Ateus VoiceBlue Enterprise

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ateus VoiceBlue Enterprise"

Transkrypt

1 PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Bramka Firmware 2.2.2

2 Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu Ateus. Nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane z duŝym naciskiem na solidność, jakość oraz wygodne uŝytkowanie. Mamy nadzieję, Ŝe spełnią one Państwa oczekiwania oraz przyniosą duŝą satysfakcję z zakupu. Podręcznik uŝytkownika bramka 2

3 SPIS TREŚCI 1. Zawartość kompletu Informacje wstępne Bramka Protokół SIP/H Połączenia bezpośrednie IP-IP Połączenia z PBX lub SIP Proxy Integracja SIP i H.323 (wymagana licencja) Instalacja Opis elementów MontaŜ Uruchomienie Sygnalizacja LED Konfiguracja Konfiguracja za pomocą HyperTerminala Ustawienia główne - HyperTerminal Wybrane opcje menu HyperTerminal Monitoring sygnału DTR Konfiguracja za pomocą interfejsu Moduły Ustawienie parametrów sieciowych Konsola Hyper-Terminala Interfejs Filtry i przekierowania Przekierowanie portów (mapowanie) Serwer DHCP DNS Proxy VRRP Transmisja danych - GPRS Dodawanie i grupowanie uŝytkowników UŜytkownicy Grupy Tworzenie i rejestrowanie linii Linia SIP Linia H Karty SIM DISA Transmisja faksów LCR Dodawanie nowej pozycji do LCR a Pory czasowe Normalizacja Taryfikacja Numery zabronione Drogi połączeń Symulacja połączenia (LCR test) GSM routing Operator Normalizacja GSM Podręcznik uŝytkownika bramka 3

4 SIM SIP Proxy Administracja Parametry główne Ustawienie strefy czasowej Synchronizacja czasu Aktualizacja firmware u Aktualizacja licencji Kopia zapasowa ustawień Przeładowanie systemu SNMP Ponowne uruchomienie Raporty i stan linii Stany Dane bilingowe Logi i raporty Pobranie raportów Serwer SMS Dane techniczne...60 Podręcznik uŝytkownika bramka 4

5 1. Zawartość kompletu Ilość Bramka 1 Zasilacz 12V/2A 1 Kabel USB 1 Kabel ethernetowy 1 Listwa montaŝowa 1 Wkręty i kołki 2 Certyfikat zgodności 1 Płyta CD ze sterownikami oraz firmware em 1 Podręcznik uŝytkownika bramka 5

6 2. Informacje wstępne 2.1. Bramka Praca z protokołem SIP lub H.323 SMS przez SMTP/POP3/http Mobility Extension Do 4 kanałów GSM LCR w zaleŝności od darmowych minut i operatora SIP Proxy moŝliwość rejestrowania telefonów IP Prosty sposób na przejście z ethernetu na internet przez GPRS Protokół VRRP bramka jako łącze podstawowe lub awaryjne Prosta konfiguracja przez WWW i częściowa przez HyperTerminal Bufor CDR (taryfikacji) do rekordów Zapis logów i raportów Obsługa SNMP zdalnego raportowania DISA / IVR Poczta głosowa Transmisja faksów 2.2. Protokół SIP/H.323 Połączenia z uŝyciem SIP/H.323 składają się z sygnalizacji oraz transmisji mediów (głosu/wideo etc). Sygnalizacja słuŝy jedynie do negocjacji mediów oraz zestawienia kanału pomiędzy dwoma urządzeniami, którym transmitowany będzie głos czy obraz. VoIP PBX (SIP / H.323) Sygnalizacja Głos / wideo LAN Telefony IP VoIP Podręcznik uŝytkownika bramka 6

7 Połączenia bezpośrednie IP-IP W przypadku pracy punkt-punkt nie jest wymagany SIP serwer. Telefony IP (bądź aplikacje typu softphone) mogą zestawiać połączenia bezpośrednie IP-IP. Sygnalizacja Głos / wideo LAN Telefony IP Zestawienie połączenia IP-IP wymaga jedynie podania adresu IP oraz portu. Format : Np. Bramka moŝe pracować w trybie punkt-punkt (bez uŝycia SIP Proxy i PBX). ATEUS VoiceBlue Enterprise LAN Sygnalizacja Głos / wideo SIP telephones Połączenia z PBX lub SIP Proxy Bramka moŝe być klientem SIP serwera (zewnętrznego lub wewnętrznego) lub pracować jako urządzenie przeźroczyste bez rejestracji, przyjmując kaŝdy pakiet INVITE i zestawiając połączenie z Ŝądanym numerem. Podręcznik uŝytkownika bramka 7

8 Wykorzystanie zewnętrznego serwera SIP VoIP PBX (SIP / H.323) GSM Sygnalizacja Głos / wideo LAN Telefony IP Wykorzystanie wewnętrznego serwera SIP (bramka jako centrala IP) GSM Sygnalizacja Głos / wideo ATEUS VoiceBlue Enterprise LAN Telefony IP Bramka posiada zaimplementowany serwer SIP proxy oraz DHCP dzięki czemu moŝna w bardzo łatwy sposób stworzyć sieć telefoniczną. Dzięki bramce nie jest potrzebne instalowanie dodatkowych urządzeń sieciowych by kierować połączenia z IP do GSM poprzez SIP Integracja SIP i H.323 (wymagana licencja) ATEUS VoiceBlue Enterprise LAN H.323 Sygnalizacja Głos / wideo SIP H.323 Bramka obsługuje protokół SIP i H.323 dzięki czemu moŝe integrować dotychczasową sieć wykorzystującą sygnalizację H.323 z SIP. Podręcznik uŝytkownika bramka 8

9 3. Instalacja 3.1. Opis elementów Diody LED Reset Zasilanie Port 10/100 BaseT 3.2. MontaŜ RJ-11 / USB Slot MMC Złącze antenowe SMA SIM holdery Bramka powinna być zamontowana w pozycji pionowej. NaleŜy wpierw wywiercić otwory po czym wkręcić kołki. Następnie przykręcić listwę montaŝową i zawiesić bramkę. Podręcznik uŝytkownika bramka 9

10 Uwaga! Bramkę naleŝy zainstalować w pozycji pionowej z uwagi na odpowiednie chłodzenie. Zalecenia dotyczące montaŝu urządzenia : 1. Nie wolno montować w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze. 2. Bramka nie powinna być wystawiona na działanie wody lub promieni słonecznych 3. Podczas czyszczenia nie wolno uŝywać substancji Ŝrących ani benzyny naleŝy przetrzeć pokrywę suchą szmatką. 4. Urządzenie nie jest przystosowane do pracy w miejscach o duŝych wibracjach. 5. NaleŜy zachować odpowiednią przestrzeń wokół bramki by nie zakłócać wentylacji. 6. Moduły GSM emitują fale elektromagnetyczne, które mogą negatywnie oddziaływać na sprzęt elektroniczny taki jak np. monitory czy urządzenia medyczne. 7. Antena powinna znajdować się w bezpiecznej odległości od istot Ŝywych. Podręcznik uŝytkownika bramka 10

11 3.3. Uruchomienie 1. NaleŜy włoŝyć karty SIM 2. Podłączyć sieć LAN 3. Podłączyć antenę 4.Podłączyć zasilanie Podręcznik uŝytkownika bramka 11

12 Uwaga! NaleŜy uŝywać zasilacza załączonego w komplecie! 12V / 2A. 5. Podłączyć bramkę do PC za pomocą kabla 6 pinowego (RJ-12) lub USB załączonego do kompletu. Schemat kabla do PC (RJ-12): RJ-12 1 RTS 2 TX 3 GND 4 GND 5 RX 6 CTS Dzięki podłączeniu do komputera, moŝliwa będzie wstępna konfiguracja za pomocą HyperTerminala standardowej aplikacji systemu np. Windows Sygnalizacja LED Bramka posiada 5 diod LED (Power oraz 4 diody GSM informujące o aktywności modułów GSM). Zaraz po włączeniu zasilania rozpoczyna się podstawowa diagnostyka i proces ładowania firmware u który moŝe trwać 2-4 minuty. KaŜda sekwencja mrugania diod sygnalizuje stadium ładowania. JeŜeli wystąpi problem i bramka nie uruchomi się, dana sekwencja kolorów pozostanie nie zmieniona. Jest to informacja, w którym momencie nastąpił błąd. a) dioda Power Nie świeci Mruga Świeci Dioda Power (niebieska) Urządzenie nie działa Firmware w trakcie ładowania System załadowany Szybkie mrugranie Błąd ładowania firmware u b) diody GSM Nie świeci Czerwony świeci śółty - świeci Zielony szybkie mrugranie Zielony - świeci Dioda GSM Karta zalogowana Wykrywanie karty SIM / brak karty SIM Karta nie zalogowana Nawiązywanie połączenia Trwa połączenie GSM Podręcznik uŝytkownika bramka 12

13 4. Konfiguracja PoniŜej znajdują się ustawienia fabryczne : Ustawienia komunikacji poprzez port szeregowy (COM) : Liczba bitów na sekundę: Bity Danych: 8 Parzystość: brak Bity stopu: 1 Sterowanie przepływem: brak Ustawienia sieciowe : Adres IP: Maska podsieci: moŝna skonfigurować na dwa sposoby : 1) Podłączając kartę za pomocą kabla z wtykiem RJ-11 (6-pinów) lub USB i uŝyciu Hyper-Terminala przeprowadzenie wstępnej konfiguracji (adres IP, maska podsieci, brama), następnie moŝliwa będzie dalsza konfiguracja za pomocą strony www (sieć LAN/WAN). 2) Podłączając bramkę do sieci LAN i otworzeniu interfejsu www pod adresem Login : Admin (bez hasła). Uwaga! Przy podłączeniu bramki za pomocą kabla USB naleŝy zainstalować sterowniki tworząc wirtualny port COM, znajdujące się na płycie bądź ftp://ftp.cti.mikrotel.pl 4.1. Konfiguracja za pomocą HyperTerminala Po podłączeniu kabla USB lub 6-pinowego RJ-11 naleŝy uruchomić Hyper- Terminal i uŝywając portu COM, przeprowadzić wstępną konfigurację. Podręcznik uŝytkownika bramka 13

14 Podręcznik uŝytkownika bramka 14

15 PoniŜsze zdjęcie pokazują menu konfiguracyjne pojawiające się po ustanowieniu połączenia z bramką za pomocą odpowiedniego portu COM. Menu posiada strukturę drzewiastą (katalogową). Czasami wymagane jest uŝycie klawisza w celu potwierdzenia. Okno menu główne zawiera odpowiednie informacje : Pasek górny (lewa górna część) : zawiera nazwę urządzenia oraz aktualną wersję firmware u. Kolumna Option : zawiera dostępne opcje oraz ich numerację Kolumna Value: jeŝeli wiersz zawiera [menu], posiada równieŝ dalsze zagnieŝdŝone opcje, jeŝeli nie ma wyrazu [menu] moŝliwe jest ustawienie konkretnego parametru. Kolumna Description : opis konkretnej moŝliwej do ustawienia opcji Enter an option number >: wybór opcji lub danej gałęzi menu za pomocą klawiszy numerycznych. Wybranie opcji moŝliwe jest po wpisaniu odpowiedniej cyfry i zatwierdzeniu klawiszem. 1. Configuration ustawienia główne 2. Set Admin Password zmiana hasła administratora Podręcznik uŝytkownika bramka 15

16 Ustawienia główne - HyperTerminal Aby powrócić do menu głównego naleŝy uŝyć klawisza Wybrane opcje menu HyperTerminal a) network Ustawienia sieciowe adres IP, maska podsieci, DNS, domena, itp. Parametry naleŝy wprowadzać według standardów np. : Adres IP : Adres MAC : 50C229C4E2 Nazwa hosta : DowolnaNazwa b) console Ustawienia komunikacji szeregowej (port COM). Zmiany zostaną zapisane zaraz po ich wprowadzeniu. Niektóre parametry wymagają tylko włączenia/wyłączenia, w takim przypadku wybranie opcji spowoduje przełączenie stanu np. z włączonego na wyłączony lub odwrotnie. Niektóre zmiany wymagają ponownego uruchomienia systemu bramki, w takim przypadku zostanie wyświetlone zapytanie potwierdzające czy aby na pewno uŝytkownik chce dokonać zmian. Are you sure [y/n] : JeŜeli wybrana zostanie litera y zmiany zostaną zatwierdzone w przeciwnym wypadku zaniechane. Podręcznik uŝytkownika bramka 16

17 Uwaga! W dowolnym momencie moŝna zaniechać zmian uŝywając przycisku c) Command Line linia komend d) States - Informacje dotyczące aktualnie zestawionych połączeń, czy linia SIP jest zarejestrowana na serwerze itp. e) Reboot ponowne uruchomienie bramki f) Settings ustawienia protokołu VRRP i serwera DHCP Monitoring sygnału DTR System karty monitoruje sygnał DTR (Data Terminal Ready przesyłu sygnału poprzez port szeregowy), czy jest aktualnie utrzymywany. JeŜeli zostanie wykryty wyświetlane jest menu główne w HyperTerminalu, jeŝeli nastąpi nagłe rozłączenie, aktualnie wprowadzane dane zostaną usunięte Konfiguracja za pomocą interfejsu www Po przeprowadzeniu wstępnej konfiguracji moŝliwa jest dalsza konfiguracja za pomocą przeglądarki www pod adresem lub itd JeŜeli podano poprawny adres IP, powinno pojawić się okno logujące. Bramka posiada fabryczne konto Admin bez hasła. Zaleca się ustawienie nowego hasła zaraz po zalogowaniu. Podręcznik uŝytkownika bramka 17

18 Po zalogowaniu się wyświetlone zostanie następujące okno składające się z 4 części oraz zawierające informacje dotyczące aktualnych ustawień, licencji, numeru seryjnego bramki itd. Ramka górna 1 : opcję zmiany języka oraz nazwę aktualnie zalogowanego uŝytkownika np. Admin. Ramka górna 2 : główne moduły ustawień (sieciowe, uŝytkowników, połączeń itp.). Ramka lewa : poszczególne parametry wybranego modułu. Okno główne : główna część interfejsu, wyświetla konkretne ustawienia i umoŝliwia wprowadzanie zmian. Podręcznik uŝytkownika bramka 18

19 Moduły Network - opcje sieciowe : Main configuration ustawienia parametrów sieciowych Filtering filtry i przekierowania Port mapping przekierowanie portów DHCP Server ustawienia serwera DHCP DNS Proxy ustawienia serwera DNS VRRP ustawienia protokołu VRRP (dla routerów) Data Connection transmisja danych User management ustawienia dotyczące kont uŝytkowników Users poszczególni uŝytkownicy Group grupowanie uŝytkowników Telephony services - ustawienia linii SIP i H.323, faksów, LCR i serwera SIP Proxy. Devices ustawienia linii SIP/H.323 oraz DISA Fax ustawienia dla transmisji faksów. LCR wybór drogi dla połączenia SIP Proxy ustawienia serwera SIP Proxy Administration pobieranie/ładowanie plików ustawień, firmware u, przeładowanie systemu karty. Main configuration ustawienia główne Set Timezone ustawienie strefy czasowej Synchronize Time synchronizacja czasu z PC Upload firmware aktualizacja firmware u Upload license ładowanie pliku z licencją Configuration backup tworzenie kopii zapasowej ustawień i ładowanie gotowych ustawień SNMP adres serwera zbierającego logi i raporty (wymagana licencja) Reboot przeładowanie systemu Podręcznik uŝytkownika bramka 19

20 States & Logs stany aktualnych połączeń, zarejestrowanych telefonów/wiązek, taryfikacji lub raporty z błędami. States stany urządzeń, linii, aktualnych połączeń oraz zarejestrowanych telefonów na SIP Proxy. Call accounting dane bilingowe Logs raporty z błędami Download logs pobieranie raportów. Messaging wysyłanie i odbieranie SMS ów SMS wysyłanie SMS ów SMS Delivery ustawienia 4.3. Ustawienie parametrów sieciowych Konfiguracja parametrów sieciowych jest niezbędna do funkcjonowania bramki zgodnie z jej przeznaczeniem. MoŜliwe są dwa rodzaje wstępnej konfiguracji. JeŜeli adres IP jest ustawiony, moŝna dokonywać zmian w konfiguracji poprzez przeglądarkę www, w innym przypadku naleŝy dokonać wstępnej konfiguracji poprzez Hyper-Terminal Konsola Hyper-Terminala Bramka musi być podłączona. Aby dotrzeć do ustawień sieciowych naleŝy najpierw wybrać opcję Configuration (w menu głównym zaraz po ustanowieniu połączenia), następnie Network. Podręcznik uŝytkownika bramka 20

21 Menu zawiera następujące opcje : Address adres IP. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu ręcznie. Network Mask maska podsieci. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać maski podsieci ręcznie. Gateway adres IP bramy (routera). JeŜeli uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu IP bramy ręcznie. Routing tablica routingu Dns1 adres IP pierwszego serwera DNS. Dns2 adres IP drugiego serwera DNS. Host Name nazwa hosta widziana w sieci. Domain nazwa domeny Dhcp jeŝeli w sieci jest serwer DHCP, naleŝy włączyć, dane do ustawień sieciowych zostaną pobrane automatycznie. JeŜeli sieć nie jest obsługiwana przez DHCP, wszystkie ustawienia sieciowe naleŝy wprowadzić ręcznie. HW Addr adres MAC Minimalne ustawienia aby bramka komunikowała się za pomocą protokołów TCP/IP, to DHCP lub adres IP i maska podsieci. Następnie zalecane jest ustawienie przynajmniej jednego serwera DNS. Podręcznik uŝytkownika bramka 21

22 Interfejs www Po otworzeniu ustawień sieciowych (moduł Network -> Main configuration), wyświetlane są aktualne ustawienia w poniŝszym oknie. Aby zmienić ustawienia naleŝy nacisnąć ikonę ołówka w prawym dolnym rogu strony. MoŜliwe są następujące zmiany : Enable DHCP jeŝeli w sieci uŝywany jest serwer DHCP, naleŝy aktywować opcję pobierania danych za pośrednictwem DHCP. IP address adres IP. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu ręcznie. Network Mask maska podsieci. JeŜeli w sieci LAN uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać maski podsieci ręcznie. Gateway adres IP bramy (routera). JeŜeli uŝywane jest DHCP (dynamiczne przydzielanie IP), nie naleŝy wprowadzać adresu IP bramy ręcznie. Hostname nazwa hosta widziana w sieci lokalnej DNS Server adres serwera DNS Domain nazwa domeny Zatwierdzenie zmian następuje po ponownym uŝyciu ikony z ołówkiem. Zmiany wyświetlone będą po krótkiej chwili (odświeŝeniu strony). Podręcznik uŝytkownika bramka 22

23 Filtry i przekierowania UŜytkownik moŝe wybrać protokół i port jaki ma być skierowany pod wskazany adres IP (łączenie ze zmianą portu docelowego). Aby dodać nowy filtr, naleŝy kliknąć w ikonę +. Pojawi się następujące okno. Enabled włączenie/wyłączenie filtru Protocol wybór protokołu Action działanie Source IP Adress - źródłowy adres IP Destination IP address docelowy adres IP Source Port źródłowy port Destination port docelowy porty Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna Przekierowanie portów (mapowanie) UŜytkownik moŝe wybrać protokół i port jaki ma być skierowany pod inny adres IP. Podręcznik uŝytkownika bramka 23

24 Aby dodać nowe przekierowanie, naleŝy kliknąć w ikonę +. Pojawi się następujące okno. Enabled włączenie/wyłączenie przekierowania Protocol wybór protokołu Port port który ma być przekierowany New IP nowy adres IP pod który zostanie skierowany port Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna Serwer DHCP UŜytkownik moŝe wykorzystać serwer DHCP, przydzielając adres IP urządzeniom/telefonom w sieci lokalnej.. DHCP server enabled włączenie/wyłączenie serwera Lease Time czas jaki będzie rezerwowane IP dla danego hosta Start adress wartość początkowa, od której zacznie się przydzielanie adresu Podręcznik uŝytkownika bramka 24

25 End address wartość końcowa, od której zacznie się przydzielanie adresu Subnet option przypisanie hostom maski podsieci Router option przypisanie hostom adresu bramy domyślnej Primary DNS option przypisywanie hostom pierwszego adresu serwera DNS Secondary DNS option przypisywanie hostom drugiego adresu serwera DNS Domain opation przypisanie hostom domeny Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna DNS Proxy UŜytkownik moŝe skonfigurować serwer DNS, dzięki czemu uŝytkownicy sieci lokalnej, mogą wskazać bramkę Enterprise jako serwer DNS. Enable DNS proxy włączenie/wyłączenie serwera Use DNS From Network Settings pobieranie adresów DNS z ustawień sieciowych DNS Server adres pierwszego serwera DNS DNS Server 2 adres drugiego serwera DNS VRRP UŜytkownik ma dostęp do protokołu VRRP, dzięki któremu podczas awarii jednego routera, drugi moŝe przejąć obowiązki poprzednika. SłuŜy do wskazania łącza awaryjnego. Uwaga! Inne routery muszą równieŝ obsługiwać protokół VRRP. Podręcznik uŝytkownika bramka 25

26 VRRP service enabled włączenie/wyłączenie VRRP VRID adres wirtualnego routera Priority priorytet Advertisement interval czas pomiędzy wysyłanymi pakietami do routerów zastępczych z informacją o pracy bramki Enterprise jako router główny. Virutal router address adres wirtualnego routera - informacja Transmisja danych - GPRS Bramka umoŝliwia transmisję danych do sieci lokalnej. MoŜe być router em dzięki czemu uŝytkownicy będą mieć dostęp do Internetu za pośrednictwem GPRS. to równieŝ idealne rozwiązanie jako łącze awaryjne z wykorzystaniem protokołu VRRP. Connection prodiver name nazwa (np. operatora) GSM Module wykorzystany moduł GSM do transmisji danych Dial number (optional) numer dostępowy do usługi transmisji danych np. *99***1# APN (access point) adres dostępowy Podręcznik uŝytkownika bramka 26

27 4.4. Dodawanie i grupowanie uŝytkowników W rozdziale opisany jest sposób tworzenia nowych kont i grup kont uŝytkowników. Uwaga! JeŜeli linia SIP/H.323 ma być zarejestrowana na wewnętrznym SIP Proxy naleŝy stworzyć dla niej konto! Podręcznik uŝytkownika bramka 27

28 UŜytkownicy Administrator moŝe dodać nowego uŝytkownika w dowolnym momencie klikając na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu strony. User name nazwa uŝytkownika (zaleca się podanie CYFR- ma to związek z lepszym funkcjonowaniem sieci VoIP) New password hasło Confirm New password potwierdzenie hasła Group wybór grupy, do której ma przynaleŝeć uŝytkownik Language język interfejsu dla logującej się do niego osoby Default application aktywowana zakładka po zalogowaniu Rights prawa dla danego konta Rights denied blokada dostępu do praw Line number numer linii Description opis Podręcznik uŝytkownika bramka 28

29 Outgoing ME enabled włączenie funkcji Mobility Extension (połączenia wychodzące) Outgoing ME number numer, na który ma być kierowane połączenie (funkcja ME) Incoming ME enabled włączenie funkcji Mobility Exntesion (połączenie przychodzące) Incoming ME number numer, na który ma być kierowane połączenie (funkcja ME) Voic enabled włączenie poczty głosowej PIN - pin dla poczty głosowej SMS notification number numer, na który ma być wysłane powiadomienie Grupy UŜytkownik moŝe stworzyć grupy kont uŝytkowników klikając na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu strony. Dodawanie grupy Group name nazwa grupy New password hasło Rights prawa dla danej grupy Rights denied blokada dostępu do praw Description opis Aby zapisać zmiany naleŝy uŝyć ikony dyskietki w prawym dolnym rogu okna. Podręcznik uŝytkownika bramka 29

30 4.5. Tworzenie i rejestrowanie linii Tworzenie i edytowanie linii SIP, H.323 oraz DISA moŝliwe są w module Telephony Services. Aby dodać nową linię naleŝy uŝyć ikony + zlokalizowanej w prawym dolnym rogu. Uwaga! JeŜeli bramka pracuje jako urządzenie przeźroczyste podczas połączeń wychodzących do sieci GSM naleŝy stworzyć nową linię jako wiązkę w stronę serwera nadającego pakiety SIP. W tym celu naleŝy odznaczyć opcję register with proxy oraz podać głównie adres IP i port, na których nasłuchiwana będzie sygnalizacja. Natomiast od strony centrali/serwera równieŝ powinna być stworzona wiązka (bez rejestracji) w stronę celem wysyłania pakietów do realizacji połączeń do sieci GSM. JeŜeli wewnętrzny SIP Proxy jest włączony port musi być inny niŝ 5060 w obu wiązkach. W innym przypadku (rejestracja linii w centrali VoIP lub wewnętrznym/zewnętrznym serwerze SIP) naleŝy wypełnić pola związane z nazwą uŝytkownika (bramka będzie wtedy klientem innego serwera) oraz zaznaczyć opcję register with proxy. Podręcznik uŝytkownika bramka 30

31 Linia SIP Aby dodać nową linię SIP naleŝy kliknąć na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu. Pojawi się następujące okno. SIP Server address adres serwera SIP (w przypadku wewnętrznego Proxy, naleŝy podać adres IP karty VoIP) SIP Name nazwa dla linii Display name wyświetlana identyfikacja kiedy linia dzwoni na wskazany numer Listen port port pod jakim nasłuchuje serwer. JeŜeli uŝyty jest SIP Proxy bramki naleŝy podać inny port niŝ 5060, np PoniewaŜ 5060 zarezerwowany jest dla SIP Proxy.. User name nazwa konta utworzonego dla linii (uŝytkownik serwera SIP) Podręcznik uŝytkownika bramka 31

32 password hasło konta utworzonego dla linii (uŝytkownik serwera SIP) Codecs naleŝy wybrać kodek i ustawić odpowiednio listę kodeków negocjowanych podczas połączenia Add phone context to register request dodawanie ciągu znaków do wiadomości rejestracyjnej Register expires (seconds) czas, po którym rejestracja wygasa Register with Proxy zaznaczenie powoduje rejestrację linii na serwerze SIP Enable CLIP włączenie prezentacji numeru Allow only one call prowadzenie tylko jednej rozmowy na linii SIP Enable NAT włączenie NAT NAT port begin początkowa wartość portów dla NAT NAT port range zakres portów dla NAT NAT IP address adres IP dla NAT No router code informacja o braku drogi w raporcie Description opis Linia H.323 Aby dodać nową linię H.323 naleŝy kliknąć na ikonę + zlokalizowaną w prawym dolnym rogu. Pojawi się następujące okno. Line ID to przydzielony numer kanału dla linii informacja dla systemu bramki (firmware). Podręcznik uŝytkownika bramka 32

33 Call method typ połączenia Gatekeeper discovery method tryb odnajdywania straŝnika H.323 (ręcznie wpisany adres / automatycznie) Gatekeeper address adres straŝnika Gatekeeper name nazwa Gateway address adres bramy Gateway prefix(es) prefiksy dla rejestracji Endpoint type typ urządzenia końcowego Display name identyfikacja Numbers numer Podręcznik uŝytkownika bramka 33

34 Karty SIM Listen port nasłuchiwany port Disable Fast start wyłączenie zbyt przedwczesnego nadawania strumienia dźwiękowego zaraz po zestawieniu połączenia Disable H.245 tunneling wyłączenie tunelowania dla H.245 Diable Elary media start wyłączenie zbyt przedwczesnego nadawania strumienia multimedialnego zaraz po połączeniu dzięki czemu nastąpi wpierw stabilizacja kanału dźwiękowego DTMF type typ wysyłanego DTMF u Transfer method typ transferu Codecs lista negocjowanych kodeków Rejected call code informacja o odrzuceniu połączenia No router code informacja o drogi w raporcie Description opis Poprawna konfiguracja kart SIM umoŝliwia realizowanie połączeń oraz transmisję danych. Present in module informacja o obecności karty SIM w module (N/A brak, 2 karta SIM w module 2) SIM card number numer karty SIM Operator ID identyfikacja operatora Operator Name nazwa operatora Last USSD message ostatnia wiadomość USSD Description opis Get Credit doładowanie konta USSD kody Podręcznik uŝytkownika bramka 34

35 Dodawanie nowej karty SIM Present czy karta obecna SIM Card number numer karty SIM Operator ID identyfikacja operatora Operator Name nazwa operatora USSD code for credit kod doładowujący konto Last USSD message ostatnia wiadomość (USSD) Last USSD message timestamp : waŝność konta Description opis Sernice Center Number numer centrum wiadomości SMS operatora Connection provider name nazwa operatora (dla transmisji danych) Dial number (optional) - numer dostępowy dla usługi transmisji danych np. *99***1# Podręcznik uŝytkownika bramka 35

36 APN (access point) adres punktu dostępowego Initial AT commands (optional) inicjujące polecenia AT (dla transmisji danych) PPP username (optional) nazwa uŝytkownika dla usługi transmisji danych PPP password (optional) hasło dla usługi transmisji danych DISA UŜytkownik moŝe dodać usługę DISA dla połączeń przychodzących. System moŝe być ustawiony ręcznie lub wgrany jako gotowy pakiet dodawanie nowej linii DISA 2 wgrywanie własnej zapowiedzi głosowej 3 wgrywanie gotowego pakietu DISA 4 wgrywanie plików językowych dla poczty głosowej Wgrywanie zapowiedzi głosowej.. NaleŜy uŝyć przycisku Przeglądaj i zlokalizować plik na dysku po czym wgrać przyciskiem Upload. Uwaga! Plik z zapowiedzią musi być typu A-Law! Podręcznik uŝytkownika bramka 36

37 Dodawanie linii DISA Type of DISA wybór DISY (basic tworzenie własnej) lub jej gotowych pakietów (IVR) Maximum allowed number of digits maksymalna ilość cyfr moŝliwa do wprowadzenia w systemie DISA Description opis Transmisja faksów Wysyłanie faksów moŝe być wykonane za pomocą protokołu T.38 Fax device moduł, który ma przyjąć/wysłać faks Fax number numer faksowy Description opis 4.6. LCR posiada LCR. Aby dokonać konfiguracji naleŝy wejść w moduł Telephony Services po czym LCR. Pojawi się następujące okno : Destination zaleca się wpisanie nazwy miejsca docelowego gdzie będzie kierowane połączenie Prefix prefiks dzięki, któremu połączenie zostanie odpowiednio skierowane. Wszystkie połączenia ciąg znaków.* Podręcznik uŝytkownika bramka 37

38 Enable włączenie pozycji Routes droga, którą zostanie skierowane połączenie (np. moduły GSM) Description - opis Celem LCR jest znalezienie najtańszej drogi dla połączenia z wybranym numerem. Moduł GSM Linia SIP Linia H.323 Least Cost Router (LCR) Linia SIP Algorytm LCR moŝna podzielić na poszczególne etapy : Linia H Normalizacja numerów numer wołający i wołany transformowane są do odpowiedniego stanu dzięki normalizacji numerów zgodnie z ustawieniami Normalization (tzn. dodawane są prefiksy, usuwane początkowe cyfry itp. wedle uznania uŝytkownika) po czym odbywa się dalszy proces algorytmu LCR. 2.Szukanie miejsca docelowego wyszukanie grupy, do której przynaleŝy prefiks znormalizowanego numeru wołanego. 3. Szukanie grupy sprawdzenie jak ustawione są grupy i ich dostęp do linii (równieŝ ustawienia pory czasowej w jakich grupy uŝytkowników mają dostęp do linii). 4. Szukanie linii sprawdzenie linii jakimi moŝe być zestawione połączenie z numerem wołanym zgodnie z algorytmem - pierwsza wolna linia - cyklicznie (zgodnie z najmniejszym czasem połączenia przez ostatnią linię) - darmowe minuty zgodnie z największą ilością darmowych minut (naleŝy ustawić parametry taryfikacji). 5.Normalizacja wyjściowa normalizacja numeru wołającego i wołanego tak, by fizycznie zestawić połączenie. 6. Sprawdzenie czy numer wołany nie jest na liście numerów zabronionych. Normalizacja numerów Szukanie miejsca docelowego Szukanie grupy Szukanie linii Normalizacja wyjściowa Sprawdzenie Fabrycznie, wszystkie połączenia z VoIP do VoIP kierowane są bez modyfikacji wybranego numeru. Podręcznik uŝytkownika bramka 38

39 Dodawanie nowej pozycji do LCR a Aby dodać nową pozycję naleŝy kliknąć ikonę +. Pojawi się następujące okno : Enable aktywacja wpisu Destination name nazwa miejsca docelowego, do którego będzie kierowane połączenie Prefix 1 prefiks, dzięki któremu połączenie będzie skierowane do odpowiedniego miejsca. Aby dodać nową linię prefiksów naleŝy uŝyć przycisku Add next Router name nazwa drogi, którą będzie kierowane połączenie (np. moduły GSM). Aby dodać nową drogę naleŝy kliknąć Add route Prioryty type zajmowanie linii/modułów GSM - First free pierwszy wolny - Cycle cyklicznie - Free minutes zgodnie z darmowymi minutami Description opis Po zdefiniowaniu parametrów naleŝy uŝyć przycisku dyskietki znajdującego się w prawym dolnym rogu okna. Podręcznik uŝytkownika bramka 39

2N - OMEGA Lite. PODRĘCZNIK INSTALATORA Karta VoIP. Karta VoIP. Firmware 2.2.2

2N - OMEGA Lite. PODRĘCZNIK INSTALATORA Karta VoIP. Karta VoIP. Firmware 2.2.2 2N - OMEGA Lite PODRĘCZNIK INSTALATORA Firmware 2.2.2 Drogi uŝytkowniku, Gratulujemy zakupu naszego produktu Ateus OMEGA Lite. Nasze produkty zostały zaprojektowane i wykonane z duŝym naciskiem na solidność,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP GXW 4024 24 porty FXS Firmware : 1.0.1.8 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2.Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA TELEFON IP BudgeTone 10X Firmware : 1.0.8.32 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie telefonu...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Schemat okablowania...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 Networks Inc. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...5 2.1. Zawartość kompletu...5 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA CENTRALA IP GXE 502X SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 2.Podłączenie...4 3.Logowanie...5 4.Moduł Phone Extensions (telefony)...6 4.1.Moduł Phone Extensions -> General System Configuration

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TELEFON IP SERIA GXP SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Porównanie dostępnych modeli...4 3. Instalacja i podłączenie telefonu...6 3.1. Zawartość kompletu...6 3.2. Podłączenie modułu podstawowego...6

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA BRAMKA IP->PSTN GXW 410X Firmware : 1.0.1.2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Podłączenie...4 2.3. Sygnalizacja LED...5

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA BRAMKA VoIP HT-286/486/502/503 SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 2. Instalacja i podłączenie bramki...4 2.1. Zawartość kompletu...4 2.2. Scenariusze...5 2.3. Podłączenie...6 3. Użytkowanie...8

Bardziej szczegółowo

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9

Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika. Wersja: 1.9 Bramka GSM ISDN Lite Instrukcja uŝytkownika Wersja: 1.9 Drogi kliencie, Gratulujemy zakupu bramki GSM ISDN GATEWAY Lite. Ten nowy produkt został opracowany i wyprodukowany, aby zapewnić maksymalną uŝyteczność

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c

Podręcznik instalacji i obsługi. Wersja 0.1.0c Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 0.1.0c Drogi uŝytkowniku Gratulujemy nabycia domofonu IP ATEUS HeliosIP, który jest następcą tradycyjnego domofonu ATEUS Helios. Mamy nadzieję, Ŝe będą Państwo w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1

Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1 Podręcznik instalacji i obsługi Wersja 2.1 FIRMWARE: 1.11.X CTI Mikrotel Sp. z o.o. www.cti.mikrotel.pl Serwis : +48 58 524 0164 serwis@cti.mikrotel.pl Wstęp Drogi użytkowniku Gratulujemy nabycia domofonu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX

Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Podręcznik użytkownika centrali telefonicznych serii IP-XX Dla modeli IP01, IP02, IP04, IP-08, IP-2G4A 1/83 ATCOM IPPBX IP01 ATCOM IPPBX IP02 2/83 ATCOM IPPBX IP04 ATCOM IPPBX IP08 ATCOM IPPBX IP2G4A 3/83

Bardziej szczegółowo

VoIP Router Asmax V320

VoIP Router Asmax V320 VoIP Router Asmax V320 Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Asmax AR-901. ADSL2/2+ Router/Bridge. Instrukcja obsługi

Asmax AR-901. ADSL2/2+ Router/Bridge. Instrukcja obsługi Asmax AR-901 ADSL2/2+ Router/Bridge Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-655 RangeBooster N 650 Gigabit Router Podręcznik uŝytkownika 1.02 2007-04-03 Spis Treści Zawartość opakowania... 4 Wymagania systemowe... 5 Wprowadzenie... 6 Funkcje

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA

D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA D-Link DNS-323 Obudowa sieciowych pamięci masowych SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.05 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router

Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Router bezprzewodowy 802.11n D-Link DIR-635 RangeBooster N 650 Router Podręcznik uŝytkownika 1.08 2007-04-02 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści...

Bardziej szczegółowo

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP

D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP D-Link DVG-5121SP Bramka VoIP Podręcznik uŝytkownika Ver 1.0 2007-04-17 1 Spis Treści Zawartość opakowania...3 Wymagania systemowe...4 Złącza...5 Instalacja...6 Konfiguracja...7 Basic Network Setting >

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi telefonu AT 530

Instrukcja obsługi telefonu AT 530 Instrukcja obsługi telefonu AT 530 IP Polska sp. z o.o. 2014 www.ippolska.pl 1/40 1 PREZENTACJA AT 530... 4 1.1 WYGLĄD... 4 1.2 PORTY... 4 1.3 OPROGRAMOWANIE... 5 1.4 STANDARDY I PROTOKOŁY... 5 1.5 STANDARDY...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja?

Rozdział 1. Wstęp. Co zawiera niniejsza instrukcja? Rozdział 1. Wstęp Dziękujemy za wybranie routera szeropasmowego TOKbox firmy Linksys z dwoma portami telefonicznymi. Umożliwia on posiadanym komputerom współdzielenie zarówno łącza do internetu o dużej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)...

Spis treści. Panel sterowania... - 7 - Instrukcja diody LED... - 9 - Objaśnienie ikon... - 10 - Interfejs uŝytkownika (UI)... Spis treści Czynności wstępne... - 1 - Zawartość opakowania... - 1 - Składanie telefonu... - 2 - Konfiguracja i rejestracja... - 4 - Konfiguracja poprzez stronę internetową... - 4 - Konfiguracja poprzez

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+

Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Router bezprzewodowy DSL-2740B Wireless ADSL2+ Podręcznik uŝytkownika 2.24 2007-04-23 Spis Treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Interfejsy urządzenia... 6 Instalacja...

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych

D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych D-Link DNS-343 Obudowa sieciowych pamięci masowych Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1

ELT-LAN. Instrukcja użytkownika. Date: 22-Oct-13. Eltronika Sp. z.o.o Ul. Warszawska 41 lok.7 05-092 Łomianki 1 ELT-LAN Instrukcja użytkownika Date: 22-Oct-13 1 1 Spis treści ELT-LAN... 1 Instrukcja użytkownika... 1 1 Spis treści... 2 2 Wstęp... 5 3 Znak towaru... 5 4 Opakowanie i zawartość... 6 4.1 Opakowanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07)

Instrukcja instalacji i obsługi. PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Instrukcja instalacji i obsługi PENTAGRAM Cerberus ADSL2+ Lite (P 6311-07) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2007-04-26 UWAGA! Wszystkie

Bardziej szczegółowo

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA

D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA D-Link DNS-313 Obudowa sieciowej pamięci masowej SATA Podręcznik uŝytkownika wersja 1.01 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 3 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 3 2.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE:...

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921

Wersja 1.02 05/21/2013. Instrukcja obsługi. Router 4G LTE DWR-921 Wersja 1.02 05/21/2013 Instrukcja obsługi Router 4G LTE DWR-921 Wstęp D-Link zastrzega prawo do zmiany lub edycji dokumentu bez informowania osób trzecich lub firm. Znaki towarowe Logo D-Link jest znakiem

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Asmax Ar-704g

ADSL Router Asmax Ar-704g ADSL Router Asmax Ar-704g Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER

Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER Router bezprzewodowy DSL-2640B WIRELESS G ADSL2+ MODEM ROUTER Podręcznik uŝytkownika wersja EU_4.00 1 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. PRZEGLĄD URZĄDZENIA... 4 2.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:... 4 2.2 WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. HT701/ HT702/HT704 Bramka VoIP

Grandstream Networks, Inc. HT701/ HT702/HT704 Bramka VoIP Grandstream Networks, Inc. HT701/ HT702/HT704 Bramka VoIP HT701 HT702 HT704 INSTRUKCJA OBSŁUGI HT70X INSTRUKCJA OBSŁUGI HT70X SPIS TREŚCI INFORMACJE LICENCYJNE GNU GPL... 5 HISTORIA ZMIAN... 6 ZMIANY OD

Bardziej szczegółowo