REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze"

Transkrypt

1 REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL /10-00 zawartej w dniu r. pomi dzy: Samorz dem Województwa Lubelskiego Wojewódzkim Urz dem Pracy w Lublinie, Lublin, ul. Okopowa 5, pe ni cym w programie rol Instytucji Wdra aj cej (Instytucji Po rednicz cej II stopnia) a Bi gorajsk Agencj Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Ko ciuszki 65, Bi goraj pe ni c w programie rol Beneficjenta. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin okre la warunki oraz proces udzielania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, przyznawania wsparcia pomostowego w postaci pomocy finansowej wyp acanej w miesi cznych transzach przez okres do 6/ do 12 miesi cy od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej w ramach Projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Dzia anie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsi biorczo ci i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, wspó finansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz bud etu pa stwa. 2. Okres realizacji Projektu r r. 3. Zasi g terytorialny Projektu powiat bi gorajski. 2 S ownik poj 1. U yte w niniejszym Regulaminie poj cia oznaczaj : a) BARR S.A. - Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spó ka Akcyjna, b) Beneficjent (Projektodawca) Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego Spó ka Akcyjna, c) Beneficjent pomocy osoba fizyczna zamieszkuj ca na terenie powiatu bi gorajskiego, zamierzaj ca rozpocz dzia alno gospodarcz w ramach Projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze oraz spe niaj ca kryteria uczestnictwa w projekcie, która nie prowadzi a dzia alno ci gospodarczej w okresie co najmniej 12 miesi cy przed przyst pieniem do Projektu i zosta a zakwalifikowana do Projektu. W trakcie realizacji projektu Beneficjent pomocy mo e zmieni swój status z osoby fizycznej zamierzaj cej rozpocz dzia alno gospodarcz " na osob fizyczn, która za o y a dzia alno gospodarcz po skorzystaniu ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu. d) Biuro Projektu siedziba Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Ko ciuszki 65 I pi tro, Bi goraj e) Dzia alno gospodarcza oznacza to zarobkow dzia alno wytwórcz, budowlan, handlow, us ugow oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze z ó, a tak e dzia alno zawodow wykonywan w sposób zorganizowany i ci g y Ustawa z dnia 1

2 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia alno ci gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz z pó n. zm.). f) Instytucja Wdra aj ca (Instytucja Po rednicz ca II stopnia) PO KL (IW/IP2) podmiot publiczny odpowiedzialny za realizacj cz ci Priorytetów programu operacyjnego na podstawie porozumienia z Instytucj Po rednicz c. W województwie lubelskim rol IW/IP2 pe ni Wojewódzki Urz d Pracy w Lublinie. g) Komisja Oceny Wniosków (KOW) - Komisja powo ywana przez Beneficjenta (Projektodawc ) w celu oceny merytorycznej wniosków o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci oraz finansowego wsparcia pomostowego. W sk ad Komisji wchodz przedstawiciele Beneficjenta (Projektodawcy) oraz IW/IP2. Komisja pracuje zgodnie z Regulaminem Komisji Oceny Wniosków. h) Pomoc publiczna - wszelka pomoc przyznana przez pa stwo cz onkowskie lub przy u yciu zasobów pa stwowych w jakiejkolwiek formie, która zak óca lub grozi zak óceniem konkurencji poprzez sprzyjanie niektórym przedsi biorstwom lub produkcji niektórych towarów oraz wp ywaj ca tym samym na wymian handlow mi dzy pa stwami cz onkowskimi. j) Pomoc de minimis pomoc publiczna, udzielona w oparciu o: 1. Rozporz dzenie Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379, z r.), 2. Rozporz dzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, zmienione Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1484). k) Projekt Projekt W asna biznes to niezale no i pieni dze realizowany przez BARR SA w ramach Dzia ania 6.2 PO KL. l) Przedsi biorstwo - podmiot gospodarczy tj. podmiot dopuszczony przez przepisy prawa do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej (produkcyjnej, us ugowej) prowadzonej w celach zarobkowych na w asny rachunek. m) Uczestnik/Uczestniczka Projektu Kandydat/Kandydatka do Projektu, który zostanie zakwalifikowany do Projektu, zgodnie z zasadami okre lonymi w Regulaminie Rekrutacji. n) Wk ad w asny - okre lona w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego, cz nak adów ponoszonych przez Beneficjenta pomocy na jego realizacj, nie podlegaj ca zwrotowi. o) Wsparcie doradczo - szkoleniowe (podstawowe i specjalistyczne) - odpowiednio dobrana pomoc szkoleniowo doradcza pocz wszy od prostych dzia a informacyjnych dotycz cych prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, poprzez odpowiednio dobrane bloki szkoleniowo doradcze umo liwiaj ce nabywanie umiej tno ci i wiedzy niezb dnej do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej lub podnoszenia kwalifikacji. p) Wsparcie pomostowe (podstawowe/przed u one) wsparcie finansowe dla Beneficjentów pomocy, którzy zarejestrowali dzia alno gospodarcz maj ce u atwi im utrzymanie p ynno ci finansowej w pierwszym okresie prowadzenia dzielno ci gospodarczej. q) rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci jednorazowe rodki udzielane Beneficjentowi pomocy na sfinansowanie pierwszych wydatków inwestycyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie nowego przedsi biorstwa. 2

3 3 Osoby uprawnione do korzystania ze rodków finansowych - Beneficjenci pomocy 1. Beneficjentami pomocy mog by osoby fizyczne (Kandydaci/Kandydatki do Projektu) wy onione w procesie rekrutacji do Projektu, zamieszkuj ce na terenie powiatu bi gorajskiego, zamierzaj ce rozpocz dzia alno gospodarcz i spe niaj ce kryteria uczestnictwa w projekcie zgodnie z 3 i 4 Regulaminu Rekrutacji, które nie prowadzi y dzia alno ci gospodarczej w okresie 12 miesi cy przed przyst pieniem do projektu. 2. O wsparcie w postaci rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci i wsparcie pomostowe mog ubiega si Beneficjenci pomocy, którzy podpisali Deklaracj uczestnictwa w projekcie oraz Umow o wiadczenie us ug szkoleniowo-doradczych i uko czyli minimum 80% godzin podstawowego wsparcia szkoleniowo doradczego i planuj zarejestrowa indywidualn dzia alno gospodarcz w bran y produkcyjnej i/lub us ugowej. 4 Wsparcie dla Beneficjentów pomocy 1. Wsparcie doradczo - szkoleniowe (podstawowe i specjalistyczne) skierowane do wszystkich Beneficjentów pomocy, 2. Przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci dla wybranych co najmniej 20 Beneficjentów pomocy, do wysoko ci ,00 PLN (lub ,00 PLN na osob w przypadku spó dzielni lub spó dzielni socjalnej). 3. Przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla co najmniej 20 Beneficjentów pomocy w postaci pomocy finansowej wyp acanej miesi cznie w kwocie nie wi kszej ni 1300,00 z. przez okres pierwszych 6 miesi cy dzia alno ci gospodarczej, liczonych od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej, 4. Przyznanie przed u onego wsparcia pomostowego dla co najmniej 6 Beneficjentów pomocy w postaci pomocy finansowej wyp acanej miesi cznie w kwocie nie wi kszej ni 1300,00 z. przez okres 6 miesi cy od dnia zako czenia korzystania z podstawowego wsparcia pomostowego, nie d u ej ni do 12 miesi ca liczonych od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej, 5 Wsparcie doradczo szkoleniowe Pomoc w ramach tego wsparcia realizowana jest w oparciu o Deklaracj uczestnictwa w Projekcie i Umow o wiadczenie us ug szkoleniowo doradczych, rozpoczyna si od zdiagnozowania przez doradc zawodowego zakresu pomocy dla 40 Beneficjentów pomocy po 2 godz. opracowanie Indywidualnych Planów Dzia ania dla ka dego z Beneficjentów pomocy. 1. Wsparcie doradczo - szkoleniowe dzieli si na: 1.1 Szkolenie z zakresu zak adania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej. Program szkolenia obejmuje 65 godz. lekcyjnych i zawiera bloki tematyczne: - administracyjno prawne aspekty zak adania i prowadzenia dzia alno ci gospodarczej - charakterystyka podatków wyst puj cych w dzia alno ci gospodarczej - ksi gowo - zatrudnianie pracowników, - ubezpieczenia spo eczne, sporz dzanie deklaracji ZUS, - marketing, promocja i reklama - zewn trzne ród a finansowania 3

4 - biznes plan konstrukcja i zasady opracowywania, tworzenie bud etu Zaj cia w formie wyk adów i warsztatów b d odbywa y si w dwóch grupach rednio po 20 osób. W ramach wsparcia zapewniamy materia y szkoleniowe, przerwy kawowe, catering natomiast nie zapewniamy zwrotu kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowego. Szkolenie zako czone b dzie wydaniem za wiadczenia zgodnym ze wzorem zawartym w Rozp. MEN z 3 lutego 2006r. w sprawie uzyskiwania i uzupe niania przez osoby doros e wiedzy ogólnej, umiej tno ci i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, zawieraj cym informacje dotycz ce zakresu szkole i liczby godzin szkoleniowych. Warunek uzyskania za wiadczenia to uczestnictwo w min. 80% godz. zaj. 1.2 Doradztwo podstawowe odpowiadaj ce indywidualnym potrzebom Beneficjentów pomocy (konsultacje tematyczne i pomoc ad hoc) przed rozpocz ciem dzia alno ci m.in. z zakresu przygotowania wniosków o wsparcie finansowe, pomostowe, (5 godz. x 40 osób). Podstawowe wsparcie szkoleniowo - doradcze nie stanowi pomocy publicznej i nie jest obj te zasadami jej udzielania. 1.3 Doradztwo specjalistyczne dla 20 Beneficjentów Pomocy po 1 godz. udzielane po zarejestrowaniu dzia alno ci gospodarczej na podstawie aneksu do Umowy o wiadczenie us ug szkoleniowo - doradczych Specjalistyczne wsparcie szkoleniowo - doradcze jest obj te zasadami pomocy publicznej w oparciu o zasad de minimis zgodnie z Rozporz dzeniem Komisji nr 1998/2006/WE z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. WE L 379, z r.) oraz Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, zmienione Rozporz dzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 17 grudnia 2008r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1484) Beneficjent zobowi zany jest na podstawie art. 5 ust. 4 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o post powaniu w sprawach dotycz cych pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz.404) do wydania BP za wiadczenia o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem okre lonym w za czniku do Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie za wiadcze o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybo ówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 354) Za wiadczenie wydane b dzie w dniu udzielenia pomocy tj. w dniu podpisania umowy/aneksu pomi dzy Beneficjentem a Beneficjentem pomocy dotycz cej pomocy obj tej zasad de minimis. 1.4 Udzia we wsparciu doradczo - szkoleniowym jest obowi zkowy dla wszystkich Beneficjentów Pomocy i niezb dny w celu aplikowania o wsparcie finansowe. 6 Wsparcie finansowe rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci 1. Wsparcie finansowe jest kolejnym etapem realizacji projektu. Polega na udzieleniu wybranym Beneficjentom pomocy co najmniej 20 osobom pomocy w postaci rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, realizowanej na podstawie Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego, której wzór udost pniony b dzie na stronie internetowej BARR S.A. oraz w Biurze Projektu. Wysoko dotacji uzale niona jest od wykazanych potrzeb zwi zanych z planowan inwestycj, maksymalnie do z. Pomoc ta mo e stanowi do 100% inwestycji. 4

5 2. rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci przyznawane s na podstawie Wniosku o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, z o onego przez Beneficjenta pomocy. Opracowanie i przygotowanie wniosku b dzie stanowi jeden z elementów wsparcia szkoleniowo doradczego. 3. Wzory wniosków wraz z niezb dnymi za cznikami zostan udost pnione do pobrania na stronie internetowej BARR S.A. oraz w Biurze Projektu. 4. Wnioski, o których mowa w pkt. 2 nale y sk ada osobi cie w Biurze Projektu-Bi gorajska Agencja Rozwoju Regionalnego SA ul. Ko ciuszki 65 I pi tro pok. 6, Bi goraj. 5. Informacja o terminie sk adania Wniosków o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, zostanie podana do ogólnej wiadomo ci na stronie internetowej Beneficjenta. 6. Do Wniosku o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, Beneficjent pomocy musi do czy nast puj ce za czniki: - potwierdzenie wykonania min. 80 % godzin wsparcia szkoleniowo - doradczego, - kopia dokumentu zawieraj cego PESEL Beneficjenta pomocy, - biznes plan na okres 2 lat dzia alno ci przedsi biorstwa, - o wiadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu w kwocie., w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przyst puje do projektu oraz w poprzedzaj cych go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z ró nych róde i w ró nych formach, której warto brutto cznie z pomoc, o któr si ubiega, przekracza równowarto w z otych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadz cego dzia alno w sektorze transportu drogowego - równowarto w z otych kwoty ,00 euro, obliczonych wed ug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi zuj cego w dniu udzielenia pomocy, - o wiadczenie o kwalifikowalno ci VAT, - o wiadczenie o wielko ci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj cych si do obj cia pomoc, na pokrycie których ma by przeznaczona pomoc de minimis, - o wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z mo liwo ci uzyskania pomocy publicznej/pomocy de minimis, - o wiadczenie o zgodzie na zaci gni cie przez ma onka osób fizycznych zobowi za wynikaj cych z mo liwo ci otrzymania wsparcia finansowego, - harmonogram rzeczowo-finansowy wydatkowania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci 7. Wniosek o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, wraz z za cznikami wype niony komputerowo w j zyku polskim parafowany i podpisany czytelnie w miejscach wskazanych nale y z o y w trzech egzemplarzach orygina i dwie kopie potwierdzone za zgodno z orygina em przez Beneficjenta pomocy. 8. Ka dy z o ony Wniosek o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci wraz z za cznikami, o których mowa w pkt. 6 podlega ocenie formalnej i merytorycznej w oparciu o karty oceny. Karty oceny zostan zamieszczone na stronie internetowej Beneficjenta. 9. Oceny formalnej wniosków dokonuj pracownicy Projektu w terminie nie d u szym ni 10 dni roboczych od daty z o enia wniosku a nast pnie Beneficjent informuje pisemnie Beneficjenta pomocy o wynikach oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej. 10. Beneficjent dopuszcza mo liwo poprawy i uzupe nienia wniosku w terminie nie pó niej ni 5 dni roboczych od daty otrzymania wyników oceny formalnej. Brak poprawy/uzupe nienia wniosku lub nie dostarczenie wskazanych przez Beneficjenta dokumentów skutkowa b dzie niedopuszczeniem wniosku do oceny merytorycznej. Poprawa wniosku oznacza ponowne z o enie kompletu wymaganych dokumentów w 3 egzemplarzach (orygina i dwie kopie 5

6 potwierdzone za zgodno z orygina em przez Beneficjenta pomocy). Wniosek poprawiony podlega ponownej ocenie formalnej. 11. Wniosek o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci poprawny pod wzgl dem formalnym zostaje przekazany do oceny merytorycznej. 12. Oceny merytorycznej Wniosków o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci dokonuje Komisja Oceny Wniosków w oparciu o Regulamin Komisji Oceny Wniosków Beneficjentów pomocy o otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsi biorczo ci Projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze 13. Ocena merytoryczna obejmuje: Kategoria I Realno za o e - maksymalna ilo punktów mo liwych do przyznania przez KOW w tej kategorii wynosi 35 pkt. w tym: - Realno projektowanych produktów/us ug i mo liwo ci ich realizacji 10 - Racjonalno oszacowania liczby potencjalnych klientów w stosunku do planu przedsi wzi cia 15 - Realno przyj tej polityki cenowej oraz prognozowanej sprzeda y 10 Kategoria II Trwa o projektu - maksymalna ilo punktów mo liwych do przyznania przez KOW w tej kategorii wynosi 25 pkt. w tym: - Spójno wykszta cenia oraz do wiadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsi wzi ciem 10 - Posiadane zaplecze finansowe 10 - Posiadane zaplecze materia owe 5 Kategoria III Efektywno kosztowa maksymalna ilo punktów mo liwych do przyznania przez KOW w tej kategorii wynosi 20 pkt. w tym: - Przewidywane wydatki s adekwatne i zgodne z zaproponowanymi dzia aniami i produktami 15 - Proponowane ród a finansowania daj gwarancj realizacji projektu 5 Kategoria IV- Zgodno projektu ze zdefiniowanymi potrzebami - maksymalna ilo punktów mo liwych do przyznania przez KOW w tej kategorii wynosi 20 pkt. w tym: - Spójno planowanych zakupów inwestycyjnych z rodzajem dzia alno ci 10 - Stopie, w jakim zaplanowane zakupy inwestycyjne umo liwiaj kompleksow realizacj przedsi wzi cia W przypadku wykazania przez Beneficjenta pomocy finansowego wk adu w asnego w biznes planie, b dzie on oceniany w nast puj cy sposób: - 0,00 z ,99 z. 1 pkt ,00 z ,99 z. 2 pkt ,00 z ,99 z. 3 pkt ,00 z ,99 z. 4 pkt ,00 z. i wi cej 5 pkt. 15. Maksymalna ilo punktów w cz ci merytorycznej wynosi 100 pkt. Ocena dokonywana jest przez KOW. 16. Warunkiem otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsi biorczo ci jest otrzymanie w ocenie merytorycznej co najmniej 60% punktów ogólnej sumy punktów do uzyskania, za w poszczególnych punktach oceny merytorycznej przynajmniej 40% punktów, z uwzgl dnieniem zapisów Regulaminu Komisji Oceny Wniosków. 17. Po przeprowadzeniu oceny wszystkich z o onych wniosków KOW sporz dza wst pny protokó z przeprowadzonej oceny zawieraj cy list wniosków uszeregowanych w kolejno ci od najwi kszej liczby uzyskanych punktów i wskazuje wnioski, które otrzymaj wsparcie finansowe. 18. Beneficjent poinformuje pisemnie osoby ubiegaj ce si o dofinansowanie o wst pnych wynikach oceny merytorycznej wniosków o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci. 6

7 19. Beneficjent pomocy, którego Wniosek zosta odrzucony na etapie oceny merytorycznej ma mo liwo wnioskowania o ponowne rozpatrzenie Wniosku i przedstawienia dodatkowych wyja nie /informacji z zakresu przedsi wzi cia i/lub uzupe nienia ewentualnych uchybie. 20. Beneficjentowi pomocy, którego Wniosek uzyska 60% punktów ogólnej sumy punktów do uzyskania, za w poszczególnych punktach oceny merytorycznej przynajmniej 40% punktów i jednocze nie nie uzyska dofinansowania przys uguje odwo anie i ma mo liwo wnioskowania o ponowne rozpatrzenie Wniosku. 21. Wniosek o ponowne rozpatrzenie musi zosta z o ony w terminie nie pó niej ni 5 dni robocze od dnia otrzymania informacji o wst pnych wynikach ceny merytorycznej. 22. Powtórna ocena merytoryczna z o onych Wniosku w wyniku odwo a b dzie dokonywana na kolejnym posiedzeniu KOW. Oceny dokonuj osoby, które nie uczestniczy y w ocenie pierwotnej wniosku. 23. Powtórna ocena wniosku o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci jest ocen wi c i ostateczn, od której nie przys uguje odwo anie. 24. Na dofinansowanie wniosków wy onionych do realizacji w ramach Projektu dost pna jest kwota ,00 z. (w tym 10% rezerwa finansowa na procedur odwo awcz w kwocie ,00 z ). W przypadku niewykorzystania rezerwy zostanie ona przeznaczona na dofinansowanie kolejnych wniosków z listy rankingowej pozytywnie ocenionych na etapie oceny merytorycznej. 25. Po zweryfikowaniu wszystkich wniosków zostanie sporz dzony Protokó z posiedzenia Komisji zwieraj cy informacj o wynikach oceny wniosków o otrzymanie wsparcia finansowego, ze wskazaniem wniosków po powtórnej ocenie wraz z uzasadnieniem decyzji o przyznaniu/nieprzyznaniu jest przesy any na pi mie do IW/IP2, która zatwierdza (b d nie zatwierdza) przyznanie wsparcia finansowego Beneficjentowi pomocy. 26. Po zatwierdzeniu Protoko u przez Instytucj Wdra aj c (IP2 stopnia) Beneficjent poinformuje Beneficjenta pomocy w terminie 3 dni o przyznaniu b d nie przyznaniu rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci. 27. W przypadku przyznania rodków finansowych Beneficjent wzywa Beneficjenta pomocy do podpisania Umowy na otrzymanie wsparcia finansowego w terminie nie d u szym ni 7 dni od dnia zawiadomienia Beneficjenta pomocy o decyzji. 28. Warunkiem podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego jest zarejestrowanie dzia alno ci gospodarczej na terenie powiatu bi gorajskiego i dostarczenie dokumentów rejestracyjnych do Biura Projektu w terminie najpó niej na 2 dni robocze przed podpisaniem umowy. 29. Beneficjent pomocy zobowi zany jest do z o enia zabezpieczenia wykonania umowy, w formie: Obligatoryjnie: - weksla w asnego z deklaracj wekslow, - por czenia (min. 2 osób) Fakultatywnie: - gwarancji bankowej, - zastawu na prawach lub rzeczach, - blokady rachunku bankowego, - aktu notarialnego o poddaniu si egzekucji przez d u nika. 30. Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego okre li w ka dym indywidualnym przypadku sposób zabezpieczenia umowy. 31. Beneficjent uzale nia wyp at wspar finansowych od posiadanych rodków finansowych na rachunku bankowym Projektu. 32. Szczegó owe prawa i obowi zki zarówno Beneficjenta Pomocy jak i Beneficjenta w zwi zku z udzieleniem wsparcia finansowego okre la Umowa na otrzymanie wsparcia finansowego. 7

8 7 Wydatkowanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci 1. rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci mog by przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych umo liwiaj cych funkcjonowanie nowego przedsi biorstwa uznanych za niezb dne do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Beneficjenta pomocy a nie stanowi ce pomocy operacyjnej s u cej pokryciu kosztów bie cej dzia alno ci. 2. W ramach wydatkowania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci okre lono nast puj ce kategorie wydatków: - dostosowanie budynków, pomieszcze i miejsc pracy do planowanej dzia alno ci gospodarczej maksymalnie do 10% wysoko ci wsparcia finansowego, - surowce i materia y zwi zane z dzia alno ci produkcyjn i/lub us ugow maksymalnie do 20% wysoko ci wsparcia finansowego, - zakup sk adników maj tku trwa ego, warto ci niematerialnych i prawnych oraz pozosta ego sprz tu i wyposa enia. - Beneficjent pomocy zobowi zany jest do wydatkowania przyznanych rodków w oparciu o harmonogram rzeczowo finansowy wydatkowania rodków finansowych w terminie nie d u szym ni 2 miesi ce od momentu podpisania umowy dla rodków finansowych pochodz cych z dotacji i wk adu w asnego. 3. Dok adny termin wydatkowania rodków zostanie zawarty w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 4. Termin zako czenia wydatkowania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci mo e zosta przed u ony na uzasadniony wniosek Beneficjenta pomocy, z o ony nie pó niej ni w terminie 7 dni kalendarzowych przed ostatecznym terminem poniesienia wydatków okre lonym w umowie. 5. Beneficjent pomocy mo e sfinansowa inwestycj ze rodków w asnych (w tym przypadku wydatki musz by poniesione najwcze niej dzie po dniu z o enia przez Beneficjenta pomocy Wniosku o przyznanie rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci) i otrzyma ich refundacj po podpisaniu umowy. 6. Wszelkie koszty poniesione przed podpisaniem umowy Beneficjent pomocy ponosi na w asne ryzyko. 7. Rozliczenie przekazanych rodków finansowych odbywa si na podstawie sk adanych przez Beneficjenta pomocy zestawie poniesionych wydatków wraz z dokumentami potwierdzaj cymi ich poniesienie zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym wydatkowania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci, 8. Beneficjent pomocy zobowi zany jest przedstawi rozliczenie wydatków najpó niej w terminie 30 dni roboczych od dnia zako czenia wydatkowania rodków wskazanego w Umowie na otrzymanie wsparcia finansowego. 9. Beneficjenci pomocy rozliczaj wydatki ponoszone w ramach dotacji na rozwój przedsi biorczo ci w kwotach brutto ( cznie z podatkiem VAT) bez wzgl du na fakt, czy s p atnikami podatku VAT czy te nie. 10. Beneficjent pomocy, który zarejestrowa si jako p atnik podatku VAT zobowi zany jest do przeznaczenia ca ej kwoty rodków uzyskanych w wyniku zwrotu zap aconego podatku VAT na pokrycie wydatków zwi zanych z prowadzon dzia alno ci gospodarcz. 11. Beneficjent pomocy, który otrzyma rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci ma obowi zek dokonania zwrotu otrzymanych rodków wraz z odsetkami, je eli prowadzi dzia alno gospodarcz przez okres krótszy ni 12 miesi cy od dnia rozpocz cia (uruchomienia) dzia alno ci gospodarczej, albo naruszone zosta y inne warunki umowy dotycz ce przeznaczenia tych rodków. 8

9 12. rodki finansowe na rozwój przedsi biorczo ci stanowi pomoc de minimis. Ka dy Beneficjent pomocy otrzyma za wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu podpisania umowy. 8 Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe 1. Podstawowe wsparcie pomostowe przyznawane jest Beneficjentom pomocy, którzy zostali zakwalifikowani do otrzymania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci lub zarejestrowali dzia alno gospodarcz nie korzystaj c ze wsparcia finansowego w ramach Projektu. 2. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe jest udzielane w formie comiesi cznych transz w okresie pierwszych 6 miesi cy prowadzenia dzia alno ci (liczonych od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej) i jest bezpo redni, bezzwrotn pomoc kapita ow wspomagaj c "przetrwanie" Beneficjenta pomocy do momentu uzyskania przez niego p ynno ci finansowej. 3. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe jest przewidziane dla co najmniej 20 osób 4. Podstawowe wsparcie pomostowe finansowe przyznawane jest na podstawie sk adanego przez Beneficjenta pomocy Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego wraz z wymaganymi za cznikami, o których mowa w ust Do Wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego powinny by za czone nast puj ce dokumenty: 5.1 potwierdzenie wykonania us ugi szkoleniowo - doradczej w ramach Projektu; 5.2 wpis do ewidencji dzia alno ci gospodarczej lub innego w a ciwego rejestru; 5.3 kopia nadania numeru REGON Beneficjentowi pomocy; 5.4 kopia dokumentu zawieraj cego PESEL Beneficjenta pomocy; 5.5 biznes plan na okres 2 lat dzia alno ci przedsi biorstwa; 5.6 kopia aktualnego dokumentu po wiadczaj cego zg oszenie w ZUS (ZUS ZUA, ZUS ZFA/ZPA)/ KRUS 5.7 o wiadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu w kwocie., w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przyst puje do projektu oraz w poprzedzaj cych go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z ró nych róde i w ró nych formach, której warto brutto cznie z pomoc, o któr si ubiega, przekracza równowarto w z otych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadz cego dzia alno w sektorze transportu drogowego - równowarto w z otych kwoty ,00 euro, obliczonych wed ug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi zuj cego w dniu udzielenia pomocy, w roku kalendarzowym, 5.8 w przypadku osób niepe nosprawnych, bior cych udzia w projekcie o wiadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch ró nych róde na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, zwi zanych z op acaniem sk adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 5.9 o wiadczenie o wielko ci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj cych si do obj cia pomoc, na pokrycie których ma by przeznaczona pomoc de minimis. W przypadku Beneficjentów pomocy, którzy podpisali Umow na otrzymanie wsparcia finansowego wymagany jest tylko za cznik nr 5.7/za cznik nr 5.8 i za cznik Ocena formalna z o onych wniosków b dzie przeprowadzona przez dwóch pracowników Beneficjenta w oparciu o kart oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 10 dni roboczych od daty z o enia wniosku a nast pnie Beneficjent informuje pisemnie Beneficjenta pomocy o wynikach oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej. 7. Wnioski spe niaj ce wszystkie kryteria formalne b d kierowane na posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW). 9

10 8. Oceny wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków powo ana przez Beneficjenta (Projektodawc ). Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o karty oceny merytorycznej i podejmuje decyzj o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego, uzasadniaj c j na pi mie. Z posiedzenia Komisji sporz dzaj cy jest protokó zawieraj cy informacj o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego wraz z uzasadnieniem decyzji o jego przyznaniu. Decyzja o przyznaniu jest przesy ana na pi mie do Instytucji Wdra aj cej (Instytucji Po rednicz cej II stopnia, która zatwierdza (b d nie zatwierdza) przyznanie wsparcia Beneficjentowi pomocy. 9. Po zatwierdzeniu przez Instytucj Wdra aj c (Instytucj Po rednicz ca II stopnia) decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego Beneficjent (Projektodawca) informuje Beneficjentów pomocy w terminie nie d u szym ni 3 dni o wynikach oceny w formie pisemnej oraz o terminie podpisania Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, która okre la w szczególno ci warto i warunki wyp aty rodków oraz stanowi podstaw wyp acenia rodków. 10. Podstawowe wsparcie pomostowe b dzie wyp acane Beneficjentowi pomocy projektu w miesi cznych transzach maksymalnie do kwoty 1 300,00 z. Kwota ta ma u atwi pocz tkuj cemu przedsi biorcy pokrycie obligatoryjnych op at, ponoszonych przez przedsi biorc, niezale ne od poziomu przychodów. 11. Beneficjent (Projektodawca) wyp aca Beneficjentowi pomocy podstawowe wsparcie pomostowe z puli rodków zarezerwowanych na ten cel w projekcie. 12. Beneficjent (Projektodawca) uzale nia wyp at kolejnych transz od prawid owego wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego w poprzednim okresie. 13. Zasady wydatkowania podstawowego wsparcia pomostowego okre lone s w Umowie na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, która okre la w szczególno ci wysoko i warunki wyp aty rodków oraz stanowi podstaw wyp aty rodków. 14. Wydatki, o których mowa w ust. 15, poniesione przez Beneficjenta pomocy uznaje si za kwalifikowane od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej. 15. W ramach wsparcia pomostowego obowi zuje nast puj cy zamkni ty katalog wydatków kwalifikowanych: - koszty ZUS; - koszty administracyjne (w tym koszty czynszu lub wynajmu pomieszcze bezpo rednio zwi zanych z prowadzon dzia alno ci gospodarcz ); - koszty eksploatacji pomieszcze (w tym m.in. op aty za energi elektryczn, ciepln, gazow i wod ); - koszty op at telekomunikacyjnych; - koszty us ug pocztowych; - koszty us ug kserograficznych; - koszty us ug ksi gowych; - koszty zwi zane z ubezpieczeniem osób i/lub mienia zwi zane bezpo rednio z prowadzon dzia alno ci gospodarcz ; - koszty us ug prawnych; - koszty drobnych materia ów biurowych; - koszty dzia a informacyjno-promocyjnych. 16. Podstawowe wsparcie pomostowe stanowi pomoc de minimis. Ka dy Beneficjent pomocy korzystaj cy z podstawowego wsparcia pomostowego otrzyma za wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu podpisania umowy. 10

11 9 Przed u one wsparcie pomostowe 1. Istnieje mo liwo przed u enia udzielania wsparcia pomostowego o kolejne 6 miesi cy (jednak e nie d u ej ni do 12-go miesi ca od dnia rozpocz cia dzia alno ci gospodarczej) w przypadku, gdy mimo utrzymuj cej si s abej kondycji finansowej Beneficjenta pomocy, istnieje celowo kontynuowania udzielania mu pomocy (np. "martwy sezon" na dany rodzaj us ug). 2. Przed u one wsparcie pomostowe jest przewidziane dla co najmniej 6 osób. 3. Przed u one wsparcie pomostowe przyznawane jest na podstawie Wniosku o przyznanie przed u onego wsparcia pomostowego z o onego wraz z wymaganymi za cznikami, o których mowa w ust. 4, przez Beneficjenta pomocy. 4. Do Wniosku o przyznanie przed u onego wsparcia pomostowego powinny by za czone nast puj ce dokumenty: 1.1 za wiadczenie/o wiadczenie o niezaleganiu ze sk adkami na ubezpieczenia spo eczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków, 1.2 sprawozdanie finansowe- bilans oraz rachunek zysków i strat za zamkni ty ostatni kwarta lub uproszczone sprawozdanie finansowe- uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamkni ty ostatni kwarta, aktualny- ostatni z o ony przez wnioskodawc PIT lub zestawienie zbiorcze przychodów i rozchodów w przypadku podmiotów dzia aj cych na podstawie Ksi gi Przychodów i Rozchodów, za ostatnie trzy miesi ce, w celu umo liwienia oceny sytuacji finansowej Beneficjenta pomocy 1.3 o wiadczenie o nieotrzymaniu/otrzymaniu w wysoko ci., w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przyst puje do projektu oraz w poprzedzaj cych go dwóch latach kalendarzowych, pomocy de minimis z ró nych róde i w ró nych formach, której warto brutto cznie z pomoc, o któr si ubiega, przekracza równowarto w z otych kwoty ,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadz cego dzia alno w sektorze transportu drogowego równowarto w z otych kwoty ,00 euro, obliczonych wed ug redniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowi zuj cego w dniu udzielenia pomocy 1.4 w przypadku osób niepe nosprawnych bior cych udzia w projekcie o wiadczenie o niekorzystaniu równolegle z dwóch ró nych róde na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, zwi zanych z op acaniem sk adek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1.5 o wiadczenie o wielko ci i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikuj cych si do obj cia pomoc, na pokrycie których ma by przeznaczona pomoc de minimis. 5. Wniosek o przyznanie przed u onego wsparcia pomostowego sk adany jest przez Beneficjenta pomocy projektu nie pó niej ni w pi tym miesi cu otrzymywania podstawowego wsparcia pomostowego. 6. Ocena formalna z o onych wniosków b dzie przeprowadzona przez dwóch pracowników Beneficjenta w oparciu o kart oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 10 dni roboczych od daty z o enia wniosku a nast pnie Beneficjent informuje pisemnie Beneficjenta pomocy o wynikach oceny formalnej w terminie nie d u szym ni 5 dni roboczych od dokonania oceny formalnej. 7. Wnioski spe niaj ce wszystkie kryteria formalne b d kierowane na posiedzenie Komisji Oceny Wniosków (KOW). 8. Oceny wniosków o udzielenie przed u onego wsparcia pomostowego dokonuje Komisja Oceny Wniosków powo ana przez Beneficjenta (Projektodawc ). Komisja dokonuje oceny wniosku w oparciu o karty oceny merytorycznej i podejmuje decyzj o przyznaniu przed u onego wsparcia pomostowego, uzasadniaj c j na pi mie. Z posiedzenia Komisji sporz dzaj cy jest protokó zawieraj cy informacj o przyznaniu przed u onego wsparcia pomostowego wraz z uzasadnieniem decyzji o jego przyznaniu. Decyzja o przyznaniu jest przesy ana na pi mie do Instytucji 11

12 Wdra aj cej (Instytucji Po rednicz cej II stopnia), która zatwierdza (b d nie zatwierdza) przyznanie wsparcia Beneficjentowi pomocy. 9. Po zatwierdzeniu przez Instytucj Wdra aj c (Instytucj Po rednicz ca II stopnia) decyzji o przyznaniu przed u onego wsparcia pomostowego Beneficjent (Projektodawca) informuje Beneficjentów pomocy w terminie nie d u szym ni 3 dni o wynikach oceny w formie pisemnej oraz o terminie podpisania aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego, który okre la w szczególno ci warto i warunki wyp aty rodków oraz stanowi podstaw wyp acenia rodków. 10. Przed u one wsparcie pomostowe b dzie wyp acane Beneficjentowi pomocy w miesi cznych transzach maksymalnie do kwoty 1 300,00 z Wydatkowanie rodków przyznanych w ramach przed u onego wsparcia pomostowego powinno by zgodne z katalogiem wydatków, o którym mowa w 8 ust Przed u one wsparcie pomostowe stanowi pomoc de minimis. Ka dy Beneficjent pomocy korzystaj cy z przed u onego wsparcia pomostowego otrzyma za wiadczenie o udzielonej pomocy de minimis w dniu podpisania aneksu do Umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 10 Rozliczanie rodków finansowych otrzymanych w ramach podstawowego /przed u onego wsparcia pomostowego. 1. Finansowe wsparcie pomostowe wyp acane jest z góry, na ka dy pe ny miesi c okresu na jaki je przyznano w jednakowej wysoko ci. 2. Wyp ata kolejnej transzy podstawowego/przed u onego wsparcia pomostowego uzale niona jest od prawid owego wydatkowania wsparcia pomostowego w poprzednim okresie. 3. Szczegó owe prawa i obowi zki zarówno Beneficjenta Pomocy jak i Beneficjenta w zwi zku z udzieleniem wsparcia pomostowego okre la Umowa na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego. 11 Monitoring 1. Beneficjent pomocy, który otrzyma wsparcie finansowe zobowi zany jest do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w sposób nieprzerwany przez okres 12-m-cy od dnia rozpocz cia. 2. Przedsi biorca jest zobowi zany podda si monitoringowi i kontroli uprawnionych organów w zakresie prawid owo ci wydatkowania rodków finansowych oraz prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez okres 12 miesi cy od dnia jej rozpocz cia. 3. W okresie 12 miesi cy od dnia rozpocz cia prowadzenia dzia alno ci gospodarczej Beneficjent, Instytucja Wdra aj ca/instytucja Po rednicz ca i/lub inny uprawniony podmiot mo e przeprowadzi kontrol na miejscu, w siedzibie firmy przedsi biorcy i/lub w miejscu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w celu zbadania czy wydatki na rozwój przedsi biorczo ci oraz prowadzona dzia alno gospodarcza s ponoszone i realizowane zgodnie z wnioskiem. 4. W przypadku nie dotrzymania warunków umowy, uczestnik projektu zobowi zany jest do zwrotu otrzymanego wsparcia finansowego wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaleg o ci podatkowych od dnia otrzymania rodków finansowych. 5. Beneficjent pomocy zobowi zany jest przechowywa dokumentacj zwi zan z otrzymanymi rodkami finansowymi przez okres 10 lat, licz c od dnia udzielenia pomocy (podpisania umowy na otrzymanie wsparcia finansowego). 12

13 12 Postanowienia ko cowe 1. Beneficjent pomocy zobowi zany jest do stosowania postanowie zapisanych w niniejszym Regulaminie oraz zawartych umowach realizowanych w ramach Projektu. 2. Beneficjent pomocy ma obowi zek niezw ocznie informowa Beneficjenta wszystkich zmianach, które maj wp yw na prawid ow realizacj projektu. 3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie maj Umowy o wiadczenie us ug szkoleniowo-doradczych oraz Umowy na otrzymywania wsparcia finansowego (na rozwój przedsi biorczo ci i wsparcia pomostowego). 4. Beneficjent Dzia ania 6.2 POKL, nie ponosi odpowiedzialno ci za zmiany w ustawach, rozporz dzeniach i wytycznych dotycz cych funduszy strukturalnych oraz ró ne interpretacje zapisów prawnych przez Instytucje Wdra aj ce i Zarz dzaj ce POKL mog ce pojawi si w trakcie realizacji Projektu. Wprowadzone zmiany mog skutkowa zmianami Regulaminie przyznawania rodków finansowych na rozwój przedsi biorczo ci oraz innych dokumentach Projektowych. O zmianach dokumentów Beneficjent informowa b dzie Beneficjentów pomocy na stronie internetowej BARR SA. 5. Regulamin wchodzi w ycie z dniem podj cia uchwa y. 13

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY FORMALNEJ

KARTA OCENY FORMALNEJ Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PERSPEKTYWY NA (SAMO)ZATRUDNIENIE W PROGRAMIE OUTPLACEMENT Projekt "PERSPEKTYWA NA (SAMO)ZATRUDNIENIE

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH

UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH UMOWA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO - DORADCZYCH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

2 Warunki udzielania wsparcia pomostowego

2 Warunki udzielania wsparcia pomostowego Szczegółowe zasady przyznawania wsparcia pomostowego oraz wsparcia pomostowego i przedłuŝonego w ramach projektu Drogowskaz na biznes II Działanie 6.2 Promocja Przedsiębiorczości i samozatrudnienia. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 24 czerwca 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.../.../2015 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2015 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części w ramach pomocy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI. z dnia 11 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XV/89/2016 RADY GMINY BORKI z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania spółce wodnej dotacji celowej z budżetu Gminy Borki" Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Regulamin Komisji Oceny Projektów w ramach Priorytetu 2 i Działania 3.4 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 1 Postanowienia ogólne 1. Za powołanie i organizację pracy Komisji Oceny

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

System p atno ci rodków europejskich

System p atno ci rodków europejskich System p atno ci rodków europejskich w ustawie o finansach publicznych rodki europejskie art. 5 rodki europejskie - rozumie si przez to rodki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1, 2 i 4; 1) rodki pochodz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 9 kwietnia 2013 r. Poz. 1988 UCHWAŁA NR XXV/143/13 RADY GMINY RAWA MAZOWIECKA z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie określenia zasad udzielania, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS)

UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) UMOWA NR w sprawie: przyznania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) zawarta w dniu. r. pomiędzy : Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni reprezentowanym przez.., działającą na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.um.warszawa.pl/lepszystart e-mail: lepszystart@um.warszawa.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa

1. Jakie czynności powinien wykonać podatnik. 2. Opłaty skarbowe. 3. Sposób załatwienia sprawy w urzędzie. 4. Przysługujące prawa Urząd Skarbowy w Strzyżowie, 38-100 Strzyżów, ul. Daszyńskiego 6 WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WYSOKOŚCI UZYSKANEJ POMOCY DE MINIMIS PRZEZ ZAKŁAD PRACY CHRONIONEJ (ZPCHR) INSTRUKCJA K-048/1 obowiązuje od 01.07.2014

Bardziej szczegółowo

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina

- Miejscowość Kod pocztowy Nr posesji Ulica Gmina Pieczątka Wnioskodawcy Nr sprawy: ROPS.II. (pieczątka Wnioskodawcy) (pieczątka instytucji przyjmującej wniosek) W N I O S E K o dofinansowanie robót budowlanych dotyczących ze środków Państwowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie:

Pomoc, o której mowa w tytule udzielana jest na podstawie: Powiatowy Urząd Pracy w Jarocinie ul. Zaciszna2,63-200 Jarocin Tel. 062 747 35 79, fax 062 747 73 88 e-mail:sekretariat@pup.jarocin.pl ZASADY OKRESLAJACE PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA WYNAGRODZENIA, NAGRODY

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ŁASKU I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Na podstawie art. 69 a i 69 b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... 2010 r. projekt z dnia 19.05.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... 2010 r. w sprawie przekazywania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe funkcjonariuszy Służby Więziennej zwolnionych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Lubuskiego

Zarząd Województwa Lubuskiego Zarząd Województwa Lubuskiego Wytyczne Instytucji Zarządzającej LRPO w sprawie przechowywania dokumentacji w związku z realizowanymi projektami przez Beneficjentów Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA. zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Stowarzyszeniem Przewoźników Podlasia z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kombatantów 4, 15-102 Białystok, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul.

UMOWA SZKOLENIOWA. Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. UMOWA SZKOLENIOWA zawarta dnia:. 20 roku w Białymstoku pomiędzy: Firmą Adwokacko-Radcowską Karwowski, Klemienia, Nicałek, Radlmacher Spółka jawna z siedzibą przy ul. Lipowej 2 w Białymstoku, wpisaną do

Bardziej szczegółowo

zarządzam, co następuje:

zarządzam, co następuje: w sprawie ustalenia i wprowadzenia Szczegółowych zasad przyjmowania, rozpatrywania i realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2014 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA CZĘŚCIOWEGO LUB KOŃCOWEGO z realizacji zadania publicznego realizowanego na mocy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Uczestnikiem Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści:

UMOWA NR. zwanym dalej Uczestnikiem Beneficjent i Uczestnik, zwani dalej Stronami zawierają umowę następującej treści: UMOWA NR. O UDZIELENIE DOTACJI w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego.

2. Subkonto oznacza księgowe wyodrębnienie środków pieniężnych przeznaczonych dla danego Podopiecznego. Regulamin prowadzenia indywidualnego konta dotyczącego wpłat z 1% dla podopiecznych Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci Niewidomych i Słabowidzących Tęcza 1. Zarząd Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 PCPR-PR-23-2014 Tarnów, dnia 01.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 23/2014 Przeprowadzenie kursu obsługi kasy fiskalnej dla 4 osób, uczestników projektu Twój los w twoich rękach współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Realizacja Projektu a zapisy umowy o dofinansowanie 1 Trwa projektu - 8 ust. 1-3

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy)

Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) Powiatowy Urząd Pracy... w Kłobucku (pieczęć firmowa pracodawcy/przedsiębiorcy) WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO, KTÓRY UKOŃCZYŁ 50 ROK ŻYCIA Na zasadach

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lubelska akademia biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lubelska akademia biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Lubelska akademia biznesu Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO. z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 czerwca 2015 r. Poz. 2214 UCHWAŁA NR VIII/44/15 RADY GMINY KALINOWO z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH DO PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ Rzeszów 2014 r. 1. Niniejsze kryteria opracowano w oparciu o: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 - Ustawę dnia

Bardziej szczegółowo

PRAC INTERWENCYJNYCH

PRAC INTERWENCYJNYCH REGULAMIN ORGANIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ

PLAN PRACY KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej przyznającej środki na rozwój przedsiębiorczości PLAN PRACY

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 listopada 2014 r. Poz. 1555 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu i trybu udzielenia oraz sposobu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja

Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 1 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Kontrola na miejscu realizacji projektu Procedury i zarządzanie projektem Archiwizacja 2 Procedury, do których posiadania i stosowania Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl 1 z 6 2015-06-09 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl Szczecin: Usługa szkolenia specjalistycznego pn. Obsługa trudnego

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

Wnioski o ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego na nowy okres wiadczeniowy s przyjmowane od dnia 1 sierpnia. WIADCZENIA DLA OSÓB UPRAWNIONYCH DO ALIMENTÓW Ustalenie prawa do wiadcze z funduszu alimentacyjnego oraz ich wyp ata nast puj odpowiednio na wniosek osoby uprawnionej lub jej przedstawiciela ustawowego.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ...

W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW I PRACODAWCY ... ... (pieczęć wnioskodawcy) Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryficach W N I O S E K O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE. z dnia 19 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XVII.87.2016 RADY GMINY NIEGOSŁAWICE z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Projekt z dnia 9 grudnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P O R T U I T U R Y S T Y K I 1) z dnia w sprawie przekazywania środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli Informacja o wynikach kontroli Na podstawie Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. oraz art. 30 Rozporzadzenia Rady nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiającego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Data wp ywu wniosku: Podpis i piecz : Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O P ATNO 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapita Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...)

2. Łączna kwota kosztów wyposażenia lub doposażenia. stanowisk/a pracy podlegająca refundacji:...(słownie złotych...) Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398

Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 1 / 7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:161398-2016:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi skanowania 2016/S 090-161398 Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1 Centrum Doradztwa Unijnego Wioletta Piotrowska Tarapacz, Jacek Frankowski s.c. 61-815 Poznań, ul. Ratajczaka 26/3, Poznań, 16.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENTRUM DORADZTWA UNIJNEGO S.C. zaprasza

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR UMOWY (KURS PRAWA JAZDY KAT. B I B+E) zawarta w dniu.. r. w Wieruszowie, pomiędzy: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieruszowie, ul. Ludwika Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ Uchwała Rady Nadzorczej nr 161/08 z dnia 20.11.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 197/08 z dnia 18.12.2008r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 23/09 z dnia 29.01.2009r. Uchwała Rady Nadzorczej nr 99/09 z dnia

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR

KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR Załącznik nr 3 do Regulaminu Rady A. część ogólna - operacje inne niż granty Karty oceny zgodności z LSR PIECZĘĆ LGD NUMER WNIOSKU NADANY PRZEZ LGD KARTA OCENY ZGODNOŚCI Z LSR DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WERSJA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Jaraczewo: Dostawa i montaż mebli na potrzeby Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Cerekwicy. Numer ogłoszenia: 200094-2011; data zamieszczenia: 14.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

U M OWA DOTACJ I <nr umowy>

U M OWA DOTACJ I <nr umowy> U M OWA DOTACJ I na dofinansowanie zadania pn.: zwanego dalej * zadaniem * zawarta w Olsztynie w dniu pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Biznesplan - Projekt Gdyński Kupiec SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Załącznik nr 5 do regulaminu Biznesplan - Projekt "Gdyński Kupiec" SEKCJA A - DANE WNIOSKODAWCY- ŻYCIORYS ZAWODOWY WNIOSKODAWCY SEKCJA B - OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA SEKCJA C - PLAN MARKETINGOWY/ANALIZA

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile

PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy nr 8.2015 z dnia 09.03.2015r. PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile I. Procedury udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie : Klub Małego Smyka Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie pn. Klub Małego Smyka (zwanym dalej Projektem ), realizowanym przez Gminę Gostynin

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo