R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe"

Transkrypt

1 9 2P P 4P Dane styków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii Minimalna moc ³¹czeniowa AC/DC AC1 DC1 AC1 Rezystancja zestyków Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ przy obci¹ eniu znamionowym w kategorii AC1 bez obci¹ enia Dane cewki Napiêcie znamionowe AC DC Napiêcie odpadowe Roboczy zakres napiêcia zasilania Pr¹d znamionowy dla wykonañ pr¹dowych Roboczy zakres pr¹du zasilania dla wyk. pr¹d. Znamionowy pobór mocy Dane izolacji Wymagania izolacyjne Znamionowe napiêcie izolacji Znamionowe napiêcie udarowe Kategoria przepiêciowa Stopieñ zanieczyszczenia izolacji Napiêcie probiercze pomiêdzy cewk¹ a stykami przerwy zestykowej pomiêdzy torami pr¹dowymi Odleg³oœæ pomiêdzy cewk¹ a stykami w powietrzu / po izolacji Pozosta³e dane Czas zadzia³ania (wartoœæ typowa) PrzekaŸniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych, monta na szynie 5 mm wg EN lub na p³ycie Styki bez kadmu - przekaÿniki 2P, P WT (wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania) - wyposa enie standardowe przekaÿników 2P, P w obudowie, do gniazd wtykowych. Do przekaÿników oferowane s¹ przyciski testuj¹ce bez funkcji blokowania styków typu P oraz zaœlepki - str. 215 Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR) -...WT 2P,...WT P Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, 2P, P, 4P 2P, P: AgNi, AgNi/Au 0,2, AgNi/Au 5 4P: AgCdO, AgCdO/Au 0,2, AgCdO/Au V / 250 V 2P, P: 5 V AgNi, 5 V AgNi/Au 0,2, 5 V AgNi/Au 5 4P: 10 V AgCdO, 10 V AgCdO/Au 0,2, 5 V AgCdO/Au 5 10 A / 250 V AC 10 A / 24 V DC 2P, P: 5 ma AgNi, 5 ma AgNi/Au 0,2, 2 ma AgNi/Au 5 4P: 10 ma AgCdO, 10 ma AgCdO/Au 0,2, 2 ma AgCdO/Au 5 20 A 10 A VA 2P, P: 0, W AgNi, 0, W AgNi/Au 0,2, 0,05 W AgNi/Au 5 4P: 0,5 W AgCdO, 0,5 W AgCdO/Au 0,2, 0,05 W AgCdO/Au mω cykli/h 000 cykli/h 2P, P: V 50/60 Hz 4P: V 50 Hz, 60 Hz V AC: 0,15 U n DC: 0,1 U n patrz Tabele 1, 2,, 4 AC: 0,1...4,5 A DC: 0,1...2,5 A patrz Tabele 5, 6 AC: 2,8 VA 50 Hz 2,5 VA 60 Hz DC: 1,5 W 2P, P: C250 4P: B V AC V AC III wg PN-EN V AC V AC V AC 2P, P, 4P: mm / 2P, P: 4,2 mm, 4P:,2 mm AC: ms DC: 18 ms Czas powrotu (wartoœæ typowa) AC: 10 ms DC: 7 ms Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii AC1 w zale noœci od cosφ 2 x A, 250 V AC patrz Wykres 2 Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) Obci¹ enie silnikowe - wg UL x P: 1/ KM 0 V AC, silnik jednofazowy 1/2 KM 240 V AC, silnik jednofazowy P: 1/ KM 0 V AC, silnik jednofazowy 1/2 KM 240 V AC, silnik jednofazowy P: 1/2 KM 240 V AC, silnik trójfazowy Wymiary (a x b x h) 2P, P: 5 x 5 x 54,4 mm 4P: 5 x 42,5 x 54,5 mm Masa 2P, P: 8 g 4P: 95 g Temperatura otoczenia sk³adowania: o C pracy: AC: o C DC: o C Stopieñ ochrony obudowy IP 40 Ochrona przed oddzia³ywaniem œrodowiska RTI wg PN-EN Odpornoœæ na udary \ Odpornoœæ na wibracje Temperatura k¹pieli lutowniczej Czas lutowania 10 g \ 5 g Hz maks. 270 o C maks. 5 s Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

2 10 Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym Kod cewki Napiêcie znamionowe Un VDC Rezystancja cewki ± 10% przy 20 C Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. Roboczy zakres napiêcia zasilania VDC min. (przy 20 C) 4,8 9,6 19,2 8,4 48,0 88,0 96,0 176,0 maks. (przy 55 C) 6,6 1,2 26,4 52,8 66,0 1,0,0 242,0 Tabela 1 Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem przemiennym 50/60 Hz (wykonanie standardowe dla 2P, P) Tabela 2 Kod cewki Napiêcie znamionowe Un VAC Rezystancja cewki ± 15% przy 20 C 4, 18,5 75,0 05,0 475, , , , , ,0 Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. Roboczy zakres napiêcia zasilania VAC min. (przy 20 C) 4,8 9,6 19,2 8,4 48,0 88,0 96,0 176,0 184,0 192,0 maks. (przy 55 C) 6,6 1,2 26,4 52,8 66,0 1,0,0 242,0 25,0 264,0 Dane cewki - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem przemiennym 50 Hz (wykonanie standardowe dla 4P) Tabela Kod cewki Napiêcie znamionowe Un VAC Rezystancja cewki ± 15% przy 20 C Roboczy zakres napiêcia zasilania VAC min. (przy 20 C) maks. (przy 55 C) , 20,0 72,0 60,0 520, ,0 2 00, , ,0 8 00,0 4,8 9,6 19,2 8,4 48,0 88,0 96,0 176,0 184,0 192,0 6,6 1,2 26,4 52,8 66,0 1,0,0 242,0 25,0 264,0 Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

3 11 Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

4 Trwa³oœæ ³¹czeniowa w funkcji mocy obci¹ enia. Wspó³czynnik redukcji trwa³oœci Obwód bezindukcyjny. Maksymalna Wykres 1 ³¹czeniowej dla indukcyjnych obci¹ eñ Wykres 2 czêstotliwoœæ ³¹czeñ przy obci¹ eniu znamionowym pr¹du przemiennego Liczba ³¹czeñ Maksymalna zdolnoœæ ³¹czeniowa dla pr¹du sta³ego A - obci¹ enie rezystancyjne T=0ms B - obci¹ enie indukcyjne L/R = 40 ms Wykres Monta PrzekaŸniki 2P przeznaczone s¹ do: gniazd wtykowych z zaciskami œrubowymi PZ8 z obejm¹ PZ11 001, monta na szynie 5 mm wg EN lub na p³ycie; GZU8 z obejm¹ GZU 1052, monta na szynie 5 mm wg EN 50022; GZ8 z obejm¹ GZ 1050, monta na p³ycie gniazd wtykowych do lutowania GOP8 z obejm¹ i uchwytami 5922 bezpoœredniego lutowania w obwodach drukowanych. B A PrzekaŸniki P przeznaczone s¹ do: gniazd wtykowych z zaciskami œrubowymi PS11 oraz PZ11 z obejm¹ PZ11 001, monta na szynie 5 mm wg EN lub na p³ycie; GZU11 z obejm¹ GZU 1052, monta na szynie 5 mm wg EN 50022; GZ11 z obejm¹ GZ 1050, monta na p³ycie gniazd wtykowych do lutowania GOP11 z obejm¹ i uchwytami 5922 bezpoœredniego lutowania w obwodach drukowanych. PrzekaŸniki 4P przeznaczone s¹ do: gniazd wtykowych z zaciskami œrubowymi GZ14U z obejm¹ GZ14 077, monta na szynie 5 mm wg EN 50022; GZ14 z obejm¹ GZ14 077, monta na p³ycie gniazd wtykowych do lutowania GOP14 z obejm¹ 076 i uchwytami Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

5 1 2P, P w obudowie, do gniazd wtykowych WT (wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania) - wyposa enie standardowe przekaÿników 2P, P w obudowie, do gniazd wtykowych. Do przekaÿników oferowane s¹ przyciski testuj¹ce bez funkcji blokowania styków typu P oraz zaœlepki - str. 215 Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR) -...WT 2P,...WT P Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, 2P P Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych (WT), z przyciskiem testuj¹cym, czo³owym z funkcj¹ blokowania typu T Wymiary - wykonanie do gniazd wtykowych, z przyciskiem testuj¹cym bez funkcji blokowania styków typu P lub zaœlepk¹ 2P - prze³¹czne 2P - prze³¹czne , ,4 P - prze³¹czne P - prze³¹czne , ,4 Przyciski typu P oraz zaœlepki nale y zamawiaæ oddzielnie. Zastêpuj¹ przyciski typu T. Do samodzielnej wymiany przez Klienta. Informacje o przyciskach typu P oraz zaœlepkach - str Schematy po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ) Monta (4) 2 (5) 14 () 4 (6) A1 (2) A2 (7) (1) 1 (8) 2P - prze³¹czne 22 (5) 24 (7) 21 (6) (4) 2 (8) 14 () 4 (9) A1 (2) A2 (10) (1) 1 (11) P - prze³¹czne WT (wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny z przyciskiem testuj¹cym, czo³owym z funkcj¹ blokowania) - oferowany jako wyposa enie standardowe przekaÿników 2P, P w obudowie, do gniazd wtykowych, wykonania napiêciowe. Istnieje mo liwoœæ samodzielnej wymiany przycisku typu T na: przycisk typu P bez funkcji blokowania styków lub zaœlepkê eliminuj¹c¹ funkcjê testowania i blokowania styków. Przyciski typu P oraz zaœlepki nale y zamawiaæ oddzielnie. Uwaga: oznaczenia + i - odnosz¹ siê do wykonañ z elementem t³umi¹cym przepiêcia (diod¹) D. Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

6 14 2P, P w obudowie, do gniazd wtykowych Oznaczenia kodowe do zamówieñ Stopieñ ochrony obudowy Typ Materia³ styków Iloœæ i rodzaj zestyków Sposób pod³¹czenia Kod cewki Wyposa enie dodatkowe R 1 5 Materia³ styków 20 - AgNi 21 - AgNi/Au 0,2 2 - AgNi/Au 5 patrz Tabele 1, 2 str. 10-2P (prze³¹czne) 1 - P (prze³¹czne) Stopieñ ochrony obudowy 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 Sposób pod³¹czenia - do gniazd wtykowych Wyposa enie dodatkowe ❶ WT - wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania WTL - wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED) WTD - wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) WTLD - wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED) + element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) WTV - wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + element t³umi¹cy przepiêcia (warystor) WTLV - wskaÿnik zadzia³ania, mechaniczny + przycisk testuj¹cy, czo³owy z funkcj¹ blokowania + wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED) + element t³umi¹cy przepiêcia (warystor) ❶ WT - wyposa enie standardowe przekaÿników do gniazd wtykowych. WTD, WTLD - tylko dla cewek DC, WTV, WTLV - tylko dla cewek AC Przyciski typu P oraz zaœlepki nale y zamawiaæ oddzielnie. Zastêpuj¹ przyciski typu T. Do samodzielnej wymiany przez Klienta. Informacje o przyciskach typu P oraz zaœlepkach - str Przycisk -M404-A - kolor pomarañczowy (cewki AC) Przycisk -M404-D - kolor morski (cewki DC) Zaœlepka -M20-A - kolor pomarañczowy (cewki AC) Zaœlepka -M20-D - kolor morski (cewki DC) Uwaga: Kolor przycisku testuj¹cego, czo³owego z funkcj¹ blokowania typu T wskazuje na rodzaj pr¹du zasilania cewki: pomarañczowy - cewka AC, morski - cewka DC. Przyk³ad kodowania: WT przekaÿnik, materia³ styków AgNi, z dwoma zestykami prze³¹cznymi, w obudowie IP 40, do gniazd wtykowych, wykonanie napiêciowe 24 V pr¹du sta³ego, ze wskaÿnikiem zadzia³ania, mechanicznym i przyciskiem testuj¹cym, czo³owym z funkcj¹ blokowania WTL przekaÿnik, materia³ styków AgNi, z trzema zestykami prze³¹cznymi, w obudowie IP 40, do gniazd wtykowych, wykonanie napiêciowe 20 V pr¹du przemiennego 50/60 Hz, ze wska- Ÿnikiem zadzia³ania, mechanicznym i przyciskiem testuj¹cym, czo³owym z funkcj¹ blokowania oraz wskaÿnikiem zadzia³ania, œwietlnym (diod¹ LED) Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

7 P w obudowie, do gniazd wtykowych Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, 4P Wymiary Schemat po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ) 42 (10) 2 (7) 22 (4) (1) 44 (11) 4 (8) 24 (5) 14 (2) 42,5 41 () 1 (9) 21 (6) 11 () A2 (14) + A1 (1) ,5 4P - prze³¹czne Uwaga: oznaczenia + i - odnosz¹ siê do wykonañ z elementem t³umi¹cym przepiêcia (diod¹) D. Oznaczenia kodowe do zamówieñ Stopieñ ochrony obudowy Typ Materia³ styków Iloœæ i rodzaj zestyków Sposób pod³¹czenia Kod cewki Wyposa enie dodatkowe R 1 5 Materia³ styków 10 - AgCdO 11 - AgCdO/Au 0,2 1 - AgCdO/Au 5 patrz Tabele 1,, 4 str. 10, P (prze³¹czne) Stopieñ ochrony obudowy 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 Sposób pod³¹czenia - do gniazd wtykowych Wyposa enie dodatkowe ❶ bez oznaczenia - bez wyposa enia dodatkowego K - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania L - wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED) D - element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) KL - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania + wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED) KD - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania + element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) LD - wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED) + element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) KLD - przycisk testuj¹cy bez funkcji blokowania + wskaÿnik zadzia³ania, œwietlny (dioda LED) + element t³umi¹cy przepiêcia (dioda) ❶ D, KD, LD, KLD - tylko dla cewek DC Uwaga: do przekaÿników 4P nie oferuje siê cewek 50/60 Hz, a zatem nale y wskazaæ cewkê zgodnie z Tabel¹ lub 4, str. 10, 11. Przyk³ad kodowania: K przekaÿnik, materia³ styków AgCdO, z czterema zestykami prze³¹cznymi, w obudowie IP 40, do gniazd wtykowych, wykonanie napiêciowe 20 V pr¹du przemiennego 50 Hz, z przyciskiem testuj¹cym bez funkcji blokowania Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

8 16 2P, P, 4P bez obudowy Wymiary - 2P, P bez obudowy Wymiary - 4P bez obudowy maks maks Rozstaw otworów monta owych Rozstaw otworów monta owych 2xØ,2 2xØ,2 48,2 48 Schematy po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ) (1) 22 () (1) 22 (2) 2 () (1) 22 (2) 2 () 42 (4) 14 (4) 24 (6) 14 (4) 24 (5) 4 (6) 14 (5) 24 (6) 4 (7) 44 (8) 11 (7) 21 (9) 21 (8) 11 (7) 1 (9) 21 (10) 11 (9) 1 (11) 41 () A1 (10) A2 (11) A1 (10) A2 (11) A1 (1) A2 (14) 2P - prze³¹czne P - prze³¹czne 4P - prze³¹czne Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

9 17 2P, P, 4P bez obudowy Oznaczenia kodowe do zamówienia - wykonanie 2P, P, 4P bez obudowy Iloœæ i rodzaj zestyków AgCdO patrz Tabele 1, 2,, 4, 5, 6 str. 10, 11 Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

10 18 2P, P, 4P wykonanie pr¹dowe PrzekaŸniki 2P, P, 4P w obudowie i bez obudowy z cewk¹ pr¹dow¹. Zasilanie cewki pr¹dem sta³ym lub przemiennym wed³ug Tabel 5 i 6. Dane techniczne, wymiary i schematy po³¹czeñ s¹ zgodne z wykonaniami przekaÿników 2P, P, 4P w obudowie i bez obudowy. Oznaczenia kodowe do zamówienia - wykonanie pr¹dowe Iloœæ i rodzaj zestyków AgCdO patrz Tabele 5, 6 str. 11 bez obudowy, do lutowania w obudowie, do gniazd wtykowych Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

11 19 2P, P do obwodów drukowanych PrzekaŸniki 2P, P w obudowie, przeznaczone do monta u na p³ytkach obwodów drukowanych. Dane techniczne s¹ zgodne z wykonaniami przekaÿników 2P, P w obudowie. Masa przekaÿnika w obudowie wynosi 66 g. Wymiary - wykonanie w obudowie Schematy po³¹czeñ (widok od strony wyprowadzeñ) 5 7 7,5 7 4,5 7,6 7,6 (1) 14 (4) 11 (7) A1 (10) 22 () 24 (6) 21 (9) A2 (11) (1) 14 (4) 11 (7) A1 (10) 22 (2) 2 () 24 (5) 4 (6) 21 (8) 1 (9) A2 (11) Oznaczenia kodowe do zamówienia - wykonanie do obwodów drukowanych Iloœæ i rodzaj zestyków AgCdO patrz Tabele 1, 2 str. 10 Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

12 140 2P, P, 4P wykonanie trakcyjne PrzekaŸniki 2P, P, 4P w obudowie, przeznaczone w szczególnoœci do pracy w aparaturze trakcyjnej, kolejowej i tramwajowej. Dane techniczne Napiêcie znamionowe Zakres napiêcia wzbudzenia Temperatura otoczenia Znamionowy pobór mocy 24, 40, 52, 110 V DC V DC dla 24 V DC V DC dla 40 V DC...66 V DC dla 52 V DC V DC dla 110 V DC oc oko³o 1,7 W Pozosta³e dane techniczne, wymiary i schematy po³¹czeñ s¹ zgodne z wykonaniami przekaÿników 2P, P, 4P w obudowie. Oznaczenia kodowe do zamówienia - wykonanie trakcyjne Iloœæ i rodzaj zestyków AgCdO Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 116 6 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii AC1 DC1 Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 140 2P P 4P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 128 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15 2P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków R15 3P Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 8 2 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 136 PrzekaŸniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie Do obwodów drukowanych i do po³¹czeñ lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 98 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaÿniki miniaturowe

RM85 przekaÿniki miniaturowe 58 RM85 RM85 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe RM96 przekaÿniki miniaturowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97 97 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: do montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; do montażu na płycie; z wyprowadzeniami do lutowania Cewki AC i DC, klasa izolacji F: 155 C Uznania, certyfikaty,

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Liczba i rodzaj

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków R15-3P Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe przekaÿniki miniaturowe RM87N-...-01 ❶ RM87N sensitive Styki bez kadmu Wysokoœæ 15,7 mm Napiêcie probiercze 5000 V / odleg³oœæ izolacyjna 10 mm Do obwodów drukowanych i gniazd wtykowych Akcesoria: gniazda

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie. Akcesoria obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu

Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie. Akcesoria obejmy wyrzutnikowe oraz p³ytki do opisu Monta oraz demonta przekaÿnika i akcesoriów w gnieÿdzie 213 Modu³ sygnalizacyjny / przeciwprzepiêciowy PrzekaŸnik elektromagnetyczny Obejma wyrzutnikowa Sposób wyjmowania przekaÿnika z gniazda przy pomocy

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P, 3P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach R15-2P Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Przekaźniki ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

RM83 przekaźniki miniaturowe

RM83 przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaż na płycie Do obwodów drukowanych i do połączeń lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

RM94 przekaźniki miniaturowe

RM94 przekaźniki miniaturowe RM94 RM94-...-01 ❶ Miniaturowe wymiary Przekaźniki ogólnego zastosowania Stopień ochrony IP 40 lub IP 67 i gniazd wtykowych Cewki DC - standardowe i czułe Dostępna wersja specjalna: z przeźroczystą obudową

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Obciążenie silnikowe wg UL 508 Minimalny

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaż na płycie Do obwodów drukowanych i do połączeń lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaÿniki czasowe

T-R4 przekaÿniki czasowe 24 Obwody wyjœciowe - dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

RSR30 przekaÿniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe

RSR30 przekaÿniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe 10 Obci¹ enie AC - 2 A / 240 V Separacja galwaniczna Niska rezystancja w stanie za³¹czenia Niski pobór mocy wejœciowej Kompatybilnoœæ z technologi¹ TTL i CMOS Uk³ady RC (V AC) Wyjœciowy tyrystor typu MOFSET

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 AC3 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik interfejsowy PIR4 z gniazdem

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania

Bardziej szczegółowo

R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R4N przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia

Bardziej szczegółowo

RMP84 przekaźniki miniaturowe

RMP84 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM85 + GZT80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii AC15 DC1 DC13 Obciążenie

Bardziej szczegółowo

subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe czasowe gniazda i akcesoria

subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe czasowe gniazda i akcesoria 45 subminiaturowe - sygna³owe miniaturowe samochodowe przemys³owe interfejsowe 2007-2008 czasowe gniazda i akcesoria 46 Automatyka to nasza pasja Od kilkudziesiêciu lat Relpol S.A. jest znanym w Europie

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda.

PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda. 1 PrzekaŸniki elektromagnetyczne 2006 PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda 2 W Automatyce dla Ciebie Gwarancja jakoœci standardów Maj¹c na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pe³ne zadowolenie Klientów, Relpol

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R15 - wersje specjalne przekaźniki przemysłowe - trakcyjne

R15 - wersje specjalne przekaźniki przemysłowe - trakcyjne przekaźniki przemysłowe - trakcyjne R15-2P R15-3P Przekaźniki R15-2P, 3P, 4P wykonania napięciowe, w obudowach, przeznaczone w szczególności do pracy w apara turze trakcyjnej, ko le jowej i tram wajowej

Bardziej szczegółowo

Gniazda i akcesoria 203

Gniazda i akcesoria 203 Gniazda i akcesoria 203 GZT80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RM87L, RM87P 75,3 x 15,5 x 61(67) mm Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm RM84 RM85 ❶ RM85 inrush, RM87L RM85

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych 8-0 - 6 A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ.

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZT80 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona PrzekaŸniki kontaktronowe serii K-9/Nx1 Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE PODZESPO ÓW ELEKTRONICZNYCH DOLAM S.A. 50-425 Wroc³aw, ul. Krakowska 64 tel. 071 342-65-54, fax 071 342-58-59

Bardziej szczegółowo

RMP85 przekaźniki miniaturowe

RMP85 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe 1 9-funkcyjne przekaÿniki czasowe zgodne z norm¹ PN-EN 612-1 W sk³ad przekaÿnika czasowego wchodz¹: - gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6WT-1Z z zaciskami œrubowymi, - przekaÿnik prze³¹czny RM699V o

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaźniki miniaturowe

RM96 przekaźniki miniaturowe RM96 1P Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC1 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R4N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R3N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w

Bardziej szczegółowo

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe R2N przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7-0 A SERIA 58 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający, 3 lub 4 zestyki przełączne (P, 3P, 4P), szerokość 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki,

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki wtykowe. w Przekaźniki wtykowe S-RELAY serii 4. w Schrack Info

Przekaźniki wtykowe. w Przekaźniki wtykowe S-RELAY serii 4. w Schrack Info RS410024 RS410730 YRS78704 YRSLG230 w Schrack Info S-RELAY Miniaturowy przekaźnik klasy przemysłowej do zastosowań wielofunkcyjnych Cewka AC i Nadaje się do montażu w podstawkach wtykowych na szynę TH

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe RM85 105 C sensitive przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1

Bardziej szczegółowo

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi RM699BV + PI6WB-1PS- RSR30 + PI6WB-1PS- Szerokość 6,2 mm Przekaźnik interfejsowy PIR6WB-1PS-... składa się z: uniwer salne gniazdo z zaciskami

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie

Bardziej szczegółowo

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7 Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 A SERIA 48 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełączne (2P), szerokość 15.8 mm 48.12 Napięcie cewki DC czułe

Bardziej szczegółowo

ZGGZ4 G GZT ZGGZ4 GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ4 TR GZT Moduł typu M... GZT G4 1052

ZGGZ4 G GZT ZGGZ4 GZT GZT Moduł typu M... ZGGZ4 TR GZT Moduł typu M... GZT G4 1052 Gniazda i akcesoria GZM3 Do R3N wg PN-EN 60715 lub na płycie 75 x 27 x 61(82) mm ❷ Trzy tory prądowe 10 A, 300 V AC GZT4-0040 Akcesoria ❶ GZT4-0035 Moduł typu M... GZT4 ❹ Do R4N, T-R4 wg PN-EN 60715 lub

Bardziej szczegółowo

Styczniki. - nowa linia /2008.

Styczniki. - nowa linia /2008. 7 /8 Styczniki - nowa linia ministyczniki styczniki do 1 A styczniki powy ej 1 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria Styczniki - nowa linia Typ przekaÿnika CRMI5 CRMI CRNI CRNI12 CRNI16

Bardziej szczegółowo

Seria 58 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 7-10 A

Seria 58 - Przekaênikowy moduł sprz gajàcy 7-10 A Funkcje Przekaênikowy moduł sprz gajàcy, 3 lub 4 zestyki przełàczne (P, 3P, 4P), szerokoêç 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki, z diodà zabezpieczajàca przed zmianà polaryzacji Cewka AC

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy 8-10 -16 A Panele kontrolne Regały karuzelowe Sprzęt medyczny i stomatologiczny Stocznie Windy Rozdzielnice Automatyka budynków Podnośniki

Bardziej szczegółowo

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo