PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PIR6WT-1Z przekaÿniki czasowe - interfejsowe"

Transkrypt

1 1 9-funkcyjne przekaÿniki czasowe zgodne z norm¹ PN-EN W sk³ad przekaÿnika czasowego wchodz¹: - gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6WT-1Z z zaciskami œrubowymi, - przekaÿnik prze³¹czny RM699V o obci¹ alnoœci 6 A / 230 V () ❶ lub przekaÿnik pó³przewodnikowy RSR30 ❶ Monta na szynie 35 mm wg EN Przystosowane do wspó³pracy ze z³¹czem grzebieniowym typu ZG20 Wyposa one w LED zielony Uznania, certyfikaty, dyrektywy: Obwód wyjœciowy (RM699V) - dane styków ❶ Iloœæ i rodzaj zestyków (kod wyjœcia) Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku Maksymalna moc ³¹czeniowa w kategorii Minimalna moc ³¹czeniowa Rezystancja zestyków Maksymalna czêstoœæ ³¹czeñ przy obci¹ eniu znamionowym w kategorii bez obci¹ enia AC AC/DC DC1 Obwód wyjœciowy (RSR30) - dane wyjœcia ❶ Rodzaj wyjœcia (kod wyjœcia) Iloœæ i rodzaj wyjœæ Znamionowe napiêcie Maksymalne napiêcie wyjœcia Minimalne napiêcie wyjœcia Znamionowy pr¹d ci¹g³y wyjœcia ❷ DC1 Minimalny pr¹d za³¹czalny Maksymalny pr¹d up³ywu (stan spoczynku) Maksymalny spadek napiêcia w stanie zadzia³ania Czêstotliwoœæ prze³¹czania Obwód wejœciowy - steruj¹cy Napiêcie znamionowe Hz AC AC: Hz AC/DC Roboczy zakres napiêcia zasilania Znamionowy pobór mocy Zestyk steruj¹cy (A3) S ❸ napiêcie steruj¹ce minimalne napiêcie ❹ minimalny czas trwania impulsu ❹ AC AC/DC 1Z (R) AgSnO V / 440 V 12 V 6 A / 230 V AC 6 A / 24 V DC 100 ma 15 A 20 ms 6 A VA 1 W 100 mω 100 ma, 24 V 360 cykli/h cykli/h Triak (T) Tranzystor (C) Tranzystor (O) 240 V / 2 A 48 V / 1 A 24 V / 2 A 1Z 1Z 1Z 240 V AC 48 V DC 24 V DC 280 V AC 60 V DC 32 V DC 12 V AC 1,5 V DC 1,5 V DC 1 A 1 A 2 A 50 ma 1 ma 1 ma 1,5 ma 1 ma 1 ma 1,2 V 0,4 V 0,24 V 10 Hz 10 Hz V V 0,8...1,1 U n 115 V AC, 230 V AC 0,9...1,2 U n 12 V AC/DC 0,85...1,2 U n 24 V AC/DC 1,3 VA 115 V AC 2,5 VA 230 V AC 0,5 VA / 0,5 W 12 V AC/DC 1,0 VA / 1,0 W 24 V AC/DC znamionowe napiêcie zasilania U n (pomiêdzy zaciskami (A3) S oraz ) 75 V 115 V AC 150 V 230 V AC 8 V 12 V AC/DC, 24 V AC/DC 20 ms 115 V AC, 230 V AC 15 ms 12 V AC/DC, 24 V AC/DC Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❶ Charakterystyki zdolnoœci ³¹czeniowej przekaÿników z RM699V - patrz katalog Relpol S.A. PrzekaŸniki elektromagnetyczne 2007/2008, str ; z RSR30 - patrz katalog Relpol S.A. PrzekaŸniki pó³przewodnikowe 2007/2008, str lub ❷ Wartoœci pr¹du dla temperatury otoczenia +55 C. Wiêcej informacji w katalogu Relpol S.A. PrzekaŸniki pó³przewodnikowe 2007/2008. ❸ Zestyk steruj¹cy (A3) S aktywuje siê przez pod³¹czenie do zacisku A1. ❹ Gwarantuj¹ce rozpoznawanie sygna³u steruj¹cego.

2 2 Dane izolacji Wymagania izolacyjne Znamionowe napiêcie izolacji Znamionowe napiêcie udarowe Kategoria przepiêciowa Stopieñ zanieczyszczenia izolacji Stopieñ palnoœci Napiêcie probiercze wejœcie - wyjœcie przerwy zestykowej Pozosta³e dane Wymiary (a x b x h) Masa Temperatura otoczenia sk³adowania pracy Stopieñ ochrony Ochrona przed oddzia³ywaniem œrodowiska Odpornoœæ na udary Odpornoœæ na wibracje Wilgotnoœæ wzglêdna Dane modu³u czasowego Funkcje ❹ Nastawa funkcji ❺ Zakresy czasowe Nastawa czasu ❺ Powtarzalnoœæ Wielkoœci wp³ywaj¹ce na nastawy czasowe temperatura wilgotnoœæ czêstotliwoœæ napiêcia zasilania napiêcie zasilania Czas regeneracji Wyœwietlanie B V AC V AC II wg PN-EN p³ytka stykowa: V-0 obudowa: V-1 wg UL V AC 50/60 Hz, 1 min V AC 50/60 Hz, 1 min., wyjœcie R 98,5 x 6,2 x 85,5 mm 50 g o C o C IP 20 RTI wg PN-EN g 5 g Hz do 85% E, Wu, Bp, Bi, R, Ws, Wa, Esa, B OFF - sta³e wy³¹czenie wybór mikroprze³¹cznikami 1 s ❻; 10 s ❻; 1 min.; 10 min.; 1 h; 10 h; 1 d; 10 d p³ynna - (0,1...1) x zakres czasowy ± 0,5% ❻ ± 0,01% / C ± 0,05% / %HR 0,5% 0,5% maks. 80 ms dioda LED zielona - sygnalizacja odmierzania czasu T oraz stanu wyjœæ po zakoñczeniu odmierzania czasu T ❼ ❹ Opisy funkcji czasowych - patrz str. 5. ❺ Ustawienia prze³¹czników - patrz str. 2. ❻ Dla pierwszego zakresu (1 s) powtarzalnoœæ jest mniejsza ni podano w danych technicznych; dla drugiego zakresu (10 s) powtarzalnoœæ wynosi 2% (znacz¹cy wp³yw czasu zadzia³ania przekaÿnika wykonawczego, czasu startu procesora oraz chwili za³¹czenia zasilania w odniesieniu do przebiegu zasilaj¹cego AC). ❼ Dioda LED zielona - odmierzanie czasu T (œwiecenie pulsuj¹ce); wzbudzony przekaÿnik wykonawczy, czas nie odmierzany (œwiecenie ci¹g³e); odwzbudzony przekaÿnik wykonawczy, czas nie odmierzany (brak œwiecenia). Ustawienia prze³¹czników TIME MODE Nastawa funkcji (MODE) prze³¹czniki 3, 4 Nastawa czasu (TIME) prze³¹czniki 1, 2 E Wu Bp Bi R Ws Wa Esa B 1 s 10 s 1 min. 10 min. 1 h 10 h 1 d 10 d OFF

3 3 Schematy po³¹czeñ Wymiary -...-R 17 R t A1 ❷ 17 A1 85,5 ± 0,2 (A3) S (A3) S -...-T, -...-C, -...-O T C O 98,5 ± 0,2 6,2 + 0,2 17 t A1 ❷ 2,8 123,7 (A3) S ,8 6,3 2,8 0,8 ❷ Zestyk steruj¹cy (A3) S aktywuje siê przez pod³¹czenie do zacisku A1. Monta PrzekaŸniki przeznaczone s¹ do monta u na szynie 35 mm wg EN Maks. rozmiar przewodów 1 x 2,5 mm 2 (1 x 14 AWG). Przy³¹czalnoœæ znamionowa 2 x 1,5 mm 2 (2 x 16 AWG). Maks. moment dokrêcenia zacisku: 0,3 Nm. W sk³ad przekaÿnika czasowego wchodz¹: gniazdo uniwersalne z elektronik¹ PI6WT-1Z oraz przekaÿnik elektromagnetyczny RM699V lub przekaÿnik pó³przewodnikowy RSR30. przystosowane s¹ do wspó³pracy ze z³¹czem grzebieniowym typu ZG20. Z³¹cze ZG20 mostkuje wspólne sygna³y wejœæ lub wyjœæ, maks. dopuszczalny pr¹d wynosi 36 A / 250 V AC. Kolory z³¹cz: ZG20-1 czerwony, ZG20-2 czarny, ZG20-3 niebieski. RM699V RSR30 ZG20 Potencjometr P (t): p³ynna regulacja czasu w granicach zakresu. Zaleca siê u ywaæ œrubokrêt z koñcówk¹ o szerokoœci maks. 2,5 mm. Z³¹cze grzebieniowe ZG20: mostkowanie wspólnych sygna³ów wejœæ lub wyjœæ. PrzeŸroczysty ruchomy wyrzutnik: zabezpieczenie i ³atwa wymiana przekaÿnika wykonawczego, pe³ni funkcjê wskaÿnika œwietlnego (œwiat³owód diody LED).

4 4 Oznaczenia kodowe do zamówieñ Oznaczenia kodowe do sk³adania zamówieñ znajduj¹ siê w Tabeli 1, w kolumnie Kod przekaÿnika czasowego. Tabela kodów Tabela 1 Kod przekaÿnika czasowego Napiêcie znamionowe wejœcia Un ❽ Moc obwodu wejœciowego - steruj¹cego Kod gniazda Kod przekaÿnika wykonawczego Napiêcie znamionowe przekaÿnika wykonaw. Us ❽ -115VAC-R 115 V AC 1,3 VA PI6WT-1Z-115VAC RM699V V DC -230VAC-R 230 V AC 2,5 VA PI6WT-1Z-230VAC RM699V V DC -12VAC/DC-R 12 V AC/DC 0,5 VA / 0,5 W PI6WT-1Z-12/24VAC/DC RM699V V DC -24VAC/DC-R 24 V AC/DC 1,0 VA / 1,0 W PI6WT-1Z-12/24VAC/DC RM699V V DC -115VAC-T 115 V AC 1,3 VA PI6WT-1Z-115VAC RSR30-D24-A V DC -230VAC-T 230 V AC 2,5 VA PI6WT-1Z-230VAC RSR30-D24-A V DC -12VAC/DC-T 12 V AC/DC 0,5 VA / 0,5 W PI6WT-1Z-12/24VAC/DC RSR30-D12-A V DC -24VAC/DC-T 24 V AC/DC 1,0 VA / 1,0 W PI6WT-1Z-12/24VAC/DC RSR30-D24-A V DC -115VAC-C 115 V AC 1,3 VA PI6WT-1Z-115VAC RSR30-D24-D V DC -230VAC-C 230 V AC 2,5 VA PI6WT-1Z-230VAC RSR30-D24-D V DC -12VAC/DC-C 12 V AC/DC 0,5 VA / 0,5 W PI6WT-1Z-12/24VAC/DC RSR30-D12-D V DC -24VAC/DC-C 24 V AC/DC 1,0 VA / 1,0 W PI6WT-1Z-12/24VAC/DC RSR30-D24-D V DC -115VAC-O 115 V AC 1,3 VA PI6WT-1Z-115VAC RSR30-D24-D V DC -230VAC-O 230 V AC 2,5 VA PI6WT-1Z-230VAC RSR30-D24-D V DC -12VAC/DC-O 12 V AC/DC 0,5 VA / 0,5 W PI6WT-1Z-12/24VAC/DC RSR30-D12-D V DC -24VAC/DC-O 24 V AC/DC 1,0 VA / 1,0 W PI6WT-1Z-12/24VAC/DC RSR30-D24-D V DC Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycz¹ standardowych wykonañ przekaÿników. ❽ Nale y zauwa yæ, e napiêcie znamionowe wejœcia przekaÿnika wykonawczego Us nie zawsze jest zgodne z napiêciem znamionowym wejœcia Un (jest to wa ne przy zamawianiu przekaÿników wykonawczych do gniazd).

5 funkcje czasowe 5 E - opóÿnione zadzia³anie czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy R zadzia³a i jest w po³o eniu pracy do chwili, gdy napiêcie zasilania U zostanie zdjête. natychmiastowe zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i odmierzanie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy R powraca do po³o enia pocz¹tkowego. Podczas odmierzania czasu T zestyk steruj¹cy S mo e byæ zamykany i otwierany bez wp³ywu na przekaÿnik wykonawczy R. Dopiero po up³ywie czasu T zamkniêcie S spowoduje ponowne zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i odliczanie czasu T. Wa - odmierzanie czasu odpadania sterowane zestykiem steruj¹cym S Wu - odmierzanie nastawionego czasu zadzia³ania T Po za³¹czeniu napiêcia zasilania U nastêpuje natychmiastowe zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i odmierzanie nastawionego czasu T. Po odmierzeniu nastawionego czasu T, przekaÿnik wykonawczy R powraca do po³o enia pocz¹tkowego. Bp - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od przerwy czasu T. Po odmierzeniu tego czasu nastêpuje zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i rozpoczyna siê ponowne odmierzanie czasu T. Po odmierzeniu tego czasu przekaÿnik wykonawczy R wraca do stanu pocz¹tkowego i rozpoczyna siê nastêpny cykl dzia³ania przekaÿnika. Dzia³anie przekaÿnika trwa do momentu wy³¹czenia napiêcia zasilania. w sposób ci¹g³y. Zamkniêcie styku steruj¹cego S nie powoduje odmierzania zw³oki czasowej i zadzia³ania przekaÿnika wykonawczego R. Dopiero otwarcie zestyku steruj¹cego S powoduje natychmiastowe zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i rozpoczêcie odmierzania nastawionego czasu T. Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy R powraca do po³o enia pocz¹tkowego. Podczas odmierzania czasu T zestyk S mo e byæ zamykany i otwierany bez wp³ywu na przekaÿnik wyjœciowy. Dopiero po up³ywie czasu T zamkniêcie i otwarcie S spowoduje ponowne zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R i odliczanie czasu T. Esa - opóÿnione za³¹czanie i wy³¹czanie sterowane zestykiem steruj¹cym S Bi - praca cykliczna rozpoczynaj¹ca siê od zadzia³ania czasu T, z równoczesnym za³¹czeniem przekaÿnika wykonawczego R. Po odmierzeniu czasu T przekaÿnik wykonawczy R wraca do stanu pocz¹tkowego i rozpoczyna siê ponowne odmierzanie czasu T. Po odmierzeniu czasu T rozpoczyna siê nastêpny cykl dzia³ania przekaÿnika. Dzia³anie przekaÿnika trwa do momentu wy³¹czenia napiêcia zasilania. R - opóÿnione odpadanie sterowane zestykiem steruj¹cym S odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje za³¹czony przekaÿnik wykonawczy R. Po otwarciu zestyku steruj¹cego S nastêpuje ponowne odmierzanie nastawionego czasu T, po którym zostaje wy³¹czony przekaÿnik wykonawczy R. Jeœli czas zamkniêcia zestyku steruj¹cego S jest krótszy od nastawionej zw³oki czasowej T to przekaÿnik wykonawczy R zadzia³a po up³ywie nastawionej zw³oki i zadzia³anie bêdzie trwa³o przez czas T. W czasie zadzia³ania przekaÿnika wykonawczego R zamkniêcia zestyku steruj¹cego S nie wp³ywaj¹ na realizowan¹ funkcjê. B - praca cykliczna sterowana zestykiem S natychmiastowe zadzia³anie przekaÿnika wykonawczego R. Po otwarciu zestyku steruj¹cego S rozpoczyna siê odmierzanie nastawionego czasu T. Po up³ywie czasu T przekaÿnik wykonawczy R powraca do po³o enia pocz¹tkowego. Jeœli zestyk steruj¹cy S zostanie powtórnie zamkniêty nawet przed up³ywem czasu T, odmierzony wczeœniej czas jest kasowany, a po otwarciu S nastêpuje ponowne odmierzanie czasu nastawionego T. Ws - odmierzanie nastawionego czasu zadzia³ania T sterowane zestykiem steruj¹cym S Ka de zamkniêcie zestyku steruj¹cego S powoduje zmianê stanu przekaÿnika wykonawczego na przeciwny (cecha przekaÿnika bistabilnego). OFF - sta³e wy³¹czenie Funkcja dostêpna w przekaÿnikach. Wybór funkcji OFF nastêpuje za pomoc¹ prze³¹czników nastawy czasu (zakresu) TIME. W trybie pracy OFF przez ca³y czas zestyk zwierny jest otwarty. Przy tej funkcji nie ma znaczenia ustawienie prze³¹czników nastawy funkcji (MODE). Funkcja OFF sta³ego wy³¹czenia znajduje zastosowanie przy kontroli pracy przekaÿnika czasowego w uk³adzie elektrycznym. U - napiêcie zasilania; R - stan wyjœcia przekaÿnika; S - stan zestyku steruj¹cego; T, T1, T2 - czasy odmierzane; t - oœ czasu

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe

PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) przekaÿniki czasowe - interfejsowe PIR15...T z modu³em czasowym T(COM3) 13 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na p³ycie przy pomocy 2 wkrêtów M3. W sk³ad przekaÿnika interfejsowego PIR15 2P wchodz¹: - przekaÿnik elektromagnetyczny R15

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaÿniki czasowe

T-R4 przekaÿniki czasowe 24 Obwody wyjœciowe - dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe

PIR2 z gniazdem GZM2 przekaÿniki interfejsowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

DELTA 6 przekaÿniki czasowe

DELTA 6 przekaÿniki czasowe 18 przekaÿniki czasowe Bezpoœredni monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: Wymiary i schematy po³¹czeñ przekaÿników - patrz strona 23. Typ przekaÿnika Obwód wyjœciowy loœæ i

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaÿniki miniaturowe

RM699B przekaÿniki miniaturowe 54 RM699B wersja (V) Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 98 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe 90 RM96 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaÿniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2M przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 136 PrzekaŸniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych, monta na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub na p³ycie Do obwodów drukowanych i do po³¹czeñ lutowanych Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy:

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

RU400 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 154 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków / Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii 1 1 Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania

Bardziej szczegółowo

Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel

Dzia³ Marketingu Tel./Fax Wsparcie Techniczne Tel 61 2008 62 Automatyka to nasza pasja Od kilkudziesiêciu lat Relpol S.A. jest znanym w Europie dostawc¹ komponentów stosowanych w obszarach: automatyki przemys³owej i energetycznej, energoelektroniki, elektroniki

Bardziej szczegółowo

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R4 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 116 6 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków AC/DC Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii AC1 DC1 Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 8 2 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

RM85 przekaÿniki miniaturowe

RM85 przekaÿniki miniaturowe 58 RM85 RM85 Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 9 2P P 4P Dane styków Materia³ styków Maksymalne napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa

Bardziej szczegółowo

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe

PMI8 przekaÿnikowe modu³y interfejsowe 1 Monta na szynie 35 mm wg EN 50022 Uznania, certyfikaty, dyrektywy: -S Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Maksymalne napiêcie zestyków -F Maksymalny pr¹d za³¹czania Obci¹ alnoœæ pr¹dowa trwa³a zestyku

Bardziej szczegółowo

PIR6WBT-1Z przekaźniki czasowe

PIR6WBT-1Z przekaźniki czasowe RM699BV + PI6WBT-1Z Obwód wyjściowy (RM699BV) - dane styków ❷ Ilość i rodzaj zestyków (kod wyjścia) Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków AC / DC Znamionowy prąd obciążenia

Bardziej szczegółowo

RM96 przekaÿniki miniaturowe

RM96 przekaÿniki miniaturowe RM96 przekaÿniki miniaturowe Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny

Bardziej szczegółowo

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe

R2 przekaÿniki przemys³owe - miniaturowe 110 R2 12 A / 250 V AC Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków

Bardziej szczegółowo

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe

R15 przekaÿniki przemys³owe - ma³ogabarytowe 140 2P P 4P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy pr¹d (moc) obci¹ enia w kategorii Minimalny pr¹d zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe

RM87, RM87 sensitive przekaÿniki miniaturowe przekaÿniki miniaturowe RM87N-...-01 ❶ RM87N sensitive Styki bez kadmu Wysokoœæ 15,7 mm Napiêcie probiercze 5000 V / odleg³oœæ izolacyjna 10 mm Do obwodów drukowanych i gniazd wtykowych Akcesoria: gniazda

Bardziej szczegółowo

PIR6WT-1Z przekaźniki czasowe

PIR6WT-1Z przekaźniki czasowe RM699BV + PI6WT-1Z Obwód wyjściowy (RM699BV) - dane styków ❶ Ilość i rodzaj zestyków (kod wyjścia) Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków AC / DC Znamionowy prąd obciążenia

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 132 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków / Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modułem czasowym T(COM3) przekaźniki czasowe

PIR15...T z modułem czasowym T(COM3) przekaźniki czasowe R15-3P + GZP11 + T (COM3) Obwody wyjściowe - dane styków Maksymalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik czasowy PIR15-3P (standard) składa się z: przekaźnik elektroma

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 110 R15 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

RTx-420 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci

RTx-420 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci PrzekaŸniki czasowe x-40 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik owy NOWOŒÆ W³aœciwoœci Wielofunkcyjny* (A) opóÿnione za³¹czanie (B) za³¹czanie na nastawiony czas (C) praca cykliczna (start od opóÿnionego za³¹czenia

Bardziej szczegółowo

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych

R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15-2P, 3P przekaÿniki przemys³owe - w obudowie, do gniazd wtykowych R15 2P Dane styków Iloœæ i rodzaj zestyków Materia³ styków R15 3P Znamionowe / maks. napiêcie zestyków Minimalne napiêcie zestyków Znamionowy

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe R15-3P + GZP11 + COM3 Obwody wyjściowe - dane styków Maksymalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała

Bardziej szczegółowo

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe

PIR15...T z modułem czasowym COM3 przekaźniki czasowe R15-3P + GZP11 + COM3 Obwody wyjściowe - dane styków Maksymalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 115 115 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

RTx-426 PrzekaŸnik Czasowy Gwiazda/Trójk¹t. W³aœciwoœci. Mikroprocesorowy przekaÿnik rozruchu gwiazda/ trójk¹t dla silnika niskiego napiêcia

RTx-426 PrzekaŸnik Czasowy Gwiazda/Trójk¹t. W³aœciwoœci. Mikroprocesorowy przekaÿnik rozruchu gwiazda/ trójk¹t dla silnika niskiego napiêcia PrzekaŸniki czasowe PrzekaŸnik Czasowy Gwiazda/Trójk¹t NOWOŒÆ A1 B1 15 5 R 6 8 18 16 A 17.5 35.3 W³aœciwoœci Mikroprocesorowy przekaÿnik rozruchu gwiazda/ trójk¹t dla silnika niskiego napiêcia Czas pracy

Bardziej szczegółowo

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje

Seria 80 - modu³owy przekaÿnik czasowy 16A. Funkcje eria - modu³owy przekaÿnik czasowy.0. Dostêpny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej.0 - wielofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania. - jednofunkcyjny, uniwersalne napiêcie sterowania do wyboru szeœæ

Bardziej szczegółowo

RTx-310 Wielofunkcyjny Programowalny PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci. Wielofunkcyjny* (A) (B) (C) (D) (E2) praca jednego cyklu

RTx-310 Wielofunkcyjny Programowalny PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci. Wielofunkcyjny* (A) (B) (C) (D) (E2) praca jednego cyklu x-310 Wielofunkcyjny Programowalny PrzekaŸnik Czasowy Schemat wyprowadzeñ Wymiary przekaÿników x-310 Sposób zamawiania typ przekaÿnika Przyk³ad x-310 67.0 n x-310 15 A1 ( + ) A2 ( - ) 16 18 25 26 28 M

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe

Przekaźniki małogabarytowe - przemysłowe 128 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd załączania

Bardziej szczegółowo

RSR30 przekaÿniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe

RSR30 przekaÿniki pó³przewodnikowe w¹skoprofilowe 10 Obci¹ enie AC - 2 A / 240 V Separacja galwaniczna Niska rezystancja w stanie za³¹czenia Niski pobór mocy wejœciowej Kompatybilnoœæ z technologi¹ TTL i CMOS Uk³ady RC (V AC) Wyjœciowy tyrystor typu MOFSET

Bardziej szczegółowo

RTx- 132, 133, 134, 135

RTx- 132, 133, 134, 135 Elektroniczne przekaźniki czasowe RTx-132, 133, 134, 135 Schemat wyprowadzeñ RTx- 132, 133, 134, 135 10 (+) 1 11 Un 2 (-) 4 3 8 9 W³aœciwoœci Jednofunkcyjny* RTx-132: (A) opóÿnione za³¹czanie RTx-133:

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z

PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z PRZETWORNIK WARTOŒCI SKUTECZNEJ PR DU LUB NAPIÊCIA PRZEMIENNEGO TYPU P11Z INSTRUKCJA OBS UGI 1 SPIS TREŒCI 1. ZASTOSOWANIE... 3 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 3 3. INSTALOWANIE... 3 3.1 Sposób mocowania....

Bardziej szczegółowo

RTx-410 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci

RTx-410 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci PrzekaŸniki czasowe x-410 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik owy NOWOŒÆ chemat wyprowadzeñ W³aœciwoœci Wielofunkcyjny* (A) opóÿnione za³¹czanie (B) za³¹czanie na nastawiony czas (C) praca cykliczna (start od

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI

SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI SEPARATOR TYPU P20G INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW SEPARATORA... 5 3. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA... 6 4. MONTA... 7 4.1. Sposób mocowania...7 4.2. Schematy pod³¹czeñ

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaźniki czasowe

T-R4 przekaźniki czasowe Obwody wyjściowe - dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała zestyku Maksymalna

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI

PrzekaŸniki czasowe ATI, BTI, MTI Wprowadzenie Solidna konstrukcja i wiele funkcji przekaÿników elektronicznych ATI, BTI, SDT i MTI sprawia, e s¹ one idealne dla producentów OEM (Original Equipment Manufacturer - pierwotny producenprzêtu)

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaźniki czasowe

T-R4 przekaźniki czasowe Obwody wyjściowe - dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała zestyku Maksymalna moc

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki interfejsowe

Przekaźniki interfejsowe 168 PI6-1P Przekaźniki PI6-1P (z przekaźnikiem przełącznym o obciążalności 6 A/AC1) Montaż na szynie 35 mm wg EN 50022 lub na płycie; podłączenie przewodów do zacisków śrubowych - 0,2...4 mm 2 Przystosowane

Bardziej szczegółowo

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A

Seria 40 - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych A . =.4.. = =.4.4 Seria - PrzekaŸnik do gniazd i obwodów drukowanych 8-0 - 6 A.3..2 Standardowy miniaturowy przekaÿnik do gniazd i obwodów drukowanych, z du ¹ rezerw¹ mocy i najwiêksz¹ iloœci¹ dopuszczeñ.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z

PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z PRZETWORNIK WARTOśCI SKUTECZNEJ PRąDU LUB NAPIęCIA PRZEMIENNEGO P20Z instrukcja obsługi 1 2 Spis treści 1. ZASTOSOWANIE... 5 2. ZESTAW PRZETWORNIKA... 5 3. WYMAGANIA PODSTAWOWE, BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

RM699B przekaźniki miniaturowe

RM699B przekaźniki miniaturowe wersja (V) Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 AC3 DC1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

T-R4 przekaźniki czasowe

T-R4 przekaźniki czasowe Obwody wyjściowe - dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków Obciążenie znamionowe AC1 Maksymalny prąd załączania Obciążalność prądowa trwała zestyku Maksymalna moc

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki półprzewodnikowe

Przekaźniki półprzewodnikowe 4 Przekaźniki półprzewodnikowe Załączanie w zerze Dla obciążeń rezystancyjnych i indukcyjnych 1000 V niepowtarzalne szczytowe napięcie blokowania Izolacja (wejście - wyjście) - 4kV Uwaga: Typ RP1B - przekaźnik

Bardziej szczegółowo

RTx-412 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci

RTx-412 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci PrzekaŸniki czasowe x-41 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik owy NOWOŒÆ W³aœciwoœci Wielofunkcyjny* (Ac) opóÿnione za³¹czenie aktywowane wejœciem steruj¹cym (Bc) za³¹czenie na nastawiony czas aktywowane wejœciem

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

RTx-414 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci

RTx-414 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik Czasowy. W³aœciwoœci PrzekaŸniki czasowe x-414 Mikroprocesorowy PrzekaŸnik owy NOWOŒÆ W³aœciwoœci Wielofunkcyjny* (A i) generowanie impulsu po czasie opóÿnienia (C i) cykliczne generowanie impulsu (Asi) generowanie impulsu

Bardziej szczegółowo

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona

Jedn. 300 zestyk / zestyk. 500 min V zestyk / cewka. 500 zestyk / os³ona cewka / os³ona PrzekaŸniki kontaktronowe serii K-9/Nx1 Wyrób zgodny z dyrektyw¹ RoHS PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE PODZESPO ÓW ELEKTRONICZNYCH DOLAM S.A. 50-425 Wroc³aw, ul. Krakowska 64 tel. 071 342-65-54, fax 071 342-58-59

Bardziej szczegółowo

PewnoϾ jutra. www.relpol.com.pl

Pewnoœæ jutra. www.relpol.com.pl Pewnoœæ jutra. Spe³nienie potrzeb jutra Polski przekaÿnik programowalny Wyj¹tkowa prostota programowania Serwis i doradztwo techniczne zapewnione przez Relpol S.A. czym NEED siê wyró nia: - mo liwoœæ pomiaru

Bardziej szczegółowo

MT-W-17S M Uniwersalny przekaźnik czasowy

MT-W-17S M Uniwersalny przekaźnik czasowy Uniwersalny przekaźnik czasowy 2013-2014 szybka nastawa czasów (z dokładnością do 0,1 s) uniwersalny przekaźnik czasowy Obszary zastosowañ Układy automatyki energetycznej i przemysłowej Instalacje niskiego

Bardziej szczegółowo

Tabela zamienników przekaÿników czasowych

Tabela zamienników przekaÿników czasowych 2 Tabela zamienników przekaÿników czasowych PRZEKA NIKI SERII TREND PRODUKOWANE DO 2001 r. DTE2WX DTR2EX DTB2X DTM2X DTW2X DTI2X DTIP2X DTS2X DTA2X 3 min. STE2X STR2X STW2X PRZEKA NIKI CZASOWE BÊD CE OBECNIE

Bardziej szczegółowo

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe

PIR4 z gniazdem GZM4 przekaźniki interfejsowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii Przekaźnik interfejsowy PIR4 z gniazdem

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZM80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZM80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13

Bardziej szczegółowo

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440

PRZEKAŹNIKI CZASOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE. strona 440 W PRZEKAŹNIKI CZASOWE I KONTROLI SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE 440 SERIA 6 PRZEKAŹNIKI PRZEMYSŁOWE W PRZEKAŹNIKI CZASOWE W SERIA 5 PRZEKAŹNIKI MODUŁOWE WSKAŹNIK PRACY SZEROKI ZAKRES CZASOWY 50 ms 100 h

Bardziej szczegółowo

Styczniki. - nowa linia /2008.

Styczniki. - nowa linia /2008. 7 /8 Styczniki - nowa linia ministyczniki styczniki do 1 A styczniki powy ej 1 A przekaÿniki termiczne zestyki pomocnicze i akcesoria Styczniki - nowa linia Typ przekaÿnika CRMI5 CRMI CRNI CRNI12 CRNI16

Bardziej szczegółowo

PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda.

PrzekaŸniki elektromagnetyczne. PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda. 1 PrzekaŸniki elektromagnetyczne 2006 PrzekaŸniki interfejsowe Gniazda 2 W Automatyce dla Ciebie Gwarancja jakoœci standardów Maj¹c na uwadze wysokie wymagania rynku oraz pe³ne zadowolenie Klientów, Relpol

Bardziej szczegółowo

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI84 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM84 + GZT80 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny

Bardziej szczegółowo

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A

Seria 60 - PrzekaŸnik przemys³owy 6-10 A Seria - PrzekaŸnik przemys³owy - 0 A..3 PrzekaŸnik przemys³owy do gniazd Cewka AC lub DC Izolacja zgodna z VDE 035/EN 0- Przycisk testuj¹cy z funkcj¹ blokowania zestyku, mechaniczny wskaÿnik zadzia³ania

Bardziej szczegółowo

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36)

Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Licznik sumuj¹cy/czasu (DIN 72 x 36) Kompaktowy licznik sumuj¹cy i licznik czasu z du ym wyœwietlaczem, odporny na wodê i oleje (IP66G/NEMA4) Ma³a obudowa z du ym, wyraÿnym wyœwietlaczem: - dla modeli

Bardziej szczegółowo

Przekaźnik RTx-410 / RTx-412 RTx-414 / RTx-416

Przekaźnik RTx-410 / RTx-412 RTx-414 / RTx-416 Mikroprocesorowe Przekaźniki owe Przekaźnik x-410 / x-412 x-414 / x-416 Karta katalogowa Mikroporcesorowe przekaźniki czasowe Funkcje x-412 x-410, x-412, x-414, x-416 Wielofunkcyjny* Funkcje x-410 Wielofunkcyjny*

Bardziej szczegółowo

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe

PI85 z gniazdem GZT80 przekaźniki interfejsowe RM85 + GZT80 Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia AC1 w kategorii AC15 DC1 DC13 Obciążenie

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC z adapterem (V) Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny

Bardziej szczegółowo

RM83 przekaźniki miniaturowe

RM83 przekaźniki miniaturowe Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd (moc) obciążenia w kategorii AC AC1 AC15 AC3 DC1 DC13 Minimalny prąd

Bardziej szczegółowo

S.F-... standardowe prze³¹czniki dÿwigniowe

S.F-... standardowe prze³¹czniki dÿwigniowe S.F-... 53 wyprowadzenia fastonowe S1F-I S2F-I S3F-D S4F-I prze³¹czanie dÿwigni¹ wyprowadzenia fastonowe 1, 2, 3 i 4 polowe * natê enie prze³¹czanych pr¹dów / 125 VAC Fot. 4 Fot. 3 Opis produktu Monta

Bardziej szczegółowo

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi

PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi PIR6WB-1PS-... przekaźniki interfejsowe z zaciskami sprężynowymi RM699BV + PI6WB-1PS- RSR30 + PI6WB-1PS- Szerokość 6,2 mm Przekaźnik interfejsowy PIR6WB-1PS-... składa się z: uniwer salne gniazdo z zaciskami

Bardziej szczegółowo

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T

46.52T 46.61T. SERIA 46 Przekaźniki kolejowe 8-16 A. Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ 46.52T. Typ 46.61T SERIA Przekaźniki kolejowe 8-16 A SERIA Do gniazda lub obwodów drukowanych: Typ.52T -- 2 zestyki przełączne 8 A Typ.61T -- 1 zestyk przełączny 16 A Spełnia wymogi EN 45545-2:2013 (odporność na ogień),

Bardziej szczegółowo

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RU400 przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii 1 1 Minimalny prąd zestyków Maksymalny prąd

Bardziej szczegółowo

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7

zestyki przełączne 8 A Przekaźnik z wymuszonym prowadzeniem styków. Zaciski śrubowe. 500 (10/10) AgNi /0.7 Seria 48 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8 A SERIA 48 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający z wymuszonym prowadzeniem styków - 2 zestyki przełączne (2P), szerokość 15.8 mm 48.12 Napięcie cewki DC czułe

Bardziej szczegółowo

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ

CENNIK ważny od ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ ELEMENTY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ pewność i jakość od 1954 roku CENNIK 2008.1 ważny od 31.03.2008 ASTAT Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 441; 60-451 Poznań; tel. 061 848 88 71; fax. 061 848 82 76; info@astat.com.pl;

Bardziej szczegółowo

Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy

Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy Pó³przewodnikowy przekaÿnik czasowy Miniaturowy przekaÿnik czasowy z wieloma zakresami czasowymi i trybami pracy Minimalizuje zapasy Wiele trybów pracy i zakresów czasowych Wyjœcia typu 4PDT lub DPDT WskaŸniki

Bardziej szczegółowo

T...1/SP1..., T...1/SP2... miniaturowe prze³¹czniki dÿwigniowe - hermetyczne na panelu

T...1/SP1..., T...1/SP2... miniaturowe prze³¹czniki dÿwigniowe - hermetyczne na panelu T...1/SP1..., T...1/SP2... 37 wyrowadzenia do lutowania lub do obwodów ³ytek drukowanych T1.../1/SP1/X T2.../1/SP1/X T1.../1/SP2/X T2.../1/SP2/X miniaturowe wymiary rze³¹czanie dÿwigni¹ rzechyln¹ monta

Bardziej szczegółowo

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90

SERIA 88 Przekaźniki czasowe wielofunkcyjne 8 A. Wielofunkcyjny 11-pinowy Montowany do gniazd serii 90 SERIA SERIA Uniwersalne napięcie zasilania, wielofunkcyjny, montaż panelowy lub w gniazdo Wersje 8 i 11-pinowe Zakresy czasowe od 0.05 s do 100 h 1 po czasie + 1 zestyk natychmiastowy (typ.12) Zacisk do

Bardziej szczegółowo

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA

Schemat połączeń (bez sygnału START) 250/ /400 Maks. moc łączeniowa dla AC1. 4,000 4,000 Maks. moc łączeniowa dla AC15 (230 V AC) VA Seria 80 - Modułowy przekaźnik czasowy 16 A SERIA 80 80.11 Dostępny w wersji jedno lub wielofunkcyjnej - wielofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania 80.11 - jednofunkcyjny, uniwersalne napięcie sterowania

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający - przekaźnik interfejsowy 8-10 -16 A Panele kontrolne Regały karuzelowe Sprzęt medyczny i stomatologiczny Stocznie Windy Rozdzielnice Automatyka budynków Podnośniki

Bardziej szczegółowo

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką RMB841 Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie

Bardziej szczegółowo

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6

PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 PRZEKA NIK PÓ PRZEWODNIKOWY JEDNOFAZOWY Typu RP6 SPIS TREŒCI 1. Zastosowanie... 3 2. Zestaw przekaÿnika... 3 3. Dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe

2 zestyki przełączne, 10 A Zaciski śrubowe Montaż na szynę DIN 35 mm (EN 60715) Zaciski śrubowe Seria 58 - Przekaźnikowy moduł sprzęgający 7-0 A SERIA 58 Funkcje Przekaźnikowy moduł sprzęgający, 3 lub 4 zestyki przełączne (P, 3P, 4P), szerokość 7 mm, z modułem przeciwzakłóceniowym EMC - dla cewki,

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Liczba i rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A

Przekaźnikowy moduł sprzęgający A SЕRIA Przekaźnikowy moduł sprzęgający 8-10 - 16 A Ruchome schody Oświetlenie dróg i tuneli Podnośniki i dźwigi Regały karuzelowe Panele kontrolne Rozdzielnice FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych

Bardziej szczegółowo

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach

R15-4P przekaźniki przemysłowe - wykonania napięciowe, w obudowach Przekaźniki ogólnego zastosowania Do gniazd wtykowych: montaż na szynie 35 mm wg PN-EN 0715; montaż na płycie; do lutowania Cewki AC i DC Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, Dane styków Ilość i rodzaj

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki pomocnicze (elektromagnetyczne)

Przekaźniki pomocnicze (elektromagnetyczne) Oddzielenie, lub wzmocnienie wyjścia obwodów sterowania. Ochrona styków HDO, łączenie bojlerów, żarówek. Sygnalizacja stanu kolorową diodą LED. MODUŁ Przekaźniki pomocnicze (elektromagnetyczne GNIAZDA

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy przekaÿnik czasowy

Cyfrowy przekaÿnik czasowy Cyfrowy przekaÿnik czasowy HCL atwy w obs³udze przekaÿnik czasowy z du ym wyœwietlaczem, o wymiarach DIN 4 x 4 mm, o stopniu ochrony IP/NEMA 4. Zabezpieczony przed wod¹ i zanieczyszczeniami, pracuj¹cy

Bardziej szczegółowo

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe

RUC przekaźniki przemysłowe - małogabarytowe Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Obciążenie silnikowe wg UL 508 Minimalny

Bardziej szczegółowo

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94

SERIA 85 Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A. 2 zestyki przełączne 10 A Zasilanie AC/DC bez polaryzacji Montowany do gniazd serii 94 SERIA Miniaturowy przekaźnik czasowy 7-10 A SERIA Przekaźnik czasowy.02-2 zestyki przełączne 10 A.03-3 zestyki przełączne 10 A.04-4 zestyki przełączne 7 A Wielofunkcyjny Siedem zakresów czasowych od 0.05

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97

Przekaźniki miniaturowe - przemysłowe 97 97 6 A / 250 V AC Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Maksymalne napięcie zestyków AC/DC Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii AC1 DC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką

RMB851 przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką przekaźniki miniaturowe, bistabilne z jedną cewką Dane styków Ilość i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków AC Maksymalne napięcie zestyków DC Minimalne napięcie zestyków

Bardziej szczegółowo

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A

SERIA RR Szybki moduł przekaźnikowy 8 A SERIA SERIA Szybki moduł przekaźnikowy.14 do montażu na szynę DIN 14 35 mm (EN 60715).24 do montażu w 11-pinowym gnieździe typu 90.21 4 zestyki przełączne lub 3 zestyki zwierne + 1 zestyk przełączny Napięcie

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy przekaÿnik czasowy

Cyfrowy przekaÿnik czasowy Cyfrowy przekaÿnik czasowy atwy w obs³udze przekaÿnik czasowy z du ym wyœwietlaczem, o wymiarach DIN x mm, o stopniu ochrony IP/NEMA. Zabezpieczony przed wod¹ i zanieczyszczeniami, pracuj¹cy w trudnych

Bardziej szczegółowo

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC

RUC-M przekaźniki przemysłowe do obciążeñ DC Dane styków Liczba i rodzaj zestyków Materiał styków Znamionowe / maks. napięcie zestyków Minimalne napięcie zestyków Znamionowy prąd obciążenia w kategorii DC1 DC L/R=40 ms AC1 Minimalny prąd zestyków

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje

Seria 85 - Miniaturowy przekaźnik czasowy, 7-10A Funkcje Seria - Miniaturowy przekaźnik czasowy, - 0A Funkcje.0.0.0 Przekaźnik czasowy montowany do gniazd serii, lub zestyki przełączne zakresów czasowych od 0,0s do 00h Zakres czasu i funkcje wybierane przełącznikami

Bardziej szczegółowo

Przemysłowe przekaźniki czasowe 7-10 A

Przemysłowe przekaźniki czasowe 7-10 A Przemysłowe przekaźniki czasowe 7-10 A Timery, kontrola oświetlenia Sprzęt medyczny i stomatologiczny SЕRIA Suszarnie Windy Rozdzielnice Panele kontrolne FINDER zastrzega sobie prawo do zmiany danych zawartych

Bardziej szczegółowo