2N - OMEGA Lite. PODRĘCZNIK INSTALATORA Karta VoIP. Karta VoIP. Firmware 2.2.2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2N - OMEGA Lite. PODRĘCZNIK INSTALATORA Karta VoIP. Karta VoIP. Firmware 2.2.2"

Transkrypt

1 2N - OMEGA Lite PODRĘCZNIK INSTALATORA Firmware 2.2.2

2 Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu Ateus OMEGA Lite. Nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne uŝytkowanie. Mamy nadzieję, Ŝe spełnią one Państwa oczekiwania oraz przyniosą duŝą satysfakcję z zakupu. 2

3 SPIS TREŚCI 1. Zawartość kompletu Informacje Rozmieszczenie elementów elektronicznych Instalacja Konfiguracja Konfiguracja za pomocą USB Ustawienia główne - HyperTerminal Wybrane opcje menu HyperTerminal Monitoring sygnału DTR Konfiguracja za pomocą interfejsu Moduły Ustawienie parametrów sieciowych Konsola Hyper-Terminala Interfejs Filtry i przekierowania Przkierowanie portów (mapowanie) Serwer DHCP DNS Proxy VRRP Dodawania i grupowanie uŝytkowników Users Group Tworzenie i rejestrowanie linii Linie SIP Linie H DISA Transmisja faksów LCR Dodawanie nowej pozycji do LCR a Pory czasowe Normalizacja Taryfikacja Numery zabronione Drogi połączeń Symulacja połączenia (LCR test) SIP Proxy Administracja Parametry główne Aktualizacja firmware u Aktualizacja licencji Kopia zapasowa ustawień Przeładowanie systemu Raporty i stan karty Stany Dane bilingowe Logi i raporty Pobranie raportów Program konfiguracyjny PBX Wymagania dot. firmware u PBX a

4 5.2. Aktualizacja firmware u centrali Detekcja karty VoIP w PBX Ustawienia karty VoIP Połączenia wychodzące Połączenia przychodzące

5 1. Zawartość kompletu Ilość 1 Kabel USB 1 Kabel ethernetowy 1 Dystanse dla śrub 2 Złącza grzebieniowe 2 Certyfikat zgodności 1 Płyta CD ze sterownikami oraz firmware em 1 5

6 2. Informacje umoŝliwia korzystanie z usług głosowych za pomocą sieci VoIP. Instalacja karty jest stosunkowo łatwa, miejsce jej połoŝenia zlokalizowane jest po lewej stronie centrali nad płytą główną. W celu instalacji naleŝy uŝyć złączy grzebieniowych oraz dystansów ( aby karta nie zetknęła się z płytą główną ), których miejsce to J15 i J26 na opisie płyty głównej (podręcznik instalatora instalacja). WaŜnym elementem są dystanse śrub M3, które umoŝliwiają podtrzymanie całego układu karty ( zdjęcie na stronie 10 ). Aby moŝna było pobrać konfigurację centrali poprzez kartę VoIP naleŝy usunąć zwory J8 i J9. Po podłączeniu układu naleŝy przeprowadzić wstępną konfigurację za pomocą hyper-terminala podłączając kartę do komputera za pomocą kabla USB (instalując sterowniki) i ustawić adresu IP, bramę oraz maskę podsieci, po jej zakończeniu moŝliwe będzie wprowadzanie zmian poprzez stronę www. 6

7 2.1. Rozmieszczenie elementów elektronicznych : J1 - gniazdo RJ-45 sieć LAN/WAN. J2 - gniazdo USB moŝliwość podłączenia komputera oraz wstępnej konfiguracji. J4,J8 - złącza grzebieniowe łączące płytę główną z kartą. J3 - złącze umoŝliwiające podłączenie adaptera który moŝe obsłuŝyć dodatkowe urządzenie pamięci USB Flash*. J5-J7 - złącza serwisowe J9 - złącze dla dodatkowych funkcjonalności* SW1 - Przycisk resetujący 1. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zresetowanie karty. SW2 - Przycisk resetujący 2. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do ustawień fabrycznych ( po włączeniu centrali naleŝy przytrzymać przycisk przez ok. 20s podczas ładowania się systemu Linux ) D1 - zielona dioda LED wskaźnik pracy karty ( karta jest gotowa do pracy po ok. 20 sekundach od zapalenia się diody ). D2 - czerwona dioda LED wskaźnik pracy karty ( karta VOIP nieaktywna). D3-D10 - Ŝółta dioda LED kanały rozmówne aktywne. *w przygotowaniu 7

8 3. Instalacja 1. NaleŜy wymontować wyświetlacz odkręcając 2 śruby mocujące. 2. Usunąć metalowe zaślepki dla gniazd J1 i J2. 8

9 3. Usunąć 2 zwory J8 i J9 z płyty głównej by umoŝliwić pobieranie plików konfiguracyjnych centrali poprzez kartę VoIP. 4. Odkręcić 2 śruby M3 z lewego i prawego rogu płyty głównej ( będą one uŝyte razem z dystansami znajdującymi się w komplecie z kartą VoIP ). 9

10 10

11 5. WłoŜyć dwa złącza grzebieniowe łączące płytę główna z kartą VoIP w miejsca J26 i J15. 11

12 6. Zamontować kartę VoIP uwaŝając na złącza grzebieniowe łączące płytę główną z kartą, przykręcić dwie śruby ( wraz z dystansami ) znajdujące się w lewym i prawym rogu płyty głównej.! NaleŜy uwaŝać aby przy montaŝu karty nie uszkodzić ( nie wygiąć pinów ) złącz grzebieniowych łączących płytę główną z kartą VoIP 12

13 13

14 7. Podłączyć kartę VoIP za pomocą kabla USB znajdującego się w komplecie - gniazdo J2.! Podczas pierwszej instalacji niezbędne jest zainstalowanie sterowników USB- COM Driver znajdujących się na dołączonej płycie CD w katalogu data/omega Lite / Cz / Software / VOIP / DriverUSB /. Po instalacji w systemie pojawi się dodatkowy port COM, następnie moŝliwe jest połączenie komputera z kartą VOIP za pomocą hyper-terminalu ( instalowanego standardowo w systemie np. Windows ). 14

15 Dzięki podłączeniu karty za pomocą kabla USB moŝliwe jest ustawienie adresu IP, maski podsieci itp. Kiedy parametry sieciowe są ustawione moŝna odłączyć kabel USB.! NaleŜy zawsze resetować kartę uŝywając przycisku resetującego 1 ( SW1 ) po odłączeniu kabla USB. Po zakończeniu instalacji i pierwszej konfiguracji moŝliwe jest podłączenie standardowego kabla ethernetowego z wtykiem RJ-45 do gniazda J1. Kabel ten łączy kartę VoIP z siecią LAN/WAN. Po włączeniu karty, moŝliwa jest konfiguracja za pomocą strony www ( zlokalizowana pod wcześniej zdefiniowanym adresem IP ). 15

16 4. Konfiguracja PoniŜej znajdują się ustawienia fabryczne : Ustawienia komunikacji poprzez port szeregowy : Liczba bitów na sekundę: Bity Danych: 8 Parzystość: bark Bity stopu: 1 Sterowanie przepływem: brak Ustawienia sieciowe : Adres IP: Maska podsieci: Kartę VoIP moŝna skonfigurować na dwa sposoby : 1) Podłączając kartę za pomocą kabla USB i uŝyciu Hyper-Terminala przeprowadzenie wstępnej konfiguracji ( adres IP, maska podsieci, brama ), następnie moŝliwa będzie dalsza konfiguracja za pomocą strony www. 2) Podłączając kartę do komputera za pomocą skrosowanego kabla ethernetowego. NaleŜy wtedy przydzielić adres IP komputerowi z przedziału 10.x.y.z (z wyjątkiem ) i w przeglądarce wpisać fabrycznie ustawiony adres karty VoIP Po konfiguracji naleŝy komputer i kartę podłączyć do sieci LAN/WAN Konfiguracja za pomocą USB Gniazdo J2 słuŝy do połączenia karty z komputerem. Po podłączeniu naleŝy zainstalować sterowniki wirtualnego portu COM ( znajdują się na załączonej w komplecie płycie CD ). Po instalacji, uruchomić Hyper-Terminal i uŝywając zainstalowanego ( wirtualnego ) portu COM, przeprowadzić wstępna konfigurację. PoniŜsze zdjęcie pokazuję menu konfiguracyjne pojawiające się po ustanowieniu połączenia z kartą VoIP za pomocą odpowiedniego portu COM. Menu posiada strukturę drzewiastą ( katalogową ). Czasami wymagane jest uŝycie klawisza w celu potwierdzenia. 16

17 Okno menu główne zawiera odpowiednie informacje : Pasek górny ( lewa górna część ) : zawiera nazwę urządzenia oraz aktualną wersję firmware u. Kolumna Option : zawiera dostępne opcje oraz ich numerację Kolumna Value: jeŝeli opcja zawiera [menu], posiada równieŝ dalsze zagnieŝdŝone opcje, jeŝeli nie ma wyrazu [menu] moŝliwe jest ustawienie konkretnej opcji. Kolumna Description : opis konkretnej moŝliwej do ustawienia opcji Enter an option number > : wybór opcji lub danej gałęzi menu za pomocą klawiszy numerycznych. Wybranie opcji moŝliwe jest po wpisaniu odpowiedniej cyfry i zatwierdzeniu klawiszem. 1.Configuration ustawienia główne 2.Set Admin Password zmiana hasła administratora Ustawienia główne - HyperTerminal 17

18 Aby powrócić do menu głównego naleŝy uŝyć klawisza Wybrane opcje menu HyperTerminal a) network Ustawienia sieciowe adres IP, maska podsieci, DNS, domena, itp. Parametry naleŝy wprowadzać według standardów np. : Adres IP : Adres MAC : 50C229C4E2 Nazwa hosta : DowolnaNazwa b) console Ustawienia komunikacji szeregowej (port COM). Zmiany zostaną zapisane zaraz po wprowadzeniu komendy. Niektóre parametry wymagają tylko włączenia/wyłączenia, w takim przypadku wybranie opcji spowoduje przełączenie stanu np. z włączonego na wyłączony lub odwrotnie. Niektóre zmiany wymagają ponownego uruchomienia systemu karty, w takim przypadku zostanie wyświetlone zapytanie potwierdzające czy aby na pewno uŝytkownik chce dokonać zmian. Are you sure [y/n] : JeŜeli wybrana zostanie litera y zmiany zostaną zatwierdzone w przeciwnym wypadku zaniechane. Uwaga! W dowolnym momencie moŝna zaniechać zmian uŝywając przycisku d) states Informacje dotyczące aktualnie zestawionych połączeń, czy linia SIP jest zarejestrowana na serwerze itp Monitoring sygnału DTR System karty monitoruje sygnał DTR ( Data Terminal Ready przesyłu sygnału poprzez port szeregowy ), czy jest aktualnie utrzymywany. JeŜeli zostanie wykryty wyświetlane jest menu główne w HyperTerminalu, jeŝeli nastapi nagłe rozłączenie, aktualnie wprowadzane ustawienia zostaną usunięte. 18

19 4.2. Konfiguracja za pomocą interfejsu www Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji moŝliwa jest dalsza konfiguracja za pomocą przeglądarki www pod adresem lub itd JeŜeli podano poprawny adres IP, powinno pojawić się okno logujące. posiada fabryczne konto Admin bez hasła. Zaleca się ustanowienie nowego hasła zaraz po zalogowaniu. 19

20 Po zalogowaniu się zostanie wyświetlone następujące okno składające się z 4 części oraz zawierające informacje dotyczące aktualnych ustawień, wprowadzonej licencji, numeru seryjnego karty itp. Ramka górna 1 : opcje zmiany języka oraz nazwę aktualnie zalogowanego uŝytkownika. Ramka górna 2 : główne moduły ustawień (sieciowe, uŝytkowników, połączeń itp.). Ramka lewa : poszczególne parametry wybranego modułu. Okno główne : główna część interfejsu, wyświetla konkretne ustawienia i umoŝliwia wprowadzanie zmian. 20

21 Moduły Network - opcje sieciowe : Main configuration ustawienia parametrów sieciowych Filtering filtry i przekierowania Port mapping przekierowanie portów DHCP Server ustawienia serwera DHCP DNS Proxy ustawienia serwera DNS VRRP ustawienia protokołu VRRP (dla routerów) User management ustawienia dotyczące kont uŝytkowników Users poszczególni uŝytkownicy Group grupowanie uŝytkowników Telephony services - ustawienia linii SIP i H.323, faksów, LCR i serwera SIP Proxy. Devices ustawienia linii SIP/H.323 oraz DISA Fax ustawienia dla transmisji faksów. LCR wybór drogi dla połączenia SIP Proxy ustawienia serwera SIP Proxy wewnątrz karty VoIP Administration pobieranie/ładowanie plików ustawień, firmware u, przeładowanie systemu karty. Main configuration ustawienia główne Upload firmware aktualizacja firmware u Upload license ładowanie pliku z licencją Configuration backup tworzenie kopii zapasowej ustawień / ładowanie gotowych ustawień dla karty VoIP Reboot przeładowanie systemu States & Logs stany aktualnych połączeń, zarejestrowanych telefonów/wiązek, taryfikacji lub raporty z błędami. States stany urządzeń, linii, aktualnych połączeń oraz zarejestrowanych telefonów na SIP Proxy. Call accounting dane bilingowe Logs raporty z błędami Download logs pobieranie raportów. 21

22 4.3. Ustawienie parametrów sieciowych Konfiguracja parametrów sieciowych jest niezbędna do funkcjonowania karty zgodnie z jej przeznaczeniem. MoŜliwe są dwa rodzaje wstępnej konfiguracji. JeŜeli adres IP jest ustawiony, moŝna dokonywać zmian w konfiguracji poprzez przeglądarkę www, w innym przypadku naleŝy dokonać wstępnej konfiguracji poprzez Hyper-Terminal Konsola Hyper-Terminala Karta musi być podłączona. Aby dotrzeć do ustawień sieciowych naleŝy najpierw wybrać opcję Configuration ( w menu głównym zaraz po ustanowieniu połączenia ), następnie Network. Menu zawiera następujące opcje : Address adres IP. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu ręcznie. Network Mask maska podsieci. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać maski podsieci ręcznie. Gateway adres IP bramy (routera). JeŜeli uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu IP bramy ręcznie. Dns1 adres IP pierwszego serwera DNS. Dns2 adres IP drugiego serwera DNS. Host Name nazwa karty VoIP widziana w sieci. 22

23 Domain nazwa domeny Location dowolny dokument tekstowy zawierający informacje na temat lokalizacji karty. Wartość jest publikowana przez protokół SNMP. Contact tekst zawierający informacje kontaktowe administratora karty. Protokół SNMP Dhcp jeŝeli w sieci jest serwer DHCP, naleŝy włączyć, dane do ustawień sieciowych zostaną pobrane automatycznie. JeŜeli w sieci nie jest obsługiwane DHCP, wszystkie ustawienia sieciowe naleŝy wprowadzić ręcznie. Class nazwa dla klasy sprzętowej. Związane z serwerami DHCP i przydzielaniem adresu IP zgodnie z klasą sprzętu. Minimalne ustawienia aby karta VoIP komunikowała się za pomocą protokołów TCP/IP, to DHCP lub adres IP i maska podsieci. Następnie zalecane jest ustawienie przynajmniej jednego serwera DNS Interfejs www Po otwarciu ustawień sieciowych (moduł Network -> Main configuration), wyświetlane są aktualne ustawienia w poniŝszym oknie. Aby zmienić ustawienia naleŝy nacisnąć ikonę ołówka w prawym dolnym rogu strony. 23

24 MoŜliwe są następujące zmiany : Enable DHCP jeŝeli w sieci uŝywany jest serwer DHCP, naleŝy aktywować opcję DHCP. IP address adres IP. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu ręcznie. Network Mask maska podsieci. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać maski podsieci ręcznie. Gateway adres IP bramy (routera). JeŜeli uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu IP bramy ręcznie. Hostname nazwa dla karty widziana w sieci lokalnej DNS Server adres serwera DNS Domain nazwa domeny Zatwierdzenie zmian następuje po ponownym uŝyciu ikony z ołówkiem. Zmiany wyświetlone będą po krótkiej chwili ( odświeŝeniu strony ) Filtry i przekierowania UŜytkownik moŝe wybrać protokół i port jaki ma być skierowany pod wskazany adres IP (łączenie ze zmianą portu docelowego). Aby dodać nowy filtr, naleŝy kliknąć w ikonę +. Pojawi się następujące okno. 24

25 Enabled włączenie/wyłączenie filtru Protocol wybór protokołu Action działanie Source IP Adress - źródłowy adres IP Destination IP address docelowy adres IP Source Port źródłowy port Destination port docelowy porty Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna Przkierowanie portów (mapowanie) UŜytkownik moŝe wybrać protokół i port jaki ma być skierowany pod inny adres IP. Aby dodać nowe przekierowanie, naleŝy kliknąć w ikonę +. Pojawi się następujące okno. Enabled włączenie/wyłączenie przekierowania Protocol wybór protokołu Port port który ma być przekierowany New IP nowy adres IP pod który zostanie skierowany port. Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna. 25

26 Serwer DHCP UŜytkownik moŝe wykorzystać serwer DHCP, dzięki któremu moŝna przydzielić IP urządzeniom/telefonom w sieci lokalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie jest wymagane posiadanie routera. DHCP server enabled włączenie/wyłączenie serwera Lease Time czas jaki będzie rezerwowane IP dla danego hosta Start adress wartość początkowa od której zacznie się przydzielanie adresu End address wartość końcowa od której zacznie się przydzielanie adresu Subnet option przypisanie hostom maski podsieci Router option przypisanie hostom adresu bramy domyślnej Primary DNS option przypisywanie hostom pierwszego adresu serwera DNS Secondary DNS option przypisywanie hostom drugiego adresu serwera DNS Domain opation przypisanie hostom domeny Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna DNS Proxy UŜytkownik moŝe skonfigurować serwer DNS, dzięki czemu uŝytkownicy sieci lokalnej, mogą wskazać moduł VoIP jako serwer DNS. 26

27 Enable DNS proxy włączenie/wyłączenie serwera Use DNS from network settings pobieranie danych z zewnętrznego serwera DNS DNS Server adres pierwszego serwera DNS DNS Server 2 adres drugiego serwera DNS VRRP UŜytkownik ma dostęp do protokołu VRRP, dzięki któremu podczas awarii jednego routera, drugi moŝe przejąć obowiązki poprzednika. Uwaga! Inne routery muszą równieŝ obsługiwać protokół VRRP. VRRP sernice enabled włączenie/wyłączenie VRRP VRID adres wirtualnego routera Priority priorytet Advertisement interval czas pomiędzy wysyłanymi pakietami do routerów zastępczych z informacją o pracy karty VoIP jako router główny. Virutal router address adres wirtualnego routera - informacja 27

28 4.4. Dodawania i grupowanie uŝytkowników W tym rozdziale opisany jest sposób tworzenia nowych kont i grup kont uŝytkowników. Uwaga! JeŜeli linia SIP/H.323 ma być zarejestrowana na wewnętrznym SIP Proxy naleŝy stworzyć dla niej konto! 28

29 Users UŜytkownik moŝe dodać nowego uŝytkownika w dowolnym momencie klikając na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu strony. User name nazwa uŝytkownika (zaleca się podanie CYFR- ma to związek z lepszym funkcjonowaniem sieci VoIP) New password hasło Confirm New password potwierdzenie hasła Group wybór grupy do której ma przynaleŝeć uŝytkownik Language język interfejsu dla logującej się do niego osoby Default application aktywowana zakładka po zalogowaniu Rights prawa dla danego konta Rights denied blokada dostępu do praw Line number numer linii Description opis Voic enable włączenie poczty głosowej PIN: - pin dla poczty głosowej SMS notification number numer na który ma być wysłane powiadomienie 29

30 Group UŜytkownik moŝe dodawać konta uŝytkowników w odpowiednie grupy klikając na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu strony. Dodawanie grupy Group name nazwa grupy New password hasło Rights prawa dla danej grupy Rights denied blokada dostępu do praw Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna. 30

31 4.5. Tworzenie i rejestrowanie linii Tworzenie i edytowanie linii SIP, H.323 oraz DISA moŝliwe są w module Telephony Services. Aby dodać nową linię naleŝy uŝyć ikony + zlokalizowanej w prawym dolnym rogu. 31

32 Linie SIP Aby dodać nową linię SIP naleŝy kliknąć na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu. Pojawi się następujące okno. SIP Server address adres serwera SIP (w przypadku wewnętrznego Proxy, naleŝy podać adres IP karty VoIP) SIP Name nazwa dla linii Display name wyświetlana identyfikacja kiedy linia dzwoni na wskazany numer Listen port port pod jakim nasłuchuje serwer. JeŜeli uŝyty jest SIP Proxy karty VoIP naleŝy podać inny port niŝ 5060, np PoniewaŜ 5060 zarezerwowany jest dla telefonów IP. 32

33 User name nazwa konta utworzonego dla linii (uŝytkownik serwera SIP) password hasło konta utworzonego dla linii (uŝytkownik serwera SIP) Codecs naleŝy wybrać kodek i ustawić odpowiednio listę kodeków negocjowanych podczas połączenia Add phone context to register request dodawanie ciągu znaków do wiadomości rejestracyjnej Register expires (seconds) czas po którym rejestracja wygasa Register with Proxy zaznaczenie powoduje rejestrację linii na serwerze SIP Enable CLIP włączenie prezentacji numeru Allow only one call prowadzenie tylko jednej rozmowy na linii SIP Enable NAT włączenie NAT NAT port begin początkowa wartość portów dla NAT NAT port range zakres portów dla NAT NAT IP address adres IP dla NAT No router code informacja o braku drogi w raporcie Description opis Linie H.323 Aby dodać nową linię H.323 naleŝy kliknąć na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu. Pojawi się następujące okno. Line ID to przydzielony numer kanału dla linii informacja dla systemu karty VoIP (firmware). 33

34 Call method typ połączenia Gatekeeper discovery method tryb odnajdywania bramy H.323 Gatekeeper address adres Gatekeeper name nazwa Gateway address adres Gateway prefix(es) prefiksy dla rejestracji Endpoint type typ urządzenia końcowego Display name identyfikacja Numbers numer 34

35 Listen port nasłuchiwany port Disable Fast start wyłączenie zbyt przedwczesnego nadawania strumienia dźwiękowego zaraz po połączeniu Disable H.245 tunneling wyłączenie tunelowania dla H.245 Diable Elary media start wyłączenie zbyt przedwczesnego nadawania strumienia multimedialnego zaraz po połączeniu dzięki czemu nastąpi wpierw stabilizacja kanału dźwiękowego. DTMF type typ wysyłanego DTMF u Transfer method typ transferu Codecs lista negocjowanych kodeków Rejected call code No router code informacja o braku drogi w raporcie Description opis DISA UŜytkownik moŝe dodać DISĘ dla połączeń przychodzących. System moŝe być ustawiony ręcznie lub wgrany jako gotowy pakiet dodawanie nowej linii DISA 2 wgrywanie własnej zapowiedzi głosowej 3 wgrywanie gotowego pakietu DISA 4 wgrywanie plików językowych dla poczty głosowej Wgrywanie zapowiedzi głosowej.. NaleŜy uŝyć przycisku Przeglądaj i zlokalizować plik na dysku po czym wgrać przyciskiem Upload. Uwaga! Plik z zapowiedzią musi być typu A-Low! 35

36 Dodawanie linii DISA Tyoe id DISA wybór DISY (basic tworzenie własnej) lub jej gotowych pakietów (IVR) Maximum allowed number of digits maksymalna ilość cyfr moŝliwa do wprowadzenia w systemie DISA Description opis Transmisja faksów Wysyłanie faksów moŝe być wykonane za pomocą protokołu T.38 Enable T.38 fax relay włączenie/wyłączenie protokołu Maximum fax rate maksymalna szybkość transmisji T.30 messages redundancy ilość powtórzeń Image data redundancy ilość powtórzeń 4.6. LCR posiada LCR (kierowanie połączeń). Aby skonfigurować naleŝy wejść w moduł Telephony Services po czym LCR. Pojawi się następujące okno : 36

37 Destination zaleca się wpisanie nazwy miejsca docelowego gdzie będzie kierowane połączenie Prefix prefiks dzięki, któremu połączenie zostanie odpowiednio skierowane Enable włączenie pozycji Routes droga która zostanie skierowane połączenie Description - opis Celem LCR jest znalezienie optymalnego (taniej drogi) połączenia z wybranym numerem. Proces LCR moŝna podzielić na poszczególne etapy : 1.Normalizacja numerów numer wołający i wołany transformowane są do odpowiedniego stanu dzięki normalizacji numerów zgodnie z ustawieniami Normalization (tzn. dodawane są prefiksy, usuwane początkowe cyfry itp. wedle uznania uŝytkownika) po czym odbywa się dalszy proces algorytmu LCR. 2.Szukanie miejsca docelowego wyszukanie grupy do której przynaleŝy prefiks znormalizowanego numeru wołanego. 4. Szukanie grupy sprawdzenie jak ustawione są grupy i ich dostęp do linii (równieŝ ustawienia pory czasowej w jakich grupy uŝytkowników mają dostęp do linii). 5.Szukanie linii sprawdzenie linii jakimi moŝe być zestawione połączenie z numerem wołanym zgodnie z algorytmem - pierwsza wolna linia - cyklicznie (zgodnie z najmniejszym czasem połączenia przez ostatnią linię) - darmowe minuty zgodnie z największą ilością darmowych minut (naleŝy ustawić parametry taryfikacji). 6.Normalizacja wyjściowa normalizacja numeru wołającego i wołanego tak by fizycznie zestawić połączenie. 7. Sprawdzenie czy numer wołany nie jest na liście numerów zabronionych. Fabrycznie, wszystkie połączenia z VoIP do VoIP kierowane są bez modyfikacji wybranego numeru. 37

38 Dodawanie nowej pozycji do LCR a Aby dodać nową pozycję naleŝy kliknąć ikonę +. Pojawi się następujące okno : Enable aktywacja wpisu Destination name nazwa miejsca docelowego do którego będzie kierowane połączenie Prefix 1 prefiks dzięki któremu połączenie będzie skierowane do odpowiedniego miejsca. Aby dodać nową linię prefiksów naleŝy uŝyć przycisku Add next Router name nazwa drogi, którą będzie kierowane połączenie. Aby dodać nową drogę naleŝy kliknąć Add route Line Selection wybór algorytmu dla LCR Description opis Po zdefiniowaniu parametrów naleŝy uŝyć przycisku dyskietki znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. 38

39 Pory czasowe UŜytkownik moŝe ustawić odpowiednie pory czasowe. Np. godziny pracy w dni powszednie. W takich godzinach połączenia mogą być kierowane wedle ścisłych ustawień. Name nazwa dla pory czasowej Add day group dodawanie nowej pory Remove selected usuwanie zaznaczonych pozycji Zmian moŝna dokonywać po kliknięciu w ikonę ołówka. Dni tygodnia : Sun niedziela Mon poniedziałek Tue wtorek Wed środa Thu czwartek Fri piątek Sat - sobota Normalizacja UŜytkownik moŝe wedle uznania ustawić normalizację numerów. NaleŜy kliknąć w ikonę + aby dodać nową pozycje. Edycję wybranej pozycji umoŝliwia ikona ołówka. JeŜeli uŝytkownik chce zamienić pozycje na liście powinien uŝyć ikon strzałek. 39

40 Prefix prefiks numeru Remove count ilość usuniętych cyfr Add number ciąg cyfr który ma być dodany Type wybór dotyczący typu połączenia - called outgoing wołany wychodzący - caller outoing wołający wychodzący - caller incoming wołający przychodzący - called incoming wołany przychodzący Description - opis Taryfikacja MoŜna zdefiniować odpowiednią taryfikację dla zestawianych połączeń. 40

41 Tariff name nazwa dla taryfy Line ID wybór, której linii ma dotyczyć taryfikacja Time intervals pory dnia w których taryfikacja ma obowiązywać Restore limit every day przywracanie limitu kaŝdego dnia Day of restore call limit ilość dni po których przywrócony zostanie limit Tarriffication liczba jednostek po 60 sekundach, kolejne jednostki co 1 sekundę. MoŜliwość zmiany. Free minutes ilość darmowych minut Free SMS ilość darmowych sms ów Description opis Numery zabronione MoŜna zdefiniować listę zawierającą ciąg znaków zabronionych np. numer. Połączenia zawierające dany ciąg będą blokowane. Regular expression wyraŝenie (ciąg cyfr) Description opis Drogi połączeń Router name nazwa dla drogi Path lines miejsce docelowe do którego kierowane jest połączenie Time intervals pora czasowa w której aktywna jest droga Description opis (zaleca się by wprowadzać gdzie będzie kierowane połączenie ułatwi to konfigurację) 41

42 Dodawanie nowej drogi Route name nazwa dla drogi Lines of routes naleŝy wybrać która linia lub moduł ma być przydzielony do definiowanej drogi. MoŜna dodać nową linię klikając w odpowiedni przycisk Add SIP Line, Add H.323 Line lub Add SIM Card. Time intervals pora czasowa w której aktywna jest droga CLIP/CLIR włączenie CLIP/CLIR lub ustawienie domyślne wedle operatora. Description opis (zaleca się by wprowadzać gdzie będzie kierowane połączenie ułatwi to konfigurację) Z pozycji aktualnych ustawień moŝna dodać nową grupę lub pory czasowe Symulacja połączenia (LCR test) Po konfiguracji wcześniej wymienionych parametrów, moŝna dokonać symulacji połączenia. 42

43 Caller numer wołający Called number numer wołany Po wprowadzeniu numerów, aplikacja wykona symulację po czym wyświetli wynik do którego modułu lub linii będzie skierowane połączenie. Przykład Numer wołający to 500 abonent VoIP (telefon IP) zarejestrowany na SIP Proxy Numer wołany to abonent GSM Dzięki odpowiednim ustawieniom, połączenie z telefonu IP zarejestrowanym na SIP Proxy o numerze 500 na numer zostanie skierowane do modułu PBX. Następnie naleŝy dokonać odpowiedniej aranŝacji centrali aby połączenie zostało przekazane do modułu GSM w PBX SIP Proxy wyposaŝona jest w serwer SIP na którym mogą być zarejestrowane wiązki SIP owe lub telefony IP. If prefix jeŝeli urządzenie/telefon zarejestrowane na serwerze SIP Proxy wybierze numer prefiks oznacza cyfry zaraz po wiadomości sip: Strip ilość usuniętych cyfr zaraz po wiadomości sip: Add dodanie ciągu cyfr zaraz po wiadomości sip: 43

44 Do action działanie jakie ma być wykonane po wykryciu prefiksu i dokonaniu odpowiedniej modyfikacji (Strip/Add). - reject odrzucenie połączenia - rewrite host skierowanie do innego hosta (ten sam port) - rewrite port skierowanie do tego samego hosta (inny port) - rewrite host and port skierowanie do innego hosta (inny port) - connect to LCR połączenie do ogólnego LCR karty VoIP - lookup registration (szukanie numeru docelowe wśród zarejestrowanych uŝytkowników na SIP Proxy) Po zmianie parametru pojawi się dodatkowa linia With parametr naleŝy zdefiniować np. port lub adres hosta. With parametr kierowanie połączenia uŝywając odpowiedniej linii. Serwer SIP Proxy posiada swój własny LCR, jeŝeli uŝytkownik dokona odpowiednich ustawień, połączenie będzie skierowane do ogólnego LCR w karcie VoIP po czym dalej do odpowiedniej linii lub modułu. Okno SIP Proxy routing rules przedstawia następującą konfigurację : JeŜeli uŝytkownik telefonu IP wprowadzi np. numer , połączenie zostanie przekazane do ogólnego LCR karty VoIP zdefiniowaną linią 100. Która jest zarejestrowana na SIP Proxy (oraz wcześniej utworzono dla niej konto). Dodawanie nowego wpisu W kaŝdej chwili moŝna sprawdzić stan zarejestrowanych uŝytkowników na serwerze SIP Proxy. : PowyŜsze okno przedstawia zarejestrowaną linię z adresu (tego samego co karta VoIP) na porcie 5061 (poniewaŝ linia i SIP Proxy znajdują się w karcie VoIP). 44

45 Uwaga! Aby wyłączyć SIP Proxy naleŝy uŝyć opcji Swith SIP Proxy Off 4.8. Administracja Parametry główne UŜytkownik ma do dyspozycji moduł Administration dzięki któremu moŝe tworzyć kopie zapasowe ustawień, wgrywać nowy firmware, pliki licencji lub dokonać przeładowania systemu karty VoIP. Confirm remove parametr czy potwierdzać usunięcie danej pozycji/wpisu w interfejsie Enable SIP session progress informacje o sesji SIP 45

46 Advanced config of regular expression parametry zaawansowane VoIP protocol aktualnie uŝywany protokół Default language domyślny język interfejsu Max user session time maksymalny czas trwania sesji (zalogowania) do interfejsu fabrycznie 3600 sekund Simple login page Aktualizacja firmware u Aby dokonać aktualizacji firmware u naleŝy uŝyć przycisku Przeglądaj i zlokalizować plik z firmware em po czym uŝyć ikony dyskietki zlokalizowanej w prawym dolnym rogu Aktualizacja licencji Aby dokonać aktualizacji licencji naleŝy uŝyć przycisku Przeglądaj i zlokalizować plik z licencja po czym uŝyć ikony dyskietki zlokalizowanej w prawym dolnym rogu Kopia zapasowa ustawień UŜytkownik moŝe pobrać aktualne ustawienia uŝywając przycisku Download lub załadować inny plik z ustawieniami uŝywając opcji Upload Config. Lokalizacja pliku odbywa się po uŝyciu przycisku Przeglądaj, następnie naleŝy uŝyć ikony dyskietki (prawy dolny róg okna). 46

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2.Podłączenie...4 3.Logowanie...5 4.Moduł Phone Extensions (telefony)...6 4.1.Moduł Phone Extensions -> General System Configuration

Bardziej szczegółowo

ATEUS - OMEGA Lite Instalacja

ATEUS - OMEGA Lite Instalacja PODRĘCZNIK INSTALATORA wersja 1.3b Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu ATEUS OMEGA Lite. Centrala została zaprojektowana i wykonana z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP GXW 4024 24 porty FXS Firmware : 1.0.1.8 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2.Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA TELEFON IP BudgeTone 10X Firmware : 1.0.8.32 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie telefonu...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Schemat okablowania...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 Networks Inc. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...5 2.1. Zawartość kompletu...5 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA IP->PSTN GXW 410X Firmware : 1.0.1.2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja LED...5

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 0.1.0c Drogi uŝytkowniku Gratulujemy nabycia domofonu IP ATEUS HeliosIP, który jest następcą tradycyjnego domofonu ATEUS Helios. Mamy nadzieję, Ŝe będą Państwo w

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...6 3. Użytkowanie...8

Bardziej szczegółowo

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9 Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika Wersja: 1.9 Drogi kliencie, Gratulujemy zakupu bramki GSM ISDN GATEWAY Lite. Ten nowy produkt został opracowany i wyprodukowany, aby zapewnić maksymalną uŝyteczność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1

Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1 Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1 FIRMWARE: 1.11.X CTI Mikrotel Sp. z o.o. www.cti.mikrotel.pl Serwis : +48 58 524 0164 serwis@cti.mikrotel.pl Wstęp Drogi użytkowniku Gratulujemy nabycia domofonu

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901. ADSL2/2+ Router/Bridge. Instrukcja obsługi

Asmax AR-901. ADSL2/2+ Router/Bridge. Instrukcja obsługi Asmax AR-901 ADSL2/2+ Router/Bridge Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A 1/83 ATCOM IPPBX IP01 ATCOM IPPBX IP02 2/83 ATCOM IPPBX IP04 ATCOM IPPBX IP08 ATCOM IPPBX IP2G4A 3/83

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)...

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)... Spis treści Czynności wstępne... - 1 - Zawartość opakowania... - 1 - Składanie telefonu... - 2 - Konfiguracja i rejestracja... - 4 - Konfiguracja poprzez stronę internetową... - 4 - Konfiguracja poprzez

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu AT 530

Instrukcja obsługi telefonu AT 530 Instrukcja obsługi telefonu AT 530 IP Polska sp. z o.o. 2014 www.ippolska.pl 1/40 1 PREZENTACJA AT 530... 4 1.1 WYGLĄD... 4 1.2 PORTY... 4 1.3 OPROGRAMOWANIE... 5 1.4 STANDARDY I PROTOKOŁY... 5 1.5 STANDARDY...

Bardziej szczegółowo

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się powielania, publikowania lub przekazywania jakiejkolwiek części niniejszego dokumentu, w jakiejkolwiek formie i przy użyciu jakichkolwiek środków,

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 19330 Spis treści 1. Prezentacja routera CellPipe 7130 4 1.1. Główne cechy 4 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe 4 1.3. Opis diod 5 1.4. Opis gniazd

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER

Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER Podręcznik uŝytkownika wersja EU_4.00 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 4 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN. Rev. 722

INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5 / GIGABIT LAN. Rev. 722 INSTRUKCJA OBSŁUGI NETWORK DRIVE PRO EXTERNAL NETWORK HARD DRIVE / 3.5" / GIGABIT LAN Win & MAC Rev. 722 Freecom Network Drive Pro Gratulacje Gratulujemy zakupu urządzenia Freecom Network Drive Pro. Freecom

Bardziej szczegółowo

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi

Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Asmax USB 2.0 NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo