ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ"

Transkrypt

1 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, nr spr. G /11 str. 1 Opole, dnia 17 marca 2011r. L.dz. G /11 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Opolu numer postępowania: G /11 W związku z otrzymaniem wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami) [dalej ustawa ] Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami: PYTANIE 1: Proszę o podanie powierzchni jaka będzie podlegać usłudze polimeryzacji (ilość m2). Polimeryzacja wymieniona w poz. 15 Załącznika nr 4A jest czynnością konserwacji powierzchni wykładzin z tworzyw sztucznych i dotyczy powierzchni wymienionej w poz. 1 Załącznika 4B o wielkości 3983 m 2. PYTANIE 2: Jakie jest średnie miesięczne zuŝycie ręczników papierowych, mydła w płynie i papieru toaletowego? Zamawiający nie monitoruje zuŝycia ww. artykułów higienicznych, a jedynie kontroluje czy artykuły te są na bieŝąco uzupełniane. W celu umoŝliwienia Wykonawcy oszacowania zuŝycia podano w pozycji Lp. 11 tabeli Załącznika nr 4B do SIWZ liczbę pracowników w budynku objętym usługą sprzątania (260 osób). Dodatkowo biorąc pod uwagę charakter budynku (budynek sądu) naleŝy wziąć pod uwagę obecność osób trzecich, dlatego w pozycji Lp. 9 tabeli Załącznika nr 4B do SIWZ Zamawiający podał liczbę toalet pracowniczych i publicznych (30 pracownicze i 4 publiczne).

2 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, nr spr. G /11 str. 2 PYTANIE 3: Proszę o podanie wartości za jaką obecnie wykonywana jest usługa sprzątania oraz o podanie nazwy wykonawcy, który obecnie obsługuje obiekt. PYTANIE 4: Uprzejmie proszę o przesłanie informacji z otwarcia ofert z przetargu juŝ rozstrzygniętego (usługa sprzątania) - chodzi o kwotę netto/brutto za jaką obecnie wykonywana jest usługa - podst. prawna art. 8 i 96 ustawy P2P Odpowiedź (dot. pytania 3 i 4): Usługa sprzątania wykonywana jest obecnie prze firmę Odnowa Sp. z o.o. w Opolu za cenę miesięczną ,72 zł netto, ,87 zł brutto. Pragniemy zwrócić uwagę, Ŝe wartość szacunkowa obecnie prowadzonego postępowania przetargowego jest wyŝsza z uwagi dokonanie szacowania na podstawie Art. 34 ust.1 ustawy PZP (usługi powtarzające się okresowo), oraz art. 32, w tym kosztów pracowniczych z załoŝeniem 9 pracowników na ¾ etatu oraz kosztów dodatkowych wynikających z zakresu zadań, uwzględniono równieŝ wartość zamówienia uzupełniającego, bez uwzględniania czynników, o których mowa w art. 90 ust. 2 ustawy. PYTANIE 5: W nawiązaniu do art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów ustawy z dnia 6 września 200lr. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112 poz z późn. zm. ) zwracamy się z prośbą o podanie ustalonej przez Zamawiającego wartości zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia na Usługi sprzątania pomieszczeń Sądu Rejonowego w Opolu" Nr sprawy: G /11" Wartość szacunkowa zamówienia jest informacją ujawnianą w protokole postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów

3 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, nr spr. G /11 str. 3 w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 października 2010 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) [dalej Rozporządzenie]. Zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do Rozporządzenia (druk ZP-PN) pkt 2.2 wartość zamówienia moŝna wypełnić po otwarciu ofert. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma obowiązku ujawniania tej informacji, a protokół uzupełni o wartość szacunkową po otwarciu ofert. Wykonawca będzie mógł wystąpić z wnioskiem o udostępnienie protokołu zgodnie z 5 Rozporządzenia. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ujawniona zostanie bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z Art. 86 ust. 3 ustawy. Stosownie do art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej Przepisy ustawy nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami publicznymi. PYTANIE 6: Zgodnie z treścią 5.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia r w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz oraz z 2008 r. Nr 171, poz ) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem na nr..." Przywołane w pytaniu rozporządzenie straciło moc obowiązującą. Prezes Rady Ministrów z dniem 28 października 2010 r. wydał rozporządzenie w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223, poz. 1458), określającego sposób prowadzenia protokółu postępowania przetargowego. Część informacji ujawniana jest w protokole po otwarciu ofert (patrz odpowiedź do pytania nr 5). Obecnie wypełniona część protokołu udostępniona zostaje jako załącznik do niniejszego pisma. PYTANIE 7: Proszę o uzupełnienie załącznika nr 1A Formularz cenowy oferty PYTANIE 8: Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zwracamy się o udzielenie wyjaśnień odnośnie SIWZ. Zgodnie z zapisem specyfikacji istotnych warunków zamówienia załączniki" -integralną część stanowią:

4 ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ, nr spr. G /11 str. 4 Formularz ofertowy załącznik nr 1 oraz załącznik 1 A Formularz cenowy oferty" W związku z powyŝszym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie powyŝszego zapisu, gdyŝ zgodnie z rozdziałem 6 pkt. 6.6 ppkt SIWZ Zamawiający wymaga załączenia do oferty formularza oferty" wg załącznika nr 1. Odpowiedź (dot. pytania 7 i 8): Załącznika numerowanego jako 1A nie ma w SIWZ dlatego zapisy odwołujące się do takiego załącznika są zbędne. Ofertę sporządza się w wykorzystaniem Załącznika nr 1, w którym podaje się cenę ryczałtową za jeden miesiąc świadczenia usługi zgodnie z opisem zawartym w pkt 12 SIWZ. Zamawiający zmodyfikował treść SIWZ w następujący sposób: Skreśla się wszystkie odwołania do Załącznika nr 1A Formularz cenowy oferty występujące w treści SIWZ i Załączniku nr 1. Załączniki: Kopia protokołu ZP-PN do postępowania G /11

5

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy.

Dotyczy świadczenia usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajem sal konferencyjnych z wyposaŝeniem podczas szkoleń dla młodzieŝy. Numer postępowania: ZP-51/FRSE/2010 ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43, 00-551 Warszawa tel.: 022 46-31-000, e-mail: dzp@frse.org.pl www.frse.org.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa

Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Znak sprawy: 7/ZP/2011 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak.

Pytanie 1 Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną? Odpowiedź: Tak. numer postępowania: RejZamPub/DZP/PN/33/2014 Wrocław, dnia 08.05.2014r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zadania pn. Zakup energii elektrycznej dla Samodzielnego Publicznego Dziecięcego

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym

ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE. I. Informacje o Zamawiającym Znak sprawy: 450000/370/ 10 ZAP/2013 Z a m a w i a j ą c y : Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.

Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. DZPZ/ 333/11PN/ 2015 Olsztyn, dnia 11 lutego 2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługi ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący:

WYROK. z dnia 13 września 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 1849/11 WYROK z dnia 13 września 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Marzena Teresa Ordysińska Protokolant: Paulina Zalewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO 987/10 WYROK z dnia 10 czerwca 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Emil Kuriata Protokolant: Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 czerwca 2010

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na pytanie nr 2: Odpowiedź na pytanie nr 3:

Odpowiedź na pytanie nr 2: Odpowiedź na pytanie nr 3: Wyjaśnienia Zamawiającego na złożony przez Wykonawcę wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ PLP/FZ/MK/./2013 Poznań dnia 18.01.2013 r. Wszyscy Wykonawcy O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ-2411/P-8/018/13

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: I.272.11.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wrocław: Sukcesywna dostawa gotowych zestawów do izolacji DNA i prowadzenia reakcji PCR w ramach projektu Wykorzystanie drożdży Y. lipolytica i D. hansenii, enzymów oraz toksyn killerowych do otrzymania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA Gdynia, dn.14.04.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę i montaż hali namiotowej przesuwnej dla stanowiska badawczego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES RCL.BA.2710.2/201 5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES RCL.BA.2710.2/201 5. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 100,00 Prawo RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI PREZES Maciej Berek q Warszawa, dnia czerwca 2015 r. RCL.BA.2710.2/201 5 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Adres do korespondencji: SPZOZ REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU UL. TEATRALNA 9 (Sekretariat 6 piętro) 41-200 SOSNOWIEC

Adres do korespondencji: SPZOZ REJONOWE POGOTOWIE RATUNKOWE W SOSNOWCU UL. TEATRALNA 9 (Sekretariat 6 piętro) 41-200 SOSNOWIEC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej do 207 000 EURO nr 07/ZP/2015: Ubezpieczenia OC świadczeniodawcy CPV: 66516000-0 Usługi ubezpieczenia od

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa odbioru, przewozu i doręczania przesyłek kurierskich dla potrzeb Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w 2014/2015 roku, na terenie kraju ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec

WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Marek Szafraniec Sygn. akt: KIO 2908/12 WYROK z dnia 17 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Ryszard Tetzlaff Członkowie: Małgorzata Stręciwilk Marek Szafraniec Protokolant: Radosław Cwyl

Bardziej szczegółowo