Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów"

Transkrypt

1 Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

2 Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter Vennemann Warszawa 2007

3 Niniejsza publikacja jest finansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach projektu Transition Facility 2004 (PL/IB/FI/02) Ochrona Konkurencji ISBN Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstañców Warszawy Warszawa tel Warszawa 2007

4 Słowo wstępne Poni szy podrêcznik powsta³ w ramach projektu umowy bliÿniaczej TF2004/IB/FI/02 Ochrona konkurencji. Miêdzy listopadem 2005 r. a kwietniem 2007 r. odby³y siê 33 szkolenia w prawie wszystkich regionach Polski, podczas których przeszkolono ponad 700 sêdziów s¹dów cywilnych i administracyjnych, referendarzy i asesorów w stosowaniu wspólnotowych przepisów prawa konkurencji oraz pomocy publicznej, co stanowi³o istotny element tego projektu. Uzyskane przy tej okazji cenne doœwiadczenia oraz liczne dyskusje z uczestnikami przyczyni³y siê do opracowania niniejszego podrêcznika. Przyœwiecaj¹ mu dwa cele jego pierwszym zadaniem jest pomóc czytelnikowi w stworzeniu ogólnego pogl¹du na te kompleksowe zagadnienia prawne. Jest on przy tym œwiadomie dostosowany do potrzeb sêdziego, który w ramach zawis³ego postêpowania zostaje po raz pierwszy skonfrontowany z zagadnieniami prawa konkurencji, czy prawa pomocy publicznej. Ma to umo liwiæ mu, w przypadku powstania w¹tpliwoœci, stwierdzenie w jak najkrótszym czasie, czy zagadnienia te maj¹ istotne znaczenie dla orzeczenia i czy regu³y te winny zostaæ zastosowane do stanu faktycznego, odnoœnie którego ma byæ wydane orzeczenie. Dlatego te du y nacisk po³o ono na wyraÿne ukazanie zadañ i obowi¹zków sêdziego w ramach stosowania wspólnotowych regu³ konkurencji. Ponadto niniejszy podrêcznik ma pokazaæ sêdziemu istniej¹ce mo liwoœci uzyskania, w ramach postêpowania zwi¹zanego z prawem konkurencji, pomocy ze strony instytucji europejskich Komisji oraz s¹dów wspólnotowych. Aby ca³¹ tê materiê pomieœciæ w granicach rozs¹dnej objêtoœci, podrêcznik ten z koniecznoœci ograniczono do spraw najistotniejszych. Nie mo e on bo te nie jest to jego zadaniem zastêpowaæ pog³êbionej lektury literatury fachowej i miarodajnego orzecznictwa, gdyby dla rozstrzygniêcia sporu prawnego zagadnienia prawa konkurencji okaza³y siê istotne. ywimy nadziejê, i znajdzie on odbiorców w gronie sêdziów, a przede wszystkim, e spotka siê on z zainteresowaniem i zachêci do dalszego zajmowania siê t¹ wa n¹, a tak e 3

5 fascynuj¹c¹ materi¹ prawn¹. Autorzy podrêcznika pragn¹ wyraziæ szczególne podziêkowania dla pracowników Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: Pani Beaty Œwietlik, Pana Paw³a Mareckiego, Pana Marka Rzotkiewicza i Pana Nikodema Szadkowskiego za cenn¹ pomoc przy prze³o eniu niniejszej publikacji na jêzyk polski. Berlin / Warszawa, kwiecieñ 2007 roku Dieter Jalowietzki / Krzysztof Jaros / Siegfried Klaue / Peter Vennemann 4

6 Spis treści A Stosowanie unijnych regu³ prawa konkurencji przez polskie s¹dy... 8 I. Wprowadzenie Rozporz¹dzenie 1/2003 i jego znaczenie dla sêdziów krajowych Zasady ogólne Bezpoœredni skutek Zasada nastêpstwa Wyznaczenie rynku w³aœciwego Rynek w³aœciwy w ujêciu przedmiotowym Rynek w³aœciwy w ujêciu geograficznym Rynek w³aœciwy w ujêciu czasowym Obliczenie udzia³ów w rynku II. Zakaz zmów kartelowych, art. 81 ust. 1 WE Adresaci normy Œrodki ograniczania konkurencji Ograniczanie konkurencji Odczuwalnoœæ ograniczania konkurencji Wp³yw na handel miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi III. Skutki prawne naruszenia art. 81 ust. 1 WE IV. Wy³¹czenie spod zakazu zmów kartelowych, art. 81 ust. 3 WE Wp³yw obiektywnie pozytywny Proporcjonalny udzia³ konsumentów w wytworzonym zysku Koniecznoœæ ograniczenia konkurencji Zasada braku wykluczenia istotnej konkurencji V. Wy³¹czenia grupowe VI. Nadu ywanie pozycji dominuj¹cej, art. 82 WE Wprowadzenie Przes³anki art. 82 WE Pozycja dominuj¹ca Pozycja dominuj¹ca jednego przedsiêbiorstwa Kolektywna pozycja dominuj¹ca Nadu ywanie pozycji dominuj¹cej Praktyki eksploatacyjne Praktyki utrudniaj¹ce

7 3.2.1 Dyskryminacja Odmowa stosunków handlowych lub dostaw Dostêp do infrastruktury kluczowej i w³asnoœci przemys³owej Ceny drapie cze Umowy o wy³¹cznoœæ Systemy rabatowe Klauzule o zakazie konkurencji Transakcje wi¹zane Tzw. no yce kosztowo-cenowe Subsydiowanie krzy owe Negatywny wp³yw na handel miêdzypañstwowy VII. Prawo konkurencji i prawo w³asnoœci przemys³owej VIII. Kontrola koncentracji przedsiêbiorstw B Stosowanie unijnych regu³ pomocy publicznej przez polskie s¹dy I. Wprowadzenie II. Definicja pojêcia pomocy publicznej Sprzyjanie Sprzedawanie pañstwowych nieruchomoœci gruntowych poni ej ceny rynkowej Dzia³anie na rzecz przedsiêbiorstw publicznych Pomoc przyznawana przez pañstwo lub z zasobów pañstwowych W³aœciwoœæ adresatów ( niektóre przedsiêbiorstwa ) Adresaci normy Selektywnoœæ Zak³ócanie konkurencji Negatywny wp³yw na handel miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi III. Dopuszczalnoœæ pomocy publicznej Pomoc publiczna dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MŒP) Pomoc publiczna w zakresie zatrudnienia Pomoc publiczna na szkolenia Pomoc publiczna na inwestycje regionalne IV. Procedura kontroli pomocy publicznej przez Komisjê V. Zadania polskich s¹dów w postêpowaniach dotycz¹cych pomocy publicznej Ochrona praw konkurenta Przed wydaniem decyzji Komisji Po wydaniu decyzji Komisji Windykacja bezprawnej pomocy publicznej Niemo liwoœæ zwrotu Ochrona zaufania beneficjenta pomocy publicznej Powództwo o wykonanie œwiadczenia

8 C Wspó³praca zeuropejskim Trybuna³em Sprawiedliwoœci I. Wprowadzenie II. Zakres Zapytania, które mog¹ byæ przek³adane S¹dy uprawnione do przedk³adania zapytañ III. Dyskrecjonalne i obowi¹zkowe zapytania prawne IV. Forma i treœæ zapytania prawnego V. Skutki orzeczeñ ETS Za³¹czniki I. Instrukcja stosowania art. 81 WE II. Instrukcja stosowania art. 82 WE III. Instrukcja stosowania art. 87 i 88 WE

9 Część A Stosowanie unijnych reguł prawa konkurencji przez polskie sądy Artyku³ 81 (1) WE Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane s¹ wszelkie porozumienia miêdzy przedsiêbiorstwami, wszelkie decyzje zwi¹zków przedsiêbiorstw i wszelkie praktyki uzgodnione, które mog¹ wp³ywaæ na handel miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi i których celem lub skutkiem jest zapobie enie, ograniczenie lub zak³ócenie konkurencji wewn¹trz wspólnego rynku, a w szczególnoœci te, które polegaj¹ na: a) ustalaniu w sposób bezpoœredni lub poœredni cen zakupu lub sprzeda y albo innych warunków transakcji; b) ograniczaniu lub kontrolowaniu produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji; c) podziale rynków lub Ÿróde³ zaopatrzenia; d) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do œwiadczeñ równowa nych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji; e) uzale nianiu zawarcia kontraktów od przyjêcia przez partnerów zobowi¹zañ dodatkowych, które ze wzglêdu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie maj¹ zwi¹zku z przedmiotem tych kontraktów. (2) Porozumienia lub decyzje zakazane na mocy niniejszego artyku³u s¹ niewa ne z mocy prawa. (3) Jednak e postanowienia ustêpu 1 mog¹ zostaæ uznane za nie maj¹ce zastosowania do: ka dego porozumienia lub kategorii porozumieñ miêdzy przedsiêbiorstwami, ka dej decyzji lub kategorii decyzji zwi¹zków przedsiêbiorstw, ka dej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych, które przyczyniaj¹ siê do polepszenia produkcji lub dystrybucji produktów b¹dÿ do popierania postêpu technicznego lub gospodarczego, przy zastrze eniu dla u ytkowników s³usznej czêœci zysku, który z tego wynika, oraz bez: a) nak³adania na zainteresowane przedsiêbiorstwa ograniczeñ, które nie s¹ niezbêdne do osi¹gniêcia tych celów, b) dawania przedsiêbiorstwom mo liwoœci eliminowania konkurencji w stosunku do znacznej czêœci danych produktów. 8

10 Stosowanie unijnych reguł prawa konkurencji przez polskie sądy Artyku³ 82 WE Niezgodne ze wspólnym rynkiem i zakazane jest nadu ywanie przez jedno lub wiêksz¹ liczbê przedsiêbiorstw pozycji dominuj¹cej na wspólnym rynku lub na znacznej jego czêœci, w zakresie, w jakim mo e wp³ywaæ na handel miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi. Nadu ywanie takie mo e polegaæ w szczególnoœci na: a) narzucaniu w sposób bezpoœredni lub poœredni nies³usznych cen zakupu lub sprzeda y albo innych nies³usznych warunków transakcji; b) ograniczaniu produkcji, rynków lub rozwoju technicznego ze szkod¹ dla konsumentów; c) stosowaniu wobec partnerów handlowych nierównych warunków do œwiadczeñ równowa nych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji; d) uzale nianiu zawarcia kontraktów od przyjêcia przez partnerów zobowi¹zañ dodatkowych, które ze wzglêdu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie maj¹ zwi¹zku z przedmiotem tych kontraktów. I. Wprowadzenie Swobodna konkurencja pomiêdzy przedsiêbiorstwami jest jednym z g³ównych filarów europejskiej polityki gospodarczej. Konkurencja to proces, dziêki któremu przedsiêbiorstwa stale musz¹ ulepszaæ i rozwijaæ swoje produkty i us³ugi, je eli chc¹, aby ich oferta rynkowa odnios³a sukces. Proces ten równoczeœnie prowadzi do tego, e ceny produktów innowacyjnych musz¹ byæ utrzymywane na niskim poziomie, poniewa kupuj¹cy, w wiêkszoœci przypadków, maj¹ wybór pomiêdzy ró nymi oferentami podobnych lub takich samych produktów. Bezpoœrednio korzystaj¹ z tego nie tylko konsumenci. Powsta³y w ten sposób bodziec sprawia, e w³aœnie europejskie przedsiêbiorstwa zaliczane s¹ do najbardziej innowacyjnych i odnosz¹cych najwiêksze sukcesy na ca³ym œwiecie. Pozytywne oddzia³ywanie konkurencji mo na osi¹gn¹æ jednak tylko tam, gdzie swobodna konkurencja rzeczywiœcie funkcjonuje. W tym celu musi byæ chroniona przed zak³óceniami, które abstrahuj¹c od sytuacji, w której zajmuj¹ce dominuj¹c¹ pozycjê na rynku przedsiêbiorstwo wykorzystuje tê pozycjê pojawiaj¹ siê w dwojaki sposób. Z jednej strony s¹ to porozumienia pomiêdzy przedsiêbiorstwami, które œwiadomie rezygnuj¹ z konkurowania na rzecz skoordynowanego dzia³ania na rynku. Z drugiej strony jest to pomoc publiczna, poprzez któr¹ organy w³adzy pañstwowej gwarantuj¹ okreœlonym przedsiêbiorstwom lepsz¹ pozycjê w stosunku do ich konkurentów. Jakkolwiek oba te rodzaje ingerencji 9

11 Część A na pierwszy rzut oka bardzo siê od siebie ró ni¹, to jednak maj¹ ten sam skutek. Sprawiaj¹, e dane przedsiêbiorstwa przestaj¹ odczuwaæ koniecznoœæ podejmowania sta³ych i konsekwentnych wysi³ków i na d³u sz¹ metê prowadz¹ do tego, e przedsiêbiorstwa te mog¹ oferowaæ przestarza³e produkty po zawy onych cenach, nie ponosz¹c przy tym strat w walce konkurencyjnej. Wady takiego rozwi¹zania dla u ytkownika s¹ oczywiste. W celu utrzymania pozytywnego oddzia³ywania konkurencji, Wspólnota Europejska stworzy³a system zapewniaj¹cy niezak³ócon¹ konkurencjê na rynku wewnêtrznym (art. 3 (g) WE). Traktat Ustanawiaj¹cy Wspólnotê Europejsk¹ (dalej WE) zawiera, jako g³ówne zasady konkurencji, w art. 81 ust. 1 WE zakaz zawierania porozumieñ pomiêdzy przedsiêbiorstwami, które ograniczaj¹ lub eliminuj¹ konkurencjê i przewiduje dla takich porozumieñ je eli zostan¹ one zawarte w formie umów niewa noœæ cywilnoprawn¹ (art. 81 ust. 2 WE). Art. 82 WE zakazuje przedsiêbiorstwom o pozycji dominuj¹cej na rynku jej nadu ywania na niekorzyœæ podmiotów zg³aszaj¹cych popyt, podczas gdy art. 87 i nast. WE zawieraj¹ zasadniczy zakaz udzielania pomocy publicznej (na ten temat patrz czêœæ B). Te podstawowe przepisy przedstawiaj¹ we wzglêdnie prosty i przejrzysty sposób pierwotne prawo WE. Dla potrzeb ich zastosowania przyjêto liczne rozporz¹dzenia Rady i Komisji. Stanowi¹ one prawo pochodne WE. Najwa niejszym przepisem wykonawczym jest Rozporz¹dzenie 1/2003 w sprawie wprowadzenia w ycie regu³ konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 WE. Reguluje ono postêpowanie w sprawach praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê, uprawnienia Komisji do przeprowadzania kontroli, tryb udostêpnienia informacji i wys³uchania zainteresowanych przedsiêbiorstw, ustanie obowi¹zku zg³aszania porozumieñ kartelowych, rolê i udzia³ Pañstw Cz³onkowskich, zastosowanie zdecentralizowane, wymierzanie grzywien. Prawo pierwotne i prawo pochodne by³o na przestrzeni ponad 40lat interpretowane i rozwijane przez praktykê decyzyjn¹ Komisji Wspólnot Europejskich (Komisji) Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji a przede wszystkim przez s¹dy wspólnotowe Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci (ETS) i S¹d Pierwszej Instancji (SPI). Ponadto istnieje obecnie wiele obwieszczeñ i komunikatów Komisji. Aczkolwiek, œciœle rzecz bior¹c, chodzi przy tym o zawê enie zakresu uznania Komisji, która nie mo e sobie roœciæ prawa do tego, by obwieszczenia i komunikaty wi¹za³y s¹dy krajowe, lecz te akty prawa wewnêtrznego mog¹ zostaæ uwzglêdnione w przypadku wiêkszoœci postêpowañ przed s¹dami krajowymi jako istotn¹ pomoc. W ramach systemu, okreœlonego przez Rozporz¹dzenie 1/2003, realizacja zakazu zawierania niedozwolonych porozumieñ i zakazu nadu ywania pozycji dominuj¹cej w obrêbie wspólnego rynku jest obowi¹zkiem nie tylko organów wspólnotowych, lecz tak e krajowych organów ochrony konkurencji w Polsce Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz s¹dów 10

12 Stosowanie unijnych reguł prawa konkurencji przez polskie sądy Pañstw Cz³onkowskich. Ponadto zarówno art. 81 i 82 WE, jak i wydane w swoich zakresach rozporz¹dzenia ustanawiaj¹ indywidualne prawa dla przedsiêbiorstw i ich konkurentów, na które mog¹ siê oni bezpoœrednio powo³ywaæ we wszystkich postêpowaniach zwi¹zanych z prawem konkurencji 1. Aby w obrêbie ca³ego Rynku Wewnêtrznego przepisy te posiada³y taki sam skutek, maj¹ one charakter nadrzêdny w stosunku do krajowych przepisów prawa konkurencji, a zatem tak e w stosunku do prawa polskiego 2. Dlatego te ich znajomoœæ ma decyduj¹ce znaczenie zarówno dla sêdziów orzekaj¹cych w sprawach cywilnych, jak i administracyjnych, a ich efektywna ochrona jest istotnym zadaniem s¹dów krajowych. 1. Rozporządzenie 1/2003 i jego znaczenie dla sędziów krajowych Przed wejœciem w ycie Rozporz¹dzenia 1/2003 w dn. 1 maja 2004 r. unijne i krajowe regu³y konkurencji by³y w stosunku do siebie autonomicznymi porz¹dkami prawnymi, z których ka dy posiada³ w³asne regulacje, a czêœciowo te ró ne rozumienie pojêæ. O ile praktyki przedsiêbiorstw wp³ywa³y na handel miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi, musia³y byæ mierzone dwiema ró nymi miarami (tzw. teoria dwóch barier, niem. Zwei-Scharnken-Theorie). Przy tym (zwyk³a) nadrzêdnoœæ europejskiego prawa konkurencji nakazywa³a, aby zakazanych przez nie praktyk nie dopuszcza³o prawo krajowe, a tak e, aby dzia³ania wy³¹czone spod zakazu nie mog³y byæ zakazywane. W praktyce prawo europejskie na szczeblu krajowym stosowane by³o tylko wtedy, kiedy zamierzony skutek prawny nie wynika³ ju z prawa krajowego. Kontrola koncentracji przedsiêbiorstw o znaczeniu wspólnotowym by³a i tak zastrze ona dla Komisji i w tym zakresie zmiany nie nast¹pi³y. W przypadku koncentracji o znaczeniu wspólnotowym nadal obowi¹zuje monopol decyzyjny Komisji oraz ramy prawne Rozporz¹dzenia 139/2004 w sprawie kontroli koncentracji (na ten temat patrz rozdzia³ VIII.). W zakresie prawa kartelowego nast¹pi³y znacz¹ce zmiany wraz z wejœciem w ycie Rozporz¹dzenia 1/2003. Krajowe organy ochrony konkurencji i s¹dy s¹ obecnie zobowi¹zane do tego, aby oprócz prawa krajowego stosowaæ równie art. 81 i 82 WE w postêpowaniach, w których nale y oceniæ dzia³alnoœæ przedsiêbiorstwa, które mo e ograniczaæ konkurencjê miêdzy Pañstwami Cz³onkowskimi (art. 3 ust. 1 Rozporz¹dzenia 1/2003). Odnosz¹c siê do szerokiej wyk³adni, której przedmiotem sta³o siê pojêcie wp³ywu na 1 ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie C-234/89 Delimitis. 2 ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie 14/68 Walt Wilhelm. 11

13 Część A handel miêdzypañstwowy w praktyce Komisji 3 i w orzeczeniach s¹dów europejskich 4, tylko przypadki o œcis³ym znaczeniu lokalnym lub regionalnym bêd¹ wchodziæ w rachubê dla wy³¹cznego zastosowania prawa krajowego. W przypadku równoleg³ego zastosowania przepisów obu systemów, regulacje europejskie posiadaj¹ charakter nadrzêdny. Prawo krajowe nie mo- e prowadziæ ani do bardziej, ani do mniej restrykcyjnej oceny (art. 3 ust. 2 Rozporz¹dzenia 1/2003). Wyj¹tkiem jest jedynie obszar nadzoru nad jednostronnymi dzia³aniami przedsiêbiorców, mog¹cymi naruszaæ konkurencjê. W celu uniemo liwiania i œcigania jednostronnych praktyk ograniczaj¹cych konkurencjê dozwolone s¹ surowsze regulacje krajowe. Nakaz spójnoœci nie odnosi siê ponadto do takich postanowieñ krajowych, które w sposób przewa aj¹cy d¹ ¹ do celu odmiennego ni ten, do którego prowadz¹ art. 81 i 82 WE (art. 3 ust. 3 Rozporz¹dzenia 1/2003). Zgodnie z preambu³¹ rozporz¹dzenia Pañstwa Cz³onkowskie nadal mog¹ stosowaæ przepisy skierowane przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym. Pierwotne prawo unijne (art. 81, 82 WE) nie zosta³o w swojej zawartoœci materialnej zmienione przez Rozporz¹dzenie 1/2003, zmieni³o siê jednak jego stosowanie. O ile poprzednio wy³¹czenie spod zakazu art. 81 ust. 1 WE zak³ada³o konstytutywny akt Komisji (art. 9 ust. 1 Rozporz¹dzenia 17/62), to obecnie porozumienie ograniczaj¹ce konkurencjê uznaje siê zmocy prawa za wy³¹czone spod zakazu, je eli spe³nione s¹ warunki wymienione w art. 81 ust. 3 WE (tzw. system legalnych wyj¹tków). Dla przedsiêbiorstw oznacza to nios¹c¹ pewne ryzyko samoocenê w³asnego postêpowania, a dla krajowych s¹dów i urzêdów ochrony konkurencji odpowiedzialnoœæ sprawdzenia spe³nienia przes³anek zawartych w art. 81 ust. 3 WE. Warunki dla wy³¹czenia powinna przedstawiæ i udowodniæ za ka dym razem ta strona, która siê na nie powo³uje (art. 2 zdanie 2 Rozporz¹dzenia 1/2003). To roz³o enie ciê aru dowodu obowi¹zuje nie tylko w przypadku postêpowañ cywilnych, w których dochodzi siê roszczeñ o odszkodowanie, zaniechanie, usuniêcie lub wykonanie zobowi¹zania, lecz dla wszystkich krajowych rodzajów postêpowania, w których stosuje siê prawo konkurencji. Nadrzêdny charakter prawa unijnego oddzia³uje na interpretacjê i pojmowanie prawa krajowego nie tylko w przypadku zastosowania równoleg- ³ego. Je eli na szczeblu wspólnotowym przyjêto dane znaczenie pojêæ, musi siê tak te staæ w przypadku wy³¹cznego zastosowania prawa krajowego, je eli mamy zapobiec niespójnoœci w obrêbie krajowego porz¹dku prawnego. Dlatego te konieczne bêdzie przejêcie do prawa krajowego nie tylko 3 Porównaj w tej sprawie obwieszczenie Komisji Wytyczne dotycz¹ce koncepcji wp³ywu na handel zawartej w artyku³ach 81 i 82 Traktatu Dziennik Urzêdowy z dnia r., nr C 101, str ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie C-475/99 Ambulanz Glöckner. 12

14 Stosowanie unijnych reguł prawa konkurencji przez polskie sądy uznanych w prawie europejskim w¹skich interpretacji stanu faktycznego, lecz tak e w czêœci w¹skiego (pojêcie przedsiêbiorstwa), a w czêœci szerokiego (pojêcie porozumienia) rozumienia poszczególnych przes³anek. Ze zdecentralizowanego stosowania europejskich regu³ konkurencji wynikaj¹ pewne zagro enia dla jednolitego stosowania prawa. W postêpowaniach przed krajowymi organami antymonopolowymi Komisja mo e zapobiegaæ im w ten sposób, e przejmuje dan¹ sprawê, a co za tym idzie, wy³¹cza w³aœciwoœæ organu krajowego (art. 11 ust. 6 Rozporz¹dzenia 1/2003). Komisja nie posiada natomiast porównywalnej mo liwoœci oddzia- ³ywania na krajowe postêpowania cywilne. Wprawdzie Komisja mo e siêgn¹æ po rozstrzygany w tym postêpowaniu przedmiot sporu i uczyniæ go przedmiotem w³asnego postêpowania, jednak e nie s¹ z tym zwi¹zane mo - liwoœci oddzia³ywania na w³aœciwoœæ s¹du krajowego. Lukê tê wype³nia art. 16 Rozporz¹dzenia 1/2003. Zgodnie z nim s¹dy krajowe nie mog¹ wydawaæ orzeczeñ sprzecznych z decyzjami Komisji dotycz¹cymi tego samego przedmiotu sporu. Regulacja ta nie oznacza œcis³ego zwi¹zania s¹du krajowego decyzj¹ Komisji, stanowi jednak o tym, by decyzja ta by³a brana pod uwagê. Je eli s¹d krajowy nie chce przychyliæ siê do oceny dokonanej przez Komisjê, wówczas nie mo e wprawdzie wydaæ sprzecznego z ni¹ orzeczenia, jednak posiada prawo skierowania do ETS wniosku o orzeczenie w trybie prejudycjalnym (art. 234 WE) i zaakceptowania rozstrzygniêcie tej spornej kwestii, co jest wi¹ ¹ce równie dla Komisji. Dzia³anie blokuj¹ce art. 16 Rozporz¹dzenia 1/2003 nie odnosi siê do przypadków o takim samym stanie faktycznym. Jednak e, wyra ona przez Komisjê w przypadku równoleg³ego prowadzenia sprawy wyk³adnia prawa ma skutek o tyle, e sama ju staje siê przes³ank¹ do wyst¹pienia o orzeczenie w trybie prejudycjalnym. Sêdzia krajowy winien uwzglêdniaæ nie tylko wydane ju decyzje Komisji, lecz równie takie, które Komisja dopiero zamierza wydaæ (art. 16 ust. 1 zdanie 2 Rozporz¹dzenia 1/2003). Zasadne jest zatem wystosowanie zapytania do Komisji, czy toczy siê tam postêpowanie z identycznym przedmiotem sporu. Je eli tak jest, nale y zawiesiæ krajowe postêpowanie przed s¹dem cywilnym i poczekaæ na wydanie przez Komisjê koñcowej decyzji. Równie w tym przypadku s¹d krajowy mo e zwróciæ siê do ETS zgodnie z art. 234 WE. Je eli sêdzia krajowy stosuje europejskie prawo konkurencji, mo e on uzyskaæ od Komisji informacje i opinie (art. 15 ust. 1 Rozporz¹dzenia 1/2003). Zasady, zgodnie z którymi odbywa siê ta wspó³praca, s¹ okreœlone szczegó³owo w obwieszczeniu Komisji 5. Zgodnie z tym Komisja do³o y starañ, aby odpowiedzieæ na w³aœciwe wnioski w terminie miesi¹ca od ich 5 Obwieszczenie Komisji nt. wspó³pracy pomiêdzy Komisj¹ a s¹dami pañstw cz³onkowskich UE przy zastosowaniu artyku³ów 81 i 82 Traktatu, Dziennik Urzêdowy WE z dnia r., nr C 101, str

15 Część A otrzymania. Je eli natomiast sêdzia krajowy wbrew art. 3 Rozporz¹dzenia 1/2003 przy wydawaniu orzeczenia nie uwzglêdni prawa europejskiego i opieraj¹c siê na tym wyda b³êdne orzeczenie, nale y je wprawdzie z mocy prawa przyj¹æ 6, mo e ono jednak wywo³aæ roszczenia o odpowiedzialnoœæ urzêdow¹ w stosunku do danego Pañstwa Cz³onkowskiego. Nie s¹ one ograniczone do dzia³ania umyœlnego lub ra ¹cego niedbalstwa. Ewentualne krajowe ustawowe ograniczenia odpowiedzialnoœci (przywileje sêdziowskie) s¹ w zwi¹zku z tym bezskuteczne 7. Ponadto Komisja w swoim obwieszczeniu w pierwszym rzêdzie przewiduje, e podmioty poszkodowane przez porozumienia kartelowe bêd¹ dochodziæ swoich roszczeñ o odszkodowanie przed s¹dami krajowymi poprzez powództwo cywilnoprawne (ang. private enforcement). Komisja mo e w przypadku postêpowañ zawis³ych wydawaæ stanowiska i wyra aæ siê na temat wyk³adni i zastosowania prawa wspólnotowego. Poprzez intensywn¹ wymianê informacji s¹dów krajowych z Komisj¹ powinny siê poprawiæ szanse na powodzenie takich powództw prywatnych. 2. Zasady ogólne 2.1. Bezpośredni skutek Bezpoœredni skutek art. 81 i 82 WE, jak równie wydanych w tym zakresie rozporz¹dzeñ Komisji i Rady WE prowadz¹ do tego, e zawarte w nich regulacje posiadaj¹ bezpoœredni skutek wobec ka dego przedsiêbiorstwa we Wspólnocie Europejskiej. Chodzi zatem o bezpoœrednio obowi¹zuj¹ce prawo materialne, które bezwzglêdnie musi byæ stosowane przez s¹dy krajowe. Naruszenie zawartego w art. 81 ust. 1 WE generalnego zakazu wszelkiego rodzaju ograniczeñ konkurencji pomiêdzy przedsiêbiorstwami poci¹ga za sob¹ bezpoœredni¹ niewa noœæ odpowiednich umów (art. 81 ust. 2 WE). 2.2 Zasada następstwa W przypadku unijnego prawa konkurencji obowi¹zuje tzw. zasada nastêpstwa albo teoria skutków (ang. effects doctrine), bêd¹ca wyrazem ogólnego prawa miêdzynarodowego. Zgodnie z t¹ zasad¹ ograniczenia konkurencji pomiêdzy przedsiêbiorstwami podlegaj¹ zakazom z art. 81 i 82 WE, kiedy porozumienia te lub praktyki rozci¹gaj¹ siê na Wspólnotê lub na znaczn¹ czêœæ Wspólnoty i wywo³uj¹ tam odczuwalne skutki ekonomiczne. Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem ETS obszar jednego Pañstwa Cz³onkows- 6 ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie C-234/04 Rosemarie Kapferer. 7 ETS, orzeczenie z dnia r. w powi¹zanych sprawach C-295/04 do C-298/04 Manfredi. 14

16 Stosowanie unijnych reguł prawa konkurencji przez polskie sądy kiego jest traktowany jako znaczna czêœæ Unii Europejskiej 8. Na podstawie tej zasady oddzia³ywania art. 81 ust. 1 WE znajduje te zastosowanie do umów pomiêdzy koreañskimi czy japoñskimi przedsiêbiorstwami w sprawie wspólnej polityki cenowej, o ile ograniczenia te dotycz¹ rynku europejskiego b¹dÿ jego czêœci, nawet je eli porozumienia te zawarte zosta³y w Azji. Inne przyk³ady to choæby koncentracja Boeinga i Douglasa w USA lub stosowanie antykonkurencyjnych praktyk przez Microsoft jako czeœæ globalnej polityki tego przedsiêbiorstwa. Zasada oddzia³ywania obowi¹zuje bezwzglêdnie, zatem przedsiêbiorstwa nie mog¹ w ramach swojej prywatnej autonomii odst¹piæ od niej lub te podporz¹dkowaæ jej obcemu prawu. Natomiast œciœle nale y od tego oddzieliæ kwestiê, czy dzia³anie sporne ma wp³yw na handel miêdzypañstwowy i czy jest on odczuwalny (na ten temat patrz II.4.). 3. Wyznaczenie rynku właściwego Wyznaczenie rynku w³aœciwego ma centralne znaczenie zarówno dla zastosowania art. 81 jak i art. 82 WE, a tak e dla kontroli koncentracji. W praktyce prawa kartelowego wyznaczenie rynku jest nie tylko jednym z najwa - niejszych, ale te czêsto jednym z najbardziej czasoch³onnych zadañ; na tym etapie z regu³y decyduje siê o wyniku wiêkszoœci postêpowañ, zarówno przed s¹dami, jak i przed urzêdami ochrony konkurencji. Pozycja gospodarcza przedsiêbiorstwa, maj¹ca z punktu widzenia prawa konkurencji decyduj¹ce znaczenie dla oceny istotnych dzia³añ, wynika zawsze z odpowiednio okreœlonych rynków na dane produkty lub us³ugi, tzw. rynków w³aœciwych. Przy wyznaczaniu rynku w ramach art. 82 WE nale y oprzeæ siê na postêpowaniu dwustopniowym. W pierwszej kolejnoœci wyznacza siê rynek w³aœciwy pod wzglêdem przedmiotowym i geograficznym. Nastêpnie nale y sprawdziæ kwestiê dominacji na rynku, przy czym decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ stosunki konkurencji, pozycja na rynku zainteresowanych podmiotów oraz inne czynniki (na ten temat patrz VI.2.1). Rynek w³aœciwy posiada wymiar przedmiotowy, wymiar geograficzny oraz w okreœlonych przypadkach równie wymiar czasowy. Rynek w³aœciwy przedmiotowo odnosi siê do okreœlonych produktów lub us³ug. Rynek w³aœciwy geograficznie obejmuje obszar, w którym dany produkt jest dystrybuowany lub istnieje nañ popyt. Rynek w³aœciwy czasowo tylko sporadycznie odgrywa pewn¹ rolê, je eli mamy do czynienia z produktami sezonowymi lub us³ugami oferowanymi tylko w okreœlonych terminach (przedstawienia teatralne, targi, imprezy sportowe). 8 ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie 322/81 Michelin/Komisja. 15

17 Część A 3.1. Rynek właściwy w ujęciu przedmiotowym Zasady dla wyznaczania rynku w³aœciwego zosta³y sformu³owane przez Komisjê i ETS; podsumowano je w Obwieszczeniu w sprawie definicji rynku w³aœciwego 9. Zgodnie z tym rynek przedmiotowy obejmuje wszystkie wyroby i/lub us³ugi, które przez konsumentów, z uwagi na ich w³aœciwoœci, ceny i ich przewidziany cel zastosowania traktowane s¹ jako zamienne lub zastêpowalne. Wszystkie produkty, które na podstawie ich celu zastosowania, ceny, jakoœci, serwisu i innych czynników traktowane s¹ przez odbiorców w celu zaspokojenia niezmiennego zapotrzebowania jako szczególnie przydatne, i dlatego w ma³ym tylko stopniu zamienne z innymi produktami, nale y zaliczyæ do jednego i tego samego rynku (koncepcja rynku zapotrzebowania). Zawsze w takim przypadku utrzymuj¹cy siê popyt na okreœlone produkty lub us³ugi jest wa nym kryterium braku ich zamiennoœci 10. W ramach wyznaczenia rynku nale y wyjœæ z za³o enia, e mamy do czynienia z rozs¹dnym konsumentem, co sprawia, e indywidualne preferencje konsumenckie nie odgrywaj¹ roli przy wyznaczaniu rynku. Nale y wspomnieæ, e ETS zwraca mniejsz¹ uwagê na kryterium ceny jest to raczej marginalne kryterium oceny a wiêksz¹ na specyficzne w³aœciwoœci charakterystyczne dla danego produktu lub us³ugi. Przy tym brany jest pod uwagê przede wszystkim cel zastosowania produktu z punktu widzenia odbiorcy 11. W okreœlonych przypadkach do dyspozycji jest tak zwany test SSNIP (ang. small but significant non-transitory increase in price). Bada siê przy tym, czy podmiot zg³aszaj¹cy popyt w razie niewielkiej, ale znacz¹cej i trwa³ej podwy ki ceny przez hipotetycznego monopolistê zmieni³by produkt. W wyniku tego testu do ustalonego w ten sposób rynku w³aœciwego przedmiotowo s¹ przyporz¹dkowywane wszystkie te produkty, które w takim przypadku mog- ³yby byæ zamiennie przyjête przez odbiorcê. W zwi¹zku z tym traktowane s¹ one jako zamienne, poniewa zbyt du a zmiennoœæ powoduje, e zwi¹zany z tym spadek zbytu czyni podniesienie ceny nieop³acalnym. Poza obrêbem ustalonego w ten sposób rynku w³aœciwego pozostaj¹ natomiast te produkty, które pomimo odpowiedniego podniesienia ceny nie zosta³yby przez odbiorców uwzglêdnione jako alternatywne przy zakupie. Przyk³ady wyznaczenia rynków produktów: Samochody: klasa niska, œrednia, wysoka. Ale: bia³y kabriolet z czerwonymi skórzanymi siedzeniami nie nale y do adnego odrêbnego rynku w³aœciwego, lecz stanowi jedynie zwyk³¹ preferencjê konsumenck¹; 9 Obwieszczenie Komisji w sprawie definicji rynku w³aœciwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji, Dziennik Urzêdowy WE z dnia r., nr C 372, str ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie 333/94 Tetra Pak/Komisja. 11 ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie 322/81 Michelin/Komisja. 16

18 Stosowanie unijnych reguł prawa konkurencji przez polskie sądy Banany / owoce œwie e; Paliwa: benzyna super / benzyna normalna / olej napêdowy / paliwo hybrydowe / biopaliwa / gaz; T³uszcze spo ywcze: oliwa / mas³o / margaryna / s³onina; Patelnie: blaszane / aluminiowe / ze stali szlachetnej / miedziane; Czêœci zapasowe do maszyn: czêœci produkcji rzemieœlniczej / czêœci oryginalne (nie zamienne); Szk³o p³askie / szk³o kszta³towe; Opakowania dla produktów spo ywczych: konserwy rybne i miêsne (zamienne); Perfumy: segment wysokich cen / segment niskich cen; Artyku³y do golenia na mokro / golarki stosowane na sucho; Preparaty witaminowe: ka da grupa witamin (A, B1, B2, C, D itd.) stanowi, z uwagi na ró ne substancje czynne, za ka dym razem osobny rynek. Przyk³ady wyznaczania rynków us³ug: Us³ugi budowlane: budownictwo l¹dowe naziemne / budownictwo podziemne / budownictwo przemys³owe / budowa dróg / budowa sieci kolejowej / budownictwo wodne; Komunikacja promowa: ka dy port przeznaczenia stanowi odrêbny rynek; egluga liniowa / egluga nieregularna; Us³ugi portów lotniczych: s³u by odprawy naziemnej / kontrola lotów Rynek właściwy w ujęciu geograficznym Zgodnie z obwieszczeniem Komisji rynek w³aœciwy geograficznie obejmuje obszar, na którym dane przedsiêbiorstwa uczestnicz¹ w poda y i popycie na produkty lub us³ugi, na którym warunki konkurencji s¹ wystarczaj¹co jednorodne, oraz który mo e zostaæ odró niony od s¹siaduj¹cych obszarów ze wzglêdu na to, e warunki konkurencji na tym obszarze znacznie siê ró ni¹. Punktem wyjœcia dla ka dego geograficznego wyznaczania rynku jest obszar dystrybucji, na którym dany produkt lub us³uga s¹ rozprowadzane. Natomiast nie odgrywa roli miejsce, w którym dany produkt jest wytwarzany, czy te gdzie jest on ostatecznie u ywany. ETS przyjmuje przy tym jednolity rynek wyznaczony geograficznie, kiedy stanowi on obszar na którym obowi¹zuj¹ przepisy jednego Pañstwa Cz³onkowskiego 12. Oprócz homogenicznych warunków konkurencji za kolejne kryteria wyznaczenia przyjmuje siê przyzwyczajenia i mo liwoœci odbiorców, ró nice cenowe pomiêdzy poszczególnymi obszarami oraz przydatnoœæ produktu do transportu. 12 ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie 26/75 General Motors/Komisja. 17

19 Część A I tak w sprawie United Brands ró ne warunki ramowe (c³a i podatki) dla wwozu i dystrybucji bananów, które prowadzi³y do ró nych warunków konkurencji, odgrywa³y rolê przy wyznaczaniu rynku w³aœciwego geograficznie 13. Tak e przy wyznaczaniu w³aœciwego rynku w ujêciu geograficznym w ramach art. 82 WE punktem wyjœcia jest funkcjonalne pojêcie dominacji na rynku. Zgodnie z tym wystarczy, je eli obecnoœæ lub zachowanie siê podmiotu dominuj¹cego na rynku w³aœciwym mog¹ mieæ wp³yw na handel miêdzypañstwowy. Nawet bardzo ma³e rynki regionalne, jak porty lotnicze czy morskie lub te miejsca zawodów sportowych mog¹ zatem w okreœlonych warunkach byæ traktowane jako istotne czêœci wspólnego rynku, je eli s¹ one decyduj¹ce dla wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej (na ten temat patrz VI.3.2.3) Rynek właściwy w ujęciu czasowym Sporadycznie niezbêdne okazaæ siê mo e czasowe wyznaczenie rynków istniej¹cych tylko przejœciowo. Dotyczy to œciœle okreœlonych czasowo lub czêsto zmieniaj¹cych siê ofert, jak np. targi, imprezy sportowe, przedstawienia teatralne i operowe, koncerty. W niektórych przypadkach wymiar czasowy analizowany jest ju przy wyznaczaniu w³aœciwego rynku przedmiotowego, pod k¹tem zaspokojenia sta³ego popytu, a co za tym idzie, trwa³oœci poda y. 3.4 Obliczenie udziałów w rynku W kolejnym etapie po wyznaczeniu rynku w³aœciwego zbadaæ nale y uczestników i ich oddzia³ywanie na rynek. Zsumowaæ nale y obroty wszystkich obecnych na rynku przedsiêbiorstw, wliczaj¹c import na rynek, natomiast nie wliczaj¹c eksportu, poniewa nie ma on znaczenia dla krajowej konkurencji. Za podstawê nale y przyj¹æ obroty netto wszystkich konkuruj¹cych przedsiêbiorstw bez podatku VAT, które po zsumowaniu dadz¹ ca³kowit¹ wielkoœæ rynku. Pozycja rynkowa danego przedsiêbiorstwa okreœlona jest zatem na podstawie jego udzia³u w rynku, w oparciu o wypracowany obrót okreœlonym produktem lub przedmiotow¹ us³ug¹. W praktyce mo e to stwarzaæ pewne problemy, poniewa przedsiêbiorstwa i ich przedstawiciele prawni zak³adaj¹ mo liwie szerokie wyznaczenie rynku. Wyci¹gaj¹ zatem wnioski o ich niskim udziale w rynku, które w pewnych okolicznoœciach mog¹ prowadziæ do wniosku, e nie bêd¹ mia³y w ich przypadku zastosowania regulacje WE dotycz¹ce konkurencji. S¹dy i organy ochrony konkurencji sk³aniaj¹ siê raczej do wê szego wyznaczania rynku z odpowiednio du ym udzia³em uczestnicz¹cych w nim przedsiêbiorstw, szczególnie kiedy na wzglêdzie maj¹ ochronê konkurencji i konsumentów. 13 ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie 27/76 United Brands/Komisja. 18

20 Stosowanie unijnych reguł prawa konkurencji przez polskie sądy II. Zakaz zmów kartelowych, art. 81 ust. 1 WE 1. Adresaci normy Adresatami normy art. 81 WE s¹ przedsiêbiorstwa i zwi¹zki przedsiêbiorstw (stowarzyszenia, izby handlowe i in.). Chocia pojêcie przedsiêbiorstwa nie jest zdefiniowane ani w prawie pierwotnym, ani w prawie pochodnym, jest ono jednolitym pojêciem podstawowym w zakresie unijnego prawa konkurencji i powinno byæ, zgodnie z praktyk¹ decyzyjn¹ i orzecznicz¹ Komisji i ETS, szeroko interpretowane. Zawiera siê w nim zasadniczo ka da jednostka wykonuj¹ca dzia³alnoœæ gospodarcz¹, niezale nie od formy prawnej i rodzaju jej finansowania 14. Jest przy tym obojêtne, czy wykonywane s¹ zadania natury prywatnej, czy te publicznej. Nie zale y to ani od formy prawnej przedsiêbiorstwa (spó³ka akcyjna, spó³ka komandytowa, spó³ka cywilna), ani od tego, czy w ogóle mamy tutaj do czynienia z w³asn¹ osobowoœci¹ prawn¹. Zamiar osi¹gania zysku jest tak samo bez znaczenia jak rodzaj finansowania (ze œrodków prywatnych lub publicznych). Decyduj¹ce jest wy³¹cznie uczestniczenie w obrocie gospodarczym jako dostawca (i / lub) odbiorca towarów lub us³ug (wyk³adnia funkcjonalna). W tym kontekœcie nie ma te znaczenia, czy prawnie samodzielna jednostka posiada równie samodzielnoœæ gospodarcz¹, a zatem tak e spó³ki zale ne w 100% nale y zakwalifikowaæ jako przedsiêbiorstwa. Zgodnie z tym przedsiêbiorstwami w rozumieniu unijnego prawa konkurencji s¹: wszystkie podmioty prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹; przedstawiciele wolnych zawodów (architekci, lekarze, adwokaci itd.); artyœci, wynalazcy, zawodowi sportowcy 15 ; podmioty zarz¹dzaj¹ce zbiorowo prawami autorskimi (ZAiKS); spó³ki ksiêgowe. Szczególny problem pojawia siê przy organizacji dystrybucji produktu lub us³ugi poprzez przedstawiciela handlowego lub innego pe³nomocnika ds. dystrybucji. Zasadniczo przedstawiciele handlowi, którzy nie ponosz¹ przy zbycie ryzyka finansowego, s¹ wy³¹czeni z zakazu z art. 81 WE. W praktyce trudno jest jednak e nieraz odró niæ ich od niezale nych handlowców zwi¹zanych umow¹ z producentem. Nie jest przy tym wa ne, jak s¹ oni 14 ETS, orzeczenie z dnia r. w sprawie C-41/90 Höfer i Elsner/Macrotron. 15 W przypadku p³ywaków, którzy korzystali ze œrodków dopinguj¹cych, p³ywacy zawodowi zostali potraktowani jako przedsiêbiorstwa, natomiast nie zosta³ za przedsiêbiorstwo uznany Miêdzynarodowy Komitet Olimpijski, który na³o y³ zakaz dzia³a³ on nie z powodów gospodarczych, ale jedynie sportowych, patrz SPI, orzeczenie z dnia r. w sprawie T-313/02 Meca-Medina i Majcen. 19

Spis treœci. Spis treœci

Spis treœci. Spis treœci Wykaz skrótów... Bibliografia... XI XVII Rozdzia³ I. Przedmiot i metoda pracy... 1 1. Swoboda umów zarys problematyki... 1 I. Pojêcie swobody umów i pogl¹dy na temat jej sk³adników... 1 II. Aksjologiczne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE

W z ó r u m o w y POSTANOWIENIA GENERALNE W z ó r u m o w y UMOWA GENERALNA NR zawarta w Nowym S¹czu w dniu... 2011 r. pomiêdzy: Powiatowym Zarz¹dem Dróg w Nowym S¹czu z siedzib¹ przy ul. Wiœniowieckiego 136, 33-300 Nowy S¹cz, zwanym dalej Zamawiaj¹cym,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ ARCHITEKTA www.a22.arch.pk.edu.pl sl8 2004/2005 dr hab. arch. PIOTR GAJEWSKI www.piotrgajewski.pl 05 kwietnia 6. OBOWI ZKI ARCHITEKTA WOBEC ZAWODU CZYLI DLACZEGO NIE MO NA BRAÆ PIENIÊDZY,

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO Aneks nr 8 do Prospektu Emisyjnego Cyfrowy Polsat S.A. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAÑCÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU NR 8 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹

Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska. przede wszystkim obszerna problematyka administracyjnoprawna. Istniej¹ Rejent * rok 12 * nr 11(139) listopad 2002 r. Edward Janeczko Niektóre cywilnoprawne problemy ochrony œrodowiska 1. W zakresie prawa ochrony œrodowiska obowi¹zuj¹ dwa podstawowe akty normatywne w postaci

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR 1. Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR 1 Spółka Akcyjna w Tarnowcu w dniu 2 kwietnia 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV

SPIS TREŒCI. Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV SPIS TREŒCI Przedmowa... V Wykaz skrótów... XIII Podstawowa literatura... XV CZÊŒÆ PIERWSZA. PRAWO JAKO PRZEDMIOT NAUK PRAWNYCH... 1 Rozdzia³ I. Podstawowe koncepcje prawa... 3 1. Koncepcje prawnonaturalne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radcy Prawnego Białystok, dnia 30.03.2007 r. OPINIA PRAWNA sporządzona na zlecenie Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów w Warszawie I. Pytania: 1. Czy zakaz ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, ujętych

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. -

Mechanizm zawarty w warunkach zamówienia podstawowego. Nie wymaga aneksu do umowy albo udzielenia nowego zamówienia. - Załącznik nr 1a Lista sprawdzająca dot. ustalenia stosowanego trybu zwiększenia wartości zamówień podstawowych na roboty budowlane INFORMACJE PODLEGAJĄCE SPRAWDZENIU Analiza ryzyka Działanie Uwagi Czy

Bardziej szczegółowo

Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym

Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym Rafał Mroczkowski Zasady reprezentacji w obrocie gospodarczym kto, kiedy i jak powinien podpisać dokumenty skutki wadliwej reprezentacji pełnomocnictwo i prokura wzory Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług Podatek od towarów i usług. Red.: Aneta Kaźmierczyk Wykaz skrótów Słowo wstępne Rozdział 1. Ogólna charakterystyka podatku od towarów i usług 1.1. Cechy charakterystyczne podatku VAT 1.2. Prounijna wykładnia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty Taniej z Energą

Regulamin oferty Taniej z Energą Regulamin oferty Taniej z Energą ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z oferty Taniej z Energą (zwanej dalej Ofertą) dla Odbiorców, którzy w okresie

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY

Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY Konferencja Sądu Arbitrażowego przy SIDiR Zbigniew J. Boczek WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC KLAUZULA 13 JAKO ODMIENNY SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT A NIE ZMIANA UMOWY 13 Variations and Adjustments!! 13 Zmiany i korekty

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych

SPIS TREŒCI. Wprowadzenie. Wykaz skrótów. Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 9 13 17 Wprowadzenie Wykaz skrótów Rozdzia³ I. System ubezpieczeñ spo³ecznych 22 1. Podstawowe pojêcia... 1 23 2. Zasady ogólne... 21 25 3. Zasady podlegania ubezpieczeniom spo³ecznym... 26 96 4. Zbieg

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes

e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca InfoBiznes e-kadry.com.pl Ewa Drzewiecka Telepraca Beck InfoBiznes www.beckinfobiznes.pl Telepraca wydanie 1. ISBN 978-83-255-0050-4 Autor: Ewa Drzewiecka Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć

REGULAMIN. Wykaz skrótów i pojęć REGULAMIN Regulamin określa zasady, formy i tryb postępowań o udzielanie zamówień publicznych prowadzonych przez Nadleśnictwa w ramach projektu Zwiększanie moŝliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arr.gov.pl Warszawa: Dostawa materiałów promocyjnych - bidonów Numer ogłoszenia: 108724-2016;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012

Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012 Warszawa, dnia 31 lipca 2014 r. Poz. 1012 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r.

DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE. z dnia 18.10.2013 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.10.2013 C(2013) 6797 final DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI / /UE z dnia 18.10.2013 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załącznik IV do dyrektywy

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci?

Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Zakupy przez internet w świetle nowych przepisów co zyskają konsumenci? Elżbieta Seredyńska Centrum Przedsiębiorczości Smolna Warszawa, 30 czerwca 2014 r. 1 Plan prezentacji 1. Zakres zastosowania 2. Nowe

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: dostawa toreb i kubków papierowych z logo Muzeum Warszawy Numer ogłoszenia: 66360-2016; data zamieszczenia: 23.03.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR

ZAPYTANIE OFERTOWE. z dnia 21.04.2016. na stanowisko: specjalista systemów VR ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 21.04.2016 na stanowisko: specjalista systemów VR 1. Nazwa Zamawiającego Signum Project sp. z o.o. Ul. Myśliwska 61/110, 30-718 Kraków 2. Postanowienia ogólne Niniejsze postępowanie

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń

Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pupbusko.biuletyn.net/ Busko Zdrój: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA

PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA Załącznik do Uchwały nr XLVI/328/2014 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 czerwca 2014r. PROGRAM STYPENDIALNY GMINY DOBRZYCA 1 Cele i formy realizacji programu 1. Tworzy się Program Stypendialny Gminy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

PROJEKT. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Załącznik nr 2 o zwołaniu Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach

Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Regulamin Pracy Komisji Rekrutacyjnej w Publicznym Przedszkolu Nr 5 w Kozienicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319494-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi szkolenia zawodowego 2012/S 194-319494 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Wykaz skrótów Literatura Wykaz stron internetowych XXIII

Spis treœci. Czêœæ A. Testy. Wykaz skrótów Literatura Wykaz stron internetowych XXIII Spis treœci Spis Przedmowa treœci Wykaz skrótów Literatura Wykaz stron internetowych V XV XIX XXIII Czêœæ A. Testy Test 1 1 Odpowiedzi do testu 1 106 Test 2 5 Odpowiedzi do testu 2 108 Test 3 9 Odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12

Uniwersytet Warszawski Organizacja rynku dr Olga Kiuila LEKCJA 12 LEKCJA 12 KOSZTY WEJŚCIA NA RYNEK Inwestując w kapitał trwały zwiększamy pojemność produkcyjną (czyli maksymalną wielkość produkcji) i tym samym możemy próbować wpływać na decyzje konkurencyjnych firm.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Załącznik do Zarządzenia Nr 1./2014 Dyrektora Przedszkola nr 2 z dnia 20.02. 2014r. PROCEDURA REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 2 PROWADZONEGO PRZEZ URZĄD GMINY WE WŁOSZAKOWICACH NA ROK SZKOLNY 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie

Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi powiatowej 1517K w śegiestowie Zp.271.14.2014 Muszyna, dnia 03 kwietnia 2014 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33-370 Muszyna Dotyczy: Odnowa centrum wsi śegiestów poprzez budowę oświetlenia ulicznego wzdłuŝ drogi

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsp8.pl Wrocław: Świadczenie usług żywieniowych dla dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Jan Barcz Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Art. 101 TFUE (d. art. 81 TWE)

Jan Barcz Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Art. 101 TFUE (d. art. 81 TWE) Jan Barcz Zakaz praktyk ograniczających konkurencję Art. 101 TFUE (d. art. 81 TWE) Spis treści: 1. Uwagi wstępne 1.1. Porozumienia ograniczające konkurencję i nadużywanie pozycji dominującej 1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór)

Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010. Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 4 PREK 251/III/2010 Umowa Nr (wzór) Zawarta w dniu roku w Krakowie pomiędzy : Przewozy Regionalne sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wileńska 14a, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov. 1 z 5 2015-09-09 16:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl/, coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Organizacja dwudniowej konferencji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.malopolska.pl/umwm Kraków: Obsługa systemu wystawienniczego stanowiącego własność Województwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

Ochrona powierzchni ziemi polega na: 1. zapewnieniu jak najlepszej jej jakoœci, w szczególnoœci

Ochrona powierzchni ziemi polega na: 1. zapewnieniu jak najlepszej jej jakoœci, w szczególnoœci ochrona powierzchni ziemi Powierzchnia ziemi - rozumie siê przez to naturalne ukszta³towanie terenu, glebê oraz znajduj¹c¹ siê pod ni¹ ziemiê do g³êbokoœci oddzia³ywania cz³owieka, z tym e pojêcie "gleba"

Bardziej szczegółowo

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.11.2011 KOM(2011) 710 wersja ostateczna 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Wniosek DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniająca dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zsb.iq.pl Braniewo: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Priorytet: IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna w sprawie oceny projektu zmian w ustawie z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po

Opinia prawna w sprawie oceny projektu zmian w ustawie z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno ci po Opinia prawna w sprawie oceny projektu zmian w ustawie z z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) m.in. w art 27 ust 2 ww ustawy

Bardziej szczegółowo