OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom"

Transkrypt

1 Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania

2 OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2002

3 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej rodziny sterowników praktycznie w ka dej aplikacji, zapewniaj¹c jednoczeœnie jej maksymaln¹ efektywnoœæ. Optymalnego wyboru mo na dokonaæ spoœród 12 modeli jednostek centralnych (CPU), zasilanych pr¹dem sta³ym lub zmiennym, wyposa onych w wyjœcia przekaÿnikowe lub tranzystorowe, z 30, 40 lub 60 wejœciami/wyjœciami. Dziêki modu³om rozszerzaj¹cym iloœæ wejœæ/wyjœæ mo e byæ wiêksza. 30 punktów wejœæ/wyjœæ 40 punktów wejœæ/wyjœæ 130mm 150mm Zasilanie AC G³êbokoœæ: 90 mm Zasilanie DC G³êbokoœæ: 55 mm CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-30CDR-A 18 pkt. wejœciowych 12 pkt. wyjœciowych CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-30CDR-D CPU z wyjœciami tranzystorowymi CPM2A-30CDT-D (NPN) CPM2A-30CDT1-D (PNP) 18 pkt. wejœciowych 12 pkt. wyjœciowych CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-40CDR-A 24 pkt. wejœciowe 16 pkt. wyjœciowych CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-40CDR-D CPU z wyjœciami tranzystorowymi CPM2A-40CDT-D (NPN) CPM2A-40CDT1-D (PNP) 24 pkt. wejœciowe 16 pkt. wyjœciowych CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-60CDR-A 36 pkt. wejœciowych 24 pkt. wyjœciowe CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi CPM2A-60CDR-D CPU z wyjœciami tranzystorowymi CPM2A-60CDT-D (NPN) CPM2A-60CDT1-D (PNP) 36 pkt. wejœciowych 24 pkt. wyjœciowe

4 do ka dej aplikacji 60 punktów wejœæ/wyjœæ Demontowalne listwy zaciskowe dla ³atwiejszej obs³ugi Demontowalne listwy zaciskowe* upraszczaj¹ kablowanie sterownika (*dot. tylko modu³ów CPU) 90 mm 195 mm Modu³y rozszerzaj¹ce Specyfikacja Nazwa Model Opis CPM1A-8ED 8 wejœæ Wejœcia DC CPM1A-8ER 8 wyjœæ Wyjœcia przekaÿ. CPM1A-8ET 8 wyjœæ Wyjœcia tranzystorowe (NPN) CPM1A-8ET1 8 wyjœæ Wyjœcia tranzystorowe (PNP) CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi (wbudowany RS-232C) CPM2A-30CDR-A CPM2A-30CDR-D CPM2A-40CDR-A CPM2A-40CDR-D CPM2A-60CDR-A CPM2A-60CDR-D 30 punktów wejœæ/wyjœæ, AC 30 punktów wejœæ/wyjœæ, DC 40 punktów wejœæ/wyjœæ, AC 40 punktów wejœæ/wyjœæ, DC 60 punktów wejœæ/wyjœæ, AC 60 punktów wejœæ/wyjœæ, DC CPM1A-20EDR1 12 wejœæ DC 8 wyjœæ przekaÿnikowych CPM1A-20EDT 12 wejœæ DC 8 wyjœæ tranzystorowych (NPN) CPM1A-20EDT1 12 wejœæ DC 8 wyjœæ tranzystorowych (PNP) Do jednostki CPU mo na pod³¹czyæ max 3 modu³y rozszerzaj¹ce (³¹czna iloœæ pkt. wejœæ/wyjœæ = 120) CPU z wyjœciami tranzystorowymi (wbudowany RS-232C) Modu³y rozszerzaj¹ce CPM2A-30CDT-D CPM2A-30CDT1-D CPM2A-40CDT-D CPM2A-40CDT1-D CPM2A-60CDT-D CPM2A-60CDT1-D CPM1A-8ED CPM1A-8ER CPM1A-8ET CPM1A-8ET1 CPM1A-20EDR1 CPM1A-20EDT CPM1A-20EDT1 30 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC 30 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC 40 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC 40 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC 60 punktów wejœæ/wyjœæ (NPN), DC 60 punktów wejœæ/wyjœæ (PNP), DC 8 wejœæ DC 8 wyjœæ przekaÿnikowych 8 wyjœæ tranzystorowych (NPN) 8 wyjœæ tranzystorowych (PNP) 12 wejœæ DC, 8 wyjœæ przekaÿnikowych 12 wejœæ DC 8 wyjœæ tranzystorowych (NPN) 12 wejœæ DC 8 wyjœæ tranzystorowych (PNP) Modu³ komunik. CompoBus/S CPM1A-SRT21 8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych Modu³ we/wy analog. CPM1A-MAD01 2 wejœcia analogowe, 1 wyjœcie analogowe Modu³ komunikacyjny CompoBus/S CPM1A-SRT21 Modu³ wejœæ/wyjœæ analogowych CPM1A-MAD01 2 wejœcia analogowe 1 wyjœcie analogowe CPM1A-TS _ CPM1A-TS101-DA 2 lub 4 wejœcia 2 wejœcia Pt100/JPt100 temperaturowe K, J, Pt 100, JPt100 1 wyjœcie analogowe Modu³ wejœæ CPM1A-TS101-DA 2 wejœcia temperaturowe Pt100/JPt100 temperaturowych 1 wyjœcie analogowe CPM1A-TS001 2 wejœcia K, J CPM1A-TS002 4 wejœcia K, J CPM1A-TS101 2 wejœcia Pt100, JPt100 CPM1A-TS102 4 wejœcia Pt100, JPt100

5 Sterowniki Mimo wyj¹tkowo ma³ych rozmiarów Bogata oferta proponowanych modeli sterownika CPM2C o zaskakuj¹co ma³ych wymiarach zapewnia w pe³ni efektywn¹ kontrolê pracy maszyny. 10 modeli tego sterownika, zasilanego pr¹dem sta³ym (24 VDC), charakteryzuje siê ró - norodnymi kombinacjami wyjœæ przekaÿnikowych/tranzystorowych, zacisków œrubowych/ wtyków do sygna³ów we/wy oraz opcjonalnym wyposa eniem w zegar czasu rzeczywistego. Ró ne typy wyjœæ i iloœæ punktów wejœæ/wyjœæ umo liwiaj¹ dostosowanie do wymagañ konkretnej aplikacji a modu³y rozszerzaj¹ce (z 24 lub 10 punktami we/wy) pozwalaj¹ na kontrolê do 140 punktów wejœæ/wyjœæ. Wymiar rzeczywisty 10 punktów wejœæ/wyjœæ CPM2C-10CDR-D CPU (listwa zaciskowa we/wy) 10 punktów wejœæ/wyjœæ CPM2C-10CDTC-D CPU (z³¹cze wtykowe we/wy) 20 punktów wejœæ/wyjœæ CPM2C-20CDTC-D CPU (z³¹cze wtykowe we/wy) 90mm 33mm 33mm 33mm

6 pe³na kontrola do 140 pkt. wejœæ/wyjœæ! CPU (10 pkt. wejœæ/wyjœæ) G³êbokoœæ: 65 mm CPU z wyjœciami przekaÿnikowymi (I/O terminal block) CPM2C-10CDR-D (bez zegara) CPM2C-10C1DR-D (z zegarem) 6 wejœæ DC 4 wyjœcia CPU z wyjœciami tranzystorowymi (NPN) (I/O connector) CPM2C-10CDTC-D (bez zegara) CPM2C-10C1DTC-D (z zegarem) CPU z wyjœciami tranzystorowymi (PNP) (I/O connector) CPM2C-10CDT1C-D (bez zegara) CPM2C-10C1DT1C-D (z zegarem) 6 wejœæ DC 4 wyjœæ Modu³y rozszerzaj¹ce G³êbokoœæ: 65 mm Modu³y wejœæ/wyjœæ CPM2C-10EDR CPM2C-24EDTC CPM2C-24EDT1C Modu³y wejœæ 24 VDC CPM2C-8EDC CPM2C-16EDC Modu³y wyjœæ CPM2C-8ER CPM2C-8EDTC CPM2C-8EDT1C CPM2C-16EDTC CPM2C-16EDT1C Modu³y analogowe CPM2C-MAD11 Modu³y wejœæ temperaturowych CPM1C-TS001 CPM1C-TS101 CPU (20 pkt. wejœæ/wyjœæ) G³êbokoœæ: 65 mm CPU z wyjœciami tranzystorowymi (NPN) (I/O connector) CPM2C-20CDTC-D (bez zegara) CPM2C-20C1DTC-D (z zegarem) CPU z wyjœciami tranzystorowymi (PNP) (I/O connector) CPM2C-20CDT1C-D (bez zegara) CPM2C-20C1DT1C-D (z zegarem) 12 wejœæ DC 8 wyjœæ Dobrze widoczne wyœwietlacze LED CPM2C zosta³ tak zaprojektowany, e diody LED s¹ dobrze widoczne nawet wtedy, gdy do portu pod³¹czony jest kabel. Wyœwietlacze LED Specyfikacja CPU (10 punktów we/wy) CPU (20 punktów we/wy) Modu³ rozszerzaj¹cy we/wy Nazwa Model Opis Zegar Listwa zaciskowa we/wy Z³¹cze wtykowe we/wy Z³¹cze wtykowe we/wy Listwa zaciskowa we/wy Z³¹cze wtykowe we/wy CPM2C-10CDR-D CPM2C-10C1DR-D CPM2C-10CDTC-D CPM2C-10C1DTC-D CPM2C-10CDT1C-D CPM2C-10C1DT1C-D CPM2C-20CDTC-D CPM2C-20C1DTC-D CPM2C-20CDT1C-D CPM2C-20C1DT1C-D CPM2C-10EDR CPM2C-8ER CPM2C-MAD11 CPM2C-TS001 CPM2C-TS101 CPM2C-24EDTC CPM2C-24EDT1C CPM2C-8EDC CPM2C-16EDC CPM2C-8ETC CPM2C-8ET1C CPM2C-16ETC CPM2C-16ET1C 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaÿnikowe 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaÿnikowe 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe NPN 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe NPN 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe PNP 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia tranzystorowe PNP 12 wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych NPN 12 wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych NPN 12 wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych PNP 12 wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych PNP 6 wejœæ (24-VDC), 4 wyjœcia przekaÿnikowe 8 wyjœæ przekaÿnikowych 2 wejœcia analogowe, 1 wyjœcie analogowe 2 wejœcia temperaturowe typu K, J 2 wejœcia temperaturowe typu Pt100, JPt wejœæ (24-VDC), 8 wyjœæ tranzystorowych NPN 16 wejœæ (24-VDC),8 wyjœæ tranzystorowych PNP 8 wejœæ (24 VDC) 16 wejœæ (24 VDC) 8 wyjœæ tranzystorowych NPN 8 wyjœæ tranzystorowych PNP 16 wyjœæ tranzystorowych NPN 16 wyjœæ tranzystorowych NPN

7 Komunikacja atwe pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych poprzez RS-232C Wbudowany port RS-232C upraszcza pod³¹czanie urz¹dzeñ peryferyjnych z portem szeregowym i umo liwia szybsze uruchamianie i œledzenie programu. Pod³¹czanie terminali Kompatybilne z funkcjami konsoli terminali programowalnych OMRON-a. Mo liwoœæ prostego programowania bezpoœrednio z ekranu terminala. CPM2A Terminal Port RS-232C Host Link Po³¹czenie 1:1 Komputer nadrzêdny CPM2A CPM2A CPM2A Rozkaz OdpowiedŸ Kabel RS-232C Komputer nadrzêdny 3G2A9-AL004-E Link Adapter Rozkaz Zapis Odczyt LR 00 LR 07 LR 08 LR 15 Obszar LR Obszar do zapisu Obszar do odczytu Obszar LR Obszar do odczytu Obszar do zapisu LR 00 LR 07 LR 08 LR 15 Odczyt Zpis OdpowiedŸ Komunikacja bezprotokó³owa NT-AL001 RS-232C/422 Adapter CPM1-CIF11 RS-422 Adapter NT-AL001 RS-232C/422 Adapter Standardowe urz¹dzenia z wyjœciem szeregowym takie, jak czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone w komunikacji bezprotokó³owej. CPM2A CPM2A CPM2A CPM2A Czytnik kodów paskowych

8 Komunikacja Pe³na komunikacja z komputerami nadrzêdnymi, innymi sterownikami i terminalami programowalnymi Równoczesne pod³¹czenie terminala i konsoli programuj¹cej Mo liwe jest u ycie terminala wizualizacyjnego i konsoli programuj¹cej w tym samym czasie dziêki zastosowaniu kabla ³¹cz¹cego CPM2C-CN111. Konsola programuj¹ca Porty typu Peripherial CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy CPM2C Terminal CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy Kabel RS-232C Port RS-232C (D-sub 9 pin) Terminal Pod³¹czenie terminala Terminal programowalny OMRON-a mo e byæ pod³¹czony w sposób umo liwiaj¹cy ingerencjê w program. CPM2C Po³¹czenie 1:1 Po³¹czenie 1:1 mo e dotyczyæ sterowników CPM2C lub CQM1, CPM1, CPM1A, CPM2A, SRM1(-V2), C200HS lub C200HX/HG/HE. Kabel RS-232C CPM2C CPM2C Host Link Dostêp do pamiêci I/O (odczyt i zapis), zmiana trybu pracy poprzez komputer nadrzêdny lub terminal programowalny. Komunikacja bezprotokó³owa Standardowe, seryjne urz¹dzenia z wyjœciem szeregowym takie, jak czytniki kodów paskowych mog¹ byæ pod³¹czone w komunikacji bezprotokó³owej. Komputer nadrzêdny CPM2C CPM2C Rozkaz OdpowiedŸ Czytnik kodów paskowych Po³¹czenie 1:1 jest mo liwe, identyczne, jak dla CPM2A.

9 Przyk³adowe pod³¹czenia Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do portu typu Peripherial jednostki centralnej sterownika. Konsola CQM1-PRO01-E Do³¹czony kabel (2 m) CPM2A Przyk³ady pod³¹czeñ konsoli programuj¹cej Konsola programuj¹ca jest pod³¹czona do jednostki centralnej sterownika za pomoc¹ kabla ³¹cz¹cego (CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111). Do³¹czony kabel (2 m) Port typu Peripherial CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy CQM1-PRO01-E Port typu Peripherial Konsola C200H-PRO27-E CQM1-PRO01-E Port S-232C (D-sub 9 pin) CPM2C Kabel ³¹cz¹cy C200H-CN222 (2 m) lub C200H-CN422 (4 m) CPM2A CS1W-CN114 Kabel ³¹cz¹cy Kabel ³¹cz¹cy C200H-CN222 (2 m) lub C200H-CN422 (4 m) C200H-PRO27-E Port typu Peripherial C200H-PRO27-E Kabel ³¹cz¹cy CS1W-CN224 lub CS1W-CN624 Przyk³ad pod³¹czenia oprogramowania Pod³¹czenie do portu typu Peripherial CPM2A IBM PC/AT lub kompatybilny CQM1-CIF02 Port typu Peripherial Przyk³ad pod³¹czenia oprogramowania Mog¹ byæ u yte oprogramowania SYSMAC Support Software (dla MS-DOS) i SYSWIN (dla Windows). W obu przypadkach komputer IBM PC/AT lub kompatybilny mo e byæ pod³¹czony do jednostki centralnej sterownika za pomoc¹ kabla CS1W-CN114 lub CPM2C-CN111). CQM1-CIF01 lub CQM1-CIF02 RS-232C Adapter CPM1-CIF01 RS-232C Adapter Port typu Peripherial CPM2C-CN111 Kabel ³¹cz¹cy Pod³¹czenie do portu RS-232C XW2Z- 00S-V CPM2A RS-232C Kabel Port RS-232C (D-sub 9 pin) CPM2C IBM PC/AT lub kompatybilny Port RS-232C CS1W-CN114 Kabel ³¹cz¹cy

10 CPM2A Specyfikacja CPM2A - Specyfikacja ogólna Parametr Modu³y CPU z 30 punktami we/wy Zasilanie znamionowe Zasilanie AC 100 do 240 VAC, 50/60 Hz Zasilanie DC 24 VDC Dopuszczalne napiêcie Zasilanie AC 85 do 264 VAC zasilaj¹ce Zasilanie DC 20.4 do 26.4 VDC Pobór mocy Zasilanie AC 60 VA max. Zasilanie DC 20 W max. Pr¹d rozruchu Zasilanie AC 60 A max. Zasilanie DC 20 A max. Parametry wyjœciowe wbudowane- y Napiêcie wyjœciowe 24 VDC go zasilacza (tylko typy z zasil.ac) Pr¹d wyjœciowy 300 ma (patrz Uwagi 1, 2, 3) Rezystancja izolacji Wytrzyma³oœæ dielektryczna Dopuszczalne zak³ócenia Modu³y CPU z 40 punktami we/wy Modu³y CPU z 60 punktami we/wy 20 MΩ min. (dla 500 VDC) pomiêdzy zaciskami zasilania i zaciskami uziemienia 2,300 VAC 50/60 Hz przez 1 min. pomiêdzy zaciskami zasilania i zaciskami uziemienia, pr¹d up³ywu: 10 ma max. 1,500 Vp-p Odpornoœæ na wibracje 10 do 57 Hz, amplituda mm, 57 do150 Hz, przyspieszenie: 9.8 m/s 2 w osiach X, Y, Z przez 80 minut ka da Odpornoœæ na udary 147 m/s 2 3 razy w osiach X, Y, Z Dopuszczalna temperatura otoczenia Temperatura pracy: 0 do 55 C Temperatura sk³adowania: 20 do 75 C Wilgotnoœæ Œrodowisko Zaciski pod³¹czeniowe 10% do 90% (bez kondensacji) Wolne od gazów korozyjnych M3 Dopuszczalna przerwa w zasilaniu Zasilanie AC: 10 ms min. Zasilanie DC: 2 ms min. Waga modu³u CPU Zasilanie AC 700 g max. 800 g max. 1,000 g max. Zasilanie DC 600 g max. 700 g max. 900 g max. Waga modu³ów rozszerzaj¹cych Modu³ z 20 punktami wejœæ/wyjœæ: 300 g max. Modu³ z 8 punktami wyjœciowymi: 250 g max. Modu³ z 8 punktami wejœciowymi: 200 g max. Modu³ analogowy MAD01/MAD11: 150 g max./250 g max. Modu³ wejœæ temperaturowych: 250 g max. Modu³ komunikacyjny CompoBus/S i DeviceNet: 200 g max. Uwagi: 1. U ywaj dodatkowego wyjœcia zasilaj¹cego jedynie do zasilania urz¹dzeñ na wejœciach. (Nie mo e byæ wykorzystywane do zasilania urz¹dzeñ na wyjœciach). 2. Po przekroczeniu znamionowego obci¹ enia lub w przypadku zwarcia, napiêcie zostanie odciête i praca sterownika zostanie zatrzymana. 3. Dla sterownika CPM2A-60CDR-A, w przypadku pod³¹czenia 3 modu³ów CPM1A-MAD11, obci¹ enie dodatkowego wyjœcia napiêciowego nie mo e przekroczyæ 200 ma. 1

11 CPM2A Specyfikacja Pobór mocy przez modu³y CPM2A zasilane pr¹dem sta³ym DC Podane pobory mocy pozwalaj¹ na obliczenie ca³kowitej wymaganej mocy dla sterowników CPM2A. CPM1A modu³y rozszerzaj¹ce Pobór mocy (W) CPM1A-20EDR1 2.5 CPM1A-20EDT/T1 1.5 CPM2A- modu³ CPU Pobór mocy (W) CPM1A-8ED 1 CPM2A-20CDR-D 4 CPM1A-8ER 2 CPM2A-30CDR-D 4.5 CPM1A-8ET/T1 1 CPM2A-40CDR-D 6 CPM1A-DRT21 1 CPM2A-60CDR-D 7.5 CPM1A-SRT21 1 CPM2A-20CDT/T1-D 3.5 CPM1A-MAD01/MAD CPM2A-30CDT/T1-D 4 CPM1A-TS001/TS101 3 CPM2A-40CDT/T1-D 4.5 CPM1A-TS002/TS102 3 CPM2A-60CDT/T1-D 5 Uwaga: Przy obliczaniu ca³kowitej mocy konieczne jest uwzglêdnienie poboru mocy przez konsolê programuj¹c¹, konwerter RS232 lub inne urz¹dzenia. CPM2A - Specyfikacja Parametr Specyfikacja Sposób kontroli Program zapisany w pamiêci Metoda kontroli wejœæ/wyjœæ Skanowanie cykliczne z natychmiastowym ustawieniem wyjœæ Jêzyk programowania Schemat drabinkowy lub schemat bloków funkcyjnych lub program mnemoniczny D³ugoœæ instrukcji 1 krok na instrukcjê, 1 do 5 s³ów na instrukcjê Instrukcje programowe Instrukcje podstawowe: 14 Instrukcje specjalne: 105 wybieranych ze 185 Czas wykonywania instrukcji Instrukcje podstawowe: 0.64 µs (np. instrukcja LD) Instrukcje specjalne: 7.8 µs (np. instrukcja MOV) Pojemnoœæ programu 4,096 s³ów Max.liczba Tylko jednostka CPU 30 punktów 40 punktów 60 punktów pkt. we/wy i Z rozszerzeniami 90 punktów max. 100 punktów max. 120 punktów max. Bity wejœciowe IR do IR (bity niewykorzystane jako wejœciowe mog¹ byæ u yte jako markery) Bity wyjœciowe IR do IR (bity niewykorzystane jako wyjœciowe mog¹ byæ u yte jako markery) Markery 928 bitów:ir do IR (s³owa IR 020 doir 049) i IR do IR (s³owa IR 200 do IR 227) Bity specjalne (obszar SR) 448 bitów: SR do SR (s³owa IR 228 do IR 255) Bity przeniesieñ (obszar TR) 8 bitów: (TR0 do TR7) Bity zatrzaskowe (HR) 320 bitów: HR 0000 do HR 1915 (s³owa HR 00 do HR 19) Bity kontrolne (obszar AR) 384 bitów: AR 0000 do AR 2315 (s³owa AR 00 do AR 23) Bity obszaru LINK (obszar LR) 256 bitów: LR 0000 do LR 1515 (s³owa LR 00 do LR 15) PrzekaŸniki czasowe/liczniki 256 przekaÿników czasowych/liczników (TIM/CNT 000 do TIM/CNT 255) (obszar TIM/CNT) PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1 ms: TMHH( ) PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 10 ms: TIMH(15) PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 100 ms: TIM PrzekaŸniki czasowe z podstaw¹ 1s/10s: TIML( ) LIcznik odejmuj¹cy: CNT Licznik góra-dó³: CNTR(12) Pamiêæ danych (obszar DM) Zapis/odczyt: 2,048 s³ów (DM 0000 do DM 2047) Tylko odczyt: 456 s³ów (DM 6144 do DM 6599) Ustawienia sterownika: 56 s³ów (DM 6600 do DM 6655) 2

12 CPM2A Specyfikacja Przerwania Szybki licznik Parametr Wejœcia przerwaniowe Czasowy interwa³ przerwaniowy Szybki licznik Szybkie wejœcia Specyfikacja Zewnêtrzne wejœcia przerwaniowe: 4 1 (przerwania powtarzalne lub jednokrotne) 1 szybki licznik: 20 khz jedno-fazowy lub 5 khz dwu-fazowy 4 wejœcia szybkie Szybkie wyjœcia pulsowe 2 wyjœcia od 10 Hz do 10 khz, bez kontroli bezpoœredniej lub 1 wyjœcie od 10 Hz do 10 khz z regulowan¹ zmian¹ czêstotliwoœci i kontrol¹ bezpoœredni¹ lub 2 wyjœcia z modulacj¹ szerokoœci impulsów PWM ( _ ) (Szybkie wyjœcia pulsowe mog¹ byæ u ywane tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi) Synchronizacja wyjœæ 1 pkt: Szybkie wyjœcie pulsowe mo e byæ synchronizowane sygna³em szybkiego wejœcia z funkcj¹ przeskanowania (czêstotliwoœæ wyjœciowa = czêstotliwoœæ wejœciowa x zadany wspó³czynnik) (Funkcja mo e byæ wykorzystana tylko w jednostkach z wyjœciami tranzystorowymi) Wejœcia szybkiej odpowiedzi 4 punkty (mninimalny czas trwania impulsu: 50 µs) Zadajniki analogowe 2 zadajniki z nastaw¹ od 0 do 200 Filtr wejœciowych sygna³ów Mo e byæ ustawiony niezale nie dla ka dego wejœcia. (1 ms, 2 ms, 3 ms, 5 ms, 10 ms, 20 ms, 40 ms lub 80 ms; nastawa fabryczna: 10 ms) Funkcja zegara czasu rzeczyw. Zapisuje rok, miesi¹c, dzieñ tygodnia, dzieñ, godzinê, minutê, sekundê (podtrzymywany bateryjnie) Porty komunikacyjne Wbudowany port komunikacyjny PERIPHERIAL obs³uguje protokó³ HOST LINK, zewnêtrzn¹ magistralê danych, pod³¹czenie bezprotokó³owe lub konsolê programuj¹c¹ Wbudowany port komunikacyjny RS232C obs³uguj¹cy protoko³y: Host Link, 1:1 Slave Link, 1:1 Master Link, lub 1:1 NT Link, po³¹czenie bezprotokó³owe Dodatkowe funkcje wejœæ/wyjœæ Wejœcia/wyjœcia analogowe: 1 rozszerzenie umo liwia pod³¹czenie 2 wejœæ i 1 wy analogowego (dostêpne przy u yciu modu³ów Pod³¹czenie do sieci CompoBus/S: 1 rozszerzenie umo liwia wymianê informacji o 8 punktach rozszerzeñ) wejœciowych i 8 wyjœciowych. Modu³y temp.: 1 rozszerz. umo liwia pod³¹cz. 2 lub 4 czujn. termoparow. lub 2 lub 4 czujn. rezyst. Zabezpieczenie pamiêci Obszar HR, AR, DM oraz program u ytkownika jest zapamiêtywany po wy³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego Rodzaje pamiêci Pamiêæ typu FLASH: program u ytkownika, obszar DM tylko do odczytu + ustawienie parametrów pracy sterownika Pamiêæ z podtrzymaniem bateryjnym zawiera obszar DM, HR, AR, CNT/TIM. ( ywotnoœæ baterii wynosi ok. 5 lat) Funkcje samodiagnozuj¹ce Sprawdzanie programu B³¹d jednostki centr. CPU (watchdog), b³¹d magistrali wejœæ/wyjœæ, b³¹d pamiêci, niski stan napiêcia z baterii Sprawdzanie wystêpowania instrukcji END i poprawnoœæ topologii programu przed jego wykonaniem 3

13 CPM2A Specyfikacja Specyfikacja wejœæ/wyjœæ CPM2A 1. Specyfikacja wejœæ cyfrowych jednostki centralnej CPU Parametr Wejœcia Opis Napiêcie wejœciowe Wszystkie 24 VDC +10% / 15% Impedancja wejœciowa IN00000 do IN kω IN00002 do IN00006 IN00007 i nastêpne 3.9 kω 4.7 kω Pr¹d wejœciowy IN00000 do IN ma typowe IN00002 do IN00006 IN00007 i nastêpne 6 ma typowe 5 ma typowe Za³¹czenie (ON) IN00000 do IN VDC min., 5 ma napiêcie / pr¹d IN00002 i nastêpne 14.4 VDC min., 3 ma Wy³¹czenie (OFF) napiêcie/pr¹d Wszystkie 5.0 VDC max., 1 ma Zw³oka za³¹czenia Wszystkie 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) Zw³oka wy³¹czenia Wszystkie 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) Konfiguracja obwodu IN00000 do IN kω 10,000 pf 680 Ω WskaŸnik LED Obwód wewnêtrzny IN00002 do IN00006 WskaŸnik LED 3.9 kω 750 Ω Obwód wewnêtrzny IN00007 i nastêpne WskaŸnik LED 4.7 kω 750 Ω Obwód wewnêtrzny Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale nie dla ka dego wejœcia. Wejœcia szybkiego licznika Wejœcia od IN00000 do IN00002 mog¹ byæ ustawiane jako wejœcia szybkiego licznika, zgodnie z tabel¹ poni ej. Maksymalna czêstotliwoœæ zliczania wynosi 5 khz dla trybu pracy z wykrywaniem kierunku obrotów lub 20 khz dla innych trybów. 4 Wejœcie Funkcja Tryb z wykrywaniem kierunku obrotów Tryb wejœcie impulsowe + kierunek Tryb góra - dó³ Tryb inkrementalny IN00000 Wejœcie impulsowe, faza A Wejœcie impulsowe Wejœcie impulsowe dodaj¹ce Wejœcie impulsowe inkrementalne IN00001 Wejœcie impulsowe, faza B Kierunek liczenia Wejœcie impulsowe odejmuj¹ce Normalne wejœcie IN00002 Wejœcie impulsowe faza Z/sygna³ zeruj¹cy (wejœcie IN00002 mo e byæ u yte jako normalne wejœcie, kiedy nie jest wykorzystywany szybki licznik). Wejœcia przerwaniowe Wejœcia IN00003 do IN00006 mog¹ byæ u yte jako wejœcia przerwaniowe lub wejœcia szybkiej odpowiedzi. Minimalny czas trwania pojedynczego impulsu nie powinien byæ krótszy ni 0.05 ms.

14 CPM2A Specyfikacja 2. Specyfikacja wejœæ modu³ów rozszerzaj¹cych Parametr Opis Napiêcie wejœciowe 24 VDC +10% / 15% Impedancja wejœciowa 4.7 kω Pr¹d wejœciowy Za³¹czenie (ON) - napiêcie Wy³¹czenie (OFF) - napiêcie Zw³oka za³¹czenia Zw³oka wy³¹czenia Konfiguracja obwodu 5 ma typowo 14.4 VDC min. 5.0 VDC max. 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) 1 do 80 ms max. Ustawienie fabryczne: 10 ms (patrz Uwaga) WskaŸnik LED 750 Ω Obwód wewnêtrzny 4.7 kω Uwaga: Zw³oka czasowa za³¹czenia i wy³¹czenia mo e byæ ustawiana na 1, 2, 3, 5, 10, 20, 40 lub 80 ms, niezale nie dla ka dego wejœcia. CPM2A - specyfikacja wyjœæ cyfrowych (jednostki centralnej CPU i rozszerzenia) 1. Wyjœcie przekaÿnikowe Parametr Max. pr¹d prze³¹czania 2 A, 250 VAC (cosφ = 1) 2 A, 24 VDC (4 A/ wspólny zacisk COM Min. pr¹d prze³¹czania 10 ma, 5 VDC ywotnoœæ przekaÿników Elektryczna: 150,000 operacji (30-VDC obci¹ enie rezystancyjne) 100,000 operacji (240-VAC obci¹ enie indukcyjne cosφ = 4) Mechaniczna: 20,000,000 operacji Zw³oka za³¹czenia Zw³oka wy³¹czenia Konfiguracja obwodu 15 ms max. 15 ms max. Opis WskaŸnik LED OUT Obwód wewnêtrzny OUT COM Maximum 250 VAC: 2 A 24 VDC: 2 A 5

15 CPM2A Specyfikacja 2. Wyjœcia tranzystorowe (NPN) Parametr Max. pr¹d prze³¹czania Pr¹d up³ywu Napiêcie szcz¹tkowe Specyfikacja 30CDT-D 40CDT-D 60CDT-D 8ET 20EDT OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjœcie OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjœcie 0.8 A/zacisk wspólny 2.4 A/modu³ 0.1 ma max. 1.5 V max. 0.8 A/zacisk wspólny 3.2 A/modu³ OpóŸnienie za³¹czenia (ON) OUT01000 i OUT01001: 20 µs max. OUT01002 i nastêpne: 0.1 ms max. 0.8 A/zacisk wspólny 4.8 A/modu³ 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ OpóŸnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001: 40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 ma) 0.1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) OUT01002 i nastêpne: 1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) 24 VDC +10% / 5%, 0.3 A/wyjœcie 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ 0.1 ms max. 1 ms max. (24VDC +10% / 5%, 5 do 300 ma) Bezpiecznik (patrz Uwaga) 1 bezpiecznik/wyjœcie 1 bezp. / zacisk wspólny Konfiguracja obwodu WskaŸnik LED OUT Obwód wewnêtrzny OUT 24 VDC COM ( ) Uwaga: Bezpiecznik mo e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON 3. Wyjœcia tranzystorowe (PNP) Parametr Max. pr¹d prze³¹czania Pr¹d up³ywu Napiêcie szcz¹tkowe Specyfikacja 30CDT1-D 40CDT1-D 60CDT1-D 8ET1 20DET1 OUT01000, 01001: 4.5 do 30 VDC, 0.2 A/wyjœcie OUT01002 i nastêpne: 4.5 do 30 VDC, 0.3 A/wyjœcie 0.8 A/zacisk wspólny 2.4 A/modu³ 0.1 ma max. 1.5 V max. 0.8 A/zacisk wspólny 3.2 A/modu³ 0.8 A/zacisk wspólny 4.8 A/modu³ 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ OpóŸnienie za³¹czenia (ON) OUT01000 i OUT01001: 20 µs max. OUT01002 i nastêpne: 0.1 ms max. OpóŸnienie wy³¹czenia (OFF) OUT01000 i OUT01001: 40 µs max. (4.5 do 26.5 V, 10 do 100 ma) 0.1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) OUT01002 i nastêpne: 1 ms max. (4.5 do 30 V, 10 do 300 ma) 24 VDC +10% / 5%, 0.3 A/wyjœcie 0.9 A/zacisk wspólny 1.8 A/modu³ 0.1 ms max. 1 ms max. (24VDC +10% / 5%, 5 do 300 ma) Bezpiecznik (patrz Uwaga) 1 bezpiecznik/wyjœcie 1 bezpiecznik/grupê Konfiguracja obwodu wyjœæ ze wspólnym zaciskiem WskaŸnik LED COM (+) Obwód wewnêtrzny OUT 24 VDC Uwaga: Bezpiecznik mo e byæ wymieniony tylko przez autoryzowany serwis OMRON OUT 6

16 CPM2A Specyfikacja Modu³y wejœæ/wyjœæ analogowych Sterowniki CPM2A i CPM1A mog¹ byæ rozszerzane o modu³y z wejœciami i wyjœciami analogowymi dla sygna³ów pr¹dowych, napiêciowych lub temperaturowych. CPU CPM1/CPM1A/CPM2A Modu³ we/wy analogowych Modu³ wejœæ/wyjœæ analogowych CPM1A-MAD01 CPM1A-MAD11 We/wy napiêciowe We/wy pr¹dowe We/wy napiêciowe We/wy pr¹dowe Wejœcia Liczba wejœæ 2 2 (alokacja na 2 s³owach) analogowe Sygna³ wejœciowy 0 do 10 V/1 do 5 V 4 do 20 ma 0 do 5 V/1 do 5 V/0 do 10 V/ 10 do 10 V 0 do 20 ma/ 4 do 20 ma Max. sygna³ wejœciowy ±15 V ±30 ma ±15 V ±30 ma Impedancja wejœciowa 1 MΩ min. 250 Ω (znamionowo) 1 MΩ min. 250 Ω Rozdzielczoœæ 1/256 1/6,000 (pe³nej skali) Dok³adnoœæ O ea ecso 1.0% pe³nej o u sca skali e 25 C: ±0.3% pe³nej skali 25 C: ±0.4% pe³nej skali 0 to 55 C: ±0.6% pe³nej skali 0 to 55 C: ±0.8% pe³nej skali Przetwornik A/D Przetwornik 8-bitowy Binarne (4 cyfry heksadecymalne) Zakres wejœcia: 10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex Inne zakresy wejœciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex Wyjœcia Uœrednianie --- Obs³uguje (ustaw. na ka dym wejœciu za pom. prze³¹czn. DIP) analogowe Detekcja --- Obs³uguje od³¹czenia (p. Uw. 2) Liczba wyjœæ 1 1 (alokacja na 1 s³owie) Sygna³ wyjœciowy 0 do 10 V/ 10 do 10 V Maksymalny pr¹d wyjœciowy Max. rezystancja zewn. pod³¹czona do wyjœcia 4 do 20 ma 1 do 5 V/0 do 10 V/ 10 do 10 V 5 ma do 20 ma/ 4 do 20 ma Ω 1 kω min. 600 Ω max. Rozdzielczoœæ 1/256 (1/512 kiedy wyjœcie ustawione jest 1/6,000 (pe³nej skali) na zakres -10 do 10 V) Dok³adnoœæ O ea ecso 1.0% pe³nej o u sca skali e 25 C: ±0.4% pe³nej skali 0 do 55 C: ±0.8% pe³nej skali Przetwornik D/A 8-bitowy ze znakiem Binarne (4 cyfry heksadecymalne) Zakres wejœcia: 10 do 10 V: pe³na skala = F448 do 0BB8 Hex Inne zakresy wejœciowe: pe³na skala = 0000 do 1770 Hex Czas konwersji 10 ms/modu³ max. (p. Uwaga 1) 2 ms/punkt (6 ms dla wszystkich punktów) Izolacja Izolacja optyczna miêdzy zaciskami wejœæ/ Izolacja optyczna miêdzy zaciskami analogowymi wejœæ/wyjœæ wyjœæ i PLC. (Nie ma izolacji miêdzy wejœciami/wyjœciami analogowymi) i wewnêtrznymi obwodami. (Nie ma izolacji miêdzy wejœciami/ wyjœciami analogowymi). Uwaga: 1. Czas konwersji jest ca³kowitym czasem dla 2 wejœæ analogowych i 1 wyjœcia analogowego. 2. Wyjœcie napiêciowe i wyjœcie pr¹dowe mog¹ byæ u ywane w tym samym czasie, ale ca³kowity pr¹d nie mo e przekroczyæ 21 ma. 7

17 CPM2A Specyfikacja Modu³y wejœæ temperaturowych CPM1A-TS001/TS002/TS101/TS102 Pod³¹czenie modu³u wejœæ temperaturowych (CPM1A-TS001/TS002/TS101/TS102) do sterowników CPM1A lub CPM2A pozwala na odczyt temperatury z czujników termoparowych lub czujników rezystancyjnych. Wejœcie jest przekszta³cone w dan¹ (4-cyfrowa wartoœæ heksadecymalna) i zachowywane w obszarze wejœæ/wyjœæ IR. Dok³adne dane dotycz¹ce maksymalnej liczby modu³ów temperaturowych - na stronie... Specyfikacja Parametr Specyfikacja Model CPM1A-TS001/002 CPM1A-TS101/102 Liczba TS001: 2; TS002: 4 TS101: 2; TS102: 4 wejœæ Typ wejœæ K lub J prze³¹czalne (ten sam typ wejœcia musi byæ u yty dla wszystkich wejœæ) Pt100 lub JPt100 prze³¹czalne (ten sam typ wejœcia musi byæ u yty dla wszystkich wejœæ) Dok³adnoœæ Czas konwersji Przekszta³cona wartoœæ temperatury Izolacja ±0.5% lub ±2% zachowanej wartoœci (p. Uwaga) ± 1 cyfra max. ±0.5% lub ±1% zachowanej wartoœci (p. Uwaga) ± 1 cyfra max. 250 ms/2 punkty (TS001 lub TS101) lub 250 ms/4 punkty (TS002 lub TS102) Binarna (4-cyfrowa heksadecymalna) Optyczna pomiêdzy wejciami Uwaga: Dok³adnoœæ dla termopary K przy temperaturach mniejszych ni 100 C: ±4 C ± 1 cyfra max. Zakres temperatur wejœciowych dla CPM1A-TS001/002 Typ wejœcia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka dego typu wejœcia pokazuje poni sza tabela. Parametr Zakres w C Zakres w F K 200 do 1, do 2, do do J 100 do do 1, do do Zakres temperatur wejœciowych dla CPM1A-TS101/102 Typ wejœcia wybierany jest prze³¹cznikiem obrotowym. Zakresy dla ka dego typu wejœcia pokazuje poni sza tabela. Parametr Zakres w C Zakres w F Pt do do 1,200.0 JPt do do 1,

18 CPM2A Specyfikacja 2. Modu³ analogowy CPM1A-TS101-DA Wyjœcia napiêciowe Wejœcia Liczba wejœæ 2 temperaturowe Sygna³ wejœciowy 3-przewodowy czujnik rezystancyjny Pt100 Maksymalny sygna³ wejœciowy 194,1 Ω / +250 ) C Minimalny sygna³ wejœciowy Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ 13-bitowa + bit znaku 1% dla pe³nej skali Wyjœcia Liczba wyjœæ 1 analogowe Sygna³ wyjœciowy 0 do 10 V lub 10 do 10 V Maksymalny pr¹d wyjœciowy Maksymalna rezystancja zewnêtrzna pod³¹czona do wyjœcia Rozdzielczoœæ Dok³adnoœæ Przetwornik cyfrowo-analogowy Czas konwersji (patrz Uwaga) Izolacja Parametr 82,3 Ω / -40 ) C 5 ma --- 1/256 (1/512 kiedy wyjœcie ustawione jest na zakres 10 do 10 V.) 1.0% pe³nej skali Przetwornik 8-bitowy 60 ms/modu³ max. Uwaga: Podany czas konwersji dotyczy ³¹cznego czasu konwersji wejœæ i wyjœcia modu³u. Wyjœcia pr¹dowe 4 do 20 ma Pomiêdzy wejœciami a wyjœciem - fotooptyczna. pomiêdzy zaciskami wyjœciowymi - brak Ω Modu³ komunikacyjny CompoBus/S Sterownik CPM2A PC mo e pracowaæ jako modu³ Slave w sieci CompoBus/S, kiedy pod³¹czone jest rozszerzenie CPM1A-SRT21. Modu³ ten zapewnia wymianê informacji o 8 punktów wejœciowych i 8 punktów wyjœciowych pomiêdzy sterownikiem a jednostk¹ Master. Modu³ Master (lub modu³ Master SRM1) CPM2A Jednostka CPU CPM1A-SRT21 Modu³ CompoBus/S CS1, C200H, CQM1 lub SRM1 PC Specyfikacja Parametr Oznaczenia Master/Slave Liczba punktów wejœæ/wyjœæ Liczba s³ów pamiêci zajmowanej w CPM2A Ustawianie numeru wêz³a sieci Kabel pod³¹czeniowy Specyfikacja CPM1A-SRT21 Modu³ CompoBus/S Slave 8 bitów wejœciowych, 8 bitów wyjœciowych 1 s³owo wejœciowe, 1 s³owo wyjœciowe (adresowane tak, jak dla innych rozszerzeñ) Ustawiane za pomoc¹ prze³¹cznika typu DIP-switch Mo e byæ pod³¹czone do 16 modu³ów SLAVE (8 modu³ów, jeœli jest u ywany CQM1-SRM21.) Uwaga: Dok³adne informacje nt. komunikacji CompoBus/S znajdziesz w oddzielnym katalogu 9

19 CPM2A Specyfikacja Modu³ komunikacyjny DeviceNet CPM1A-DRT21 Pod³¹czenie modu³u DeviceNet I/O Link (CPM1A-DRT21) do sterownika CPM2A pozwala na pracê jako modu³ typu Slave sieci DeviceNet. Przy w/w konfiguracji mo liwe jest stworzenie do 32 wejœæ i 32 wyjœæ. Modu³ Master DeviceNet Jednostka CPU CPM2A CPM1A-DRT21 - modu³ DeviceNet CS1, CJ1, C200H, seria CV lub CVM1 Mo liwoœæ pod³¹czenia do 63 wêz³ów (z modu³em Master CS1) Specyfikacja Parametr Master/slave Model Liczba punktów we/wy miêdzy modu³em a Masterem Liczba s³ów alokowanych w pamiêci CPM2A Modu³ typu Slave DeviceNet CPM1A-DRT21 Wejœcia: 32 Wyjœcia: 32 Wejœcia: 2 s³owa Wyjœcia: 2 s³owa Specyfikacja Metoda ustaw. adresu wêz³a Maksymalna liczba mo liwych wêz³ów Prze³¹cznikiem typu DIP-switch. 63 (CS1) 32 (CVM1/CV) 25 (C200HX/HG/HE) 16 (C200HS) (Oznaczenia serii w nawiasach odnosz¹ siê do jednostek CPU, do których zamontowany zosta³ modu³ Master DeviceNet'u) Przyk³ad konfiguracji sterownika CPM2A Do jednostki centralnej CPU maksymalnie mo na pod³¹czyæ do 3 modu³ów rozszerzaj¹cych innych ni modu³y temperaturowe CPM1A-TS002/102. Je eli pod³¹czony jest modu³ CPM1A-TS002/102 do modu³u CPU mo na do³¹czyæ tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy (inny ni CPM1A-TS002/102). Modu³ CPU Modu³ Modu³ Modu³ rozszerzaj¹cy rozszerzaj¹cy rozszerzaj¹cy 10

20 CPM2A Specyfikacja Grupy modu³ów rozszerzaj¹cych Grupa 1 (G1) Modu³ rozszerzeñ we/wy Modu³ analogowy Modu³ komunikacyjny CompoBus/S Modu³ temperaturowy CPM1A-TS001/TS101 Modu³ komunikacyjny DeviceNet Grupa 2 (G2) Modu³ temperaturowy CPM1A-TS002/TS102 Kombinacjê modu³ów podanych powy ej przedstawia kolejna tabela. Kombinacje po³¹czeñ modu³ów rozszerzaj¹cych Rozszerzenie 1 Rozszerzenie 2 Rozszerzenie 3 G1 G1 G1 G2 G1 G2 - Modu³ z grupy G2 nie mo e byæ pod³¹czony za modu³em z grupy G1. Uwagi: 1. Kolejnoœæ monta u nie ma wp³ywu na maksymaln¹ liczbê modu³ów. 2. Je eli do portu RS232C pod³¹czony jest konwerter NT-AL001 RS-422, tylko jeden modu³ rozszerzaj¹cy mo e zostaæ zastosowany. 3. Jeœli do CPM2A-60CDR-A s¹ pod³¹czone 3 modu³y CPM1A-MAD11/MAD01, nie przekraczaj obci¹ enia wyjœcia 24 VDC wiêcej ni 20 ma. 11

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570

Twoja instrukcja użytkownika OMRON CPM2C http://pl.yourpdfguides.com/dref/2886570 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

CPM1A Sterownik SYSMAC OMRON

CPM1A Sterownik SYSMAC OMRON Najmniejszy w rodzinie SYSMAC C sterownik jest najlepszym przykładem rozwoju procesu miniaturyzacji. CPM1A łączy w swojej miniaturowej formie zalety dotychczasowych małych sterowników, zajmując jednocześnie

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CPM2A / CPM2C Wy szy poziom sterowania OMRON SYSMAC CPM2A / CPM2C Wydanie 2003 Sterowniki atwe dostosowanie Du a ró norodnoœæ modeli umo liwia zastosowanie tej

Bardziej szczegółowo

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom

OMRON. Sterownik programowalny SMAC SYSMAC. sterowania. poziom Sterownik programowalny OMRON SYSMAC SMAC CQM1H W y szy poziom sterowania OMRON SYSMAC SMAC CQM1H Wydanie 2001/2002 SPIS TREŒCI strona Modu³y CPU..1 Zasilacze...2 Karty pamiêci 3.4 Funkcje wejœæ/wyjœæ

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

Regulatory temperatury

Regulatory temperatury Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie CE. Regulacja PID + FUZZY

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22

ERC20. Sterowniki do rekuperatorów SERIA ERC20. www.ucs.com.pl. Panel naœcienny RMC5 do sterownika ERC 21. Panel naœcienny RMC20 do sterownika ERC 22 Sterowniki do rekuperatorów SERI Panel naœcienny RC5 do sterownika ERC 21 Panel naœcienny RC20 do sterownika ERC 22 Sterownik ERC 22 (bez obudowy) Funkcje sterownika ERC 21: Sterowanie wentylatorami Sterowanie

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca

SLZ. Szafa zasilajàco-sterujàca Szafa zasilajàco-sterujàca SLZ SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 31-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Budowa Rysunek 1. Schemat Szafki zasilaj¹co steruj¹cej

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej

POWERLINE RT 1000, 2000, KOMUNIKACJA. Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KARTA PRODUKTU 000, 000, 000 Seria zaawansowanych technologicznie UPS-ów On-Line (VFI) skonstruowana w topologii podwójnej KOMUNIKACJA konwersji zapewnia doskona³¹ ochronê pod³¹czonym - Sieciowa Karta

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy przekaÿnik czasowy

Cyfrowy przekaÿnik czasowy Cyfrowy przekaÿnik czasowy HCL atwy w obs³udze przekaÿnik czasowy z du ym wyœwietlaczem, o wymiarach DIN 4 x 4 mm, o stopniu ochrony IP/NEMA 4. Zabezpieczony przed wod¹ i zanieczyszczeniami, pracuj¹cy

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 6333 PRetrans Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy

Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy PrzekaŸnik w bardzo w¹skiej obudowie z mo liwoœci¹ monta u w podstawce przekaÿnika G2R Wiele trybów pracy, prze³¹czanie DIP switch'ami, za³¹czanie z opóÿnieniem, za³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-2D/K Impulsowo-pr¹dowy przetwornik z zintegrowanym wyœwietlaczem LC. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie i wyœwietlacz

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS

Zasilacz impulsowy. Oznaczenia. Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W S8PS Zasilacz impulsowy Miniaturowy zasilacz do monta u na szynie DIN o mocy do 600 W Zakres mocy od 50 W do 600 W. Dostêpny w obudowie otwartej i zamkniêtej atwy monta na szynie DIN za pomoc¹ do³¹czonych uchwytów

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów

Dwukierunkowy programowany licznik impulsów SIMEXR Dwukierunkowy programowany licznik impulsów 79 INSTRUKCJA OBS UGI Przed rozpoczêciem u ytkowania urz¹dzenia nale y dok³adnie zapoznaæ siê z niniejsz¹ instrukcj¹ Firma SIMEX zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985

INSTRUKCJA OBS UGI REGULATOR MOCY Z WYJŒCIEM PWM AR 600 GP APAR - BIURO HANDLOWE. Rok za³o enia 1985 APAR - BIURO HANDLOWE 02-699 Warszawa, ul. K³obucka 8 pawilon 119 Tel. 0-22 853-48-56, 853-49-30, 607-98-95 Fax 0-22 607-99-50 E-mail: info@apar.pl Internet: www.apar.pl R Rok za³o enia 1985 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

2-przewodowy przetwornik programowalny

2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 2-przewodowy przetwornik programowalny 2-przewodowy przetwornik programowalny 5333 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka techniczna...

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMATORY I ZASILACZE

TRANSFORMATORY I ZASILACZE TRANSFORMATORY I ZASILACZE TOP TECHNIKA TOP JAKOŚĆ 66 TRANSFORMATORY STERUJĄCE JEDNO- I TRÓJFAZOWE ZASILACZE STABILIZOWANE I NIESTABILIZOWANE TOP ROZWIĄZANIE TOP TECHNIKA ZASILACZE IMPULSOWE TRANSFORMATORY

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trzyfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

REGULATORY TEMPERATURY

REGULATORY TEMPERATURY REGULATORY TEMPERATURY 133 Prezentacja serii FY Seria FY to mikroprocesorowe regulatory i innych wielkoœci procesowych, np. wilgotnoœci, ciœnienia, przep³ywu, ph itp. Wszystkie modele posiadaj¹ oznakowanie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige - - 50-75 - 120 Prestige - excellence in hot water 09/2008 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige 50 75 120 Nastawa temperatury

Bardziej szczegółowo

Falownik 3G3JV. Wiadomoœci ogólne. Architektura systemu

Falownik 3G3JV. Wiadomoœci ogólne. Architektura systemu Wiadomoœci ogólne Falownik 3G3JV jest miniaturowym przetwornikiem czêstotliwoœci z szerokimi mo liwoœciami parametryzacji przez u ytkownika. Unikalne rozwi¹zanie sekcji zasilaj¹cej powoduje, e wymiary

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max)

Przetwornica napiêcia sta³ego DC2A (2A max) 9 Warszawa ul. Wolumen 6 m. tel. ()596 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl Przetwornica napiêcia sta³ego DA (A max) DA W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V +IN V, V6, V, V, 5V, 6V, 7V5, 9V, V, V wejœcie

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

POWERLINE , 15-31,

POWERLINE , 15-31, K A R T A P R O D U K T U POWERLINE 3-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do wspó³pracy z urz¹dzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci energetycznej

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI Wprowadzenie Solidna konstrukcja i wiele funkcji przekaÿników elektronicznych ATI, BTI, SDT i MTI sprawia, e s¹ one idealne dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer - pierwotny producenprzêtu)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne

Firma RDUCH - Zegary profesjonalne Kuranty elektroniczne UNI-BELL Dzwony i kuranty elektroniczne UNI-BELL DK-2 Uni-Bell Wersja eksportowa PRZEZNACZENIE I ZASTOSOWANIE Sterownik UniBell jest to nowoczesny mikroprocesorowy zegar czasu rzeczywistego

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace

Uninterruptible Power Supply UPS. Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace Uninterruptible Power Supply UPS Nowoczesna technologia umozliwiajaca prace. () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () Gniazda zasilaj¹ce wyjœciowe () W³¹cznik / Wy³¹cznik () Stan poprawnej pracy () Stan niskiego

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji

napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji PARAMETRY TECHNICZNE Parametry zasilania napiêcie zasilania 220V +15% 15% ( 25%) czêstotliwoœæ 50Hz wytrzyma³oœæ napiêciowa izolacji 2,8kV 60s Parametry uk³adu pomiarowego znamionowe napiêcie baterii 220V=

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15. 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-PT15/JZ10-J-PT15 3 wejścia cyfrowe, 3 wejścia analogowe/cyfrowe, 3 wejścia PT1000/NI1000 5 wyjść przekaźnikowych, 1 wyjście tranzystorowe pnp/npn Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

1SBC R1001 PL

1SBC R1001 PL 40 Ministyczniki Spis treœci Wybór aplikacji ¹czenie silników w kategorii AC-... ¹czenie obwodów z obci¹ eniem rezystancyjnym w kategorii AC-1... 4 Tabela doboru Ministyczniki B 6, B 7, akcesoria... 44

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

MESO - H MESO - HX MESO - L

MESO - H MESO - HX MESO - L INSTRUKCJA OS UGI The Transmitter Company PRZETWORNIK TEMPERATURY Z PROTOKO EM HART MESO - H MESO - HX MESO - L PRZEDSIÊIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P

PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P PRZETWORNIKI MOCY Typu P33P P33P - przetwornik mocy czynnej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie P33B - przetwornik mocy biernej 3-fazowej 3-przewodowej w sieci obci¹ onej niesymetrycznie

Bardziej szczegółowo

Sterownik programowalny. ZEN - miniaturowy sterownik Omron-a, idealny dla prostych aplikacji.

Sterownik programowalny. ZEN - miniaturowy sterownik Omron-a, idealny dla prostych aplikacji. Sterownik programowalny ZEN - miniaturowy sterownik Omron-a, idealny dla prostych aplikacji. NC 0-200V 0AR-A NC 0-200V 0AR-A NC 0-200V 0AR-A ZEN to ³atwy sposób na automatyzacjê urz¹dzeñ powszechnego u

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS

Przetwornik z PROFIBUS PA / FOUNDATION FIELDBUS 5350 Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS Przetwornik z PRFIBUS PA / FUNDATIN FIELDBUS 5350 PRetop Spis treœci Instrukcje bezpieczeñstwa... 3 Deklaracja zgodnoœci... 4 Aplikacje...5 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-1D/K

Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci FM-1D/K Instrukcja instalacji i obs³ugi przetwornika czêstotliwoœci Impulsowo- pr¹dowy przetwornik czêstotliwoœci do wodomierzy. 1. Opis 2. Monta. Pod³¹czenia elektryczne 4. Programowanie 5. Programowanie zdalne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty!

UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne rabaty! Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Cennik może ulec zmianie. CENNIK DETALICZNY [ceny netto zł] UWAGA: w zależności od zamówienia od poniższych cen oferujemy atrakcyjne

Bardziej szczegółowo

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30

TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 Instrukcja obs³ugi 1 2 TRÓJFAZOWY LICZNIK STATYCZNY TYPU LS30 INSTRUKCJA OBS UGI SPIS TREŒCI: 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW LICZNIKA... 5 3. KONSTRUKCJA LICZNIKA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe

Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20. 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe Karta katalogowa JAZZ OPLC JZ10-11-UN20/JZ10-J-UN20 9 wejść cyfrowych, 2 wejścia analogowe/cyfrowe, 1 wejście analogowe, 1 wejście PT100/Termoparowe 5 wyjść przekaźnikowych, 2 wyjścia tranzystorowe pnp

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Standardowe (z podœwietleniem) Jedna wartoœæ zadana. Dwie wartoœci zadane. Wejœcie napiêciowe. Wejœcie beznapiêciowe

Standardowe (z podœwietleniem) Jedna wartoœæ zadana. Dwie wartoœci zadane. Wejœcie napiêciowe. Wejœcie beznapiêciowe icznik cyfrowy Uniwersalny, wielofunkcyjny licznik cyfrowy z podœwietlonym wskaÿnikiem CD Mo liwoœæ ustawienia zakresów +/- i dwóch wartoœci zadanych. Funkcja przeskalowania, umo liwiaj¹ca wyœwietlanie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 SPIS TREŒCI 1. Zastosowanie... 3 2. Zestaw przekaÿnika... 3 3. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE

SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE SPIS TREŒCI DANE TECHNICZNE Podstawowe dane techniczne.. 1 Charakterystyki techniczne... 2 KONFIGURACJA SYSTEMU Podstawowa konfiguracja. 3 System podstawowy CPU. 3 P³yty bazowe rozszerzeñ.. 4 JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZASILACZE AWARYJNE UPS

ZASILACZE AWARYJNE UPS ZASILACZE AWARYJNE UPS Uninterruptible Power Supply AKUMULATORY Sealed Lead-Acid Battery www.eastups.pl 2014 Katalog produktów Zasilacze awaryjne UPS Nowoczesna technologia umo liwiaj¹ca pracê Nieprzerwane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

Zasilacz impulsowy NOWY S82K

Zasilacz impulsowy NOWY S82K Zasilacz impulsowy NOWY S82K Uniewersalny zasilacz do monta u na szynie DIN w zakresie mocy od 3 do 240W Szeroki zakres mocy: 3 do 240 W Szeroki zakres napiêcia wejœciowego AC: 100 do 240 VAC Detekcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo