ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 II. WPROWADZENIE Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus na pdstawie umwy z Plską Agencją Rzwju Przedsiębirczści realizuje prjekt,,eklgia w firmie transprtwej drgą d sukcesu na rynku współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg (zwany w dalszej części Prjekt ). Usługi wynikające z wyknywania umwy będącej przedmitem zapytania fertweg współfinanswane są ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. III. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze pstępwanie nie pdlega przepism ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. pz. 907, 984, 1047, 1473 raz z 2014 r. pz. 423 stan prawny na dzień 16 kwietnia 2014r.). 2. Zamawiający zastrzega sbie praw d zmiany treści niniejszeg zapytania d upływu terminu składania fert. Jeżeli zmiany będą mgły mieć wpływ na treść składanych w pstępwaniu fert, Zamawiający przedłuży termin składania fert. Dknane zmiany przekazuje się niezwłcznie wszystkim wyknawcm, d których zstały wysłane ferty i jest n dla nich wiążące. O dknanych zmianach należy pinfrmwać również na strnie internetwej na której zstał zamieszczne głszenie zamówieniu. 3. Zamawiający zastrzega sbie praw d unieważnienia niniejszeg pstępwania bez pdania uzasadnienia, a także d pzstawienia pstępwania bez wybru ferty. IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmitu zamówienia zgdnie z kdami CPV: Usługi pracwywania prgramów szkleniwych Usługi szkleniwe Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Strna 1

2 Opis przedmitu zamówienia: Przedmitem zamówienia są usługi związane z przygtwaniem raz przeprwadzeniem szkleń z zakresu zarządzania śrdwiskweg w transprcie i rzwiązań pr-eklgicznych mżliwych d wdrżenia w przedsiębirstwie transprtwym. Szklenie zstał zaplanwane na 3 dni szkleniwe (24 gdziny szklenia) dla każdej z grup. Planuje się realizację 8 grup szkleniwych (łącznie 8 grup x 3 dni szklenia = 24 dni szkleniwe x 8 gdzin = 192 gdziny szkleniwe). Ostateczna liczba zrealizwanych szkleń zależna będzie d liczby zgłsznych uczestników. Na zakres zamówienia składają się: Przygtwanie szczegółweg prgramu szklenia, Przygtwanie merytryczne i graficzne materiałów szkleniwych (prezentacja PwerPint na wzrze przekazanym przez Zamawiająceg raz/lub inne ddatkwe materiały skrypty, ćwiczenia, itp. ) Przeprwadzenie szkleń w kresie d dnia pdpisania umwy d zakńczenia realizacji prjektu (tj. 30 czerwca 2015) w lkalizacji wskazanej przez Zamawiająceg na terenie całej Plski. Szklenia mgą być realizwane w dni pwszednie bądź w weekendy. Przygtwanie testów wiedzy i kmpetencji Przygtwanie raprtów ze szklenia i przekazanie ich Zamawiającemu. Zamawiający pnsi kszty związane z wydrukiem materiałów szkleniwych, zapewnieniem sali szkleniwej i cateringu dla uczestników szkleń. Wyknawcy będą infrmwani miejscu i czasie realizacji usługi z minimum 7 dniwym wyprzedzeniem. Wyknawca pnsi wszystkie kszty związane z djazdem, ewentualnym nclegiem raz wyżywieniem trenera. 2. Szczegółwy zakres zamówienia: Minimalny zakres szklenia: a) Wpływ działalnści transprtwej na śrdwisk naturalne. b) Identyfikacja i cena aspektów śrdwiskwych w firmie. c) Cele, zadania i prgramy śrdwiskwe. d) Planwanie mnitrwania i pmiarów śrdwiskwych. e) Wymagania prawne bwiązujące w Plsce i UE w zakresie chrny śrdwiska raz gspdarki dpadami. f) Zarządzanie śrdwiskwe w przedsiębirstwie. g) Budwanie eklgicznej marki firm z branży TSL. h) Ekinnwacja. i) Krzyści eknmiczne wynikające z wdrżenia systemu zarządzania śrdwiskweg. j) Efektywnść paliwwa. k) Efektywnść transprtwa. l) Zastswanie technlgii przyjaznych śrdwisku. m) Praca warsztatwa nad wybranymi studiami przypadków przedsiębirstwa transprtwe. Na pdstawie wspmnianeg zakresu szklenia Wyknawca pwinien przygtwać szczegółwy prgram szklenia, który będzie załącznikiem d przedstawianej ferty. Prgram mże pdlegać negcjacjm z Zamawiającym. Wyknawca ma bwiązek dstswania prgramu szklenia dla każdej z grup szkleniwych na pdstawie infrmacji uzyskanej w wyniku analizy ptrzeb szkleniwych realizwanej na etapie dradztwa dla przedsiębirstw. Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Strna 2

3 V. WARUNKI KONIECZNE I KRYTERIA OCENY OFERT 1. Opis warunków udziału w pstępwaniu: O udzielenie zamówienia mgą ubiegać się ferenci: sby fizyczne, sby prawne, jednstki rganizacyjne nie psiadające sbwści prawnej, którzy spełnią pniższe warunki:: zaferują przedmit zamówienia zgdny z wymgami Zamawiająceg kreślnymi w niniejszym dkumencie; psiadają uprawnienia d wyknywania kreślnej działalnści lub czynnści, jeżeli ustawy nakładają bwiązek psiadania takich uprawnień; psiadają niezbędną wiedzę i dświadczenie d wyknania zamówienia, tj.: pdsiadają minimum 3-letnie dświadczenie w prwadzeniu szkleń wykażą realizację szkleń dla minimum 20 przedsiębirstw wykażą realizację szkleń dla minimum 200 sób wykażą realizację minimum 10 usług dedykwanych dla kadry zarządzającej (każda z usług dla inneg pdmitu) dyspnują ptencjałem kadrwym dpwiednim d wyknywania przedmitweg zamówienia, tj. wskażą kadrę min. 2 trenerów psiadających kmpetencje d realizacji zadania, z których każdy zrealizwał minimum 10 dni szkleniwych w zakresie tematyki zbieżnej z zawartą w niniejszym zapytaniu. deklarują gtwść realizacji usług bjętych Pstępwaniem w terminach kreślnych przez Zamawiająceg. nie są pwiązane z Zamawiającym sbw lub kapitałw, przez które rzumie się wzajemne pwiązania pmiędzy Zamawiającym lub sbami upważninymi d zaciągania zbwiązań w imieniu Zamawiająceg lub sbami wyknującymi w imieniu Zamawiająceg czynnści związane z przygtwaniem i przeprwadzeniem prcedury wybru Wyknawcy, plegające w szczególnści na: a) uczestniczeniu w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki sbwej; b) psiadaniu c najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji człnka rganu nadzrczeg lub zarządzająceg, prkurenta, pełnmcnika; d) pzstawaniu w związku małżeńskim, w stsunku pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii prstej, pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli. Dpuszcza się składanie fert przez knsrcja. 2. Kryteria ceny fert Oferty będą ceniane według następujących kryteriów: Lp. Wyszczególnienie Waga 1) Cena brutt za realizację jednej gdziny szklenia 60 pkt 2) Liczba przeszklnych przez Wyknawcę/Wyknawców przedsiębirstw 20 pkt 3) Liczba przeszklnych przez Wyknawcę/Wyknawców uczestników 20 pkt Razem (1+2+3) 100 pkt Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Strna 3

4 Zamawiający zastsuje następujące kryteria: 1) Cena brutt za realizację jednej gdziny szklenia 2) Liczba przeszklnych przez Wyknawcę/Wyknawców przedsiębirstw 3) Liczba przeszklnych przez Wyknawcę/Wyknawców uczestników Spsób wyliczenia punktacji dla pszczególnych elementów składwych ferty: 1) Cena brutt za realizację jednej gdziny szklenia Ocenie pdlegać będzie cena za przygtwanie i przeprwadzenie gdziny szklenia. Punkty za cenę będą bliczane wg wzru: Najniższa cena ferty Liczba punktów = x 100 x 60% Cena badanej ferty Maksymalna liczba punków: 60 2) Liczba przeszklnych przez Wyknawcę/Wyknawców przedsiębirstw - cena na pdstawie wykazu przedstawineg w załączniku nr 3 d niniejszeg zapytania. Punkty przyznawane będą następując: 0 pkt psiadanie przez Wyknawcę dświadczenia (pświadczneg referencjami) w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń dla c najmniej 20 przedsiębirstw. 10 pkt psiadanie przez Wyknawcę dświadczenia (pświadczneg referencjami) w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń dla przedsiębirstw. 20 pkt - psiadanie przez Wyknawcę dświadczenia (pświadczneg referencjami) w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń dla 41 i więcej przedsiębirstw. Maksymalna liczba punków: 20 Wyknawca nie ma bwiązku przedstawiania referencji jak załączników d niniejszej ferty. Jednak Zamawiający na etapie wyłaniania fert bądź pdpisywania umwy mże zwrócić się d Wyknawcy przedstawienie wszystkich bądź wybranych referencji. Wówczas Wyknawca ma bwiązek dstarczenia referencji (w pstaci skanów bądź kpii pświadcznych za zgdnść z ryginałem w terminie 3 dni). 3) Liczba przeszklnych przez Wyknawcę/Wyknawców uczestników - cena na pdstawie wykazu przedstawineg w załączniku nr 3 d niniejszeg zapytania Punkty przyznawane będą następując: 0 pkt psiadanie przez Wyknawcę dświadczenia (pświadczneg referencjami) w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń dla c najmniej 200 uczestników. 10 pkt psiadanie przez Wyknawcę dświadczenia (pświadczneg referencjami) w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń dla uczestników. Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Strna 4

5 20 pkt - psiadanie przez Wyknawcę dświadczenia (pświadczneg referencjami) w realizacji usług w pstaci przeprwadznych szkleń dla 401 i więcej uczestników. Maksymalna liczba punków: 20 Wyknawca nie ma bwiązku przedstawiania referencji jak załączników d niniejszej ferty. Jednak Zamawiający na etapie wyłaniania fert bądź pdpisywania umwy mże zwrócić się d Wyknawcy przedstawienie wszystkich bądź wybranych referencji. Wówczas Wyknawca ma bwiązek dstarczenia referencji (w pstaci skanów bądź kpii pświadcznych za zgdnść z ryginałem w terminie 3 dni. 3. Spsób ceny ferty VI. Oceny fert w punktach 1-3 dknają sby dpwiedzialne p strnie Zamawiająceg za przygtwanie i przeprwadzenie prcedury wybru wyknawcy. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych za kryteria 1+2+3) zstanie uznana przez Zamawiająceg za fertę najkrzystniejszą. W tku badania i ceny fert Zamawiający mże żądać d Oferentów ddatkwych wyjaśnień, dkumentów, świadczeń i innych infrmacji dtyczących złżnej ferty niezłżenie ich w wyznacznym terminie mże spwdwać wykluczenie, drzucenie ferty z dalszeg pstępwania lub nieprzyznanie punktów za kryteria, których wyjaśnienia miały dtyczyć. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 1. Zamawiający przewiduje zapłatę za wyknane usługi w kresach miesięcznych za zrealizwane w danym miesiącu szklenia. Dpuszcza się udzielenie zaliczek na pczet wyknania zamówienia wartść zaliczki zstanie uzgdnina z wybranym Wyknawcą usług, decyzję jej udzieleniu i wyskści statecznie pdejmuje Zamawiający. 2. Oferent zbwiązuje się d udzielenia Zamawiającemu niewyłącznej licencji na czas nieznaczny na krzystanie z materiałów szkleniwych raz artykułów praswych stwrznych w związku z realizacją niniejszeg zamówienia. Licencja bejmwać będzie wyłącznie terytrium Rzeczpsplitej Plskiej. Oferent zbwiązuje się nie wypwiadać przedmitwej licencji d 31 grudnia P upływie teg czasu kres wypwiedzenia będzie wynsił 1 miesiąc. Zakres licencji bejmuje następujące pla eksplatacji: a) wytwarzanie kreślną techniką egzemplarzy materiałów w tym techniką drukarską, reprgraficzną, zapisu magnetyczneg na nśnikach magnetycznych, na płytach CD-ROM i DVD, wszelkieg frmatu i rdzaju, raz techniką cyfrwą, b) zwielkrtnianie kreślną techniką, w szczególnści na nśnikach magnetycznych, na płytach CD- ROM i DVD, wszelkieg frmatu i rdzaju, na dyskach ptycznych i magnetptycznych raz drukiem, c) wprwadzanie d brtu d) wystawienie, e) wyświetlenie, f) dtwrzenie raz nadawanie i reemitwanie, g) publiczne udstępnianie utwru w taki spsób, aby każdy mógł mieć d nieg dstęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 3. Wyknawca p dbytym zjeździe szkleniwym będzie ceniny przez jeg uczestników. W przypadku negatywnych cen przygtwania trenera d zajęć dknanych przez uczestników szklenia wynagrdzenie Wyknawcy zstanie pmniejszn zgdnie z zapisami pdpunktów a) i b): Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Strna 5

6 VII. a) W sytuacji, w której c najmniej 60% uczestników daneg zjazdu szkleniweg ceni w ankiecie pszkleniwej przygtwanie d zajęć wykładwcy na cenę 1 lub 2 w skali sześcipunktwej kara umwna wyniesie 50% kwty należnej wyknawcy za realizację daneg zjazdu szkleniweg. b) W sytuacji w której c najmniej 60% uczestników daneg zjazdu szkleniweg ceni w ankiecie pszkleniwej przygtwanie d zajęć wykładwcy niżej niż na cenę 4 w skali sześcipunktwej, ale wyżej niż w sytuacji pisanej w pdpunkcie a, kara umwna wyniesie 25% kwty należnej wyknawcy za realizację daneg zjazdu szkleniweg 4. Z Oferentem, któreg ferta zstanie wybrana, będzie pdpisana umwa w uzgdninym przez strny terminie. Isttne dla strn pstanwienia, które zstaną wprwadzne d treści zawieranej umwy bejmują: a) płatnści za świadczne usługi dknywane będą na pdstawie pprawnie wystawinych przez Oferenta faktur lub rachunków. b) płatnści będą regulwane w terminie d 30 dni d dnia trzymania przez Zamawiająceg faktury/rachunku wystawinej przez Oferenta. c) Oferent zbwiąże się d umżliwienia rganm kntrlującym realizację Prjektu, wglądu d dkumentów Oferenta związanych z realizacją zamówienia, w tym dkumentów finanswych. PRZYGOTOWANIE I WYBÓR OFERTY 1. Opis przygtwania ferty: 1.1 Ofertę należy złżyć nie później niż d 30 maja 2014 r. d gdziny 16:00 decyduje data wpływu ferty d Biura Prjektu Zamawiająceg. 1.2 Ofertę mżna dstarczyć: listwnie lub kurierem na adres Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus - Biur Prjektu w Warszawie, Al. Slidarnści 155, lk. 4, Warszawa. sbiście, w Biurze Prjektu w Warszawie, Al. Slidarnści 155, lk. 4, Warszawa. 1.3 Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kpercie patrznej danymi Wyknawcy raz pniższym pisem:,,oferta na usługi szkleniwe w ramach prjektu Eklgia w firmie transprtwej drgą d sukcesu na rynku. 1.4 Oferta pwinna zawierać: a) Wypełniny frmularz ferty przygtwany zgdnie ze wzrem stanwiącym załącznik nr 1 d niniejszeg zapytania, b) Oświadczenie braku pwiązań sbwych lub kapitałwych, zgdne ze wzrem stanwiącym załącznik nr 2 d niniejszeg zapytania (w przypadku składania ferty w knsrcjum, sbne świadczenie pwinien pdpisać każdy z człnków knsrcjum). c) Opis dświadczenia Wyknawcy/Wyknawców- zgdnie ze wzrem stanwiącym załącznik nr 3 d niniejszeg zapytania, d) Opis dświadczenia trenerów w zakresie szkleń z zakresu zarządzania śrdwiskweg - zgdnie ze wzrem stanwiącym załącznik nr 4 d niniejszeg zapytania, e) Zbwiązanie d współpracy pdpisane przez każdeg z trenerów wykazanych w załączniku nr 5 (Opis dświadczenia trenerów) f) Opis usługi (wzór nie zstał ustalny, wygląd zależy d Wyknawcy) zawierający: a. ramwy prgram usługi, b. metdy realizacji usługi, c. frmę sprawdzenia efektów kształcenia Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Strna 6

7 Wspmniane dkumenty należy złżyć w ryginale bądź jak kpię pświadczną za zgdnść z ryginałem. 1.5 Każdy Oferent mże złżyć w niniejszym zapytaniu tylk 1 fertę. Oferty składane są w jednym egzemplarzu. 1.6 Oferent pnsi wszelkie kszty związane z przygtwaniem i złżeniem ferty. 1.7 Oferta nie spełniająca wymgów frmalnych kreślnych w niniejszym pstępwaniu pdlega drzuceniu. 1.8 Zaferwana cena pwinna uwzględniać wyknanie wszystkich prac i czynnści świadcznych przez kres i na warunkach kreślnych w fercie. 1.9 Ceny pdane w fercie nie pdlegają zmianm przez cały kres trwania umwy Ceny należy wyrazić w PLN, z dkładnścią d dwóch miejsc p przecinku Rzliczenia między Zamawiającym a Wyknawcą będą prwadzne w PLN. 2. Termin związania fertą 2.1 Składający fertę jest nią związani przez 30 dni. 2.2 Bieg terminu związania fertą rzpczyna się z upływem terminu składania fert. 2.3 Wyknawca samdzielnie lub na wnisek Zamawiająceg mże przedłużyć termin związania fertą z tym, że Zamawiający mże tylk raz, c najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania fertą, zwrócić się d Wyknawców wyrażenie zgdy na przedłużenie teg terminu znaczny kres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Infrmacja dtycząca wybru ferty 3.1 Infrmacja rzstrzygnięciu pstępwania zstanie wysłana pdmitm, którzy złżyli fertę, w ciągu 15 dni rbczych p zakńczeniu pstępwania. 3.2 Jeśli pdmit, który zstał wybrany uchyla się d zawarcia umwy, Zamawiający mże wybrać fertę najkrzystniejszą spśród pzstałych fert. 4. Osby dpwiedzialne za prcedurę wybru Wyknawcy i udzielanie infrmacji 4.1 Osbą dpwiedzialną p strnie Zamawiająceg za przygtwanie i przeprwadzenie prcedury wybru wyknawcy są; p. Marta Kżuchwska Kierwnik Prjektu raz p. Dminika Głgsz Prezes Zarządu Fundacji. 4.2 Wszelkich infrmacji dtyczących przedmitu zamówienia udziela p. Marta Kżuchwska mail: lub Zatwierdzam:.. Pdpis Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Strna 7

8 Załącznik d zapytania fertweg: Załącznik Nr 1: Frmularz Oferty - wzór, Załącznik Nr 2: Oświadczenia braku pwiązań sbwych i kapitałwych wzór, Załącznik Nr 3: Opis dświadczenia Wyknawcy/Wyknawców wzór, Załącznik nr 4: Opis dświadczenia trenerów w zakresie szkleń z zakresu zarządzania śrdwiskweg wzór, Załącznik nr 5: Zbwiązanie d współpracy. Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Strna 8

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) PLSKA N RG!A TAURN Plska Energia S.A. ul. ks. Pitra Ściegienneg 3 40-114 Katwice Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia (zwana dalej Specyfikacją lub SIWZ) Nr pstępwania: 2012\TPE\TPE1\00140\G Przedmit

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.dzp.pg.gda.pl Gdańsk: Usługa realizacji audytów bezpieczeństwa centralnych systemów i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014 Strona1 Warszawa, dnia 04.09.2014 r. ZAMAWIAJĄCY Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 ecdl@uth.edu.pl ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 02/09/ECDLMAZ/2014

Bardziej szczegółowo

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn.

długoterminowy na uzupełnienie środków finansowych na realizację projektu inwestycyjnego pn. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_lsztynski lub bip.stawiguda.cm.pl/. Stawiguda: wybór banku udzielająceg kredyt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Prjekt, budwa, dstawa i mntaż fasady rganów piszczałkwych dla Nardweg Frum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych

przebudowa dachu z jednospadowego na dwuspadowy - wykonanie izolacji ścian fundamentowych Kścian: Rzbudwa stacji uzdatniania wdy w Starych Obrzyskach Numer głszenia: 222308-2011; data zamieszczenia: 29.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o., ul. Ostróda: usługa ubezpieczenia majątku, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia kmunikacyjne Zakładu Unieszkdliwiania Odpadów Kmunalnych RUDNO Sp. z.. Numer głszenia: 71144-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo