/O connector) CPM2C-10CDT1C-D (bez zegara) CPM2C-10C1DT1C-D (z zegarem) 6 wejœæ DC 4 wyjœæ Modu³y rozszerzaj¹ce G³êbokoœæ: 65 mm Modu³y wejœæ/wyjœæ CPM2C-10EDR CPM2C-24EDTC CPM2C-24EDT1C Modu³y wejœæ 24 VDC CPM2C-8EDC CPM2C-16EDC Modu³y wyjœæ CPM2C-8ER CPM2C-8EDTC CPM2C-8EDT1C CPM2C-16EDTC CPM2C-16EDT1C Modu³y analogowe CPM2C-MAD11 Modu³y wejœæ temperaturowych CPM1C-TS001 CPM1C-TS101 CPU (20 pkt. wejœæ/wyjœæ) G³êbokoœæ: 65 mm CPU z wyjœciami tranzystorowymi (NPN) (I/O connector) CPM2C-20CDTC-D (bez zegara) CPM2C-20C1DTC-D (z zegarem) CPU z wyjœciami tranzystorowymi (PNP) (I/O connector) CPM2C-20CDT1C-D (bez zegara) CPM2C-20C1DT1C-D (z zegarem) 12 wejœæ DC 8 wyjœæ Dobrze widoczne wyœwietlacze LED CPM2C zosta³ tak zaprojektowany, e diody LED s¹ dobrze widoczne nawet wtedy, gdy do portu pod³¹czony jest kabel. Wyœwietlacze LED Specyfikacja CPU (10 punktów we/wy) CPU (20 punktów we/wy) Modu³ rozszerzaj¹cy we/wy Nazwa Model Opis Zegar Listwa zaciskowa we/wy Z³¹cze wtykowe we/wy Z³¹cze wtykowe we/wy Listwa zaciskowa we/wy Z³¹cze wtykowe we/wy CPM2C-10CDR-D CPM2C-10C1DR-D CPM2C-10CDTC-D CPM2C-10C1DTC-D CPM2C-10CDT1C-D CPM2C-10C1DT1C-D CPM2C-20CDTC-D CPM2C-20C1DTC-D CPM2C-20CDT1C-D CPM2C-20C1DT1C-D CPM2C-10EDR CPM2C-8ER CPM2C-MAD11 CPM2C-TS001 CPM2C-TS101 CPM2C-24EDTC CPM2C-24EDT1C CPM2C-8EDC CPM2C-16EDC CPM2C-8ETC CPM2C-8ET1C CPM2C-16ETC CPM2C-16ET1C 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaÿnikowe 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaÿnikowe 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe NPN 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe NPN 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe PNP 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe PNP 12 wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych NPN 12 wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych NPN 12 wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych PNP 12 wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych PNP 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaÿnikowe 8 wyjœæ przekaÿnikowych 2 wejœcia analogowe, 1 wyjœcie analogowe 2 wejœcia temperaturowe typu K, J 2 wejœcia temperaturowe typu Pt100, JPt wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych NPN 16 wejœæ (24-VDC),8 wyjœæ tranzystorowych PNP 8 wejœæ (24 VDC) 16 wejœæ (24 VDC) 8 wyjœæ tranzystorowych NPN 8 wyjœæ tranzystorowych PNP 16 wyjœæ tranzystorowych NPN 16 wyjœæ tranzystorowych NPN

7 Komunikacja atwe pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych poprzez RS-232C Wbudowany port RS-232C upraszcza pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych z portem szeregowym i umo liwia szybsze uruchamianie i œledzenie programu. Pod³¹czanie terminali Kompatybilne z funkcjami konsoli terminali programowalnych OMRON-a. Mo liwoœæ prostego programowania bezpoœrednio z ekranu terminala. CPM2A Terminal Port RS-232C Host Link Po³¹czenie 1:1 Komputer nadrzêdny CPM2A CPM2A CPM2A Rozkaz OdpowiedŸ Kabel RS-232C Komputer nadrzêdny 3G2A9-AL004-E Link Adapter Rozkaz Zapis Odczyt LR 00 LR 07 LR 08 LR 15 Obszar LR Obszar do zapisu Obszar do odczytu Obszar LR Obszar do odczytu Obszar do zapisu LR 00 LR 07 LR 08 LR 15 Odczyt Zpis OdpowiedŸ Komunikacja bezprotokó³owa NT-AL001 RS-232C/422 Adapter CPM1-CIF11 RS-422 Adapter NT-AL001 RS-232C/422 Adapter Standardowe urz¹dzenia z wyjœciem szeregowym takie, jak czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone w komunikacji bezprotokó³owej. CPM2A CPM2A CPM2A CPM2A Czytnik kodów paskowych

8 Komunikacja Pe³na komunikacja z komputerami nadrzêdnymi, innymi sterownikami i terminalami programowalnymi Równoczesne pod³¹czenie terminala i konsoli programuj¹cej Mo liwe jest u ycie terminala wizualizacyjnego i konsoli programuj¹cej w tym samym czasie dziêki zastosowaniu kabla ³¹cz¹cego CPM2C-CN111. Konsola programuj¹ca Porty typu Peripherial CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy CPM2C Terminal CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy Kabel RS-232C Port RS-232C (D-sub 9 pin) Terminal Pod³¹czenie terminala Terminal programowalny OMRON-a mo e byæ pod³¹czony w sposób umo liwiaj¹cy ingerencjê w program. CPM2C Po³¹czenie 1:1 Po³¹czenie 1:1 mo e dotyczyæ sterowników CPM2C lub CQM1, CPM1, CPM1A, CPM2A, SRM1(-V2), C200HS lub C200HX/HG/HE. Kabel RS-232C CPM2C CPM2C Host Link Dostêp do pamiêci I/O (odczyt i zapis), zmiana trybu pracy poprzez komputer nadrzêdny lub terminal programowalny. Komunikacja bezprotokó³owa Standardowe, seryjne urz¹dzenia z wyjœciem szeregowym takie, jak czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone w komunikacji bezprotokó³owej. Komputer nadrzêdny CPM2C CPM2C Rozkaz OdpowiedŸ Czytnik kodów paskowych Po³¹czenie 1:1 jest mo liwe, identyczne, jak dla CPM2A.

9 Przyk³adowe pod³¹czenia Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do portu typu Peripherial jednostki centralnej sterownika. Konsola CQM1-PRO01-E Do³¹czony kabel (2 m) CPM2A Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do jednostki centralnej sterownika za pomoc¹ kabla ³¹cz¹cego (CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111). Do³¹czony kabel (2 m) Port typu Peripherial CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy CQM1-PRO01-E Port typu Peripherial Konsola C200H-PRO27-E CQM1-PRO01-E Port S-232C (D-sub 9 pin) CPM2C Kabel ³¹cz¹cy C200H-CN222 (2 m) lub C200H-CN422 (4 m) CPM2A CS1W-CN114 Kabel ³¹cz¹cy Kabel ³¹cz¹cy C200H-CN222 (2 m) lub C200H-CN422 (4 m) C200H-PRO27-E Port typu Peripherial C200H-PRO27-E Kabel ³¹cz¹cy CS1W-CN224 lub CS1W-CN624 Przyk³ad pod³¹czenia oprogramowania Pod³¹czenie do portu typu Peripherial CPM2A IBM PC/AT lub kompatybilny CQM1-CIF02 Port typu Peripherial Przyk³ad pod³¹czenia oprogramowania Mog¹ byæ u yte oprogramowania SYSMAC Support Software (dla MS-DOS) i SYSWIN (dla Windows). W obu przypadkach komputer IBM PC/AT lub kompatybilny mo e byæ pod³¹czony do jednostki centralnej sterownika za pomoc¹ kabla CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111). CQM1-CIF01 lub CQM1-CIF02 RS-232C Adapter CPM1-CIF01 RS-232C Adapter Port typu Peripherial CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy Pod³¹czenie do portu RS-232C XW2Z- 00S-V CPM2A RS-232C Kabel Port RS-232C (D-sub 9 pin) CPM2C IBM PC/AT lub kompatybilny Port RS-232C CS1W-CN114 Kabel ³¹cz¹cy

10 CPM2A Specyfikacja CPM2A - Specyfikacja ogólna Parametr Modu³y CPU z 30 punktami we/wy Zasilanie znamionowe Zasilanie AC 100 do 240 VAC, 50/60 Hz Zasilanie DC 24 VDC Dopuszczalne napiêcie Zasilanie AC 85 do 264 VAC zasilaj¹ce Zasilanie DC 20.4 do 26.4 VDC Pobór mocy Zasilanie AC 60 VA max. Zasilanie DC 20 W max. Pr¹d rozruchu Zasilanie AC 60 A max. Zasilanie DC 20 A max. Parametry wyjœciowe wbudowane- y Napiêcie wyjœciowe 24 VDC go zasilacza (tylko typy z zasil.ac) Pr¹d wyjœciowy 300 ma (patrz Uwagi 1, 2, 3) Rezystancja izolacji Wytrzyma³oœæ dielektryczna Dopuszczalne zak³ócenia Modu³y CPU z 40 punktami we/wy Modu³y CPU z 60 punktami we/wy 20 MΩ min. (dla 500 VDC) pomiêdzy zaciskami zasilania i zaciskami uziemienia 2,300 VAC 50/60 Hz przez 1 min. pomiêdzy zaciskami zasilania i zaciskami uziemienia, pr¹d up³ywu: 10 ma max. 1,500 Vp-p Odpornoœæ na wibracje 10 do 57 Hz, amplituda mm, 57 do150 Hz, przyspieszenie: 9.8 m/s 2 w osiach X, Y, Z przez 80 minut ka da Odpornoœæ na udary 147 m/s 2 3 razy w osiach X, Y, Z Dopuszczalna temperatura otoczenia Temperatura pracy: 0 do 55 C Temperatura sk³adowania: 20 do 75 C Wilgotnoœæ Œrodowisko Zaciski pod³¹czeniowe 10% do 90% (bez kondensacji) Wolne od gazów korozyjnych M3 Dopuszczalna przerwa w zasilaniu Zasilanie AC: 10 ms min. Zasilanie DC: 2 ms min. Waga modu³u CPU Zasilanie AC 700 g max. 800 g max. 1,000 g max. Zasilanie DC 600 g max. 700 g max. 900 g max. Waga modu³ów rozszerzaj¹cych Modu³ z 20 punktami wejœæ/wyjœæ: 300 g max. Modu³ z 8 punktami wyjœciowymi: 250 g max. Modu³ z 8 punktami wejœciowymi: 200 g max. Modu³ analogowy MAD01/MAD11: 150 g max./250 g max. Modu³ wejœæ temperaturowych: 250 g max. Modu³ komunikacyjny CompoBus/S i DeviceNet: 200 g max. Uwagi: 1. U ywaj dodatkowego wyjœcia zasilaj¹cego jedynie do zasilania urz¹dzeñ na wejœciach. (Nie mo e byæ wykorzystywane do zasilania urz¹dzeñ na wyjœciach). 2. Po przekroczeniu znamionowego obci¹ enia lub w przypadku zwarcia, napiêcie zostanie odciête i praca sterownika zostanie zatrzymana. 3. Dla sterownika CPM2A-60CDR-A, w przypadku pod³¹czenia 3 modu³ów CPM1A-MAD11, obci¹ enie dodatkowego wyjœcia napiêciowego nie mo e przekroczyæ 200 ma. 1

11 CPM2A Specyfikacja Pobór mocy przez modu³y CPM2A zasilane pr¹dem sta³ym DC Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej wymaganej mocy dla sterowników CPM2A. CPM1A modu³y rozszerzaj¹ce Pobór mocy (W) CPM1A-20EDR1 2.5 CPM1A-20EDT/T1 1.5 CPM2A- modu³ CPU Pobór mocy (W) CPM1A-8ED 1 CPM2A-20CDR-D 4 CPM1A-8ER 2 CPM2A-30CDR-D 4.5 CPM1A-8ET/T1 1 CPM2A-40CDR-D 6 CPM1A-DRT21 1 CPM2A-60CDR-D 7.5 CPM1A-SRT21 1 CPM2A-20CDT/T1-D 3.5 CPM1A-MAD01/MAD CPM2A-30CDT/T1-D 4 CPM1A-TS001/TS101 3 CPM2A-40CDT/T1-D 4.5 CPM1A-TS002/TS102 3 CPM2A-60CDT/T1-D 5 Uwaga: Przy obliczaniu ca³kowitej mocy konieczne jest uwzglêdnienie poboru mocy przez konsolê programuj¹c¹, konwerter RS232 lub inne urz¹dzenia. CPM2A - Specyfikacja Parametr Specyfikacja Sposób kontroli Program zapisany w pamiêci Metoda kontroli wejœæ/wyjœæ Skanowanie cykliczne z natychmiastowym ustawieniem wyjœæ Jêzyk programowania Schemat drabinkowy lub schemat bloków funkcyjnych lub program mnemoniczny D³ugoœæ instrukcji 1 krok na instrukcjê, 1 do 5 s³ów na instrukcjê Instrukcje programowe Instrukcje podstawowe: 14 Instrukcje specjalne: 105 wybieranych ze 185 Czas wykonywania instrukcji Instrukcje podstawowe: 0.64 µs (np. instrukcja LD) Instrukcje specjalne: 7.8 µs (np. instrukcja MOV) Pojemnoœæ programu 4,096 s³ów Max.liczba Tylko jednostka CPU 30 punktów 40 punktów 60 punktów pkt. we/wy i Z rozszerzeniami 90 punktów max. 100 punktów max. 120 punktów max. Bity wejœciowe IR do IR (bity niewykorzystane jako wejœciowe mog¹ byæ u yte jako markery) Bity wyjœciowe IR do IR (bity niewykorzystane jako wyjœciowe mog¹ byæ u yte jako markery) Markery 928 bitów:ir do IR (s³owa IR 020 doir 049) i IR do IR (s³owa IR 200 do IR 227) Bity specjalne (obszar SR) 448 bitów: SR do SR (s³owa IR 228 do IR 255) Bity przeniesieñ (obszar TR) 8 bitów: (TR0 do TR7) Bity zatrzaskowe (HR) 320 bitów: HR 0000 do HR 1915 (s³owa HR 00 do HR 19) Bity kontrolne (obszar AR) 384 bitów: AR 0000 do AR 2315 (s³owa AR 00 do AR 23) Bity obszaru LINK (obszar LR) 256 bitów: LR 0000 do LR 1515 (s³owa LR 00 do LR 15) PrzekaŸniki czasowe/liczniki 256 przekaÿników czasowych/liczników (TIM/CNT 000 do TIM/CNT 255) (obszar TIM/CNT) PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1 ms: TMHH( ) PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 10 ms: TIMH(15) PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 100 ms: TIM PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1s/10s: TIML( ) LIcznik odejmuj¹cy: CNT Licznik góra-dó³: CNTR(12) Pamiêæ danych (obszar DM) Zapis/odczyt: 2,048 s³ów (DM 0000 do DM 2047) Tylko odczyt: 456 s³ów (DM 6144 do DM 6599) Ustawienia sterownika: 56 s³ów (DM 6600 do DM 6655) 2

12 CPM2A Specyfikacja Przerwania Szybki licznik Parametr Wejœcia przerwaniowe Czasowy interwa³ przerwaniowy Szybki licznik Szybkie wejœcia Specyfikacja Zewnêtrzne wejœcia przerwaniowe: 4 1 (przerwania powtarzalne lub jednokrotne) 1 szybki licznik: 20 khz jedno-fazowy lub 5 khz dwu-fazowy 4 wejœcia szybkie Szybkie wyjœcia pulsowe 2 wyjœcia od 10 Hz do 10 khz, bez kontroli bezpoœredniej lub 1 wyjœcie od 10 Hz do 10 khz z regulowan¹ zmian¹ czêstotliwoœci i kontrol¹ bezpoœredni¹ lub 2 wyjœcia z modulacj¹ szerokoœci impulsów PWM ( _ ) (Szybkie wyjœcia pulsowe mog¹ byæ u ywane tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi) Synchronizacja wyjœæ 1 pkt: Szybkie wyjœcie pulsowe mo e byæ synchronizowane sygna³em szybkiego wejœcia z funkcj¹ przeskanowania (czêstotliwoœæ wyjœciowa = czêstotliwoœæ wejœciowa x zadany wspó³czynnik) (Funkcja mo e byæ wykorzystana tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi) Wejœcia szybkiej odpowiedzi 4 punkty (mninimalny czas trwania impulsu: 50 µs) Zadajniki analogowe 2 zadajniki z nastaw¹ od 0 do 200 Filtr wejœciowych sygna³ów Mo e byæ ustawiony niezale nie dla ka dego wejœcia. (1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms lub 80 ms; nastawa fabryczna: 10 ms) Funkcja zegara czasu rzeczyw. Zapisuje rok, miesi¹c, dzieñ tygodnia, dzieñ, godzinê, minutê, sekundê (podtrzymywany bateryjnie) Porty komunikacyjne Wbudowany port komunikacyjny PERIPHERIAL obs³uguje protokó³ HOST LINK, zewnêtrzn¹ magistralê danych, pod³¹czenie bezprotokó³owe lub konsolê programuj¹c¹ Wbudowany port komunikacyjny RS232C obs³uguj¹cy protoko³y: Host Link, 1:1 Slave Link, 1:1 Master Link, lub 1:1 NT Link, po³¹czenie bezprotokó³owe Dodatkowe funkcje wejœæ/wyjœæ Wejœcia/wyjœcia analogowe: 1 rozszerzenie umo liwia pod³¹czenie 2 wejœæ i 1 wy analogowego (dostêpne przy u yciu modu³ów Pod³¹czenie do sieci CompoBus/S: 1 rozszerzenie umo liwia wymianê informacji o 8 punktach rozszerzeñ) wejœciowych i 8 wyjœciowych. Modu³y temp.: 1 rozszerz. umo liwia pod³¹cz. 2 lub 4 czujn. termoparow. lub 2 lub 4 czujn. rezyst. Zabezpieczenie pamiêci Obszar HR, AR, DM oraz program u ytkownika jest zapamiêtywany po wy³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego Rodzaje pamiêci Pamiêæ typu FLASH: program u ytkownika, obszar DM tylko do odczytu + ustawienie parametrów pracy sterownika Pamiêæ z podtrzymaniem bateryjnym zawiera obszar DM, HR, AR, CNT/TIM. ( ywotnoœæ baterii wynosi ok. 5 lat) Funkcje samodiagnozuj¹ce Sprawdzanie programu B³¹d jednostki centr. CPU (watchdog), b³¹d magistrali wejœæ/wyjœæ, b³¹d pamiêci, niski stan napiêcia z baterii Sprawdzanie wystêpowania instrukcji END i poprawnoœæ topologii programu przed jego wykonaniem 3

13 CPM2A Specyfikacja Specyfikacja wejœæ/wyjœæ CPM2A 1. Specyfikacja wejœæ cyfrowych jednostki centralnej CPU Parametr Wejœcia Opis Napiêcie wejœciowe Wszystkie 24 VDC +10% / 15% Impedancja wejœciowa IN00000 do IN kω IN00002 do IN00006 IN00007 i nastêpne 3.9 kω 4.7 kω Pr¹d wejœciowy IN00000 do IN ma typowe IN00002 do IN00006 IN00007 i nastêpne 6 ma typowe 5 ma typowe Za³¹czenie (ON) IN00000 do IN VDC min., 5 ma napiêcie / pr¹d IN00002 i nastêpne 14.4 VDC min., 3 ma Wy³¹czenie (OFF) napiêcie/pr¹d Wszystkie 5.0 VDC max., 1 ma Zw³oka za³¹czenia Wszystkie 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) Zw³oka wy³¹czenia Wszystkie 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) Konfiguracja obwodu IN00000 do IN kω 10,000 pf 680 Ω WskaŸnik LED Obwód wewnêtrzny IN00002 do IN00006 WskaŸnik LED 3.9 kω 750 Ω Obwód wewnêtrzny IN00007 i nastêpne WskaŸnik LED 4.7 kω 750 Ω Obwód wewnêtrzny Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale nie dla ka dego wejœcia. Wejœcia szybkiego licznika Wejœcia od IN00000 do IN00002 mog¹ byæ ustawiane jako wejœcia szybkiego licznika, zgodnie z tabel¹ poni ej. Maksymalna czêstotliwoœæ zliczania wynosi 5 khz dla trybu pracy z wykrywaniem kierunku obrotów lub 20 khz dla innych trybów. 4 Wejœcie Funkcja Tryb z wykrywaniem kierunku obrotów Tryb wejœcie impulsowe + kierunek Tryb góra - dó³ Tryb inkrementalny IN00000 Wejœcie impulsowe, faza A Wejœcie impulsowe Wejœcie impulsowe dodaj¹ce Wejœcie impulsowe inkrementalne IN00001 Wejœcie impulsowe, faza B Kierunek liczenia Wejœcie impulsowe odejmuj¹ce Normalne wejœcie IN00002 Wejœcie impulsowe faza Z/sygna³ zeruj¹cy (wejœcie IN00002 mo e byæ u yte jako normalne wejœcie, kiedy nie jest wykorzystywany szybki licznik). Wejœcia przerwaniowe Wejœcia IN00003 do IN00006 mog¹ byæ u yte jako wejœcia przerwaniowe lub wejœcia szybkiej odpowiedzi. Minimalny czas trwania pojedynczego impulsu nie powinien byæ krótszy ni 0.05 ms.

14 CPM2A Specyfikacja 2. Specyfikacja wejœæ modu³ów rozszerzaj¹cych Parametr Opis Napiêcie wejœciowe 24 VDC +10% / 15% Impedancja wejœciowa 4.7 kω Pr¹d wejœciowy Za³¹czenie (ON) - napiêcie Wy³¹czenie (OFF) - napiêcie Zw³oka za³¹czenia Zw³oka wy³¹czenia Konfiguracja obwodu 5 ma typowo 14.4 VDC min. 5.0 VDC max. 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) WskaŸnik LED 750 Ω Obwód wewnêtrzny 4.7 kω Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale nie dla ka dego wejœcia. CPM2A - specyfikacja wyjœæ cyfrowych (jednostki centralnej CPU i rozszerzenia) 1. Wyjœcie przekaÿnikowe Parametr Max. pr¹d prze³¹czania 2 A, 250 VAC (cosφ = 1) 2 A, 24 VDC (4 A/ wspólny zacisk COM Min. pr¹d prze³¹czania 10 ma, 5 VDC ywotnoœæ przekaÿników Elektryczna: 150,000 operacji (30-VDC obci¹ enie rezystancyjne) 100,000 operacji (240-VAC obci¹ enie indukcyjne cosφ = 4) Mechaniczna: 20,000,000 operacji Zw³oka za³¹czenia Zw³oka wy³¹czenia Konfiguracja obwodu 15 ms max. 15 ms max. Opis WskaŸnik LED OUT Obwód wewnêtrzny OUT COM Maximum 250 VAC: 2 A 24 VDC: 2 A 5

15 CPM2A Specyfikacja 2. Wyjœcia tranzystorowe (NPN) Parametr Max. pr¹d prze³¹czania Pr¹d up³ywu Napiêcie szcz¹tkowe Specyfikacja 30CDT-D 40CDT-D 60CDT-D 8ET 20EDT OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjœcie OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjœcie 0.8 A/zacisk wspólny 2.4 A/modu³ 0.1 ma max. 1.5 V max. 0.8 A/zacisk wspólny 3.2 A/modu³ OpóŸnienie za³¹czenia (ON) OUT01000 i OUT01001: 20 µs max. OUT01002 i nastêpne: 0.1 ms max. 0.8 A/zacisk wspólny 4.8 A/modu³ 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ OpóŸnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001: 40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 ma) 0.1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) OUT01002 i nastêpne: 1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) 24 VDC +10% / 5%, 0.3 A/wyjœcie 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ 0.1 ms max. 1 ms max. (24VDC +10% / 5%, 5 do 300 ma) Bezpiecznik (patrz Uwaga) 1 bezpiecznik/wyjœcie 1 bezp. / zacisk wspólny Konfiguracja obwodu WskaŸnik LED OUT Obwód wewnêtrzny OUT 24 VDC COM ( ) Uwaga: Bezpiecznik mo e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON 3. Wyjœcia tranzystorowe (PNP) Parametr Max. pr¹d prze³¹czania Pr¹d up³ywu Napiêcie szcz¹tkowe Specyfikacja 30CDT1-D 40CDT1-D 60CDT1-D 8ET1 20DET1 OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjœcie OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjœcie 0.8 A/zacisk wspólny 2.4 A/modu³ 0.1 ma max. 1.5 V max. 0.8 A/zacisk wspólny 3.2 A/modu³ 0.8 A/zacisk wspólny 4.8 A/modu³ 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ OpóŸnienie za³¹czenia (ON) OUT01000 i OUT01001: 20 µs max. OUT01002 i nastêpne: 0.1 ms max. OpóŸnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001: 40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 ma) 0.1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) OUT01002 i nastêpne: 1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) 24 VDC +10% / 5%, 0.3 A/wyjœcie 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ 0.1 ms max. 1 ms max. (24VDC +10% / 5%, 5 do 300 ma) Bezpiecznik (patrz Uwaga) 1 bezpiecznik/wyjœcie 1 bezpiecznik/grupê Konfiguracja obwodu wyjœæ ze wspólnym zaciskiem WskaŸnik LED COM (+) Obwód wewnêtrzny OUT 24 VDC Uwaga: Bezpiecznik mo e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON OUT 6

16 CPM2A Specyfikacja Modu³y wejœæ/wyjœæ analogowych Sterowniki CPM2A i CPM1A mog¹ byæ rozszerzane o modu³y z wejœciami i wyjœciami analogowymi dla sygna³ów pr¹dowych, napiêciowych lub temperaturowych. CPU CPM1/CPM1A/CPM2A Modu³ we/wy analogowych Modu³ wejœæ/wyjœæ analogowych CPM1A-MAD01 CPM1A-MAD11 We/wy napiêciowe We/wy pr¹dowe We/wy napiêciowe We/wy pr¹dowe Wejœcia Liczba wejœæ 2 2 (alokacja na 2 s³owach) analogowe Sygna³ wejœciowy 0 do 10 V/1 do 5 V 4 do 20 ma 0 do 5 V/1 do 5 V/0 do 10 V/ 10 do 10 V 0 do 20 ma/ 4 do 20 ma Max. sygna³ wejœciowy ±15 V ±30 ma ±15 V ±30 ma Impedancja wejœciowa 1 MΩ min. 250 Ω (znamionowo) 1 MΩ min. 250 Ω Rozdzielczoœæ 1/256 1/6,000 (pe³nej skali) Dok³adnoœæ O ea ecso 1.0% pe³nej o u sca skali e 25 C: ±0.3% pe³nej skali 25 C: ±0.4% pe³nej skali 0 to 55 C: ±0.6% pe³nej skali 0 to 55 C: ±0.8% pe³nej skali Przetwornik A/D Przetwornik 8-bitowy Binarne (4 cyfry heksadecymalne) Zakres wejœcia: 10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex Inne zakresy wejœciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex Wyjœcia Uœrednianie --- Obs³uguje (ustaw. na ka dym wejœciu za pom. prze³¹czn. DIP) analogowe Detekcja --- Obs³uguje od³¹czenia (p. Uw. 2) Liczba wyjœæ 1 1 (alokacja na 1 s³owie) Sygna³ wyjœciowy 0 do 10 V/ 10 do 10 V Maksymalny pr¹d wyjœciowy Max. rezystancja zewn. pod³¹czona do wyjœcia 4 do 20 ma 1 do 5 V/0 do 10 V/ 10 do 10 V 5 ma do 20 ma/ 4 do 20 ma Ω 1 kω min. 600 Ω max. Rozdzielczoœæ 1/256 (1/512 kiedy wyjœcie ustawione jest 1/6,000 (pe³nej skali) na zakres -10 do 10 V) Dok³adnoœæ O ea ecso 1.0% pe³nej o u sca skali e 25 C: ±0.4% pe³nej skali 0 do 55 C: ±0.8% pe³nej skali Przetwornik D/A 8-bitowy ze znakiem Binarne (4 cyfry heksadecymalne) Zakres wejœcia: 10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex Inne zakresy wejœciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex Czas konwersji 10 ms/modu³ max. (p. Uwaga 1) 2 ms/punkt (6 ms dla wszystkich punktów) Izolacja Izolacja optyczna miêdzy zaciskami wejœæ/ Izolacja optyczna miêdzy zaciskami analogowymi wejœæ/wyjœæ wyjœæ i PLC. (Nie ma izolacji miêdzy wejœciami/wyjœciami analogowymi) i wewnêtrznymi obwodami. (Nie ma izolacji miêdzy wejœciami/ wyjœciami analogowymi). Uwaga: 1. Czas konwersji jest ca³kowitym czasem dla 2 wejœæ analogowych i 1 wyjœcia analogowego. 2. Wyjœcie napiêciowe i wyjœcie pr¹dowe mog¹ byæ u ywane w tym samym czasie, ale ca³kowity pr¹d nie mo e przekroczyæ 21 ma. 7

17 CPM2A Specyfikacja Modu³y wejœæ temperaturowych CPM1A-TS001/TS002/TS101/TS102 Pod³¹czenie modu³u wejœæ temperaturowych (CPM1A-TS001/TS002/TS101/TS102) do sterowników CPM1A lub CPM2A pozwala na odczyt temperatury z czujników termoparowych lub czujników rezystancyjnych. Wejœcie jest przekszta³cone w dan¹ (4-cyfrowa wartoœæ heksadecymalna) i zachowywane w obszarze wejœæ/wyjœæ IR. Dok³adne dane dotycz¹ce maksymalnej liczby modu³ów temperaturowych - na stronie... Specyfikacja Parametr Specyfikacja Model CPM1A-TS001/002 CPM1A-TS101/102 Liczba TS001: 2; TS002: 4 TS101: 2; TS102: 4 wejœæ Typ wejœæ K lub J prze³¹czalne (ten sam typ wejœcia musi byæ u yty dla wszystkich wejœæ) Pt100 lub JPt100 prze³¹czalne (ten sam typ wejœcia musi byæ u yty dla wszystkich wejœæ) Dok³adnoœæ Czas konwersji Przekszta³cona wartoœæ temperatury Izolacja ±0.5% lub ±2% zachowanej wartoœci (p. Uwaga) ± 1 cyfra max. ±0.5% lub ±1% zachowanej wartoœci (p. Uwaga) ± 1 cyfra max. 250 ms/2 punkty (TS001 lub TS101) lub 250 ms/4 punkty (TS002 lub TS102) Binarna (4-cyfrowa heksadecymalna) Optyczna pomiêdzy wejciami Uwaga: Dok³adnoœæ dla termopary K przy temperaturach mniejszych ni 100 C: ±4 C ± 1 cyfra max. Zakres temperatur wejœciowych dla CPM1A-TS001/002 Typ wejœcia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka dego typu wejœcia pokazuje poni sza tabela. Parametr Zakres w C Zakres w F K 200 do 1, do 2, do do J 100 do do 1, do do Zakres temperatur wejœciowych dla CPM1A-TS101/102 Typ wejœcia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka dego typu wejœcia pokazuje poni sza tabela. Parametr Zakres w C Zakres w F Pt do do 1,200.0 JPt do do 1,

18 CPM2A Specyfikacja 2. Modu³ analogowy CPM1A-TS101-DA Wyjœcia napiêciowe Wejœcia Liczba wejœæ 2 temperaturowe Sygna³ wejœciowy 3-przewodowy czujnik rezystancyjny Pt100 Maksymalny sygna³ wejœciowy 194,1 Ω / +250 ) C Minimalny sygna³ wejœciowy Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ 13-bitowa + bit znaku 1% dla pe³nej skali Wyjœcia Liczba wyjœæ 1 analogowe Sygna³ wyjœciowy 0 do 10 V lub 10 do 10 V Maksymalny pr¹d wyjœciowy Maksymalna rezystancja zewnêtrzna pod³¹czona do wyjœcia Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ Przetwornik cyfrowo-analogowy Czas konwersji (patrz Uwaga) Izolacja Parametr 82,3 Ω / -40 ) C 5 ma --- 1/256 (1/512 kiedy wyjœcie ustawione jest na zakres 10 do 10 V.) 1.0% pe³nej skali Przetwornik 8-bitowy 60 ms/modu³ max. Uwaga: Podany czas konwersji dotyczy ³¹cznego czasu konwersji wejœæ i wyjœcia modu³u. Wyjœcia pr¹dowe 4 do 20 ma Pomiêdzy wejœciami a wyjœciem - fotooptyczna. pomiêdzy zaciskami wyjœciowymi - brak Ω Modu³ komunikacyjny CompoBus/S Sterownik CPM2A PC mo e pracowaæ jako modu³ Slave w sieci CompoBus/S, kiedy pod³¹czone jest rozszerzenie CPM1A-SRT21. Modu³ ten zapewnia wymianê informacji o 8 punktów wejœciowych i 8 punktów wyjœciowych pomiêdzy sterownikiem a jednostk¹ Master. Modu³ Master (lub modu³ Master SRM1) CPM2A Jednostka CPU CPM1A-SRT21 Modu³ CompoBus/S CS1, C200H, CQM1 lub SRM1 PC Specyfikacja Parametr Oznaczenia Master/Slave Liczba punktów wejœæ/wyjœæ Liczba s³ów pamiêci zajmowanej w CPM2A Ustawianie numeru wêz³a sieci Kabel pod³¹czeniowy Specyfikacja CPM1A-SRT21 Modu³ CompoBus/S Slave 8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych 1 s³owo wejœciowe, 1 s³owo wyjœciowe (adresowane tak, jak dla innych rozszerzeñ) Ustawiane za pomoc¹ prze³¹cznika typu DIP-switch Mo e byæ pod³¹czone do 16 modu³ów SLAVE (8 modu³ów, jeœli jest u ywany CQM1-SRM21.) Uwaga: Dok³adne informacje nt. komunikacji CompoBus/S znajdziesz w oddzielnym katalogu 9

19 CPM2A Specyfikacja Modu³ komunikacyjny DeviceNet CPM1A-DRT21 Pod³¹czenie modu³u DeviceNet I/O Link (CPM1A-DRT21) do sterownika CPM2A pozwala na pracê jako modu³ typu Slave sieci DeviceNet. Przy w/w konfiguracji mo liwe jest stworzenie do 32 wejœæ i 32 wyjœæ. Modu³ Master DeviceNet Jednostka CPU CPM2A CPM1A-DRT21 - modu³ DeviceNet CS1, CJ1, C200H, seria CV lub CVM1 Mo liwoœæ pod³¹czenia do 63 wêz³ów (z modu³em Master CS1) Specyfikacja Parametr Master/slave Model Liczba punktów we/wy miêdzy modu³em a Masterem Liczba s³ów alokowanych w pamiêci CPM2A Modu³ typu Slave DeviceNet CPM1A-DRT21 Wejœcia: 32 Wyjœcia: 32 Wejœcia: 2 s³owa Wyjœcia: 2 s³owa Specyfikacja Metoda ustaw. adresu wêz³a Maksymalna liczba mo liwych wêz³ów Prze³¹cznikiem typu DIP-switch. 63 (CS1) 32 (CVM1/CV) 25 (C200HX/HG/HE) 16 (C200HS) (Oznaczenia serii w nawiasach odnosz¹ siê do jednostek CPU, do których zamontowany zosta³ modu³ Master DeviceNet'u) Przyk³ad konfiguracji sterownika CPM2A Do jednostki centralnej CPU maksymalnie mo na pod³¹czyæ do 3 modu³ów rozszerzaj¹cych innych ni modu³y temperaturowe CPM1A-TS002/102. Je eli pod³¹czony jest modu³ CPM1A-TS002/102 do modu³u CPU mo na do³¹czyæ tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy (inny ni CPM1A-TS002/102). Modu³ CPU Modu³ Modu³ Modu³ rozszerzaj¹cy rozszerzaj¹cy rozszerzaj¹cy 10

20 CPM2A Specyfikacja Grupy modu³ów rozszerzaj¹cych Grupa 1 (G1) Modu³ rozszerzeñ we/wy Modu³ analogowy Modu³ komunikacyjny CompoBus/S Modu³ temperaturowy CPM1A-TS001/TS101 Modu³ komunikacyjny DeviceNet Grupa 2 (G2) Modu³ temperaturowy CPM1A-TS002/TS102 Kombinacjê modu³ów podanych powy ej przedstawia kolejna tabela. Kombinacje po³¹czeñ modu³ów rozszerzaj¹cych Rozszerzenie 1 Rozszerzenie 2 Rozszerzenie 3 G1 G1 G1 G2 G1 G2 - Modu³ z grupy G2 nie mo e byæ pod³¹czony za modu³em z grupy G1. Uwagi: 1. Kolejnoœæ monta u nie ma wp³ywu na maksymaln¹ liczbê modu³ów. 2. Je eli do portu RS232C pod³¹czony jest konwerter NT-AL001 RS-422, tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy mo e zostaæ zastosowany. 3. Jeœli do CPM2A-60CDR-A s¹ pod³¹czone 3 modu³y CPM1A-MAD11/MAD01, nie przekraczaj obci¹ enia wyjœcia 24 VDC wiêcej ni 20 ma. 11

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI 1

INSTRUKCJA OBS UGI 1 MIERNIK CYFROWO - ANALOGOWY Z WIELOKOLOROWYM BARGRAFEM TYPU NA3 Z INTERFEJSEM RS-485 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 NA3 A1 A2 NA3 A3 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 MIERNIK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW)

Instrukcja obs ugi. Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F1500-G. (0,4kW 75kW) Instrukcja obs ugi Przemienniki cz stotliwo ci HFinverter F15-G (,4kW 75kW) Wersja instrukcji 4/27 Przemienniki cz stotliwo ci Dzi kujemy, e wybrali Pa stwo produkty firmy HFinverter! Doskona jako, obs

Bardziej szczegółowo

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY)

CZAZ UM INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) CZAZ UM CYFROWY ZESPÓŁ AUTOMATYKI ZABEZPIECZENIOWEJ I STEROWNICZEJ DLA SILNIKA ASYNCHRONICZNEGO I SYNCHRONICZNEGO WN INSTRUKCJA OBSŁUGI PANEL OPERATORA (WYŚWIETLACZ ALFANUMERYCZNY) WY WIETLACZ ALFANUMERYCZNY

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy

Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy Zintegrowany system sterowania icontrol Prodigy 7146716A02 Instrukcja obs³ugi urz¹dzeñ 7146656C02 Interfejs operatora 7105512 Karta operatora Wydanie 11/06 Ten dokument jest dostêpny w witrynie internetowej

Bardziej szczegółowo

MOVIDRIVE Falownik programowalny

MOVIDRIVE Falownik programowalny MOVIDRIVE Falownik programowalny Podrêcznik programowania Pozycjonowanie i sterowanie sekwencyjne IPOS plus Wydanie 10/99 10/262/97 C U L U L 0919 174 7/ 1099 Ważne wskazówki Ważne wskazówki Prosimy o

Bardziej szczegółowo

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL

OFERTA 2014 aparatury kontrolno-pomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL OFERTA 2014 aparatury kontrolnopomiarowej i usług EMS WWW.LUMEL.COM.PL BEZPIECZENSTWO I STANDARDY TECHNICZNE bezpieczeñstwa: wed³ug normy PNEN 61010. III kategorii instalacji: wymagania bezpieczeñstwa

Bardziej szczegółowo

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04

Prothermo NMT539. Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Karta katalogowa TI042N/08/PL/11.04 Prothermo NMT539 Inteligentny przetwornik œredniej temperatury oraz poziomu wody dennej w zbiorniku. Zastosowanie w pomiarach rozliczeniowych oraz w aplikacjach zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex

Z³¹cza do WLAN. Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie. P³aski monitor TFT 15. Dr X ostrzega na czas. Nowoœci firmy Torex Wszystkie ceny w z³ netto, bez VAT E-mail: obsluga.klienta@elfa.se Informator dla Klientów ELFA Numer 1/2003 Z³¹cza do WLAN Wysokiej jakoœci narzêdzia po dobrej cenie P³aski monitor TFT 15 Dr X ostrzega

Bardziej szczegółowo

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB

DEH-1420UB DEH-1410UB DEH-1400UB DEH-1400UBB Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie, drukowanie, modyfikacja lub Publikowane przez DSV sp. z o.o. S.KA. Powielanie,

Bardziej szczegółowo

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci

Interfejs Fieldbus. Karta katalogowa 00813-0100-4023, wersja AA Styczeñ 2003 Model 3420. Spis treœci Model 3420 Interfejs Fieldbus INTERFEJS FIELDBUS MODEL 3420: Monitorowanie procesów technologicznych przy zastosowaniu zaawansowanych urz¹dzeñ FOUNDATION fieldbus Interfejs do istniej¹cych systemów z protoko³ami

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania icontrol

Zintegrowany system sterowania icontrol Zintegrowany system sterowania icontrol Instrukcja obs³ugi Polish Wydano 4/4 Ta dokumentacja jest dostêpna w Internecie pod adresem http://emanuals.nordson.com/finishing NORDSON CORPORATION AMHERST, OHIO

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1

Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Podrêcznik programowania PL12PL-1300 Sterowanie wkrêtark¹ elektryczn¹ serii TME-100 wersja 2.4.1 Dokumentacja dodatkowa: PL12-1400 Wykaz czêœci zamiennych NORTH AMERICA EUROPE P.O. Box 1410 Lexington,

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event

Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702. Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event ASPEL S.A. 32-080 Zabierzów, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Rejestrator d³ugotrwa³ych zapisów EKG AsPEKT 702 Rejestrator zdarzeñ AsPEKT 722 Event Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATORÓW TEMPERATURY AR 610 AR 611 AR 612 AR 615 AR 614 AR 617 APAR - BIURO HANDLOWE 0-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. (0-) 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax (0-) 607-99-50 E-mail: handel@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo