T-R4 przekaÿniki czasowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "T-R4 przekaÿniki czasowe"

Transkrypt

1 24 Obwody wyjœciowe - dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii Minimalna moc ³¹czeniowa Rezystancja zestyków Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ przy obci¹ eniu znamionowym w kategorii AC bez obci¹ enia Obwód wejœciowy - steruj¹cy Napiêcie znamionowe 50/60 Hz AC DC Napiêcie odpadowe Roboczy zakres napiêcia zasilania Znamionowy pobór mocy Zakres czêstotliwoœci zasilania Dane izolacji wg PN-EN Znamionowe napiêcie izolacji Kategoria przepiêciowa Napiêcie probiercze wejœcie - wyjœcia przerwy zestykowej pomiêdzy torami pr¹dowymi Odleg³oœæ pomiêdzy wejœciem a wyjœciami w powietrzu po izolacji Pozosta³e dane Czas zadzia³ania / powrotu (wartoœci typowe) Trwa³oœæ ³¹czeniowa w kategorii w zale noœci od cosφ Trwa³oœæ mechaniczna (cykle) Wymiary (a x b x h) Masa Temperatura otoczenia AC DC sk³adowania pracy Stopieñ ochrony obudowy Ochrona przed oddzia³ywaniem œrodowiska Odpornoœæ na udary (zestyk zwierny / rozwierny) Odpornoœæ na wibracje Jednofunkcyjne, jednonapiêciowe, oferowane w wersjach: E - przekaÿnik z funkcj¹ czasow¹ E, Wu - przekaÿnik z funkcj¹ czasow¹ Wu, Bp - przekaÿnik z funkcj¹ czasow¹ Bp, Bi - przekaÿnik z funkcj¹ czasow¹ Bi Styki bez kadmu Napiêcia wejœcia AC i DC Do gniazd wtykowych, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 6075 lub na p³ycie Zastosowania: jako uk³ady czasowe w obwodach elektrycznych maszyn, linii technologicznych, w uk³adach automatyki, itp. Uznania, certyfikaty, dyrektywy: uznania R4, 4P AgNi 250 V / 250 V 5 V 6 A / 230 V AC 5 ma A 6 A 500 VA 0,3 W 00 mω 200 cykli/h cykli/h V -24 V AC: 0,2 U n DC: 0, U n 0,8..., U n patrz Tabele, 2 2,2 VA,2 W Hz 250 V AC III V AC typ izolacji: podstawowa 500 V AC rodzaj przerwy: oddzielenie niepe³ne V AC typ izolacji: podstawowa,6 mm 3,2 mm 0 ms / 8 ms A, 250 V AC patrz Wykres 2 2 x : 75 x 27 x 9,5 mm + GZT4: 76,3 x 27 x 90 mm : 27,5 x 2,2 x 62,5 mm + : 3 g + GZT4: 3 g : 49 g o C o C IP 20 (z gniazdem) wg PN-EN : RTI : RT0 wg PN-EN g / 5 g 5 g Hz Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników.

2 242 Dane modu³u czasowego Funkcje ❶ Zakresy czasowe Nastawa czasu Dok³adnoœæ nastawienia Powtarzalnoœæ Wp³yw temperatury Czas regeneracji Wyœwietlanie E, Wu, Bp, Bi 0, s ❷; 0 s; min.; 0 min.; h; 0 h; 00 h zakres - pokrêt³em nastawy zakresu / prze³¹cznikiem; w ramach zakresu - pokrêt³em nastawy czasu / potencjometrem ± 5% (liczona od koñcowych wartoœci zakresów) ❷ ± % ❷ ± 0,0% / C 00 ms dioda LED zielona - sygnalizacja napiêcia zasilania U dioda LED ó³ta - sygnalizacja odmierzania czasu T oraz stanu wyjœæ po zakoñczeniu odmierzania czasu T ❸ ❶ Opisy funkcji czasowych - patrz str. 255, 256. ❷ Dla pierwszego zakresu ( s) dok³adnoœæ nastawienia oraz powtarzalnoœæ s¹ mniejsze ni podano w danych technicznych (znacz¹cy wp³yw czasu zadzia³ania przekaÿnika wykonawczego). Zaleca siê nastawienie odmierzanego czasu w sposób doœwiadczalny. ❸ Dioda LED ó³ta - odmierzanie czasu T (œwiecenie pulsuj¹ce); wzbudzony przekaÿnik wykonawczy, czas nie odmierzany (œwiecenie ci¹g³e); odwzbudzony przekaÿnik wykonawczy, czas nie odmierzany (brak œwiecenia). Dane wejœcia - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem sta³ym Kod napiêcia wejœcia Znamionowe napiêcie wejœcia U n VDC 24 Rezystancja wejœcia ± 0% przy 20 C Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. min. (przy 20 C) 9,6 9,2 3,2 26,4 Tabela Roboczy zakres napiêcia zasilania wejœcia VDC maks. (przy 55 C) Dane wejœcia - wykonanie napiêciowe, zasilanie pr¹dem przemiennym 50/60 Hz Tabela 2 Kod napiêcia wejœcia Wymiary Znamionowe napiêcie wejœcia U n VAC Rezystancja wejœcia ± 0% przy 20 C Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. Roboczy zakres napiêcia zasilania wejœcia VAC min. (przy 20 C) 9,2 92,0 84,0 maks. (przy 55 C) 26,4 7,0 253,0 Wymiary - z gniazdem Dioda LED ó³ta Dioda LED zielona Pokrêt³o nastawy czasu Pokrêt³o nastawy zakresu 26,6 27,5 2,2 8,7 29-0,2 9,5 24,2 42,6 6-0, , ,7 27-0,2 3, ,5 Un R 69 6,5 Ø 3,2

3 243 Trwa³oœæ ³¹czeniowa w funkcji mocy obci¹ enia. Obwód bezindukcyjny. Maksymalna Wykres czêstoœæ ³¹czeñ przy obci¹ eniu znamionowym Wspó³czynnik redukcji trwa³oœci ³¹czeniowej dla indukcyjnych obci¹ eñ pr¹du przemiennego Wykres 2 Liczba ³¹czeñ F 0,8 0,6 0,4 0,8 0,6 0,4 0,2 Maksymalna zdolnoœæ ³¹czeniowa dla pr¹du sta³ego. Obci¹ enie rezystancyjne Wykres 3 Schemat po³¹czeñ DC () 4 (5) (9) 22 (2) 24 (6) (0) (3) (7) (4) (8) () 3 () 4 4P - prze³¹czne Modu³ czasowy (3) (-)A Un (+)A2 (4) 0,7 0,6 0,5 0,4 Schematy po³¹czeñ - gniazda do 0,3 0,2 0, COM NO NC NO NC COIL (+) A2 4 4 (-) A 3 COIL COM (+) A2 (-) A GZT4

4 244 Monta PrzekaŸniki E, Wu, Bp, Bi przeznaczone s¹ do gniazd wtykowych z zaciskami œrubowymi oraz GZT4 ❶, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 6075 lub na p³ycie (przy pomocy 2 wkrêtów M3). Do gniazd oferowane s¹ p³ytki do opisu GZT oraz obejmy TR ❶ Gniazda wtykowe oraz GZT4 przystosowane s¹ do wspó³pracy ze z³¹czem grzebieniowym typu ZGGZ4 (patrz str. 3). Separacja obwodów sterowania od obwodów obci¹ enia (styki ) Wytrzyma³oœæ elektryczna izolacji pomiêdzy zaciskami cewki i styków Zdublowane zaciski A2(4) u³atwiaj¹ce okablowanie gniazd w urz¹dzeniach elektrycznych : tak GZT4: nie : min. 5 kv GZT4: min. 4 kv : tak GZT4: nie GZT4 TR GZT Uwaga: gniazda dostêpne s¹ w kolorze czarnym i szarym. Oznaczenia kodowe do zamówieñ Stopieñ ochrony obudowy Typ Realizowane funkcje czasowe Materia³ styków Iloœæ i rodzaj zestyków Sposób pod³¹czenia Kod napiêcia wejœcia Realizowane funkcje czasowe E - funkcja E Wu - funkcja Wu Bp - funkcja Bp Bi - funkcja Bi patrz Tabele, 2 str. 242 Materia³ styków 20 - AgNi Iloœæ i rodzaj zestyków 4-4P (prze³¹czne) Stopieñ ochrony obudowy 2 - w obudowie, wykonanie IP 40 Sposób pod³¹czenia 3 - do gniazd wtykowych Przyk³ad kodowania: E przekaÿnik czasowy, jednofunkcyjny (przekaÿnik realizuje funkcjê czasow¹ E - opóÿnione zadzia³anie), materia³ styków AgNi, z czterema zestykami prze³¹cznymi, w obudowie IP 40, do gniazd wtykowych, znamionowe napiêcie wejœcia V pr¹du sta³ego

5 Funkcje czasowe TR4N,, PIR5...T, PIR6WT-Z, PIR6WBT-Z 255 E - opóÿnione zadzia³anie Bp(S) - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od przerwy za³¹czana zestykiem steruj¹cym S czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy R zadzia³a i jest w po³o eniu pracy do chwili, gdy napiêcie zasilania U zostanie zdjête. E(S) - opóÿnione zadzia³anie z zatrzymaniem odmierzania czasu Napiêcie zasilania U jest za³¹czone. Po otwarciu zestyku steruj¹cego, który wczeœniej zosta³ zamkniêty, rozpoczyna siê odmierzanie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T nastêpuje zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R na czas T, a po jego odmierzeniu przekaÿnik wraca do stanu pocz¹tkowego i pozostaje w tym stanie przez czas T, a nastêpnie ponownie przechodzi w stan zadzia³ania na kolejny czas T. Cykle s¹ powtarzane do chwili, gdy napiêcie zasilania U zostanie zdjête. Bi - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od zadzia³ania czasu T. Je eli zostanie za³¹czony zestyk steruj¹cy S, to odliczanie czasu T zostanie zatrzymane na czas za³¹czenia zestyku steruj¹cego S. Po roz³¹czeniu zestyku steruj¹cego S nastêpuje dalsze odmierzanie czasu T (T=T+T2). Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy R zadzia³a i jest w po³o eniu pracy do chwili, gdy napiêcie zasilania U zostanie zdjête. Wu - odmierzanie nastawionego czasu zadzia³ania T czasu T, z równoczesnym za³¹czeniem przekaÿnika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy R wraca do stanu pocz¹tkowego i rozpoczyna siê ponowne odmierzanie czasu T. Po odmierzeniu czasu T rozpoczyna siê nastêpny cykl dzia³ania przekaÿnika. Dzia³anie przekaÿnika trwa do momentu wy³¹czenia napiêcia zasilania. Po za³¹czeniu napiêcia zasilania U nastêpuje natychmiastowe zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i odmierzanie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu nastawionego czasu T, przekaÿnik wykonawczy R powraca do po³o enia pocz¹tkowego. Bi(S) - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od zadzia³ania za³¹czana zestykiem steruj¹cym S Wu(S) - odmierzanie nastawionego czasu zadzia³ania T z zatrzymaniem odmierzania czasu Napiêcie zasilania U jest za³¹czone. Po otwarciu zestyku steruj¹cego, który wczeœniej zosta³ zamkniêty, rozpoczyna siê odmierzanie nastawionego czasu T, z równoczesnym zadzia³aniem przekaÿnika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy wraca do stanu pocz¹tkowego i pozostaje w tym stanie przez czas T, a po jego odmierzeniu przekaÿnik wykonawczy ponownie zadzia³a. Cykle s¹ powtarzane do chwili, gdy napiêcie zasilania U zostanie zdjête. Po za³¹czeniu napiêcia zasilania U nastêpuje natychmiastowe zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i odmierzanie nastawionego czasu T. Je eli zostanie za³¹czony zestyk steruj¹cy S, to odliczanie czasu T zostanie zatrzymane na czas za³¹czenia zestyku steruj¹cego S. Po roz³¹czeniu zestyku steruj¹cego S nastêpuje dalsze odmierzanie czasu T (T=T+T2). Po odmierzeniu nastawionego czasu T, przekaÿnik wykonawczy R powraca do po³o enia pocz¹tkowego. R - opóÿnione odpadanie sterowane zestykiem steruj¹cym S Bp - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od przerwy czasu T. Po odmierzeniu tego czasu nastêpuje zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i rozpoczyna siê ponowne odmierzanie czasu T. Po odmierzeniu tego czasu przekaÿnik wykonawczy R wraca do stanu pocz¹tkowego i rozpoczyna siê nastêpny cykl dzia³ania przekaÿnika. Dzia³anie przekaÿnika trwa do momentu wy³¹czenia napiêcia zasilania. natychmiastowe zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R. Po otwarciu zestyku steruj¹cego S rozpoczyna siê odmierzanie nastawionego czasu T. Po up³ywie czasu T przekaÿnik wykonawczy R powraca do po³o enia pocz¹tkowego. Jeœli zestyk steruj¹cy S zostanie powtórnie zamkniêty nawet przed up³ywem czasu T, odmierzony wczeœniej czas jest kasowany, a po otwarciu S nastêpuje ponowne odmierzanie czasu nastawionego T. U - napiêcie zasilania; R - stan wyjœcia przekaÿnika; S - stan zestyku steruj¹cego; T, T, T2 - czasy odmierzane; Tz - wartoœæ nastawionego zakresu; t - oœ czasu

6 256 Funkcje czasowe TR4N,, PIR5...T, PIR6WT-Z, PIR6WBT-Z Ws - odmierzanie nastawionego czasu zadzia³ania T sterowane zestykiem steruj¹cym S Esa - opóÿnione za³¹czanie i wy³¹czanie sterowane zestykiem steruj¹cym S natychmiastowe zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i odmierzanie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy R powraca do po³o enia pocz¹tkowego. Podczas odmierzania czasu T zestyk steruj¹cy S mo e byæ zamykany i otwierany bez wp³ywu na przekaÿnik wykonawczy R. Dopiero po up³ywie czasu T zamkniêcie S spowoduje ponowne zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i odliczanie czasu T. Wa - odmierzanie czasu odpadania sterowane zestykiem steruj¹cym S odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje za³¹czony przekaÿnik wykonawczy R. Po otwarciu zestyku steruj¹cego S nastêpuje ponowne odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje wy³¹czony przekaÿnik wykonawczy R. Jeœli czas zamkniêcia zestyku steruj¹cego S jest krótszy od nastawionej zw³oki czasowej T to przekaÿnik wykonawczy R zadzia³a po up³ywie nastawionej zw³oki i zadzia³anie bêdzie trwa³o przez czas T. W czasie zadzia³ania przekaÿnika wykonawczego R zamkniêcia zestyku steruj¹cego S nie wp³ywaj¹ na realizowan¹ funkcjê. B - praca cykliczna sterowana zestykiem S w sposób ci¹g³y. Zamkniêcie styku steruj¹cego S nie powoduje odmierzania zw³oki czasowej i zadzia³ania przekaÿnika wykonawczego R. Dopiero otwarcie zestyku steruj¹cego S powoduje natychmiastowe zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i rozpoczêcie odmierzania nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy R powraca do po³o enia pocz¹tkowego. Podczas odmierzania czasu T zestyk S mo e byæ zamykany i otwierany bez wp³ywu na przekaÿnik wyjœciowy. Dopiero po up³ywie czasu T zamkniêcie i otwarcie S spowoduje ponowne zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i odliczanie czasu T. Es - opóÿnione zadzia³anie sterowane zestykiem steruj¹cym S Ka de zamkniêcie zestyku steruj¹cego S powoduje zmianê stanu przekaÿnika wykonawczego na przeciwny (cecha przekaÿnika bistabilnego). ON / OFF - sta³e za³¹czenie / wy³¹czenie Funkcje dostêpne w przekaÿnikach TR4N. Wybór funkcji ON lub OFF nastêpuje za pomoc¹ potencjometru TIME. W trybie pracy ON przez ca³y czas zestyki zwierne s¹ zamkniête, natomiast w trybie pracy OFF s¹ otwarte. Przy funkcjach tych nie ma znaczenia po³o enie potencjometru FUNC oraz nastawiony czas odmierzania. Tryby sta³ego za³¹czenia lub wy³¹czenia znajduj¹ zastosowanie przy kontroli pracy przekaÿnika czasowego w uk³adzie elektrycznym. OFF - sta³e wy³¹czenie odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje za³¹czony przekaÿnik wykonawczy R i pozostaje w tej pozycji a do otwarcia zestyku steruj¹cego S. Jeœli czas zamkniêcia S jest krótszy od nastawionego czasu T, przekaÿnik R nie zadzia³a. Funkcja dostêpna w przekaÿnikach PIR6WT-Z, PIR6WBT-Z. Wybór funkcji OFF nastêpuje za pomoc¹ prze³¹czników nastawy czasu (zakresu) TIME. W trybie pracy OFF przez ca³y czas zestyk zwierny jest otwarty. Przy tej funkcji nie ma znaczenia ustawienie prze³¹czników nastawy funkcji (MODE). Funkcja OFF sta³ego wy³¹czenia znajduje zastosowanie przy kontroli pracy przekaÿnika czasowego w uk³adzie elektrycznym. PWM - modulacja szerokoœci impulsów Po podaniu zasilania przekaÿnik wykonawczy za³¹cza siê na nastawiony czas T, a nastêpnie wy³¹cza siê na pozosta³y okres brakuj¹cy do pe³nej wartoœci nastawionego zakresu Tz. U - napiêcie zasilania; R - stan wyjœcia przekaÿnika; S - stan zestyku steruj¹cego; T, T, T2 - czasy odmierzane; Tz - wartoœæ nastawionego zakresu; t - oœ czasu

7 Gniazda i akcesoria do przekaÿników GZT4 ❻ Schemat po³¹czeñ Wymiary Do R4, Z zaciskami œrubowymi Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 mm wg PN-EN 6075 lub na p³ycie 76,3 x 27 x 42,5 mm Cztery tory pr¹dowe 6 A, 300 V AC NO NC COIL COM A2 +A ZGGZ4 38,4 27 ± 0, 3,8 Ø 3, 42,5 ± 0, 35 76,3 ± 0,5 22,5 27 Akcesoria ❶ GZT TR Schemat po³¹czeñ Wymiary Do R4, Z zaciskami œrubowymi Maksymalny moment dokrêcenia zacisku: 0,7 Nm Monta na szynie 35 mm wg PN-EN 6075 lub na p³ycie 75 x 27 x 6 mm Cztery tory pr¹dowe 6 A, 300 V AC COM NO NC COIL -A2 +A ZGGZ ,2 22,7 Ø 3,2 6-0,2 42,6 24, , ,2 29-0,2 Akcesoria ❶ GZT TR ❶ Monta oraz demonta akcesoriów w gnieÿdzie oraz Modu³y sygnalizacyjne / przeciwprzepiêciowe typu M... - patrz - Katalogi Produktów - Typ przekaÿnika - Informacje dodatkowe. ❻ Spe³niaj¹ wymagania morskie - certyfikat Lloyd s Register (LR).

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 98 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 136 PrzekaŸniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie Do obwodów drukowanych i do po³¹czeñ lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

DELTA 6 przekaÿniki czasowe

DELTA 6 przekaÿniki czasowe 18 przekaÿniki czasowe Bezpoœredni monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: Wymiary i schematy po³¹czeñ przekaÿników - patrz strona 23. Typ przekaÿnika Obwód wyjœciowy loœæ i

Bardziej szczegółowo

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe 1 9-funkcyjne przekaÿniki czasowe zgodne z norm¹ PN-EN 612-1 W sk³ad przekaÿnika czasowego wchodz¹: - gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6WT-1Z z zaciskami œrubowymi, - przekaÿnik prze³¹czny RM699V o

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 8 2 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaÿniki miniaturowe

RM85 przekaÿniki miniaturowe 58 RM85 RM85 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 116 6 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii AC1 DC1 Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 9 2P P 4P Dane styków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 140 2P P 4P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe RM96 przekaÿniki miniaturowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny

Bardziej szczegółowo

Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel 61 2008 62 Automatyka to nasza pasja Od kilkudziesiêciu lat Relpol S.A. jest znanym w Europie dostawc¹ komponentów stosowanych w obszarach: automatyki przemys³owej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki

Bardziej szczegółowo

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe przekaÿniki miniaturowe RM87N-...-01 ❶ RM87N sensitive Styki bez kadmu Wysokoœæ 15,7 mm Napiêcie probiercze 5000 V / odleg³oœæ izolacyjna 10 mm Do obwodów drukowanych i gniazd wtykowych Akcesoria: gniazda

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15 2P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków R15 3P Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaźniki czasowe

T-R4 przekaźniki czasowe Obwody wyjściowe - dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała zestyku Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaźniki czasowe

T-R4 przekaźniki czasowe Obwody wyjściowe - dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała zestyku Maksymalna moc

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaźniki czasowe

T-R4 przekaźniki czasowe Obwody wyjściowe - dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała zestyku Maksymalna moc

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 128 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modułem czasowym T(COM3) przekaźniki czasowe

PIR15...T z modułem czasowym T(COM3) przekaźniki czasowe R15-3P + GZP11 + T (COM3) Obwody wyjściowe - dane styków Maksymalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik czasowy PIR15-3P (standard) składa się z: przekaźnik elektroma

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe R15-3P + GZP11 + COM3 Obwody wyjściowe - dane styków Maksymalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe R15-3P + GZP11 + COM3 Obwody wyjściowe - dane styków Maksymalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik interfejsowy PIR4 z gniazdem

Bardziej szczegółowo

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje eria - modu³owy przekaÿnik czasowy.0. Dostêpny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej.0 - wielofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania. - jednofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania do wyboru szeœæ

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych 8-0 - 6 A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ.

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97 97 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaż na płycie Do obwodów drukowanych i do połączeń lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

RTx- 132, 133, 134, 135

RTx- 132, 133, 134, 135 Elektroniczne przekaźniki czasowe RTx-132, 133, 134, 135 Schemat wyprowadzeñ RTx- 132, 133, 134, 135 10 (+) 1 11 Un 2 (-) 4 3 8 9 W³aœciwoœci Jednofunkcyjny* RTx-132: (A) opóÿnione za³¹czanie RTx-133:

Bardziej szczegółowo

RTx-310 Wielofunkcyjny Programowalny PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci. Wielofunkcyjny* (A) (B) (C) (D) (E2) praca jednego cyklu

RTx-310 Wielofunkcyjny Programowalny PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci. Wielofunkcyjny* (A) (B) (C) (D) (E2) praca jednego cyklu x-310 Wielofunkcyjny Programowalny PrzekaŸnik Czasowy Schemat wyprowadzeñ Wymiary przekaÿników x-310 Sposób zamawiania typ przekaÿnika Przyk³ad x-310 67.0 n x-310 15 A1 ( + ) A2 ( - ) 16 18 25 26 28 M

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZT80 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: do montażu na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; do montażu na płycie; z wyprowadzeniami do lutowania Cewki AC i DC, klasa izolacji F: 155 C Uznania, certyfikaty,

Bardziej szczegółowo

RM83 przekaźniki miniaturowe

RM83 przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

RSR30 przekaÿniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe

RSR30 przekaÿniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe 10 Obci¹ enie AC - 2 A / 240 V Separacja galwaniczna Niska rezystancja w stanie za³¹czenia Niski pobór mocy wejœciowej Kompatybilnoœæ z technologi¹ TTL i CMOS Uk³ady RC (V AC) Wyjœciowy tyrystor typu MOFSET

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Przekaźniki ogólnego zastosowania

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Liczba i rodzaj

Bardziej szczegółowo

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe

R2M przekaźniki przemysłowe - miniaturowe Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 60715; montaż na płycie Do obwodów drukowanych i do połączeń lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

RTx-420 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci

RTx-420 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci PrzekaŸniki czasowe x-40 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik owy NOWOŒÆ W³aœciwoœci Wielofunkcyjny* (A) opóÿnione za³¹czanie (B) za³¹czanie na nastawiony czas (C) praca cykliczna (start od opóÿnionego za³¹czenia

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Obciążenie silnikowe wg UL 508 Minimalny

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI Wprowadzenie Solidna konstrukcja i wiele funkcji przekaÿników elektronicznych ATI, BTI, SDT i MTI sprawia, e s¹ one idealne dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer - pierwotny producenprzêtu)

Bardziej szczegółowo

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM85 + GZT80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii AC15 DC1 DC13 Obciążenie

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

RTx-426 PrzekaŸnik Czasowy Gwiazda/Trójk¹t. W³aœciwoœci. Mikroprocesorowy przekaÿnik rozruchu gwiazda/ trójk¹t dla silnika niskiego napiêcia

RTx-426 PrzekaŸnik Czasowy Gwiazda/Trójk¹t. W³aœciwoœci. Mikroprocesorowy przekaÿnik rozruchu gwiazda/ trójk¹t dla silnika niskiego napiêcia PrzekaŸniki czasowe PrzekaŸnik Czasowy Gwiazda/Trójk¹t NOWOŒÆ A1 B1 15 5 R 6 8 18 16 A 17.5 35.3 W³aœciwoœci Mikroprocesorowy przekaÿnik rozruchu gwiazda/ trójk¹t dla silnika niskiego napiêcia Czas pracy

Bardziej szczegółowo

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona PrzekaŸniki kontaktronowe serii K-9/Nx1 Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE PODZESPO ÓW ELEKTRONICZNYCH DOLAM S.A. 50-425 Wroc³aw, ul. Krakowska 64 tel. 071 342-65-54, fax 071 342-58-59

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

RM94 przekaźniki miniaturowe

RM94 przekaźniki miniaturowe RM94 RM94-...-01 ❶ Miniaturowe wymiary Przekaźniki ogólnego zastosowania Stopień ochrony IP 40 lub IP 67 i gniazd wtykowych Cewki DC - standardowe i czułe Dostępna wersja specjalna: z przeźroczystą obudową

Bardziej szczegółowo

RTx-410 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci

RTx-410 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci PrzekaŸniki czasowe x-410 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik owy NOWOŒÆ chemat wyprowadzeñ W³aœciwoœci Wielofunkcyjny* (A) opóÿnione za³¹czanie (B) za³¹czanie na nastawiony czas (C) praca cykliczna (start od

Bardziej szczegółowo

Styczniki. - nowa linia /2008.

Styczniki. - nowa linia /2008. 7 /8 Styczniki - nowa linia ministyczniki styczniki do 1 A styczniki powy ej 1 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria Styczniki - nowa linia Typ przekaÿnika CRMI5 CRMI CRNI CRNI12 CRNI16

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

RM84 przekaźniki miniaturowe

RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 przekaźniki miniaturowe RM84 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 AC3 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RMP84 przekaźniki miniaturowe

RMP84 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R3 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii

Bardziej szczegółowo

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7 Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 A SERIA 48 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełączne (2P), szerokość 15.8 mm 48.12 Napięcie cewki DC czułe

Bardziej szczegółowo

PIR6WBT-1Z przekaźniki czasowe

PIR6WBT-1Z przekaźniki czasowe RM699BV + PI6WBT-1Z Obwód wyjściowy (RM699BV) - dane styków ❷ Ilość i rodzaj zestyków (kod wyjścia) Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków AC / DC Znamionowy prąd obciążenia

Bardziej szczegółowo

Gniazda i akcesoria 203

Gniazda i akcesoria 203 Gniazda i akcesoria 203 GZT80 Schematy po³¹czeñ Do RM84, RM85, RM85 inrush, RM85 105 C sensitive, RM87L, RM87P 75,3 x 15,5 x 61(67) mm Dwa tory pr¹dowe, raster 5 mm RM84 RM85 ❶ RM85 inrush, RM87L RM85

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

S.F-... standardowe prze³¹czniki dÿwigniowe

S.F-... standardowe prze³¹czniki dÿwigniowe S.F-... 53 wyprowadzenia fastonowe S1F-I S2F-I S3F-D S4F-I prze³¹czanie dÿwigni¹ wyprowadzenia fastonowe 1, 2, 3 i 4 polowe * natê enie prze³¹czanych pr¹dów / 125 VAC Fot. 4 Fot. 3 Opis produktu Monta

Bardziej szczegółowo

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaźniki miniaturowe

RM96 przekaźniki miniaturowe RM96 1P Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC1 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 przekaźniki miniaturowe RM85 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaźniki miniaturowe

RM85 przekaźniki miniaturowe przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3

Bardziej szczegółowo

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi RM699BV + PI6WB-1PS- RSR30 + PI6WB-1PS- Szerokość 6,2 mm Przekaźnik interfejsowy PIR6WB-1PS-... składa się z: uniwer salne gniazdo z zaciskami

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki 2012-2013. przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria. www.relpol.com.

PrzekaŸniki 2012-2013. przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria. www.relpol.com. PrzekaŸniki przemys³owe interfejsowe instalacyjne miniaturowe subminiaturowe - sygna³owe czasowe gniazda i akcesoria 2012-2013 1 Dzia³ Sprzeda y e-mail: sprzedaz@relpol.com.pl PrzekaŸniki przemys³owe Typ

Bardziej szczegółowo

RMP85 przekaźniki miniaturowe

RMP85 przekaźniki miniaturowe wersja AC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd

55.34T. SERIA 55 Przekaźniki kolejowe 7 A. 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd SERIA Przekaźniki kolejowe 7 A SERIA 4 polowy przekaźnik 7A, montaż do gniazd.34t Spełnia wymogi EN 445-2:2013 (odporność na ogień), EN 61373 (odporność na wibracje i wstrząsy, kategoria 1, klasa B), EN

Bardziej szczegółowo

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe

RM C sensitive przekaźniki miniaturowe RM85 105 C sensitive przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1

Bardziej szczegółowo

Tabela zamienników przekaÿników czasowych

Tabela zamienników przekaÿników czasowych 2 Tabela zamienników przekaÿników czasowych PRZEKA NIKI SERII TREND PRODUKOWANE DO 2001 r. DTE2WX DTR2EX DTB2X DTM2X DTW2X DTI2X DTIP2X DTS2X DTA2X 3 min. STE2X STR2X STW2X PRZEKA NIKI CZASOWE BÊD CE OBECNIE

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

RTx-414 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci

RTx-414 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci PrzekaŸniki czasowe x-414 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik owy NOWOŒÆ W³aœciwoœci Wielofunkcyjny* (A i) generowanie impulsu po czasie opóÿnienia (C i) cykliczne generowanie impulsu (Asi) generowanie impulsu

Bardziej szczegółowo

Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy

Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy Miniaturowy przekaÿnik czasowy z wieloma zakresami czasowymi i trybami pracy Minimalizuje zapasy Wiele trybów pracy i zakresów czasowych Wyjœcia typu 4PDT lub DPDT WskaŸniki

Bardziej szczegółowo

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe

RM85 inrush przekaźniki miniaturowe RM85 inrush przekaźniki miniaturowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii

Bardziej szczegółowo

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7-0 A SERIA 58 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający, 3 lub 4 zestyki przełączne (P, 3P, 4P), szerokość 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki,

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia

Bardziej szczegółowo