Ograniczenia w finansowaniu a rozwój akcji kredytowej. Warszawa, 31 sierpnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ograniczenia w finansowaniu a rozwój akcji kredytowej. Warszawa, 31 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 Ograniczenia w finansowaniu a rozwój akcji kredytowej Warszawa, 31 sierpnia 212 r. 1

2 Rozwój sektora bankowego w Polsce 2

3 Struktura pasywów Wolumeny pozycji pasywów w mld zł Q1 212 r Struktura pasywów (na koniec danego okresu) 1 Depozyty klientowskie Środki zagraniczne Kapitały i rezerwy Emisje własne banków mld zł (89,3%) 8 6 6, 1,6% 4,3% 1,2% 1, 9,2% 1,7% 14,5% 3, 3,1% 2,6% 2,7% 1,9% 2,1% 3,4% 3,7% 1,6% 1,8% 11, 11,6% 14,2% 14,4% 13,5% 12,6% Krajowy rynek międzybankowy Depozyty przyjęte w transakcjach repo Instrumenty pochodne mld zł (1,7%) ,5% 57,2% 62, 61,8% 61,9% 61,4% Pozostałe pasywa* 54 Pasywa razem Q1 212 Pasywa mogące finansować akcję kredytową to depozyty klientowskie, środki zagraniczne, kapitały i rezerwy oraz zobowiązania z tytułu własnej emisji ich udział w bilansie na koniec marca 212 r.: 89,3%. Niski stopień dywersyfikacji struktury pasywów istotne źródła finansowania to depozyty i środki zagraniczne (łączny udział w sumie bilansowej 74%). 3

4 Struktura aktywów Wolumeny pozycji aktywów stan na koniec Q1 212 r. (mld zł) Struktura aktywów* (na koniec danego okresu) Kredyty dla klientów (brutto) Krajowy rynek międzybank. Aktywa zagraniczne Papiery wartościowe Inne należn.- inst monet. Instrumenty pochodne Pozostałe aktywa Odpisy Aktywa razem mld zł (92,6%) 94 mld zł (7,4%) ,1% 7,3% 8,5% 7,8% 1,1% 6,7% 1,8% 7,2% 2,2% 1, 4,3% 1,5%,6% 1,,5% 1, 1,4% 1,1% 16,5% 6,8% 3,5% 1,8% 1,6% 1,7%,9% 2,6% 5,5% 3,6% 2,8% 2,5% 2,7% 62,2% * udział aktywów brutto, nie uwzględniono odpisów 17,4% 19,1% 2,6% 2,6% 2,7% 64,6% 68,4% 67,8% 68,9% 68,3% Q1 212 Podstawowa działalność bankowa (udzielanie kredytów, lokowanie środków w papiery wartościowe - instrumenty dłużne i kapitałowe, lokowanie środków na krajowym i zagranicznym rynku międzybankowym) generuje zasadniczą część sumy bilansowej (92,6%). 4

5 Q1 212 Q Q1 212 Q2 Rozwój rynku kredytów w Polsce Etapy Etapy rozwoju rynku kredytów Stopy procentowe Stopa procentowa i wskaźniki inflacji w Polsce 6 mld PLN Gospodarstwa domowe Przedsiębiorstwa 35 mld PLN Mieszkaniowe Konsumpcyjne Etap III 25% stopa referencyjna NBP 5 Etap III 3 2 Inflacja (CPI) 25 4 Etap II 2 Etap II 15% 3 Etap I Etap I % Etap I Finansowanie przedsiębiorstw oraz początki kredytowania klientów indywidualnych Etap II Rozwinięty rynek kredytów konsumpcyjnych oraz wzrost zainteresowania banków kredytowaniem potrzeb mieszkaniowych gospodarstw domowych Etap III Ekspansja kredytów mieszkaniowych Źródło: NBP. Rozwojowi sektora bankowego w Polsce sprzyjał spadek inflacji i stóp procentowych. Można wyróżnić trzy etapy rozwoju rynku kredytów w Polsce. 5

6 Tempo wzrostu kredytów 9 8 Kredyty klientowskie - realnie Średnioroczne tempo Średnioroczny przyrost 9, 67,4 mld zł 9 8 Kredyty gosp. domowych - realnie Średnioroczne tempo Średnioroczny przyrost ,7% 123,4 mld zł 5 4 8,7% 38,8 mld zł ,3% 3,5 mld zł 8, 2,7 mld zł ,1% 13,2 mld zł 15,1% 16,5 mld zł 38,6% 84,8 mld zł Źródło: NBP. W okresie szybkiego rozwoju (lata 26-28) przyrost kredytów stanowił ok. 5 całego portfela kredytowego. Głównym czynnikiem wzrostu były kredyty mieszkaniowe. 6

7 Rozwój rynku kredytów w Polsce a konwergencja Struktura kredytów w Polsce Konwergencja do strefy euro 1 13, 12,5% 11,9% 1,4% ,3% 13, ,2% 46,5% 61,7% 71,3% 4,9% 19,7% 5,2% 1,5% 2,5% 21,9% 14,2% 17,5% Pozostałe Przedsiębiorstwa Mieszkaniowe Konsumpcyjne ,1% 3,8% 7,8% strefa euro 18,2% 71,3% 1,5% 14,2% 1,4% 31,2% Źródło: NBP. 6 42,3% Struktura portfela kredytów w polskim sektorze bankowym zbliżyła się do struktury w strefie euro. Obecnie charakteryzuje ją niski udział kredytów 2 33,9% dla przedsiębiorstw i wysoki udział kredytów konsumpcyjnych. 17,5% 4 5,6% strefa euro 4,9% 7

8 Rumunia Bułgaria Węgry Słowenia Słowacja Litwa Czechy Belgia Włochy Austria Łotwa Grecja Estonia Niemcy Strefa Francja Finlandia Malta Luksem Irlandia Szwecja Hiszpania Holandia Portugalia UK Cypr Dania 6% 12% 13% 15% 18% 19% 19% 21% 22% 23% 28% 3 36% 37% 38% 4 41% 43% 46% 48% 52% 61% 61% 62% 67% 7 71% 115% Rumunia Czechy Słowacja Węgry Litwa Belgia UK Finlandia Niemcy Estonia Łotwa Francja Bułgaria Strefa euro Szwecja Grecja Austria Słowenia Włochy Dania Holandia Irlandia Portugalia Hiszpania Malta Luksem Cypr 15% % 24% 25% 31% 31% 34% 35% 38% 41% 44% 45% 5 53% 53% 55% 57% 57% 58% 6 65% 68% 8 85% 128% 146% Rumunia Słowacja Czechy Litwa Węgry Bułgaria Belgia Łotwa Estonia Słowenia Finlandia Niemcy Francja Włochy Austria Grecja Strefa euro Szwecja Malta Portugalia UK Irlandia Holandia Hiszpania Dania Cypr Luksemb 38% % 52% 56% 71% 77% 81% 84% 89% 93% 1 17% % 116% 118% 133% 24% 157% 158% 167% 168% % Rozwój akcji kredytowej analiza porównawcza Kredyty w relacji do PKB (na koniec 211 r.) Kredyty razem (z wył. rządu) 118% Kredyty dla przedsiębiorstw Zmiana relacji kredytów do PKB w okresie p.p. p.p. 26,8 29,9 Kredyty dla s. niefinansowego - kredyty mieszkaniowe 19,7 Kredyty mieszkaniowe strefa euro 12,9 11,2,5 Kredyty dla przedsiębiorstw , 12,7 12,9 8 7 Kredyty mieszkaniowe PLN FX razem strefa euro W okresie ostatniej dekady nie zmniejszył się dystans Polski do krajów strefy euro. 2 1 Jedynie w przypadku kredytów mieszkaniowych - pozytywna zmiana, głównie za sprawą kredytów walutowych. Źródło: EBC, Eurostat. 8

9 na tle UE kredyty per capita (na koniec 211 r.) Dania Luksemburg Szwecja Holandia UK Irlandia Cypr Finlandia Hiszpania Francja Niemcy Strefa euro Portugalia Austria Belgia Malta Grecja Włochy Estonia Czechy Łotwa Słowenia Słowacja Litwa Węgry Bułgaria Rumunia EUR Źródło: EBC, Eurostat. Mieszkaniowe Konsumpcyjne Przedsiębiorstwa PKB per EUR EUR EUR capita (211) wobec strefy euro: 16,5% Cypr Irlandia Luksemburg Grecja Austria Dania Francja Finlandia UK Niemcy Szwecja Strefa euro Holandia Hiszpania Portugalia Słowenia Węgry Włochy Malta Belgia Czechy Rumunia Bułgaria Słowacja Estonia Łotwa Litwa Luksemburg Cypr Dania Irlandia Holandia Szwecja Austria Hiszpania Włochy Strefa euro Francja Malta Finlandia Niemcy Portugalia Belgia Grecja Słowenia UK wobec strefy euro: 39,4% Estonia Łotwa Czechy Słowacja Węgry Litwa Bułgaria Rumunia wobec strefy euro: 1,5% strefa euro: 28 3 wobec strefy euro: 34,2% : 9 67 Pomimo dynamicznego rozwoju rynku kredytów, nadal utrzymuje się znaczna dysproporcja między Polską a strefą euro w zakresie relacji kredytów na mieszkańca do PKB per capita. 9

10 Znaczne różnice w strukturze finansowania Pasywa w relacji do PKB Depozyty niefin. i niemonet. inst. fin. Depozyty rządowe Emisja dłużnych pap. wart. Kapitały i rezerwy Łącznie relacja do PKB 84% 3% 13% 355% 53% 4 67% 339% 56% 27% 7 3% 47% 114% 13% 152% 64% strefa euro duże kraje europejskie Depozyty MFI Pasywa zagraniczne Fundusze rynku pieniężnego Pozostałe 466% 6 16% 58% Benelux Źródło: ECB, duże kraje europejskie (Niemcy, Francja, Włochy) 358% 117% 71% 3 Skandynawia Dania Irlandia Finlandia Luksemb Malta Szwecja Francja Łotwa UK Austria strefa euro Włochy Holandia Cypr Niemcy Grecja Węgry Belgia Portugalia Słowenia Hiszpania Rumunia Litwa Estonia Czechy Bułgaria Słowacja Depozyty Udział w sumie bilansowej Europa Środkowo- Wschodnia wysoki udział depozytów zagrożenie w przypadku dekoniunktury Rumunia Grecja Bułgaria Belgia Słowacja Czechy Irlandia Słowenia Węgry Finlandia Hiszpania Francja strefa euro Niemcy Portugalia Holandia Włochy Austria Szwecja Dania Emisja pap. wart bardzo niski udział emitowanych pap.wart. przy wysokim udziale depozyt ów Finansowanie w polskim sektorze bankowym jest uzależnione od depozytów, przy niskim stopniu wykorzystania emisji dłużnych papierów wartościowych jako alternatywnego źródła finansowania. Pomimo dużego udziału w strukturze pasywów depozyty w relacji do PKB są znacznie niższe niż w krajach UE. 1

11 Źródła finansowania akcji kredytowej 11

12 Q Q1 212 Q2 Źródła finansowania działalności kredytowej Kredyty a środki finansujące (realnie) Wolumeny (mld zł) Zmiany wolumenów (mld zł) 1 Emisja dłużnych pap. wart. Środki zagraniczne Nadpłynność w sektorze bankowym, mały udział środków zagranicznych w finansowaniu banków 3 25 Depozyty klientowskie Kredyty klientowskie % 6 55% 5 45% 4 35% 3 25% 2 Źródło: NBP. Wzrost środków zagranicznych Działalność bankowa w Polsce finansowana głównie w oparciu o depozyty. Największe zróżnicowanie struktury źródeł finansowania to lata okres zwiększonego napływu środków zagranicznych Q2 Udział w sumie bilansowej Środki fin Q2 Udziały Depozyty 88% 76% 63% 87% Kredyty klientowskie w Środki zagr. 11% 18% 35% -1% Aktywa finansowe zmianie Emisja pap. wart. 6% 3% 14% Ograniczone możliwości wykorzystania środków ze sprzedaży aktywów fin

13 Depozyty klientowskie Wolumeny (mld zł) 85 Nominalnie 8 Realnie ,2 mld zł 45 4 Średni przyrost roczny depozytów Przyrosty (mld zł) ,9 1,2 4, 4,2 6 2,3 1,4 4 76,5 66,4 62,9 55, 7,3 2,6 14,5 -,2-1, Q Struktura podmiotowa ,9% 6,2% 5,3% 5,5% 5,5% 6,3% 1,5% 1,2% 1,3% 1,3% 1,5% 1,6% 93,6% 92,6% 93,4% 93,2% 93, 92,2% Marginalne znaczenie depozytów nierezyd. Zmiany wolumenu w poszczególnych okresach nomin. realnie Q niemonetarne inst. fin. (rezydent) kl. niefinansowi (nierezydent) kl. niefinansowi (rezydent) W 28 r. przyrost roczny depozytów klientowskich wyniósł 88,1 mld zł (był to m.in. efekt napływu środków z giełdy i TFI). W latach przyrost roczny kształtował się w przedziale 6,6-69,1 mld zł. 13

14 Środki zagraniczne Wolumeny (mld zł) 18 Zmiany wolumenu w poszczególnych okresach 16 nomin. realnie Nominalnie Realnie Q Od II połowy 211 r. następuje systematyczny odpływ środków zagranicznych. Zmiana środków zagranicznych w sektorze bankowym (wybrane banki) realnie w mld zł 62,5 63,7 zmiana netto środków wzrosty wolumenu spadki wolumenu 15,2 13,1 27,2 1,4 19,5 6,9-1,2-1,8-17, -14,2-18,1-25,9-32, Q2 211-Q

15 Kapitały oraz emisje własne banków Kapitały i rezerwy (mld zł) 16 Kapitały i rezerwy Emisje własne banków (mld zł) 6 5 Nominalnie Realnie ,5 mld zł Średni przyrost roczny realizowany przy wysokim poziomie zatrzymywanego zysku Na wzrost kapitałów wpłynęło głównie zatrzymywanie zysków. Trudno utrzymać ograniczanie wypłat dywidendy przy wysokim współczynniku wypłacalności w sektorze. Emisje własne banków stanowią niewielką część źródeł finansowania. 15

16 Problemy związane z ograniczeniem źródeł finansowania 16

17 Procykliczność depozytów głównego źródła finansowania Depozyty klientowskie/pkb Zmiany depozytów jako % PKB 55% 52,2% 1 Powyżej dynamiki PKB Dynamika PKB Zmiany depozytów jako % PKB 5 8% 45% 6% Poniżej dynamiki PKB 4 4% 35% 2% 3 29,2% 25% -2% Wzrost Stagnacja Wzrost Podwyższona dynamika depozytów Źródło: NBP. Osłabienie przyrostów w okresie dekoniunktury oraz odpływ środków na rynek kapitałowy Wzrost depozytów m.in. w wyniku wycofania środków z giełdy Rynek depozytów cechuje wysoka wrażliwość na sytuację w gospodarce i na rynku finansowym: w efekcie dekoniunktury utrzymuje się długotrwałe osłabienie przyrostu depozytów, w okresie koniunktury na giełdzie możliwy jest również odpływ środków z banków. 17

18 Zmiany bazy depozytowej w wybranych okresach Depozyty klientowskie - realnie Depozyty gosp. domowych (rezydent) - realnie 8 7 mld zł Średnioroczne tempo Średnioroczny przyrost 8 1, 7 65,2 mld zł mld zł Średnioroczne tempo Średnioroczny przyrost ,8% 7,2 mld zł W okresie dekoniunktury istotne ograniczenie wzrostu depozytów 11,8% 45,7 mld zł 3 4,5% 15,3 mld zł 3 14,3% 38, mld zł 2 21, 39,5 mld zł 2, ,7% mldzł,2 mld zł 29, mld zł Źródło: NBP. Depozyty krajowych klientów, a w szczególności gospodarstw domowych, cechuje procykliczność. W latach odnotowano długotrwałą stagnację wolumenu depozytów. Zatem przy spowolnieniu gospodarczym należy oczekiwać, że przyrosty depozytów będą słabły. 18

19 Osłabienie tempa przyrostu depozytów Przyrosty w okresie rocznym (realnie w mld zł) Przyrosty w I połowie danego roku (realnie w mld zł) Trend spadkowy przyrostów depozytów ,3 32,8 Depozyty klientowskie , 22,7 22, H1 29 H1 21 H1 211 H1 212 H ,2 Depozyty klientów niefinansowych ,2 24,2 18,4 14, H1 29 H1 21 H1 211 H1 212 H1 Od 28 r. depozyty klientowskie, w tym depozyty gospodarstw domowych charakteryzują się malejącym tempem wzrostu. 19

20 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI Zjawisko ograniczenia finansowania z zagranicy Środki zagraniczne (wybrane banki) Najwyższy wolumen Wolumen (mld zł) Nominalnie Realnie Zmiana środków w okresie Q Q ,8-25, Spadek wolumenu: 25,9 mld zł Średni m-ny spadek: 2,2 mld zł Odpływ środków 6,9 Napływ środków Zmiana netto środków Od II połowy 211 r. w sektorze bankowym kontynuowany jest spadek wolumenu środków zagranicznych. 2

21 Delewarowanie w bankach UE Zapowiedziane zmiany strategii biznesowych banków UE Istotna redukcja Częściowa redukcja Utrzymanie działaności Kraj i bank Austria Erste Raiffeisen Belgia Dexia KBC Bank Niemcy DB Commerzbank HSH Nordbank Ldb BW WestLB Francja BNP Paribas BPCE Credit Agricole Societe Generale Włochy UniCredit Banco Popolare Irlandia Allied Irish Bank of Ireland Holandia ING SNS UK RBS HSBC Llooyds Hiszpania Banco Santander Wschodnia Europa Globalny zasięg redukcji działalności Azja Ameryka Łacińska Unia Europejska Ameryka Północna Ograniczenie podaży kredytów przez wybrane banki na rynkach wschodzących w Europie: scenariusz current i weak policies (jako % kredytów udzielonych rezydentom) Current policies Bułgaria, Węgry,, Rumunia Łotwa, Litwa Weak policies Kraje Wschodniej Europy (spoza UE) Przewidywaną skalę delewarowania IMF szacuje od 2,2 bln USD do 3,8 bln USD (w tym w drodze sprzedaży aktywów i ograniczenia rynku międzybankowego od 1,7 bln USD do 2,5 bln USD). W mniejszym stopniu poprzez ograniczenie akcji kredytowej w strefie euro i pozostałych krajach. W Polsce w latach akcja kredytowa może zostać ograniczona o 4-6%. Źródło: IMF. 21

22 Szacowana zmiana kredytów hipotetyczne scenariusze Analiza oparta na danych NBP SIS (jeśli nie zaznaczono inaczej) 22

23 Szacowana zmiana kredytów podejście I Szacowanie opiera się na zmianach i tendencjach ZAŁOŻENIA odnotowanych w poprzednich okresach Założenia środki finansujące* = Przyrost depozytów klientowskich (przyrost na poziomie 211/ średnioroczna zmiana z okresu / 4,5% - dynamika z ok ) + 69,1/ + 65,2 / + 35, mld zł Odpływ środków zagranicznych (zannualizowana zmiana z okresu czerwiec 211 czerwiec 212, nieuwzględniająca wielkości napływu) - 32,8 mld zł Wynik finansowy za 212 r. (zysk przyjęty na poziomie 12 mld zł w 55% przeznaczony na zwiększenie kapitałów - założenie zgodne z relacją w 211 r.) + 6,6 mld zł * Nie założono napływu środków z tytułu emisji własnej banków z uwagi na trudności oszacowania ich skali w bieżących warunkach rynkowych. Źródło: obliczenia własne. 23

24 Szacowana zmiana kredytów podejście I środki finansujące (mld zł) instrumenty dłużne (mld zł) Depozyty + 69,1/ 65,2 / 35, 2 8,6 / 7,8 / 1,8 Środki zagraniczne - 32,8 = 42,9 / 39, / 8,8 Kredyty (mld zł) Zysk + 6,6 8 34,3 / 31,2 / 7, Wzrost o 4, / 3,6% /,8%, tj. 3,5x / 3,9x / ~17x mniej niż CARG z okresu Wzrost kredytów o 4, r/r przy dynamice PKB na poziomie 2-3% i inflacji na poziomie celu inflacyjnego będzie oznaczać spadek kredytów w relacji do PKB. Przełamanie tego hipotetycznego scenariusza jest możliwe w przypadku: szybkiego rozwoju alternatywnych do depozytów krajowych źródeł finansowania banków, napływu/zahamowania odpływu oszczędności zagranicznych. Źródło: obliczenia własne. 24

25 Szacowana zmiana kredytów podejście II Wariant A (przy założeniu braku zmiany środków zagranicznych) Zróżnicowane tempo wzrostu depozytów przy założeniu braku zmiany środków zagranicznych - Wariant A Wolumen depozytów klientowskich (mld zł) 777,4 Tempo wzrostu depozytów Przyrost depozytów Środki finansujące Zmiana śr. zagr. instrumenty dłużne kredytów klientowskich Zysk RAZEM 2 8 Tempo wzrostu kredytów 1 77,7, 6,6 84,3 16,9 67,5 7,8% 9% 7,, 6,6 76,6 15,3 61,3 7,1% 8% 62,2, 6,6 68,8 13,8 55, 6,4% 7% 54,4, 6,6 61, 12,2 48,8 5,6% 6% 46,6, 6,6 53,2 1,6 42,6 4,9% 12 Przyrost kredytów (lewa oś) Tempo wzrostu kredytów (prawa oś) : 14, mld 1 9% : 61,2 mld : 29,6 mld 21-24: 15,5 mld mld zł śr. zmiana realnie (lewa oś) 5,6% 42,6 48,8 4,9% 6% 7% 55, 8% 6,4% 8% 7,8% 7% 7,1% 67,5 61,3 6% 5% 4% 9% 1 tempo wzrostu depozytów Jeśli Przy nie przyjętych nastąpi dalszy założeniach odpływ środków utrzymanie zagranicznych się tempa wzrostu szacowane tempo depozytów wzrostu na kredytów poziomie wyniesie CAGR z lat od ,9% do 7,8% (ok. 1 w zależności r/r) przełoży od się tempa na wzrost wzrostu kredytów depozytów w tempie o 6 p.p. niższym niż CAGR dla tego okresu. Źródło: obliczenia własne. 25

26 Szacowana zmiana kredytów podejście II Zróżnicowane Wariant B (przy tempo założeniu wzrostu depozytów kontynuacji przy spadku założeniu środków kontynuacji zagranicznych) spadku środków zagranicznych - Wariant B Wolumen depozytów (mld zł) Tempo wzrostu depozytów Przyrost depozytów Środki finansujące Zmiana śr. zagr. instrumenty dłużne kredytów klientowskich Zysk RAZEM 2 8 Tempo wzrostu kredytów 777,4 1 77,7-32,8 6,6 51,5 1,3 41,2 4,8% 9% 7, -32,8 6,6 43,7 8,7 35, 4, 8% 62,2-32,8 6,6 36, 7,2 28,8 3,3% 7% 54,4-32,8 6,6 28,2 5,6 22,6 2,6% 6% 46,6-32,8 6,6 2,4 4,1 16,3 1,9% 25-28: 14, mld : 61,2 mld : 29,6 mld 21-24: 15,5 mld mld zł Przyrost kredytów (lewa oś) śr. zmiana realnie (lewa oś) 2,6% 1,9% 22,6 16,3 6% 7% Tempo wzrostu kredytów (prawa oś) 4,8% 4, 3,3% 41,2 28,8 35, 8% 9% 1 tempo wzrostu depozytów 5% 4% 3% 2% 1% Przy założeniu kontynuacji spadku środków Przy założeniach zagranicznych wariantu B szacowane tempo wzrostu tempo kredytów wzrostu kredytów klientowskich wyniesie może od spaść 1,9% do do poziomu 4,8% z 22, tj. z okresu najsłabszej akcji kredytowej. Źródło: obliczenia własne. 26

27 Rozwój sektora bankowego a wzrost gospodarczy 27

28 Źródła pozyskiwania środków na rozwój gospodarczy Kredyty 4 35% 3 25% Zmiany r/r kredytów i PKB Kredyty - kl. niefinans. Kredyty przedsiębiorstw PKB (prawa oś) PKB Istotne tempo wzrostu kredytów powyżej 2 to okres 3 lat 8% 7% 6% 5% Silny wzajemny związek rozwoju sektora bankowego ze wzrostem gospodarczym PKB Aktywa CAGR* w okresie ,7% 1,6% 2 15% 1 4% 3% 2% Kredyty klientow skie Kredyty dla kl. niefin. 13,9% 14,4% 5% 1% Depozyty 9,7% -5% -1% 3% 6% 9% 12% 15% * Obliczenia na podstawie nominalnych wartości pozycji bilansowych i PKB. Źródło: NBP. Istnieje zależność pomiędzy PKB a rozwojem sektora bankowego. W Polsce w okresie nastąpił dynamiczny rozwój usług bankowych, który był dwukrotnie spowolniany przez stagnację w gospodarce w latach oraz w 28 r. 28

29 Źródła pozyskiwania środków na rozwój gospodarczy Rozmiar rynków kapitałowych Rynki kapitałowe (proc. PKB) Strefa euro Źródła finansowania gospodarki Świat 87% strefa euro 47% Wielka Brytania % 65% 254% 84% 72% 47% 132% 55% 556% 63% 148% 927% USA 119% 99% 77% 146% 441% Japonia 75% 24% 212% 46% 536% Gospodarki wschodzące 58% 16% 25% 16% 24% W tym: Azja 7 155% 29% 2 275% Ameryka Łacińska 54% 71% 34% 2 18 Afryka Płn. i Bliski Wschód 35% 4% 5% 69% 113% Kapitalizacja giełdy Aktywa sektora bankowego Afryka Subsaharyjska 7 62% 14% 21% 167% Papiery dłużne państwowe Papiery dłużne prywatne Europa43% 59% 2 7% 129% 26% 43% 2% 153% 81,37% Źródło: MFW, NBP, EBC. Gospodarki wysokorozwinięte Gospdarki wschodzące Papiery dłużne przedsiębiorstw 51, 132, PKB Napływ inwestycji bezpośrednich;,4% (1,5% PKB) Kredyty; 35, Kapitalizacja giełdy; 13,6% 46,9% PKB 12,4% PKB 26,4% PKB Papiery dłużne przedsiębiorstw 2,9% (2,4% PKB) Kapitalizacja giełdy; 32,2% Napływ inwestycji bezpośrednich; 2,3% (1,9% PKB) Kredyty; 62,5% 51,4% PKB Źródła finansowania gospodarki w krajach rozwiniętych są zróżnicowane, a poszczególne rynki są duże i płynne. Pozwala to na dywersyfikację źródeł finansowania przedsiębiorstw, a także powoduje, że poszczególne źródła są zastępowalne. 29

30 Papiery dłużne jako alternatywne źródło finansowania banków Kredyty i depozyty sektora niefinansowego w bankach europejskich %PKB Kredyty non-mfi Depozyty non-mfi Rozwój kredytów nie musi być uzależniony od depozytów. Gospodarki rozwinięte posiadają rozwinięty rynek papierów dłużnych emitowanych dla pozyskania środków na rozwój akcji kredytowej. Dania Hiszpania Holandia UK Portugalia Szwecja Strefa euro Austria Włochy Niemcy Finlandia Belgia Wyemitowane papiery dłużne w pasywach banków europejskich %PKB Wyemitowane papiery dłużne Rynek papierów dłużnych: Alternatywne źródło pozyskiwania finansowania dla gospodarki Źródło pozyskiwania środków na rozwój akcji kredytowej Dania Hiszpania Holandia UK Portugalia Szwecja Strefa euro Austria Włochy Niemcy Finlandia Belgia Źródło: EBC. 3

31 Podsumowanie Procykliczny charakter depozytów w warunkach spowolnienia gospodarczego należy oczekiwać osłabienia przyrostu depozytów doświadczenia sektora bankowego w Polsce wskazują na długotrwałą stagnację wolumenu depozytów w okresie dekoniunktury gospodarczej Ograniczenie środków zagranicznych utrzymanie tendencji spadkowej wolumenu środków zagranicznych w bankach o przewadze kapitału zagranicznego wpływ delewarowania na ograniczenie środków od spółek matek Spowolnienie wzrostu kredytów Zdynamizowanie akcji kredytowej jest możliwe w przypadku: szybkiego rozwoju alternatywnych do depozytów krajowych źródeł finansowania banków, napływu/zahamowania odpływu oszczędności zagranicznych. 31

32 32

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Marzec 13* * wg danych dostęnych na..13 r. z uwzględnieniem Raiffeisen Polbank 11 13 11 11 11 SUMA BILANSOWA 11 13 Wolumeny (mld zł), w tym 1 1,9 1 19,

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* INFORMACJA MIESIĘCZNA Listopad * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2 r. poz. 1376, z późn.

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU

WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU WPŁYW GLOBALNEGO KRYZYSU GOSPODARCZEGO NA POZYCJĘ KONKURENCYJNĄ UNII EUROPEJSKIEJ W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM Tomasz Białowąs Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej, UMCS w Lublinie bialowas@hektor.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 2018 ROK 29.2.207 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 536 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ W EUROPIE NA 208 ROK Końcowe miesiące roku to dla większości menedżerów i specjalistów

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Czerwiec 11 SUMA BILANSOWA 9 1 11 Wolumeny (), w tym 1 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 13,9 1 13, 1 13, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1* * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z r. poz. 1376, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro część I Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM INFORMACJA MIESIĘCZNA Maj 11 SUMA BILANSOWA 9 11 Wolumeny (mld zł), w tym 1,7 99, 99, 1,9 1, 1 71,7 1 3, 1 3, 1 13, 1 9, 1 7, sektor BK 93,1 93, 931, 939, 9, 1, 1 1,3 1 33,1

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM*

SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* SYTUACJA W SEKTORZE BANKOWYM* NFORMACJA MESĘCZNA Styczeń 1 * Sektor bankowy rozumiany jako banki krajowe wg art. ust. 1 ustawy z dnia 9 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 1 r. poz. 137, z późn. zm.);

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju

Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Oszczędności długoterminowe z perspektywy rynku kapitałowego a wzrost gospodarczy kraju Paweł Borys Polski Fundusz Rozwoju Forum Funduszy Inwestycyjnych, Warszawa, 16.06.2016 Model wzrostu Polski oparty

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego

Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Współczesne wyzwania ekonomiczne banków w świetle prognozowanego spowolnienia gospodarczego Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 14.03.2012 r. 1 Kluczowe spostrzeżenia

Bardziej szczegółowo

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012

Sytuacja polskiego sektora bankowego. Warszawa, 22 listopada 2012 Sytuacja polskiego sektora bankowego Warszawa, 22 listopada 2012 Plan prezentacji Struktura rynku finansowego Uwarunkowania makroekonomiczne Struktura sektora bankowego w Polsce Bilans Należności brutto

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro dr Marta Musiał Katedra Bankowości i Finansów Porównawczych Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytet Szczeciński 17 listopad 2016 r. PLAN

Bardziej szczegółowo

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r.

Shadow banking. Dobiesław Tymoczko. Warszawa, 15 listopada 2012 r. Shadow banking Dobiesław Tymoczko Warszawa, 15 listopada 2012 r. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Polskie banki jako element

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce

Sytuacja makroekonomiczna w Polsce Departament Polityki Makroekonomicznej Sytuacja makroekonomiczna w Polsce 27 lutego 215 ul. Świętokrzyska 12-916 Warszawa tel.: +48 22 694 52 32 fax :+48 22 694 36 3 Prawa autorskie Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

BRE Business Meetings. brebank.pl

BRE Business Meetings. brebank.pl BRE Business Meetings Witamy w świecie ekspertów Innowacje a wzrost gospodarczy Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku SA Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego 05.08.2010 r. brebank.pl

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz

FINANSE. Rezerwa obowiązkowa. Instrumenty polityki pienięŝnej - podsumowanie. dr Bogumiła Brycz Rezerwa obowiązkowa FINANSE dr Bogumiła Brycz Zakład Analiz i Planowania Finansowego Rezerwa obowiązkowa - częśćśrodków pienięŝnych zdeponowanych na rachunkach bankowych, jaką banki komercyjne muszą przekazać

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 6/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W czwartym tygodniu września 2017 r. ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej uległy obniżeniu, natomiast wzrosły ceny pozostałych monitorowanych zbóż. W

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego

Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego Raport o stabilności systemu finansowego grudzień 2009 r. Narodowy Bank Polski Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Publikowanie Raportu jest standardem międzynarodowym, NBP

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Pomiar dobrobytu gospodarczego

Pomiar dobrobytu gospodarczego Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Pomiar dobrobytu gospodarczego Uniwersytet w Białymstoku 07 listopada 2013 r. dr Anna Gardocka-Jałowiec EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż Na rynku krajowym w pierwszym tygodniu lipca 2017 r. ceny zbóż podstawowych były znacząco wyższe niż w analogicznym okresie 2016 r. W dniach 3 9 lipca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych

Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych Rozwój turystyki w Polsce na przykładzie danych statystycznych VI Ogólnopolska Konferencja Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Białka Tatrzańska, 2 4 czerwca 2014 r. Wydatki w gospodarce turystycznej

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Monitor konwergencji nominalnej

Monitor konwergencji nominalnej Ministerstwo Finansów Departament Polityki Finansowej, Analiz i Statystyki Numer 5 / 1 Monitor konwergencji nominalnej Kontakt: tel. (+8 ) 69 36 69 36 fax (+8 ) 69 1 77 e-mail: dziennikarze @mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r.

Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Sektor bankowy w Europie. Co zmienił kryzys? Warszawa, 16 maja 2013 r. Zmiany struktury sektora bankowego w Europie rola konkurencji Małgorzata Pawłowska, Instytut Ekonomiczny NBP* Niniejsza prezentacja

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r.

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 5/2017. Cena bez VAT. Zmiana tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) r. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* w mln ton RYNEK ZBÓŻ Przedwynikowy szacunek zbiorów zbóż w 2017 r. Według szacunku GUS powierzchnia uprawy zbóż ogółem w 2017 r. wyniosła 7,6 mln ha wobec

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R.

WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 2009 R. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. POTWIERDZENIE SIŁY RYNKOWEJ Warszawa, 4 sierpnia 20 r. WYNIKI FINANSOWE PO 1 PÓŁROCZU 20 R. Działalność kontynuowana (*) ZYSK NETTO (mln zł) ROE (%) 1H 20 1H 20 Zmiana

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 kg na mieszkańca Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 35/2015 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W pierwszym tygodniu września 2015 r. na rynku krajowym ceny

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 29 grudnia 2017 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Stabilności Finansowej Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa, 214 r. Ewolucja i struktura systemu finansowego (1) 2 Aktywa systemu finansowego w relacji do PKB w wybranych krajach Europy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu.

WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. Solidne wyniki, Pekao przyspiesza na ścieżce dwucyfrowego wzrostu. Warszawa, 3 sierpnia 2011 AGENDA WYNIKI FINANSOWE PO II KWARTALE 2011 R. ZAŁĄCZNIK 2 KLUCZOWE

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r.

BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU. Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r. BANKI W FINANSOWANIU ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU Posiedzenie Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP, 9 lutego 2016 r. SEKTOR BANKOWY W POLSCE Na bankach spoczywa szczególna odpowiedzialność wynikająca z

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo