Do wszystkich wykonawców. Nasz znak: A-30/2/14 Data: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Do wszystkich wykonawców. Nasz znak: A-30/2/14 Data: 07.07.14 r."

Transkrypt

1 Do wszystkich wykonawców Nasz znak: A-30/2/14 Data: r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na Świadczenie usługi sprzątania i utrzymania czystości w budynkach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U poz. 907 z późn. zm.) Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp. im. Zbigniewa Herberta udziela odpowiedzi na otrzymane w dniu r. zapytania i informacje: Zapytanie 1: Jaka jest powierzchnia oszkleń (wokół głównej klatki schodowej i trzech klatek schodowych oraz łącznika) przewidywanych do mycia przy użyciu technik wysokościowych i jak często powinny być myte? Oszklenie wokół głównej klatki schodowej łącznie 298,9 m2 Oszklony łącznik 105,8 m2 Klatki schodowe ok. 280m2 Zgodnie z zapisem szczegółowego przedmiotu zamówienia - oszklenia wokół głównej klatki schodowej powinny być myte raz w tygodniu - oszklenia trzech klatek schodowych od wnętrza budynku należy myć tak jak okna- dwa razy do roku Zapytanie 2: Jakiego typu i jakiej jakości maja być: mydło, ręczniki i papier toaletowy? Zamawiający wymaga -mydła w płynie (każde pomieszczenie sanitarne jest wyposażone w pojemnik na mydło w płynie), bezzapachowego, antyalergicznego - papier toaletowy standardowy, makulaturowy do pojemników metalowych MAXI o śr. 30 cm, dł. 360 cm- 23 szt. do pojemników metalowych MINI o śr. 19 cm, dł. 220 cm- 5 szt. Zamawiający nie wymaga ręczników papierowych ponieważ pomieszczenia sanitarne wyposażone są w suszarki do rak Zapytanie 3 Ilu pracowników zatrudnia biblioteka z podziałem na nowy budynek i wille oraz jaka jest średnia ilość petentów biblioteki w skali m-ca? Zatrudnienie na nowym budynku na dzień osób w systemie zmianowym od 7:30-19:00 Planowane zatrudnienie w willi 10 osób

2 Średnia ilość użytkowników w skali miesiąca - nowy budynek dziennie od 600 do 1200 użytkowników - willa (prognozowane)- ok. 700 Zapytanie 4: Jak często powinny być sprzątane pokoje gościnne? Po każdym gościu. Zapytanie 5: Zamawiający w rozdział IX pkt.6 wymaga załączenia do oferty świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego. Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający wymaga świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego w Wojewódzkiej i Miejskiej bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp.? Zgodnie ze statutem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorzowie Wlkp., dostępnym na stronie Zamawiającego brak jest mowy o podstawie prawnej, na której funkcjonuje Biblioteka i nie powołuje się na Ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych Dz. U.2010 nr 182 poz jak również nie posiada komórki Pełnomocnika ds. informacji niejawnych, tym samym opisie przedmiotu Zamówienia brak jest pomieszczeń typu kancelarii tajnych archiwa itp. pomieszczeń oraz zakresu pracowników rzekomo mających w nieokreślony sposób do czynienia z dokumentami niejawnymi w stopniu bliżej nieokreślonym. Sam Zamawiający również nie określił, jakiego stopnia ma być świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Nadmienić również trzeba, że tylko jedna firma z miasta Gorzowa Wlkp. obecnie posiada świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, co w rzeczywistości bardzo ogranicza możliwość udziału w postepowaniu a co za tym idzie i zasadę uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp. Podczas świadczenia usługi sprzątania wystarczającym jest zatrudnienie pracowników posiadających poświadczenie osobowe o dostępie do informacji niejawnych. Odpowiedź Paragraf 1 statutu dostępnego na stronie internetowej WIMBP wyraźnie określa podstawę prawną określającą zasadę działania Biblioteki. Ponadto Biblioteka jest zobowiązana działać w oparciu o wszystkie przepisy prawa jakie nakłada na nią ustawodawca, w tym o ochronie informacji niejawnych. 1. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., zwana dalej "Biblioteką", jest wspólną samorządową instytucją kultury Województwa Lubuskiego i Miasta Gorzowa Wlkp. posiadającą osobowość prawną i działa na podstawie: 1/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach /Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późn. zm./, 2/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.). 3/ umowy zawartej w dniu 7 czerwca 2001 r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubuskiego i Zarządem Miasta Gorzowa Wlkp. w sprawie utworzenia wspólnej samorządowej instytucji kultury pod nazwą Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp., 4/ niniejszego statutu.

3 Ponieważ Biblioteka jest instytucją finansową ze środków publicznych Zamawiający musi dbać o zgodne z przepisami ich wydatkowanie. Wybrany wykonawca powinien dawać rękojmie należytej realizacji zamówienia. Dlatego też świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego z klauzulą poufne gwarantuje Zamawiającemu wysoki poziom organizacyjny i finansowy Wykonawcy. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie wie, który z Oferentów dysponuje tego typu dokumentem. Zapytanie 6 W związku z bieżącym uzupełnianiem materiałów eksploatacyjnych typu mydło, papier toaletowy, ręczniki papierowe proszę o podanie ilości zatrudnionych pracowników w Bibliotece oraz prognozowana ilość zatrudnienia pracowników w Willi wraz z podaniem rodzaju wymaganych środków Jak w zapytaniu nr 3 Zapytanie 7 Czy Wykonawca polegający na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b w zakresie doświadczenia i osób będzie również zaliczone do kryterium II i III oceny ofert? Tak. Informacja Wśród dokumentów które należy dołączyć do oferty, Zamawiający wykazał m.in. świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego (rozdz. IX, pkt. 6 Inne dokumenty) Informujemy, że zgodnie z ustawa pzp, Zamawiający nie ma prawa żądać takiego dokumentu. Szczegółowe zapisy odnośnie dokumentów jakie może wymagać zamawiający od Wykonawcy znajdują się w ustawie pzp. Warunki udziału w postepowaniu określa rozdz. VIII siwa, a zapis rozdziału IX pkt 6 odnośnie wymogu załączenia do dokumentów świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego narusza prawo zamówień publicznych, wskazuje na uprzywilejowanie określonych grup wykonawców z ograniczeniem możliwości wzięcia udziału w postepowaniu przetargowym przez innych. Wnosimy o wykreślenie tego zapisu z siwz, jako naruszającego pzp. Odpowiedź Biblioteka jest instytucją finansową ze środków publicznych Zamawiający musi dbać o zgodne z przepisami ich wydatkowanie. Wybrany wykonawca powinien dawać rękojmie należytej realizacji zamówienia. Dlatego też świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego z klauzulą poufne gwarantuje Zamawiającemu wysoki poziom organizacyjny i finansowy Wykonawcy. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie wie, który z Oferentów dysponuje tego typu dokumentem. zapytanie 8 W zapisach siwz zamawiający wielokrotnie naruszył przepisy ustawy pzp, podając warunki i wymagania i kryteria oceny ofert dotyczące własności Wykonawcy, np. 1. Ogłoszenie o zamówieniu; sekcja III,pkt.3.4- warunek zatrudnienia na podstawie art. 2 Kodeksu Pracy,

4 2. siwz rozdział XIII- kryterium II Doświadczenie oraz Kryterium III- zatrudnienie osób niepełnosprawnych Zwracamy uwagę, że te zapisy stoją w jawnej sprzeczności z pzp, gdyż art. 91 określa precyzyjnie jakie mogą być kryteria oceny ofert: art Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie najlepszych dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. 3. kryteria oceny ofert nie mogą dotyczyć właściwości wykonawcy, a w szczególności jego wiarygodności ekonomicznej, technicznej lub finansowej. W tym przypadku zapisy siwz w sposób nie ulegający wątpliwości dotyczą własności wykonawcy. W związku z wadliwymi zapisami w specyfikacji istotnych warunków zamówienia prosimy o ich wykreślenie. Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy pzp kryteriami oceny ofert są cena albo cena i inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia, a w szczególności jakość, funkcjonalność, parametry techniczne, zastosowanie dostępnych technologii w zakresie oddziaływania na środowisko, koszty eksploatacji, serwis oraz termin wykonania zamówienia. W świetle powyższego należy stwierdzić, iż cena jest obligatoryjnym ale nie jedynym kryterium oceny ofert, którym może posłużyć się Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty. Obok ceny Zamawiający może bowiem zastosować także inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia. Podkreślić należy, iż wyliczenie innych niż cena kryteriów oceny ofert zawarte w art. 912 ust. 2 ustawy pzp ma charakter przykładowy i nie jest wyczerpujący. Wynika to z użycia przez ustawodawcę w tym przepisie sformułowania w szczególności. W konsekwencji oznacza to, iż Zamawiający może stosować także kryteria oceny ofert inne, niż wymienione w art. 91 ust. 2 ustawy pzp. Określenie tych kryteriów wraz z przypisaniem im określonej wagi należy do Zamawiającego. To on decyduje o zastosowaniu określonych kryteriów oceny ofert kieruje się specyfiką przedmiotu zamówienia oraz potrzebą uzyskania zamówienia na jak najkorzystniejszych warunkach. Wybrane przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczna kryteria wyboru ofert powinny gwarantować należyte wykonanie zamówienia. Wprowadzają zapis o zatrudnieniu osób na podst. Art. 2 Kodeksu Pracy Zamawiający miał na myśli wyznaczenie do wykonywania przedmiotowego zadania pracowników utożsamiających się ze swoim pracodawcą co za tym idzie rzetelnie i prawidłowo wykonywał powierzone obowiązki. Zamawiający wymaga do Wykonania przedmiotowego zadania stały, nie ulegający pernamentnej rotacji personel sprzątający (z uwagi na zabezpieczenie mienia i zbiorów biblioteki). zapytanie 9 Siwz rozdz. XIII- występuje zapis: Kryterium III- zatrudnienie osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

5 Które przepisy miał na uwadze Zamawiający. Prosimy o doprecyzowanie. Ustawa z dnia o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dz. U nr 127 poz. 721 z póź. zm. Zamawiający nie narzuca Wykonawcy ani ilości zatrudnionych osób ani ich stopnia niepełnosprawności. Jest to tylko i wyłącznie suwerenna decyzja Wykonawcy. Zamawiający ma w swojej strukturze Oddział Dla Osób Specjalnej Troski i prowadzi szeroko zakrojoną działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, dlatego też aktywizacja zawodowa tych osób jest ważnym elementem działalności Biblioteki. Zatrudnienie przez Wykonawcę osób niepełnosprawnych daje Zamawiającemu możliwość pomniejszenia składki miesięcznej na PFRON. Kryterium II- Doświadczenie W ogłoszeniu opisano ocenę tego warunku jako spełnia/nie spełnia, natomiast z zapisów siwz wynika, że ma ono wagę 20% w ocenie ofert. jest to zasadnicza sprzeczność zapisów z ogłoszeniem. Ponadto zastosowanie tego kryterium do oceny ofert w sposób inny niż podano w ogłoszeniu narusz prawo zamówień publicznych, jak wskazano w pytaniu 1. Ponownie prosimy o usunięcie tego kryterium z siwz, jako niezgodnego z obowiązującym prawem. Kryterium spełnia/ nie spełnia dotyczy warunku wykonania w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia- a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu zamówienia, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz musi zawierać ca najmniej dwie usługi o wartości każdej z nich minimum ceny ofertowej brutto (tylko dla części I) w tym jedna usługę polegają na sprzątaniu budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum 6000 m2. Wykonawca nie spełniający tego warunku nie podlega dalszej ocenie oferty. Wykonawcy, którego interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 38 ust. 4 Zamawiający modyfikuje specyfikację istotnych warunków zamówienia w sposób następujący Pkt. IX ust. 1 Jest wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia zatrudnionych na dzień składania ofert w myśl art. 2 Kodeksu Pracy. Wskazane jest zatrudnienie w realizacji przedmiotowego zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (załącznik nr 9). Winno być

6 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia. Wskazane jest zatrudnienie w realizacji przedmiotowego zamówienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (załącznik nr 9). Pkt. XIII ust. 2 Jest: Kryterium II - Doświadczenie waga 20% Przy badaniu w/w kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za część I przedmiotowego zamówienia. - dwie usługi o wartości każdej z nich minimum 50% ceny ofertowej brutto w tym jedną usługę polegającą na sprzątaniu budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej minimum m² - 0 pkt - trzy do pięciu usług wartości każdej z nich minimum 50% ceny ofertowej publicznej o powierzchni użytkowej minimum m² - 10 pkt - powyżej pięciu usług wartości każdej z nich minimum 50% ceny ofertowej publicznej o powierzchni użytkowej minimum m² - 20 pkt Winno być: Kryterium II- Doświadczenie waga 20% Przy badaniu w/w kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę cenę ofertową brutto za część I przedmiotowego zamówienia. - trzy do pięciu usług wartości każdej z nich minimum 50% ceny ofertowej publicznej o powierzchni użytkowej minimum m² - 10 pkt - powyżej pięciu usług wartości każdej z nich minimum 50% ceny ofertowej publicznej o powierzchni użytkowej minimum m² - 20 pkt Pkt. XIV ust. 2. jest Termin i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście do dnia r. godz. 14:00 w Sekretariacie WiMBP II piętro pokój 202 (wejście od ul. Kos. Gdyńskich) lub przesłać pocztą w w/w terminie. Winno być Termin i miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć osobiście do dnia r. godz. 14:00 w Sekretariacie WiMBP II piętro pokój 202 (wejście od ul. Kos. Gdyńskich) lub przesłać pocztą w w/w terminie. Pkt. XIV ust. 3 Jest: Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 14:15 w siedzibie zamawiającego pokój 216 II piętro.

7 Winno być: Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 14:15 w siedzibie zamawiającego pokój 216 II piętro. Zgodnie z art. 38 ust. 4a ust. 1 Zamawiający zamieści powyższe zmiany w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na

Bardziej szczegółowo

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na:

specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na: oznaczenie postępowania: 03/11/P/2012 Zamawiający: Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka ul. Zamkowa 2 64 113 OSIECZNA specyfikacja istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 7/ 2013 z dnia 07.10.2013r. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W EŁKU REGULAMIN WEWNĘTRZNY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ 1 Spis treści Spis treści...2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 97-300 Piotrków Trybunalski ul. Kasztanowa 31 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYKONYWANIE USŁUGI: WYWÓZ NIECZYSTOŚCI STAŁYCH I MAKULATURY Z TARGOWISK MIEJSKICH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Nr sprawy: TW/EG/04/2014 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Nowohucka 1, 31 580 Kraków Zarządzający Systemem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Gminie Miejskiej Kraków Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014

Białystok, listopad 2014r. dostawę soczewek i akcesoriów do Kliniki Okulistyki. Nr sprawy: 39/SZ/2014 Nr sprawy: 39/SZ/2014 Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 24 A 15-276 Białystok REGON: 000288610, NIP: 542-25-34-985 wpisany przez SR w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA F/OG.261-1/2015 SĄD REJONOWY W LEGNICY 59-220 LEGNICA, UL. ZŁOTORYJSKA 19 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na świadczenie usług - ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Legnicy POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 21-03-2014 r. Oznaczenie sprawy: MZUK.EPZ.50.19.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 207 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych

Instrukcja udzielania zamówień sektorowych Instrukcja udzielania zamówień sektorowych w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie z siedzibą: ul. Maszewska 18, 72 100 Goleniów SPIS TREŚCI CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE... 1 a. Przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA NR SPRAWY: CRZPU/4/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: USŁUGA UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W OBIEKTACH SOLPARK KLESZCZÓW SP. Z O.O., PRZY UL. SPORTOWEJ 8 ORAZ SPORTOWEJ 3 W KLESZCZOWIE.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Dostawa, montaż oraz serwis platformy przyschodowej zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Nr sprawy: EI/2710/07/2014 Wojewódzki Zespół Specjalistyczny w Rzeszowie 35-310 Rzeszów, ul. Warzywna 3 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3. Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo