Układy cyfrowe (logiczne)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Układy cyfrowe (logiczne)"

Transkrypt

1 Układy cyfrowe (logiczne) 1.1. Przerzutniki I Przerzutnik to najprostszy (elementarny) cyfrowy układ sekwencyjny, który w zaleŝności od sekwencji zmian sygnałów wejściowych przyjmować moŝe i utrzymywać na wyjściu jeden z dwóch stanów logicznych (0 lub 1), zapamiętując elementarną porcję (1 bit) informacji. Istnieje kilka róŝnych typów przerzutników, określanych jako przerzutniki,, i T. Ponadto przerzutniki dzieli się na asynchroniczne, w których zmiana stanu następuje bezpośrednio po określonej sekwencji zmian sygnałów wejściowych oraz synchroniczne, w których zmiana stanu następuje zaleŝnie od stanu wejść po doprowadzeniu dodatkowego sygnału synchronizującego, zwanego teŝ sygnałem taktującym lub zegarowym Asynchroniczne przerzutniki Najprostszym przerzutnikiem jest asynchroniczny przerzutnik (ang. eset - et). chemat budowy takiego przerzutnika z dwóch dwuwejściowych bramek NO, przedstawiono na ys edno z wejść kaŝdej bramki połączone jest z wyjściem drugiej bramki. Pozostałe wejścia bramek stanowią wejścia przerzutnika, p U 1 oznaczone symbolami i. Wyjścia bramek są wyjściami przerzutnika: głównym i komplementarnym. t ys Przerzutnik z dwóch bramek NO schemat; symbol. Przerzutnik ustawia się w stan zero ( = 0; = 1), czyli zeruje (ang. eset), po wprowadzeniu wejścia w stan 1 przy wejściu utrzymywanym w stanie 0. Przy = 1, na wyjściu bramki U 1, realizującej funkcję NO = p, ustawia się stan 0 ( = 0). tan ten przekazywany jest na połączone z wyjściem wejście t bramki. PoniewaŜ takŝe = 0, to obydwa wejścia bramki znajdują się w stanie 0, co zgodnie z realizowaną przez bramkę funkcją NO = t ustawia na wyjściu tej bramki stan 1 ( = 1). tan ten przekazywany jest na połączone z wyjściem wejście p bramki U 1, podtrzymując ustawienie wyjścia tej bramki w stanie = 0. PoniewaŜ do wymuszenia stanu 0 na wyjściu bramki NO wystarcza stan 1 na jednym tylko wejściu takiej bramki, a wejście p bramki U 1 zostało właśnie wprowadzone w stan 1, na wejściu moŝna teraz zmienić stan z 1 na 0, a przerzutnik utrzymuje się w stanie zero ( = 0, = 1). o ustawienia przerzutnika w stan zero wystarczy zatem wprowadzić wejście w stan 1 na krótki czas τ, niezbędny do ustalenia się opisanych wyŝej stanów układu. Po przywróceniu stanu = 0 przy = 0 przerzutnik wprowadzony zostaje w stan pamiętania, przechowując ustawiony stan = 0; = 1. W stanie tym znajdować się moŝe dowolnie długo, dopóki nie nastąpi przestawienie przerzutnika w inny stan. Przerzutnik ustawia się w stan jeden ( = 1; = 0), w skrócie ustawia (ang. et), po wprowadzeniu wejścia w stan 1 przy wejściu utrzymywanym w stanie 0. Przy = 1, na wyjściu bramki, realizującej funkcję NO = t, ustawia się stan 0 ( = 0). tan ten przekazywany jest na połączone z wyjściem wejście p bramki U 1. PoniewaŜ takŝe = 0, to obydwa wejścia bramki U 1 znajdują się w stanie 0, co zgodnie z realizowaną przez bramkę funkcją NO = + p 1

2 wymusza na wyjściu tej bramki stan 1 ( = 1). tan ten przekazywany jest na połączone z wyjściem wejście t bramki, podtrzymując ustawienie wyjścia tej bramki w stanie = 0. Po przywróceniu stanu = 0 przerzutnik utrzymuje się w stanie = 1; = 0 dopóki nie nastąpi przestawienie w inny stan. Przerzutnik moŝna zatem ustawić w stan 0 lub stan 1 za pomocą krótkich dodatnich impulsów, doprowadzanych do wejścia lub i pozostawić w stanie pamiętania tego ustawienia. W ten sposób w przerzutniku zapamiętuje się elementarną porcję (1 bit) informacji. Wejście ustawiające 0 () nazywa się wejściem zerującym. Wejście ustawiające 1 () nazywa się wejściem ustawiającym. Wyjście jest wyjściem przerzutnika a wyjście - wyjściem zanegowanym. ednoczesne doprowadzenie jedynki do obu wejść i powoduje wymuszenie na wyjściach obu bramek stanu zera ( = 0 i = 0). Narusza to załoŝenie komplementarności wyjść przerzutnika i stan taki uznaje się za niedozwolony (zabroniony). Tabelę stanów (funkcji) przerzutnika z ys zawiera Tabela Tabela podaje stany wejść i w chwili t oraz stany wyjść i w chwili t+τ po ustaniu procesu przejściowego. Na ys przedstawiono tablicę przejść układu (tablicę arnaugh, przyporządkowującą kaŝdej kombinacji stanów, i nowy stan wyjścia '. Na podstawie równań, opisujących działanie bramek NO U1 i U2 w postaci: =, = otrzymuje się równanie funkcyjne, opisujące działanie przerzutnika: = skąd zgodnie z prawem e Morgana: = ( ). Na ys pokazano schemat przerzutnika zbudowanego z dwóch bramek NAN. Przerzutnik ustawia się w stan zero ( = 0; = 1) po wprowadzeniu wejścia w stan 0 przy Tabela Tabela stanów przerzutnika z ys t t+τ 0 0 t t stan pamiętania wpis jedynki wpis zera stan zabroniony p U 1 t ys Przerzutnik z dwóch bramek NAN schemat; symbol * * stan zabroniony wejściu utrzymywanym w stanie 1. Przy = 0, na wyjściu bramki realizującej funkcję = t, ustawia się stan 1 ( = 1). tan ten przekazywany jest na wejście p bramki U 1. PoniewaŜ takŝe = 1, na wyjściu bramki U 1, realizującej funkcję = p, ustawia się stan 0 ( = 0). tan ten przekazywa- ' ys Tablica przejść (tablica arnaught przerzutnika z ys

3 ny na wejście t bramki podtrzymuje wyjście tej bramki w stanie = 1. Przy = 1 i = 1 przerzutnik jest w stanie pamiętania, utrzymując ustawiony wcześniej stan. Przerzutnik ustawia się w stan jeden ( = 1; = 0) po wprowadzeniu wejścia w stan 0 przy wejściu utrzymywanym w stanie 1. Przy = 0 na wyjściu bramki U 1 ustawia się = 1. tan ten przekazywany jest na wejście t bramki co przy = 1 wymusza = 0. Przekazanie stanu 0 na wejście p bramki U 1 podtrzymuje = 1. Zabronione jest wprowadzanie = = 0, prowadzące do jednoczesnego występowania = 1 i = 1. Inaczej niŝ przerzutnik z bramkami NO, który zmienia stan po doprowadzeniu do jednego z wejść jedynki, przerzutnik z bramkami NAN zmienia stan przy sygnale wejściowym równym zeru. la podkreślenia tej róŝnicy przerzutnik z bramkami NAN nazywany jest czasem przerzutnikiem. Tabelę stanów przerzutnika z ys zawiera Tabela Tablicę przejść układu przedstawiono na ys Tabela Tabela stanów przerzutnika z ys t t + τ 1 1 t t stan pamiętania wpis jedynki wpis zera stan zabroniony ównanie funkcyjne, opisujące działanie przerzutnika ma postać: = = skąd zgodnie z prawem e Morgana: = ( ) zas ustalania się stanu przerzutnika (i ) τ jest równy czasowi propagacji bramki NO lub NAN i ma wartość od kilku do kilkudziesięciu ns ynchroniczny przerzutnik Przerzutnik synchroniczny zmienia stan w sposób określony przez sygnały wejściowe tylko w chwilach, wyznaczonych przez dodatkowy sygnał sterujący, zwany sygnałem taktującym, synchronizującym lub U v 3 zegarowym. UmoŜliwia to wstępne przygotowanie sygnałów wejściowych i inicjację zmiany stanu przerzutni- U 1 ka po ustaleniu się tych sygnałów. chemat synchronicznego przerzutnika przedstawiono na ys Bramki NAN U 1 i tworzą U u 4 przerzutnik, do którego wejść u i v doprowadzone są sygnały wejściowe i poprzez dwie dodatkowe ys ynchroniczny przerzutnik schemat; symbol * * stan zabroniony ' ys Tablica przejść (tablica arnaught przerzutnika z ys

4 bramki NAN, U 4. o drugich wejść tych bramek dołączony jest sygnał synchronizujący. Bramki i U 4 przenoszą sygnały wejściowe i tylko przy = 1. Wówczas u = =, v = = i układ zachowuje się jak przerzutnik z ys Przy = 0 bramki i U 4 zostają zablokowane a ich wyjścia przyjmują stan 1 ( u = v =1) niezaleŝnie od wartości sygnałów i i przerzutnik przechodzi w stan pamiętania. Przerzutnik przyjmuje stan zaleŝny od wartości sygnałów i przy tylnym opadającym zboczu sygnału synchronizującego 1. Przerzutnik o takich właściwościach nazywany jest przerzutnikiem zatrzaskowym (ang. latch), gdyŝ zatrzaskuje informacje przy zamykaniu bramek, doprowadzających sygnały wejściowe (ys ). la prawidłowego działania przerzutnika wymagane jest ustalenie sygnałów i jakiś czas przed i utrzymanie ich bez zmian jeszcze przez pewien czas po opadającym zboczu sygnału. 1 0 stan pamiętania oddziaływanie wejść informacyjnych wpis (zatrzaśnięcie) informacji ys ziałanie wejścia zegarowego w przerzutniku zatrzaskowym. Wejścia i nazywane są ogólnie wejściami informacyjnymi; wejście nazywane jest zegarowym Przerzutniki ys Przerzutnik symbol; przerzutnik utworzony przez modyfikację synchronicznego przerzutnika. 0 1 ' ' ys Tabela stanów ( i tablica przejść ( przerzutnika. Przerzutnik (ys ) jest odmianą synchronicznego przerzutnika, w którym uŝywane jest tylko jedno wejście informacyjne, połączone bezpośrednio z wejściem ( = ) i z wejściem poprzez negację ( = ). Wprowadzona w ten sposób stała zaleŝność = eliminuje moŝliwość wystąpienia stanu zabronionego = = 1 i upraszcza sterowanie przerzutnika. Zmiana stanu na wejściu zmienia jednocześnie stan obu wejść i. Przy = 1 uzyskuje się = 1 i = 0; przy = 0 uzyskuje się = 0 i = 1. Impuls synchronizujący ustawia wyjścia przerzutnika zgodnie z zasadami zmiany stanu przerzutnika (Tabela 1.1.1). Przy = 1 ustawiane jest = 1, przy = 0 ustawiane jest = 0. Po zakończeniu aktywnego zbocza impulsu synchronizującego przerzutnik przechodzi w stan pamiętania i przestaje reagować na zmiany. 1 W przypadku zabronionego stanu = = 1 przerzutnik przyjmuje przypadkowo jeden z dwóch moŝliwych stanów = 0 lub = 1. 4

5 ziałanie przerzutnika opisuje równanie ' =, gdzie ' oznacza stan wyjścia po zakończeniu aktywnego zbocza impulsu synchronizującego a stan wejścia w chwili działania tego zbocza. Tabelę stanów i tablicę przejść przerzutnika przedstawiono na ys Przy uŝyciu zatrzaskowego przerzutnika z ys otrzymuje się zatrzaskowy przerzutnik (ang. latch). Przerzutnik taki przy = 1 przenosi na wyjście stan wejścia ( = ). Przy zmianie z 1 na 0 następuje zatrzaśnięcie występującego przy tym stanu = i jego utrzymanie (pamiętanie) przez czas w którym = 0 (ys ). Zespoły (czwórki i ósemki) zatrzaskowych przerzutników wykonywane są jako układy scalone, stosowane jako małe pamięci pośredniczące (buforowe). chemat zatrzaskowego przerzutnika z przerzutnikiem z ys przedstawiono na ys a. Budowę przerzutnika moŝna uprościć, pomijając negację U 5 i wykorzystując do uzyskania = = bramkę (ys U U 4 5 U 1 U 1 ys Zatrzaskowy przerzutnik (latch) z przerzutnikiem zatrzaskowym - dwa rozwiązania układowe. U 1 U a 2 U 4 U 5 b ys Zatrzaskowy przerzutnik (latch) z układu scalonego 74L Zatrzaskowy przerzutnik moŝna takŝe zbudować bez uŝycia przerzutnika ys ). Przy = 1 bramka jest otwarta: a = = a bramka zamknięta: b = = 0. Układ U 4 i negacja U 5 wytwarzają sygnał wyjściowy: = a b =. Przy = 0 bramka jest zamknięta (a = 0) a bramka otwarta (b = ) i układ U 4 z negacją U 5 utrzymują sygnał wyjściowy = a b =. Budowane są takŝe przerzutniki wyzwalane zboczem (ang. edge triggered), w których przyjmuje stan przy jednym (najczęściej narastającym) zboczu impulsu synchronizującego a poza tym zboczem, zarówno przy = 0 jak i = 1 przerzutnik jest w stanie pamiętania, niewraŝliwy na zmiany (ys ). W 1 0 wpis (zatrzaśnięcie) informacji stan pamiętania stan pamiętania ys ziałanie wejścia zegarowego w przerzutniku wyzwalanym zboczem. niektórych zastosowaniach przerzutniki takie są korzystniejsze od przerzutników zatrzaskowych. Przerzutnik wyzwalany zboczem uzyskuje się przez rozbudowę zatrzaskowego przerzutnika z ys b, w którym zastępuje się sterowane sygnałem synchronizującym bramki i U 4 przez przerzutniki. chemat przerzutnika wyzwalanego zboczem pokazano na ys Układ składa się z trzech przerzutników. o wejścia zerującego przerzutnika III i wejścia ustawiającego przerzutnika II doprowadzony jest sygnałem synchronizujący. Wejście informacyjne dołączone jest do wejścia zerującego przerzutnika II. Wejście ustawiające przerzutnika III połączone jest z wyjściem bramki U 6 (wyjściem zanegowanym przerzutnika II). odatkowe wejście U 4

6 ustawiające przerzutnika II połączone jest z wyjściem bramki U 4 (wyjściem zanegowanym przerzutnika III). Wyjście bramki U 4 (wyjście zanegowane przerzutnika III) i wyjście bramki U 6 (wyjście przerzutnika II) połączone są odpowiednio z wejściem ustawiającym i wejściem zerującym głównego przerzutnika wyjściowego I. Przy = 0 wyjścia bramek U 4 i U 5 znajdują się w stanie 1 ( = = 1) i przerzutnik I jest w stanie pamiętania. Przy = 0 na wyjściu U 6 i połączonym z nim wejściu występuje stan 1. rugie wejście połączone z jest takŝe w stanie 1 i na wyjściu jest 0. Poprzez połączenie z wejściem U 4 podtrzymuje to stan = 1 niezaleŝnie od stanu. Przy zmianie z 0 na 1 stan przerzutnika III ( = 1) nie zmienia się. Na wszystkich wejściach U 5 ustawia się natomiast stan 1, co wymusza = 0 i wpisuje zero w przerzutnik wyjściowy I ( = 0). ednocześnie = 0 ustawia 1 na wyjściu U 6 i uniezaleŝnia stan przerzutnika II od. Przerzutniki II i III utrzymują stan = 1 i = 0 przy dalszym trwaniu = 1 bez względu na zmiany. Po ponownym ustawieniu = 0 ustawia się = = 1 i przerzutnik I przechodzi w stan pamiętania. Przy = 0 i = 1 na wyjściu U 6 i połączonych z nim wejściach U 5 i występuje stan 0. Podtrzymuje to stan = 1 niezaleŝnie od stanu i ustawia jedynkę na wyjściu i połączonym z nim wejściu U 4. Przy zmianie z 0 na 1 stan przerzutnika II ( = 1) nie zmienia się. Na obu wejściach U 4 ustawia się natomiast stan 1, co wymusza = 0 i wpisuje jedynkę w przerzutnik wyjściowy I ( = 1). ednocześnie = 0 ustawia 1 na wyjściu U 5 i uniezaleŝnia stan przerzutnika III od. Przerzutniki II i III utrzymują stan = 0 i = 1 przy dalszym trwaniu = 1 bez względu na zmiany. Po ponownym ustawieniu = 0 ustawia się = = 1 i przerzutnik przechodzi w stan pamiętania. Przerzutniki wyzwalane zboczem, wytwarzane jako układy scalone, mają zwykle dodane asynchroniczne wejścia zerujące i ustawiające (ys ). Wejścia takie dołączone są do dodatkowych (trzecich) wejść bramek głównego przerzutnika wyjściowego I i działają jak wejścia i asynchronicznego przerzutnika. Ponadto wejścia te ustawiają odpowiednio przerzutniki II i III przy = 1 (wymuszają na środkowych wejściach bramek U 1 i : przy = 0 stan 0 i 1; przy = 0 stan 1 i 0). ziałanie wejść i jest nadrzędne względem wejść i. ziałanie przerzutnika uzyskuje się przy nieaktywnych dodatkowych wejściach asynchronicznych: = = Przerzutniki Przerzutnik jest przerzutnikiem synchronicznym o dwóch wejściach informacyjnych, w którym jednoczesne ustawienie aktywnego stanu obu wejść nie jest zabronione, jak w przerzutniku, lecz wykorzystywane do zmiany stanu przerzutnika na przeciwny. Wejścia informacyjne ozna- 6 U 4 U 1 U 5 U 6 III II ys chemat przerzutnika wyzwalanego zboczem. U 5 III I U 4 U 1 ys Przerzutnik wyzwalany zboczem z dodatkowymi wejściami asynchronicznymi: zerującym i ustawiającym symbol; schemat U 6 II I

7 t t t t stan pamiętania wpis jedynki wpis zera 1 1 t t stan przeciwny c) ' czone są symbolami i. Przy = 1 i = 0 impuls zegarowy ustawia przerzutnik w stan = 1 (stąd wejście moŝna kojarzyć z jedynkowym ). Przy = 0 i = 1 impuls zegarowy ustawia przerzutnik w stan = 0 (a wejście moŝna kojarzyć z kasującym ). Przy = 1 i = 1 impuls zegarowy ustawia ' =. W stanie = 0 i = 0 wejścia informacyjne są nieaktywne. ymbol, tablicę funkcji i tablicę przejść przerzutnika przedstawiono na ys Przerzutnik realizuje funkcję: '=. Przerzutniki budowane są jako tzw. dwutaktowe (lub dwuzboczowe) przerzutniki M (ang. Master - lave) wyzwalane impulsem lub jako przerzutniki wyzwalane zboczem. chemat dwutaktowego przerzutnika M wyzwalanego impulsem przedstawiono na ys. ys Przerzutnik symbol; tablica funkcji; c) tablica przejść. Przerzutnik 1 ("Master") U 1 v u U 9 U 4 M M Przerzutnik 2 ("lave") ys wutaktowy przerzutnik M (Master - lave) wyzwalany impulsem. U 5 U 6 U 7 U Układ składa się z dwóch połączonych kaskadowo synchronicznych przerzutników, zwanych Master (Pan) i lave (Niewolnik). Przerzutniki są sterowane innymi fazami sygnału tak, aby przy ustawianiu jednego przerzutnika drugi był w stanie pamiętania i nie był podatny za zmianę sygnałów ustawiających. W tym celu wejście synchronizujące przerzutnika 1 sterowane jest sygnałem a wejście synchronizujące przerzutnika 2 sterowane jest odwróconym przez negację U 9 sygnałem. Przy = 0 bramki U 1 i, doprowadzające sygnały wejściowe do przerzutnika 1 są zablokowane i sygnały v, u, ustawiające przerzutnik,u 4 są nieaktywne ( v = u = 1). Przerzutnik 1 jest w stanie pamiętania, utrzymując określone wartości sygnałów M, M. ednocześnie odblokowane są bramki U 5,U 6, doprowadzające sygnały wejściowe do przerzutnika 2 i przerzutnik ten jest ustawiany w stan, powtarzający stan przerzutnika 1 2 : = M, = M. Przy przejściu do = 1 zablokowane zostają bramki U 5,U 6 i przerzutnik 2 przechodzi w stan pamiętania, utrzymując niezmienne wartości i. Odblokowane zostają natomiast bramki U 1,, wytwarzające sygnały: 2 Zgodnie z tabelą funkcji przerzutnika (Tabela 1.1.1) przy = M = 1 i = M = 0 ustawiany jest stan = 1, = 0; przy = M = 0 i = M = 1 ustawiany jest stan = 0, = 1. 7

8 v = = ; u = = ; Przy = 0 sygnał u jest nieaktywny ( u = 1). Przy = 1 otrzymuje się natomiast v = 0, co ustawia M = 1, M = 0, a więc stan przeciwny od istniejącego przy = 0. Przy = 1 nieaktywny jest sygnał v = 1. Przy = 1 otrzymuje się natomiast u = 0, co ustawia M = 0, M = 1, a więc U 9 U 10 U 8 U 4 U 1 ys Przerzutnik wyzwalany zboczem. U 5 U 6 III II I stan przeciwny od istniejącego przy = 1. Przy innych wartościach i oba sygnały u, v są nieaktywne i stan przerzutnika 1 nie zmienia się. Przy przejściu do = 0 przerzutnik 1 przechodzi w stan pamiętania a jego sygnały wyjściowe M, M przepisywane są do przerzutnika 2. Takie działanie umoŝliwia zmianę stanu przerzutnika 1 na przeciwny do odpowiadającego aktualnemu stanowi bez wywołania natychmiastowej zmiany. Zmiana następuje po kolejnej zmianie sygnału, gdy przerzutnik 1 przechodzi w stan pamiętania i przestaje reagować na zmiany. Gdyby zmiana następowała bezpośrednio po zmianie stanu przerzutnika 1, w czasie gdy przerzutnik ten jest wraŝliwy na stan, w układzie występowałyby ciągłe zmiany stanu na przeciwny dopóki byłoby równe 1. Przerzutnik określany jest jako wyzwalany impulsem, gdyŝ przy odpowiednich wartościach sygnałów wejściowych i zmienia stan wewnętrznego przerzutnika na przeciwny przy przednim dodatnim zboczu impulsu synchronizującego a ustala stan wyjść, przy tylnym ujemnym zboczu tego impulsu. la prawidłowego działania przerzutnika konieczne jest, aby przy dodatnim zboczu impulsu synchronizującego (przy przejściu z 0 na 1) najpierw zostały zablokowane bramki U 5,U 6 przerzutnika 2 a później odblokowane bramki U 1, przerzutnika 1. Przy ujemnym zboczu impulsu synchronizującego (przy przejściu z 1 na 0) najpierw muszą zostać zablokowane bramki U 1, przerzutnika 1 a później odblokowane bramki U 5,U 6 przerzutnika 2. pełnienie tych warunków jest trudne, zwłaszcza ze względu na dodatkowe opóźnienie, wprowadzane przez inwerter U 9 i wymaga specyficznego zaprojektowania bramek U 1,,U 5,U 6 i U 9. W praktycznie realizowanych przerzutnikach wprowadza się pewne modyfikacje układu, umoŝliwiające stosowanie typowych bramek. Na ys przedstawiono schemat przerzutnika wyzwalanego zboczem (ang. edge triggered). Podobnie jak wyzwalany zboczem przerzutnik (ys ), układ składa się z trzech przerzutników. Przerzutnik I, wytwarzający U 7 sygnały wyjściowe, ustawiany jest przez wejścia, a stan tych wejść zaleŝy z kolei od stanu przerzutników II i III. Przy = 0 bramki U 4 i U 5 wymuszają stan = = 1 i przerzutnik I znajduje się w stanie pamiętania. Przy zmianie z 0 na 1 przerzutniki II i III przyjmują stan określony przez wartości sygnałów,, i co moŝe wymusić 0 na jednym z wejść lub i zmienić stan przerzutnika I. Zwrotne doprowadzenie sygnałów, do wejść bramek U 4,U 5 oraz sygnałów, do wejść bramek U 7, U 8 i poprzez te bramki do wejść bramek i U 6 powoduje utrzymanie ustawionych 8

9 stanów przerzutników II i III i zablokowanie moŝliwości dalszych zmian. Bramki U 9 i U 10 wytwarzają sygnały i, wymuszające zmianę stanu przerzutnika na przeciwny przy = = ys Przerzutnik M z układu scalonego Przerzutniki wyzwalane impulsem i wyzwalane zboczem, wytwarzane jako układy scalone, mają zwykle dodane asynchroniczne wejścia zerujące i ustawiające, dołączone do dodatkowych (trzecich) wejść bramek głównego przerzutnika wyjściowego. Wejścia te działają jak wejścia i asynchronicznego przerzutnika, nadrzędnie względem wejść, i. ziałanie przerzutnika uzyskuje się przy nieaktywnych dodatkowych wejściach asynchronicznych: = =1. Przerzutniki są takŝe często wyposaŝane w większą liczbę wejść m i m, realizujących funkcję iloczynu logicznego: = n ; = 1, 2... n. Na ys przedstawiono symbol przerzutnika M z układu scalonego 7472 o trzech wejściach ( 1, 2, 3 ) i trzech wejściach ( 1, 2, 3 ) Przerzutniki T ą to przerzutniki o jednym wejściu (oznaczonym symbolem T), zmieniające stan na przeciwny po kaŝdym impulsie, doprowadzonym do tego wejścia. Przerzutnik T realizuje funkcję ' =. Przerzutnik T moŝna łatwo utworzyć z przerzutnika lub. W przerzutniku (ys Łączy się wejście z wyjściem a jako wejście T wykorzystuje się wejście synchronizujące. Po kaŝdym aktywnym zboczu impulsu, doprowadzonego do wejścia przerzutnik przyjmuje stan = =. W przerzutniku utrzymuje się wejścia i w stanie 1 a impulsy wejściowe doprowadza się do wejścia = T (ys Zgodnie z zasadą działania przerzutnika po kaŝdym impulsie wejściowym przerzutnik zmienia stan na przeciwny ( = ). MoŜna równieŝ (ys c) połączyć wejście z wyjściem a wejście z wyjściem. Przy = 0 otrzymuje się = = 1 i = = 0, co zapewnia ustawienie po impulsie zegarowym = 1. Przy = 1 otrzymuje się = 0 i = 1, co zapewnia ustawienie po impulsie zegarowym = 0. +5V c) T T T ys Przerzutnik T otrzymany z przerzutnika ;, c) otrzymany z przerzutnika. Przerzutniki T uŝywane są do dzielenia częstotliwości impulsów przez 2. Ze względu na łatwość otrzymania przerzutnika T z przerzutnika lub, przerzutniki T nie są wytwarzane jako odrębne układy scalone. 9

10 Popularne układy scalone, zawierające przerzutniki We wszystkich rodzinach układów scalonych (TTL, TTL L itd.) wytwarzanych jest wiele układów, zawierających przerzutniki. Niektóre z nich przedstawia Tabela L279 Tabela Popularne układy scalone, zawierające przerzutniki. ztery asynchroniczne przerzutniki z wyprowadzonymi tylko wyjściami ; jeden przerzutnik wyposaŝony w dwa wejścia ( 1, 2 ). 74L74A wa przerzutniki wyzwalane dodatnim zboczem z asynchronicznym wejściem zerującym i ustawiającym. 74L75 ztery zatrzaskowe przerzutniki z jednym wspólnym wejściem synchronizującym dla przerzutników 1,2 i 3,4 (dwa dwubitowe bufory zatrzaskowe). 74L174 ześć przerzutników wyzwalanych zboczem z wyprowadzonymi tylko wyjściami, ze wspólnym wejściem synchronizującym i wspólnym asynchronicznym wejściem zerującym. 74L175 ztery przerzutniki wyzwalane zboczem z wyprowadzonymi wyjściami i, ze wspólnym wejściem synchronizującym i wspólnym asynchronicznym wejściem zerującym. 74L273 Osiem przerzutników wyzwalanych zboczem z wyprowadzonym tylko jednym wyjściem, ze wspólnym wejściem synchronizującym i wspólnym asynchronicznym wejściem zerującym (ośmiobitowy rejestr buforowy). 74L373 Osiem zatrzaskowych przerzutników z wyprowadzonym tylko jednym trójstanowym wyjściem, ze wspólnym wejściem synchronizującym i wspólnym wejściem zezwalającym, ustawiającym wyjścia w stan aktywny lub stan wysokiej impedancji (ośmiobitowy rejestr buforowy). 74L374 Osiem przerzutników wyzwalanych zboczem z wyprowadzonym tylko jednym trójstanowym wyjściem, ze wspólnym wejściem synchronizującym i wspólnym wejściem zezwalającym, ustawiającym wyjścia w stan aktywny lub stan wysokiej impedancji (ośmiobitowy rejestr buforowy) Przerzutnik M o trzech wejściach ( 1, 2, 3 ) i trzech wejściach ( 1, 2, 3 ) z asynchronicznym wejściem zerującym i ustawiającym. 74L109A wa przerzutniki wyzwalane dodatnim zboczem z asynchronicznym wejściem zerującym i ustawiającym. 74L112A wa przerzutniki wyzwalane ujemnym zboczem z asynchronicznym wejściem zerującym i ustawiającym. 74L114A wa przerzutniki wyzwalane ujemnym zboczem ze wspólnym wejściem zegarowym i wspólnym asynchronicznym wejściem zerującym i ustawiającym. I opracował dr inŝ. Grzegorz tępień 10

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3 Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 3. Cel ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi strukturami przerzutników w wersji TTL realizowanymi przy wykorzystaniu bramek logicznych NAND oraz NO. 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Przerzutnik ma pewną liczbę wejść i z reguły dwa wyjścia.

Przerzutnik ma pewną liczbę wejść i z reguły dwa wyjścia. Kilka informacji o przerzutnikach Jaki układ elektroniczny nazywa się przerzutnikiem? Przerzutnikiem bistabilnym jest nazywany układ elektroniczny, charakteryzujący się istnieniem dwóch stanów wyróżnionych

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI PRZERZUTNIKI

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI PRZERZUTNIKI LABORATORIUM PODSTAWY ELETRONII PRZERZUTNII el ćwiczenia Zapoznanie się z budową i zasada działania przerzutników synchronicznych jak i asynchronicznych. Poznanie przerzutników asynchronicznych odniesione

Bardziej szczegółowo

dwójkę liczącą Licznikiem Podział liczników:

dwójkę liczącą Licznikiem Podział liczników: 1. Dwójka licząca Przerzutnik typu D łatwo jest przekształcić w przerzutnik typu T i zrealizować dzielnik modulo 2 - tzw. dwójkę liczącą. W tym celu wystarczy połączyć wyjście zanegowane Q z wejściem D.

Bardziej szczegółowo

LICZNIKI Liczniki scalone serii 749x

LICZNIKI Liczniki scalone serii 749x LABOATOIUM PODSTAWY ELEKTONIKI LICZNIKI Liczniki scalone serii 749x Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową i zasadą działania liczników synchronicznych i asynchronicznych. Poznanie liczników dodających

Bardziej szczegółowo

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające

PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające PRZERZUTNIKI: 1. Należą do grupy bloków sekwencyjnych, 2. podstawowe układy pamiętające Zapamiętywanie wartości wybranych zmiennych binarnych, jak również sekwencji tych wartości odbywa się w układach

Bardziej szczegółowo

PoniŜej zamieszczone są rysunki przedstawiane na wykładach z przedmiotu Peryferia Komputerowe. ELEKTRONICZNE UKŁADY CYFROWE

PoniŜej zamieszczone są rysunki przedstawiane na wykładach z przedmiotu Peryferia Komputerowe. ELEKTRONICZNE UKŁADY CYFROWE PoniŜej zamieszczone są rysunki przedstawiane na wykładach z przedmiotu Peryferia Komputerowe. ELEKTRONICZNE UKŁADY CYFROWE Podstawowymi bramkami logicznymi są układy stanowiące: - funktor typu AND (funkcja

Bardziej szczegółowo

LEKCJA. TEMAT: Funktory logiczne.

LEKCJA. TEMAT: Funktory logiczne. TEMAT: Funktory logiczne. LEKCJA 1. Bramką logiczną (funktorem) nazywa się układ elektroniczny realizujący funkcje logiczne jednej lub wielu zmiennych. Sygnały wejściowe i wyjściowe bramki przyjmują wartość

Bardziej szczegółowo

Układ elementarnej pamięci cyfrowej

Układ elementarnej pamięci cyfrowej Opis ćwiczenia Układ elementarnej pamięci cyfrowej Pod określeniem pamięć cyfrowa będziemy rozumieć układ, do którego moŝna wprowadzić i przez pewien czas w nim przechowywać ciąg liczb zero-jedynkowych.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Jakub Kaźmierczak. 2.1 Sekwencyjne układy pamiętające

LABORATORIUM ELEKTRONIKI. Jakub Kaźmierczak. 2.1 Sekwencyjne układy pamiętające 2 Cyfrowe układy sekwencyjne Cel ćwiczenia LABORATORIUM ELEKTRONIKI Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z cyfrowymi elementami pamiętającymi, budową i zasada działania podstawowych przerzutników oraz liczników

Bardziej szczegółowo

Proste układy sekwencyjne

Proste układy sekwencyjne Proste układy sekwencyjne Układy sekwencyjne to takie w których niektóre wejścia są sterowany przez wyjściaukładu( zawierają sprzężenie zwrotne ). Układy sekwencyjne muszą zawierać elementy pamiętające

Bardziej szczegółowo

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich działania.

Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich działania. Badanie liczników asynchronicznych - Ćwiczenie 4 1. el ćwiczenia Zapoznanie się z podstawowymi strukturami liczników asynchronicznych szeregowych modulo N, zliczających w przód i w tył oraz zasadą ich

Bardziej szczegółowo

Przerzutnik (z ang. flip-flop) jest to podstawowy element pamiętający każdego układu

Przerzutnik (z ang. flip-flop) jest to podstawowy element pamiętający każdego układu Temat: Sprawdzenie poprawności działania przerzutników. Wstęp: Przerzutnik (z ang. flip-flop) jest to podstawowy element pamiętający każdego układu cyfrowego, przeznaczonego do przechowywania i ewentualnego

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Cezary Bolek

Plan wykładu. Architektura systemów komputerowych. Cezary Bolek Architektura systemów komputerowych Poziom układów logicznych. Układy sekwencyjne Cezary Bolek Katedra Informatyki Plan wykładu Układy sekwencyjne Synchroniczność, asynchroniczność Zatrzaski Przerzutniki

Bardziej szczegółowo

LICZNIKI PODZIAŁ I PARAMETRY

LICZNIKI PODZIAŁ I PARAMETRY LICZNIKI PODZIAŁ I PARAMETRY Licznik jest układem służącym do zliczania impulsów zerojedynkowych oraz zapamiętywania ich liczby. Zależnie od liczby n przerzutników wchodzących w skład licznika pojemność

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne przerzutniki 2/18. Przerzutnikiem nazywamy elementarny układ sekwencyjny, wyposaŝony w n wejść informacyjnych (x 1.

Układy sekwencyjne przerzutniki 2/18. Przerzutnikiem nazywamy elementarny układ sekwencyjny, wyposaŝony w n wejść informacyjnych (x 1. Przerzutniki Układy sekwencyjne przerzutniki 2/18 Pojęcie przerzutnika Przerzutnikiem nazywamy elementarny układ sekwencyjny, wyposaŝony w n wejść informacyjnych (x 1... x n ), 1-bitową pamięć oraz 1 wyjście

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe układy scalone c.d. funkcje

Cyfrowe układy scalone c.d. funkcje Cyfrowe układy scalone c.d. funkcje Ryszard J. Barczyński, 206 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Kombinacyjne układy cyfrowe

Bardziej szczegółowo

Podstawowe układy cyfrowe

Podstawowe układy cyfrowe ELEKTRONIKA CYFROWA SPRAWOZDANIE NR 4 Podstawowe układy cyfrowe Grupa 6 Prowadzący: Roman Płaneta Aleksandra Gierut CEL ĆWICZENIA Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi,

Bardziej szczegółowo

Podstawy Techniki Cyfrowej Liczniki scalone

Podstawy Techniki Cyfrowej Liczniki scalone Podstawy Techniki Cyfrowej Liczniki scalone Liczniki scalone są budowane zarówno jako asynchroniczne (szeregowe) lub jako synchroniczne (równoległe). W liczniku równoległym sygnał zegarowy jest doprowadzony

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne Wstęp do Techniki Cyfrowej... Synchroniczne układy sekwencyjne Schemat ogólny X Y Układ kombinacyjny S Z Pamięć Zegar Działanie układu Zmiany wartości wektora S możliwe tylko w dyskretnych chwilach czasowych

Bardziej szczegółowo

UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak

UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak PODSTAWY TEORII UKŁADÓW CYFROWYCH UKŁADY SEKWENCYJNE Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: Urządzenia techniki komputerowej, K. Wojtuszkiewicz http://pl.wikipedia.org/ Układem sekwencyjnym nazywamy układ

Bardziej szczegółowo

Temat: Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych. Wstęp:

Temat: Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych. Wstęp: Temat: Projektowanie i badanie liczników synchronicznych i asynchronicznych. Wstęp: Licznik elektroniczny - układ cyfrowy, którego zadaniem jest zliczanie wystąpień sygnału zegarowego. Licznik złożony

Bardziej szczegółowo

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB

Ćw. 9 Przerzutniki. 1. Cel ćwiczenia. 2. Wymagane informacje. 3. Wprowadzenie teoretyczne PODSTAWY ELEKTRONIKI MSIB Ćw. 9 Przerzutniki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi elementami sekwencyjnymi, czyli przerzutnikami. Zostanie przedstawiona zasada działania przerzutników oraz sposoby

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10.

Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji. Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Projekt z przedmiotu Systemy akwizycji i przesyłania informacji Temat pracy: Licznik binarny zliczający do 10. Andrzej Kuś Aleksander Matusz Prowadzący: dr inż. Adam Stadler Układy cyfrowe przetwarzają

Bardziej szczegółowo

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny

UKŁADY CYFROWE. Układ kombinacyjny UKŁADY CYFROWE Układ kombinacyjny Układów kombinacyjnych są bramki. Jedną z cech układów kombinacyjnych jest możliwość przedstawienia ich działania (opisu) w postaci tabeli prawdy. Tabela prawdy podaje

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. Są najprostszymi układami pamięciowymi.

WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. Są najprostszymi układami pamięciowymi. 72 WYKŁAD 8 Przerzutniki. Przerzutniki są inną niż bramki klasą urządzeń elektroniki cyfrowej. ą najprostszymi układami pamięciowymi. PZEZUTNIK WY zapamietanie skasowanie Przerzutmik zapamiętuje zmianę

Bardziej szczegółowo

Podział układów cyfrowych. rkijanka

Podział układów cyfrowych. rkijanka Podział układów cyfrowych rkijanka W zależności od przyjętego kryterium możemy wyróżnić kilka sposobów podziału układów cyfrowych. Poniżej podam dwa z nich związane ze sposobem funkcjonowania układów cyfrowych

Bardziej szczegółowo

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY

WFiIS CEL ĆWICZENIA WSTĘP TEORETYCZNY WFiIS LABORATORIUM Z ELEKTRONIKI Imię i nazwisko: 1. 2. TEMAT: ROK GRUPA ZESPÓŁ NR ĆWICZENIA Data wykonania: Data oddania: Zwrot do poprawy: Data oddania: Data zliczenia: OCENA CEL ĆWICZENIA Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Programowalne układy logiczne

Programowalne układy logiczne Programowalne układy logiczne Przerzutniki Szymon Acedański Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 20 maja 2013 Przerzutnik synchroniczny Układ synchroniczny wyzwalany ustalonym

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKTOWANIE I BADANIE PRZERZUTNIKÓW BISTABILNYCH

TEMAT: PROJEKTOWANIE I BADANIE PRZERZUTNIKÓW BISTABILNYCH Praca laboratoryjna 2 TEMAT: PROJEKTOWANIE I BADANIE PRZERZUTNIKÓW BISTABILNYCH Cel pracy poznanie zasad funkcjonowania przerzutników różnych typów w oparciu o różne rozwiązania układowe. Poznanie sposobów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO ELEKTRONIKI

WSTĘP DO ELEKTRONIKI WSTĘP DO ELEKTRONIKI Część VII Układy cyfrowe Janusz Brzychczyk IF UJ Układy cyfrowe W układach cyfrowych sygnały napięciowe (lub prądowe) przyjmują tylko określoną liczbę poziomów, którym przyporządkowywane

Bardziej szczegółowo

CYFROWE UKŁADY SCALONE STOSOWANE W AUTOMATYCE

CYFROWE UKŁADY SCALONE STOSOWANE W AUTOMATYCE Pracownia Automatyki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 5 str. 1/16 ĆWICZENIE 5 CYFROWE UKŁADY SCALONE STOSOWANE W AUTOMATYCE 1.CEL ĆWICZENIA: zapoznanie się z podstawowymi elementami cyfrowymi oraz z

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych Instrukcja laboratoryjna Technika cyfrowa Opracował: mgr inż. Krzysztof Bodzek Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest zapoznanie studenta z zapisem liczb

Bardziej szczegółowo

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych.

1. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych. 2. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych. Ćwiczenie 9 Rejestry przesuwne i liczniki pierścieniowe. Cel. Poznanie właściwości i zasady działania rejestrów przesuwnych.. Poznanie właściwości i zasady działania liczników pierścieniowych. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska, Wydział PPT Laboratorium z Elektroniki i Elektrotechniki

Politechnika Wrocławska, Wydział PPT Laboratorium z Elektroniki i Elektrotechniki Politechnika Wrocławska, Wydział PP 1. Cel ćwiczenia Zapoznanie z wybranymi cyfrowymi układami sekwencyjnymi. Poznanie właściwości, zasad działania i sposobów realizacji przerzutników oraz liczników. 2.

Bardziej szczegółowo

Cel. Poznanie zasady działania i budowy liczników zliczających ustaloną liczbę impulsów. Poznanie kodów BCD, 8421 i Rys. 9.1.

Cel. Poznanie zasady działania i budowy liczników zliczających ustaloną liczbę impulsów. Poznanie kodów BCD, 8421 i Rys. 9.1. Ćwiczenie 8 Liczniki zliczające, kody BCD, 8421, 2421 Cel. Poznanie zasady działania i budowy liczników zliczających ustaloną liczbę impulsów. Poznanie kodów BCD, 8421 i 2421. Wstęp teoretyczny. Przerzutniki

Bardziej szczegółowo

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne

Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Asynchroniczne statyczne układy sekwencyjne Układem sekwencyjnym nazywany jest układ przełączający, posiadający przynajmniej jeden taki stan wejścia, któremu odpowiadają, zależnie od sygnałów wejściowych

Bardziej szczegółowo

LICZNIKI. Liczniki asynchroniczne.

LICZNIKI. Liczniki asynchroniczne. LICZNIKI Liczniki asynchroniczne. Liczniki buduje się z przerzutników. Najprostszym licznikiem jest tzw. dwójka licząca. Łatwo ją otrzymać z przerzutnika D albo z przerzutnika JK. Na rys.1a został pokazany

Bardziej szczegółowo

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki. Liczniki synchroniczne na przerzutnikach typu D

Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki. Liczniki synchroniczne na przerzutnikach typu D AGH Katedra Elektroniki Podstawy Elektroniki dla Elektrotechniki Liczniki synchroniczne na przerzutnikach typu D Ćwiczenie 7 Instrukcja do ćwiczeń symulacyjnych 2016 r. 1 1. Wstęp Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

ćwiczenie 203 Temat: Układy sekwencyjne 1. Cel ćwiczenia

ćwiczenie 203 Temat: Układy sekwencyjne 1. Cel ćwiczenia Opracował: mgr inż. Antoni terna ATEDA INFOMATYI TEHNIZNE Ćwiczenia laboratoryjne z Logiki Układów yfrowych ćwiczenie 203 Temat: Układy sekwencyjne 1. el ćwiczenia elem ćwiczenia jest zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I AUTOMATÓW

INSTYTUT CYBERNETYKI TECHNICZNEJ POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ZAKŁAD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI I AUTOMATÓW e-version: dr inż. Tomasz apłon INTYTUT YBENETYI TEHNIZNE PLITEHNII WŁAWIE ZAŁA ZTUZNE INTELIGENI I AUTMATÓW Ćwiczenia laboratoryjne z Logiki Układów yfrowych ćwiczenie 23 temat: UŁAY EWENYNE. EL ĆWIZENIA

Bardziej szczegółowo

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych

1.Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych .Wprowadzenie do projektowania układów sekwencyjnych synchronicznych.. Przerzutniki synchroniczne Istota działania przerzutników synchronicznych polega na tym, że zmiana stanu wewnętrznego powinna nastąpić

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7: Układy sekwencyjne

Ćw. 7: Układy sekwencyjne Ćw. 7: Układy sekwencyjne Wstęp Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z sekwencyjnymi, cyfrowymi blokami funkcjonalnymi. W ćwiczeniu w oparciu o poznane przerzutniki zbudowane zostaną następujące układy

Bardziej szczegółowo

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań

Badanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie Cel ćwiczenia. 2. Wykaz przyrządów i elementów: 3. Przedmiot badań adanie układów średniej skali integracji - ćwiczenie 6. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi układami SSI (Średniej Skali Integracji). Przed wykonaniem ćwiczenia należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5.

Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5. Pracownia elektryczna i elektroniczna. Elektronika cyfrowa. Ćwiczenie nr 5. Klasa III Opracuj projekt realizacji prac związanych z badaniem działania cyfrowych bloków arytmetycznych realizujących operacje

Bardziej szczegółowo

Podstawowe elementy układów cyfrowych układy sekwencyjne Rafał Walkowiak Wersja

Podstawowe elementy układów cyfrowych układy sekwencyjne Rafał Walkowiak Wersja Podstawowe elementy układów cyfrowych układy sekwencyjne Rafał Walkowiak Wersja 0.1 29.10.2013 Przypomnienie - podział układów cyfrowych Układy kombinacyjne pozbawione właściwości pamiętania stanów, realizujące

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h Instytut Fizyki oświadczalnej UG Układy sekwencyjne 1. Czas trwania: 6h 2. Cele ćwiczenia Poznanie zasad działania podstawowych typów przerzutników: RS, -latch,, T, JK-MS. Poznanie zasad działania rejestrów

Bardziej szczegółowo

Projekt prostego układu sekwencyjnego Ćwiczenia Audytoryjne Podstawy Automatyki i Automatyzacji

Projekt prostego układu sekwencyjnego Ćwiczenia Audytoryjne Podstawy Automatyki i Automatyzacji WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. Jarosława Dąbrowskiego Projekt prostego układu sekwencyjnego Ćwiczenia Audytoryjne Podstawy Automatyki i Automatyzacji mgr inż. Paulina Mazurek Warszawa 2013 1 Wstęp Układ

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki cz. 2 Wykład 2

Podstawy elektroniki cz. 2 Wykład 2 Podstawy elektroniki cz. 2 Wykład 2 Elementarne prawa Trzy elementarne prawa 2 Prawo Ohma Stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest stały R U I 3 Prawo

Bardziej szczegółowo

Układy asynchroniczne

Układy asynchroniczne Układy asynchroniczne Model układu asynchronicznego y x n UK y m układ kombinacyjny q k BP q k blok pamięci realizuje opóźnienia adeusz P x x t s tan stabilny s: δ(s,x) = s automacie asynchronicznym wszystkie

Bardziej szczegółowo

Odbiór i dekodowanie znaków ASCII za pomocą makiety cyfrowej. Znaki wysyłane przez komputer za pośrednictwem łącza RS-232.

Odbiór i dekodowanie znaków ASCII za pomocą makiety cyfrowej. Znaki wysyłane przez komputer za pośrednictwem łącza RS-232. Odbiór i dekodowanie znaków ASCII za pomocą makiety cyfrowej. Znaki wysyłane przez komputer za pośrednictwem łącza RS-232. Opracowanie: Andrzej Grodzki Do wysyłania znaków ASCII zastosujemy dostępny w

Bardziej szczegółowo

2.1. Metoda minimalizacji Quine a-mccluskey a dla funkcji niezupełnych.

2.1. Metoda minimalizacji Quine a-mccluskey a dla funkcji niezupełnych. 2.1. Metoda minimalizacji Quine a-mccluskey a dla funkcji niezupełnych. W przypadku funkcji niezupełnej wektory spoza dziedziny funkcji wykorzystujemy w procesie sklejania, ale nie uwzględniamy ich w tablicy

Bardziej szczegółowo

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne

Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Systemy cyfrowe z podstawami elektroniki i miernictwa Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie Informatyka II rok studia dzienne Ćwiczenie nr 4: Przerzutniki 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest

Bardziej szczegółowo

Układy asynchroniczne

Układy asynchroniczne Układy asynchroniczne Model układu sekwencyjnego Model układu asynchronicznego (synchronicznego) y 1 x n UK y m układ kombinacyjny Z clock t 1 q 1 k B x s tan stabilny s: δ(s,x) = s x blok pamięci jest

Bardziej szczegółowo

Układy logiczne sekwencyjne

Układy logiczne sekwencyjne Opracował: G. Wasilewski 26.XI.2007 Katedra Automatyki i Biomechaniki P.Ł. LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI Ćwiczenie G: Układy logiczne sekwencyjne Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z zasadą działania przerzutników

Bardziej szczegółowo

PRZERZUTNIKI. Konspekt do ćwiczeń laboratoryjnych. z przedmiotu TECHNIKA CYFROWA S Q K R

PRZERZUTNIKI. Konspekt do ćwiczeń laboratoryjnych. z przedmiotu TECHNIKA CYFROWA S Q K R PZEZUTNIKI T J K Konspekt do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu TEHNIKA YFOWA PI TEŚI 1. harakterystyka ogólna, klasyfikacja i parametry przerzutników... 3 1.2. Parametry Przerzutników... 4 1.2.1 Parametry

Bardziej szczegółowo

Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym.

Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym. Na początek: do firmowych ustawień dodajemy sterowanie wyłącznikiem ściennym. Mamy dwa rodzaje wyłączników ściennych: 1. Stabilny który zazwyczaj wszyscy używają do włączania oświetlenia. Nazywa się stabilny

Bardziej szczegółowo

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO

BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO Ćwiczenie 11 BADANIE PRZERZUTNIKÓW ASTABILNEGO, MONOSTABILNEGO I BISTABILNEGO 11.1 Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie rodzajów, budowy i właściwości przerzutników astabilnych, monostabilnych oraz

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie LABORATORIUM Teoria Automatów. Grupa ćwiczeniowa: Poniedziałek 8.

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie LABORATORIUM Teoria Automatów. Grupa ćwiczeniowa: Poniedziałek 8. Akademia Górniczo-Hutnicza im. isława Staszica w Krakowie LABORATORIUM Teoria Automatów Temat ćwiczenia Przerzutniki L.p. Imię i nazwisko Grupa ćwiczeniowa: Poniedziałek 8.000 Ocena Podpis 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia:

H03K 3/86 (13) B1 (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) PL B1 RZECZPO SPO LITA POLSKA. (21) Numer zgłoszenia: RZECZPO SPO LITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 173599 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 304553 (22) Data zgłoszenia: 04.08.1994 (51) IntCl6: H03K 3/86 (

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6. Przerzutniki bistabilne (Flip-Flop) Cel

Ćwiczenie 6. Przerzutniki bistabilne (Flip-Flop) Cel Ćwiczenie 6 Przerzutniki bistabilne (Flip-Flop) Cel Poznanie zasady działania i charakterystycznych właściwości różnych typów przerzutników bistabilnych. Wstęp teoretyczny. Przerzutniki Flip-flop (FF),

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM ELEKTRONIKI I TEORII OBWODÓW

LABORATORIUM ELEKTRONIKI I TEORII OBWODÓW POLITECHNIKA POZNAŃSKA FILIA W PILE LABORATORIUM ELEKTRONIKI I TEORII OBWODÓW numer ćwiczenia: data wykonania ćwiczenia: data oddania sprawozdania: OCENA: 6 21.11.2002 28.11.2002 tytuł ćwiczenia: wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

Architektura komputerów Wykład 2

Architektura komputerów Wykład 2 Architektura komputerów Wykład 2 Jan Kazimirski 1 Elementy techniki cyfrowej 2 Plan wykładu Algebra Boole'a Podstawowe układy cyfrowe bramki Układy kombinacyjne Układy sekwencyjne 3 Algebra Boole'a Stosowana

Bardziej szczegółowo

C-2. Przerzutniki JK-MS w technologii TTL i ich zastosowania

C-2. Przerzutniki JK-MS w technologii TTL i ich zastosowania C-2. Przerzutniki -MS w technologii TTL i ich zastosowania Przedmiotem ćwiczenia są moduły scalone SN7472 oraz SN7473, należące do układów cyfrowych o małym stopniu scalenia (SSI - Small Scale Integration),

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM. Technika Cyfrowa. Badanie Bramek Logicznych

LABORATORIUM. Technika Cyfrowa. Badanie Bramek Logicznych WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Katedra Inżynierii Systemów, Sygnałów i Elektroniki LABORATORIUM Technika Cyfrowa Badanie Bramek Logicznych Opracował: mgr inż. Andrzej Biedka 1 BADANIE FUNKCJI LOGICZNYCH 1.1 Korzystając

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego.

1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego. 1. Definicja i przeznaczenie przerzutnika monostabilnego. Przerzutniki monostabline w odróżnieniu od przerzutników bistabilnych zapamiętują stan na z góry założony, ustalony przez konstruktora układu,

Bardziej szczegółowo

4. UKŁADY FUNKCJONALNE TECHNIKI CYFROWEJ

4. UKŁADY FUNKCJONALNE TECHNIKI CYFROWEJ 4. UKŁADY FUNKCJONALNE TECHNIKI CYFROWEJ 4.1. UKŁADY KONWERSJI KODÓW 4.1.1. Kody Kod - sposób reprezentacji sygnału cyfrowego za pomocą grupy sygnałów binarnych: Sygnał cyfrowy wektor bitowy Gdzie np.

Bardziej szczegółowo

Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne...

Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne... Podstawy działania układów cyfrowych...2 Systemy liczbowe...2 Kodowanie informacji...3 Informacja cyfrowa...4 Bramki logiczne...4 Podział układów logicznych...6 Cyfrowe układy funkcjonalne...8 Rejestry...8

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h

Układy sekwencyjne. 1. Czas trwania: 6h Instytut Fizyki oświadczalnej UG Układy sekwencyjne 1. Czas trwania: 6h 2. Cele ćwiczenia Poznanie zasad działania podstawowych typów przerzutników: RS, -latch,, T, JK-MS. Poznanie zasad działania rejestrów

Bardziej szczegółowo

Przerzutniki RS i JK-MS lab. 04 Układy sekwencyjne cz. 1

Przerzutniki RS i JK-MS lab. 04 Układy sekwencyjne cz. 1 Przerzutniki RS i JK-MS lab. 04 Układy sekwencyjne cz. 1 PODSTAWY TECHNIKI MIKROPROCESOROWEJ 3EB KATEDRA ENERGOELEKTRONIKI I AUTOMATYKI SYSTEMÓW PRZETWARZANIA ENERGII WWW.KEIASPE.AGH.EDU.PL AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne o specjalnych cechach. τ ~ R*C. Przerzutniki. Układy logiczne sekwencyjne odpowiedź zależy od stanu układu przed pobudzeniem

Bramki logiczne o specjalnych cechach. τ ~ R*C. Przerzutniki. Układy logiczne sekwencyjne odpowiedź zależy od stanu układu przed pobudzeniem 24-4-2 Bramki logiczne o specjalnych cechach U WY Bramka chmitta (7432): niestandardowa bramka cyfrowa charakterystyka zawiera pętlę histerezy H Zastosowania: L.9 V.7 V U wprowadzanie do elektroniki cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: Badanie liczników oraz pamięci RAM

Ćwiczenie: Badanie liczników oraz pamięci RAM Badanie liczników i pamięci RAM 1 Ćwiczenie: Badanie liczników oraz pamięci RAM Liczniki Licznikiem nazywamy cyfrowy układ sekwencyjny służący do zliczania i zapamiętywania liczby impulsów podawanych w

Bardziej szczegółowo

Układy kombinacyjne - przypomnienie

Układy kombinacyjne - przypomnienie SWB - Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4 asz 1 Układy kombinacyjne - przypomnienie W układzie kombinacyjnym wyjście zależy tylko od wejść, SWB - Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przedmiotu Technika Cyfrowa

Laboratorium przedmiotu Technika Cyfrowa Laboratorium przedmiotu Technika Cyfrowa ćw.3 i 4: Asynchroniczne i synchroniczne automaty sekwencyjne 1. Implementacja asynchronicznych i synchronicznych maszyn stanu w języku VERILOG: Maszyny stanu w

Bardziej szczegółowo

UKŁADY KOMBINACYJNE (BRAMKI: AND, OR, NAND, NOR, NOT)

UKŁADY KOMBINACYJNE (BRAMKI: AND, OR, NAND, NOR, NOT) LORTORIUM PODSTWY ELEKTRONIKI UKŁDY KOMINCYJNE (RMKI: ND, OR, NND, NOR, NOT) Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową i zasadą działania podstawowych funktorów (bramek) układów kombinacyjnych, jak równieŝ

Bardziej szczegółowo

Elektronika i techniki mikroprocesorowe. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Część: Technika Cyfrowa Liczba zajęć: 3 + zaliczające

Elektronika i techniki mikroprocesorowe. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych. Część: Technika Cyfrowa Liczba zajęć: 3 + zaliczające Przygotowali: J. Michalak, M. Zygmanowski, M. Jeleń Elektronika i techniki mikroprocesorowe Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Część: Technika Cyfrowa Liczba zajęć: 3 + zaliczające Celem zajęć jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów i układy sekwencyjne

Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów i układy sekwencyjne Wstęp do Techniki Cyfrowej... Teoria automatów i układy sekwencyjne Alfabety i litery Układ logiczny opisywany jest przez wektory, których wartości reprezentowane są przez ciągi kombinacji zerojedynkowych.

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji LABORATORIUM.

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE. Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji LABORATORIUM. AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Katedra Elektroniki LABORATORIUM Elektronika LICZNIKI ELWIS Rev.1.0 1. Wprowadzenie Celem

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TZ1A

Wydział Elektryczny. Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: TECHNIKA CYFROWA 2 TZ1A Politechnika iałostocka Wydział Elektryczny Katedra utomatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: EHNIK YFOW 2 Z1400 028 Ćwiczenie Nr 5 LIZNIKI WÓKOWE I ZIESIĘNE Opracował:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 27C. Techniki mikroprocesorowe Badania laboratoryjne wybranych układów synchronicznych

Ćwiczenie 27C. Techniki mikroprocesorowe Badania laboratoryjne wybranych układów synchronicznych Ćwiczenie 27C Techniki mikroprocesorowe Badania laboratoryjne wybranych układów synchronicznych Cel ćwiczenia Poznanie budowy i zasad działania oraz właściwości układów synchronicznych, aby zapewnić podstawy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI REJESTRY

LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI REJESTRY LABORATORIUM PODSTAWY ELEKTRONIKI REJESTRY Cel ćwiczenia Zapoznanie się z budową i zasadą działania rejestrów cyfrowych wykonanych w ramach TTL. Zestawienie przyrządów i połączenie rejestru by otrzymać

Bardziej szczegółowo

A B. 12. Uprość funkcję F(abc) = (a + a'b + c + c')a

A B. 12. Uprość funkcję F(abc) = (a + a'b + c + c')a Lp. Pytania 1. Jaką liczbę otrzymamy w wyniku konwersji z systemu szesnastkowego liczby 81AF (16) na system binarny? 2. Zapisz tabelę działania opisującą bramkę logiczną, której symbol graficzny przedstawia

Bardziej szczegółowo

Programowalne układy logiczne

Programowalne układy logiczne Programowalne układy logiczne Układy synchroniczne Szymon Acedański Marcin Peczarski Instytut Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego 26 października 2015 Co to jest układ sekwencyjny? W układzie sekwencyjnym,

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne o specjalnych cechach. τ ~ R*C. Przerzutniki. Układy logiczne sekwencyjne odpowiedź zależy od stanu układu przed pobudzeniem

Bramki logiczne o specjalnych cechach. τ ~ R*C. Przerzutniki. Układy logiczne sekwencyjne odpowiedź zależy od stanu układu przed pobudzeniem 22-5-9 Bramki logiczne o specjalnych cechach U WY Bramka chmitta (7432): niestandardowa bramka cyfrowa charakterystyka zawiera pętlę histerezy H Zastosowania: L.9 V.7 V U wprowadzanie do elektroniki cyfrowej

Bardziej szczegółowo

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu

f we DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu DZIELNIKI I PODZIELNIKI CZĘSTOTLIWOŚCI Dzielnik częstotliwości: układ dający impuls na wyjściu co P impulsów na wejściu f wy f P Podzielnik częstotliwości: układ, który na każde p impulsów na wejściu daje

Bardziej szczegółowo

Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4

Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4 SWB - Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4 asz 1 Układy sekwencyjne - wiadomości podstawowe - wykład 4 Adam Szmigielski aszmigie@pjwstk.edu.pl Laboratorium robotyki s09 SWB - Układy sekwencyjne

Bardziej szczegółowo

Podstawy Automatyki. Wykład 13 - Układy bramkowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki

Podstawy Automatyki. Wykład 13 - Układy bramkowe. dr inż. Jakub Możaryn. Warszawa, Instytut Automatyki i Robotyki Wykład 13 - Układy bramkowe Instytut Automatyki i Robotyki Warszawa, 2015 Układy z elementów logicznych Bramki logiczne Elementami logicznymi (bramkami logicznymi) są urządzenia o dwustanowym sygnale wyjściowym

Bardziej szczegółowo

Logiczne układy bistabilne przerzutniki.

Logiczne układy bistabilne przerzutniki. Przerzutniki spełniają rolę elementów pamięciowych: -przy pewnej kombinacji stanów na pewnych wejściach, niezależnie od stanów innych wejść, stany wyjściowe oraz nie ulegają zmianie; -przy innej określonej

Bardziej szczegółowo

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania

Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania Tranzystor JFET i MOSFET zas. działania brak kanału v GS =v t (cutoff ) kanał otwarty brak kanału kanał otwarty kanał zamknięty w.2, p. kanał zamknięty Co było na ostatnim wykładzie? Układy cyfrowe Najczęściej

Bardziej szczegółowo

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl5: H03K 21/00 H03L 7/181

PL B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) (13) B1. (21) Numer zgłoszenia: (51) IntCl5: H03K 21/00 H03L 7/181 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 156098 (13) B1 Urząd Patentowy R zeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 276770 (22) D ata zgłoszenia: 27.12.1988 (51) IntCl5: H03K 21/00

Bardziej szczegółowo

PROGRAMMABLE DEVICES UKŁADY PROGRAMOWALNE

PROGRAMMABLE DEVICES UKŁADY PROGRAMOWALNE Paweł Bogumił BRYŁA IV rok Koło Naukowe Techniki Cyfrowej Dr inŝ. Wojciech Mysiński opiekun naukowy PROGRAMMABLE DEVICES UKŁADY PROGRAMOWALNE Keywords: PAL, PLA, PLD, CPLD, FPGA, programmable device, electronic

Bardziej szczegółowo

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów

Adresowanie obiektów. Adresowanie bitów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie bajtów i słów. Adresowanie timerów i liczników. Adresowanie timerów Adresowanie obiektów Bit - stan pojedynczego sygnału - wejście lub wyjście dyskretne, bit pamięci Bajt - 8 bitów - wartość od -128 do +127 Słowo - 16 bitów - wartość od -32768 do 32767 -wejście lub wyjście

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych REJESTRY

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych REJESTRY Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Energoelektroniki i Maszyn Elektrycznych REJESTRY Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej Ćwiczenie IV Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

Synteza układów kombinacyjnych

Synteza układów kombinacyjnych Sławomir Kulesza Technika cyfrowa Synteza układów kombinacyjnych Wykład dla studentów III roku Informatyki Wersja 4.0, 23/10/2014 Bramki logiczne Bramki logiczne to podstawowe elementy logiczne realizujące

Bardziej szczegółowo

Sekwencyjne bloki funkcjonalne

Sekwencyjne bloki funkcjonalne ekwencyjne bloki funkcjonalne Układy sekwencyjne bloki funkcjonalne 2/28 ejestry - układy do przechowywania informacji, charakteryzujące się róŝnymi metodami jej zapisu lub odczytu a) b) we wy we... we

Bardziej szczegółowo

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2

Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2 Statyczne badanie przerzutników - ćwiczenie 2. Cel wiczenia Zapoznanie si z podstawowymi strukturami przerzutników w wersji TTL realizowanymi przy wykorzystaniu bramek logicznych NAND oraz NOR. 2. Wykaz

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Budowa bramki NAND TTL, ch-ka przełączania, schemat wewnętrzny, działanie 2

WSTĘP. Budowa bramki NAND TTL, ch-ka przełączania, schemat wewnętrzny, działanie 2 WSTĘP O liczbie elementów użytych do budowy jakiegoś urządzenia elektronicznego, a więc i o możliwości obniżenia jego ceny, decyduje dzisiaj liczba zastosowanych w nim układów scalonych. Najstarszą rodziną

Bardziej szczegółowo

Tab. 1 Tab. 2 t t+1 Q 2 Q 1 Q 0 Q 2 Q 1 Q 0

Tab. 1 Tab. 2 t t+1 Q 2 Q 1 Q 0 Q 2 Q 1 Q 0 Synteza liczników synchronicznych Załóżmy, że chcemy zaprojektować licznik synchroniczny o następującej sekwencji: 0 1 2 3 6 5 4 [0 sekwencja jest powtarzana] Ponieważ licznik ma 7 stanów, więc do ich

Bardziej szczegółowo

UTK Mirosław Rucioski

UTK Mirosław Rucioski Temat 11: Elektryczna implementacja systemu binarnego. UTK Mirosław Rucioski Cela kształcenia: Zna symbole graficzne i działania logiczne bramek: Bramka OR; Bramka AND; Bramka NOT - inwerter Bramki; NAND

Bardziej szczegółowo

Układy TTL i CMOS. Trochę logiki

Układy TTL i CMOS. Trochę logiki Układy TTL i CMOS O liczbie elementów użytych do budowy jakiegoś urządzenia elektronicznego, a więc i o możliwości obniżenia jego ceny, decyduje dzisiaj liczba zastosowanych w nim układów scalonych. Najstarszą

Bardziej szczegółowo