MCBA-5. Prestige Solo Prestige Excellence Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MCBA-5. Prestige Solo 24-32 - 50-75 - 120 Prestige Excellence 24-32. Instrukcje dla autoryzowanego serwisu. excellence in hot water"

Transkrypt

1 Instrukcje dla autoryzowanego serwisu MCBA-5 Prestige Prestige - excellence in hot water 09/2008

2 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige Nastawa temperatury ciep³ej wody Produkcja ciep³ej wody 00 = Wy³¹czona [Stop] 01 = W³¹czona [Start] 02 = Wy³¹czona + pompa c.w. pracuje "ON" 03 = W³¹czona + pompa c.w. pracuje "ON" Ogrzewanie 00 = Wy³¹czone [Stop] 01 = W³¹czone [Start] 02 = Wy³¹czone + pompa c.o. pracuje "ON" 03 = W³¹czone + pompa c.o. pracuje ON" Maksymalna temperatura zasilania w trybie ogrzewania

3 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige Minimalna temperatura wody c.o. gdy zamontowano czujnik temperatury zewnêtrznej Minimalna temperatura zewnêtrzna [dla nastawy krzywej grzewczej] Maksymalna temperatura zewnêtrzna [dla nastawy krzywej grzewczej] Temperatura zewnêtrzna za³¹czania ochrony przed zamarzaniem Korekta temperatury zewnêtrznej [kalibracja czujnika NTC4] Maksymalna temperatura zasilania drugiego obiegu grzewczego Minimalna temperatura zasilania drugiego obiegu grzewczego Histereza temperatury drugiego obiegu grzewczego Temperatura blokady: je eli temperatura jest ni sza ni tu wpisana ogrzewanie jest wy³¹czone 0 = wy³¹czona Czas zw³oki podwy szenia krzywej grzewczej [min] 00 = wy³¹czone

4 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige Obni enie krzywej grzewczej w trybie nocnym [ C] [przy pracy z programatorem czasowym] Przewy szenie temperatury kot³a w odniesieniu do temperatury c.w. Maksymalna iloœæ obrotów wentylatora w trybie c.o. [rpm x 100] Maksymalna iloœæ obrotów wentylatora w trybie c.o. [rpm /min.] Maksymalna iloœæ obrotów wentylatora w trybie c.w. [rpm x 100] Maksymalna iloœæ obrotów wentylatora w trybie c.w. [rpm] Minimalna iloœæ obrotów wentylatora [rpm x 100] Minimalna iloœæ obrotów wentylatora [rpm] Iloœæ obrotów wentylatora przy zap³onie [rpm x 100]

5 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige Prêdkoœæ wentylatora przy wymuszonym starcie [rpm x 100] Czas stabilizacji po wymuszonym starcie [sec. x 9.0] Wybieg pompy c.o. 0 = 10 sec. [1 min] Wybieg pompy c.w. [sec. x 10,2] Histereza modulacji za³¹czenia c.o. Histereza modulacji wy³¹czenia c.o. Histereza modulacji za³¹czenia c.w. Histereza modulacji wy³¹czenia c.w. Detekcja histerezy w³¹czenia c.w. Detekcja histerezy wy³¹czenia c.w. OpóŸnienie startu na c.o. [sec. x 10,2]. OpóŸnienie startu na c.w. [sec. x 10,2]. OpóŸnienie pracy kot³a przy przejœciu z c.o. c.w. [sec. x 10,2]. Maksymalny czas produkcji c.w. [min.]

6 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige Pierwsza pozycja: 2 obieg grzewczy: 0 = wy³¹czony 1= w³¹czony [podrzêdny] 2 = w³¹czony [nadrzêdny] Druga pozycja: sterowanie c.o. przez: 0 = termostat pokojowy 1 = czujnik temperatury zewnêtrznej Pierwsza pozycja: Pompa c.w. [1] lub 3-drogowy zawór mieszajacy [2] Druga pozycja: zasobnik z czujnikiem NTC [2] lub zasobnik z termostatem [3] Rêczna regulacja obrotów wentylatora Pierwsza pozycja: Pompa specjalna [0 = wy³¹czona] Druga pozycja: Minimum wy³¹czenia cykli [0 = wy³¹czone] Czas przedmuchu [sec.] Wyd³u ony czas przedmuchu [sec.] Czas przedmuchu po wy³¹czeniu palnika [sec.] Iloœæ obrotów wentylatora [rpm x 100] przy przedmuchu po wy³¹czeniu palnika Czas otwarcia zaworu 2 obiegu c.o. [sec. x 15] WskaŸnik I 2 obiegu grzewczego

7 Nastawa fabryczna Wyœwietlacz MCBA 5 Opis parametrów Prestige WskaŸnik I wzrostu prêdkoœci wentylatora WskaŸnik I obni ania prêdkoœci wentylatora Ogranicznik temperatury spalin T5 [ C]. Ogranicznik temperatury obiegu c.o. z mieszaczem T6 [ C] Ograniczenie szybkoœci przyrostu temperatury dt1/dt [x 0,1 C/sec.] Ograniczenie szybkoœci przyrostu temperatury dt3/dt [x 0,1 C/sec.] Wartoœæ temperatur T1-T2 dla modulacji Impulsy obrotów / czêstotliwoœæ tachometru Zap³on zewnêtrzny / za³¹czenie prób Maksymalny czas zamiany NTC1-NTC2 [sec. x 15] Czas c.o. minimum do maksimum [sec.] Opcja systemowa 1 Opcja systemowa 2 Opcja ochronna 2 Dodatkowy parametr 0 [Wartoœæ + 256]

8 Kod b³êdu Opis b³êdu Rozwi¹zanie b³êdu B³êdny sygna³ p³omienia 1. SprawdŸ okablowanie (zwarcie w obiegu V) / 2. SprawdŸ elektrodê / 3. Wymieñ MCBA zamoczenie) Brak sygna³u p³omienia po 5 próbach uruchomienia kot³a 1. SprawdŸ przewód zap³onowy / 2. SprawdŸ elektrodê i jej pozycjê / 3. SprawdŸ dop³yw gazu do palnika B³¹d zaworu gazowego lub przetwornika Wymieñ przetwornik lub zawór gazowy Trwa³e zablokowanie Naciœnij RESET Brak zap³onu 1. SprawdŸ elektrodê / 2. SprawdŸ odleg³oœæ elektrody B³êdne impulsy na wejœciu MCBA SprawdŸ prawid³owoœæ impulsów wejœciowych i naciœnij RESET B³¹d przekaÿnika zaworu gazowego Erreur du relais de la vanne gas Jeœli problem pojawia siê po 2 resetach, wymieñ MCBA Rozwarte styki presostatu powietrza SprawdŸ presostat powietrza B³¹d pamiêci EPROM Jeœli problem pojawia siê po 2 resetach, wymieñ MCBA Rozwarte styki 12-13, rozwarte styki termostatu lub uszkodzony bezpiecznik V MCBA 1. SprawdŸ ogranicznik temperatury / 2. SprawdŸ bezpieczenik V MCBA / 3. Brak po³¹czenia na stykach B³¹d wewnêtrzny Jeœli problem pojawia siê po 2 resetach, wymieñ MCBA T1 > 110 C 1. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC i wymieñ jeœli trzeba / 2. Jeœli NTC1 jest OK., sprawdÿ przep³yw wody przez kocio³ T2 > 110 C SprawdŸ okablowanie czujnika NTC i wymieñ jeœli trzeba Odwrotnie pod³¹czone czujniki NTC1 i NTC2 Zamieñ pod³¹czenia przewodów czujników NTC1 i NTC2

9 Kod b³êdu Opis b³êdu Rozwi¹zanie b³êdu Zbyt szybki przyrost temperatury zasilania T1 1. SprawdŸ czy pompa dzia³a prawid³owo / 2. Jeœli pompa pracuje prawid³owo, odpowietrz instalacjê Rozwarte styki presostatu gazu lub ciœnienia SprawdŸ prestostat gazu lub ciœnienia. Wymieñ jeœli trzeba. Brak sygna³u z wentylatora 1. SprawdŸ pod³¹czenie wentylatora / 2. SprawdŸ okablowanie wentylatora / 3. Jeœli problem pojawia siê po 2 resetach, wymieñ wentylator lub MCBA Sygna³ tacho z wentylatora nie osi¹ga zera 1. SprawdŸ czy ci¹g kominowy nie jest zbyt du y / 2. Wymieñ wentylator Zbyt du a ró nica temperatur pomiêdzy zasilaniem a powrotem SprawdŸ przep³yw czynnika grzewczego Zwarcie NTC1 1. SprawdŸ pod³¹czenie czujnika NTC1 / 2. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC1 / 3. Wymieñ czujnik NTC1 Zwarcie NTC2 1. SprawdŸ pod³¹czenie czujnika NTC2 / 2. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC2 / 3. Wymieñ czujnik NTC2 Zwarcie NTC3 1. SprawdŸ pod³¹czenie czujnika NTC3 / 2. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC3 / 3. Wymieñ czujnik NTC3 Zwarcie NTC5 1. SprawdŸ pod³¹czenie czujnika NTC5 / 2. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC5 / 3. Wymieñ czujnik NTC5 Przerwa w obwodzie NTC1 1. SprawdŸ pod³¹czenie czujnika NTC1 / 2. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC1 / 3. Wymieñ czujnik NTC1 Przerwa w obwodzie NTC2 1. SprawdŸ pod³¹czenie czujnika NTC2 / 2. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC2 / 3. Wymieñ czujnik NTC2

10 Kod b³êdu Opis b³êdu Rozwi¹zanie b³êdu Przerwa w obwodzie NTC3 1. SprawdŸ pod³¹czenie czujnika NTC3 / 2. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC3 / 3. Wymieñ czujnik NTC3 Przerwa w obwodzie NTC5 1. SprawdŸ pod³¹czenie czujnika NTC5 / 2. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC5 / 3. Wymieñ czujnik NTC5 Wartoœci parametrów EPROM poza zakresem Jeœli problem pojawia siê po 2 resetach, wymieñ MCBA B³¹d wewnêtrzny Jeœli problem pojawia siê po 2 resetach, wymieñ MCBA Zbyt wysoka temperatura spalin (NTC5) 1. SprawdŸ pod³¹czenie czujnika NTC5 / 2. SprawdŸ okablowanie czujnika NTC5 / 3. Wymieñ czujnik NTC5 B³¹d odczytu parametrów 1. Nciœnij "RESET" / 2. Jeœli b³¹d siê powtarza, wymieñ MCBA. Zamkniêty presostat powietrza w chwili kiedy powinien byæ otwarty SprawdŸ presostat powietrza Niskie ciœnienie wody SprawdŸ ciœnienie wody Problem z zasilaniem wentylatora 1. SprawdŸ zasilanie MCBA / 2. Wymieñ wentylator Za wysoka temperatura na czujniku NTC6 SprawdŸ zawór 3-drogowy i jego napêd Problem z zasilaniem SprawdŸ zasilanie energi¹ elektryczn¹ B³êdne adresy kaskady SprawdŸ adresy kaskady B³¹d wewnêtrzny Jeœli problem pojawia siê po 2 resetach, wymieñ MCBA Wahania czêstotliwoœci pr¹du > 1,5 Hz lub b³¹d procesora SprawdŸ zasilanie energi¹ elektryczn¹, wy³¹cz kocio³ do momentu stabilizacji

11 Kod b³êdu Opis b³êdu Rozwi¹zanie b³êdu Otwarcie styków presostatu powietrza powietrza podczas pracy palnika SprawdŸ presostat powietrza Zanik pr¹du jonizacji SprawdŸ przewód jonizacji Otwarcie styków presostatu gazu podczas pracy palnika SprawdŸ presostat gazu B³êdne opornoœci czujników NTC1 lub NTC2 SprawdŸ czujniki NTC1 i NTC2 Uszkodzenie czujnika NTC1 lub NTC2 SprawdŸ czujniki NTC1 i NTC2 Zablokowany czujnik NTC1 lub NTC2 SprawdŸ czujniki NTC1 i NTC2

12

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40

Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Kompakt Solo HRE 18 HRE 24 HRE 30 HRE 40 Instrukcje instalowania, konserwacji oraz użytkowania kotła Przed instalowaniem i/lub użytkowaniem urządzenia przeczytaj uważnie instrukcję. Postępuj zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C

ERT-10-3-321C ERT-10-2-221C ERT-10-2-222C SEMIL 8-87 Bydgoszcz ul. hêciñska tel./fax (+8) /6--, -8-7, -8-7 e-mail biuro@semicool.com.pl www.semicool.com.pl Regulatory temperatury ERT--- ERT--- ERT--- Parametry regulatora Napiêcie zasilania regulatora

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI

MCA 15 - MCA 25 MCA 25/28 MI Innovens Polska PL Naścienne gazowe kotły kondensacyjne MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Instrukcja techniczna instalowania i obsługi 0937-AB MCA 5 - MCA 5 MCA 5/8 MI Deklaracja zgodności [ Urządzenie jest zgodne

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1

BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 BEZPIECZEŃSTWO Nr dokumentu: DPD00849, data publikacji: 10.11.2011 VACON 1 Niniejsza skrócona instrukcja zawiera opis podstawowych kroków umożliwiających łatwą instalację i konfigurację przemiennika częstotliwości

Bardziej szczegółowo

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05)

Wykonania. Przynale na karta zbiorcza T 5800 Wydanie paÿdziernik 2005 (05/05) Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5824, 3222/5825, 3222/5857 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V

RTD-20. realtime. Instrukcja montażu. realtime. polski. Instrukcja montażu RTD-20. RTD-20 Retail Economiser 100.00 100.00 22.00. Control Systems 0V +V LED3 LED1 LED2 SW1 LED4 LED5 LED6 RTD-20 Instrukcja montażu 0V +V POWER 15-24VDC 0V S1 S2 S3 0V S4 S5 S6 polski Instrukcja montażu RTD-20 100.00 RTD-20 Retail Economiser realtime Control Systems 24VAC/30VDC,

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi

MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi PL Wiszący kocioł gazowy z zamkniętą i otwartą komorą spalania MAINFOUR 18 F Instrukcja instalowania i obsługi Szanowny Kliencie, Jesteśmy przekonani, że Twój nowy kocioł spełni wszystkie Twoje wymagania.

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl

NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY. TrioBloc TE 16-62 C. Instrukcja obsługi. www.broetje.com.pl NISKOTEMPERATUROWY- SPECJALNY KOCIOŁ GAZOWY TrioBloc TE 16-62 C Instrukcja obsługi www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji obsługi.......3 1.1 Treść niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5

NIE WOLNO STOSOWAĆ DO KOTŁÓW PRACUJĄCYCH W SYSTEMIE ZAMKNIĘTYM GDY INSTALACJA KOTŁA WYKONANA JEST NIEZGODNIE Z NORMĄ PN-EN 303.5 1. WSTĘP Regulator przeznaczony jest do regulacji procesu spalania w kotłach podajnikowych. Regulator charakteryzuje się prostą obsługą, posiada jednak szereg zaawansowanych funkcji, które w znaczący sposób

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O.

MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. MIKROPROCESOROWY REGULATOR TEMPERATURY KOTŁA C.O. SP-18 INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA 2 Instrukcja obsługi - SP-18 1. Opis panelu przedniego 2 3 1 4 5 6 7 8 Widok regulatora wraz z zaznaczonymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-14

STEROWNIK KOTŁA WRT-14 STEROWNIK KOTŁA WRT-14 Instrukcja obsługi (wersja ELWAT_0209) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl

Bardziej szczegółowo

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez

Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Naścienny kondensacyjny kocioł gazowy z podgrzewaczem wody i bez Opis produktu Hoval opgas comfort (10, 16, 22) Naścienny kocioł kondensacyjny z technika kondensacyjną wymiennik ciepła wykonany z odpornego

Bardziej szczegółowo

STEROWNIK KOTŁA WRT-15

STEROWNIK KOTŁA WRT-15 STEROWNIK KOTŁA WRT-15 Instrukcja obsługi (wersja 0801) KENTRONIC Janusz Matyszkowicz 32-650 Kęty ul. Mickiewicza 38 tel./fax (33) 8411879, 8455700 e-mail kentronic@kent.pnet.pl www.kent.pnet.pl 2 tory

Bardziej szczegółowo

Siłowniki elektryczne

Siłowniki elektryczne 4 863 Siłowniki elektryczne do zaworów VVI46..., VXI46..., VVS46... i VXS46... SFA21/18 SFA21/18 napięcie zasilania 230 V AC, sygnał sterujący 2-stawny napięcie zasilania 24 V AC, sygnał sterujący 2-stawny

Bardziej szczegółowo