Lokalizacja osób i mienia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalizacja osób i mienia"

Transkrypt

1 Lokalizacja osób i mienia

2 Prosty w obs³udze system lokalizacji Ekahau RTLS to prosty w obs³udze i szybki sposób lokalizacji osób i mienia. Dziêki Ekahau RTLS mo esz usprawniæ dzia³ania biznesowe, obni yæ koszty i zwiêkszyæ wydajnoœæ firmy. Po zainstalowaniu systemu masz mo liwoœæ lokalizowania kluczowych pracowników i szybkiego kontaktu z nimi oraz lokalizacjê wa nych urz¹dzeñ i towarów. Dziêki szybkiemu odnajdywaniu osób, urz¹dzeñ i towarów, mo esz skupiæ siê na kluczowych dzia³aniach swojej pracy, a nie poœwiêcaæ czas na poszukiwania. System Ekahau RTLS daje pewnoœæ, e personel, urz¹dzenia i towary zostan¹ zlokalizowane - we w³aœciwym miejscu i czasie. Praca mobilna Mobilna praca to nie nowoœæ. W ka dej firmie wymagane jest zwiêkszanie wydajnoœci i zmniejszanie kosztów. Sieci bezprzewodowe daj¹ mo liwoœæ przesy³ania danych i komunikowania siê z mobilnymi pracownikami. Ale potrzeby s¹ wiêksze. Bardzo czêsto istnieje potrzeba szybkiego uzyskania informacji o aktualnym miejscu pobytu personelu, partnerów, a tak e urz¹dzeñ. Uzupe³nienie infrastruktury o aplikacjê lokalizacji na istniej¹cej sieci bezprzewodowej daje mo liwoœæ ci¹g³ego i precyzyjnego informowania o miejscu, gdzie znajduje siê lokalizowana osoba, czy rzecz. Ekahau RTLS Obecnie sieci bezprzewodowe s¹ wykorzystywane do przesy³ania danych i g³osu. S¹ one równie doskona³¹ platform¹ do precyzyjnego systemu lokalizowania. W odró nieniu do konkurencyjnych systemów, Ekahau do lokalizacji wa nych osób i mienia wykorzystuje standardow¹ sieæ Wi-Fi Dziêki temu, e do dzia³ania system wykorzystuje aktualnie istniej¹ca sieæ Wi-Fi, to instalacja systemu jest du o tañsza. Dodatkowo instalacja systemu Ekahau nie przeszkadza w bie ¹cej pracê sieci bezprzewodowej i nie wp³ywa na komunikacjê w niej. W systemie Ekahau RTLS, lokalizowanie osób i mienia jest dokonywane automatycznie, a informacja o niej mo e zostaæ przes³ana do osób wymagaj¹cych takiej wiedzy i do zewnêtrznych systemów. Informacje te sprawiaj¹, e znajdowanie urz¹dzeñ jest efektywniejsze, a praca bardziej wydajna, a co za tym idzie wprowadzamy znacz¹ce oszczêdnoœci. Ponadto system pozwala na automatyczne przesy³anie wa nych informacji, jak np. kierowanie s³u b ochrony do miejsc, z których nast¹pi³o wezwanie pomocy. Oszczêdnoœæ System Ekahau RTLS obni a koszty funkcjonowania firmy poprzez efektywniejsze wykorzystanie urz¹dzeñ i zmniejszenie potrzebnej ich liczby, jak równie oszczêdnoœci czasu potrzebnego do ich odnalezienia. System pozwala równie zapobiec kradzie y. Rejestr historycznej lokalizacji równie pozwala zaoszczêdziæ, poprzez analizê danych i poprawê procesów produkcyjnych. Efektywne wykorzystanie urz¹dzeñ System Ekahau zwiêksza efektywnoœæ wykorzystania urz¹dzeñ w s³u bie zdrowia, czy procesach produkcyjnych poprzez lokalizowanie potrzebnych urz¹dzeñ. Ka da organizacja mo e osi¹gn¹æ te same rezultaty z mniejsz¹ liczb¹ potrzebnych urz¹dzeñ, je eli znana jest lokalizacja potrzebnych w danym momencie urz¹dzeñ i maszyn. Zwiêkszanie przep³ywnoœci procesu System Ekahau RTLS pozwala wyeliminowaæ zjawisko w¹skiego gard³a, poprzez informowanie i œledzenie procesu, niezale nie od tego, czy jest to œledzenie pacjenta w szpitalu, œledzenie czêœci na linii produkcyjnej, czy ca³ego procesu produkcyjnego. Zwiêkszenie wydajnoœci System Ekahau pozwala na optymalizacjê wydajnoœci pracowników poprzez szybkie, automatyczne lokalizowanie, z du ¹ dok³adnoœci¹ mobilnych urz¹dzeñ i personelu. Bezpieczeñstwo i ochrona System Ekahau zmniejsza proceder kradzie y poprzez dok³adn¹ lokalizacjê urz¹dzeñ. Bezpieczeñstwo kluczowego personelu jest równie zapewnione w takich miejscach jak kopalnie, szpitale, czy biura. W sytuacjach kryzysowych ryzyko jest szybko minimalizowane poprzez bezprzewodowe przyciski wzywania pomocy i automatyczn¹ lokalizacjê miejsca wezwania The Ekahau RTLS showing the way

3 Aplikacje Ekahau Ekahau Tracker Ekahau Tracker to aplikacja kliencka wykorzystywana do œledzenia personelu i urz¹dzeñ, która zmienia dane lokalizacyjne na czytelne informacje. Ekahau Tracker przesy³a wiele informacji dotycz¹cych ró nych procesów od utrzymania urz¹dzeñ medycznych, przez informowanie ochrony o nieupowa nionej osobie lub urz¹dzeniu znajduj¹cym siê w zabronionej strefie. Ekahau Tracker rejestruje i wyœwietla historie lokalizacji ka dego lokalizowanego urz¹dzenia - i tworzy statystyki i raporty geograficzne, które mo na wykorzystaæ do optymalizacji oraz zwiêkszenia wydajnoœci Ekahau Finder Ekahau Finder to aplikacja kliencka s³u ¹ca do ci¹g³ego lokalizowania urz¹dzeñ i osób poprzez standardow¹ przegl¹darkê internetow¹. Wyposa ona jest w ³atwy w obs³udze interfejs graficzny, pozwalaj¹cy na wyœwietlanie listy u ytkowników, poszukiwanie osób/urz¹dzeñ, zdalna aktywacja diody LED i buzera w Tagu. Dziêki Ekahau Finder ka da organizacja przyspiesza i automatyzuje procesy lokalizacji osób i urz¹dzeñ, dziêki czemu personel nie poœwiêca czasu na poszukiwania. Co to jest Ekahau RTLS? Ekahau RTLS (z ang. Real Time Location System) to w pe³ni zautomatyzowany system, który na bie ¹co lokalizuje personel i urz¹dzenia na terenie obiektu. Lokalizacja odbywa siê w czasie rzeczywistym, a dane te s¹ przesy³ane poprzez sieæ lokaln¹ do autoryzowanych u ytkowników. W sk³ad systemu RTLS typow¹ wchodz¹ tagi, lokalizowane urz¹dzenia, sieæ komputerowa, oprogramowanie serwera i aplikacje klienckie. Do lokalizacji tagów Ekahau RTLS wykorzystuje istniej¹ce standardowe AP sieci Wi-Fi i ( a/b/g/n). Wykorzystanie standardowej infrastruktury znacz¹co obni a koszty instalacji i u ytkowania ca³ego systemu, w porównaniu do konkurencyjnych systemów, w których wymagane s¹ specjalne nadajniki i osobna sieæ przewodowa.

4 Architektura Ekahau RTLS Application Software Ekahau Tracker Ekahau Finder Third Party Application HTTP 65 XML HTTP 65 Bitmap Ekahau Engine Software Location and Event Stream Application API Location Query Tag Confguration Floor map and zone Image Survey API Device API Site Survey Data Event Handler Location Tracking Tag manager 65 XML 65 Ekahau Location Protocol* Wi-Fi Infrastructure Wi-Fi Devices a/b/g/n Ekahau Tags Wi-Fi modems Ekahau Client VoWLAN Handset Third Party * Available to Located by Ekahau-partners. Komponenty Systemu Ekahau RTLS - to kompletne rozwi¹zanie przeznaczone do lokalizowania personelu i urz¹dzeñ. System sk³ada siê z nastêpuj¹cych komponentów: Ekahau Tracker - to aplikacja kliencka s³u ¹ca do lokalizowanie personelu i urz¹dzeñ w czasie rzeczywistym, otrzymywania informacji o alarmach i analizowanie historii lokalizacji. Ekahau Finder - to aplikacja kliencka przeznaczona do grupowania, lokalizowania i wyœwietlania lokalizacji urz¹dzeñ i personelu w czasie rzeczywistym. Ekahau Engine - to us³uga uruchomiona na dedykowanym serwerze systemu Windows. Sk³ada siê on z nastêpuj¹cych elementów: Location Engine - do odbierania pomiarów si³y sygna³u z tagów, porównywania otrzymanych danych z danymi referencyjnymi i obliczania aktualnej lokalizacji Event Handler - do odbierania zdarzeñ pochodz¹cych z tagów takich jak naciœniêcie przyciski i przesy³a je do odpowiednich aplikacji Systems and device management - który automatycznie zarz¹dza i monitoruje system poprzez przegl¹darkê internetow¹ Open API - do integracji z zewnêtrznymi systemami. Przesy³a informacje o lokalizacji, zapytaniach o lokalizacje i zdarzeniach w systemie do aplikacji zewnêtrznych. Ekahau Location Survey - do tworzenia danych referencyjnych podczas instalowania i uruchamiania systemu. Access Pointy Wi-Fi s¹ wykorzystywane jako punkty odniesienia podczas lokalizacji tagów i jako medium przesy³ania danych do Ekahau Engine Tagi - to ma³e urz¹dzenia zasilane bateryjnie, które s¹ przymocowane do œledzonego obiektu. Mierz¹ one si³ê sygna³u z AP i wysy³aj¹ w czasie rzeczywistym odczyt do Ekahau Engine, poprzez infrastrukturê Wi-Fi. Ekahau Client - to oprogramowanie, które mo e byæ wykorzystane do lokalizowania urz¹dzeñ Wi-Fi. Pracuje podobnie do tagów, ale dzia³a w tle na takich urz¹dzeniach jak PDA, tablety, czy laptopy Polska West Coast Saratoga Avenue, suite B-8 Saratoga, CA Tel: EKAHAU Fax: East Coast 1851 Alexander Bell Drive Suite 150 Reston, VA Tel: EKAHAU Fax: Europe Tallberginkatu Helsinki, Finland Tel: Fax: Asia Novatel Sp. z o.o Bieruñ ul. Turystyczna 1 Tel: Fax: WWW: 25/F., Queen s Road Centre 152 Queen s Road Central Hong Kong Tel: Fax: Ekahau, Inc. All rights reserved. Ekahau, Ekahau Positioning Engine, Ekahau Site Survey, Ekahau Location Survey, Ekahau T201, Ekahau T301, Ekahau Finder, Ekahau Tracker, NIC-54 and the Ekahau logo are trademarks or registered trademarks of Ekahau. Other product and company names may be trademarks or trade names of their respective owners. The Ekahau RTLS showing the way

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM

RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB BACOM RÓ NE FIRMY RÓ NE POTRZEBY JEDNO ELASTYCZNE ROZWI ZANIE BACOM SYSTEM ZLICZANIA OSÓB O firmie BACOM Firma BACOM istnieje na rynku od 2007 roku i jest producentem oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy

Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 2/2014 Tomasz Dryl* Tomasz Dryl Czas na EB, czyli zaufanie do marki przedsiêbiorstwa w kontekœcie zarz¹dzania mark¹ pracodawcy Czas

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014

Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Bart³omiej Marona* Bart³omiej Marona Zakres wykorzystania narzêdzi zarz¹dzania publicznego przez wybrane urzêdy miast w Polsce

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI

ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI ZMIANY KLIMATU A BEZPIECZEÑSTWO NARODOWE POLSKI Zbigniew M. Karaczun (red.), Krzysztof B³a ejczyk, Janusz Kindler, Jerzy Kozyra, Zbigniew Kundzewicz, Witold Lenart, Jan Suschka, Rafa³ Ulañczyk Autorzy:

Bardziej szczegółowo

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl

AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM www.schrack-seconet.pl Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego.

niejasnoœæ b¹dÿ konfliktowoœæ roli zawodowej niew³aœciwy styl zarz¹dzania z³e stosunki miêdzyludzkie brak perspektyw rozwoju zawodowego. mgr ANNA UCZAK mgr DOROTA O NIERCZYK-ZREDA Centralny Instytut Ochrony Pracy Praca a stres tres jest uznawany za jedno z g³ównych zagro eñ zwi¹zanych z miejscem pracy. Wyniki badañ wskazuj¹ na to, e 40%

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka

Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Program Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka Za³¹cznik nr 1 do uchwa³y nr 486/XXVI/04 Rady Miasta P³ocka z dnia 25.05.2004 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Œrodowiska dla Miasta P³ocka i Planu

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo

Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej osób niepe³nosprawnych ruchowo dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Wp³yw rehabilitacji na poprawê wydolnoœci fizycznej ysfunkcje narz¹du ruchu s¹ obok schorzeñ uk³adu kr¹ enia najczêstsz¹ przyczyn¹ niepe³nosprawnoœci

Bardziej szczegółowo

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych

Pomoce techniczne w rehabilitacji zawodowej osób niepe³nosprawnych BEZPIECZEÑSTWO PRACY 5/2003 dr n. med. BO ENA KURKUS-ROZOWSKA Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy mgr in. RÓ A SERAFIN Polski Komitet Normalizacyjny Pomoce techniczne w rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same.

IMPAX 6 IMPAX 6....bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. IMPAX 6 IMPAX 6...bo nie wszystkie systemy PACS sà takie same. Solidny fundament systemów informatycznych w Twoim szpitalu Placówki s u by zdrowia na całym Êwiecie wykorzystujà nowoczesne technologie zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym

Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym Dokument techniczny Korzyści z mobilności: jak zostać przedsiębiorstwem bezprzewodowym Mobilność w biznesie to przewaga konkurencyjna. Czy Twoje przedsiębiorstwo jest gotowe zostać przedsiębiorstwem mobilnym?

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ DIGITAL MANAGEMENT SOLUTIONS ZINTEGROWANE ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ Rozwiązania dla firm SPRAWNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI I INFORMACJĄ TO WYZWANIE. PRZYJMIEMY JE ZA CIEBIE! Najwyższy czas zrobić krok na przód

Bardziej szczegółowo

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli,

Osoby niepe³nosprawne stanowi¹ w Polsce znaczny odsetek obywateli, Inez BILIÑSKA Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu Szymon OSSOWSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Sytuacja spo³eczno-polityczna osób niepe³nosprawnych 1 w

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo