AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM. www.schrack-seconet.pl"

Transkrypt

1 AirSCREEN ASD 535. Detektor do zada specjalnych. FIRE ALARM

2 Bezb dny w najtrudniejszym otoczeniu. Specjalista do zada specjalnych. AirSCREEN sprawia, e prewencyjna ochrona przeciwpo arowa staje si perfekcyjna równie w ekstremalnych warunkach. System ten instalowany jest wsz dzie tam, gdzie wymagane s rozwi zania o szczególnym poziomie bezpiecze stwa. Zastosowanie AirSCREEN stanowi tak samo doskona e rozwi zanie dla pomieszcze o ograniczonym dost pie jak np. wysokie pomieszczenia i hale magazynowe, szachty, przestrzenie mi dzystropowe, przestrzenie w pod ogach technicznych, laboratoria czy pomieszczenia sterylne jak równie do nadzorowania szaf rozdzielczych, urz dze EPD czy serwerowni (np. centra przetwarzania danych). Produkt ten spe nia wymagania estetyczne stawiane urz dzeniom bezpiecze stwa, umo liwiaj c dyskretny monta, dzi ki czemu mo e by stosowany do wczesnego wykrywania po aru w muzeach i halach wystawowych oraz do ochrony dóbr kultury o wysokiej warto ci. Mo e by równie zastosowany do zabezpieczenia szpitali i domów opieki spo ecznej. AirSCREEN oferuje niepowtarzaln jako detekcji w obiektach specjalnego zastosowania w których wyst puje szczególnie wysoki poziom zak óce. System AirSCREEN dzia a najskuteczniej w sytuacji, gdy zmiany temperatury, wysoka wilgotno, silne przep ywy powietrza, zwi kszone wyst powanie kurzu oraz ró nego rodzaju opary zak ócaj mo liwo ci wykrywcze standardowych detektorów. AirSCREEN poprzez sie rurek ss cych stale zasysa powietrze z nadzorowanych obiektów i transportuje je do jednostki oceniaj cej Nast pnie czujnik o bardzo wysokiej dynamice dzia ania (technologia HD) kontroluje powietrze pod wzgl dem wyst powania w nim cz steczek dymu z niedost pn do tej pory precyzj. Wszystkie cz steczki s wykrywane i analizowane. W przypadku powstania po aru AirSCREEN wysy a komunikat alarmowy do centrali sygnalizacji po arowej w celu zaalarmowana jednostki prewencyjnej PSP i uruchomienia wymaganych urz dze przeciwpo arowych.

3 AirSCREEN Regulowana czu o. Aby w rzeczywistych sytuacjach zagro enia po arowego ochroni ycie ludzkie oraz mienie, konieczne s niezawodne systemy detekcji. System wczesnej detekcji dymu ma za zadanie wykrycie zagro enia po arowego w jego bardzo wczesnym stadium. AirSCREEN oferuje perfekcyjne mo liwo ci wykrywania po aru i realizuje prewencyjn ochron przeciwpo arow na dotychczas nieosi galnym poziomie technicznym. Specjalnie zaprojektowany czujnik o wysokiej dynamice dzia ania (SSD 535), w trybie ci g ym kontroluje próbki zasysanego powietrza pod wzgl dem wyst powania w nim cz steczek dymu. Pozwala to na szybkie i niezawodne wykrywanie nawet najmniejszych cz steczek. Zakres czu o ci pomiarowej ustawiany jest indywidualnie, zale nie od potrzeb u ytkownika systemu. Czujnik wykrywa po ary tam, gdzie ludzie nie wyczuwaj jeszcze adnych aerozoli dymowych, mianowicie w zakresie od 0,002 do 10 %/m. Wi cej ni tylko zgodnie z norm. System AirSCREEN w znacznym stopniu przewy sza wymogi stawiane tego typu systemom przez normy europejskie, tak wzgl dem parametrów, stosowanych narz dzi, jak i osprz tu. System AirSCREEN otrzyma certyfikat VdS i CPD, zgodny z Norm Europejsk EN dla klas A (bardzo wysoka czu o systemu), B (podwy szona czu o systemu) oraz C (normalna czu o systemu). Potwierdza to fakt, e system o nazwie AirSCREEN realizuje najwy szy poziom bezpiecze stwa w ród systemów wczesnej detekcji dymu.

4 Optymalnie dopasowany do ka dych warunków. atwo stosowania. Na co zda si najnowocze niejsza technika, je li uruchomienie i utrzymanie systemu b d skomplikowane i czasoch onne? Konfiguracja systemu AirSCREEN dla zastosowa standardowych przebiega w sposób atwy i nieskomplikowany. Stosuj c oprogramowanie ASD PipeFlow, przeznaczone do projektowania orurowania, mo na w prosty sposób skonfigurowa system, nawet wtedy gdy wymagane jest indywidualne podej cie do projektu orurowania ze wzgl du na ograniczenia stawiane przez zabezpieczany obiekt. W ten sposób powstaj praktycznie nieograniczone mo liwo ci zastosowa. Standardowo dost pna jest wewn trzna pami s u ca do rejestracji wszystkich zdarze w systemie. Opcjonalnie z systemem mo e zosta zintegrowany modu pami ci MCM 35, zapisuj cy zdarzenia d ugotrwale na karcie pami ci typu SD. Tym samym mo liwa jest szybka i wygodna ocena danych na komputerze PC. Funkcja automatycznego uczenia si - tryb próbny. System AirSCREEN dzi ki zastosowaniu technologii HD, zapewnia podwójn dok adno detekcji, s u c perfekcyjnemu wykrywaniu dymu. Czu o wykrywania systemu zasysaj cego mo e by ustawiona w dowolny sposób. System uruchamia si w trybie testowym, aby zbada warunki otoczenia a nast pnie wykorzystuj c te dane ustawia optymaln czu o. Do dyspozycji s trzy progi prealarmów i jeden alarmu po arowego w zakresie od 0,002%/m do 10%/m. Umo liwia to alarmowanie ju przy pojawieniu si praktycznie niewidzialnego dymu. System nie tylko kontroluje otoczenie i rejestruje wszystkie zmiany, ale prowadzi równie w trybie nieprzerwanym kontrol w asnych podzespo ów.

5 W fazie uczenia si urz dze po ich zainstalowaniu funkcja AutoLearn uruchamia pewien rodzaj trybu próbnego. W trybie próbnym analizowane s warunki otoczenia aby znale optymalne ustawienie czu o ci dla pracy systemu AirSCREEN. Poprzez bie ce skanowanie otoczenia zapewniana jest kompensacja wp ywu temperatury oraz zanieczyszcze. Dzi ki temu, AirSCREEN w ka dej chwili rejestruje zmiany warunków otoczenia i mo e perfekcyjnie dopasowa parametry swojej pracy, a dzi ki precyzji, zapewnia najwy sz jako w prewencyjnej ochronie przeciwpo arowej. System AirSCREEN jest w pe ni zintegrowany z systemem sygnalizacji po arowej. Tym samym wszystkie wa ne informacje s dost pne na poziomie centrali sygnalizacji po arowej i mog by dzi ki temu dalej ocenione i przetwarzane. AirSCREEN

6 Rewolucyjna technologia dla wi kszego bezpiecze stwa. Precyzyjny nadzór. System AirSCREEN gwarantuje u ytkownikowi wi cej ni standardowe systemy zasysaj ce. Dzi ki wysokiej wydajno ci zasysania system mo e pracowa w bardzo rozbudowanych uk adach orurowania i tym samym mo liwe jest nadzorowanie znacznie wi kszych obiektów, ni dotychczas. Poprzez jeden lub w razie potrzeby dwie rury ss ce powietrze przep ywa do du ej komory pomiarowej, nazwanej Large Volume Smoke Chamber (LVSC). Znajduj cy si tam wysoce czu y detektor dymu wykonuje w a ciwy pomiar oraz analizuje przep ywu powietrza 24 godziny na dob, bez chwili przerwy. Ewentualna koncentracja dymu lub mo liwe czynniki zak ócaj ce, odbiegaj ce od normalnego stanu, oceniane s w precyzyjny sposób, a informacje o nich transmitowane s do centrali sygnalizacji po arowej. Kosztowne alarmy fa szywe s praktycznie wykluczone, poniewa czu o mo e zosta dopasowana do indywidualnych potrzeb nadzorowanego obiektu, podobnie jak ilo alarmów wst pnych oraz g ównych. Dwa w jednym - wi ksza wydajno, wi cej mo liwo ci. AirSCREEN posiada wydajno, której nie posiadaj inne urz dzenia. Wykracza poza dotychczasowe granice, poniewa czy dwa niezale ne systemy w jednym. Za pomoc dwóch osobnych rurek ss cych posiadaj cych w sumie 48 otworów próbkuj cych system mo e nadzorowa bardzo du e powierzchnie. Oczywi cie dla ka dego z uk adów orurowania przep yw strumienia powietrza jest analizowany niezale nie w celu wykrycia ewentualnego p kni cia rury czy zatkania otworów próbkuj cych.

7 AirSCREEN Szczegó owe i stale dokonywane pomiary. System AirSCREEN za pomoc bardzo wydajnego wentylatora zasysa stale powietrze z zabezpieczanego obiektu (lub urz dzenia) do czujnika SSD535, gdzie w komorze pomiarowej jest ono analizowane i oceniane wed ug inteligentnych algorytmów. Wielko i budowa tej komory pomiarowej s zoptymalizowane aerodynamicznie w taki sposób, by stabilno systemu oraz dok adno wykrywania spe nia y o wiele wy sze wymagania w porównaniu do systemów dotychczas dost pnych na rynku. AirSCREEN nie tylko rozpoznaje zmiany w koncentracji dymu, wykrywa równie uszkodzenia w asnego orurowania. Dzi ki wysokiej czu o ci rozpoznaje jeszcze niewidoczne, bardzo wczesne po ary tlewne. Komora pomiarowa o du ej pojemno ci (LVSC) zosta a zintegrowana z komor wiat a rozproszonego. Uk ad ten jest szczególnie stabilny i zapewnia optymalne wykrywanie jasnych, ciemnych, ma ych i du ych cz steczek dymu. Aby nic nie pozostawi przypadkowi, ka da cz steczka oceniana jest dwa razy! Opatentowany, elektroniczny filtr cz steczek zapewnia wydzielanie cz steczek nie wchodz cych w sk ad dymu, które mog yby spowodowa niedok adno pomiaru. Filtrowanie a co za tym idzie odporno na wp yw zabrudze zapewniaj wysok niezawodno i ywotno systemu.

8 AirSCREEN ASD 535. Modu karty pami ci Modu przeka nikowy Modu techniki p tlowej Wentylator Czujnik przep ywu powietrza Czujnik dymu Punkty ss ce Partner in Ungarn HU-1119 Budapest, Fehérvári út Tel.: BG BIH BY CH CY DK E EST ET F GE GR HR I IL IND IR KS KSA KWT KZ L LT LV MK NL P PK RB RL RO SLO SRB TM UA UAE UZ Securiton GmbH, Alarm- und Sicherheitssysteme: D Achern, Von-Drais-Straße 33 Tel.: FIRE ALARM

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień

Drupal 7 w praktyce. Własna strona WWW w jeden dzień Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401

Spis tre ci. Wskazówki ogólne. Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 401 Ta instrukcja musi zosta przed u ytkowaniem i monta em przeczytana! Spis tre ci Uwagi wst pne od firmy HELLA Ocienienie podtynkowe VB 40... Wskazówki ogólne... Oznaczenie CE... Przepisy bezpiecze stwa...

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

3.7. Polskie uczelnie czas na jako

3.7. Polskie uczelnie czas na jako 3.7. Polskie uczelnie czas na jako Andrzej Jajszczyk Polskie uczelnie wy sze kszta c coraz wi cej studentów. Ju ponad 80% absolwentów szkó rednich kontynuuje nauk, co stawia nas, pod tym wzgl dem, w czo

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie

Magiczna moc umysłu. Jak zaprogramować swój mózg na szczęœcie Idź do Przykładowy rozdział Spis treści Katalog książek Nowości Bestesllery Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów cennik Zamów informacje o nowościach Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe

Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe 08 Os ony przegubów / narz dzia warsztatowe Os ony przegubów SPIDAN Zestawy os on przegubów SPIDAN Orygina od dostawcy na pierwsze wyposa enie Os ony przegubów majå istotne znaczenie dla niezawodno ci

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA

UWAGA!!! NIEBEZPIECZNE CZUJNIKI TLENKU W GLA INFORMACJE O PRODUKTACH WY WIETLONYCH PONI EJ POCHODZ Z EUROPEJSKIEGO SYSTEMU WYMIANY INFORMACJI O PRODUKTACH NIEBEZPIECZNYCH RAPEX. SYSTEM RAPEX UTWORZONO DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEGO POZIOMU OCHRONY ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej

Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Psychologia Spo eczna 2013 tom 8 1 (24) 53 66 ISSN 1896-1800 Praca emocjonalna a wypalenie zawodowe u nauczycieli: moderuj ca rola inteligencji emocjonalnej Monika Wróbel Instytut Psychologii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo