Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim"

Transkrypt

1 Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim Uczelnia reprezentuje kategorię certyfikacyjną państwowa wyższa szkoła zawodowa. W ramach postępowania certyfikacyjnego recenzenci dokonali analizy: 1) ankiety samooceny opracowanej przez badaną jednostkę; 2) informacji z instytucjonalnych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, niezależnych od ocenianej jednostki (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ośrodek Przetwarzania Informacji, Polska Komisja Akredytacyjna); 3) informacji pozyskanych od interesariuszy zewnętrznych ocenianej jednostki; 4) innych informacji odnoszących się do kwestii jakości kształcenia i oferty Uczelni, dostępnych w domenie publicznej. W ramach Programu Uczelnia Liderów Uczelnia poddaje się procesowi certyfikacji po raz kolejny (recertyfikacja). Oceny jednostki dokonali 2 członkowie Komisji Certyfikacyjnej, zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 1998 roku. Została utworzona na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów dnia 21 lipca 1998 r.

2 przy aktywnej pomocy Fundacji Na Rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, kierowanej ówcześnie przez Kazimierza Marcinkiewicza. Obecnie w ramach czterech wydziałów: Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego, Ekonomicznego, Humanistycznego i Technicznego oferuje kształcenie na czternastu kierunkach studiów I i II stopnia: administracji, bezpieczeństwie narodowym, ekonomii, energetyce, filologii angielskiej, filologii niemieckiej, filologii polskiej, filologii włoskiej, finanse i rachunkowość, informatyce, inżynierii bezpieczeństwa, kulturoznawstwie, mechanice i budowie maszyn, pedagogice, turystyce i rekreacji oraz zarządzaniu. Oprócz studiów dyplomowych uczelnia prowadzi także studia podyplomowe na jedenastu kierunkach. Obecnie w murach gorzowskiej PWSZ kształci się ok. 2,4 tys. studentów, w tym ok. 30 z zagranicy. Funkcję JM Rektora pełni prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska. Uczelnia jest jedną z największych państwowych zawodowych uczelni w kraju. Na przestrzeni osiemnastu lat wypracowała sobie renomę jednostki odgrywającej kluczową w regionie rolę w kształceniu specjalistów w różnych dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Szkoła elastycznie reaguje na potrzeby rynku pracy miasta i województwa, perspektywicznie planuje swój rozwój naukowo-dydaktyczny oraz pełni funkcję opiniotwórcze, uczestnicząc w dyskursie publicznym nad kierunkami progresu w przestrzeni gospodarczej, kulturowej, edukacyjnej i społecznej Gorzowa Wielkopolskiego. Polityka menedżerska Uczelni realizowana jest w sposób spójny, kompleksowy i zgodny z potrzebami lokalnymi. Szeroko zakreślony katalog celów strategicznych, operacyjnych i bieżących placówki akademickiej jest systematycznie realizowany, z wykorzystaniem właściwe dobranych i efektywnych instrumentów zarządzania, w tym zwłaszcza zarządzania jakością (w tym zwłaszcza jakością kształcenia), zarządzania wiedzą oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Szkoła wypracowała trwałą zdolność szybkiego reagowania na potrzeby mieszkańców i zmiany w otoczeniu, jak również zdolność wprowadzania innowacji w zakresie organizacji dydaktyki i realizacji projektów rozwojowych, stanowiących warunek konieczny osiągania ambitnych celów przy założeniu, że rynek i satysfakcja klientów usług edukacyjnych stanowią zasadnicze kryterium ich efektywności.

3 Misja PWSZ została określona w Uchwale Senatu nr 15/000/2011 z 5 kwietnia 2011 r. Uczelnia została w niej scharakteryzowana jako edukacyjna, obywatelska, społeczna i kulturotwórcza, której działalność przebiegać będzie zgodnie z następującymi wartościami i celami: 1) własne poczucie narodowe (m.in. kształtowanie przywiązania do ojczystego języka, kultury, ziemi ojczystej, regionu, historii, dziedzictwa kulturowego); 2) szeroko rozumiany humanizm; 3) przygotowanie do życia w społeczeństwie obywatelskim; 4) ochrona przyrody oraz środowiska lokalnego i globalnego; 5) wiedza i umiejętności zawodowe, szczególnie kompetencje związane z etosem nauki, a także związane z etosem pracy; 6) przygotowanie do życia w warunkach zmieniających się potrzeb uczących się generacji, przemieszania się kultur, nacji, systemów wartości; 7) akceptacja standardów i norm międzynarodowych, szczególnie tych, które służą wzajemnemu porozumiewaniu się, współpracy, w tym realizacji standardów zawartych w Strategii Lizbońskiej; 8) otwarcie na postęp naukowy i techniczny; 9) poszanowanie wartości zawartych w kodeksach etyki zawodowej pracowników nauki; 10) rozpoznawanie potrzeb pracodawców i wymogów rynku pracy; reagowanie na priorytety i potrzeby społeczne i gospodarcze Polski oraz województwa i regionu. Zdaniem recenzentów gorzowska PWSZ klarownie i zgodnie z obowiązującymi standardami zarządzania publicznego zdefiniowała swoją misję i kierunki rozwojowe. Sposób ich ujęcia pozwala na osiągniecie zakładanych celów w perspektywie średnio i długookresowej, ale także potwierdza utrwalony wizerunek Szkoły jako jednostki innowacyjnej i kreatywnej, proponującej atrakcyjną ofertę kształcenia, systemowe podejście do dydaktyki i badań oraz wysoką jakością nauczania. Pozycja i potencjał uczelni mają swoje odzwierciedlenie w nagrodach i wyróżnieniach, które trafiły do rąk władz gorzowskiej PWSZ. Uczelnia m.in. czterokrotnie otrzymała certyfikat Uczelni Liderów (w tym także Srebrny Certyfikat), W 2014 roku Szkoła zajęła ósme miejsce w rankingu Perspektyw w kategorii Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe. Prowadzone w uczelni kierunki posiadają pozytywne oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Studenci ocenianej jednostki osiągają znaczące sukcesy sportowe, potwierdzone licznymi trofeami w rywalizacjach na szczeblu regionalnym i krajowym. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim priorytetowo traktuje kwestie związane z jakością kształcenia.

4 Uczelnia w sposób świadomy i zgodny z potrzebami interesariuszy zewnętrznych kształtuje swoją ofertę dydaktyczną, rozszerzając ją o autorskie kierunki i specjalności o unikalnym charakterze. Realizowane w Szkole programy kształcenia umożliwiają studentom zdobycie nowoczesnej wiedzy i dodatkowych, uzupełniających kwalifikacji, potwierdzonych specjalistycznymi certyfikatami, podnoszącymi wartość rynkową uzyskanego wykształcenia (TELC, CISCO CCNA, Certified Novell Administrator, instruktor rekreacji ruchowej, uprawnienia żeglarskie czy opiekuna lub kierownika placówek wypoczynku dzieci i młodzieży). Cztery kierunki posiadają profil praktyczny (energetyka, informatyka, inżynieria bezpieczeństwa, mechanika i budowa maszyn) zajęcia tam prowadzone realizowane są z wykorzystaniem metod aktywizujących, przy udziale praktyków reprezentujących sektor gospodarczy i zostały zorientowane na kształtowanie umiejętności i kompetencji zawodowych. Na szczególną uwagę zasługuje kierunek inżynieria bezpieczeństwa, który kształci ekspertów w zabezpieczeniu systemów w przedsiębiorstwach oraz infrastruktury firm przed niepożądanym dostępem. Zdaniem Komisji działania władz PWSZ w zakresie kształtowania portfolio dostępnych usług edukacyjnych w pełni współgrają z obowiązującą misją oraz są dowodem na praktyczne jej realizowanie, przy założeniu, iż prorynkowa orientacja uczelni i zgodność jej oferty z oczekiwaniami rynku pracy jest jednym z rysów charakterystycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Uczelnia ściśle współpracuje z wieloma podmiotami zewnętrznymi, które wspierają studentów w uzyskiwaniu praktycznej wiedzy w ramach wizyt studyjnych i zajęć warsztatowych. Na szczególną uwagę zasługuje fakt pozyskania grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu Wdrożenie narzędzi współpracy PWSZ z przedsiębiorstwami, realizowanego od października 2014 roku do września 2015 roku. Jego wartość wyniosła blisko 917 tys. zł. Wyjątkowo prężnie na tle innych ocenianych jednostek - działa uczelniane Biuro Karier i Promocji. Jest ono organizatorem wielorakich przedsięwzięć podejmowanych wspólnie z otoczeniem zewnętrznym uczelni, mających na celu zapoznanie studentów i absolwentów z lokalnym (i nie tylko) rynkiem pracy oraz jego potrzebami oraz umożliwienie pracodawcom bezpośredniego dotarcia do potencjalnych pracowników. Na przestrzeni ostatniego roku BKiP zorganizowało kilkanaście szkoleń, konferencji i

5 warsztatów, m.in.: Drzwi Otwarte i Wiosenne Targi Edukacji, Pracy i Turystyki (marzec 2014 roku), Dokumenty aplikacyjne w praktyce (kwiecień 2014 roku) czy Autoprezentacja, jak kierować wywieranym wrażeniem (czerwiec 2014 roku). Dodatkowo Biuro Karier i Promocji prowadzi wymierne działania zmierzające do zacieśniania związków uczelni z jej absolwentami. Gorzowska PWSZ wykazuje znaczącą aktywność w obszarze CSR i popularyzacji wiedzy w lokalnej społeczności. Uczelnia jest organizatorem i współorganizatorem konkursów dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: Licz się ze słowami, Policz się z matematyką, Na inżyniera czeka kariera, Konkurs poezji Woldenberskiej. JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska w lokalnych rozgłośniach Radio Gorzów i Radio Zachód prowadzi autorską audycję pt. Gimnastyka języka, popularyzującą wiedzę o języku polskim. Uczelnia współpracuje również z uniwersytetami trzeciego wieku w wielu miastach regionu (Dębno, Barlinek, Strzelce Krajeńskie, Drezdenko). Pracownicy uczelni prowadzą w tych jednostkach wolontaryjnie wykłady. Uczelnia udostępnia swoje sale i sprzęt na potrzeby prowadzonych przez UTW zajęć. Analizując podejmowane czynności mające na celu poprawę uczelnianej bazy materialnej (dydaktycznej, sprzętowej) w latach , Komisja zwraca uwagę, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim osiąga w tym zakresie znaczące osiągnięcia, stale inwestując w infrastrukturę, co w sposób bezpośredni przekłada się na jakość kształcenia (na kierunkach o profilu praktycznym jakość ta jest w sposób oczywisty zależna od zaplecza technologicznego i laboratoryjnego). W tym kontekście warto wskazać w szczególności na realizację projektu Wizyjny system projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych unijną inwestycję rozpoczętą w 2014 roku, której celem jest zbudowanie kompleksowego systemu do badań naukowych w zakresie optycznych, precyzyjnych pomiarów 3D elementów maszyn i urządzeń, systemu optycznego projektowania i nadzorowania procesów produkcyjnych oraz transfer tych technologii do przedsiębiorstw sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP) zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 922 tys. zł. Innym przedsięwzięciem wartym odnotowania jest rozpoczęcie budowy Laboratorium Środowiskowego poprzez modernizację i

6 doposażenie budynku dydaktycznego nr 6 przy ul. Chopina 52. Wartość inwestycji wynosi niemal 10,8 mln zł. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim realizuje strategię rozwoju eksponującą 2 paradygmaty zarządzania publicznego: efektywne zarządzanie jakością oraz realizowanie inwestycji infrastrukturalnych (dotyczących zarówno infrastruktury materialnej, jak i społecznej), które postrzegane są przez władze placówki jako czynnik konieczny dla tworzenia warunków emergencji procesów wzrostu i rozwoju, tak w wymiarze wewnętrznym, jak i zewnętrznym, tj. w relacjach interesariuszami lokalnymi. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim jest uczelnią nowoczesną, wysoce konkurencyjną, efektywnie reagującą na potrzeby otoczenia, permanentnie rozwijającą swój potencjał naukowy i dydaktyczny, zgodnie z potrzebami interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych. Realizowana przez nią strategia ma charakter systemowy i długookresowy, a wprowadzane rozwiązania wysoko ocenione w poprzednich edycjach Programu Uczelnia Liderów cechuje walor trwałości, tak w zakresie stosowanych narzędzi, jak i osiąganych rezultatów. Uczelnia utrzymuje wysoki poziom kształcenia i kontynuuje kurs zorientowany na rozwijanie edukacji praktycznej studentów, wciąż uzupełniając instrumentarium implementowanych w tym zakresie metod, technik i form. W okresie objętym recertyfikacją rozpoczęła realizację wartościowych projektów rozwojowych, które znacząco wzmocnią jej potencjał w obszarze edukacji praktycznej. Wszystko to uzasadnia przyznanie Szkole wysokiej oceny punktowej oraz nadanie po raz kolejny certyfikatu Uczelnia Liderów (w V edycji Programu). Dokument opracował: Przemysław Ruta Sekretarz Programu Uczelnia Liderów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie Sosnowiec, 24 czerwca 2015 rok Synteza recenzji ekspertów oceniających Uczelnię w V edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych Uczelnia Liderów (2015) Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju na lata 2012-2020

Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Bielsko-Biała 2012 Strategia rozwoju na lata 2012-2020 Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej Strategia przyjęta przez Senat w dniu 18-12-2012 r. 1 Spis treści 1. UWAGI METODYCZNE... 3 2. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA RAPORT SAMOOCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W PILE w roku akademickim 2012/2013 REDAKCJA: Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia Prof. nadzw.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020

Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Załącznik do uchwały nr. z dn.. 2015 r. Senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Łodzi na lata 2015 2020 Łódź, styczeń 2015 Wstęp Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na WYDZIALE CHEMICZNYM POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ dokonanej w dniach 24-26 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju szkolnictwa wyższego

Program rozwoju szkolnictwa wyższego Program rozwoju szkolnictwa wyższego Warszawa, 1 września 2014 r. 2 Spis treści Wykaz stosowanych skrótów... 4 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Informacje wstępne... 5 1.2. Podejście metodologiczne do opracowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU. UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ w KRAKOWIE w LATACH 2014 2020 I. MISJA UCZELNI 3 II. DETERMINANTY ROZWOJU UCZELNI 7 III. ROZWÓJ BADAŃ NAUKOWYCH 14 IV. UATRAKCYJNIENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W NOWYM SĄCZU NA LATA 2014 2020 Nowy Sącz, 2014 Zespół opracowujący Strategię rozwoju PWSZ w Nowym Sączu na lata 2014-2020 doc. dr Marek Reichel -

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi

Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Salezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi Załącznik do uchwały nr 5/2014 Senatu Salezjańskiej Wyższej Szkoły Ekonomii i Zarządzania w Łodzi STRATEGIA ROZWOJU SALEZJAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK

tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK tel.: Rektor (18) 4434428, centrala (18) 4434545, fax (18) 4434608, e-mail: sog@pwsz-ns.edu.pl; www.pwsz-ns.edu.pl WNIOSEK o nadanie Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu uprawnienia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO. im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na lata 2013-2020 Poznań, luty 2013 Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Tykarski Opracowanie: Zespół ds. Strategii Rozwoju Uczelni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020

Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 346/21/V/2015 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 12 marca 2015 roku Program Rozwoju Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014 2020 Zarząd Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020

STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 STRATEGIA ROZWOJU Wydziału Nauk o Zdrowiu na lata 2013-2020 Strategia przyjęta przez Radę Wydziału Nauk o Zdrowiu /Uchwała nr 318/2012/2013 z dnia 15 stycznia 2013r./ Bielsko-Biała 2013 1 Spis treści 1.UWAGI

Bardziej szczegółowo

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych

Analiza zadań i celów strategicznych szkolnictwa wyższego wynikających z krajowych dokumentów strategicznych Organizacyjna i merytoryczna koordynacja procesu opracowania projektów sektorowej strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do roku 2020, ze szczególnym uwzględnieniem okresu do 2015 roku Analiza zadań i

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r.

Szczecin, 18.05.2013. Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Szczecin, 18.05.2013 Załącznik do Uchwały Nr 22 Rady WBiA z dnia 29 maja 2013 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Misja... 2 3. Proces tworzenia STRATEGII WYDZIAŁU ARCHITEKTURY i BUDOWNICTWA na lata 2013-2020....

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka

Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka Joanna Jabłkowska, Agnieszka Ciszewska, Julita Czernecka ANALIZA I PROGNOZA ROZWOJU POTENCJAŁU AKADEMICKIEGO REGIONU ŁÓDZKIEGO W KONTEKŚCIE STRUKTURY KSZTAŁCENIA, POTRZEB REGIONU I OCZEKIWAŃ PRZEDSIĘBIORSTW,

Bardziej szczegółowo

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia

atmosfera kameralna studiowania studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia studia licencjackie, Magisterskie i podyplomowe Kursy i szkolenia kameralna atmosfera studiowania Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości rok założenia 1997 Zapraszamy do Jańskiego Słowo Rektora

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo