REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL /10-00 zawartej w dniu r. pomi dzy: Samorz dem Województwa Lubelskiego Wojewódzkim Urz dem Pracy w Lublinie, Lublin, ul. Okopowa 5, pe ni cym w programie rol Instytucji Wdra aj cej (Instytucji Po rednicz cej II stopnia) a Bi gorajsk Agencj Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Ko ciuszki 65, Bi goraj pe ni c w programie rol Beneficjenta. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin okre la warunki oraz proces udzielania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, przyznawania wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej wyp acanej w miesi cznych transzach przez okres do 6/ do 12 miesi cy od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej w ramach Projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzia anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz bud etu pa stwa. 2. Okres realizacji Projektu r r. 3. Zasi g terytorialny Projektu powiat bi gorajski. 2 S ownik poj 1. U yte w niniejszym Regulaminie poj cia oznaczaj : a) BARR S.A. - Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spó ka Akcyjna, b) Beneficjent (Projektodawca) Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spó ka Akcyjna, c) Beneficjent pomocy osoba fizyczna zamieszkuj ca na terenie powiatu bi gorajskiego, zamierzaj ca rozpocz dzia alno gospodarcz w ramach Projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze oraz spe niaj ca kryteria uczestnictwa w projekcie, która nie prowadzi a dzia alno ci gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesi cy przed przyst pieniem do Projektu i zosta a zakwalifikowana do Projektu. W trakcie realizacji projektu Beneficjent pomocy mo e zmieni swój status z osoby fizycznej zamierzaj cej rozpocz dzia alno gospodarcz " na osob fizyczn, która za o y a dzia alno gospodarcz po skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu. d) Biuro Projektu siedziba Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Ko ciuszki 65 I pi tro, Bi goraj e) Dzia alno gospodarcza oznacza to zarobkow dzia alno wytwórcz, budowlan, handlow, us ugow oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z ó, a tak e dzia alno zawodow wykonywan w sposób zorganizowany i ci g y Ustawa z dnia 1

2 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z pó n. zm.). f) Instytucja Wdra aj ca (Instytucja Po rednicz ca II stopnia) PO KL (IW/IP2) podmiot publiczny odpowiedzialny za realizacj cz ci Priorytetów programu operacyjnego na podstawie porozumienia z Instytucj Po rednicz c. W województwie lubelskim rol IW/IP2 pe ni Wojewódzki Urz d Pracy w Lublinie. g) Komisja Oceny Wniosków (KOW) - Komisja powo ywana przez Beneficjenta (Projektodawc ) w celu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci oraz finansowego wsparcia pomostowego. W sk ad Komisji wchodz przedstawiciele Beneficjenta (Projektodawcy) oraz IW/IP2. Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków. h) Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznana przez pa stwo cz onkowskie lub przy u yciu zasobów pa stwowych w jakiejkolwiek formie, która zak óca lub grozi zak óceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsi biorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wp ywaj ca tym samym na wymian handlow mi dzy pa stwami cz onkowskimi. j) Pomoc de minimis pomoc publiczna, udzielona w oparciu o: 1. Rozporz dzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379, z r.), 2. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, zmienione Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1484). k) Projekt Projekt W asna biznes to niezale no i pieni dze realizowany przez BARR SA w ramach Dzia ania 6.2 PO KL. l) Przedsi biorstwo - podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (produkcyjnej, us ugowej) prowadzonej w celach zarobkowych na w asny rachunek. m) Uczestnik/Uczestniczka Projektu Kandydat/Kandydatka do Projektu, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami okre lonymi w Regulaminie Rekrutacji. n) Wk ad w asny - okre lona w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, cz nak adów ponoszonych przez Beneficjenta pomocy na jego realizacj, nie podlegaj ca zwrotowi. o) Wsparcie doradczo - szkoleniowe (podstawowe i specjalistyczne) - odpowiednio dobrana pomoc szkoleniowo doradcza pocz wszy od prostych dzia a informacyjnych dotycz cych prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, poprzez odpowiednio dobrane bloki szkoleniowo doradcze umo liwiaj ce nabywanie umiej tno ci i wiedzy niezb dnej do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej lub podnoszenia kwalifikacji. p) Wsparcie pomostowe (podstawowe/przed u one) wsparcie finansowe dla Beneficjentów pomocy, którzy zarejestrowali dzia alno gospodarcz maj ce u atwi im utrzymanie p ynno ci finansowej w pierwszym okresie prowadzenia dzielno ci gospodarczej. q) rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci jednorazowe rodki udzielane Beneficjentowi pomocy na sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie nowego przedsi biorstwa. 2

3 3 Osoby uprawnione do korzystania ze rodków finansowych - Beneficjenci pomocy 1. Beneficjentami pomocy mog by osoby fizyczne (Kandydaci/Kandydatki do Projektu) wy onione w procesie rekrutacji do Projektu, zamieszkuj ce na terenie powiatu bi gorajskiego, zamierzaj ce rozpocz dzia alno gospodarcz i spe niaj ce kryteria uczestnictwa w projekcie zgodnie z 3 i 4 Regulaminu Rekrutacji, które nie prowadzi y dzia alno ci gospodarczej w okresie 12 miesi cy przed przyst pieniem do projektu. 2. O wsparcie w postaci rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci i wsparcie pomostowe mog ubiega si Beneficjenci pomocy, którzy podpisali Deklaracj uczestnictwa w projekcie oraz Umow o wiadczenie us ug szkoleniowo-doradczych i uko czyli minimum 80% godzin podstawowego wsparcia szkoleniowo doradczego i planuj zarejestrowa indywidualn dzia alno gospodarcz w bran y produkcyjnej i/lub us ugowej. 4 Wsparcie dla Beneficjentów pomocy 1. Wsparcie doradczo - szkoleniowe (podstawowe i specjalistyczne) skierowane do wszystkich Beneficjentów pomocy, 2. Przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci dla wybranych co najmniej 20 Beneficjentów pomocy, do wysoko ci ,00 PLN (lub ,00 PLN na osob w przypadku spó dzielni lub spó dzielni socjalnej). 3. Przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla co najmniej 20 Beneficjentów pomocy w postaci pomocy finansowej wyp acanej miesi cznie w kwocie nie wi kszej ni 1300,00 z. przez okres pierwszych 6 miesi cy dzia alno ci gospodarczej, liczonych od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej, 4. Przyznanie przed u onego wsparcia pomostowego dla co najmniej 6 Beneficjentów pomocy w postaci pomocy finansowej wyp acanej miesi cznie w kwocie nie wi kszej ni 1300,00 z. przez okres 6 miesi cy od dnia zako czenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie d u ej ni do 12 miesi ca liczonych od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej, 5 Wsparcie doradczo szkoleniowe Pomoc w ramach tego wsparcia realizowana jest w oparciu o Deklaracj uczestnictwa w Projekcie i Umow o wiadczenie us ug szkoleniowo doradczych, rozpoczyna si od zdiagnozowania przez doradc zawodowego zakresu pomocy dla 40 Beneficjentów pomocy po 2 godz. opracowanie Indywidualnych Planów Dzia ania dla ka dego z Beneficjentów pomocy. 1. Wsparcie doradczo - szkoleniowe dzieli si na: 1.1 Szkolenie z zakresu zak adania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Program szkolenia obejmuje 65 godz. lekcyjnych i zawiera bloki tematyczne: - administracyjno prawne aspekty zak adania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej - charakterystyka podatków wyst puj cych w dzia alno ci gospodarczej - ksi gowo - zatrudnianie pracowników, - ubezpieczenia spo eczne, sporz dzanie deklaracji ZUS, - marketing, promocja i reklama - zewn trzne ród a finansowania 3

4 - biznes plan konstrukcja i zasady opracowywania, tworzenie bud etu Zaj cia w formie wyk adów i warsztatów b d odbywa y si w dwóch grupach rednio po 20 osób. W ramach wsparcia zapewniamy materia y szkoleniowe, przerwy kawowe, catering natomiast nie zapewniamy zwrotu kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowego. Szkolenie zako czone b dzie wydaniem za wiadczenia zgodnym ze wzorem zawartym w Rozp. MEN z 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupe niania przez osoby doros e wiedzy ogólnej, umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, zawieraj cym informacje dotycz ce zakresu szkole i liczby godzin szkoleniowych. Warunek uzyskania za wiadczenia to uczestnictwo w min. 80% godz. zaj. 1.2 Doradztwo podstawowe odpowiadaj ce indywidualnym potrzebom Beneficjentów pomocy (konsultacje tematyczne i pomoc ad hoc) przed rozpocz ciem dzia alno ci m.in. z zakresu przygotowania wniosków o wsparcie finansowe, pomostowe, (5 godz. x 40 osób). Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze nie stanowi pomocy publicznej i nie jest obj te zasadami jej udzielania. 1.3 Doradztwo specjalistyczne dla 20 Beneficjentów Pomocy po 1 godz. udzielane po zarejestrowaniu dzia alno ci gospodarczej na podstawie aneksu do Umowy o wiadczenie us ug szkoleniowo - doradczych Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo - doradcze jest obj te zasadami pomocy publicznej w oparciu o zasad de minimis zgodnie z Rozporz dzeniem Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 379, z r.) oraz Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, zmienione Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1484) Beneficjent zobowi zany jest na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404) do wydania BP za wiadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem okre lonym w za czniku do Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie za wiadcze o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo ówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354) Za wiadczenie wydane b dzie w dniu udzielenia pomocy tj. w dniu podpisania umowy/aneksu pomi dzy Beneficjentem a Beneficjentem pomocy dotycz cej pomocy obj tej zasad de minimis. 1.4 Udzia we wsparciu doradczo - szkoleniowym jest obowi zkowy dla wszystkich Beneficjentów Pomocy i niezb dny w celu aplikowania o wsparcie finansowe. 6 Wsparcie finansowe rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci 1. Wsparcie finansowe jest kolejnym etapem realizacji projektu. Polega na udzieleniu wybranym Beneficjentom pomocy co najmniej 20 osobom pomocy w postaci rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, realizowanej na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, której wzór udost pniony b dzie na stronie internetowej BARR S.A. oraz w Biurze Projektu. Wysoko dotacji uzale niona jest od wykazanych potrzeb zwi zanych z planowan inwestycj, maksymalnie do z. Pomoc ta mo e stanowi do 100% inwestycji. 4

5 2. rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci przyznawane s na podstawie Wniosku o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, z o onego przez Beneficjenta pomocy. Opracowanie i przygotowanie wniosku b dzie stanowi jeden z elementów wsparcia szkoleniowo doradczego. 3. Wzory wniosków wraz z niezb dnymi za cznikami zostan udost pnione do pobrania na stronie internetowej BARR S.A. oraz w Biurze Projektu. 4. Wnioski, o których mowa w pkt. 2 nale y sk ada osobi cie w Biurze Projektu-Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Ko ciuszki 65 I pi tro pok. 6, Bi goraj. 5. Informacja o terminie sk adania Wniosków o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, zostanie podana do ogólnej wiadomo ci na stronie internetowej Beneficjenta. 6. Do Wniosku o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, Beneficjent pomocy musi do czy nast puj ce za czniki: - potwierdzenie wykonania min. 80 % godzin wsparcia szkoleniowo - doradczego, - kopia dokumentu zawieraj cego PESEL Beneficjenta pomocy, - biznes plan na okres 2 lat dzia alno ci przedsi biorstwa, - o wiadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu w kwocie., w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przyst puje do projektu oraz w poprzedzaj cych go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z ró nych róde i w ró nych formach, której warto brutto cznie z pomoc, o któr si ubiega, przekracza równowarto w z otych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadz cego dzia alno w sektorze transportu drogowego - równowarto w z otych kwoty ,00 euro, obliczonych wed ug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi zuj cego w dniu udzielenia pomocy, - o wiadczenie o kwalifikowalno ci VAT, - o wiadczenie o wielko ci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj cych si do obj cia pomoc, na pokrycie których ma by przeznaczona pomoc de minimis, - o wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z mo liwo ci uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis, - o wiadczenie o zgodzie na zaci gni cie przez ma onka osób fizycznych zobowi za wynikaj cych z mo liwo ci otrzymania wsparcia finansowego, - harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci 7. Wniosek o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, wraz z za cznikami wype niony komputerowo w j zyku polskim parafowany i podpisany czytelnie w miejscach wskazanych nale y z o y w trzech egzemplarzach orygina i dwie kopie potwierdzone za zgodno z orygina em przez Beneficjenta pomocy. 8. Ka dy z o ony Wniosek o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci wraz z za cznikami, o których mowa w pkt. 6 podlega ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o karty oceny. Karty oceny zostan zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta. 9. Oceny formalnej wniosków dokonuj pracownicy Projektu w terminie nie d u szym ni 10 dni roboczych od daty z o enia wniosku a nast pnie Beneficjent informuje pisemnie Beneficjenta pomocy o wynikach oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej. 10. Beneficjent dopuszcza mo liwo poprawy i uzupe nienia wniosku w terminie nie pó niej ni 5 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej. Brak poprawy/uzupe nienia wniosku lub nie dostarczenie wskazanych przez Beneficjenta dokumentów skutkowa b dzie niedopuszczeniem wniosku do oceny merytorycznej. Poprawa wniosku oznacza ponowne z o enie kompletu wymaganych dokumentów w 3 egzemplarzach (orygina i dwie kopie 5

6 potwierdzone za zgodno z orygina em przez Beneficjenta pomocy). Wniosek poprawiony podlega ponownej ocenie formalnej. 11. Wniosek o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci poprawny pod wzgl dem formalnym zostaje przekazany do oceny merytorycznej. 12. Oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci dokonuje Komisja Oceny Wniosków w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsi biorczo ci Projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze 13. Ocena merytoryczna obejmuje: Kategoria I Realno za o e - maksymalna ilo punktów mo liwych do przyznania przez KOW w tej kategorii wynosi 35 pkt. w tym: - Realno projektowanych produktów/us ug i mo liwo ci ich realizacji 10 - Racjonalno oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsi wzi cia 15 - Realno przyj tej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzeda y 10 Kategoria II Trwa o projektu - maksymalna ilo punktów mo liwych do przyznania przez KOW w tej kategorii wynosi 25 pkt. w tym: - Spójno wykszta cenia oraz do wiadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsi wzi ciem 10 - Posiadane zaplecze finansowe 10 - Posiadane zaplecze materia owe 5 Kategoria III Efektywno kosztowa maksymalna ilo punktów mo liwych do przyznania przez KOW w tej kategorii wynosi 20 pkt. w tym: - Przewidywane wydatki s adekwatne i zgodne z zaproponowanymi dzia aniami i produktami 15 - Proponowane ród a finansowania daj gwarancj realizacji projektu 5 Kategoria IV- Zgodno projektu ze zdefiniowanymi potrzebami - maksymalna ilo punktów mo liwych do przyznania przez KOW w tej kategorii wynosi 20 pkt. w tym: - Spójno planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem dzia alno ci 10 - Stopie, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umo liwiaj kompleksow realizacj przedsi wzi cia W przypadku wykazania przez Beneficjenta pomocy finansowego wk adu w asnego w biznes planie, b dzie on oceniany w nast puj cy sposób: - 0,00 z ,99 z. 1 pkt ,00 z ,99 z. 2 pkt ,00 z ,99 z. 3 pkt ,00 z ,99 z. 4 pkt ,00 z. i wi cej 5 pkt. 15. Maksymalna ilo punktów w cz ci merytorycznej wynosi 100 pkt. Ocena dokonywana jest przez KOW. 16. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsi biorczo ci jest otrzymanie w ocenie merytorycznej co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów do uzyskania, za w poszczególnych punktach oceny merytorycznej przynajmniej 40% punktów, z uwzgl dnieniem zapisów Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. 17. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich z o onych wniosków KOW sporz dza wst pny protokó z przeprowadzonej oceny zawieraj cy list wniosków uszeregowanych w kolejno ci od najwi kszej liczby uzyskanych punktów i wskazuje wnioski, które otrzymaj wsparcie finansowe. 18. Beneficjent poinformuje pisemnie osoby ubiegaj ce si o dofinansowanie o wst pnych wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci. 6

7 19. Beneficjent pomocy, którego Wniosek zosta odrzucony na etapie oceny merytorycznej ma mo liwo wnioskowania o ponowne rozpatrzenie Wniosku i przedstawienia dodatkowych wyja nie /informacji z zakresu przedsi wzi cia i/lub uzupe nienia ewentualnych uchybie. 20. Beneficjentowi pomocy, którego Wniosek uzyska 60% punktów ogólnej sumy punktów do uzyskania, za w poszczególnych punktach oceny merytorycznej przynajmniej 40% punktów i jednocze nie nie uzyska dofinansowania przys uguje odwo anie i ma mo liwo wnioskowania o ponowne rozpatrzenie Wniosku. 21. Wniosek o ponowne rozpatrzenie musi zosta z o ony w terminie nie pó niej ni 5 dni robocze od dnia otrzymania informacji o wst pnych wynikach ceny merytorycznej. 22. Powtórna ocena merytoryczna z o onych Wniosku w wyniku odwo a b dzie dokonywana na kolejnym posiedzeniu KOW. Oceny dokonuj osoby, które nie uczestniczy y w ocenie pierwotnej wniosku. 23. Powtórna ocena wniosku o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci jest ocen wi c i ostateczn, od której nie przys uguje odwo anie. 24. Na dofinansowanie wniosków wy onionych do realizacji w ramach Projektu dost pna jest kwota ,00 z. (w tym 10% rezerwa finansowa na procedur odwo awcz w kwocie ,00 z ). W przypadku niewykorzystania rezerwy zostanie ona przeznaczona na dofinansowanie kolejnych wniosków z listy rankingowej pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej. 25. Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków zostanie sporz dzony Protokó z posiedzenia Komisji zwieraj cy informacj o wynikach oceny wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego, ze wskazaniem wniosków po powtórnej ocenie wraz z uzasadnieniem decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu jest przesy any na pi mie do IW/IP2, która zatwierdza (b d nie zatwierdza) przyznanie wsparcia finansowego Beneficjentowi pomocy. 26. Po zatwierdzeniu Protoko u przez Instytucj Wdra aj c (IP2 stopnia) Beneficjent poinformuje Beneficjenta pomocy w terminie 3 dni o przyznaniu b d nie przyznaniu rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci. 27. W przypadku przyznania rodków finansowych Beneficjent wzywa Beneficjenta pomocy do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w terminie nie d u szym ni 7 dni od dnia zawiadomienia Beneficjenta pomocy o decyzji. 28. Warunkiem podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest zarejestrowanie dzia alno ci gospodarczej na terenie powiatu bi gorajskiego i dostarczenie dokumentów rejestracyjnych do Biura Projektu w terminie najpó niej na 2 dni robocze przed podpisaniem umowy. 29. Beneficjent pomocy zobowi zany jest do z o enia zabezpieczenia wykonania umowy, w formie: Obligatoryjnie: - weksla w asnego z deklaracj wekslow, - por czenia (min. 2 osób) Fakultatywnie: - gwarancji bankowej, - zastawu na prawach lub rzeczach, - blokady rachunku bankowego, - aktu notarialnego o poddaniu si egzekucji przez d u nika. 30. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego okre li w ka dym indywidualnym przypadku sposób zabezpieczenia umowy. 31. Beneficjent uzale nia wyp at wspar finansowych od posiadanych rodków finansowych na rachunku bankowym Projektu. 32. Szczegó owe prawa i obowi zki zarówno Beneficjenta Pomocy jak i Beneficjenta w zwi zku z udzieleniem wsparcia finansowego okre la Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego. 7

8 7 Wydatkowanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci 1. rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci mog by przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie nowego przedsi biorstwa uznanych za niezb dne do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Beneficjenta pomocy a nie stanowi ce pomocy operacyjnej s u cej pokryciu kosztów bie cej dzia alno ci. 2. W ramach wydatkowania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci okre lono nast puj ce kategorie wydatków: - dostosowanie budynków, pomieszcze i miejsc pracy do planowanej dzia alno ci gospodarczej maksymalnie do 10% wysoko ci wsparcia finansowego, - surowce i materia y zwi zane z dzia alno ci produkcyjn i/lub us ugow maksymalnie do 20% wysoko ci wsparcia finansowego, - zakup sk adników maj tku trwa ego, warto ci niematerialnych i prawnych oraz pozosta ego sprz tu i wyposa enia. - Beneficjent pomocy zobowi zany jest do wydatkowania przyznanych rodków w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy wydatkowania rodków finansowych w terminie nie d u szym ni 2 miesi ce od momentu podpisania umowy dla rodków finansowych pochodz cych z dotacji i wk adu w asnego. 3. Dok adny termin wydatkowania rodków zostanie zawarty w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 4. Termin zako czenia wydatkowania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci mo e zosta przed u ony na uzasadniony wniosek Beneficjenta pomocy, z o ony nie pó niej ni w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków okre lonym w umowie. 5. Beneficjent pomocy mo e sfinansowa inwestycj ze rodków w asnych (w tym przypadku wydatki musz by poniesione najwcze niej dzie po dniu z o enia przez Beneficjenta pomocy Wniosku o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci) i otrzyma ich refundacj po podpisaniu umowy. 6. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Beneficjent pomocy ponosi na w asne ryzyko. 7. Rozliczenie przekazanych rodków finansowych odbywa si na podstawie sk adanych przez Beneficjenta pomocy zestawie poniesionych wydatków wraz z dokumentami potwierdzaj cymi ich poniesienie zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym wydatkowania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, 8. Beneficjent pomocy zobowi zany jest przedstawi rozliczenie wydatków najpó niej w terminie 30 dni roboczych od dnia zako czenia wydatkowania rodków wskazanego w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 9. Beneficjenci pomocy rozliczaj wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsi biorczo ci w kwotach brutto ( cznie z podatkiem VAT) bez wzgl du na fakt, czy s p atnikami podatku VAT czy te nie. 10. Beneficjent pomocy, który zarejestrowa si jako p atnik podatku VAT zobowi zany jest do przeznaczenia ca ej kwoty rodków uzyskanych w wyniku zwrotu zap aconego podatku VAT na pokrycie wydatków zwi zanych z prowadzon dzia alno ci gospodarcz. 11. Beneficjent pomocy, który otrzyma rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci ma obowi zek dokonania zwrotu otrzymanych rodków wraz z odsetkami, je eli prowadzi dzia alno gospodarcz przez okres krótszy ni 12 miesi cy od dnia rozpocz cia (uruchomienia) dzia alno ci gospodarczej, albo naruszone zosta y inne warunki umowy dotycz ce przeznaczenia tych rodków. 8

9 12. rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci stanowi pomoc de minimis. Ka dy Beneficjent pomocy otrzyma za wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu podpisania umowy. 8 Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest Beneficjentom pomocy, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci lub zarejestrowali dzia alno gospodarcz nie korzystaj c ze wsparcia finansowego w ramach Projektu. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane w formie comiesi cznych transz w okresie pierwszych 6 miesi cy prowadzenia dzia alno ci (liczonych od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej) i jest bezpo redni, bezzwrotn pomoc kapita ow wspomagaj c "przetrwanie" Beneficjenta pomocy do momentu uzyskania przez niego p ynno ci finansowej. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe jest przewidziane dla co najmniej 20 osób 4. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe przyznawane jest na podstawie sk adanego przez Beneficjenta pomocy Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi za cznikami, o których mowa w ust Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny by za czone nast puj ce dokumenty: 5.1 potwierdzenie wykonania us ugi szkoleniowo - doradczej w ramach Projektu; 5.2 wpis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej lub innego w a ciwego rejestru; 5.3 kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy; 5.4 kopia dokumentu zawieraj cego PESEL Beneficjenta pomocy; 5.5 biznes plan na okres 2 lat dzia alno ci przedsi biorstwa; 5.6 kopia aktualnego dokumentu po wiadczaj cego zg oszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS 5.7 o wiadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu w kwocie., w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przyst puje do projektu oraz w poprzedzaj cych go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z ró nych róde i w ró nych formach, której warto brutto cznie z pomoc, o któr si ubiega, przekracza równowarto w z otych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadz cego dzia alno w sektorze transportu drogowego - równowarto w z otych kwoty ,00 euro, obliczonych wed ug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi zuj cego w dniu udzielenia pomocy, w roku kalendarzowym, 5.8 w przypadku osób niepe nosprawnych, bior cych udzia w projekcie o wiadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch ró nych róde na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, zwi zanych z op acaniem sk adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.9 o wiadczenie o wielko ci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj cych si do obj cia pomoc, na pokrycie których ma by przeznaczona pomoc de minimis. W przypadku Beneficjentów pomocy, którzy podpisali Umow na otrzymanie wsparcia finansowego wymagany jest tylko za cznik nr 5.7/za cznik nr 5.8 i za cznik Ocena formalna z o onych wniosków b dzie przeprowadzona przez dwóch pracowników Beneficjenta w oparciu o kart oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 10 dni roboczych od daty z o enia wniosku a nast pnie Beneficjent informuje pisemnie Beneficjenta pomocy o wynikach oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej. 7. Wnioski spe niaj ce wszystkie kryteria formalne b d kierowane na posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW). 9

10 8. Oceny wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków powo ana przez Beneficjenta (Projektodawc ). Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o karty oceny merytorycznej i podejmuje decyzj o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego, uzasadniaj c j na pi mie. Z posiedzenia Komisji sporz dzaj cy jest protokó zawieraj cy informacj o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego wraz z uzasadnieniem decyzji o jego przyznaniu. Decyzja o przyznaniu jest przesy ana na pi mie do Instytucji Wdra aj cej (Instytucji Po rednicz cej II stopnia, która zatwierdza (b d nie zatwierdza) przyznanie wsparcia Beneficjentowi pomocy. 9. Po zatwierdzeniu przez Instytucj Wdra aj c (Instytucj Po rednicz ca II stopnia) decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent (Projektodawca) informuje Beneficjentów pomocy w terminie nie d u szym ni 3 dni o wynikach oceny w formie pisemnej oraz o terminie podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, która okre la w szczególno ci warto i warunki wyp aty rodków oraz stanowi podstaw wyp acenia rodków. 10. Podstawowe wsparcie pomostowe b dzie wyp acane Beneficjentowi pomocy projektu w miesi cznych transzach maksymalnie do kwoty 1 300,00 z. Kwota ta ma u atwi pocz tkuj cemu przedsi biorcy pokrycie obligatoryjnych op at, ponoszonych przez przedsi biorc, niezale ne od poziomu przychodów. 11. Beneficjent (Projektodawca) wyp aca Beneficjentowi pomocy podstawowe wsparcie pomostowe z puli rodków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. 12. Beneficjent (Projektodawca) uzale nia wyp at kolejnych transz od prawid owego wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego w poprzednim okresie. 13. Zasady wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego okre lone s w Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, która okre la w szczególno ci wysoko i warunki wyp aty rodków oraz stanowi podstaw wyp aty rodków. 14. Wydatki, o których mowa w ust. 15, poniesione przez Beneficjenta pomocy uznaje si za kwalifikowane od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej. 15. W ramach wsparcia pomostowego obowi zuje nast puj cy zamkni ty katalog wydatków kwalifikowanych: - koszty ZUS; - koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszcze bezpo rednio zwi zanych z prowadzon dzia alno ci gospodarcz ); - koszty eksploatacji pomieszcze (w tym m.in. op aty za energi elektryczn, ciepln, gazow i wod ); - koszty op at telekomunikacyjnych; - koszty us ug pocztowych; - koszty us ug kserograficznych; - koszty us ug ksi gowych; - koszty zwi zane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia zwi zane bezpo rednio z prowadzon dzia alno ci gospodarcz ; - koszty us ug prawnych; - koszty drobnych materia ów biurowych; - koszty dzia a informacyjno-promocyjnych. 16. Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi pomoc de minimis. Ka dy Beneficjent pomocy korzystaj cy z podstawowego wsparcia pomostowego otrzyma za wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu podpisania umowy. 10

11 9 Przed u one wsparcie pomostowe 1. Istnieje mo liwo przed u enia udzielania wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesi cy (jednak e nie d u ej ni do 12-go miesi ca od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej) w przypadku, gdy mimo utrzymuj cej si s abej kondycji finansowej Beneficjenta pomocy, istnieje celowo kontynuowania udzielania mu pomocy (np. "martwy sezon" na dany rodzaj us ug). 2. Przed u one wsparcie pomostowe jest przewidziane dla co najmniej 6 osób. 3. Przed u one wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przed u onego wsparcia pomostowego z o onego wraz z wymaganymi za cznikami, o których mowa w ust. 4, przez Beneficjenta pomocy. 4. Do Wniosku o przyznanie przed u onego wsparcia pomostowego powinny by za czone nast puj ce dokumenty: 1.1 za wiadczenie/o wiadczenie o niezaleganiu ze sk adkami na ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 1.2 sprawozdanie finansowe- bilans oraz rachunek zysków i strat za zamkni ty ostatni kwarta lub uproszczone sprawozdanie finansowe- uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamkni ty ostatni kwarta, aktualny- ostatni z o ony przez wnioskodawc PIT lub zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów w przypadku podmiotów dzia aj cych na podstawie Ksi gi Przychodów i Rozchodów, za ostatnie trzy miesi ce, w celu umo liwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta pomocy 1.3 o wiadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu w wysoko ci., w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przyst puje do projektu oraz w poprzedzaj cych go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z ró nych róde i w ró nych formach, której warto brutto cznie z pomoc, o któr si ubiega, przekracza równowarto w z otych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadz cego dzia alno w sektorze transportu drogowego równowarto w z otych kwoty ,00 euro, obliczonych wed ug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi zuj cego w dniu udzielenia pomocy 1.4 w przypadku osób niepe nosprawnych bior cych udzia w projekcie o wiadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch ró nych róde na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, zwi zanych z op acaniem sk adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.5 o wiadczenie o wielko ci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj cych si do obj cia pomoc, na pokrycie których ma by przeznaczona pomoc de minimis. 5. Wniosek o przyznanie przed u onego wsparcia pomostowego sk adany jest przez Beneficjenta pomocy projektu nie pó niej ni w pi tym miesi cu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. 6. Ocena formalna z o onych wniosków b dzie przeprowadzona przez dwóch pracowników Beneficjenta w oparciu o kart oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 10 dni roboczych od daty z o enia wniosku a nast pnie Beneficjent informuje pisemnie Beneficjenta pomocy o wynikach oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej. 7. Wnioski spe niaj ce wszystkie kryteria formalne b d kierowane na posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW). 8. Oceny wniosków o udzielenie przed u onego wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków powo ana przez Beneficjenta (Projektodawc ). Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o karty oceny merytorycznej i podejmuje decyzj o przyznaniu przed u onego wsparcia pomostowego, uzasadniaj c j na pi mie. Z posiedzenia Komisji sporz dzaj cy jest protokó zawieraj cy informacj o przyznaniu przed u onego wsparcia pomostowego wraz z uzasadnieniem decyzji o jego przyznaniu. Decyzja o przyznaniu jest przesy ana na pi mie do Instytucji 11

12 Wdra aj cej (Instytucji Po rednicz cej II stopnia), która zatwierdza (b d nie zatwierdza) przyznanie wsparcia Beneficjentowi pomocy. 9. Po zatwierdzeniu przez Instytucj Wdra aj c (Instytucj Po rednicz ca II stopnia) decyzji o przyznaniu przed u onego wsparcia pomostowego Beneficjent (Projektodawca) informuje Beneficjentów pomocy w terminie nie d u szym ni 3 dni o wynikach oceny w formie pisemnej oraz o terminie podpisania aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, który okre la w szczególno ci warto i warunki wyp aty rodków oraz stanowi podstaw wyp acenia rodków. 10. Przed u one wsparcie pomostowe b dzie wyp acane Beneficjentowi pomocy w miesi cznych transzach maksymalnie do kwoty 1 300,00 z Wydatkowanie rodków przyznanych w ramach przed u onego wsparcia pomostowego powinno by zgodne z katalogiem wydatków, o którym mowa w 8 ust Przed u one wsparcie pomostowe stanowi pomoc de minimis. Ka dy Beneficjent pomocy korzystaj cy z przed u onego wsparcia pomostowego otrzyma za wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu podpisania aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 10 Rozliczanie rodków finansowych otrzymanych w ramach podstawowego /przed u onego wsparcia pomostowego. 1. Finansowe wsparcie pomostowe wyp acane jest z góry, na ka dy pe ny miesi c okresu na jaki je przyznano w jednakowej wysoko ci. 2. Wyp ata kolejnej transzy podstawowego/przed u onego wsparcia pomostowego uzale niona jest od prawid owego wydatkowania wsparcia pomostowego w poprzednim okresie. 3. Szczegó owe prawa i obowi zki zarówno Beneficjenta Pomocy jak i Beneficjenta w zwi zku z udzieleniem wsparcia pomostowego okre la Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 11 Monitoring 1. Beneficjent pomocy, który otrzyma wsparcie finansowe zobowi zany jest do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w sposób nieprzerwany przez okres 12-m-cy od dnia rozpocz cia. 2. Przedsi biorca jest zobowi zany podda si monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawid owo ci wydatkowania rodków finansowych oraz prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez okres 12 miesi cy od dnia jej rozpocz cia. 3. W okresie 12 miesi cy od dnia rozpocz cia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Beneficjent, Instytucja Wdra aj ca/instytucja Po rednicz ca i/lub inny uprawniony podmiot mo e przeprowadzi kontrol na miejscu, w siedzibie firmy przedsi biorcy i/lub w miejscu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w celu zbadania czy wydatki na rozwój przedsi biorczo ci oraz prowadzona dzia alno gospodarcza s ponoszone i realizowane zgodnie z wnioskiem. 4. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy, uczestnik projektu zobowi zany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia finansowego wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaleg o ci podatkowych od dnia otrzymania rodków finansowych. 5. Beneficjent pomocy zobowi zany jest przechowywa dokumentacj zwi zan z otrzymanymi rodkami finansowymi przez okres 10 lat, licz c od dnia udzielenia pomocy (podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego). 12

13 12 Postanowienia ko cowe 1. Beneficjent pomocy zobowi zany jest do stosowania postanowie zapisanych w niniejszym Regulaminie oraz zawartych umowach realizowanych w ramach Projektu. 2. Beneficjent pomocy ma obowi zek niezw ocznie informowa Beneficjenta wszystkich zmianach, które maj wp yw na prawid ow realizacj projektu. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj Umowy o wiadczenie us ug szkoleniowo-doradczych oraz Umowy na otrzymywania wsparcia finansowego (na rozwój przedsi biorczo ci i wsparcia pomostowego). 4. Beneficjent Dzia ania 6.2 POKL, nie ponosi odpowiedzialno ci za zmiany w ustawach, rozporz dzeniach i wytycznych dotycz cych funduszy strukturalnych oraz ró ne interpretacje zapisów prawnych przez Instytucje Wdra aj ce i Zarz dzaj ce POKL mog ce pojawi si w trakcie realizacji Projektu. Wprowadzone zmiany mog skutkowa zmianami Regulaminie przyznawania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci oraz innych dokumentach Projektowych. O zmianach dokumentów Beneficjent informowa b dzie Beneficjentów pomocy na stronie internetowej BARR SA. 5. Regulamin wchodzi w ycie z dniem podj cia uchwa y. 13

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

5. Suma ubezpieczenia (wyliczona zgodnie z Kalkulacj sumy ubezpieczenia utraty zysku ); a) Ca kowita suma ubezpieczenia zysku brutto PLN

5. Suma ubezpieczenia (wyliczona zgodnie z Kalkulacj sumy ubezpieczenia utraty zysku ); a) Ca kowita suma ubezpieczenia zysku brutto PLN WNIOSEK O UBEZPIECZENIE UTRATY ZYSKU Wszystkie informacje zawarte w niniejszym wniosku b traktowane przez Aviv TUO S.A. jako poufne i nie b nikomu udost pnione. 1. Nazwa firmy i adres Ubezpieczaj cego;

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoœci cywilnej z tytu³u prowadzenia dzia³alnoœci lub posiadania mienia UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych

Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych dr BARBARA KRZYŚKÓW Centralny Instytut Ochrony Pracy Pañstwowy Instytut Badawczy Bezpieczeñstwo i higiena pracy pracowników tymczasowych uwagi de lege ferenda W artykule przedstawiono niektóre aspekty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo