2N - OMEGA Lite. PODRĘCZNIK INSTALATORA Karta VoIP. Karta VoIP. Firmware 2.2.2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2N - OMEGA Lite. PODRĘCZNIK INSTALATORA Karta VoIP. Karta VoIP. Firmware 2.2.2"

Transkrypt

1 2N - OMEGA Lite PODRĘCZNIK INSTALATORA Firmware 2.2.2

2 Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu Ateus OMEGA Lite. Nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne uŝytkowanie. Mamy nadzieję, Ŝe spełnią one Państwa oczekiwania oraz przyniosą duŝą satysfakcję z zakupu. 2

3 SPIS TREŚCI 1. Zawartość kompletu Informacje Rozmieszczenie elementów elektronicznych Instalacja Konfiguracja Konfiguracja za pomocą USB Ustawienia główne - HyperTerminal Wybrane opcje menu HyperTerminal Monitoring sygnału DTR Konfiguracja za pomocą interfejsu Moduły Ustawienie parametrów sieciowych Konsola Hyper-Terminala Interfejs Filtry i przekierowania Przkierowanie portów (mapowanie) Serwer DHCP DNS Proxy VRRP Dodawania i grupowanie uŝytkowników Users Group Tworzenie i rejestrowanie linii Linie SIP Linie H DISA Transmisja faksów LCR Dodawanie nowej pozycji do LCR a Pory czasowe Normalizacja Taryfikacja Numery zabronione Drogi połączeń Symulacja połączenia (LCR test) SIP Proxy Administracja Parametry główne Aktualizacja firmware u Aktualizacja licencji Kopia zapasowa ustawień Przeładowanie systemu Raporty i stan karty Stany Dane bilingowe Logi i raporty Pobranie raportów Program konfiguracyjny PBX Wymagania dot. firmware u PBX a

4 5.2. Aktualizacja firmware u centrali Detekcja karty VoIP w PBX Ustawienia karty VoIP Połączenia wychodzące Połączenia przychodzące

5 1. Zawartość kompletu Ilość 1 Kabel USB 1 Kabel ethernetowy 1 Dystanse dla śrub 2 Złącza grzebieniowe 2 Certyfikat zgodności 1 Płyta CD ze sterownikami oraz firmware em 1 5

6 2. Informacje umoŝliwia korzystanie z usług głosowych za pomocą sieci VoIP. Instalacja karty jest stosunkowo łatwa, miejsce jej połoŝenia zlokalizowane jest po lewej stronie centrali nad płytą główną. W celu instalacji naleŝy uŝyć złączy grzebieniowych oraz dystansów ( aby karta nie zetknęła się z płytą główną ), których miejsce to J15 i J26 na opisie płyty głównej (podręcznik instalatora instalacja). WaŜnym elementem są dystanse śrub M3, które umoŝliwiają podtrzymanie całego układu karty ( zdjęcie na stronie 10 ). Aby moŝna było pobrać konfigurację centrali poprzez kartę VoIP naleŝy usunąć zwory J8 i J9. Po podłączeniu układu naleŝy przeprowadzić wstępną konfigurację za pomocą hyper-terminala podłączając kartę do komputera za pomocą kabla USB (instalując sterowniki) i ustawić adresu IP, bramę oraz maskę podsieci, po jej zakończeniu moŝliwe będzie wprowadzanie zmian poprzez stronę www. 6

7 2.1. Rozmieszczenie elementów elektronicznych : J1 - gniazdo RJ-45 sieć LAN/WAN. J2 - gniazdo USB moŝliwość podłączenia komputera oraz wstępnej konfiguracji. J4,J8 - złącza grzebieniowe łączące płytę główną z kartą. J3 - złącze umoŝliwiające podłączenie adaptera który moŝe obsłuŝyć dodatkowe urządzenie pamięci USB Flash*. J5-J7 - złącza serwisowe J9 - złącze dla dodatkowych funkcjonalności* SW1 - Przycisk resetujący 1. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje zresetowanie karty. SW2 - Przycisk resetujący 2. Naciśnięcie tego przycisku spowoduje powrót do ustawień fabrycznych ( po włączeniu centrali naleŝy przytrzymać przycisk przez ok. 20s podczas ładowania się systemu Linux ) D1 - zielona dioda LED wskaźnik pracy karty ( karta jest gotowa do pracy po ok. 20 sekundach od zapalenia się diody ). D2 - czerwona dioda LED wskaźnik pracy karty ( karta VOIP nieaktywna). D3-D10 - Ŝółta dioda LED kanały rozmówne aktywne. *w przygotowaniu 7

8 3. Instalacja 1. NaleŜy wymontować wyświetlacz odkręcając 2 śruby mocujące. 2. Usunąć metalowe zaślepki dla gniazd J1 i J2. 8

9 3. Usunąć 2 zwory J8 i J9 z płyty głównej by umoŝliwić pobieranie plików konfiguracyjnych centrali poprzez kartę VoIP. 4. Odkręcić 2 śruby M3 z lewego i prawego rogu płyty głównej ( będą one uŝyte razem z dystansami znajdującymi się w komplecie z kartą VoIP ). 9

10 10

11 5. WłoŜyć dwa złącza grzebieniowe łączące płytę główna z kartą VoIP w miejsca J26 i J15. 11

12 6. Zamontować kartę VoIP uwaŝając na złącza grzebieniowe łączące płytę główną z kartą, przykręcić dwie śruby ( wraz z dystansami ) znajdujące się w lewym i prawym rogu płyty głównej.! NaleŜy uwaŝać aby przy montaŝu karty nie uszkodzić ( nie wygiąć pinów ) złącz grzebieniowych łączących płytę główną z kartą VoIP 12

13 13

14 7. Podłączyć kartę VoIP za pomocą kabla USB znajdującego się w komplecie - gniazdo J2.! Podczas pierwszej instalacji niezbędne jest zainstalowanie sterowników USB- COM Driver znajdujących się na dołączonej płycie CD w katalogu data/omega Lite / Cz / Software / VOIP / DriverUSB /. Po instalacji w systemie pojawi się dodatkowy port COM, następnie moŝliwe jest połączenie komputera z kartą VOIP za pomocą hyper-terminalu ( instalowanego standardowo w systemie np. Windows ). 14

15 Dzięki podłączeniu karty za pomocą kabla USB moŝliwe jest ustawienie adresu IP, maski podsieci itp. Kiedy parametry sieciowe są ustawione moŝna odłączyć kabel USB.! NaleŜy zawsze resetować kartę uŝywając przycisku resetującego 1 ( SW1 ) po odłączeniu kabla USB. Po zakończeniu instalacji i pierwszej konfiguracji moŝliwe jest podłączenie standardowego kabla ethernetowego z wtykiem RJ-45 do gniazda J1. Kabel ten łączy kartę VoIP z siecią LAN/WAN. Po włączeniu karty, moŝliwa jest konfiguracja za pomocą strony www ( zlokalizowana pod wcześniej zdefiniowanym adresem IP ). 15

16 4. Konfiguracja PoniŜej znajdują się ustawienia fabryczne : Ustawienia komunikacji poprzez port szeregowy : Liczba bitów na sekundę: Bity Danych: 8 Parzystość: bark Bity stopu: 1 Sterowanie przepływem: brak Ustawienia sieciowe : Adres IP: Maska podsieci: Kartę VoIP moŝna skonfigurować na dwa sposoby : 1) Podłączając kartę za pomocą kabla USB i uŝyciu Hyper-Terminala przeprowadzenie wstępnej konfiguracji ( adres IP, maska podsieci, brama ), następnie moŝliwa będzie dalsza konfiguracja za pomocą strony www. 2) Podłączając kartę do komputera za pomocą skrosowanego kabla ethernetowego. NaleŜy wtedy przydzielić adres IP komputerowi z przedziału 10.x.y.z (z wyjątkiem ) i w przeglądarce wpisać fabrycznie ustawiony adres karty VoIP Po konfiguracji naleŝy komputer i kartę podłączyć do sieci LAN/WAN Konfiguracja za pomocą USB Gniazdo J2 słuŝy do połączenia karty z komputerem. Po podłączeniu naleŝy zainstalować sterowniki wirtualnego portu COM ( znajdują się na załączonej w komplecie płycie CD ). Po instalacji, uruchomić Hyper-Terminal i uŝywając zainstalowanego ( wirtualnego ) portu COM, przeprowadzić wstępna konfigurację. PoniŜsze zdjęcie pokazuję menu konfiguracyjne pojawiające się po ustanowieniu połączenia z kartą VoIP za pomocą odpowiedniego portu COM. Menu posiada strukturę drzewiastą ( katalogową ). Czasami wymagane jest uŝycie klawisza w celu potwierdzenia. 16

17 Okno menu główne zawiera odpowiednie informacje : Pasek górny ( lewa górna część ) : zawiera nazwę urządzenia oraz aktualną wersję firmware u. Kolumna Option : zawiera dostępne opcje oraz ich numerację Kolumna Value: jeŝeli opcja zawiera [menu], posiada równieŝ dalsze zagnieŝdŝone opcje, jeŝeli nie ma wyrazu [menu] moŝliwe jest ustawienie konkretnej opcji. Kolumna Description : opis konkretnej moŝliwej do ustawienia opcji Enter an option number > : wybór opcji lub danej gałęzi menu za pomocą klawiszy numerycznych. Wybranie opcji moŝliwe jest po wpisaniu odpowiedniej cyfry i zatwierdzeniu klawiszem. 1.Configuration ustawienia główne 2.Set Admin Password zmiana hasła administratora Ustawienia główne - HyperTerminal 17

18 Aby powrócić do menu głównego naleŝy uŝyć klawisza Wybrane opcje menu HyperTerminal a) network Ustawienia sieciowe adres IP, maska podsieci, DNS, domena, itp. Parametry naleŝy wprowadzać według standardów np. : Adres IP : Adres MAC : 50C229C4E2 Nazwa hosta : DowolnaNazwa b) console Ustawienia komunikacji szeregowej (port COM). Zmiany zostaną zapisane zaraz po wprowadzeniu komendy. Niektóre parametry wymagają tylko włączenia/wyłączenia, w takim przypadku wybranie opcji spowoduje przełączenie stanu np. z włączonego na wyłączony lub odwrotnie. Niektóre zmiany wymagają ponownego uruchomienia systemu karty, w takim przypadku zostanie wyświetlone zapytanie potwierdzające czy aby na pewno uŝytkownik chce dokonać zmian. Are you sure [y/n] : JeŜeli wybrana zostanie litera y zmiany zostaną zatwierdzone w przeciwnym wypadku zaniechane. Uwaga! W dowolnym momencie moŝna zaniechać zmian uŝywając przycisku d) states Informacje dotyczące aktualnie zestawionych połączeń, czy linia SIP jest zarejestrowana na serwerze itp Monitoring sygnału DTR System karty monitoruje sygnał DTR ( Data Terminal Ready przesyłu sygnału poprzez port szeregowy ), czy jest aktualnie utrzymywany. JeŜeli zostanie wykryty wyświetlane jest menu główne w HyperTerminalu, jeŝeli nastapi nagłe rozłączenie, aktualnie wprowadzane ustawienia zostaną usunięte. 18

19 4.2. Konfiguracja za pomocą interfejsu www Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji moŝliwa jest dalsza konfiguracja za pomocą przeglądarki www pod adresem lub itd JeŜeli podano poprawny adres IP, powinno pojawić się okno logujące. posiada fabryczne konto Admin bez hasła. Zaleca się ustanowienie nowego hasła zaraz po zalogowaniu. 19

20 Po zalogowaniu się zostanie wyświetlone następujące okno składające się z 4 części oraz zawierające informacje dotyczące aktualnych ustawień, wprowadzonej licencji, numeru seryjnego karty itp. Ramka górna 1 : opcje zmiany języka oraz nazwę aktualnie zalogowanego uŝytkownika. Ramka górna 2 : główne moduły ustawień (sieciowe, uŝytkowników, połączeń itp.). Ramka lewa : poszczególne parametry wybranego modułu. Okno główne : główna część interfejsu, wyświetla konkretne ustawienia i umoŝliwia wprowadzanie zmian. 20

21 Moduły Network - opcje sieciowe : Main configuration ustawienia parametrów sieciowych Filtering filtry i przekierowania Port mapping przekierowanie portów DHCP Server ustawienia serwera DHCP DNS Proxy ustawienia serwera DNS VRRP ustawienia protokołu VRRP (dla routerów) User management ustawienia dotyczące kont uŝytkowników Users poszczególni uŝytkownicy Group grupowanie uŝytkowników Telephony services - ustawienia linii SIP i H.323, faksów, LCR i serwera SIP Proxy. Devices ustawienia linii SIP/H.323 oraz DISA Fax ustawienia dla transmisji faksów. LCR wybór drogi dla połączenia SIP Proxy ustawienia serwera SIP Proxy wewnątrz karty VoIP Administration pobieranie/ładowanie plików ustawień, firmware u, przeładowanie systemu karty. Main configuration ustawienia główne Upload firmware aktualizacja firmware u Upload license ładowanie pliku z licencją Configuration backup tworzenie kopii zapasowej ustawień / ładowanie gotowych ustawień dla karty VoIP Reboot przeładowanie systemu States & Logs stany aktualnych połączeń, zarejestrowanych telefonów/wiązek, taryfikacji lub raporty z błędami. States stany urządzeń, linii, aktualnych połączeń oraz zarejestrowanych telefonów na SIP Proxy. Call accounting dane bilingowe Logs raporty z błędami Download logs pobieranie raportów. 21

22 4.3. Ustawienie parametrów sieciowych Konfiguracja parametrów sieciowych jest niezbędna do funkcjonowania karty zgodnie z jej przeznaczeniem. MoŜliwe są dwa rodzaje wstępnej konfiguracji. JeŜeli adres IP jest ustawiony, moŝna dokonywać zmian w konfiguracji poprzez przeglądarkę www, w innym przypadku naleŝy dokonać wstępnej konfiguracji poprzez Hyper-Terminal Konsola Hyper-Terminala Karta musi być podłączona. Aby dotrzeć do ustawień sieciowych naleŝy najpierw wybrać opcję Configuration ( w menu głównym zaraz po ustanowieniu połączenia ), następnie Network. Menu zawiera następujące opcje : Address adres IP. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu ręcznie. Network Mask maska podsieci. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać maski podsieci ręcznie. Gateway adres IP bramy (routera). JeŜeli uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu IP bramy ręcznie. Dns1 adres IP pierwszego serwera DNS. Dns2 adres IP drugiego serwera DNS. Host Name nazwa karty VoIP widziana w sieci. 22

23 Domain nazwa domeny Location dowolny dokument tekstowy zawierający informacje na temat lokalizacji karty. Wartość jest publikowana przez protokół SNMP. Contact tekst zawierający informacje kontaktowe administratora karty. Protokół SNMP Dhcp jeŝeli w sieci jest serwer DHCP, naleŝy włączyć, dane do ustawień sieciowych zostaną pobrane automatycznie. JeŜeli w sieci nie jest obsługiwane DHCP, wszystkie ustawienia sieciowe naleŝy wprowadzić ręcznie. Class nazwa dla klasy sprzętowej. Związane z serwerami DHCP i przydzielaniem adresu IP zgodnie z klasą sprzętu. Minimalne ustawienia aby karta VoIP komunikowała się za pomocą protokołów TCP/IP, to DHCP lub adres IP i maska podsieci. Następnie zalecane jest ustawienie przynajmniej jednego serwera DNS Interfejs www Po otwarciu ustawień sieciowych (moduł Network -> Main configuration), wyświetlane są aktualne ustawienia w poniŝszym oknie. Aby zmienić ustawienia naleŝy nacisnąć ikonę ołówka w prawym dolnym rogu strony. 23

24 MoŜliwe są następujące zmiany : Enable DHCP jeŝeli w sieci uŝywany jest serwer DHCP, naleŝy aktywować opcję DHCP. IP address adres IP. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu ręcznie. Network Mask maska podsieci. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać maski podsieci ręcznie. Gateway adres IP bramy (routera). JeŜeli uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu IP bramy ręcznie. Hostname nazwa dla karty widziana w sieci lokalnej DNS Server adres serwera DNS Domain nazwa domeny Zatwierdzenie zmian następuje po ponownym uŝyciu ikony z ołówkiem. Zmiany wyświetlone będą po krótkiej chwili ( odświeŝeniu strony ) Filtry i przekierowania UŜytkownik moŝe wybrać protokół i port jaki ma być skierowany pod wskazany adres IP (łączenie ze zmianą portu docelowego). Aby dodać nowy filtr, naleŝy kliknąć w ikonę +. Pojawi się następujące okno. 24

25 Enabled włączenie/wyłączenie filtru Protocol wybór protokołu Action działanie Source IP Adress - źródłowy adres IP Destination IP address docelowy adres IP Source Port źródłowy port Destination port docelowy porty Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna Przkierowanie portów (mapowanie) UŜytkownik moŝe wybrać protokół i port jaki ma być skierowany pod inny adres IP. Aby dodać nowe przekierowanie, naleŝy kliknąć w ikonę +. Pojawi się następujące okno. Enabled włączenie/wyłączenie przekierowania Protocol wybór protokołu Port port który ma być przekierowany New IP nowy adres IP pod który zostanie skierowany port. Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna. 25

26 Serwer DHCP UŜytkownik moŝe wykorzystać serwer DHCP, dzięki któremu moŝna przydzielić IP urządzeniom/telefonom w sieci lokalnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu, nie jest wymagane posiadanie routera. DHCP server enabled włączenie/wyłączenie serwera Lease Time czas jaki będzie rezerwowane IP dla danego hosta Start adress wartość początkowa od której zacznie się przydzielanie adresu End address wartość końcowa od której zacznie się przydzielanie adresu Subnet option przypisanie hostom maski podsieci Router option przypisanie hostom adresu bramy domyślnej Primary DNS option przypisywanie hostom pierwszego adresu serwera DNS Secondary DNS option przypisywanie hostom drugiego adresu serwera DNS Domain opation przypisanie hostom domeny Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna DNS Proxy UŜytkownik moŝe skonfigurować serwer DNS, dzięki czemu uŝytkownicy sieci lokalnej, mogą wskazać moduł VoIP jako serwer DNS. 26

27 Enable DNS proxy włączenie/wyłączenie serwera Use DNS from network settings pobieranie danych z zewnętrznego serwera DNS DNS Server adres pierwszego serwera DNS DNS Server 2 adres drugiego serwera DNS VRRP UŜytkownik ma dostęp do protokołu VRRP, dzięki któremu podczas awarii jednego routera, drugi moŝe przejąć obowiązki poprzednika. Uwaga! Inne routery muszą równieŝ obsługiwać protokół VRRP. VRRP sernice enabled włączenie/wyłączenie VRRP VRID adres wirtualnego routera Priority priorytet Advertisement interval czas pomiędzy wysyłanymi pakietami do routerów zastępczych z informacją o pracy karty VoIP jako router główny. Virutal router address adres wirtualnego routera - informacja 27

28 4.4. Dodawania i grupowanie uŝytkowników W tym rozdziale opisany jest sposób tworzenia nowych kont i grup kont uŝytkowników. Uwaga! JeŜeli linia SIP/H.323 ma być zarejestrowana na wewnętrznym SIP Proxy naleŝy stworzyć dla niej konto! 28

29 Users UŜytkownik moŝe dodać nowego uŝytkownika w dowolnym momencie klikając na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu strony. User name nazwa uŝytkownika (zaleca się podanie CYFR- ma to związek z lepszym funkcjonowaniem sieci VoIP) New password hasło Confirm New password potwierdzenie hasła Group wybór grupy do której ma przynaleŝeć uŝytkownik Language język interfejsu dla logującej się do niego osoby Default application aktywowana zakładka po zalogowaniu Rights prawa dla danego konta Rights denied blokada dostępu do praw Line number numer linii Description opis Voic enable włączenie poczty głosowej PIN: - pin dla poczty głosowej SMS notification number numer na który ma być wysłane powiadomienie 29

30 Group UŜytkownik moŝe dodawać konta uŝytkowników w odpowiednie grupy klikając na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu strony. Dodawanie grupy Group name nazwa grupy New password hasło Rights prawa dla danej grupy Rights denied blokada dostępu do praw Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna. 30

31 4.5. Tworzenie i rejestrowanie linii Tworzenie i edytowanie linii SIP, H.323 oraz DISA moŝliwe są w module Telephony Services. Aby dodać nową linię naleŝy uŝyć ikony + zlokalizowanej w prawym dolnym rogu. 31

32 Linie SIP Aby dodać nową linię SIP naleŝy kliknąć na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu. Pojawi się następujące okno. SIP Server address adres serwera SIP (w przypadku wewnętrznego Proxy, naleŝy podać adres IP karty VoIP) SIP Name nazwa dla linii Display name wyświetlana identyfikacja kiedy linia dzwoni na wskazany numer Listen port port pod jakim nasłuchuje serwer. JeŜeli uŝyty jest SIP Proxy karty VoIP naleŝy podać inny port niŝ 5060, np PoniewaŜ 5060 zarezerwowany jest dla telefonów IP. 32

33 User name nazwa konta utworzonego dla linii (uŝytkownik serwera SIP) password hasło konta utworzonego dla linii (uŝytkownik serwera SIP) Codecs naleŝy wybrać kodek i ustawić odpowiednio listę kodeków negocjowanych podczas połączenia Add phone context to register request dodawanie ciągu znaków do wiadomości rejestracyjnej Register expires (seconds) czas po którym rejestracja wygasa Register with Proxy zaznaczenie powoduje rejestrację linii na serwerze SIP Enable CLIP włączenie prezentacji numeru Allow only one call prowadzenie tylko jednej rozmowy na linii SIP Enable NAT włączenie NAT NAT port begin początkowa wartość portów dla NAT NAT port range zakres portów dla NAT NAT IP address adres IP dla NAT No router code informacja o braku drogi w raporcie Description opis Linie H.323 Aby dodać nową linię H.323 naleŝy kliknąć na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu. Pojawi się następujące okno. Line ID to przydzielony numer kanału dla linii informacja dla systemu karty VoIP (firmware). 33

34 Call method typ połączenia Gatekeeper discovery method tryb odnajdywania bramy H.323 Gatekeeper address adres Gatekeeper name nazwa Gateway address adres Gateway prefix(es) prefiksy dla rejestracji Endpoint type typ urządzenia końcowego Display name identyfikacja Numbers numer 34

35 Listen port nasłuchiwany port Disable Fast start wyłączenie zbyt przedwczesnego nadawania strumienia dźwiękowego zaraz po połączeniu Disable H.245 tunneling wyłączenie tunelowania dla H.245 Diable Elary media start wyłączenie zbyt przedwczesnego nadawania strumienia multimedialnego zaraz po połączeniu dzięki czemu nastąpi wpierw stabilizacja kanału dźwiękowego. DTMF type typ wysyłanego DTMF u Transfer method typ transferu Codecs lista negocjowanych kodeków Rejected call code No router code informacja o braku drogi w raporcie Description opis DISA UŜytkownik moŝe dodać DISĘ dla połączeń przychodzących. System moŝe być ustawiony ręcznie lub wgrany jako gotowy pakiet dodawanie nowej linii DISA 2 wgrywanie własnej zapowiedzi głosowej 3 wgrywanie gotowego pakietu DISA 4 wgrywanie plików językowych dla poczty głosowej Wgrywanie zapowiedzi głosowej.. NaleŜy uŝyć przycisku Przeglądaj i zlokalizować plik na dysku po czym wgrać przyciskiem Upload. Uwaga! Plik z zapowiedzią musi być typu A-Low! 35

36 Dodawanie linii DISA Tyoe id DISA wybór DISY (basic tworzenie własnej) lub jej gotowych pakietów (IVR) Maximum allowed number of digits maksymalna ilość cyfr moŝliwa do wprowadzenia w systemie DISA Description opis Transmisja faksów Wysyłanie faksów moŝe być wykonane za pomocą protokołu T.38 Enable T.38 fax relay włączenie/wyłączenie protokołu Maximum fax rate maksymalna szybkość transmisji T.30 messages redundancy ilość powtórzeń Image data redundancy ilość powtórzeń 4.6. LCR posiada LCR (kierowanie połączeń). Aby skonfigurować naleŝy wejść w moduł Telephony Services po czym LCR. Pojawi się następujące okno : 36

37 Destination zaleca się wpisanie nazwy miejsca docelowego gdzie będzie kierowane połączenie Prefix prefiks dzięki, któremu połączenie zostanie odpowiednio skierowane Enable włączenie pozycji Routes droga która zostanie skierowane połączenie Description - opis Celem LCR jest znalezienie optymalnego (taniej drogi) połączenia z wybranym numerem. Proces LCR moŝna podzielić na poszczególne etapy : 1.Normalizacja numerów numer wołający i wołany transformowane są do odpowiedniego stanu dzięki normalizacji numerów zgodnie z ustawieniami Normalization (tzn. dodawane są prefiksy, usuwane początkowe cyfry itp. wedle uznania uŝytkownika) po czym odbywa się dalszy proces algorytmu LCR. 2.Szukanie miejsca docelowego wyszukanie grupy do której przynaleŝy prefiks znormalizowanego numeru wołanego. 4. Szukanie grupy sprawdzenie jak ustawione są grupy i ich dostęp do linii (równieŝ ustawienia pory czasowej w jakich grupy uŝytkowników mają dostęp do linii). 5.Szukanie linii sprawdzenie linii jakimi moŝe być zestawione połączenie z numerem wołanym zgodnie z algorytmem - pierwsza wolna linia - cyklicznie (zgodnie z najmniejszym czasem połączenia przez ostatnią linię) - darmowe minuty zgodnie z największą ilością darmowych minut (naleŝy ustawić parametry taryfikacji). 6.Normalizacja wyjściowa normalizacja numeru wołającego i wołanego tak by fizycznie zestawić połączenie. 7. Sprawdzenie czy numer wołany nie jest na liście numerów zabronionych. Fabrycznie, wszystkie połączenia z VoIP do VoIP kierowane są bez modyfikacji wybranego numeru. 37

38 Dodawanie nowej pozycji do LCR a Aby dodać nową pozycję naleŝy kliknąć ikonę +. Pojawi się następujące okno : Enable aktywacja wpisu Destination name nazwa miejsca docelowego do którego będzie kierowane połączenie Prefix 1 prefiks dzięki któremu połączenie będzie skierowane do odpowiedniego miejsca. Aby dodać nową linię prefiksów naleŝy uŝyć przycisku Add next Router name nazwa drogi, którą będzie kierowane połączenie. Aby dodać nową drogę naleŝy kliknąć Add route Line Selection wybór algorytmu dla LCR Description opis Po zdefiniowaniu parametrów naleŝy uŝyć przycisku dyskietki znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. 38

39 Pory czasowe UŜytkownik moŝe ustawić odpowiednie pory czasowe. Np. godziny pracy w dni powszednie. W takich godzinach połączenia mogą być kierowane wedle ścisłych ustawień. Name nazwa dla pory czasowej Add day group dodawanie nowej pory Remove selected usuwanie zaznaczonych pozycji Zmian moŝna dokonywać po kliknięciu w ikonę ołówka. Dni tygodnia : Sun niedziela Mon poniedziałek Tue wtorek Wed środa Thu czwartek Fri piątek Sat - sobota Normalizacja UŜytkownik moŝe wedle uznania ustawić normalizację numerów. NaleŜy kliknąć w ikonę + aby dodać nową pozycje. Edycję wybranej pozycji umoŝliwia ikona ołówka. JeŜeli uŝytkownik chce zamienić pozycje na liście powinien uŝyć ikon strzałek. 39

40 Prefix prefiks numeru Remove count ilość usuniętych cyfr Add number ciąg cyfr który ma być dodany Type wybór dotyczący typu połączenia - called outgoing wołany wychodzący - caller outoing wołający wychodzący - caller incoming wołający przychodzący - called incoming wołany przychodzący Description - opis Taryfikacja MoŜna zdefiniować odpowiednią taryfikację dla zestawianych połączeń. 40

41 Tariff name nazwa dla taryfy Line ID wybór, której linii ma dotyczyć taryfikacja Time intervals pory dnia w których taryfikacja ma obowiązywać Restore limit every day przywracanie limitu kaŝdego dnia Day of restore call limit ilość dni po których przywrócony zostanie limit Tarriffication liczba jednostek po 60 sekundach, kolejne jednostki co 1 sekundę. MoŜliwość zmiany. Free minutes ilość darmowych minut Free SMS ilość darmowych sms ów Description opis Numery zabronione MoŜna zdefiniować listę zawierającą ciąg znaków zabronionych np. numer. Połączenia zawierające dany ciąg będą blokowane. Regular expression wyraŝenie (ciąg cyfr) Description opis Drogi połączeń Router name nazwa dla drogi Path lines miejsce docelowe do którego kierowane jest połączenie Time intervals pora czasowa w której aktywna jest droga Description opis (zaleca się by wprowadzać gdzie będzie kierowane połączenie ułatwi to konfigurację) 41

42 Dodawanie nowej drogi Route name nazwa dla drogi Lines of routes naleŝy wybrać która linia lub moduł ma być przydzielony do definiowanej drogi. MoŜna dodać nową linię klikając w odpowiedni przycisk Add SIP Line, Add H.323 Line lub Add SIM Card. Time intervals pora czasowa w której aktywna jest droga CLIP/CLIR włączenie CLIP/CLIR lub ustawienie domyślne wedle operatora. Description opis (zaleca się by wprowadzać gdzie będzie kierowane połączenie ułatwi to konfigurację) Z pozycji aktualnych ustawień moŝna dodać nową grupę lub pory czasowe Symulacja połączenia (LCR test) Po konfiguracji wcześniej wymienionych parametrów, moŝna dokonać symulacji połączenia. 42

43 Caller numer wołający Called number numer wołany Po wprowadzeniu numerów, aplikacja wykona symulację po czym wyświetli wynik do którego modułu lub linii będzie skierowane połączenie. Przykład Numer wołający to 500 abonent VoIP (telefon IP) zarejestrowany na SIP Proxy Numer wołany to abonent GSM Dzięki odpowiednim ustawieniom, połączenie z telefonu IP zarejestrowanym na SIP Proxy o numerze 500 na numer zostanie skierowane do modułu PBX. Następnie naleŝy dokonać odpowiedniej aranŝacji centrali aby połączenie zostało przekazane do modułu GSM w PBX SIP Proxy wyposaŝona jest w serwer SIP na którym mogą być zarejestrowane wiązki SIP owe lub telefony IP. If prefix jeŝeli urządzenie/telefon zarejestrowane na serwerze SIP Proxy wybierze numer prefiks oznacza cyfry zaraz po wiadomości sip: Strip ilość usuniętych cyfr zaraz po wiadomości sip: Add dodanie ciągu cyfr zaraz po wiadomości sip: 43

44 Do action działanie jakie ma być wykonane po wykryciu prefiksu i dokonaniu odpowiedniej modyfikacji (Strip/Add). - reject odrzucenie połączenia - rewrite host skierowanie do innego hosta (ten sam port) - rewrite port skierowanie do tego samego hosta (inny port) - rewrite host and port skierowanie do innego hosta (inny port) - connect to LCR połączenie do ogólnego LCR karty VoIP - lookup registration (szukanie numeru docelowe wśród zarejestrowanych uŝytkowników na SIP Proxy) Po zmianie parametru pojawi się dodatkowa linia With parametr naleŝy zdefiniować np. port lub adres hosta. With parametr kierowanie połączenia uŝywając odpowiedniej linii. Serwer SIP Proxy posiada swój własny LCR, jeŝeli uŝytkownik dokona odpowiednich ustawień, połączenie będzie skierowane do ogólnego LCR w karcie VoIP po czym dalej do odpowiedniej linii lub modułu. Okno SIP Proxy routing rules przedstawia następującą konfigurację : JeŜeli uŝytkownik telefonu IP wprowadzi np. numer , połączenie zostanie przekazane do ogólnego LCR karty VoIP zdefiniowaną linią 100. Która jest zarejestrowana na SIP Proxy (oraz wcześniej utworzono dla niej konto). Dodawanie nowego wpisu W kaŝdej chwili moŝna sprawdzić stan zarejestrowanych uŝytkowników na serwerze SIP Proxy. : PowyŜsze okno przedstawia zarejestrowaną linię z adresu (tego samego co karta VoIP) na porcie 5061 (poniewaŝ linia i SIP Proxy znajdują się w karcie VoIP). 44

45 Uwaga! Aby wyłączyć SIP Proxy naleŝy uŝyć opcji Swith SIP Proxy Off 4.8. Administracja Parametry główne UŜytkownik ma do dyspozycji moduł Administration dzięki któremu moŝe tworzyć kopie zapasowe ustawień, wgrywać nowy firmware, pliki licencji lub dokonać przeładowania systemu karty VoIP. Confirm remove parametr czy potwierdzać usunięcie danej pozycji/wpisu w interfejsie Enable SIP session progress informacje o sesji SIP 45

46 Advanced config of regular expression parametry zaawansowane VoIP protocol aktualnie uŝywany protokół Default language domyślny język interfejsu Max user session time maksymalny czas trwania sesji (zalogowania) do interfejsu fabrycznie 3600 sekund Simple login page Aktualizacja firmware u Aby dokonać aktualizacji firmware u naleŝy uŝyć przycisku Przeglądaj i zlokalizować plik z firmware em po czym uŝyć ikony dyskietki zlokalizowanej w prawym dolnym rogu Aktualizacja licencji Aby dokonać aktualizacji licencji naleŝy uŝyć przycisku Przeglądaj i zlokalizować plik z licencja po czym uŝyć ikony dyskietki zlokalizowanej w prawym dolnym rogu Kopia zapasowa ustawień UŜytkownik moŝe pobrać aktualne ustawienia uŝywając przycisku Download lub załadować inny plik z ustawieniami uŝywając opcji Upload Config. Lokalizacja pliku odbywa się po uŝyciu przycisku Przeglądaj, następnie naleŝy uŝyć ikony dyskietki (prawy dolny róg okna). 46

Bramka IP 2R+L szybki start.

Bramka IP 2R+L szybki start. Bramka IP 2R+L szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 2R+L do nawiązywania połączeń VoIP... 4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 IP Polska Sp. z

Bardziej szczegółowo

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc.

SZYBKIE URUCHOMIENIE. BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503. Grandstream Szybkie uruchomienie Seria HT Networks Inc. SZYBKIE URUCHOMIENIE BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 1. Wstęp Dziękujemy za zakup bramki VoIP serii HT, umoŝliwiającej wykorzystanie dotychczasowej centrali bądź telefonów analogowych do prowadzenia rozmów

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

Ateus VoiceBlue Enterprise

Ateus VoiceBlue Enterprise PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Bramka Firmware 2.2.2 Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu Ateus. Nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści

Moduł Ethernetowy. instrukcja obsługi. Spis treści Moduł Ethernetowy instrukcja obsługi Spis treści 1. Podstawowe informacje...2 2. Konfiguracja modułu...4 3. Podłączenie do sieci RS-485 i LAN/WAN...9 4. Przywracanie ustawień fabrycznych...11 www.el-piast.com

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Bramka IP 1 szybki start.

Bramka IP 1 szybki start. Bramka IP 1 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 1 do nawiązywania połączeń VoIP... 5 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja uŝytkownika User1... 6 IP Polska Sp. z o.o. 2012 www.ippolska.pl

Bardziej szczegółowo

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie

IntegralNet krok po kroku. Pierwsze uruchomienie IntegralNet krok po kroku Pierwsze uruchomienie Spis treści 1. Logowanie administratora w usłudze integralnet...3 2. Zmiana hasła administratora usługi integralnet...4 3. Uruchomienie pierwszego abonenta

Bardziej szczegółowo

4. Podstawowa konfiguracja

4. Podstawowa konfiguracja 4. Podstawowa konfiguracja Po pierwszym zalogowaniu się do urządzenia należy zweryfikować poprawność licencji. Można to zrobić na jednym z widżetów panelu kontrolnego. Wstępną konfigurację można podzielić

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia

Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia Instalacja i konfiguracja rouera ASMAX AR 904u. Neostrada, Netia 1) Uruchomienie str. 2 2) Konfiguracja NEOSTRADA str. 3 3) Konfiguracja NET24 str. 4 4) Konfiguracja sieć LAN str. 5 5) Przekierowanie portów

Bardziej szczegółowo

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra

Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Dodawanie nowego abonenta VOIP na serwerze Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest ustawienie nowego abonenta VOIP w centrali Platan Libra, oraz konfiguracja programu do połączeń VOIP na komputerze i

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA BRAMKI VoIP LINKSYS PAP2T 1. Opis produktu: Liczba / typ portów LAN, 1 x RJ-45, Liczba portów FXS, 2 x RJ-11, Zarządzanie, monitorowanie i konfiguracja zarządzanie przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji

CONCEPTRONIC. Instrukcja Szybkiej Instalacji CONCEPTRONIC Serwer Wydruku z moŝliwością podpięcia dysku USB CHDDLANU Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 5-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Email: serwis@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

programu X-lite Spis treści

programu X-lite Spis treści instrukcja instalacji i konfiguracji programu X-lite Spis treści Instalacja programu X-lite... 2 Konfiguracja programu X-lite... 3 Aktywacja poczty głosowej tp... 4 Opcje powiadamiania poczty głosowej

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo

FAQ: 00000012/PL Data: 19/11/2007 Programowanie przez Internet: Przekierowanie portu na SCALANCE S 612 w celu umo W tym dokumencie opisano przekierowanie portu na sprzętowym firewall u SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) w celu umoŝliwienia komunikacji STEP 7 ze sterownikiem przez sieć Ethernet/Internet.

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS X modemu USB ZTE ZXDSL 852 Neostrada tp Spis treści 1. Instalacja sterowników modemu ZTE ZXDSL 852... 3 2. Instalacja modemu ZTE ZXDSL 852... 7 3. Konfiguracja systemu

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X

SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP->PSTN GXW 410X SW : 1.0.0.36 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (który ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki do

Bardziej szczegółowo

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r

Panel Konta - instrukcja. Warszawa, 2013 r Panel Konta - instrukcja Warszawa, 2013 r Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Zmiana hasła 4. Konta/Dane Konta 5. Konta/ Interfejs użytkownika 6. Konta/Właściwości usługi/ Polaczenia głosowe

Bardziej szczegółowo

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Spis treści 1. Opis klawiatury...2 2. Stuktura menu drukarki...3 3. Konfiguracja drukarki...6 4. Wgrywanie nowego oprogramowania...7 5. Ustawienie daty i czasu w

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4

INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 INSTRUKCJA UZUPEŁNIAJĄCA DO CENTRAL DUPLEX ZE STEROWANIEM RD4 Quatrovent Morska 242 Gdynia Tel. +48 58 3505995, fax +48 58 6613553 1 Spis treści I. Ustawienie orientacji wentylatorów...3 A. Za pomocą regulatora

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco PAP2T. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco PAP2T Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas rejestracji

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817.

Instalacja. Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Instalacja Dla przykładu, w instrukcji tej wykorzystano model TD-8817. Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputery, modem/router). Jeżeli modem jest używany, należy go odłączyć.

Bardziej szczegółowo

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi

Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W. Instrukcja Obsługi Centralka IP PBX IPX-300 / IPX300W Instrukcja Obsługi Wstęp Centralka PLANET IPX-300 / 300W IP PBX została zaprojektowana i zoptymalizowana dla zastosowań w małych i średnich firmach. Możliwość rejestracji

Bardziej szczegółowo

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP.

Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. T: Konfiguracja usługi DHCP w systemie Windows. Zadanie1: Odszukaj w serwisie internetowym Wikipedii informacje na temat usługi DHCP. DHCP (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) protokół komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router).

Instalacja. Podłączenie urządzenia. Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Instalacja Podłączenie urządzenia Wyłącz wszystkie urządzenia sieciowe (komputer, modem i router). Podłącz kabel sieciowy do port WAN routera i do portu LAN modemu. Podłącz kabel sieciowy do komputera

Bardziej szczegółowo

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika

Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Drukarka HotSpot Przewodnik użytkownika Spis treści 1. Opis klawiatury...2 2. Stuktura menu drukarki...4 3. Konfiguracja drukarki...8 4. Wgrywanie nowego oprogramowania...10 5. Ustawienie daty i czasu

Bardziej szczegółowo

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego

8. Sieci lokalne. Konfiguracja połączenia lokalnego 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu Windows

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

Router VPN z Rangeboosterem

Router VPN z Rangeboosterem Zawartość zestawu Router szerokopasmowy VPN Wireless-G z Rangeboosterem D-Rom instalacyjny Instrukcja obsługi na płycie D Ethernetowy kabel sieciowy Zasilacz sieciowy Instrukcja Szybki start Karta rejestracyjna

Bardziej szczegółowo

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra

Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Programowanie centrali telefonicznej Platan Libra Wstęp: Celem ćwiczenia jest zaprogramowanie centrali telefonicznej Platan Libra w następującej konfiguracji: Centrala jest podłączona do linii miejskiej

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33)

Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) Strona 1 Instrukcja obsługi i konfiguracji telefonu Yealink T32G (v32.70.1.33) 1. Sposób podłączenia telefonu 1) Podłącz zasilanie 2) W celu połączenia telefonu z Internetem podłącz go sieci Internet.

Bardziej szczegółowo

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX

SZYBKA INSTALACJA. BRAMKA VoIP GXW 40XX SZYBKA INSTALACJA BRAMKA VoIP GXW 40XX GXW 4004/4008 GXW4024 UWAGA! Nie wolno włączać i wyłączać bramki podczas ładowania się firmware u (firmware ładuje się przez kilka sekund zaraz po włączeniu bramki

Bardziej szczegółowo

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet.

Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. InelNET-01 Urządzenie InelNET-01 służy do sterowania radiowym systemem SSN-04R firmy INEL poprzez internet. Urządzenie nie wymaga instalacji dodatkowych aplikacji na urządzeniach dostępowych takich jak:

Bardziej szczegółowo

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide

4 Channel Video Server ACD-2200. Ver. 080331. Quick Installation Guide 4 Channel Video Server ACD-2200 Ver. 080331 Quick Installation Guide 1 1 Start 1.1 Zawartość opakowania ACD-2200 Karta gwarancyjna Płyta CD Akcesoria 1.2 Opis urządzenia 1. Numer kanału 2. Wejście wideo

Bardziej szczegółowo

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN

FAQ: 00000013/PL Data: 16/11/2007 Programowanie przez Internet: Konfiguracja modułów SCALANCE S 612 V2 do komunikacji z komputerem przez VPN Za pomocą dwóch modułów SCALANCE S 612 V2* (numer katalogowy: 6GK5612-0BA00-2AA3) chcemy umoŝliwić dostęp do sterownika podłączonego do zabezpieczonej sieci wewnętrznej. Komputer, z którego chcemy mieć

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B

INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B INSTRUKCJA OBSŁUGI LOKALIZATORA GPS/GPRS/SMS ET-005B Schemat podłączenia: Opis przewodów: czarny: masa czerwony cienki: +12V podwójny z taśmą: przycisk SOS Instalacja karty SIM: W celu zainstalowania karty

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000

Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy z sterownikiem CX1000 Konfigurowanie sterownika CX1000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX1000 Sterownik CX1000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet.

Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Tryb serwisowy Instrukcja podłączenia bramki IP 1R+L oraz IP 2R+L w trybie serwisowym za pomocą usługi telnet. Bramka IP 2R+L oraz IP 1 R+L może zostać uruchomiana w trybie serwisowym. W przypadku wystąpienia

Bardziej szczegółowo

LINKSYS SPA2102/3102

LINKSYS SPA2102/3102 LINKSYS SPA2102/3102 Podłączenie routera 1. W routerze SPA2102 podłącz przewód telefoniczny do portu PHONE 1, drugi koniec przewodu telefonicznego podłącz do aparatu telefonicznego. 2. W routerze SPA3102

Bardziej szczegółowo

Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera.

Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera. Przykładowy opis konfiguracji bramy VIP 410 z funkcjonalnością routera. 1. Założenia Brama wyposażona w 2 porty FXS (2 wykożystane), oraz 2 porty FXO (1 użyty). Zdefiniowane są 2 numery zewnętrzne (po

Bardziej szczegółowo

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0)

1) Połączenie za pomocą kabla PC/PPI (Nr kat.: USB: 6ES7 901-3DB30-0XA0, RS232: 6ES7 901-3CB30-0XA0) Pierwszym etapem programowania sterownika S7-200 jest jego podłączenie i nawiązanie z nim komunikacji. Są trzy moŝliwości połączenia się ze sterownikiem: kabel PC/PPI, PC Adapter USB lub procesor komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000

Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie. 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Konfigurowanie sterownika BX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie 1. Konfiguracja pakietu TwinCAT do współpracy ze sterownikiem BX9000 Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem BX9000 Sterownik BX9000 należy

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja modułu w systemie Windows.

1. Instalacja modułu w systemie Windows. 1. Instalacja modułu w systemie Windows. W urządzeniach dołączanych do sieci lokalnej LAN zastosowano moduły firmy DIGI. Sterowniki dostarczone przez producenta tworzą w systemie Windows wirtualny port

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1).

Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). Oprogramowanie uproszczonej rejestracji komputerowej dla central analogowych CALLNET - instrukcja instalacji i obsługi (wersja 15.1). UWAGI ogólne: Oprogramowanie Callnet-Service i Callnet-Client umożliwia

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP

Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0. DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Skrócona Instrukcja Obsługi Version 1.0 DCS-2120 Bezprzewodowa kamera IP Wymagania systemowe Wymagania systemowe MS Windows 2000/XP co najmniej 128MB pamięci RAM (zalecane 256MB) sieć bezprzewodowa (802.11b/802.11g)

Bardziej szczegółowo

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN

Uruchomienie programu COMPAS 2026LAN Zakład Elektroniki COMPAS 05-110 Jabłonna ul. Modlińska 17 B tel. (+48 22) 782-43-15 fax. (+48 22) 782-40-64 e-mail: ze@compas.com.pl http://www.compas.com.pl PIERWSZE KROKI W PROGRAMIE COMPAS 2026LAN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Instalacja NOD32 Remote Administrator

Instalacja NOD32 Remote Administrator Instalacja NOD32 Remote Administrator Program do zdalnego zarządzania stacjami roboczymi, na których zainstalowany jest program NOD32, składa się z dwóch modułów. Pierwszy z nich Remote Administrator Server

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852

instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 instrukcja instalacji w systemie Mac OS modemu USB ZTE ZXDSL 852 Spis treści 1. Instalacja sterowników... 3 a) wymagania... 3 b) lokalizacja sterowników... 3 c) instalacja sterowników... 3 2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN

ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN ZyWALL SSL 10 Zintegrowana brama SSL VPN Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 6/2006 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeŝone Wprowadzenie ZyWALL SSL 10 jest to brama

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN

Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN Instrukcja instalacji BMW INPA do interfejsu BMW USB VIAKEN 1.Zmienna środowiskowa Instalacje rozpoczynamy od zmiany ścieżki we właściwościach mój komputer w zakładce zaawansowane, zmienne środowiskowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania systemu IP-DECT NEC w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA

Instrukcja programowania systemu IP-DECT NEC w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA Instrukcja programowania systemu IP-DECT NEC w centralach MICRA, SIGMA, OPTIMA, DELTA ver. 1.00.04 Centrale PLATAN Micra, Sigma, Optima i Delta oraz programy komputerowe: PLATAN MicraPC, PLATAN SigmaPC,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Bramka internetowa Tydom 350

Bramka internetowa Tydom 350 Bramka internetowa Tydom 350 Instrukcja instalacji i uŝytkowania URUCHOMIENIE Uruchomienie bramki internetowej Tydom 350 składa się z kilku kroków: podłączamy bramkę kablem sieci Ethernet (LAN) do routera

Bardziej szczegółowo

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START

SIMADO GATE GSM. Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START SIMADO GATE GSM Nr. kat. GFX11 BRAMKA GSM SZYBKI START Dziękujemy za zakup bramki GSM SIMADO E. Niniejsza skrócona instrukcja pozwoli bardzo szybko przygotować urządzenie do pracy. Konfiguracja bramki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS

Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Przewodnik instalacji i rejestracji ASN RadioOS Niniejszy dokument przeprowadzi krok po kroku użytkowników oprogramowania RadioOS przez proces instalacji i rejestracji systemu. Kolejne kroki do wykonania

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet]

Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja urządzenia do współpracy z programem Meternet] F&F Filipowski sp.j. ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice POLAND tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl www.fif.com.pl Konwerter RS-485->TCP/IP [ethernet] ATC-1000 SZYBKI START [konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie

Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Konfigurowanie sterownika CX9000 firmy Beckhoff wprowadzenie Stanowisko laboratoryjne ze sterownikiem CX9000 Sterownik CX9000 należy do grupy urządzeń określanych jako komputery wbudowane (Embedded-PC).

Bardziej szczegółowo

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0

FIRMWARE MODUŁU TIBBO INTERFEJSU ETHERNETOWEGO UNIV 3.102.0.x - Tibbo EM500 v2.0 1. Cechy Umożliwia obsługę 16 jednoczesnych połączeń ethernetowych jednego dla konfiguracji web modułu i 15 dla komunikacji ethernetowych z magistralą HAPCAN. Wybór podstawowych parametrów konfiguracyjnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść

Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść Instrukcja montażu urządzenia Liczniki Przejść wersja 2.0/15 Spis treści: 1. Zawartość opakowania... 3 2. Opis urządzenia... 3 2.1. Wyświetlacz licznika... 4 2.2. Kasowanie wyniku... 4 2.3. Wygaszanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie)

Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) Instrukcja instalacji i obsługi modemu ED77 pod systemem operacyjnym Windows 98 SE (wydanie drugie) UWAGA Podstawowym wymaganiem dla uruchomienia modemu ED77 jest komputer klasy PC z portem USB 1.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia

Instalacja. Produkt pokazany na ilustracjach w tej instrukcji to model TD-VG3631. Podłączanie urządzenia Instalacja Najpierw uruchom płytę CD, program instalacyjny przeprowadzi cię krok po kroku przez proces konfiguracji urządzenia. W wypadku problemów z uruchomieniem płyty postępuj według poniższej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy zostaje

Bardziej szczegółowo

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej:

Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik. Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Przekierowanie portów w routerze TP-LINK na przykładzie kamery Kenik Po co wykonujemy przekierowanie portów? Spójrzmy na rysunek poniżej: Router jest podłączony do sieci Internet, natomiast od dostawcy

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji

LevelOne. Instrukcja Szybkiej Instalacji LevelOne WBR-6011 N MAX Router Bezprzewodowy Instrukcja Szybkiej Instalacji Produkt posiada 2-letnią gwarancję Dane kontaktowe serwisu: Tel. 061 898 32 28, email: serwis.level1@impakt.com.pl Dystrybutor:

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network)

Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Konfiguracja komunikacji jednostki centralnej systemu sterowania PVS MCU LAN w sieci LAN (Local Area Network) Niniejszy rozdział opisuje czynności jakie naleŝy wykonać aby skonfigurować komunikację z jednostki

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0

Instrukcja. Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Instrukcja Skrócona instrukcja konfiguracji wideodomofonowego systemu jednorodzinnego V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Pełne wersje instrukcji obsługi

Bardziej szczegółowo